Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september møte 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6"

Transkript

1 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: Styrets medlemmer og varaer Vår dato: Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september møte 6 Vi viser til tidligare utsendingar om ekstraordinært styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: mandag 29. september kl til kl Møtestad: Møterom A 825 (styrerommet) Kronstad Kl.: : Styremøte Kl.: : Lunsj Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering er eit generelt problem. Vi oppmodar dokker å parkere på Bygarasjen og ta banen derfrå om dokker kjem i bil. Det er også mogleg å ta buss nr 9 frå Festplassen og Bystasjonen direkte til høgskolen. Elles ber vi om at folk reiser kollektivt. Med hilsen Ole Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

2 STYREMØTE: MØTE: 6/2014 SAKSLISTE: Sak 68/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 69/14 Møtebok frå møte 5/2014 Sak 70/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 71/14 Regnskapsstatus per 2.tertial 2014 Eventuelt

3 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (i sak 63/14), Kristian Helland, Asle Holthe( ikkje i sak 63/14), Beate Lode, Henning Norheim, Mona Strømme, Sissel Østberg. Atle Tidemann Høgskoledirektør Audun Rivedal Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, Dekanane (og aktuelle prodekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

4 Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret etterlyste sak om «styrets tillsettingsorgan». Styret peikte på at sakene kom for seint ut fredag før møtet og at ei sak kom så seint som tysdag. Høgskoledirektøren gjorde greie for prosessane og beklaga at sakene kom seint. Det var ikkje mogleg å få klar sak om «styrets tilsettingsorgan» til dette møtet. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: STYREMØTE: MØTE: 5/2014 SAKSLISTE: Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/2014 Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 Sak 55/14 Sak 56/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp /statusrapport for anskaffelsesområde Lokale lønnsforhandlingar med verknad frå 1. August 2014 Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 Sak 58/14 Sak 59/14 Sak 60/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og avdelingsråd Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukarservice Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærare vurderingar Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og samanslåing Høgskolen i Bergen sitt innspel til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillingar

5 Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) Sak 66/14 Sak Eventuelt Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) U.Off U.Off Rektor gjorde greie for sakslista. Direktøren meldte inn ei sak til eventuelt. Styret godkjende innkalling til møtet.

6 Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/14 Møtebok frå møte 4/14 blei samrøystes godkjend. Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektors orientering: Rektor orienterte om sakkyndig vurdering av doktorgradssøknaden frå AHS. Utkast til sakkunnig vurdering er negativ, men det er sendt eit omfattande tilsvar til NOKUT. Endeleg avgjerd er venta om eit par månader. Høgskoledirektørens orientering: - Innflytting og organisasjonsprosjekt, avvikling av gamle bygg, semesterstart, leieavtaler, innkjøp av tenester, tilleggsarealer med videre. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Brev til underliggende virksomheter om rapportering av tidsyver Brev frå KD: Krisestøtteverktøy i kunnskapssektoren Brev frå KD: Fri-stasjon og utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene Brev frå KD: Informasjon om endringer i universitets- og høgskoleloven Brev frå KD: Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett kap 260 post Ny hovedinnstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler Brev frå KD: Dialogmøter med universiteter og høyskoler september Korrespondanse med KD: Gjennomgang av beredskapsplanverk og vurdering av tiltak Brev frå Språkrådet: Rapport om målbruk i offentleg teneste oppfølging Fullmaktsaker: Oppnemning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (ref: 09/1448) Orienteringssaker lagt ut i møtet: 1. Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå med einigheitsprotokoll

7 Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 (Ref 2014/1385) Dokument i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 38/2014 Orientering om tilleggskostnader og budsjettkonsekvenser i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet 8. Delårsrapportering 2. tertial 2014, brev fra KD (vedlegg 1) 9. Orientering regnskapsstatus per juli 2014 (vedlegg 2) Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til neste møte, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på neste møte om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Styret drøfta saka. Styret kom fram til at saka skal tilbake til styret i november. Asle Holthe kom med eit Forslag til tillegg til punkt to: «Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt begrenses.» Vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til møtet i november, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på møtet i november om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Samrøystes

8 Sak 55/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp / statusrapport for anskaffelsesområdet (ref 2012/5141) Dokumenter i saken 1. Brev fra KD, Rapport fra oppfølgingsmøte januar 2014 (datert ) 2. Revidert handlingsplan for innkjøp (vedlegg 1) 3. Utkast til svarbrev til KD (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. vedtak: Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. Samrøystes Sak 56/14 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. August (Ref 14/2730) Dokument i saka: 1. Hovedtariffavtalen i staten Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 128/11 Lønnspolitikk ved Høgskolen i Bergen 4. Brev av fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om lokale forhandlinger pr. 1. august Vedlegg 1 5. Brev fra organisasjonene vedrørende ekstra midler i potten - Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn egne midler i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2014.

9 Direktørens forslag til høgskolens eige tilskott til forhandlingspotten blei fletta inn i forslaget og styret fatta følgande Vedtak: 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn kr ,- i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Samrøystes Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 (ref.14 /1794) Dokument i saka Ingen Innstilling til vedtak: Styret viser til saksførelegget og vedtar møteplan for Det kom fleire innspel i forhold til dei føreslåtte datoane. Styret ønskte at administrasjonen tar ein ny runde i forhold til å justere datoane, føre inn datoar for styreseminar og fleire faste saker, t.d. strategiarbeidet. Dei endelege datoane kan avklarast pr. e-post. Vedtak: Endeleg møteplanvert lagd fram i neste møte. Samrøystes

10 Sak 58/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og Avdelingsråd (ref. 14/3677) Dokument i saka: Lov om universiteter og høgskoler Likestillingsloven Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgreglement for Høgskolen i Bergen, sist endret Innstilling til vedtak: Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for styret. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet i oktober. Styret ønskte å få klarlagt fleire sider ved saka blant anna valreglementet og foreslo å utsette saka. Vedtak: Sakablei utsett til møtet i oktober. Samrøystes Sak 59/14 Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice Dokument i saka: - Styresak 10/11 - Styresak 103/11 - Styresak 115/11 - Styresak 38/13 - Styresak 61/13 - Styresak 115/13 Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen.

11 Vedtak: 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen. Samrøystes Sak 60/14 Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærmere vurdering Dokumenter i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler (uhl) 2. Forskrift om opptak til høyere utdanning 3. Sak 103/2013 Egenfinansierte studier i opptaket 2014/15 4. Sak 26/2014 Opptaksrammer og regulering av studier 5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader Innstilling til vedtak: Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering. Vedtak: Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering. Samrøystes

12 Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskolen i Bergen sitt innspill til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september. Dokument i saka: - brev frå KD Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (vedlegg 1) - Brev til avdelingene vedrørende SAKS (vedlegg 2) - Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe (vedlegg 3) - Svarbrev fra avdelingene (vedlegg 4) - Brev til KD innspill til dialogmøte 26. september (vedlegg 5) - Brev til KD fra andre institusjoner på Vestlandet (vedlegg 6) Innstilling til vedtak: Vil bli endelig utformet etter styreseminaret Styret drøfta saka med utgangspunkt i diskusjonen i styreseminaret. På bakgrunn av styrets diskusjon fremma representanten Sissel Østberg følgande forslag: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» Styret slutta seg til forslaget og fatta følgande Vedtak: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» Samrøystes

13 Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillinger. Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Styresak 93/2011: Tilsetting av faglige ledere evaluering av tilsettingsprosessen 3. Styresak 44/14: Styring og ledelse ved HiB Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved anskaffelse av rekrutteringsbistand (2014/3281) Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Samrøystes Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan Dokument i saka: 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 44/2014: Styring og ledelse ved HiB Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 5. Forslag til stillingsomtale (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner utlysingstekst og for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: høgskoledirektøren, leder utvalget en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av nåværende dekan ved avdelingen. Dersom nåværende dekan er søker oppnevnes representanten av rektor en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, etter forslag fra høgskoledirektør en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering.

14 Det kom innspel om at kompetansekravet i utlysingsteksten blir endra slik at det ønskjelege kjem etter minimumskravet. På bakgrunn av innspel frå styret endrar direktøren punkt 2 til at den faglege representanten frå avdelinga blir oppnemnt av rektor slik at det blei som følger: 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen ett av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Det blei foreslått av Henning Norheim at ein av representantane skal være oppnemnt av fagforeiningane. Styret voterte over dette, og forslaget falt med 2 mot 8 stemmer. Styret voterte så over høgskoledirektørens justerte forslag og fatta følgjande Vedtak: 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Vedtatt med 10 mot 1 stemmer.

15 Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør Dokument i saka: 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Tjenestemannsloven (Tjml) 3. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Stillingsbeskrivelse for høgskoledirektør (vedlegg) 5. Utlysingstekst for stillingen som høgskoledirektør (vedlegg) Innstilling: 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør. 2. Styret ber om at stillingen så raskt som mulig lyses som seksårig åremålsstilling. Høgskoledirektøren deltok ikkje i møtet under handsaminga av saka. Styret drøfta utlysningsteksten. Styret etterspurde forslag til innstillingsutval i samband med utlysninga av saka. Dette må opp på neste møte. På bakgrunn av drøftingane fatta styret følgande Vedtak: 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør justert i forhold til de kommentarer som kom frem i styremøtet 3. Styret ber om at forslag til innstillingsutvalg legges frem på neste styremøte. Samrøystes

16 Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) Dokument i saka: 1. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlegg 1) 2. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Vedtak: 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Samrøystes Sak 66/14 Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) Dokument i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Bodil Ravneberg om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Høgskolen i Stord/Haugesund Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august Vedtak: Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august Samrøystes

17 Sak 67/14 Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) Dokument i saka: 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Herner Sæverot om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 5. Begrunnelse fra Herner Sæverot for betegnelsen «Allmenn pedagogikk» Vedlegg Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august Med utgangspunkt i behov for nærmare avklaring valde Høgskoledirektøren å trekke saken. Eventuelt: Direktøren ba styret om å drøfte ønsket frå arbeidstakarorganisasjonenes ønske om å møte høgskolestyret på same måte som studentane og avdelingane. Styret kjem tilbake til ei avgjerd i neste møte. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal høgskolediretør

18

19 SAK 70/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Nasjonal dugnad for informasjonssikkerhet Brev frå KD: Instruks for den daglige leiinga ved statlege universitet og høgskoler Fullmaktsaker: fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i elkraftteknikk ved Avdeling for ingeniør og økonomiske fag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniør og økonomiske fag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om dosentopprykk for Hanne Tuntland ved Avdeling for helse og sosialfag fullmaktssak: Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til professor i matematikk fagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning. Orienteringssaker lagt ut i møtet:

20 Sak 71/2014 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2014 (Ref 2014/1385) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 40/2014 Regnskapsstatus per 1. tertial Styresak 54/2014 Regnskapsstatus per juli Rapporteringskrav for årsrapport 2014 brev fra KD Delårsrapportering 2. tertial 2014 brev fra KD (vedlegg 1) 13. Regnskapet per 2. tertial 2014 med noter (vedlegg 2) 14. Ledelseskommentaren til regnskapet per 2. tertial 2014 (vedlegg 3) 15. Orientering om intern regnskapsstatus per 2. tertial 2014 (vedlegg 4) Saken gjelder I denne saken vil regnskapet per 2. tertial 2014 bli presentert og kommentert. Tertialregnskapet ble sendt til Kunnskapsdepartementet (dvs. registrert i DBH) innen fristen Iht. departementets brev av , ang. delårsrapportering 2. tertial 2014, er det gitt nye bestemmelser og rapporteringskrav, jf. vedlegg 1. Regnskapsavslutningen per 2. tertial skal gjennomføres som en full årsavslutning, og tilfredsstille de samme krav til korrekthet, fullstendighet og rettidighet som årsregnskapet. Nytt er det at ledelseskommentaren, jf. vedlegg 3, skal signeres av alle styrets medlemmer. Styret skal også avgi en egenerklæring om styring og kontroll hvor det skal bekreftes at institusjonen overholder lover og regler. En skal bekrefte at institusjonen har et fungerende og dokumentert internkontrollsystem og at en har foretatt risikovurderinger. Siden denne saken bare omhandler regnskapsrapportering, så er det naturlig å avgrense egenerklæringen til nettopp dette. Ledelseskommentaren omtaler dette punktet, jf. vedlegg 3. Når det gjelder høgskolens helhetlige/overordnede internkontrollsystem og risikovurderinger, så vil dette bli omtalt i kapittel 4 i årsrapporten for 2014, ref. departementets brev av Vurdering Høgskolen ble i perioden tildelt 348 mill. kr i brukerbevilgning i forbindelse med høgskolens nybygg på Kronstad, noe som fører til at regnskapstallene ukorrigert ikke blir helt sammenlignbare. Per hadde høgskolen forbrukt om lag 213,6 mill. kr av brukerbevilgningen. Dette gir en uforholdsmessig høy avsetning og avvikende resultat sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde per et negativt driftsresultat på om lag 173,1 mill. kr, jf. vedlegg 2 og tabell 1 under, mens resultatet for samme periode i 2013 var et positivt resultat på om lag 63,3 mill. kr. Periodens resultat, som her er overskuddet av oppdragsvirksomheten, er på 0,454 mill. kr, som er en resultatforbedring på 0,172 mill. kr, sammenliknet med Resultatmarginen er på 9,3 %.

21 Tabell 1: Sammenlikning av resultatregnskapet 2. tertial 2013 og 2014 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Sum avregninger Periodens resultat Nettopp fordi brukerbevilgningen til nybygget gjør det noe vanskelig å lese og sammenlikne regnskapet, er følgende oppstilling blitt utarbeidet: Tabell 2: Resultatregnskapet per 2. tertial 2014 med og uten brukerbevilgningen (alle tall i tusen kr.) Driftsinntekter Uten brukerbevilgning Brukerbevilgning Totalt Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

22 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Korrigert for brukerbevilgningen er resultatet for perioden 26,8 mill. kr, ref. tabell 2. Til sammenlikning var driftsresultatet for 2. tertial ,9 mill. kr. Resultat har altså i perioden blitt redusert med 49,7 mill. kr. Med utgangspunkt i et flerårig planleggingsperspektiv, så har høgskolen har hatt som mål å øke avsetningene, dette spesielt med hensyn til universitetsambisjonen og samlokaliseringen på Kronstad og Møllendalsveien. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 220,7 mill. kr, ref. vedlegg 2 og note 15. Ser man bort fra unyttet brukerbevilgning så var avsetningen om lag 86 mill. kr. Den reelle avsetningen (eks. brukerbevilgning og andre særtildelinger) er redusert med om lag 47,7 mill. kr sammenliknet med resultatet per Per var avsetningen på 62,2 mill. kr. Foreløpige prognoser tilsier at avsetningen vil bli ytterligere redusert i 3. tertial. Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) er på om lag 45,9 mill. kr, som er en økning på om lag 6,4 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial Tabell 3: Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD), ref. vedlegg 2 og note 1 (alle tall i tusen kr) 2. tertial tertial 2014 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning NFR Overføringer fra andre statlige organer Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

23 Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter Den oppdragsfinansierte virksomheten hadde en omsetning på om lag 4,9 mill. kr. Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,45 mill. kr. Det er svært få prosjekter som er avsluttet per 2. tertial. De fleste prosjekter avsluttes ikke før i 3. tertial. Høgskolens økonomiske utvikling vurderes fortsatt som positiv på kort sikt, og de fleste nøkkeltall bekrefter dette, ref. tabell 4. Økte merkostnader, dette gjelder spesielt økte husleiekostnader, men også økte lønnskostnader, vil gi klart strammere budsjetter de kommende år. Foreløpige prognoser tilsier at høgskolens akkumulerte reserver vil være tilnærmet lik 0 per , og dette vil gjøre fortsatt omstillingsarbeid både nødvendig og mer krevende. Tabell 4: Sammenlikning av nøkkeltall 2. tertial 2012, 2013 og 2014 (alle tall i tusen kr) NØKKELTALL 2. tertial tertial tertial 2014 Statstilskudd Avregninger (- = reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 42,09 % 66,46 % 47,9 % Driftsresultat Driftsresultat i % av statlig tilskudd 20,02 % 11,48 % - 37,6 % Arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 49,52 % 75,31 % 65,32 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 4,29 5,19 3,39 Lønn i % av totale driftskostnader 62,56 % 63,51 % 53,41% Opptjent virksomhetskapital Beholdning Norges Bank (Tallene er her inkludert utstyrsbevilgningen og utgiftene knyttet til denne) Det vises ellers til vedlegg 2 og 3 for ytterligere detaljer om regnskapet per 2. tertial. Internregnskapet per Vedlegg 4 gir en kort orientering om regnskapsstatus per budsjettenhet i perioden. Alle budsjettenheter, med unntak av Avdeling for helse- og sosialfag og Senter for Nye Medier, har et merforbruk per 2. tertial. Mens alle enheter meldte om budsjettbalanse per etter 1. tertial, er situasjonen etter 2. tertial endret. De fleste budsjettenheter melder nå at de ikke klare å holde tildelte budsjettrammer i I forhold til budsjettenhetenes totalbudsjetter er prognosene for merforbruk likevel begrenset, men viser en mer anstrengt budsjettsituasjon.

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/5210 27.08.14 Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Private høyskoler. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler

Private høyskoler. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-13.03.14 Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler Vi viser til Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer