Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1."

Transkript

1 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/ Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet for 2013 og rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2013, og til rundskriv R-10/2012 av 7. desember 2012 og R-10/2013 av 12. desember 2013 vedrørende rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for henholdsvis 2013 og. Rundskrivene er tilgjengelige på Finansdepartementets hjemmeside under lenken dokumenter. Alle skjemaer som skal benyttes ved rapporteringen, kan lastes ned fra Direktoratet for økonomistyrings nettsider (http://www.dfo.no/no/forvaltning/statsregnskapet/arsoppgjor/arsoppgjor-2013/) og Database for statistikk om høgre utdannings nettsider (http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/ ). 1. Statsregnskapet for 2013 og enkelte andre rapporter for frister Institusjonene skal sende inn regnskapsmateriale for 2013 til Riksrevisjonen, Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og Kunnskapsdepartementet innen de frister og i det omfang som er angitt i tabellene nedenfor. Følgende frister gjelder for NOKUT: NOKUT: Rapport/Oppgave Kasserapport Posteringer til kapitalregnskapet Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 15. januar 15. januar 24. januar Aksje- og eierinteresser 1. februar Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland NO-0032 Oslo Org no

2 NOKUT: Rapport/Oppgave Omposteringer 1 Forklaringer til statsregnskapet Overføringer Avlagt årsregnskap for 2013 Riksrevisjonens beretning 2013 Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 1. februar 15. februar 15. februar 15. februar 15. februar 14 dager mottak, senest 15. juli Følgende frister gjelder for institusjonene som har unntak fra bruttoprinsippet (alle institusjoner unntatt NOKUT): Nettobudsjetterte institusjoner: Rapport/Oppave Likviditetsrapport Posteringer til kapitalregnskapet Frist til Riksrevisjonen 15. januar Frist til DFØ 15. januar Frist til DBH Frist til KD 15. januar 24. januar Aksje- og 1. februar eierinteresser Avlagt årsregnskap 15. februar 15. februar for 2013 Gaver og 15. februar gaveforsterkninger 2 Riksrevisjonens beretning dager mottak, senest 15. juli Konsernregnskap for dager etter ordinær generalfor- samling, senest 15. juli 2. Rapportering av regnskapsopplysninger All formell rapportering av regnskapsopplysninger til departementet skal sendes elektronisk til Dette er nærmere spesifisert nedenfor. Rapporteringen til DBH skal skje elektronisk i samsvar med de maler som er fastsatt for dette. For rapportering og innsending av regnskapsmateriale til Riksrevisjonen gjelder de retningslinjer Riksrevisjonen har gitt om dette i eget brev til institusjonene. 1 Endringer i frist for omposteringer kan bli gitt på kort varsel. NOKUT må så langt som råd foreta nødvendige omposteringer i løpende termin. 2 Gjelder universitetene og høyskoler som kan tildele doktorgrad. Side 2

3 Nærmere om rapporteringen fra NOKUT Omposteringer Omposteringer i bevilgningsregnskapet skal som regel skje før kasserapport pr. 31. desember 2013 sendes til DFØ. Dersom det oppstår behov for omposteringer etter at kasserapporten er innsendt, må forslag om dette sendes til departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor eller eventuelt blir gitt særskilt. Eventuelle forslag om omposteringer skal inneholde klare debet- og kreditføringer, beløp med to desimaler og med samme beløp til debet og kredit. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved omposteringer som gjelder mellomværendet med statsregnskapet, skal mellomværendet også føres opp med saldo etter ompostering. Dette er spesielt viktig i forbindelse med tilleggsposteringer, slik at det ikke oppstår differanser mellom statsregnskapet og virksomhetsregnskapene. Vi viser til rundskriv R-8/2013, punkt Forklaringer Forklaringene til statsregnskapet skal stilles opp i samsvar med de retningslinjer som er tatt inn i punkt i ovenfor nevnte rundskriv R-8/2013. Det kan i praksis legges til grunn at mindreforbruk på mer enn 5 prosent av bevilgningen eller mer enn 5 mill. kroner på den enkelte post skal forklares. Merforbruk skal alltid forklares. Tilsvarende gjelder for andre forhold av vesentlig art. I tillegg skal alle poster hvor det er gitt hjemmel til å foreta endringer, omtales i forklaringene. Dette gjelder stortingsvedtak, kongelig resolusjon og skriftlig samtykke gitt av Finansdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. Vi viser til rundskriv R- 8/2013, punkt Forklaringene skal gis med utgangspunkt i regnskapet etter at eventuelle omposteringer er gjort, og sendes departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor. Overføring av ubrukt bevilgning Forslag om overføring av ubrukt bevilgning fra 2013 til skal sendes departementet innen fristen som er angitt i tabellen ovenfor. Vi vil komme tilbake til overføringene når Finansdepartementet har fattet vedtak om overføringene til på de aktuelle kapitler og poster. Vi viser for øvrig til punkt om overføring av ubrukt bevilgning fra 2013 til i rundskriv R-8/2013. Innrapportering av opplysninger til kapitalregnskapet alle institusjoner Institusjonene skal rapportere inn følgende kapitalposter: i. Leieboerinnskudd ii. Ordinære fond iii. Beholdningen i konsernkontoordningen (gjelder ikke NOKUT) Til rapporteringen av punktene (i)-(ii) skal Skjema 6 Innrapportering av posteringer til kapitalregnskapet i Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 benyttes, jf. vedlegg 1 til rundskrivet. Rapporten under punkt (iii) skal stilles opp i samsvar med malen i avsnitt 7 i Side 3

4 Finansdepartementets rundskriv R-106 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet for regnskapsåret 2013 som helhet. Inngående balanse pr.1. januar 2013 fremgår av kontogruppe 82 Virksomheter med særskilte fullmakter i vedlegg 3 i Meld. St. 3 ( ). Vi viser for øvrig til vedlegg 2 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 som angir grupper og undergrupper i kapitalregnskapet. Beholdninger i konsernkontoordningen skal angis i undergruppe 8202 i kapitalregnskapet. Posteringene i kapitalregnskapet skal også sendes elektronisk til innen 24. januar. For å forenkle regnskapsrapporteringen skal ikke lenger likviditetsrapporter sendes til Kunnskapsdepartementet. Vi understreker viktigheten av at institusjonene foretar korrekt og rettidig rapportering av posteringene til statens kapitalregnskap. Dette er et viktig redskap for departementet i oppfølgingen av kapitalpostene i sektoren. Oversikt over statens aksje- og eierinteresser Vi viser til departementets brev av 13. desember 2006 vedrørende opprettelse av en selskapsdatabase. Departementet legger opp til at institusjonene skal rapportere aksje- og eierinteresser til statsregnskapet for regnskapsåret 2013 direkte til selskapsdatabasen i DBH på Vi viser for øvrig til tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2012 i Meld. St. 3 ( ) som viser beholdningene pr. 31. desember Oversikten er delt opp i følgende grupper: Gruppe 1: Aksjer i gruppe 1 omfatter aksjer som er eid av staten og finansiert med bevilgning over 90- post i statsbudsjettet og aktivert i kontogruppe 6260 i kapitalregnskapet pr. 31. desember Gruppe 1 omfatter pr. 31. desember 2013 bare de eierposisjonene Kunnskapsdepartementet selv forvalter. Gruppe 2: Aksjer i gruppe 2 omfatter aksjer institusjonene har anskaffet med overskuddet av oppdragsfinansiert aktivitet, eller forvalter etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. Vi presiserer at det er verdien på transaksjonstidspunktet, dvs. da aksjen ble kjøpt/anskaffet, som skal føres opp som bokført verdi. Historisk kost legges til grunn for oppføringen, og bokført verdi skal derfor som regel ikke justeres ved svingninger i markedsverdi. Vi viser til kapittel 4.4 Prinsipp for føring av statsrekneskapen i Meld. St. 3 ( ). Side 4

5 Vi understreker at rapporteringen skal være i samsvar med retningslinjene i punkt i Finansdepartementets ovenfor nevnte rundskriv R-8/2013. Departementet baserer rapporteringen av statens aksjeinteresser på opplysningene i selskapsdatabasen i DBH, og forutsetter at selskapsdatabasen til enhver tid er korrekt oppdatert og omfatter alle aksjer institusjonen forvalter 31. desember Vi forutsetter videre at det er samsvar mellom opplysningene i selskapsdatabasen, note 11 i institusjonenes regnskap og det som er registrert i foretaksregisteret hos Brønnøysundregistrene. Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet og standardiserte nøkkeltall for 2013 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet Vi viser til tidligere brev om oppstilling og presentasjon av regnskapene i universitets- og høyskolesektoren, senest departementets brev av 18. desember 2012, 29. april 2013 og 23. august Årsregnskapet for 2013 skal stilles opp i henhold til de prinsipper som er fastsatt i de statlige regnskapsstandardene og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene som er fastsatt for universitets- og høyskolesektoren. Standard årsoppgjørspakke finnes på DBHs hjemmeside og vil være tilgjengelig fra 20. desember Årsoppgjørspakken følger oppgjørspakken som ble benyttet i forbindelse med rapporteringen pr. 2. tertial Det skal minst gis tilleggsopplysninger i samsvar med forslaget til noter i rapporteringspakken. Vi minner spesielt om at avsnittet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver i note 15 (note 15 II) ved årsavslutningen bare skal brukes når det er særskilt fastsatt eller kan dokumenteres at bevilgningene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side. Vi viser ellers til omtalen av den regnskapsmessige behandlingen av bidrag og gaver nedenfor. Vi viser til brev av 17. april 2007 om periodisering av inntekter fra bevilgninger og enkelte kostnadsarter. Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler departementet veilederne Periodisert regnskap i staten (revidert av DFØ november 2011) og Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten (utgitt av DFØ oktober 2012). Veilederne gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et periodisert regnskap og bruken av dette i styringen. Avlagt årsregnskap for 2013 Departementet ber om at avlagt årsregnskap for 2013 sendes Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar. Vi viser til særskilt brev fra Riksrevisjonen angående innsending av grunnlagsmaterialet for regnskapsavlegget for 2013 til Riksrevisjonen. Vi understreker betydningen av at institusjonene planlegger og gjennomfører årsavslutningen slik at fristen overholdes og at regnskapsmaterialet foreligger i sin endelige versjon når det sendes Riksrevisjonen og DBH. Det vil ikke bli gitt utsettelser. Det avlagte årsregnskapet for 2013 skal være godkjent av institusjonens styre og skal bestå av: Side 5

6 - prinsippnote - resultatregnskap - balanseoppstilling - kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen - statsregnskapsrapportering - standardiserte nøkkeltall (tabellene 1-4) - øvrige noter - saldobalanse i henhold til standard kontoplan - periodisert resultatbudsjett for utfylt kontrollark - ledelseskommentarer Ledelseskommentarene skal være undertegnet av styrets leder eller den styret bemyndiger og inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret og inneholde følgende elementer: - en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål, - en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik, - omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap, - omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, og beskrivelse av hvordan slike avvik vil bli fulgt opp og lukket, - gjennomføringen av budsjettet for 2013 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales, - gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder, og - ressursutfordringer som framkommer i institusjonens arbeid med flerårsbudsjett/langtidsplan Ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling. Avvikling av ordningen med to regnskapsavlegg fra og med 2013 For å forenkle regnskapsrapporteringen skal innleveringen av revidert årsregnskap (tidligere kalt endelig årsregnskap) avvikles fra og med avlagt regnskap for Avlagt årsregnskap er institusjonenes endelige årsregnskap. Eventuelle korrigeringer, for eksempel som følge av revisjon, skal gjøres i påfølgende regnskapsår, med mindre departementet i samråd med Riksrevisjonen i særskilte tilfeller gir annen instruks. Vi viser for øvrig til reglene i SRS 3 om korrigering av feil. Side 6

7 Riksrevisjonens beretning skal fortsatt rapporteres til DBH innen 14 dager etter at denne er mottatt og senest 15. juli. Standardiserte nøkkeltall For å forenkle regnskapsrapporteringen har departementet inkludert de standardiserte nøkkeltallene i årsoppgjørspakken og koplet regnskapsinformasjonen i årsoppgjørspakken til tabellene for nøkkeltallene. Tabellene fylles derfor ut automatisk. Den særskilte rapporteringen av grunnlagsdata til de standardiserte nøkkeltallene faller dermed bort. Vi understreker imidlertid at budsjettkolonnene i kontantstrømoppstillingen og i notene 1, 21 og 22 inngår i regnskapsavlegget og må fylles ut. Vi viser ellers til vedlegg 3, tabell 3.10 i Meld. St. 3 ( ). 3. Særskilte forhold som gjelder årsregnskapet for 2013 Dette avsnittet omtaler enkelte forhold som ble tatt opp i regionsseminarene høsten 2013 eller som institusjonene har tatt opp med departementet, eller som av andre grunner bør avklares. Vi gjengir her omtalen av relevante særskilte forhold i departementets brev av 29. april og 23. august 2013, og viser ellers til orienteringene i regionsseminarene høsten Midler som skal videreformidles til andre Midler som skal videreformidles til andre skal ikke resultatføres ved institusjonen. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at institusjonene balansefører midler som helt eller delvis skal videreformidles, og at bare den delen som skal brukes ved institusjonen resultatføres. Se for øvrig DFØs Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Bruk av virksomhetskapital Institusjoner som velger å bruke virksomhetskapital for å dekke underskudd eller supplere bevilgningsfinansiert aktivitet, skal presentere slik bruk som angitt i note 15, jf. note 8. Revidert reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Vi viser til rundskriv F av 26.august 2013 med reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, samt orientering om dette på de regionale økonomiseminarene høsten Vi viser videre til tabell med forklaringer og eksempler på klassifisering og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, som er tilgjengelig på departementets nettsider under økonomirapportering. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv F Feriepenger Vi viser til brev av 29. april og minner om at institusjoner som får sine lønnstjenester fra DFØ, har fått de statsinterne feriepengeforpliktelser medregnet arbeidsgiveravgift postert direkte på underkonto Departementet har utformet korreksjonsmekanismen i note 15 slik at denne underkontoen ikke skal nullstilles på balansedagen, men føres over til ny regnskapsperiode. Anvisningen i føringskontoplanen på denne underkontoen skal dermed ikke følges. Side 7

8 Kontrollark Kontrollarket er tatt inn i oppgjørspakken fom. 2. tertial Det er tatt i bruk flere fargekoder for enklere utfylling av arket. Vi understreker at kontrollarket er ment som redskap for den interne kontrollen av regnskapsavlegget, og at eventuelle utslag i kontrollarket må avklares før regnskapet avsluttes og oppgjørspakken sendes til DBH. Formlene i kontrollarket må derfor ikke endres. Det vil bli gjennomført kontroller ved innlevering av oppgjørspakken. Note 1 Departementet legger til grunn at tildelinger til nasjonale senter klassifiseres som bevilgning og presenteres i note 1. Slike tildelinger tas med i linje N1.9. Vi minner om at institusjonene kan etablere de nødvendige underkonti for å legge til rette for ønsket presentasjon av noter. Dette kan være aktuelt for de som presenterer midler fra Utdanningsdirektoratet på egen linje i note 1. Note 21 og 22 Vi presiserer at del IV i noten kun er ment som en oppsummering og ikke er en avstemming av øvrige deler av noten. Gaver Ordningen med gaveforsterkning er avviklet for 2013, men mottatte gaver skal fortsatt stå på rentekonto i Norges bank. Prinsippet om motsatt sammenstilling skal brukes når det gjelder den regnskapsmessige behandlingen av gaver og gaveforsterkninger. Dette innebærer at inntektsføringen skal utsettes til gaven og eventuelt også gaveforsterkningen brukes. Ubrukte gaver og eventuelle ubrukte gaveforsterkninger skal presenteres på egen linje i avsnitt D IV i balanseoppstillingen og spesifiseres i note 15 del II. Vi anbefaler at mindre gaver under kr av praktiske grunner bør inntektsføres når de mottas. Universitetene og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad skal plassere gaveforsterkninger og gaver som utløser gaveforsterkning på rentebærende konto i Norges Bank. Det er innført et særskilt opplegg som skal brukes ved rapportering til kapitalregnskapet av gaver som utløser gaveforsterkning. Vi viser til punkt i Finansdepartementets rundskriv R-8/2013. Skjema 14 skal brukes ved rapportering av gaver og gaveforsterkningsmidler, jf. vedlegg 1 til rundskriv R-8/2013. Korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring Vi viser til reglene i SRS 3 om regnskapsføring av virkning av endring av regnskapsprinsipper for de institusjoner som har gjennomført prinsippendringer i Når det er gjennomført en prinsippendring skal sammenlikningstallene i balansen oppgis per og det skal opplyses om virkningen av prinsippendringen i prinsippnoten. Standard kontoplan for statlige virksomheter Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-102 av 22. november Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk for statlige virksomheter, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt Virksomhetene skal bokføre på kontoene Side 8

9 i standard kontoplan. Rapporter hvor saldobalansen ikke er i henhold til denne planen på 3- siffernivå vil ikke bli akseptert av DBH. Vi har mottatt spørsmål om bruk av underkonti på firesiffernivå. Med unntak av enkelte underkonti i kontogruppe 19 kan institusjonene selv opprette underkonti, forutsatt at de brukes i samsvar med betegnelsen på overordnet konto på tresiffernivå. Det er gjort mindre endringer i standard kontoplan siden rapportering for 1. tertial og det er åpnet for bruk av følgende konti i 2013: Kortsiktige finansinvesteringer Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Fast ansatte Midlertidig ansatte Midlertidig ansatte Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Reisekostnad Diettkostnad Oppdatert kontoplan finnes på departementets hjemmeside. Delårsrapportering i Vi viser til departementets brev av 3. oktober 2013 om Finansdepartementets endringer i Bestemmelser om økonomistyring i staten samt Finansdepartementets rundskriv R-115 og R10/2013. Endringene i bestemmelsene og kravene trer i kraft 1. januar. Dette innebærer at årsrapporteringen for 2013 gjøres etter de gjeldende bestemmelsene før endringen. Departementet vil gjennomgå endringene i rapporteringen i med Universitets- og høgskolerådet og kommunisere disse i et eget brev om rapporteringskrav i første tertial. De nye bestemmelsene for årsregnskap innebærer blant annet et krav om å utarbeide en bevilgningsoppstilling. Denne er allerede tatt med i oppgjørspakken for 2013 som en frivillig note. Vi anbefaler at institusjonene fyller ut denne for å gjøre seg kjent med oppstillingen. NOKUT må gjøre seg kjent med de nye rapporteringskravene som er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-10/2013. NOKUT skal sende inn regnskapsrapport etter kontantprinsippet med akkumulerte tall for perioden regnskapet omhandler til statsregnskapet på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor, jf. også rundskriv R-10/2013. De øvrige institusjonene (alle unntatt NOKUT) skal sende inn forenklet rapport om likvidbevegelse på institusjonens oppgjørskonto i Norges Bank til Direktoratet for økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor og i det format som er angitt i rundskriv R-10/2013 Rapportering til statsrekneskapen for. Vi gjør oppmerksom Side 9

10 på at likviditetsrapporten skal sendes som signert og skannet vedlegg i e-post til Rapport Frist til DBH Frist til DFØ Rapport om likvidbevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank (gjelder ikke NOKUT) Regnskapsrapport etter kontantprinsippet med akkumulerte tall for perioden regnskapet omhandler (gjelder bare NOKUT) 15. i hver måned første gang 15. februar 15. i hver måned, første gang 15. februar Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Gustav Birkeland seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi til: Riksrevisjonen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Side 10

11 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud Postboks KONGSBERG Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Vestfold Postboks TØNSBERG Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN 7491 TRONDHEIM Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep OSLO Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet for miljø- og Postboks ÅS biovitenskap Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Nasjonalt organ for kvalitet i Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Side 11

12 Adresseliste utdanningen Senter for internasjonalisering av utdanning Postboks BERGEN Side 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer