Regnskap per første tertial 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap per første tertial 2011"

Transkript

1 Til: Styret Dato: 8. juni 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/11 Møtedato: Saksbehandler: JEA Regnskap per første tertial Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte regnskapet per første tertial 2011 til Kunnskapsdepartementet 1.juni 2011 og med foreløpig godkjenning fra adm. direktør. Regnskapet følger vedlagt, og inkluderer ledelseskommentarer, resultat- og balanseregnskap, noter, kontantstrøm, samt øvrige rapporter påkrevd fra KD. 2 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet per første tertial Status NVHs samlede økonomiske situasjon per Resultat. Inkludert alle inntektskilder, det vil si KD, diverse salgsinntekter og eksternt finansierte prosjekter (BOA) hadde NVH per et ordinært driftsresultat på minus 11,550 mill. kr. Etter avregning mot statskassen og BOA-virksomheten ender NVH opp med et lite overskudd på kr, dette tillegges NVHs egenkapital. I forhold til budsjett er resultatet kr svakere, enhetene har altså budsjettert med dette overforbruk, hovedsakelig av akkumulerte midler fra tidligere år. Regnskap mot budsjett viser disse tall. 1

2 Avvik budsjett/ regnskap per 1 tertial Budsjett per Regnskap per Avvik 1 tertial tertial Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Sum finansinntekter og finanskostnader Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen/boa Periodens resultat Inntektene på eksternt finansiert aktivitet (BOA= bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) fortsetter den nedadgående trenden fra 2010 med negativt avvik på ca. 3,2 mill. kr, videre er det en svikt i klinikkinntektene på SportFamed på i underkant av 1,0 mill. kr. Lønnskostnadene forløper noenlunde, en budsjettfeil på 2,0 mill. kr gir et misvisende positivt avvik på 2,3 mill. kr, reelt er det et positivt avvik på ca. 300 tkr. Driftskostnadene ligger over budsjett men det er usikkert om avvikene er kortsiktige eller gir effekt på årsregnskapet. Det negative driftsresultatet viser at NVH nå bruker opp reserver fra tidligere år. Basam og Matinf har opparbeidet reserver over flere år, nå settes disse i aktivitet. Teknisk avdeling har et stort overforbruk på energi, skal NVH unngå at dette går ut over ordinært vedlikehold må avdelingen tilføres ekstramidler på neste års budsjett på ca. 3,0 mill. kr. I forhold til regnskapet på samme tid i 2010 viser det ordinære driftsresultatet en svekkelse på 11,954 mill. kr. Etter avregninger til statskassen og BOA-aktivitet er resultatet bare marginalt dårligere, kr. Tallene viser: 2

3 Resultatregnskap - all virksomhet 1 tertial tertial 2010 Endring Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre (BOA) Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Sum finansinntekter og finanskostnader Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen og BOA Periodens resultat Inntektene på BOA er nesten 4,0 mill. kr dårligere enn ved 1 tertial Lønnskostnadene ligger nesten 4,8 mill. kr over, det er en vekst på ca. 5,4 %. Gitt en generell lønnsvekst igjennom lønnsoppgjøret i 2010 på 3,6 % samt lavere pensjonspremie til Statens pensjonskasse er veksten i lønnskostnadene over det en kunne forvente. NVH må sikre seg at ingen enheter tilsetter flere i faste stillinger enn de har budsjettmidler til å disponere på lang sikt. Balanseposter: Posten varige driftsmidler er 19,8 mill. kr (3,5 %) lavere enn ved tilsvarende periode i 2010, og indikerer at NVH ikke klarer å investere i takt med kapitalslitet (avskrivningene), en årsak er bortfall av NFRs søknadspotter for tungt- og mellomtungt utstyr. Kundefordringer (før avsetning til tap, se note 13) øker fra 12,1 per 1 tertial 2010 til 16,6 mill. kr per 1 tertial 2011, økningen skyldes økning i ikke-forfalte kundefordringer. Forfalte kundefordringer mellom dager reduseres med 335 tkr (11 %) fra 1 tertial i 2010 til i år, det ser altså ut som om tiltakene iverksatt i 2010 med å redusere tap på fordringer har virkning. På kreditsiden i balansen (gjeld og egenkapital) er den vesentligste endring i forhold til 1 tertial 2010 at nivået på avregningene (bl.a. BOA-prosjektene) er sterkt synkende, samlet har avregningene blitt redusert med 52,7 mill. kr (64 %) til 29,4 mill. kr. Hovedårsakene er som tidligere omtalt redusert tildeling av BOAmidler samt fokus på å sette i drift tidligere akkumulerte midler (utsatt aktivitet, se note 15). Gjennomføring av budsjettet ref. tildelingsbrev NVH gjennomfører oppdraget gitt av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2011 innenfor de rammene som er fastsatt gjennom budsjettildelingen. Det er dog en moderat økende risiko for at NVH i 2012 vil måtte revurdere enkelte aktiviteter gitt den ressurssituasjon som tegner seg for høgskolen i kommende periode. NVHs Handlingsplan og tiltak for 2011 gjennomføres så langt i tråd med forutsetningene. Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet. Samlet reduseres avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet med 11,6 mill. (35 %) kr til 22 mill. kr fra til Herav står reduksjon i avsetning på bevilgningsfinansiert aktivitet relatert til tildelingen fra KD med 10,8 mill. kr mens avsetning for NFR reduseres med 818 tkr. Hovedforklaring til den store reduksjonen er en betydeligere knappere budsjettramme enn i 2010, dette bidrar til at akkumulerte midler må tas i bruk. Samtidig gjør flere av instituttene viktige investeringer og oppgraderinger av utstyr og 3

4 infrastruktur for å kunne møte de krav forskningen setter. En tredje forklaring er at tilkomst av NFRprosjekter er lavere enn før, dermed brukes det mer midler enn det som kommer til. Det forventes ikke samme reduksjon i avsetningene for 2 tertial. Gjennomførte og planlagte investeringer i NVH har i 1 tertial foretatt aktiveringer (investeringer) på 3,6 mill. kr per 1 tertial 2011 mot 2,2 mill. i samme periode i Aktiveringene knytter seg til instrumentkjøp, IKT, inventar og ferdigstillelse avdelinger etter brann på hesteklinikken i De største investeringene er: Klinikkutstyr, mikroskop hest - utført Analyseutstyr celleprøver - utført Infrastruktur sentrallaboratoriet - delvis utført Infrastruktur (vann) akvarieavd. - delvis utført Øke virtuelt servermiljø (IT) - delvis utført Vitenskapelig utstyr generelt - fortløpende Renovering radiologi etter brann ferdigstilt 1 tertial 6 nye prosjektorer til forelesningssaler - 2 tertial CT-maskin til smådyr og hesteklinikk - 2 tertial Investeringsnivået for lavt til å holde tritt med det årlige kapitalslit/verdiforringelsen på utstyr, infrastruktur og bygg. Skal NVH holde tritt med avskrivningene må en større del av budsjettrammen settes av til nødvendige utskiftninger av utstyr samt oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og bygg. Oppsummering. NVHs årsregnskap for 2011 viser gjennomgående en svakere utvikling både i forhold til budsjett og til tidligere perioder, dog uten at utviklingen er dramatisk ennå. Grundig budsjettoppfølging og kostnadskontroll er nødvendig for resten av driftsåret og de knappere rammer som venter NVH fra Nytilsettinger må vurderes nøye i hvert tilfelle og de må være langsiktig økonomisk forsvarlige. Svikten i NFR-inntekter fortsetter og NVH må vurdere tiltak for å øke suksessraten på søknadene til NFR. 4 Kommentarer utvalgte deler i regnskapet. 4.1 Utvikling inntekter og kostnader på basisdrift Tar en vekk den aktiviteten som finansieres av prosjektmidler står en igjen med aktivitet finansiert av KDmidler eller andre frie inntekter som kan benyttes til å støtte opp under kjerneaktivitetene forskning, undervisning og formidling. Generelt er flere av budsjettallene upresise på vesentlige poster, derfor er hovedfokus på å bruke historiske tall som vurderingsgrunnlag, Inntekter. Utviklingen i inntekter siden 2006 på basisdriften vises i tabellen under: Inntektstyper T1 06 T1 07 T1 08 T1 09 T1 10 T1 11 Endring % KD (basis) ,0 % Øvrig (basis) ,9 % KD inntektene er som budsjettert noenlunde uendret siden KD-rammen i 2010 var tilnærmet uendret fra De øvrige inntektene består for det meste av omsetning på klinikkene samt salg av laboratorie- og analysetjenester. Hittil i 2011 viser omsetningen på klinikkene en svikt i forhold til både 1 tertial i 2010 og til budsjetterte inntekter. Sportfamed som driver klinikkene forklarer inntektssvikten delvis med reduserte bemanning og infrastruktur som ikke er på plass, instituttet er bekymret for at hvis svikten fortsetter igjennom året så vil det måtte for konsekvenser for aktivitetsnivået. 4

5 Kostnader. Utviklingen i kostnader per 1 tertial på basisdrift siden 2008 er denne: T T T T Endr Lønnskostnader Driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Årlig økning lønn 11,0 % 1,5 % 6,9 % År økning drift -1,4 % 10,5 % 10,4 % Andel lønn 72 % 75 % 73 % 72 % Andel driftskostnader 28 % 25 % 27 % 28 % Den vesentligste utviklingen fra 1 tertial 2010 er at lønnskostnadene har økt med ca. 6,9 %, dette er godt over lønnsvekst generelt i samfunnet på 3,6 % i Når refusjon sykepenger og bilagslønn (overtid o.l.) er tatt bort er økningen i lønn på fast tilsatte på ca. 9,0 %. Størst økning i lønnskostnader er innen administrasjon der økonomi- og personal har fått tilført til sammen 3,4 stillinger siste 12 måneder. Lønnskostnadene for 2 av stillingene erstatter fakturerte konsulentkostnader. Ellers er en rekke teknikere tilsatt på 3 av instituttene. Lønnskostnadene avviker ubetydelig fra budsjettet for perioden. Driftskostnadene (eksklusive avskrivninger men inkludert reisekostnader) har økt mye de to siste budsjettårene, i 2010 på grunn av en romslig KD-ramme og i 2011 fordi flere institutter har begynt å bruke av oppstarte midler. I tillegg er energikostnadene økende på grunn av stigende energipriser og kalde vintre de to siste årene. Det forventes ikke at energikostnadene vil synke noe særlig de nærmeste årene siden Norge inngår i et felles energimarked med Europa. Utviklingen siden 1 tertial 2010 ser en ut av tabellen under (som inkluderer avskrivninger men er uten reisekostnader): Driftskostnader basis 1T T 2010 Endring kr % Andre driftskostnader lokaler/eiendom ,7 % Andre kontorkostnader ,1 % Avskrivninger ,7 % Driftsmidler klinikker, lab ,9 % El., olje og energi ,4 % Konsulenter/fremmedtjenester ,4 % Leie lokaler ,1 % Leie maskiner,inventar o.l ,0 % Mindre utstyrsanskaffelser ,8 % Rep,/vedlikehold maskiner, utstyr mv ,9 % Vedlikehold bygg og anlegg ,6 % Øvrige driftskostnader ,7 % Sum driftskostnader (inkl avskr.) ,9 % Bruk av konsulenter/fremmedtjenester har økt men inneholder engangsutbetaling for avvikling av et arbeidsforhold. Husleie øker delvis på grunn av faktura på kr som Veterinærinstituttet først nå har fakturert for Driftskostnadene ligger 4,6 mill. kr over budsjett, dette er et negativt avvik på ca. 15 % Ubrukte midler (utsatt aktivitet). KD krever at institusjonene rapporterer om ubrukte midler av den årlige KD-bevilgningen, midlene settes av so en forpliktelse i balansen. På NVH fordeler disse ubrukte midlene seg slik per enhet per 1 tertial 2011: 5

6 Inst/avd. 1T T T T 2010 Endr. siste tertial Sekretariat Studieavdeling Teknisk avdeling Info Rektorat SEVU IT avdeling Bibliotek Økonomi Basam MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Styret Samlet NB. Endring siste tertial: minustall viser akkumulering (overskuddsdrift) Utviklingen siste 12 måneder viser at samlet går avsetningene ned for høgskolen men med store individuelle forskjeller på de ulike budsjettenhetene. Svakest utvikling har Teknisk avdeling som per har et akkumulert overforbruk på 4,7 mill. kr, der energikostnadene er hovedårsaken. Matinf og Basam har tidligere akkumulert store overskudd, nå har instituttene startet å bruke av disse midlene og nedbyggingen av akkumulerte midler er udramatisk for disse to enhetene. Mindre tilfredsstillende er utviklingen på SportFaMed som opplever inntektssvikt fra klinikkdriften. 4.2 Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Inntekter eksternt finansierte prosjekter (NFR/EU/oppdrag/øvrige bidrag). Analysen ved årsskifte på tilgang av inntekter til eksternt finansierte prosjekter konkluderte med at NVH ser ut til å være inne i en negativ trend på prosjektsiden med lavere inntekter og færre prosjekter, spesielt for NFR-prosjekter. Utviklingen innen de 4 prosjekttypene (iht. KDs definisjoner) de siste 5 år viser følgende tall: Inntektstyper T1 06 T1 07 T1 08 T1 09 T1 10 T1 11 Endring % NFR netto ,4 % EU netto ,2 % Øvrige bidragsprosjekter ,1 % Oppdrag netto ,8 % KD har revidert måten å definere prosjekttypene og inntektsføring på flere ganger i perioden (sist i 2008) så tallene er ikke direkte sammenlignbare over hele perioden. Unntaket er NFR der beregningsmåten har vært tilnærmet uendret. Netto-tall innebærer at innbetalte prosjektmidler som ikke er brukt opp fjernes fra resultatregnskapet (dvs ikke inntektsføres) og settes som forpliktelse i balansen under innbetalte men ikke opptjente inntekter. Nettoinntektene forteller dermed lite om suksessraten NVH har på å skaffe seg nye inntekter. Trolig viser brutto innbetalte prosjektmidler mer om NVHs suksessrate siden disse øker etter hvert som NVH skaffer seg flere prosjekter. Utviklingen i brutto NFR-inntekter siden 2006 viser denne utvikling: 6

7 Trenden for NFR-prosjekter fortsetter å være nedadgående og bekrefter analysen fra årsoppgjøret For EU-prosjekter kan det også være informativt å se på bruttoinntektene siden det er disse som gir uttelling i KDs finansieringsmodell (KD gav 1,8 kr i insentiv per 1 kr brutto i 2010) til institusjonene. Utviklingen i EU-bruttoinntekter viser: Også her er trenden så langt i 2011 nedadgående i forhold til 2010 og i tråd med prognosen som ble utarbeidet ved årsskifte. Begge disse analysene viser at NVH neppe kommer utenom større grep for å bedre suksessraten innen NFR- og EU-finansiering. 7

8 4.3 Virksomhetskapital Utviklingen i virksomhetskapitalen siden årsskifte og fordelt på de ulike enhetene viser følgende tall: Styret Seksjon for e/videreutdanning Basam Matinf Sportfamed Prodmed Sum Det samlet sett en mindre økning i virksomhetskapitalen siden utgangen av 2010 og skyldes overskudd fra avsluttede oppdragsfinansierte prosjekter. 5 Resultatene ved institutter og avdelinger I tabellen nedenfor gis en oversikt over enhetenes ordinære resultater (BFV), dvs. uten bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, og uten hensyn til overføring av midler fra tidligere år eller disponeringer av virksomhetskapital. Tabellen angir et rent driftsresultat hittil i år og viser hvordan den enkelte enhet klarer seg med den ramme som er tildelt i 2011, avviket er mot budsjett per første tertial. Hovedenhet Resultat per 1 T Budsjett per 1 T Avvik kr Avvik % Administrasjonen % Studieavd % Teknisk avdeling % Informasjonsavdeling % Rektorat/ledelsen % Senter for EVU % IT-avdeling % Biblioteket % Økonomiavdeling % BasAM % MatInf % SportFaMed % ProdMed % Forsøksdyravd % Totalsum % Alle tall i tusen og negative tall angir et overskudd/mindreforbruk. Under er kommentert de vesentligste avvikene instituttene og avdelingene. Administrative enheter (eks teknisk og IT): De fleste administrative enheter ser ut til å ha god kontroll på økonomien per 1 tertial. Noen melder om at kostnader som skulle vært belastet 1 tertial kommer i 2 tertial istedenfor og vil utjevne resultatet. Disse kostnadene skulle vært periodisert. Senter for EVU har avholdt store kurs i 1 tertial uten at faktura er blitt sendt ut, det negative avviket på 406 tkr vil da bli reversert. Økonomiavdelingen kjører streng kostnadskontroll for å hente inn akkumulert underskudd fra 2010, samtidig tilfaller et positivt avvik på dekningsbidrag avdelingen. Biblioteket har et positivt avvik mot budsjett på 175 tkr og har også overskudd fra Avdelingen fikk oppjustert sin ramme med varig virkning i 2010, det spørs om ikke denne delvis bør bli justert hvis utviklingen med overskudd fortsetter. 8

9 Teknisk avdeling. Avdelingen har store overskridelser på energikostnadene på grunn av den strenge vinteren og energiprisene, selv anslår avdelingen avviket til samlet å være på 3,0 mill. kr. I tillegg har avdelingen først nå fått faktura fra VI for leie av lokaler i Skal høgskolen unngå at overskridelsene går ut over nødvendig vedlikehold og oppussing må styret gjøre grep for å kompensere avdelingen. Hadde NVH hatt et internhusleiesystem ville alle enheter fått oppjustert internhusleien sin og således vært med på å ta kostnaden. Siden NVH ikke har internhusleie må justeringen gjøres ved å ta fra den sentrale budsjettrammen som NVH får fra KD. Forslaget er å gjøre dette ved budsjettildeling for 2012, og et minimumsbeløp er på ca. 3,0 mill. kr. Videre må budsjettrammene til energi økes varig for å møte de høye energiprisene som trolig har etablert seg på et varig høyere nivå. IT IT har et mindreforbruk på 753 tkr per , avdelingen regner dog med at dette vil utligne seg til årsslutt. En del store investeringer er ennå ikke foretatt men vil bli gjort. BasAm BasAm har iverksatt flere arbeider for å ruste opp fellesavdelinger (akvarie m.m.) på instituttet. Delvis brukes det oppsparte midler delvis hentes midlene fra årets ramme. Det negative avviket forventes ikke å fortsette til årsoppgjøret. Risikoen i økonomien på instituttet er hvor store de fakturerbare inntektene blir utover driftsåret. MatInf Også MatInf har et negativt budsjettavvik, ca. 800 tkr per 1 tertial. Lik Basam har instituttet satt i verk oppgradering og nyanskaffelser av utstyr ved å bruke både oppsparte midler og midler fra årets ramme. Det er også gjort noen nytilsettinger som belaster driften. Instituttet melder at drift går som planlagt og at budsjettavviket er midlertidig. SportFaMed Instituttet leverer et negativt resultat for ordinær KD virksomhet på hele 2,5 mill. kr per og et negativt budsjettavvik på ca. 1,5 mill. kr. Instituttet rapporterer selv at situasjonen er alvorlig, spesielt når enheten ikke har noen reserver som buffer. Kostnadene er høyere fordi enhetene må erstatte helt nødvendig utstyr på klinikkdriften. Samtidig er inntektene fra klinikkene lavere enn budsjettert (ca. 1,0 mill. kr), dette skyldes trolig mest redusert aktivitet for å unngå arbeidspress på tilsatte og tilhørende høyt sykefravær. Stillingen som klinikksjef utlyses for andre gang, trolig vil denne spille en nøkkelrolle for å snu den negative trenden for klinikkdriften. Fortsetter inntektssvikten for SportFaMed vil enhetene ende med et underskudd på nærmere 4,0 mill. kr innen årsslutt, noe som er alvorlig både for instituttet og høgskolen. ProdMed ProdMed leverer et negativt driftsresultat på ca. 593 tkr på basisvirksomheten og et lite negativt budsjettavvik på 38 tkr. Enheten melder om en stabil økonomi og ingen store utfordringer. En lønnsandel på over 80 % viser at enheten har lav fleksibilitet i å tilpasse kostnadsrammen om det blir nødvendig. 9

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap

3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap Til: Styret Dato: 7. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-3/12 Møtedato: 13.2.2012 Saksbehandler: JEA Årsregnskap 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer foreløpig

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole.

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. Til: Styret Dato: 8. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-2/11 Møtedato: 10.2.2011 Saksbehandler: JEA Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. 1 Styrebehandling

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Saksnr: 15/00140-5 Saksansvarlig: Martin Tjelta, Fung. Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer