DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10"

Transkript

1 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato Regnskap for 2010 og delårsrapportering i 2011 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-8/2010 av 12. november 2010 vedrørende avslutningen av statsregnskapet for 2010 og rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2010, og til rundskriv R-10/2010 av 9. desember 2010 vedrørende rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i Rundskrivene er tilgjengelige på Finansdepartementets hjemmeside. Statsregnskapet for 2010 og enkelte andre rapporter for fristier Institusjonene skal sende inn regnskapsmateriale for 2010 til Riksrevisjonen, Senter for statlig økonomistyring, DBH og Kunnskapsdepartementet innen de frister som er angitt i tabellene nedenfor. Følgende frister gjelder for NOKUT: NOKUT. Frist til Frist til Frist til Ra ort/o ave Riksrevisjonen ssø DBH Frist til KD 15. januar 15. januar 15. januar Kasserapport Posteringer til 24. januar kapitalreg nskapet 2011 Aksje- og 1.februar eierinteresser 2011 Postadresse Kontorad Telefon * Universitets- og Saksbehandler Postboks resse høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik 8119 Dep Akersg. Telefon Oslo 44 ntet,no Telefaks Org no

2 NOKUT.- Frist til Frist til Frist til Frist til Ra ort/o ave Riksrevisjonen ssø DBH KD 1. februar Om osterin er' 2011 Forklaringer til 7. februar statsregnskapet februar Overføringer 2011 Foreløpig års- 15. februar 15. februar regnskap for Endelig årsregnskap for dager etter at revisors beretning er mottatt, senest 15. juli 2011 Følgende frister gjelder for institusjonene som har unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (alle unntatt NOKUT): Nettobudsjetterte Frist til Frist til Frist til Frist til institusjoner. Riksrevisjone ssa DBH KD Rapport/Oppave n Likviditetsrapport 15. januar januar 15. januar Posteringer til 24. januar kapitalregnskapet 2011 Aksje- og 1. februar eierinteresser 2011 Foreløpig års- 15. februar februar regnskap for Standardiserte 15. februar 15. februar nøkkeltall Gaver og 15. februar gaveforsterkninger 2011 Endelig årsregnskap 14 dager for 2010 etter at revisors beretning er mottatt, senest 15. juli 2011 Konsernregnskap for 14 dager 2010 etter ordinær generalforsamling, senest 15. juli 2011 I Endringer i frist for omposteringer kan bli gitt på kort varsel. NOKUT må så langt som råd foreta nødvendige omposteringer i løpende termin. 2 Gjelder universitetene og høyskoler som kan tildele doktorgrad. Side 2

3 Rapportering av regnskapsopplysninger All formell rapportering av regnskapsopplysninger til departementet skal sendes som brev. I tillegg skal enkelte rapporter også sendes elektronisk til departementet. Dette er nærmere spesifisert nedenfor. Rapporteringen til DBH skal skje elektronisk i samsvar med de maler som er fastsatt for dette. For rapportering og innsending av regnskapsmateriale til Riksrevisjonen gjelder de retningslinjer Riksrevisjonens har gitt om dette i eget brev til institusjonene. Nærmere om rapporteringen fra NOKUT Omposteringer Omposteringer i bevilgningsregnskapet skal som regel skje før kasserapport pr. 31. desember 2010 sendes til SSØ. Dersom det oppstår behov for omposteringer etter at kasserapporten er innsendt, må forslag om dette sendes til departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor eller eventuelt blir gitt særskilt. Eventuelle forslag om omposteringer skal inneholde klare debet- og kreditføringer, beløp med to desimaler og med samme beløp til debet og kredit. Det gjøres spesielt oppmerksom på at omposteringer som gjelder mellomværendet med statsregnskapet, skal mellomværendet føres opp med saldo etter ompostering. Dette er spesielt viktig i forbindelse med tilleggsposteringer, slik at det ikke oppstår differanser mellom statsregnskapet og virksomhetsregnskapene. Forklaringer Forklaringene til statsregnskapet skal stilles opp i samsvar med de retningslinjer som er tatt inn i punkt i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2010. Det kan i praksis legges til grunn at mindreforbruk på mer enn 5 prosent av bevilgningen eller mer enn 5 mill. kroner på den enkelte post skal forklares. Merforbruk skal alltid forklares. Tilsvarende gjelder for andre forhold av vesentlig art. I tillegg skal alle poster hvor det er gitt hjemmel til å foreta endringer, omtales i forklaringene. Dette gjelder stortingsvedtak, kongelig resolusjon, og skriftlig samtykke gitt av Finansdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. Det vises til rundskriv R-8/2010, punkt Forklaringene skal gis med utgangspunkt i regnskapet etter at eventuelle omposteringer er gjort og sendes departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor. Overføring av ubrukt bevilgning Forslag om overføring av ubrukt bevilgning fra 2010 til 2011 skal sendes departementet innen fristen som er angitt i tabellen ovenfor. Departementet vil komme tilbake til overføringene når Finansdepartementet har fattet vedtak om overøringene til 2011 på de aktuelle kapitler og poster. Det vises for øvrig til punkt Side 3

4 3.4.1 om overføring av ubrukt bevilgning til 2011 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2010. Innrapportering av opplysninger til kapitalregnskapet - alle institusjoner Institusjonene skal rapportere inn følgende kapitalposter: i. Leieboerinnskudd ii. Ordinære fond iii. Beholdningen i konsernkontoordningen (gjelder ikke NOKUT) Til rapporteringen av punktene (i)-(ii) skal vedlegg 1 Skjema for innrapportering av posteringer til kapitalregnskapet i Finansdepartementets rundskriv R-8/2010 benyttes. Rapporten under punkt (iii) skal stilles opp i samsvar med malen i avsnitt 7 i Finansdepartementets rundskriv R-106 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet for regnskapsåret 2010 som helhet. Inngående balanse i 2010 fremgår av oppstillingen under kontogruppe 82 Virksomheter med særskilte fullmakter på side 225f i Meld. St. 3 ( ). Departementet vil utarbeide en rapporteringspakke som dekker rapporteringen av posteringene i kapitalregnskapet og som skal brukes ved rapporteringen i de aktuelle kontogruppene. Inngående balanse pr. 1. januar 2010 vil være ferdig utfylt. Det samme gjelder i oversikten over statens aksje- og eierinteresser hvor beholdningen pr. 1. januar 2010 vil bli tatt inn. Ordningen for rapportering av statens aksje- og eierinteresser er omtalt nedenfor. Rapporteringspakken vil bli lagt ut på departementets hjemmeside så snart den foreligger. Departementet understreker viktigheten av at institusjonene foretar korrekt rapportering av posteringene til statens kapitalregnskap. Dette er et viktig redskap for departementet i oppfølgingen av kapitalpostene i sektoren. Posteringer i kapitalregnskapet skal også sendes elektronisk til sd a kd.dep.no innen 22. januar I tillegg til posteringene skal samtlige institusjoner som har unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet sende inn oppgave over beholdningen på institusjonens oppgjørskonto i Norges Bank (likviditetsrapport) pr. 31. desember 2010, jf. avsnitt 7 i rundskriv R-106. Beholdningsoppgaven skal i tillegg sendes elektronisk til rps(&kd.dep.no innen 15. januar Side 4

5 Vi ber institusjonene merke seg fristene, og understreker at de skal overholdes. Det vil ikke bli gitt utsettelser. Oversikt over statens aksje- og eierinteresser Vi viser til departementets brev av 13. desember 2006 vedrørende opprettelse av en selskapsdatabase. Departementet legger opp til at institusjonene skal rapportere aksje- og eierinteresser til statsregnskapet for regnskapsåret 2010 direkte til DBH. Det vil være en særskilt lenke til denne rapporteringen i DBH. Vi viser for øvrig til tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2009 i Meld. St. 3 ( ). Oversikten er delt opp i følgende grupper: Gruppe 1: Aksjer i gruppe 1 omfatter aksjer som er eid av staten og finansiert med bevilgning over 90-post i statsbudsjettet og aktivert i kontogruppe 6260 i kapitalregnskapet pr. 31. desember Gruppe 1 omfatter pr. 31. desember 2010 de eierposisjonene Kunnskapsdepartementet selv forvalter. Gruppe 2. Aksjer i gruppe 2 omfatter aksjer institusjonene har anskaffet med overskuddet av oppdragsfinansiert aktivitet, eller forvalter etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. Vi presiserer at det er verdien på transaksjonstidspunktet, dvs. når aksjen ble kjøpt/anskaffet, som skal føres opp som bokført verdi. Historisk kost legges til grunn for oppføringen, og bokført verdi skal derfor som regel ikke justeres ved svingninger i markedsverdi. Det vises til kapittel 4.4 Prinsipp forføring av statsrekneskapen i Meld. St. 3 ( ). Departementet understreker at rapporteringen skal være i samsvar med retningslinjene i punkt i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2010, jf vedlegg 4. Departementet baserer rapporteringen av statens aksjeinteresser på opplysningene i selskapsdatabasen i DBH, og forutsetter at selskapsdatabasen til enhver tid er oppdatert og omfatter alle aksjer institusjonen forvalter 31. desember Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet og standardiserte nøkkeltall for 2010 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet Det vises til tidligere brev om oppstilling og presentasjon av regnskapene i universitets- og høyskolesektoren, senest departementets brev av 18. desember 2009 og 13. august Side 5

6 Årsregnskapet for 2010 skal stilles opp i henhold til de prinsipper som er fastsatt i de statlige regnskapsstandardene og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene som er fastsatt for universitets- og høyskolesektoren. Standard årsoppgjørspakke vil som nevnt bli lagt ut på departementets hjemmeside. Årsoppgjørspakken følger i all hovedsak oppgjørspakken som ble benyttet i forbindelse med rapporteringen pr. 2. tertial Det skal minst gis tilleggsopplysninger i samsvar med forslaget til noter i rapporteringspakken. Vi minner spesielt om at avsnittet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver i note 15 (note 15 II) ved årsavslutningen bare skal brukes når det er særskilt fastsatt eller kan dokumenteres at bevilgningene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side. Det vises ellers til omtalen av den regnskapsmessige behandlingen bidrag og gaver nedenfor. Departementet viser til brev av 17. april 2007 om periodisering av inntekter fra bevilgninger og enkelte kostnadsarter. Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler departementet veilederen som Statens senter for økonomistyring i staten har utgitt i november Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et periodisert regnskap. 1. Foreløpig årsregnskap for 2010 Departementet ber om at foreløpig årsregnskap for 2010 sendes Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar Med foreløpig regnskap forstås et endelig årsregnskap for institusjonen, men som ikke er revidert av Riksrevisjonen. Det vises til særskilt brev fra Riksrevisjonen angående innsending av grunnlagsmaterialet for regnskapsavlegget for 2010 til Riksrevisjonen. Departementet understreker betydningen av at institusjonene planlegger og gjennomfører årsavslutningen slik at fristen overholdes og at regnskapsmaterialet foreligger i sin endelige versjon når det sendes Riksrevisjonen og DBH. Det vil ikke bli gitt utsettelser. Det foreløpige årsregnskapet for 2010 skal være godkjent av institusjonens styre eller den styret bemyndiger og skal bestå av: resultatregnskap balanseoppstilling - kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen - statsregnskapsrapportering - standardiserte nøkkeltall (tabellene 1, 2 og 3) - noter - saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme - periodisert resultatbudsjett for utfylt kontrollark - styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Side 6

7 Ledelseskommentarene skal være undertegnet av styrets leder eller den styret bemyndiger og inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret og inneholde følgende elementer: - en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål, - en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik, - omtale av vesentlige endringer i resultat og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap, - omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, - gjennomføringen av budsjettet for 2010 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales, - gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder, og - trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Departementet forutsetter at ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens økonomiske stilling. Departementet vektlegger at styret omtaler vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap i ledelseskommentarene. Departementet understreker at saldobalansen og den formelle regnskapsrapporten skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av høgre utdanning. 2. Endelig årsregnskap for 2010 Departementet ber om at det med utgangspunkt i det reviderte regnskapet for 2010 sammenstilles et endelig årsregnskap for 2010 som består av: revidert årsregnskap for 2010 med ledelseskommentarer Riksrevisjonens revisjonsbrev for 2010 Endelig årsregnskap for 2010 skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger og skal sendes departementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt ved institusjonen, senest 15. juli Standardiserte nøkkeltall Institusjonene skal sende inn grunnlagsdata for oppstilling av standardiserte nøkkeltall pr. 31. desember 2010 i samsvar med standard rapporteringsopplegg som Side 7

8 er fastsatt for dette til DBH innen 15. februar På grunn av knappe tidsfrister kan det kan heller ikke denne gangen gis utsettelser. Rapporteringsopplegget er det samme som det som ble brukt ved årsavslutningen for 2009 og vil bli lagt ut på departementets hjemmeside. Vi understreker at det bare er registreringsarkene som skal fylles ut av institusjonene. Regnearkene som viser tabellene 1 til 3 er tatt med av kontrollhensyn. Tabellene 1, 2 og 3 skal inngå i det formelle regnskapsavlegget som sendes DBH. Fristen for innsending av standardiserte nøkkeltall for hele sektoren til Finansdepartementet er meget kort, og departementet understreker derfor betydning av at de standardiserte nøkkeltallene bygger på korrekte regnskaper, og at grunnlagsdataene for de standardiserte nøkkeltallene leveres til DBH innen fristen 15. februar Særskilte forhold som gjelder årsregnskapet for 2010 Dette avsnittet omtaler enkelte forhold som institusjonene har tatt opp med departementet eller som av andre grunner bør avklares. Departementet ber om at eventuelle spørsmål som trenger særskilt avklaring, tas opp med departementet uten opphold. Departementet viser ellers til orienteringene i regionsseminarene høsten Bruk av virksomhetskapital Institusjoner som velger å bruke virksomhetskapital for å dekke underskudd eller supplere bevilgningsfinansiert aktivitet, skal presentere slik bruk som angitt i note 15, jf note 8. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Bidragsfinansiert aktivitet er prosjekter eller andre former for aktiviteter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, men hvor det ikke foreligger krav om motytelse til vedkommende bidragsyter. Tildelinger fra Norges forskningsråd skal imidlertid klassifiseres som bevilgning og behandles etter bestemmelsene i SRS 10 Inntekt fra bevilgning. Kravene til dokumentasjon av bidrags - og oppdragsfinansiert aktivitet er tatt inn i departementets rundskriv F Departementet understreker at disse kravene skal følges når aktivitet klassifiseres som bidrag eller oppdrag. Departementet ser det som hensiktsmessig at den regnskapsmessige behandlingen av inntekter og kostnader i bidragsfinansiert aktivitet gjennomføres etter bestemmelsene i SRS 10 Inntekt fra bevilgning om motsatt sammenstilling i hele prosjektperioden. Først når prosjektet avsluttes skal et eventuelt regnskapsmessig resultat skal avregnes og avsettes som forpliktelse i avsnitt D N i balanseoppstillingen og presenteres i note 15 I. Departementet anbefaler at institusjonene i den løpende regnskapsforing i prosjektperioden benytte reglene i SRS 11 Anleggskontrakter om løpende avregning uten fortjeneste i stedet for å avregne og avsette det regnskapsmessige resultatet på Side 8

9 balansedagen som forpliktelse. Det regnskapsmessige resultat på balansedagen for prosjekter som ikke er avsluttet skal presenteres i avsnitt D IV i balanseoppstillingen og spesifiseres som ikke inntektsført bidrag i note 15 II. Institusjoner som finner det hensiktsmessig kan fordele inntektsføringen etter forventet kostnad i prosjektperioden. Valg av metode for regnskapsmessig behandling av bidragsfinansiert aktivitet skal omtales i prinsippnoten. Oppdragsfinansiert aktivitet er prosjekter eller andre former for aktiviteter som finansieres av nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, men hvor det er krav om motytelse til finansieringskilden. Den regnskapsmessige behandlingen av oppdragsfinansiert aktivitet er regulert i SRS 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter. Gaver Prinsippet om motsatt sammenstilling skal brukes når det gjelder den regnskapsmessige behandlingen av gaver. Dette innebærer at inntektsføringen skal utsettes til gaven og eventuelt også gaveforsterkningen brukes. Ubrukte gaver og eventuelle ubrukte gaveforsterkninger skal presenteres på egen linje i avsnitt D IV i balanseoppstillingen og spesifiseres i note 15 II. Departementet anbefaler at mindre gaver under kr av praktiske grunner bør inntektsøres når de mottas. Universitetene og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad skal plassere gaveforsterkninger og gaver som utløser gaveforsterkning på rentebærende konto i Norges Bank. Det er innført et særskilt opplegg som skal brukes ved rapportering til kapitalregnskapet av gaver som utløser gaveforsterkning. Det vises til vedlegg 7 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2010. Konti utenfor konsernkontoordningen Senter for statlig økonomistyring har 29. juni 2010 inngått rammeavtaler om leveranser av betalings- og kontoholdstjenester for staten. Avtaleverket omfatter også tilleggsavtaler for valutakonti, jf departementets brev av 22. september Departementet forutsetter at institusjonene har gjennomført de tiltak som er nødvendig for å komme over på de nye avtalene, og at all betalingsformidling i universitets- og høyskolesektoren er dekket av gyldige avtaler. Intern kontroll Departementets målsetning er at årsregnskapene for 2010 skal avlegges etter de anbefalte statlige regnskapsstandardene. Departementet vil i denne forbindelse understreke at kontrollarket er ment som et verktøy som institusjonene skal bruke for å eliminere feil og mangler før årsregnskapet gjøres ferdig. Departementet forutsetter at institusjonene innretter sin interne kontroll av regnskapsavlegget for 2010 slik at det er kongruent og uten formelle feil. Siste oppdaterte versjon av årsoppgjørspakken og kontrollarket skal brukes. Side 9

10 Endringer fra 1. januar 2011 Tildelingene fra Norges forskningsråd skal som nevnt ovenfor klassifiseres som bevilgning og regnskapsføres i kontogruppe 39 fra 1. januar Departementet viser til strukturen i standard kontoplan og anbefaler at institusjonene regnskapsfører tildelingene fra NFR på konto 398 i Valg av konto for tildelingene fra Norges forskningsråd skal omtales i prinsippnoten. Overgang til standard kontoplan for statlige virksomheter i universitets- og høyskolesektoren Standard kontoplan for statlige virksomheter blir innført som en frivillig ordning fra 1. januar 2011 med sikte på obligatorisk innføring fra 2014, etter en nærmere vurdering av erfaringene. Kunnskapsdepartementet legger opp til at alle statlige institusjoner i universitets- og høyskolesektoren skal benytte standard kontoplan for statlige virksomheter som føringskontoplan. Departementet er i dialog med Senter for statlig økonomistyring med sikte på å innpasse universitetene og høyskolene i gruppe 2 i SSØs innføringsplan. Innføringsplanen for gruppe 2 legger opp til at gruppe 2 skal ta i bruk standard kontoplan for statlige virksomheter fra 1. januar Delårsrapportering i 2011 Delårsrapportering fra NOKUT NOKUT skal sende inn elektronisk kasserapport til Senter for statlig økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor, jf også rundskriv R-10/2010. NOKUT skal i tillegg til kasserapportene sende bevilgningsregnskap til DBH for 1. tertial 2011 innen 1. juni 2011 og for 2. tertial 2011 innen 1. oktober Delårsrapportering for institusjoner som har unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet og kontantprinsippet De øvrige institusjonene (alle unntatt NOK-U1) skal sende inn forenklet rapport om likvidbevegelse på institusjonens oppgjørskonto i Norges Bank til Senter for statlig økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor og i det format som er angitt i rundskriv R-10/2010 Rapportering til statsrekneskapen for Forenklet rapport om likvidbevegelse er inkludert i oppgjørspakkene og skal også sendes inn som en del av regnskapsavlegget i forbindelse med delårs- og årsavslutningene. Vi gjør spesielt oppmerksom på at regnskapene i elektronisk form bare skal sendes til DBH i Institusjonene skal sende inn tertialrapporter i 2011 til DBH innen de frister som er angitt i tabellen nedenfor. Departementet understreker at fristene i forbindelse med delårsrapporteringen i 2011 også må overholdes. Side 10

11 Rapport Frist til DBH Frist til SSØ Rapport om likvidbevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank (gjelder ikke NOKUT 15. i hver måned, første gang 15. februar 2011 Tertialra ort 1. tertial 'uni 2011 Tertialra ort 2. tertial oktober 2011 Elektronisk kasserapport (gj elder bare NOKUT 15. i hver måned, første gang 15. februar 2011 Delårsavslutningen pr. 1. tertial 2011 Departementet legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med regnskapsavslutningen for 1. tertial i 2011 for institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet. Regnskapsavlegget pr. 1. tertial 2011 skal omfatte resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, statsregnskapsrapportering, notene 1, 2, 15 og 18, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett, utfylt kontrollark og kommentarer til regnskapet. Kommentarene til regnskapene skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens økonomiske stilling, og ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, men allikevel slik at kommentarene også innholder en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap i kommentarene til regnskapet. Departementet understreker at saldobalansen og de formelle regnskapsrapportene for 1. tertial 2011 skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av høgre utdanning. Det vises til det som er sagt ovenfor om overgang til standard kontoplan. Delårsavslutningen for 2. tertial 2011 Regnskapsavslutningen for 2. tertial skal fortsatt gjennomøres som en full årsavslutning. Regnskapsavlegget pr. 2. tertial 2011 skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger og presenteres etter samme opplegg som årsregnskapet for 2010 med resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, statsregnskapsrapportering, noter, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett, utfylt kontrollark og styrets kommentarer til regnskapet. Det vises i denne forbindelse til spesifikasjonene ovenfor og til departementets brev av 13. august Styrets kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2011 skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens økonomiske stilling, og ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, men allikevel slik at kommentarene Side 11

12 også innholder en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap i ledelseskommentarene. Departementet understreker at saldobalansen og de formelle regnskapsrapportene for 2. tertial 2011 skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av høgre utdanning. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Lars Vasbotten avdelingsdirektør Kopi: Riksrevisjonen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Side 12

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/5210 27.08.14 Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/58-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Deres ref Vår ref Dato 14/1366-16.02. - statsbudsjettet - endelig tildelingsbrev Brevet er disponert i følgende deler: 1. Mål 2. Budsjettrammer drift 3. Forutsetninger 4. Tilskuddsbevilgninger

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer