Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2"

Transkript

1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: Vår ref. Tlf.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser til avgjerda i førre møte om å handsame rekneskapssaka i eige møte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Torsdag 14. februar kl til kl Møtestad: Nygårdsgaten 112 møterom M1 (i sentraladministrasjonen). Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Vi gjer også merksame på at det er lite parkeringsplassar for gjester til HiB og vi ber derfor dei som kjem i eigen bil om å parkere denne i Bygarasjen. Med venleg helsing Sign. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Sign. Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: Besøksadr. Nygårdsgt Bergen Bankgironr.: Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

2 STYRESAKER MØTE 2/2013 Sak 14/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 15/13 Møtebok frå møte 1/2013 Sak 16/13 Godkjenning av årsrekneskap Eventuelt Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl dagen før styremøtet.

3 SAK 14/13 GODKJENNING AV AVLAGT ÅRSREGNSKAP FOR 2012 (ref. 11/6879) Dokumenter i saken: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Høgskolens tildelingsbrev for 2012 brev fra KD av Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 brev fra KD av Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD av Sak 24/12 Gjennomgang av regnskapet for Sak 51/12 Endelig årsregnskap Sak 73/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial Sak 06/13 Godkjenning av avlagt årsregnskap Ledelseskommentarer 2012 (vedlegg 1) 10. Årsregnskap 2012 med noter (vedlegg 2) 11. Foreløpig orientering om internregnskapet per notat (vedlegg 3) Saken gjelder: Høgskolens regnskap for 2012 skal være oversendt til Kunnskapsdepartementet (KD) og Riksrevisjonen innen Fristen er absolutt. Denne sak gjelder rapportering av avlagt årsregnskap Med avlagt årsregnskap forstås et endelig årsregnskap for institusjonen, men som ikke er revidert av Riksrevisjonen. Det avlagte årsregnskapet skal bestå av: - resultatregnskap og balanseoppstilling - kontantstrømsoppstilling - noter - standardiserte nøkkeltall - saldobalanse - periodisert resultatbudsjett - kontrollark - styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Revidert årsregnskap 2012 skal sendes til KD innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt av høgskolen, senest Regnskapet skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger. Det reviderte årsregnskapet skal bestå av: - revidert årsregnskap med ledelseskommentarer - Riksrevisjonens revisjonsbrev Styret bes i denne sak om å godkjenne det avlagte regnskapet slik det er presentert i vedlegg 1 og 2; med ledelseskommentarer, resultat-/balanseregnskap, noter m.m.

4 Det vil bli gitt en gitt mer grundig gjennomgang av høgskolens regnskap på neste styremøte, da med særskilt fokus på internregnskapet, hvor regnskapene for de enkelte avdelingene/enhetene blir presentert og kommentert, ref. vedlegg 3. Vurdering: Høgskolen hadde i 2012 et driftsresultat på + 188,8 mill. kr, mens resultatet i 2011 var + 123,2 mill. kr. Høgskolen fikk for 2012 tildelt 175,27 mill. kr. i utstyrsbevilgning til høgskolens nybygg. Disse midlene fører til at regnskapstallene i 2012 ukorrigert ikke blir sammenlignbare med tidligere år. Korrigert for utstyrsbevilgningen er høgskolens resultat for 2012 om lag 35,34 mill. kr, noe som er et litt svakere resultat sammenliknet med Resultatet fremkommer slik (jf resultatregnskapet vedlegg 2): Tabell 1. Driftsresultat 2012 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter (eks. overskudd EFV) Finansinntekter Driftskostnader Finanskostnader Økning i avsetningene Overskudd fra oppdragsvirksomheten (virksomhetskapital) Driftsresultat Høgskolens økonomiske situasjon ble forbedret fra 2011 til 2012, bla. som følge av finansiering av flere nye og videreførte studieplasser, og regnskapet for 2012 bekrefter at høgskolen har bedre økonomikontroll. De fleste økonomiske nøkkeltall har en positiv utvikling, ref. tabell 2. Tabell 2: Utvikling i enkelte økonomiske nøkkeltall (alle tallene i tusen kr) (tallene for 2011 og 2012 er korrigert for utstyrsbevilgningen) NØKKELTALL Statstilskudd Avregninger (reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 8,20 % 6,75 % 1,46 % 1,34 % 1,83 % Driftsresultat Resultatgrad (driftsresultat/driftsinntekter) 4,5 % 6,10 % 0,41 % 0,26 % -4,70 % Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 14,3 % 10,10 % 4,36 % 4,69 % 2,60 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,94 1,74 1,3 1,3 1,2 Lønn i % av totale driftskostnader 63,40 % 63,05 % 64,34 % 64,03 % 63,70 %

5 Akk. Virksomhetskapital Beholdning Norges Bank Tabell 3: Regnskapet 2012 noen stikkord Positivt Negativt Godt driftsresultat Lavt investeringsnivå Stabile lønnskostnader Avskrivninger > investeringer Økt virksomhetskapital Økte faste driftskostnader Økt avsetningsnivå/reserver Lavere ekstern omsetning Bedre likviditet Redusert overskudd fra oppdragsvirksomheten For øvrige kommentarer til regnskapet så vises det til vedlagte ledelseskommentarer (vedlegg 1). Den positive driftsutviklingen fra 2011 fortsatte i Høgskolens likviditet ble styrket, driftsresultatet var svært tilfredsstillende og både avsetningsnivået og virksomhetskapitalen økte. Den økonomiske situasjonen må likevel fortsatt betegnes som stram med tanke på de utfordringer høgskolen står overfor de neste årene. Høgskolen har som mål å opparbeide en reserve på om lag 10 % av bevilgningen innen Budsjettsituasjonen for 2013 må betegnes som svært god og budsjettet gir rom for ytterligere å styrke det fremtidige handlingsrommet. Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner høgskolens avlagte årsregnskap for Styret ber om at det presenteres en mer detaljert fremstilling og analyse av regnskapet på neste styremøte. Audun Rivedal høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør

6 LEDELSESKOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Institusjonens formål Høgskolen i Bergen skal være en utdannings- og forskningsinstitusjon som legger vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Høgskolen skal tilby profilert kompetanse som er søkt av studenter og etterspurt av samfunns- og næringsliv. Høgskolen skal prioritere profesjonsutdanningene og forskning og utviklingsarbeid som støtter denne virksomheten. Høgskolen har som overordnet strategisk ambisjon å oppnå universitetsstatus. Regnskapsprinsipper Høgskolen har gjennomført statsoppdraget innenfor de rammer som departementet har satt for institusjonen, ref. høgskolens tildelingsbrev for Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for høgskolens resultat og økonomiske stilling etter regnskapsårets slutt. Regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Ledelseskommentaren er satt opp i henhold til de rapporteringspunkter som er gitt av departementet i brev av Vesentlige endringer i resultat og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap Høgskolen fikk for 2012 tildelt 175,270 mill. kr. i utstyrsbevilgning til høgskolens nybygg. Disse midlene fører til at regnskapstallene i 2012 ukorrigert ikke blir sammenlignbare med tidligere år. Per hadde høgskolen kun forbrukt om lag 21,88 mill. kr, noe som fører til en uforholdsmessig høy avsetning og resultat sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde i 2012 et positivt driftsresultat på 188,804 mill. kr, mens resultatet i 2011 var + 123,172 mill. kr. Korrigert for utstyrsbevilgningen er høgskolens resultat for 2012 om lag 35,34 mill. kr, noe som er et litt svakere resultat sammenliknet med Dette betyr at resultatet i forhold til bevilgning, fratrukket utstyrsbevilgningen samt der tilhørende utgifter, har blitt redusert fra 5,6 % i 2011 til 4 % i (alle tall i tusen kr) Ordinært driftsresultat Ordinært driftsresultat eks. utstyrsbevilgning Inntektssiden har i perioden økt noe mer enn kostnadssiden, med hhv. 14 % og 7,3 %, når en sammenlikner med 2011-resultatet. Dersom en ser bort fra inntekter og kostnader knyttet til nybygget på Kronstad, så har inntektene økt med 3,8 % mens kostnadene har økt med 1,4 %. Det er spesielt de statlige bevilgninger som øker, mens øvrige inntekter er noe redusert sammenliknet med Lønn- og sosiale kostnader er økt med 7,9 % og utgjør nå 63,4 % av de totale driftskostnadene, noe som er en liten økning i forhold til Høgskolen har hatt en økning i antall ansatte i løpet av 2012, men man ser ikke helårseffekten av disse ansettelsene per Andre driftskostnader er økt med 6,7 % i forhold til 2011.

7 Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) er på om lag 78,1 mill. kr, som er en nedgang på om lag 5,6 mill. kr sammenliknet med Noe av omsetningssvikten kan forklares med at omsetningen i 2011 var på et unaturlig høyt nivå. Flere prosjekter som skulle blitt regnskapsmessig avsluttet i 2010 ble først avsluttet i Selv om de resultatførte eksterne inntektene har blitt redusert fra 2011 til 2012, så viser balanseregnskapet en betydelig økning i forskuddsinnbetalte inntekter. De balanseførte inntekter per er på om lag 28 mill. kr, som er en økning på 11 mill. kr sammenliknet med Midlene vil bli ført i resultatregnskapet i Den samlede bidragsfinansierte- og oppdragsvirksomheten (BOA) utgjør totalt 25,8 mill. kr (pkt. 4 og 5 i tabellen under), som er en reduksjon på om lag 15 mill. kr sammenliknet med Noe av nedgangen kan forklares med en reklassifisering av prosjekter. Prosjekter, som tidligere har vært klassifisert som bidrags- og oppdragsprosjekter, har fra 2012 blitt klassifisert som statlige tilskudd med tilhørende endret regnskapsføring og rapportering (pkt. 1) Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD) ref. note Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning NFR Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter SUM Av den eksterne omsetningen utgjorde oppdragsvirksomheten om lag 19 mill. kr, noe som er en nedgang på om lag 9 mill. kr sammenliknet med Overskuddet fra oppdragsvirksomheten var på totalt 2,54 mill. kr, noe som er en nedgang på 3,6 mill. kr sammenliknet med 2011-resultatet. Den høye avkastningen i 2011 skyldes i stor grad at prosjekter som man forventet avsluttet i 2010 først ble avsluttet i Resultatet representerer en fortjenestemargin på omlag 13,3 %. Opptjent virksomhetskapital utgjorde per ,5 mill. kr. Innskuddet i statens konsernkonto har økt med 204,2 mill. kr og bankinnskuddet utgjorde per ,475 mill. kr. Endringen skyldes både de ubrukte midlene av utstyrsbevilgningen samt de økte avsetningene høgskolen hadde i Høgskolens likviditet er nå betydelig bedre enn den har vært de siste årene, og dette uavhengig av brukerbevilgningene som er gitt i perioden Likviditetsgraden (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) var på 3,9 (inkludert brukerutstyrsbevilgningen). Det er ellers kun mindre avvik i forhold til balansepostene i regnskapet. Endringene i avregning av den bevilgningsfinansierte virksomheten vil bli kommentert i eget punkt. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Høgskolen hadde budsjettert med et ordinært driftsresultat i 2012 på om lag 172 mill. kr, mens resultatet ble om lag 16,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Noen forklaringer til budsjettavviket er: Finansiering av nye studieplasser i RNB 2012 var ikke budsjettert. Større effekt av innsparingstiltak på avdelingsnivå alle avdelinger har et positivt resultat per Avsetninger til strategiske formål ble ikke fullt ut benyttet i Nybygg-prosjektet - lavere forbruk enn budsjettert. Det var videre budsjettert med lavere avregninger for den bevilgningsfinansiert virksomheten, om lag 168,5 mill. kr., enn hva som ble resultatet (186,2 mill. kr.). Det negative avviket i forhold til

8 resultatregnskapet fremkommer på bakgrunn av økte avsetninger til fremtidige forpliktelser slik at periodens resultat ble noe lavere enn forventet. Det var budsjettert med et perioderesultat på 3,5 mill. kr, mens regnskapet per gav et resultat på 2,5 mill. kr Gjennomføringen av budsjettet for 2012 relatert til prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2012 Når det gjelder aktivitetskravene i tildelingsbrevet, så er det gitt en fullstendig oversikt over høgskolens resultater, med tilhørende kommentarer, innenfor virksomhetsmålene i Rapport- og Plandokumentet ( ). Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 302,5 mill. kr. Ser man bort fra utstyrsbevilgningen var avsetningen om lag 72 mill. kr. Den reelle avsetningen, altså eks. utstyrsbevilgning, er økt med om lag 26,5 mill. kr sammenliknet med I 2011 utgjorde avsetningen om lag 6,75 % av total statlig bevilgning, mens avsetningen per utgjorde 8,2 % eks. utstyrsbevilgningen. Avsatt andel av tilskudd til statlig aktivitet uten utstyrsbevilgning uten utstyrsbevilgning i tusen kr i % av totale statlige bevilgninger 1,34 % 1,46 % 16,13 % 6,75 % 34,5 % 8,2 % Avsetningen per inkluderer en positiv saldo knyttet til metningsdykkerutdanningsprosjektet, på om lag 6 mill. kr. Dersom en også ekskluderer nevnte avsetning, så utgjorde avsetningsnivået 7,5 % av total statlig finansiering (5,7 % i 2011). Av de samlede avsetninger på 72 mill. kr (eks. utstyrsbevilgning) er om lag 14,5 mill. kr knyttet til ubrukte midler på avdelingsnivå mens resterende midler er sentrale, akkumulerte reserver. Høgskolen har som målsetning gradvis å øke avsetningene. Hensikten er å sikre at høgskolen kan håndtere de finansielle utfordringene som er knyttet til flyttingen til Kronstad (økte husleiekostnader) og universitetsambisjonen. Økningen i avsetningsnivået var betydelig høyere enn forventet, og er en indikasjon på tiltakene som er satt i verk nå viser positiv effekt. Kunnskapsdepartementet har tidligere gitt signaler om at Høgskolen bør øke avsetningsnivået til om lag 10 % den statlige bevilgningen frem mot Det vises ellers til note 15 i regnskapet for en nærmere spesifikasjon av avsetningene. Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder Høgskolens samlede investeringer ligger på et lavere nivå enn de har gjort de siste årene, totalt 10,9 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med at høgskolen planlegger store innkjøp av nytt utstyr ved innflytningen på Kronstad i 2014, og følgelig er en del fornying av utstyr utsatt. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader For å oppnå målet om økte avsetninger har det i hele 2012 vært nødvendig å foreta sterkere prioriteringer i forhold til ressursbruk, og dette vil også bli fulgt opp i Kostnadsnivået, spesielt hva gjelder varige kostnader må stabiliseres, dette for å kunne skape et større, fremtidig handlingsrom, ref. universitetsambisjonen og samlokaliseringen på Kronstad/Møllendalsveien. Økt innsats for å

9 skaffe inntekter ut over statstilskuddet vil også være strategisk avgjørende for at høgskolen skal nå de overordnede mål. Foreløpige studentdata for våren 2012 viser en liten nedgang i studiepoengproduksjonen (totalt studiepoengsenheter mot 3394 enheter våren 2011). Nedgangen er knyttet til Avd. for lærerutdanning og Avd. for helse og sosialfag, og kan forklares med streiken våren 2012, som førte til at noen eksamener måtte utsettes til høsten. Det forventes at også for 2012 vil høgskolen ha en vekst i antall studiepoengsenheter. Veksten vil likevel bli mindre enn den økningen som var fra 2010 til 2011, en vekst som gav høgskolen om lag 18 mill. kr i resultatmidler på budsjettet for Det forventes at studiepoengsproduksjonen vil øke også i de kommende år, det vises her blant annet til videreførte og nye studieplasser og at studentene tar flere studiepoeng per år enn tidligere Sum driftskostnader Lønnskostnader % økning i lønnskostnader 12,30 % 5,30 % 3,10 % 2,59 % 7,96 % Andel lønnskostnader 63,67 % 64,03 % 64,35 % 63,05 % 63,4 % Årsverk Endring i årsverk Lønnskostnader per årsverk % økning i lønnskostn. per årsverk 8,20 % 7,40 % 2,40 % -0,54 % 4,47 % Antall årsverk har i perioden økt med 20 årsverk, fra 691 per til 711 per Dette må sees i sammenheng med økt antall studieplasser og økt antall studenter som utløser et behov for mer personale. I tillegg har man vært nødt til å bemanne opp i tidligere vakante/ledige administrative stillinger på grunn av de omfattende oppgavene som høgskolen står overfor de neste årene, som universitetsambisjonen, omstilling og flytting til nye bygg. De samlede personalkostnader bør fortrinnsvis ikke øke videre i 2013, uten at dette ses i sammenheng med forventet avgang i årene som kommer. Det må også legges til at høgskolens videre faglige utvikling er helt avhengig av en bedret rekruttering på noen områder, særlig innen klassiske ingeniørfag, der det i dag er betydelige vakanser. Høgskolens økonomiske stilling og likviditet er blitt betydelig styrket i Driftsresultatet er svært tilfredsstillende, og både avsetningsnivået og virksomhetskapitalen er styrket. Den økonomiske situasjonen må likevel fortsatt betegnes som stram med tanke på utfordringene høgskolen står overfor de neste årene. Høgskolen har som mål å opparbeide en reserve på om lag 10 % av bevilgningen innen Budsjettsituasjonen for 2013 må betegnes som svært god og budsjettet gir rom for innsparinger. Høgskolen vil fortsette å bygge opp reserven for å beholde det nødvendige handlingsrommet fremover, og om lag 18 mill. kr er allerede avsatt som reserve på budsjettet for Det vises ellers til regnskapet for 2012 med tilhørende noter. Ole Gunnar Søgnen Rektor/Styreleder Audun Rivedal Høgskoledirektør

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer