DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu"

Transkript

1 S-04 Vedlegg i Ki thø skolen i Oslo Saksru0~~ Dok.nr DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu Arkivn~...~ Saksb Kopi Besvart Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato Regnskap for 2008 og delårsrapportering i 2009 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-8/2008 av 14.november 2008 og R 8/2007 av 7. desember 2007 vedrørende avslutningen av statsregnskapet for 2008 og rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2008, og rundskriv R 10/2008 av 10. desember 2008 vedrørende rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i Rundskrivene er tilgjengelige på Fmansdepartementets hjemmeside. Statsregnskapet for 2008 og enkelte andre rapporter for frister Institusjonene skal sende inn regnskapsmateriale for 2008 til Riksrevisjonen, Senter for statlig økonomistyring, DBH og Kunnskapsdepartementet innen de frister som er angitt i tabellene nedenfor. Følgende frister gjelder for NOKUT:.~ t~~:._~~4~ ~ Ffa)~por/Opp~ave R,ksrdv,sjon~rv Frist ~il $$ø~ ~Fhst til DBH Frist til KEY ~ 15. januar 15. januar 15. januar Kasserapport Posteringer til 23. januar kapitalreqnskapet 2009 Aksje- og eierinteresser 29. januar januar 2009 Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og hoyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 postrno1tak~kd.dcp.no Telefon Rolf Petter Sovik 0032 Oslo Org no Tclefaks

2 NOKUT.~ ~: Pris ti1~ RappbrtJøppgave, Riksrovisj~nen Frist til SSØ ~.: Frist til DBH Frist til KIY Omposteringer 2. februar 2009 Forklaringer til statsregnskapet 9. februar 2009 Overføringer 9. februar 2009 Foreløpig årsregns kap for 16. februar 16. februar 16. februar dager etter 14 dager etter at revisors at revisors Endelig beretning er beretning er årsregnskap for mottatt, senest mottatt, senest juli juli 2009 Følgende frister gjelder for institusjonene som har unntak fra bruttoprinsippet (alle unntatt NOKUT): ~ ~j ~ : J ~.~. ~ ~i~one~p I~ifsfYhl S~Ø~ Fdst tiwbh FJist til k~ ~d Likviditetsrapport 15. januar januar januar 2009 Posteringer til 23. januar kapitalregnskapet 2009 Aksje- og 29. januar 29. januar eierinteresser Ressursrapport i forbindelse med registrering av varige driftsm idler for 3. tertial februar februar 2009 Foreløpig årsregnskap for 15. februar 15. februar 15. februar dager etter 14 dager etter Endelig at revisors beretning er at revisors beretning er årsregnskap for mottatt, senest mottatt, senest juli juli 2009 Endringer i frist for omposteringer kan bli gitt på kort varsel. NOKUT må så langt som råd foreta nødvendige omposteringer i løpende termin. Side 2

3 Rapportering av regnskapsopplysn i nger All formell rapportering av regnskapsopplysninger til departementet skal sendes som brev. I tillegg skal enkelte rapporter også sendes elektronisk til departementet. Dette er nærmere spesifisert nedenfor. Rapporteringen til DBH skal skje elektronisk i samsvar med de maler som er fastsatt for dette. For rapportering og innsending av regnskapsmateriale til Riksrevisjonen gjelder de retningslinjer Riksrevisjonens har gitt om dette i eget brev til institusjonene. Nærmere om rapporteringen fra NOKUT Omposteringer Omposteringer i bevilgningsregnskapet skal som regel skje før kasserapport pr. 31. desember 2008 sendes til SSØ. Dersom det oppstår behov for omposteringer etter at kasserapporten er innsendt, må forslag om dette sendes til departementet og innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor eller eventuelt blir gitt særskilt. Eventuelle forslag om omposteringer skal inneholde klare debet- og kreditføringer, beløp med to desimaler og med samme beløp til debet og kredit. Det gjøres spesielt oppmerksom på at omposteringer som gjelder mellomværende med statsregnskapet, skal mellomværendet føres opp med saldo etter ompostering. Dette er spesielt viktig i forbindelse med tllleggsposteringer, slik at det ikke oppstår differanser mellom statsregnskapet og virksomhetsregnskapene. Forklaringer Forklaringene til statsregnskapet skal stilles opp i samsvar med de retningslinjer som er tatt inn i punkt i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2008. Det kan i praksis legges til grunn at mindreforbruk på mer enn 5 prosent av bevilgningen eller mer enn 5 mill, kroner på den enkelte post skal forklares. Merforbruk skal alltid forklares. Tilsvarende gjelder for andre forhold av vesentlig art. I tillegg skal alle poster hvor det er gitt hjemmel til å foreta endringer, omtales i forklaringene. Dette gjelder kongelige resolusjoner og samtykke gitt av Finansdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. Forklaringene skal gis med utgangspunkt i regnskapet etter at eventuelle omposteringer er gjort og sendes departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor. Overføring av ubrukt bevilgning Forslag om overføring av ubrukt bevilgning i 2008 til 2009 skal sendes departementet innen fristen som er angitt i tabellen ovenfor. Departementet vil komme tilbake til overføringene når Finansdepartementet har fattet vedtak om overføringene til 2009 på de aktuelle kapitler og poster. Det vises for øvrig til avsnitt 3.4 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2008 om overføring av ubrukt bevilgning til 2009 og tilsvarende rundskriv R-2/2008 om overføring av ubrukt bevilgning til Side 3

4 I nnrapportering av opplysninger til kapitalregnskapet Institusjonene skal rapportere inn følgende kapitalposter: i. Leieboerinnskudd ii. Ordinære fond iii. Beholdningen i konsernkontoordningen Til rapporteringen av punktene (i)-(il) skal vedlegg i i Finansdepartementets rundskriv R-8/2008 benyttes. Rapporten under punkt (iii) skal stilles opp i samsvar med malen i avsnitt 3 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2007 for regnskapsåret 2008 som helhet. Inngående balanse i 2008 fremgår av oppstillingen under kontogruppe 82 Virksomheter med særskilte fullmakter på side 210f i St.meld. nr. 3 ( ). Vi gjør oppmerksom på at punkt (iii) ovenfor ikke gjelder NOKUT. Departementet vil utarbeide en rapporteringspakke som dekker rapporteringen av posteringene i kapitalregnskapet og som skal brukes ved rapporteringen i de aktuelle kontogruppene. Inngående balanse pr. 1. januar 2008 vil være ferdig utfylt. Det samme gjelder i oversikten over statens aksje- og eierinteresser hvor beholdningen pr. 1. januar 2008 vil bli tatt inn. Rapporteringspakken vil bli lagt ut på departementets hjemmeside så snart den foreligger. Departementet understreker viktigheten av at institusjonene foretar korrekt rapportering av posteringene til statens kapitalregnskap. Dette er et viktig redskap for departementet i oppfølgingen av kapitalpostene i sektoren. Posteringer i kapitalregnskapet skal også sendes elektronisk til innen 23. januar I tillegg til posteringene skal samtlige institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet sende inn oppgave over beholdningen på oppgjørskontoen i Norges Bank (likviditetsrapport)pr. 31. desember Beholdningsoppgaven skal i tillegg sendes elektronisk til innen 15. januar Oversikt over statens aksje- og eierinteresser Vi viser til departementets brev av 13. desember 2006 vedrørende opprettelse av en selskapsdatabase. Departementet legger opp til at institusjonene skal rapportere aksjeog eierinteresser til statsregnskapet for regnskapsåret 2008 direkte til DBH. Det vil væré en særskilt link til denne rapporteringen i DBH. I tillegg skal det sendes en kopi elektronisk til Kunnskapsdepartementet til innen 29. januar Oppgaven skal omfatte en oversikt over statens aksje- og eierinteresser per 31. desember Institusjonene skal spesifisere aksje- og eierinteresser som er anskaffet før 1. januar 2003 særskilt. Vi ber om at vedlegg 2 i rapporteringspakken fylles ut for Side 4

5 aksjer bokført i statens kapitalregnskap i kontogruppe Aksje- og eierinteresser som er anskaffet etter 1. januar 2003 av overskuddet fra eksternt finansiert virksomhet skal spesifiseres i vedlegg 3 i rapporteringspakken. Vedleggene 2 og 3 i rapporteringspakkene skal også sendes elektronisk ifi departementet til innen 29. januar Vi viser for øvrig til tabell 3.6 i St. meld. nr. 3 ( ). Oversikten er delt opp i følgende grupper: Gruppe 1: Aksjer i gruppe i omfatter aksjer som er eid av staten og aktivert i kontogruppe 6260 i kapitalregnskapet pr. 31. desember Dette gjelder aksjer som ble anskaffet før 1. januar 2003 uansett hvordan kapitalinnskuddet er finansiert. Denne gruppen omfatter også aksjer som er anskaffet senere enn 1. januar 2003 med dekning i bevilgning over 90-post i statsbudsjettet. Gruppe 2: Aksjer i gruppe 2 omfatter aksjer institusjonene har anskaffet og forvalter med hjemmel i aksjefullmakten. Disse aksjene skal være finansiert med overskuddet av eksternt finansiert virksomhet. Vi presiserer at det er verdien på transaksjonstidspunktet, dvs, når aksjen ble kjøpt/anskaffet, som skal føres opp som bokført verdi. Historisk kost legges til grunn for oppføringen, og bokført verdi skal derfor som regel ikke justeres ved svingninger i markedsverdi. Vi ber om at institusjonene i vedlegg 3 kommenterer dersom det har skjedd endringer i selskapets aksjekapital eller endringer i institusjonenes eierandeler. Videre ber vi om at dersom institusjonen har etablert eierinteresser i nye selskap merkes med ny i kolonnen for kommentarer. Vedlegg 41 rapporteringspakken viser departementets aksjeoversikt per 31. desember Vi understreker at departementet skal ha lilbakemelding selv om institusjonen ikke har aksje- og eierinteresser. Innrapporteringen skal være i samsvar med retningslinjene i punkt og i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2008. Vi ber institusjonene merke seg fristene, og understreker at de skal overholdes. Utsettelse kan ikke påregnes. Side 5

6 Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet for 2008 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet Det vises til tidligere brev om oppstilling og presentasjon av årsregnskapene i universitets- og høyskolesektoren, senest departementets brev av 18. desember 2007 og 18. august Årsregnskapet for 2008 skal stilles opp i henhold til de prinsipper som er fastsatt i de statlige regnskapsstandardene og presenteres i samsvar med de oppstillingspianer som ble benyttet til regnskapsavlegget pr. 2. tertial 2008, jf. ovennevnte brev av 18. august Det skal minst gis tilleggsopplysninger i samsvar med forslaget til noter i rapporteringspakicen. Vi minner spesielt om at avsnittet Ikke inntektsført bevilgning i note 15 ved årsavslutningen bare skal brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side. Det vises til omtalen av den regnskapsmessige behandlingen bidrag og gaver nedenfor. Departementet viser ellers til brev av 17. april 2007 om periodisering av inntekter fra bevilgninger og enkelte kostnadsarter. Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler departementet veilederen som Statens senter for økonomistyring i staten har utgitt i november Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et periodisert regnskap. 1. Foreløpig årsregnskap for 2008 Departementet ber om at foreløpig årsregnskap for 2008 sendes departementet og Riksrevisjonen innen 15. februar Med foreløpig regnskap forstås et endelig årsregnskap som ikke er revidert av Riksrevisjonen. Det vises til særskilt brev fra Riksrevisjonen angående innsending av grunnlagsmaterialet for regnskapsavlegget for 2008 til Riksrevisjonen. Departementet understreker betydningen av at institusjonene overholder fristen og at regnskapsmaterialet samtidig foreligger i sin endelige versjon når det sendes Riksrevisjonen, DBH og departementet. Det foreløpige årsregnskapet for 2008 skal være godkjent av institusjonens styre eller den styret bemyndiger og skal bestå av: - resultalregnskap - balanseoppstilhing - kontantstrømoppstilhing etter den direkte modellen - noter - saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme - periodisert resultatbudsjett for utfylt kontrollark - styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Side 6

7 Ledelseskommentarene skal inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret og inneholde følgende elementer: - en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål, - en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik, - omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap, - omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, - gjennomføringen av budsjettet for 2007 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsffiiansiert virksomhet skal omtales, - gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder, og - trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Departementet vektlegger at ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens økonomiske stilling. Departementet understreker at saldobalansen og den formelle regnskapsrapporten skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for universitetene og høyskolene, og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning. Av hensyn til rapporteringen 111 Finansdepartementet ber vi institusjoner som aktiverer anleggsmidler fra 1. januar 2008 også sende inn ressursrapport pr. 3. tertial 2008 innen 1. februar 2009 etter den mai som er angitt i departementet brev av 3. mars Rapportene skal også sendes elektronisk til departementet ved med kopi til SSØ ved 2. Endel(g årsregnskap for 2008 Departementet ber om at det med utgangspunkt i det reviderte regnskapet for 2007 sammenstilles et endelig årsregnskap for 2008 som består av: - revidert årsregnskap for 2008 med ledelseskommentarer - Riksrevisjonens revisjonsbrev for 2008 Endelig årsregnskap for 2008 skal være godkjent av styret og skal sendes departementet innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt ved institusjonen, senest 15. juli Side 7

8 3. Særskilte forhold Dette avsnittet omtaler enkelte forhold som institusjonene har tatt opp med departementet eller som av andre grunner bør avklares. Departementet ber om at eventuelle spørsmål som trenger særskilt avklaring, tas opp med departementet. Departementet viser eller til orienteringene i regionsseminarene høsten Bidragsflnansiert aktivitet Bidragsfinansiert aktivitet er prosjekter eller andre former for aktiviteter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, men hvor det ikke foreligger krav om motytelse til vedkommende bidragsyter. Det vises i denne forbindelse til departementets rundskriv F Bidragsfinansiert aktivitet skal behandles etter bestemmelsene i SRS 10 Inntekt fra bevilgning dersom bidraget gjelder aktivitet som skal utføres i regnskapsåret. Et eventuelt regnskapsmessig resultat skal avregnes og avsettes som forpliktelse i avsnitt D W i balanseoppstillingen og presenteres i note 151. Når det kan dokumenteres at bidraget også gjelder aktivitet som skal utføres i senere regnskapsår, skal institusjonene i den løpende regnskapsføring i prosjektperioden benytte reglene i SRS 11 Anleggskontrakter om løpende avregning uten fortjeneste i stedet for å avregne og avsette det regnskapsmessige resultatet som forpliktelse. Det regnskapsmessige resultat skal presenteres i avsnitt D W i balanseoppstillingen og spesifiseres som ikke inntektsført bidrag i note Valg av metode for regnskapsmessig behandling av bidragsfinansiert aktivitet skal omtales i prinsippnoten. Gaver Prinsippet om motsatt sammenstilling skal brukes når det gjelder den regnskapsmessige behandlingen av gaver som kommer inn under gaveforstrekningsordningen. Dette innebærer at inntektsføringen skal utsettes til gaven og gaveforsterkningen brukes. Ubrukte gaver og gaveforsterkninger skal presenteres på egen linje i avsnitt D W i balanseoppstillingen og spesifiseres i note Det vises til gjennomgangen i regionsseminarene høsten Departementet vil komme tilbake til rapportering av regnskapsopplysninger for gaver og gaveforsterkninger til statsregnskapet. Gaver som ikke kommer inn under gaveforsterkningsordningen, skal regnskapsmessig behandles tilsvarende. Brukertilskudd Den regnskapsmessige behandlingen av brukertilskudd2 vil avhenge av om brukertilskuddet er å betrakte som forskuddsbetaling av husleie eller som et anleggsmid del som skal aktiveres og avskrives. Selv om utleier ikke aktiverer brukertilskuddet, er det i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for at leietaker skal aktivere brukertilskuddet. Den enkelte institusjon må i det enkelte tilfelle utøve det nødvendige skjønn og avgjøre om det foreligger en identifiserbar aktiverbar 2 Det regnes som brukertilskudd når leietaker bekoster tiltak i leide lokaler. Side 8

9 eiendel eller om det ikke gjør det. Dersom brukertilskuddet ikke kan knyttes til en identifiserbar avskrivbar eiendel, skjer det ingen reell transaksjon og avsetningen til tiltaket blir stående i note 15, men slik at avsetningen Irappes ned i takt med at forskuddet brukes opp, f.eks. over den gjenværende del av leiekontrakten eller eventuelt en utvidet leiekontrakt. Dersom brukertilskuddet kan knyttes til en identifiserbar avskrivbar eiendel, blir behandlingen en annen. I dette tilfellet føres verdien opp som eiendel i balansen, og den behandles deretter etter forpliktelsesmodellen slik at motposten til balanseføringen som eiendel blir en forpliktelse på vanlig måte. For å eliminere avsetningen i note 15, må inntekt fra bevilgning debiteres med anskaffelseskostnaden for eiendelen, slik at avsetningen brukes til å utligne inntektsreduksjonen på neste balansedag. Aktivering av eiendeler Samtlige institusjoner som ikke har fått godkjent sin unntakssøknad skal presentere en åpningsbalanse som omfatter alle eiendeler institusjonen disponerer i regnskapsavlegget for 2008 verdsatt pr. 1. januar Det vises til prosessen og de orienteringer som ble gitt høsten Anleggsaktiva i åpningsbalansen skal verdsettes til bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi som nevnt pr. 1. januar Finansielle eiendeler skal verdsettes til virkelig verdi. Det vises til SRS 17 Anleggsmidler når det gjelder de generelle prinsippene for klassifikasjon og verdsettelse av anleggsaktiva. Det overordnede krav til åpningsbalansen er at den skal gi et dekkende bilde av institusjonens eiendeler og forpliktelser. Dette forutsetter at de enkelte opplysninger er korrekte og innenfor rammen av det statlige regelverket. Departementet bemerker at kravet om et dekkende bilde ikke bare omfatter den enkelte post, men også åpningsbalansen som helhet, og at den samlet sett gir regnskapsleseren et dekkende bilde av inslitusjonens økonomiske stilling. Som grunnlag for åpningsbalansen skal den enkelte institusjon utarbeide et underliggende dokumentasjonsmateriale. Dette materialet skal bestå av ulike oversikter, spesifikasjoner, avstemrninger m.v. og være så detaljert at det på en fyldestgjørende måte beskriver den dokumentasjon som foreligger om den enkelte balanseposts eksistens, klassifikasjon og verdi. Dette materialet skal dokumentere institusjonens kartlegging og klassifisering av eiendeler og forpliktelser, de prinsipper som er lagt til grunn ved klassffisering og verdsettelse, og sentrale valg institusjonen har foretatt i prosessen. Dette materialet skal være tilgjengelig for revisjon. Departementet forutsetter at institusjonene som skal presentere sin åpningsbalanse i årsregnskapet for 2008 utarbeider et dokumentasjonsnotat som beskriver hvordan verdsettelsen og validering er gjennomført, og særskilt beskriver de viktigste postene i åpningsbalansen. Dokumentasjonsnotatet som skal være behandlet i institusjonens styre, bør i form og innhold tilpasses institusjonens Side 9

10 størrelse og kompleksitet. Dokumentasjonsnotatet skal følge som vedlegg til ledelseserklærin~en som skal underskrives av institusjonens leder og som skal. sendes departementet som en del av regnskapsavlegget for Institusjonene skal også beskrive hvilke reffiingslinjer som i tillegg til de generelle reglene i SRS 17 Anleggsmid.ler er lagt til grunn ved klassifikasjonen og verdsettelsen av eiendelene, enten separat eller som en del av dokumentasjonsnotatet. Eventuelle avvik fra de generelle reglene skal også omtales. Departementet legger til grunn at institusjonene viderefører prinsippene på en konsistent måte i senere periodeavslutninger. Dersom det foreligger regnskapsmessig skjønn eller det er gjort valg mellom forskjeffige alternativer, ber departementet om at dette fremgår av dokumentasjonen. I tillegg til ledelseserklæringen vedlagt dokumentasjonsnotatet skal det som en del av dokumentasjonen til departementet oversendes en liste over de kontroller som er utført. Forslag lii ledelseserklæring og liste over utførte kontroller ved fastsettelse av åpningsbalanse er lagt ut på departementets hjemmeside. Delårsrapportering i 2009 NOKUT skal sende inn elektronisk kasserapport til Senter for statlig økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor, jf. også rundskriv R-10/2008. De øvrige institusjonene skal sende inn forenklet rapport om likvidbevegelse på institusjonens oppgjørskonto i Norges Bank til Senter for statlig økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor og i det format som er angitt i rundskriv R 10/2008. Forenklet rapport om likvidbevegelse skal likevel bare sendes Kunnskaps departementet som en del av regnskapsavlegget i forbindelse med delårsavslutningene og årsavslutningen. Alle institusjonene skal sende inn tertialrapporter i 2009 til DBH og departementet som angitt i tabellen nedenfor: ~r~;.fl$ Rapport om likvidbevegelse 15. i hver måned, på oppgjørskonto i Norges første gang juni 2009 og Bank (qjelder ikke NOKUT) februar oktober 2009 Tertiafrapport 1. tertial juni juni 2009 Samlet ressursrapport i forbindelse med aktivering av anleç~gsmid!er 2. juni juni 2009 Tertialrapport 2. tertial oktober oktober 2009 Elektronisk kasserapport 15. i hver maned, første gang 15. (gjelder bare NOKUT) februar 2009 Side 10

11 Departementet legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med regnskapsavslutningen for 1. tertial i 2009 for institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet. Regnskapsavlegget pr. 1. tertial 2009 skal omfatte resultatreguskap, balanseoppstilhing, kontantstrømoppstilllng etter den direkte modellen, notene 1, 2, 15 og 18, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett, utfylt kontrollark og kommentarer til regnskapet. Regnskapsavslutningen for 2. tertial skal imidlertid fortsatt gjennomføres som en full årsavslutning. Regnskapsavlegget pr. 2. tertial 2009 skal presenteres etter samme opplegg som årsregnskapet for 2008 med resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen, noter, saldobalanse, periodisert resultatbudsj ett, utfylt kontrollark og styrets kommentarer til regnskapet Det vises til spesifikasjonene ovenfor og til departementets brev av 18. august Fristene for innsending av regnskapsrapport for 1. og 2. tertial 2009 er satt til 1. juni og 1. oktober 2009 for institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet. Samlet ressursrapport i forbindelse med aktivering av anleggsmidler skal sendes inn til departementet i forbindelse med regnskapsavlegget for 1. tertial 2009 med frist 2. juni Rapportene skal stilles opp etter den mal som er angitt i departementets brev av 3. mars 2008 og også sendes elektronisk til departementet ved med kopi til SSØ ved Departementet understreker at fristene i forbindelse med delårsrapporteringen i 2009 må overholdes. fung. ljrvu. ~ Arne Lunde avdelingsdirektør Kopi: Riksrevisjonen Side li

12

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.02.2014 S-sak 5/14 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013 Saken i korte trekk Høgskolens avlagte årsregnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/5210 27.08.14 Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet 1 Utdannings- og forskningsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Utdannings- og forskningsdepartementets

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer