Regnskap per andre tertial 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap per andre tertial 2012"

Transkript

1 Til: Styret Dato: 20. sept Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte regnskapet per andre tertial 2012 til Kunnskapsdepartementet 1.oktober 2012 og med foreløpig godkjenning fra adm. direktør. Siden regnskapet til KD ikke er ferdigstilt før 31. september presenteres Styret i denne sak for et uttrekk av de viktigste punktene for regnskapet per 2 tertial 2012, herunder vesentlige avvik til periodisert budsjett, utvikling innen sentrale inntekter og kostnadsposter, økonomi på prosjektvirksomheten samt utvikling i virksomhetskapitalen. 2 Forslag til vedtak Styret godkjenner foreløpig regnskap for andre tertial 2012 og gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne endelig regnskap før innlevering til Kunnskapsdepartementet 1. oktober 2012, 3 Status NVHs samlede økonomiske situasjon per Resultat. Inkludert alle inntektskilder, det vil si KD, diverse salgsinntekter og eksternt finansierte prosjekter (BOA) hadde NVH per 30. april 2012 et ordinært driftsresultat på 21,8 mill. kr, mot et budsjettert underskudd på 1,5 mill. kr. Inntektene på ordinær virksomhet (basisdrift) viser 6,1 mill. kr høyere investeringer enn budsjettert samt lavere inntekter på bevilgninger KD. Budsjettavviket på KD-inntektene er midlertidig og skyldes interne viderefordelinger (forskningsstøtte f.eks.) som blir fordelt i løpet av 3 tertial. Det er positive avvik på klinikkinntekter (1,3 mill. kr) og andre driftsrelaterte inntekter (1,4 mill. kr). Kostnadssiden for ordinær aktivitet ligger 4,1 % under budsjett og med et positivt avvik på ca. 8,6 mill. kr. Størst underforbruk er det på posten øvrige driftskostnader som ligger 16,5 % under budsjett, spesielt teknisk avdeling har positive avvik her. Lønnskostnadene forløper som planlagt og med et positivt avvik på 1,8 % i forhold til budsjett. 1

2 Isolert (uten å regne inn saldo fra tidligere år) går ordinær drift nesten i null med et lite overskudd på kr mill.kr, 1,8 mill. kr bedre enn budsjettet per 2 tertial. Norges veterinærhøgskole Regnskap 2 tertial 2012 Regnskap totalt Budsjett totalt Avvik Inntekter ordinær virksomhet KD inntekter Benyttet til investeringer Effekt av avskrivninger Sum statstilskudd fra KD med mer Klinikkinntekter Andre driftsrelaterte inntekter Sum eksterne inntekter Sum inntekter ordinær virksomhet Kostnader ordinær virksomhet Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum kostnader ordinær virksomhet Driftsresultat ordinær virksomhet Inntekter BOA Sum inntekter BOA Sum kostnader BOA Driftsresultat BOA Driftsresultat totalt Avregninger fra tidligere år (IB basis) Resultat (inkl BOA) Alle tall i tusen, minus betyr inntekt/overskudd. For eksternt finansiert aktivitet (BOA= bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) svikter inntektssiden med 4,3 mill.- kr i forhold til budsjett. Inntektene på NFR, EU, oppdrag og øvrige bidragsprosjekter ligger alle under budsjett. Den negative utviklingen som startet i 2009 får etter hvert konsekvenser både hva gjelder forskningsaktivitet og incentivmidler fra KD. Kostnadene på BOA reduseres nesten tilsvarende inntekten og som en konsekvens av færre prosjekter med færre tilsatte og mindre driftskostnader. Samlet ender NVH med et resultat inkludert ordinær og prosjektdrift (BOA) på ca. 0,6 mill. kr, dette inkluderer ikke de såkalte avregningene på BOA og KD. Inkludert avregningene ender resultatet på pluss 21,8 mill. kr. Sammenligning av regnskap 2 tertial 2012 mot tilsvarende periode i 2011 viser følgende hovedtrekk: KD-inntektene 1,6 mill. kr høyere, som forventet og følger av oppjusterte 2012-rammer fra KD tallene vil ligge enda mer over til årsskifte, etter at alle KD-midler er fordelt internt. Eksterne inntekter 8,6 % over fjorårets tall, hovedårsaken er høyere omsetning på klinikkene til Sportfamed. For øvrige enheter er det mindre endringer. Fastlønn ligger 4,1 % over 2 tertial I KD-rammene både for 2011 og 2012 ble det gitt en lønnskompensasjon på 2,1 %, NVHs sin lønnsvekst er dermed ikke bærekraftig over sikt hvis høgskolen ikke skjærer ned på investeringer og driftskostnader. Statistisk sentralbyrå anslår lønnsveksten siste 12 mnd. på ca. 4,2 % nasjonalt for alle grupper. 2

3 Relativt stor nedgang i øvrige driftskostnader på 16,7 % (7,2 mill. kr), med de største enkeltpostene på energikostnader (2,1 mill. kr), vedlikehold (1,4 mill. kr), konsulentbruk (herunder vikarhjelp, til sammen 2,3 mill. kr) og drift av klinikker og laboratorier (1,5 mill. kr). Regnskap 2 tertial 2012 vs 2 tertial 2011 Regnskap 2T 2012 Regnskap 2T 2011 Endring Inntekter ordinær virksomhet KD inntekter Benyttet til investeringer Effekt av avskrivninger Sum statstilskudd fra KD med mer Klinikkinntekter Andre driftsrelaterte inntekter Sum eksterne inntekter Sum inntekter ordinær virksomhet Kostnader ordinær virksomhet Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum kostnader ordinær virksomhet Driftsresultat ordinær virksomhet BOA Sum inntekter BOA Sum kostnader BOA Driftsresultat BOA Driftsresultat totalt Avregninger fra tidligere år (IB basis) Resultat (inkl BOA) Alle tall i tusen, minus betyr inntekt/overskudd. Inntektene på BOA er ca. 2,3 mill. kr lavere enn ved 2 tertial 2011, med størst reduksjon på NFR (5,6 mill. kr, 22 %) og oppdragsprosjekter (1,8 mill. kr, 12 %). Lønns- og driftskostnadene på BOA er lavere, årsaken er færre prosjekter med færre prosjektilsatte og redusert driftsaktivitet. Det isolerte driftsresultat er bedre enn for 12 måneder siden (4,3 mill. kr bedre), reduksjonen i driftskostnader og økte inntekter ordinær drift bidrar mest til det lille overskuddet på kr. Det er positivt at organisasjonen klarer å redusere driftskostnadene til de knappere budsjettrammene, selv om noen av kostnadsreduksjonene skjer på poster utenfor NVH sin kontroll. Enda mer positivt er de økte klinikkinntektene. Inkluderer en fjorårets resultat ender NVH på et overskudd på 21,8 mill. kr, dette er ca. 0,9 mill. kr bedre enn i dog skal man huske på at overskuddsmidlene på 21,8 mill. kr IKKE er noe som kan brukes til å styrke budsjettrammen i kommende regnskapsperioder. Dette er midler som er forhåndsdisponert budsjettenhetene, herunder 7,3 mill. kr til instituttene. Gjennomføring av budsjettet ref. tildelingsbrev NVH gjennomfører oppdraget gitt av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2012 innenfor de rammene som er fastsatt gjennom budsjettildelingen. NVHs Handlingsplan og tiltak for 2012 gjennomføres så langt stort sett i tråd med forutsetningene. 3

4 Oppsummering. NVHs årsregnskap for 2012 viser gjennomgående en bedre utvikling både i forhold til budsjett og til tidligere perioder men det gjenstår å se hvilke av kostnadsbesparelsene som blir varige for året. Tett budsjettoppfølging og kostnadskontroll er forutsetninger for å unngå å drive med underskudd. Lønnskostnadene øker mens enn de øvrige driftskostnadene reduserer, dette og legger bånd på mulighet for omstilling og nysatsninger. NFR-inntektene er lavere enn både budsjett og tilsvarende sett opp mot historiske tall.. Også EU- og oppdragsinntektene er på historiske lave nivåer. NVH må vurdere tiltak for å øke suksessraten på søknader til all eksternt finansiert aktivitet 4 Kommentarer utvalgte deler i regnskapet. 4.1 Utvikling inntekter og kostnader på ordinær bevilgningsdrift (basis). Tar en vekk den aktiviteten som finansieres av prosjektmidler står en igjen med aktivitet finansiert av KDmidler eller andre frie inntekter som kan benyttes til å støtte opp under kjerneaktivitetene forskning, undervisning og formidling. Generelt er flere av budsjettallene upresise på vesentlige poster, derfor er historiske regnskapstall brukt som vurderingsgrunnlag i enkelte tilfeller. Inntekter. Utviklingen i inntekter ordinær virksomhet fra 2 tertial 2009 vises i tabellen under: Utvikling innt. 2 tertial T 09 2T 10 2 T 11 2 T 12 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Inntekter KD ,1 % Andre driftsinntekter /refusjoner ,5 % Inntekter leie & drift ,4 % Salgs-/klinikkinntekter ,3 % Sum inntekter Alle tall i tusen, minus betyr inntekt. -2,0 % Som tidligere omtalt øker KD-tildelingen i henhold til økt ramme fra 2011 til Salgs- og klinikkinntekter øker med ca. 2,6 mill. kr, opp 10,3 %, der økningen hovedsakelig skjer på institutt for Sports- og Familiedyrmedisin (omtales mer senere). For inntekter leie og drift samt andre driftsinntekter/refusjoner er det mindre bevegelser i kronebeløp. Generelt løper inntektene ordinær drift som budsjettert. Kostnader. Utviklingen i kostnadstypene per 2 tertial på basisdrift siden 2008 er denne: Utvikling kostnader basis T2 08 T2 09 T2 10 T2 11 T2 12 Endr % 12 mnd Lønnskostnader ,3 % Andre driftskostnader (ADK) ,4 % Avskrivninger ,1 % Sum driftskostnader ,3 % Andel lønn 66 % 69 % 66 % 69 % 70 % Andel driftskostnader (ADK) 23 % 21 % 24 % 22 % 21 % Årlig økning lønnsk. 8,7 % 3,4 % 4,9 % 4,3 % Alle tall i tusen, minus betyr inntekt. Den vesentligste utviklingen siden 2 tertial 2011 er at lønnskostnadene har økt med ca. 4,3 %, veksten er større enn anslått generell lønnsvekst på 4,2 %. Virkningen av det lokale lønnsoppgjør i 2012 slår først inn i regnskapene fra 1. september Lønnsandelen er historisk høy og har passert 70 %. Driftskostnadene kuttes i 2012 som i de to foregående driftsår, delvis skyldes dette de lavere energikostnadene og mindre bruk 4

5 innleid konsulenter. Men samtlige institutter har hittil i 2012 bruket mindre på vedlikehold, utstyr og driftsmidler laboratorier enn i Ser en på utviklingen i typen driftskostnader på ordinær virksomhet gjelder følgende tall: Andre driftskostnader 2T T T T 2012 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Kostnader råvarer ,7 % Andre kontorkostnader ,9 % Avskrivninger ,1 % Andre driftskost. lokaler/eiendom ,5 % Driftsmidler klinikker, lab ,2 % El., olje og energi ,8 % Konsulenter/fremmedtjenester ,0 % Leie lokaler ,4 % Leie maskiner,inventar o.l ,9 % Mindre utstyrsanskaffelser ,8 % Rep,/vedlikeh. maskiner, utstyr mv ,0 % Vedlikehold bygg og anlegg ,3 % Øvrige driftskostnader ,6 % Sum kostnader Alle tall i tusen, minus betyr negativ avvik/utvikling 13,4 % Driftskostnadene (eksklusive avskrivninger) har økt siden 2009 delvis på grunn av kostnader relatert til fusjonen og delvis på grunn av to kalde vintre. Kostnadstallene per 2 tertial viser at den generelle kostnadstrenden er snudd og tilbake til nivået i En mild vinter bidro til at energikostnadene ligger 2,1 mill. kr lavere enn fjorårets. Dette er en varig innsparing som gir teknisk avdeling muligheter til å omdisponere disse ubrukte midlene til andre formål. Vedlikeholdskostnadene i 2 tertial 2012 er 1,5 mill. kr lavere enn i 2011, denne post har nå teknisk avdeling muligheter til å styrke. Ellers er forbruk av innleide vikartjenester og konsulenter redusert, kostnadsposten ligger ca. 2,3 mill. kr lavere enn fjoråret. Utfasing av Hospitaliet AS i byggeprosessen bidrar alene med reduserte kostnader på 1,5 mill. kr. i Det er også en reduksjon i kostnader knyttet til driftsmidler på klinikker og laboratorier. Samlet ligger driftskostnadene ca. 8,5 mill. kr lavere enn på samme tid i 2011, dette tyder på god kostnadskontroll blant enhetene og tilpasning av aktivitet til disponible inntekter. 4.2 Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Inntekter eksternt finansierte prosjekter (NFR/EU/oppdrag/øvrige bidrag). Analyser av de senere års tilgang til prosjektmidler fra eksternt finansieringskilder har vist at NVH har en negativ trend med lavere inntekter og færre prosjekter. Utviklingen innen de 4 prosjekttypene (iht. KDs definisjoner) de siste 5 år viser følgende bruttotall: Utvikling BOA-innt. 2 tertial 2 T 08 2 T 09 2T 10 2 T 11 2 T 12 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Inntekter NFR ,8 % Inntekter EU ,5 % Inntekter øvrige bidrag ,3 % Inntekter oppdrag ,8 % Tallene er ikke direkte sammenlignbare over hele perioden siden KD har revidert metoden for inntektsføring både i 2008 og 2009 (unntak er NFR inntektene). Bruttotallene inkluderer alle innbetalte prosjektmidler og forteller mer om hvilken suksessrate NVH har på å skaffe seg nye prosjektinntekter. Brutto innbetalte prosjektmidler er tettere knyttet til NVHs suksessrate siden disse viser alle innbetalinger fra NFR. Trenden siden 2009 er klart negativ for NFR- og oppdragsinntekter, for bidragsinntekter er bildet litt mer blandet. Institutt for basalmedisin (Basam) har nesten halvert sine NFR-inntekter i 2012 sammenlignet med 2011, fra 10,2 til 5,1 mill. kr. per 2 tertial. Også på oppdragsinntekter halverer Basam sine inntekter. EUinntektene er svært lave, historisk sett. Det er et håp om at disse vil øke innen årsskifte siden et EU-prosjekt ligger i startgropen og 2 andre ligger til avslutning og endelig utbetaling. 5

6 Utviklingen i brutto NFR-inntekter siden 2008 viser disse tall: Også for antall NFR-prosjekter ved NVH har det vært en nedadgående trend siden 2009, så langt i 2012 er det avsluttet 17 NFR-prosjekt mens 14 nye er opprettet. Det er neppe noen enkle forklaringer på utviklingen. En kan stille seg spørsmål ved om NVH sin fagkompetanse er blitt mer irrelevant for samfunnet, at søknader er for svakt utformet eller at det er tøffere kamp om færre forskningskroner. 4.3 Virksomhetskapital Virksomhetskapital kommer fra overskudd avsluttede oppdragsfinansierte prosjekter (underskudd tærer på kapitalen). Totalt har virksomhetskapitalen svekket seg med kr fra og med små endringer per enhet. Opptjent virksomhetskapitalen er per på 16,774 mill. kr. 5 Resultater ved institutter og avdelinger I tabellen nedenfor gis en oversikt over enhetenes ordinære resultater (BFV), dvs. uten bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tabellen angir driftsresultat og viser hvordan den enkelte enhet klarer seg med den ramme som er tildelt i 2012 på ordinær drift. 6

7 Isolert resultat Regnskap 2 T 11 Regnskap 2 T 12 Budsjett per 2 T 12 Budsjettavvik Budsjettavvik % Administrasjon 1 Sekretariatet % 2 Studieavd % 3 Teknisk avdeling % 4 Informasjonsavdeling % 5 Rektorat/ledelsen % 6 Senter for EVU % 7 IT-avdeling % 8 Biblioteket % 9 Økonomiavdeling % Institutt 11 BasAM % 13 MatInf % 15 SportFaMed % 17 ProdMed % 18 Forsøksdyravd % Totalsum Alle tall i tusen og negative tall angir et overskudd/mindreforbruk. 299 % Under kommenteres de vesentligste avvikene på instituttene og avdelingene. Administrative enheter: Det generelle bildet er god kontroll på økonomien per 2 tertial for de fleste administrative enheter. Teknisk avdeling (TA) har holdt tilbake midler til vedlikehold i 2012 samt hatt store besparelser (2,1 mill. kr) på energikostnadene på grunn av mild vinter 2011/2012, dette gir en sterk resultatforbedring på enheten. TA fikk styrket budsjettrammen for 2012 med 1,5 mill. kr (varig virkning) og bør sette i verk et mer normalt nivå på vedlikehold og investeringer i infrastruktur. IT-avdelingen har drevet i underskudd siden 2011 og har ikke tilstrekkelig med midler til å opprettholde nødvendig aktivitetsnivå siden avdelingen stadig tærer på tidligere års overskudd. Også informasjonsavdelingen har et høyere aktivitetsnivå enn budsjett tilsier, avdelingen har hatt overforbruk siden 2010 og nærmer seg 1,0 mill. kr i udekket underskudd. Økonomiavdelingens budsjettavvik skyldes at den har til gode en overføring på 1,0 mill. kr OPAD-prosjektet (fusjon administrasjon DnU) samt økte driftskostnader på grunn av innleid arbeidskraft. Avviket på avdelingen forventes å ligge rundt 0,5 mill. kr ved årsskifte. BasAm BasAm har et samlet positivt avvik på ca. 3,2 mill. kr, hovedforklaringene er underforbruk på lønn (1,1 mill. kr) og betydelig lavere driftskostnader (2,2 mill. kr). Spesielt på vedlikehold av maskiner og utstyr samt på driftsmidler til klinikk er det større besparelser. Det er p.t. ukjent om avvikene forventes å holde seg til årsskiftet. MatInf Instituttet hadde beregnet å bruke 3,8 mill. kr av oppstarte midler til ulike investeringer og tiltak i 1og andre tertial. På grunn av en periodiseringsfeil i regnskapet (manglende inntektsføring) fremstår resultatet 3,8 mill. kr dårligere enn faktisk. Innen årsskifte vil overføring fra virksomhetskapital nulle ut denne feil. Ser en bort fra dette ender instituttet opp med et overskudd på ordinær drift 1,1 mill. kr per 2 tertial. Instituttet har mindre avvik både på lønn og øvrige driftskostnader. SportFaMed Instituttet har siden 2011 levert et negativt resultat for ordinær virksomhet, spesielt var inntektssvikten på klinikkdrift i 2011 bekymringsfull. Inntektssvikten på klinikkdrift (smådyr) virker nå å være reversert, instituttet har et positivt budsjettavvik på klinikkinntektene med kr, og inntektene er hele 2,6 mill. kr over tilsvarende tall i Samlet har instituttet et overskudd på ordinær drift med 1,5 mill. kr og et positivt budsjettavvik på ca. 1,4 mil. kr. Dette er en svært gledelig utvikling og forhåpentligvis et resultat av styrking bemanning (klinikksjef), fokus på bedre logistikk og innsats fra tilsatte i klinikkdriften. Det kan allikevel ikke legges skjul på at instituttet har en kompleks drift avhengig av mange faktorer for å gå i pluss. Fra 2013 får instituttet enda en utfordring når det skal overta driften av smådyrvakten (24 timers drift). For øvrig er det mindre merknader til drift og inntekter. 7

8 ProdMed ProdMed leverer et overskudd ca kr på basisvirksomheten og et positivt budsjettavvik på ca kr. per 2 tertial. Hovedårsakene ubudsjetterte interne overføringer av midler samt lavere driftskostnader. Øvrige inntekts- og kostnadsposter forløper som budsjettert. Forsøksdyravdelingen. Avdelingen leverer et mindre underskudd og har mindre avvik på inntekter og kostnader. Avdelingen har lave inntekter utenom den ordinære KD-rammen og det kan stilles spørsmål ved om nivået på aktiviteten bør revurderes for å utnytte resursene bedre andre steder i organisasjonen. Avdelingen er omdøpt til EksBio og lagt inn under ProdMed i Fra vil avdelingens økonomirapport slåes sammen med ProdMed sin. 8

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer