Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september møte 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6"

Transkript

1 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: Styrets medlemmer og varaer Vår dato: Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september møte 6 Vi viser til tidligare utsendingar om ekstraordinært styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: mandag 29. september kl til kl Møtestad: Møterom A 825 (styrerommet) Kronstad Kl.: : Styremøte Kl.: : Lunsj Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering er eit generelt problem. Vi oppmodar dokker å parkere på Bygarasjen og ta banen derfrå om dokker kjem i bil. Det er også mogleg å ta buss nr 9 frå Festplassen og Bystasjonen direkte til høgskolen. Elles ber vi om at folk reiser kollektivt. Med hilsen Ole Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

2 STYREMØTE: MØTE: 6/2014 SAKSLISTE: Sak 68/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 69/14 Møtebok frå møte 5/2014 Sak 70/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 71/14 Regnskapsstatus per 2.tertial 2014 Eventuelt

3 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (i sak 63/14), Kristian Helland, Asle Holthe( ikkje i sak 63/14), Beate Lode, Henning Norheim, Mona Strømme, Sissel Østberg. Atle Tidemann Høgskoledirektør Audun Rivedal Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, Dekanane (og aktuelle prodekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

4 Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret etterlyste sak om «styrets tillsettingsorgan». Styret peikte på at sakene kom for seint ut fredag før møtet og at ei sak kom så seint som tysdag. Høgskoledirektøren gjorde greie for prosessane og beklaga at sakene kom seint. Det var ikkje mogleg å få klar sak om «styrets tilsettingsorgan» til dette møtet. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: STYREMØTE: MØTE: 5/2014 SAKSLISTE: Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/2014 Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 Sak 55/14 Sak 56/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp /statusrapport for anskaffelsesområde Lokale lønnsforhandlingar med verknad frå 1. August 2014 Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 Sak 58/14 Sak 59/14 Sak 60/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og avdelingsråd Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukarservice Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærare vurderingar Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og samanslåing Høgskolen i Bergen sitt innspel til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillingar

5 Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) Sak 66/14 Sak Eventuelt Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) U.Off U.Off Rektor gjorde greie for sakslista. Direktøren meldte inn ei sak til eventuelt. Styret godkjende innkalling til møtet.

6 Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/14 Møtebok frå møte 4/14 blei samrøystes godkjend. Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektors orientering: Rektor orienterte om sakkyndig vurdering av doktorgradssøknaden frå AHS. Utkast til sakkunnig vurdering er negativ, men det er sendt eit omfattande tilsvar til NOKUT. Endeleg avgjerd er venta om eit par månader. Høgskoledirektørens orientering: - Innflytting og organisasjonsprosjekt, avvikling av gamle bygg, semesterstart, leieavtaler, innkjøp av tenester, tilleggsarealer med videre. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Brev til underliggende virksomheter om rapportering av tidsyver Brev frå KD: Krisestøtteverktøy i kunnskapssektoren Brev frå KD: Fri-stasjon og utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene Brev frå KD: Informasjon om endringer i universitets- og høgskoleloven Brev frå KD: Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett kap 260 post Ny hovedinnstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler Brev frå KD: Dialogmøter med universiteter og høyskoler september Korrespondanse med KD: Gjennomgang av beredskapsplanverk og vurdering av tiltak Brev frå Språkrådet: Rapport om målbruk i offentleg teneste oppfølging Fullmaktsaker: Oppnemning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (ref: 09/1448) Orienteringssaker lagt ut i møtet: 1. Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå med einigheitsprotokoll

7 Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 (Ref 2014/1385) Dokument i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 38/2014 Orientering om tilleggskostnader og budsjettkonsekvenser i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet 8. Delårsrapportering 2. tertial 2014, brev fra KD (vedlegg 1) 9. Orientering regnskapsstatus per juli 2014 (vedlegg 2) Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til neste møte, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på neste møte om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Styret drøfta saka. Styret kom fram til at saka skal tilbake til styret i november. Asle Holthe kom med eit Forslag til tillegg til punkt to: «Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt begrenses.» Vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til møtet i november, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på møtet i november om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Samrøystes

8 Sak 55/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp / statusrapport for anskaffelsesområdet (ref 2012/5141) Dokumenter i saken 1. Brev fra KD, Rapport fra oppfølgingsmøte januar 2014 (datert ) 2. Revidert handlingsplan for innkjøp (vedlegg 1) 3. Utkast til svarbrev til KD (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. vedtak: Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. Samrøystes Sak 56/14 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. August (Ref 14/2730) Dokument i saka: 1. Hovedtariffavtalen i staten Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 128/11 Lønnspolitikk ved Høgskolen i Bergen 4. Brev av fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om lokale forhandlinger pr. 1. august Vedlegg 1 5. Brev fra organisasjonene vedrørende ekstra midler i potten - Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn egne midler i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2014.

9 Direktørens forslag til høgskolens eige tilskott til forhandlingspotten blei fletta inn i forslaget og styret fatta følgande Vedtak: 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn kr ,- i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Samrøystes Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 (ref.14 /1794) Dokument i saka Ingen Innstilling til vedtak: Styret viser til saksførelegget og vedtar møteplan for Det kom fleire innspel i forhold til dei føreslåtte datoane. Styret ønskte at administrasjonen tar ein ny runde i forhold til å justere datoane, føre inn datoar for styreseminar og fleire faste saker, t.d. strategiarbeidet. Dei endelege datoane kan avklarast pr. e-post. Vedtak: Endeleg møteplanvert lagd fram i neste møte. Samrøystes

10 Sak 58/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og Avdelingsråd (ref. 14/3677) Dokument i saka: Lov om universiteter og høgskoler Likestillingsloven Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgreglement for Høgskolen i Bergen, sist endret Innstilling til vedtak: Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for styret. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet i oktober. Styret ønskte å få klarlagt fleire sider ved saka blant anna valreglementet og foreslo å utsette saka. Vedtak: Sakablei utsett til møtet i oktober. Samrøystes Sak 59/14 Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice Dokument i saka: - Styresak 10/11 - Styresak 103/11 - Styresak 115/11 - Styresak 38/13 - Styresak 61/13 - Styresak 115/13 Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen.

11 Vedtak: 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen. Samrøystes Sak 60/14 Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærmere vurdering Dokumenter i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler (uhl) 2. Forskrift om opptak til høyere utdanning 3. Sak 103/2013 Egenfinansierte studier i opptaket 2014/15 4. Sak 26/2014 Opptaksrammer og regulering av studier 5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader Innstilling til vedtak: Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering. Vedtak: Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering. Samrøystes

12 Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskolen i Bergen sitt innspill til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september. Dokument i saka: - brev frå KD Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (vedlegg 1) - Brev til avdelingene vedrørende SAKS (vedlegg 2) - Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe (vedlegg 3) - Svarbrev fra avdelingene (vedlegg 4) - Brev til KD innspill til dialogmøte 26. september (vedlegg 5) - Brev til KD fra andre institusjoner på Vestlandet (vedlegg 6) Innstilling til vedtak: Vil bli endelig utformet etter styreseminaret Styret drøfta saka med utgangspunkt i diskusjonen i styreseminaret. På bakgrunn av styrets diskusjon fremma representanten Sissel Østberg følgande forslag: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» Styret slutta seg til forslaget og fatta følgande Vedtak: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» Samrøystes

13 Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillinger. Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Styresak 93/2011: Tilsetting av faglige ledere evaluering av tilsettingsprosessen 3. Styresak 44/14: Styring og ledelse ved HiB Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved anskaffelse av rekrutteringsbistand (2014/3281) Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Samrøystes Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan Dokument i saka: 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 44/2014: Styring og ledelse ved HiB Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 5. Forslag til stillingsomtale (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner utlysingstekst og for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: høgskoledirektøren, leder utvalget en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av nåværende dekan ved avdelingen. Dersom nåværende dekan er søker oppnevnes representanten av rektor en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, etter forslag fra høgskoledirektør en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering.

14 Det kom innspel om at kompetansekravet i utlysingsteksten blir endra slik at det ønskjelege kjem etter minimumskravet. På bakgrunn av innspel frå styret endrar direktøren punkt 2 til at den faglege representanten frå avdelinga blir oppnemnt av rektor slik at det blei som følger: 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen ett av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Det blei foreslått av Henning Norheim at ein av representantane skal være oppnemnt av fagforeiningane. Styret voterte over dette, og forslaget falt med 2 mot 8 stemmer. Styret voterte så over høgskoledirektørens justerte forslag og fatta følgjande Vedtak: 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Vedtatt med 10 mot 1 stemmer.

15 Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Tjenestemannsloven (Tjml) 3. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Stillingsbeskrivelse for høgskoledirektør (vedlegg) 5. Utlysingstekst for stillingen som høgskoledirektør (vedlegg) Innstilling: 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør. 2. Styret ber om at stillingen så raskt som mulig lyses som seksårig åremålsstilling. Høgskoledirektøren deltok ikkje i møtet under handsaminga av saka. Styret drøfta utlysningsteksten. Styret etterspurde forslag til innstillingsutval i samband med utlysninga av saka. Dette må opp på neste møte. På bakgrunn av drøftingane fatta styret følgande Vedtak: 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør justert i forhold til de kommentarer som kom frem i styremøtet 3. Styret ber om at forslag til innstillingsutvalg legges frem på neste styremøte. Samrøystes

16 Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) Dokument i saka: 1. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlegg 1) 2. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Vedtak: 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Samrøystes Sak 66/14 Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) Dokument i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Bodil Ravneberg om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Høgskolen i Stord/Haugesund Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august Vedtak: Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august Samrøystes

17 Sak 67/14 Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) Dokument i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Herner Sæverot om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 5. Begrunnelse fra Herner Sæverot for betegnelsen «Allmenn pedagogikk» Vedlegg Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august Med utgangspunkt i behov for nærmare avklaring valde Høgskoledirektøren å trekke saken. Eventuelt: Direktøren ba styret om å drøfte ønsket frå arbeidstakarorganisasjonenes ønske om å møte høgskolestyret på same måte som studentane og avdelingane. Styret kjem tilbake til ei avgjerd i neste møte. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal høgskolediretør

18

19 SAK 70/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet Brev frå KD: Instruks for den daglige leiinga ved statlege universitet og høgskoler Fullmaktsaker: fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i elkraftteknikk ved Avdeling for ingeniør og økonomiske fag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniør og økonomiske fag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om dosentopprykk for Hanne Tuntland ved Avdeling for helse og sosialfag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til professor i matematikk fagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning. Orienteringssaker lagt ut i møtet:

20 Sak 71/2014 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2014 (Ref 2014/1385) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 40/2014 Regnskapsstatus per 1. tertial Styresak 54/2014 Regnskapsstatus per juli Rapporteringskrav for årsrapport 2014 brev fra KD Delårsrapportering 2. tertial 2014 brev fra KD (vedlegg 1) 13. Regnskapet per 2. tertial 2014 med noter (vedlegg 2) 14. Ledelseskommentaren til regnskapet per 2. tertial 2014 (vedlegg 3) 15. Orientering om intern regnskapsstatus per 2. tertial 2014 (vedlegg 4) Saken gjelder I denne saken vil regnskapet per 2. tertial 2014 bli presentert og kommentert. Tertialregnskapet ble sendt til Kunnskapsdepartementet (dvs. registrert i DBH) innen fristen Iht. departementets brev av , ang. delårsrapportering 2. tertial 2014, er det gitt nye bestemmelser og rapporteringskrav, jf. vedlegg 1. Regnskapsavslutningen per 2. tertial skal gjennomføres som en full årsavslutning, og tilfredsstille de samme krav til korrekthet, fullstendighet og rettidighet som årsregnskapet. Nytt er det at ledelseskommentaren, jf. vedlegg 3, skal signeres av alle styrets medlemmer. Styret skal også avgi en egenerklæring om styring og kontroll hvor det skal bekreftes at institusjonen overholder lover og regler. En skal bekrefte at institusjonen har et fungerende og dokumentert internkontrollsystem og at en har foretatt risikovurderinger. Siden denne saken bare omhandler regnskapsrapportering, så er det naturlig å avgrense egenerklæringen til nettopp dette. Ledelseskommentaren omtaler dette punktet, jf. vedlegg 3. Når det gjelder høgskolens helhetlige/overordnede internkontrollsystem og risikovurderinger, så vil dette bli omtalt i kapittel 4 i årsrapporten for 2014, ref. departementets brev av Vurdering Høgskolen ble i perioden tildelt 348 mill. kr i brukerbevilgning i forbindelse med høgskolens nybygg på Kronstad, noe som fører til at regnskapstallene ukorrigert ikke blir helt sammenlignbare. Per hadde høgskolen forbrukt om lag 213,6 mill. kr av brukerbevilgningen. Dette gir en uforholdsmessig høy avsetning og avvikende resultat sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde per et negativt driftsresultat på om lag 173,1 mill. kr, jf. vedlegg 2 og tabell 1 under, mens resultatet for samme periode i 2013 var et positivt resultat på om lag 63,3 mill. kr. Periodens resultat, som her er overskuddet av oppdragsvirksomheten, er på 0,454 mill. kr, som er en resultatforbedring på 0,172 mill. kr, sammenliknet med Resultatmarginen er på 9,3 %.

21 Tabell 1: Sammenlikning av resultatregnskapet 2. tertial 2013 og 2014 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Sum avregninger Periodens resultat Nettopp fordi brukerbevilgningen til nybygget gjør det noe vanskelig å lese og sammenlikne regnskapet, er følgende oppstilling blitt utarbeidet: Tabell 2: Resultatregnskapet per 2. tertial 2014 med og uten brukerbevilgningen (alle tall i tusen kr.) Driftsinntekter Uten brukerbevilgning Brukerbevilgning Totalt Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

22 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Korrigert for brukerbevilgningen er resultatet for perioden 26,8 mill. kr, ref. tabell 2. Til sammenlikning var driftsresultatet for 2. tertial ,9 mill. kr. Resultat har altså i perioden blitt redusert med 49,7 mill. kr. Med utgangspunkt i et flerårig planleggingsperspektiv, så har høgskolen har hatt som mål å øke avsetningene, dette spesielt med hensyn til universitetsambisjonen og samlokaliseringen på Kronstad og Møllendalsveien. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 220,7 mill. kr, ref. vedlegg 2 og note 15. Ser man bort fra unyttet brukerbevilgning så var avsetningen om lag 86 mill. kr. Den reelle avsetningen (eks. brukerbevilgning og andre særtildelinger) er redusert med om lag 47,7 mill. kr sammenliknet med resultatet per Per var avsetningen på 62,2 mill. kr. Foreløpige prognoser tilsier at avsetningen vil bli ytterligere redusert i 3. tertial. Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) er på om lag 45,9 mill. kr, som er en økning på om lag 6,4 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial Tabell 3: Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD), ref. vedlegg 2 og note 1 (alle tall i tusen kr) 2. tertial tertial 2014 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning NFR Overføringer fra andre statlige organer Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

23 Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter Den oppdragsfinansierte virksomheten hadde en omsetning på om lag 4,9 mill. kr. Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,45 mill. kr. Det er svært få prosjekter som er avsluttet per 2. tertial. De fleste prosjekter avsluttes ikke før i 3. tertial. Høgskolens økonomiske utvikling vurderes fortsatt som positiv på kort sikt, og de fleste nøkkeltall bekrefter dette, ref. tabell 4. Økte merkostnader, dette gjelder spesielt økte husleiekostnader, men også økte lønnskostnader, vil gi klart strammere budsjetter de kommende år. Foreløpige prognoser tilsier at høgskolens akkumulerte reserver vil være tilnærmet lik 0 per , og dette vil gjøre fortsatt omstillingsarbeid både nødvendig og mer krevende. Tabell 4: Sammenlikning av nøkkeltall 2. tertial 2012, 2013 og 2014 (alle tall i tusen kr) NØKKELTALL 2. tertial tertial tertial 2014 Statstilskudd Avregninger (- = reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 42,09 % 66,46 % 47,9 % Driftsresultat Driftsresultat i % av statlig tilskudd 20,02 % 11,48 % - 37,6 % Arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 49,52 % 75,31 % 65,32 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 4,29 5,19 3,39 Lønn i % av totale driftskostnader 62,56 % 63,51 % 53,41% Opptjent virksomhetskapital Beholdning Norges Bank (Tallene er her inkludert utstyrsbevilgningen og utgiftene knyttet til denne) Det vises ellers til vedlegg 2 og 3 for ytterligere detaljer om regnskapet per 2. tertial. Internregnskapet per Vedlegg 4 gir en kort orientering om regnskapsstatus per budsjettenhet i perioden. Alle budsjettenheter, med unntak av Avdeling for helse- og sosialfag og Senter for Nye Medier, har et merforbruk per 2. tertial. Mens alle enheter meldte om budsjettbalanse per etter 1. tertial, er situasjonen etter 2. tertial endret. De fleste budsjettenheter melder nå at de ikke klare å holde tildelte budsjettrammer i I forhold til budsjettenhetenes totalbudsjetter er prognosene for merforbruk likevel begrenset, men viser en mer anstrengt budsjettsituasjon.

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskapet 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/4155-29.04.13 Delårsrapportering 1. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Delårsrapportering

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 16. og 17. september 2014 - møte 5

Innkalling til styreseminar og styremøte 16. og 17. september 2014 - møte 5 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 09.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styreseminar

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2203 Dato 23. august 2017 Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5982-24.03.14 Rapporteringskrav 2014 - Fagskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 9. januar 2014 til Nasjonalt fagskoleråd med utkast

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-15.12.2016 Årsregnskap for 2016 Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2016 av 9. november 2016 angående avslutning av statsregnskapet for 2016 og frister

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 14.09.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Møteleder:

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskap for 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november 2015 angående avslutning av statsregnskapet for 2015 og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 12.05.2016 kl. 11.30 Sted: F 223, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 27. september kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/

Deres ref Vår ref Dato 12/ Statlige universiteter og høyskoler Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Senter for internasjonalisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 12/4155 18.12.12 Regnskap for 2012 og delårsrapportering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 2. mai kl. 09.00-14.45 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, rom 433 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2014 Møtetid: Torsdag 12. juni kl. 09.00-15.35 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (for Kristian Helland ),

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport 2016 til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Årsrapporten skal

Detaljer

STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014. SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste. Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker

STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014. SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste. Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014 SAKSLISTE: Sak36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak37/14 Møtebok frå møte 2/2014 Sak38/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Orientering om Regjeringas

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu S-04 Vedlegg i Ki thø skolen i Oslo Saksru0~~ Dok.nr DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu Arkivn~...~ Saksb Kopi Besvart Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 1/2009 Møtetid Onsdag 28. januar 2009 kl. 1100-1515 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0815-1050 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2015 Møtetid: Torsdag 12. mars kl. 09.00 Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

S-SAK 05/15 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2014

S-SAK 05/15 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2014 Arkivsak-dok. 14/01991-5 Arkivkode. 131 Saksbehandler Tone Elisabeth Østvedt Saksgang Møtedato Styret Høgskolen i Telemark 12.02.2015 S-SAK 05/15 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2014 Saken i korte trekk Høgskolens

Detaljer

Kontoplan/økonomirapportering

Kontoplan/økonomirapportering Kontoplan/økonomirapportering Økonomiseminarene oktober 2012 Avd. dir. Joar Nybo og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Tema Standard kontoplan Føringskontoplan Saldobalansen Krysstabell

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Vi viser til møteplanen og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Vår dato: 30.10.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 05. november

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer