Regnskap per andre tertial 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap per andre tertial 2011"

Transkript

1 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer regnskapet per andre tertial 2011 til Kunnskapsdepartementet 1.oktober 2011 og med Styrets godkjenning. Regnskapet følger vedlagt, og inkluderer ledelseskommentarer, resultat- og balanseregnskap, noter, kontantstrøm, samt øvrige rapporter påkrevd fra KD. Del 3 omhandler NVHs økonomiske situasjon basert på finansregnskapet og er stort sett lik ledelsesrapporten som KD krever for hvert tertial. Del 4 er fokusert på internregnskapet og med betraktninger på sentrale inntekts- og kostnadsposter samt den økonomiske tilstand til budsjettenhetene. 2 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet per andre tertial Status NVHs samlede økonomiske situasjon per Resultat. Inkludert alle inntektskilder, det vil si KD, diverse salgsinntekter og eksternt finansierte prosjekter (BOA) hadde NVH per et resultat på ordinære aktiviteter på 2,8 mill. kr. I forhold til budsjett er dette resultatet ca. 6,3 mill. kr bedre, enhetene har altså budsjettert med et overforbruk finansiert hovedsakelig av akkumulerte midler fra tidligere år. Etter avregning mot statskassen og BOA-virksomheten ender NVH opp med et lite overskudd på kr, disse midlene tillegges NVHs egenkapital. Regnskap mot budsjett viser disse tall. 1

2 Avvik budsjett - regnskap per 2 tertial 2011 Budsjett pr. 2 tertial Regnskap pr. 2 tertial Avvik budsjett/ regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre (BOA/eksternt fin. prosjekt) Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 3 3 Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen og BOA Periodens resultat Inntektene på eksternt finansiert aktivitet (BOA= bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) ligger hele 10,6 mill. kr over budsjett, men budsjettallene er konservativt satt. Også inntektene fra KD ligger over budsjett, avvikene skyldes ekstra SAK-midler fra KD samt forskningsmidler utdelt til institutter som de ikke budsjettert. Salgs- og leieinntekter er ca. 2,0 mill. kr under budsjett, hovedårsaken er svikt i de budsjetterte klinikkinntektene på SportFamed på i underkant av 2,3 mill. kr. Lønnskostnadene forløper noenlunde som forventet, flere av instituttene venter med å tilsette i ledige stillinger om mulig. Driftskostnadene 5,8 mill. kr over budsjett, herunder har Matinf, Teknisk avdeling, SEVU og forsøksdyravdelingen større avvik, storparten forventes å gi effekt på årsregnskapet. Driftsresultatet viser at de fleste enhetene ved NVH holder god kontroll på aktivitet og tildelte budsjettmidler. Instituttene Basam og Matinf har underforbruk i forhold til budsjett mens Sportfamed sliter med å drive i henhold til oppsatt budsjettramme. Teknisk avdeling har merforbruk på energi, avdelingen må tilføres ekstramidler på neste års budsjettramme for å møte de høyere energikostnadene. Regnskapet per 2 tertial 2011 i forhold til regnskapet på samme tid i 2010 viser at resultat etter ordinære aktiviteter svekkes med 2,7 mill. kr. Etter avregninger til statskassen og BOA-aktivitet er resultatet marginalt dårligere, kr. Tallene viser: 2

3 Resultatregnskap per 2 tertial tertial tertial 2010 Endring Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre (BOA/eksternt fin. prosjekt) Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen og BOA Periodens resultat Inntektene på eksternt finansierte prosjekter/boa er nesten 2,4 mill. kr dårligere enn ved 2 tertial 2010 og med størst svikt på NFR med 4,3 mill. kr og EU med 2,0 mill. kr. Positivt er at inntektene (og aktiviteten) på oppdragsprosjekter igjen øker, disse er opp 2,4 mill. kr sammenlignet mot 2 tertial Lønnskostnadene er ca. 6,2 mill. kr over fjorårets nivå, en vekst siste 12 måneder på ca. 3,9 %. Lønnsveksten på basisdrift er 4,9 % mens på eksternt finansiert aktivitet ligger den på 1,1 %, dette siste skyldes litt lavere aktivitet på prosjektene. NVH må fortsatt ha fokus på at ingen enheter tilsetter flere i faste stillinger enn de har budsjettmidler til å disponere på lang sikt. For andre driftskostnader er det en nedgang på ca. 5,2 mill. kr, hovedårsak er at 2010 var et år med relativt høyt aktivitetsnivå på grunn av den romslige tildelingsrammen fra KD dette året. Balanseposter: Posten varige driftsmidler er 33,6 mill. kr (5,8 %) lavere enn ved tilsvarende periode i 2010, NVH klarer ikke med nåværende rammer eller aktivitetsnivå å investere i takt med kapitalslitet (avskrivningene), lave interne budsjetter på infrastruktur/utstyr/inventar og bortfall av NFRs søknadspotter for tungt- og mellomtungt utstyr er to hovedårsaker. Kundefordringer (før avsetning til tap, se note 13) ligger stabilt på 11,9 og er lik tallene fra 2 tertial Dette tyder på at NVH ikke har klart å få mer av omsetningen på dyreklinikkene over på bank- og kredittkort, dette er at av punktene for å få ned tap ved fakturasalg. NVH har over tid slitt med høye tap på fordringer, noe også Riksrevisjonen har kommentert. Det er iverksatt ulike tiltak for å redusere disse tapene. Forfalte kundefordringer reduseres med 555 tkr (22 %) fra 2 tertial i 2010 til i år, trolig er økt bruk av kredittsjekk og sperring av dårlige kunder hovedforklaringene på de reduserte tapene. Det er avskrevet tap på kundefordringer med kr hittil i 2011, ca over 2 tertial 2010 (NVH tapsfører fordringer som er over 2 år gamle). Bankinnskudd og kontanter (note 17) reduseres med 40,2 mill. (30 %) kr fra 2 tertial 2010, Hovedforklaring er at KD fra 2011 betaler ut rammen første måned i tertialene og ikke månedlig som tidligere. Videre bruker NVH nå mer av akkumulerte midler enn tidligere fra utsatt aktivitet på basisdrift og innen prosjektaktivitet. På kreditsiden i balansen (gjeld og egenkapital) er det mindre endringer i forhold til 2 tertial 2010, avregningene (bl.a. BOA-prosjektene) reduseres med 36,6 mill. kr (45 %) til 45,5 mill. kr. Hovedårsakene er 3

4 som omtalt ved 1 tertial 2011 reduserte tildelinger av BOA-midler samt at tidligere akkumulerte midler (utsatt aktivitet- note 15) er satt i aktivitet. Gjennomføring av budsjettet ref. tildelingsbrev NVH gjennomfører oppdraget gitt av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2011, innenfor de rammene som er fastsatt gjennom budsjettildelingen. Men det er en risiko for at NVH i 2012 vil måtte revurdere enkelte aktiviteter gitt den ressurssituasjon som tegner seg for høgskolen i kommende periode. Et utslag av dette er at de allerede vedtatte tiltak for budsjettåret 2012 som skal redusere kostnadssiden med 7,0 mill. kr (handlingsromkomiteen). Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet med holder seg nesten uendret og reduseres med kr til 33,56 mill. kr fra til Avsetning på bevilgningsfinansiert aktivitet relatert til tildelingen fra KD reduseres med 4,1 mill. kr mens avsetning for NFR øker med 4 mill. kr. Gjennomførte investeringer hittil i NVH har per 2 tertial foretatt aktiveringer (investeringer) på 8,1 mill. kr mot 5,1 mill. i samme periode i Aktiveringene knytter seg til instrumentkjøp, IKT, infrastruktur samt den siste ferdigstillelse etter brann på hesteklinikken i Spesifisert liste over de største investeringene viser: Klinikkutstyr, mikroskop hest - utført Analyseutstyr celleprøver - utført Infrastruktur sentrallaboratoriet - utført Infrastruktur (vann) akvarieavd. - utført CT-maskin smådyr & hesteklinikk - utført Vitenskapelig utstyr generelt - fortløpende Radiologi etter brann utført I forhold til avskrivningene på 15 mill. kr per 2 tertial er investeringsnivået på infrastruktur, maskiner, transportmidler og inventar for lavt til å holde tritt med det årlige kapitalslit/verdiforringelsen. Skal NVH holde tritt med avskrivningene må en større del av budsjettrammen settes av til nødvendige utskiftninger av utstyr samt oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og bygg. Planlagte investeringer i senere perioder I tillegg til de påbegynte investeringene omtalt over planlegger høgskolen blant annet følgende investeringer i tredje tertial: Bytte av felles lagrings/-epostsystem (IT) forsinket fra nye prosjektorer til forelesningssaler (montering pågår) Oppsummering. NVHs årsregnskap for 2011 viser så langt en hovedsakelig stabil utvikling både i forhold til budsjett og til tidligere perioder for de fleste enheter og for høgskolen totalt. Grundig budsjettoppfølging og kostnadskontroll er nødvendig i fortsettelsen av driftsåret og med tanke på de knappere rammer som venter NVH i neste budsjettår. Nytilsettinger må vurderes nøye i hvert tilfelle og de må være langsiktig økonomisk forsvarlige. Svikten i NFR- og EU-inntekter er bekymringsfull siden dette påvirker både viktig forskningsaktivitet og tildelingsrammen fra KD. Driften på dyreklinikkene er ikke i balanse men det er ikke sikkert flere budsjettmidler er svaret på problemene der. 4

5 På lengre sikt er det en utfordring at skal høgskolen skape økonomiske handlingsrom til nye strategiske tiltak må dette finansieres ved reduksjon i andre aktiviteter. Vedtak om strategiske prioriteringer uten tilsvarende plan for reallokering av budsjettressurser vil ikke være bærekraftig på sikt. 4 Kommentarer utvalgte deler i regnskapet. 4.1 Utvikling inntekter og kostnader på basisdrift Denne del fokuserer på den aktivitet ved høgskolen som finansieres av KD-midler eller andre frie inntekter som kan benyttes til å støtte opp under kjerneaktivitetene forskning, undervisning og formidling. Generelt vurderes de historiske regnskapstall som det beste sammenlignings- og vurderingsgrunnlag. Inntekter. Utviklingen i inntekter siden 2 tertial 2008 på basisdriften vises i tabellen under: Utvikling innt. 2 tertial T 08 2 T 09 2T 10 2 T 11 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Inntekter KD ,4 % 8,5 % Andre driftsinntekter /refusjoner ,4 % 15,2 % Inntekter leie & drift ,5 % 25,0 % Salgs-/klinikkinntekter ,4 % 5,3 % Sum inntekter ,3 % Alle tall i tusen 8,2 % KD-rammen øker moderat i 12-månedersperioden da budsjettrammen fra KD var særlig god i Omsetning på klinikkene samt salg av laboratorie- og analysetjenester har gått ned i forhold til 2 tertial Hovedårsaken er en periodisert inntekt på Teknisk avdeling i 2 tertial 2010 for å sammenstille renoveringskostnaden etter 2009-brannen med erstatningsoppgjøret fra KD. Reelt sett er omsetningen økt med 1,5 mill. kr i Samtidig må det påpekes av instituttet har hatt en pen inntektsøkning fra klinikkene de senere år og har kanskje nådd den øvre grensen gitt nåværende bemanning og organisering av klinikkdriften. Sportfamed forklarer inntektssvikten delvis med reduserte bemanning og manglende infrastruktur, hvis svikten fortsetter ut året så kan det måtte få konsekvenser for aktivitetsnivået fra Kostnader. Utviklingen i hovedtype kostnader per 2 tertial 2008 er denne: Utvikling kostnader basis T2 08 T2 09 T2 10 T2 11 Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Andel lønn 66 % 69 % 66 % 69 % Andel driftskostnader 23 % 21 % 24 % 22 % Årlig økning lønnsk. 8,7 % 3,4 % 4,9 % Den vesentligste utviklingen fra 2 tertial 2010 er at lønnskostnadene har økt med ca. 4,9 % og ligger over lønnsveksten generelt i samfunnet på 3,6 % i 2010 (for 2011 ca. 4 %). Ser vi kun på økningen i lønn på fast tilsatte (eks bilagslønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader) er veksten på 6,0 %. Økning er størst innen administrasjon der økonomi- og personal har fått tilført 1,4 stillinger fra 1tertial Ellers er en del teknikere tilsatt på de 3 instituttene. Lønnskostnadene avviker ubetydelig fra budsjettet for perioden. 5

6 Driftskostnadene (inklusive avskrivninger og eks. reisekostnader) økte betraktelig fra 2009 til 2010 på grunn av en romslig KD-ramme. I 2011 har noen enheter begynt å bruke av oppstarte midler til å gjøre nødvendige oppgraderinger og erstatte lettere laboratorieutstyr. Energikostnadene er økende på grunn av generelt stigende energipriser og kalde vintre de to siste årene, det kan virke som om posten har stabilisert seg på et nivå ca. 1,0 mill. kr over tidligere historiske snittnivåer. Leie lokaler går prosentvis høyt opp, hovedårsaken er en faktura fra Veterinærinstituttet angående leie i 2009 på kr som ikke er mottatt før i 2 tertial Utviklingen siden 1 tertial 2010 ser en ut av tabellen under (som inkluderer avskrivninger men er uten reisekostnader): Andre driftskostnader T T T T Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Kostnader råvarer ,6 % -3 % Andre kontorkostnader ,5 % 7 % Avskrivninger ,3 % 1 % Andre driftskost. lokaler/eiendom ,0 % -1 % Driftsmidler klinikker, lab ,6 % -7 % El., olje og energi ,1 % -18 % Konsulenter/fremmedtjenester ,4 % -50 % Leie lokaler ,2 % -5 % Leie maskiner,inventar o.l ,7 % -40 % Mindre utstyrsanskaffelser ,7 % -21 % Rep,/vedlikeh. maskiner, utstyr mv ,0 % -15 % Vedlikehold bygg og anlegg ,7 % -44 % Øvrige driftskostnader ,9 % 6 % Sum kostnader ,3 % -10 % Alle tall i tusen Bruk av konsulenter/fremmedtjenester holder seg på et historisk høyt nivå, posten inneholder dog en engangsutbetaling for avvikling av et arbeidsforhold på ca kr. Vedlikehold bygg og anlegg er nesten halvert fra samme periode i 2010, hovedårsakene er teknisk avdeling som fullførte oppussingen etter brannen i 2009 samt behandlingsrom på Sportfamed i de to første tertialene av Samlet ligger driftskostnadene 1,2 mill. kr over budsjett, et negativt avvik på ca. 3 % Ubrukte midler (utsatt aktivitet). KD krever at institusjonene rapporterer om ubrukte midler av den årlige KD-bevilgningen, midlene settes av som en forpliktelse i balansen. På NVH fordeler disse ubrukte midlene seg slik per enhet per 2 tertial 2011: Inst/avd. 1T T T T T 2011 Endr. siste tertial Sekretariat Studieavdeling Teknisk avdeling Info Rektorat SEVU IT avdeling Bibliotek Økonomi Basam MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Styret Samlet NB. Minus = reserve. Endring siste tertial: minustall viser nedbygging reserver ("underskudds" drift) Utviklingen siste 12 måneder viser at samlet ligger avsetningene stabilt men med individuelle forskjeller på de ulike budsjettenhetene. Svakest utvikling i siste tertial har Sportfamed, IT og Rektorat. Sistnevnte avdeling har til gode en overføring på 1,0 mill. kr. Teknisk avdeling har et akkumulert overforbruk på ca. 2,8 6

7 mill. kr, underdekning på energikostnadene er hovedårsaken. Mest alvorlig er situasjonen på Sportfamed med et akkumulert underskudd på 3,9 mill. kr, noe som er opp 3,6 mill. kr siden årsskifte. Hovedforklaringene er innkjøp av CT-skanner (2,4 mill. kr) samt lavere omsetning på klinikkdriften smådyr. 4.2 Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Inntekter eksternt finansierte prosjekter (NFR/EU/oppdrag/øvrige bidrag). Analysen rundt tilgang av inntekter til eksternt finansierte prosjekter konkluderte med at NVH er i en negativ trend på prosjektsiden med lavere inntekter og færre prosjekter, særlig NFR-prosjekter. Utviklingen innen de 4 prosjekttypene (iht. KDs definisjoner) de siste 5 år viser følgende tall: Utvikling BOA-innt. 2 tertial 2 T 07 2 T 08 2 T 09 2T 10 2 T 11 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Inntekter NFR ,3 % -22 % Inntekter EU ,5 % -8 % Inntekter øvrige bidrag ,4 % 522 % Inntekter oppdrag ,6 % -30 % Alle tall i tusen KD har revidert metoden for inntektsføring innen BOA flere ganger siden 2008, tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare over hele perioden innen de to klassifiseringene oppdrags- og øvrige bidragsprosjekter. For NFR og EU har inntektsføringen har vært tilnærmet uendret. Den negative trenden for NFR-inntekter fortsetter per 2 tertial 2011 og vil påvirke høgskolen med færre insentivmidler fra KD om trenden holder seg ut året. Etter en oppgang i 2010 er EU-inntektene tett opptil et historisk lavmål, også dette påvirker insentivutbetalingen fra KD (påvirker insentivmidler utbetalt i 2013). Tallene over er nettotall, innbetalte prosjektmidler som ikke er brukt opp inntektsføres ikke (havner i balansen under innbetalte men ikke opptjente inntekter ). Nettoinntektene viser dårlig suksessraten NVH har på å skaffe seg nye prosjektinntekter, brutto innbetalte prosjektmidler har en tettere tilknytning til omfanget eksternt finansierte prosjekter (omsetning). Utviklingen i brutto NFR-inntekter siden 2007 viser denne utvikling: Trenden for NFR-prosjekter fortsetter å være nedadgående per 2 tertial 2011 og bekrefter analysen fra årsoppgjøret Inntekter på EU-prosjekter gir høy uttelling i KDs finansieringsmodell mot høyskolene (mellom 2,0 og 1,8 kr i insentiv per kr i prosjektinntekt), viktig å følge med på bruttoinntektene også her. Utviklingen i EUbruttoinntekter viser: 7

8 Heltrukken linje viser innbetalingene per 2 tertial hvert år, stiplet viser insentivutbetalingen fra KD (utbetales 2 år etter). Trenden for EU-inntekter er nedadgående hittil i 2011 målt mot samme periode i Insentivutbetalingen påvirkes klart negativt med en nedgang på ca. 2,6 mill. kr hvis dette blir årsresultatet på EU-inntekter. Begge analysene over viser at NVH bør ta grep på å bedre suksessraten innen NFR- og EUfinansiering. 4.3 Virksomhetskapital Utviklingen i virksomhetskapitalen (egenkapital) siden årsskifte og fordelt på de ulike enhetene viser følgende tall: Opptjent virksomhetskapital per enhet (utvikling fra 3 T 2010) 3 T 10 1 T 11 2 T 11 Styret Seksjon for e/videreutdanning Basam Matinf Sportfamed Prodmed Sum Alle tall i tusen Det er en ubetydelig endring i virksomhetskapitalen siden utgangen av 2010 og 1 tertial. De tilførte kr (differanse med EK ) skyldes overskudd fra avsluttede oppdragsfinansierte prosjekter. 5 Resultatene ved institutter og avdelinger (basisdrift). I tabellen nedenfor gis en oversikt over enhetenes ordinære resultater (BFV), dvs. uten bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, og uten hensyn til overføring av midler fra tidligere år eller disponeringer av virksomhetskapital. Tabellen angir et rent driftsresultat hittil i år og viser hvordan den enkelte enhet klarer seg med den ramme som er tildelt for 2011, budsjettavviket er mot budsjett per 2 tertial For økt informasjonsverdi er regnskap per 2 tertial 2010 tatt med som sammenligning. 8

9 Isolert resultat Regnskap 2 T 10 Regnskap 2 T 11 Budsjett per 2 T 11 Budsjettavvik Administrasjon 1 Sekretariatet Studieavd Teknisk avdeling Informasjonsavdeling Rektorat/ledelsen Senter for EVU IT-avdeling Biblioteket Økonomiavdeling Institutt 11 BasAM MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Totalsum Alle tall i tusen, minustall = overskudd. De vesentligste avvikene for instituttene og avdelingene kommenteres under. Administrative enheter (eks Teknisk avd. og IT): De fleste administrative enheter har god kontroll på økonomien per 2 tertial. Noen enheter har problemer med å periodisere kostnader eller inntekter i rett periode slik at det blir en korrekt sammenstilling mellom innsats/aktivitet og midler til å finansiere dette, dette gir opphav til kortsiktige svingninger i resultat. Senter for EVU er en av enhetene som sliter med dette. Økonomiavdelingen holder streng kostnadskontroll og er på vei til å hente inn akkumulert underskudd fra 2010, et positivt avvik på dekningsbidrag hjelper avdelingen i dette. Studieavdelingen og biblioteket har positive avvik mot budsjett som vil holde seg ut året, de har også overskudd fra 2010, deler av overskuddene blir trukket inn ved årsskifte. Teknisk avdeling. Et isolert underskudd på 1,2 mill. kr og negativt på 1,6 mill. kr bekymrer ledelsen. Teknisk avdelingen (TA) har store overskridelser på energikostnadene på grunn av den kalde vinteren 10/11 og høye energipriser første halvår TA estimerer avviket fra 2009 til i dag på energikostnader til samlet å være på 3,5 mill. kr. Videre slår en faktura fra Veterinærinstituttet inn, gjelder leie av lokaler i TA anslår at vedlikeholdsbudsjettet er på ca. 44 kr per kvadratmeter, Statsbygg anslår 255 kr per kvadratmeter som en standard. Tallene bekreftes ved at avskrivningen på NVHs bygg er langt høyere enn det som reinvesteres for å holde bygg og infrastruktur i god stand. Over tid vil dette merkes på stadig flere nødreparasjoner og akutte problemer med drift. Avdelingen regner med å bedre budsjettbalansen mot årsskifte, ledighet i stillinger og streng kostnadskontroll er to tiltak for å klare det. For å møte de økte energiprisene er det nødvendig å kompensere TAs budsjett fra 2012, et minimum er en økt årlig ramme på 1,5 mill. kr. IT IT leverer et tertialvis resultat som er ca. 176 tkr. bedre enn budsjettert men har et overforbruk i henhold til rammen på 476 tkr. Avdelingen er under press om nye tjenester, ny infrastruktur og bedre servicegrad mot brukerne, dette medfører strenge prioriteringer på hvilke kostnader som skal tas, aktiviteter eller tilbud som kan kuttes/reorganiseres og hvordan utnytte staben optimalt. Underskuddet forventes å holde seg ut året. BasAm BasAm er ferdig med å ruste opp akvarieavdelingen, kostnaden blir spart inn ved lavere kostnader på vannforbruk. Delvis brukes det oppsparte midler delvis hentes midlene fra årets ramme. Hovedårsaken til det positive budsjettavviket er ledighet i stillinger som er under tilsetting, avviket forventes å holde til årsoppgjøret. Risikoen i budsjettbalansen ligger på hvor store de fakturerbare inntektene fra eksterne prosjekter blir, disse prosjektene lønner en stor stab med fast tilsatte. 9

10 MatInf Instituttet har et positivt budsjettavvik på ca. 550 tkr per 2 tertial. Hovedårsaker er høyere fakturerte inntekter enn forventet og stabil utvikling lønnskostnader. Flere av fagavdelingene har satt oppsparte midler i aktivitet, dette medfører at driftskostnadene er høyere enn budsjett men uten at dette skal gi virkning på det varige kostnadsnivået ut over SportFaMed Instituttet leverer et negativt resultat for ordinær KD virksomhet på hele 3,5 mill. kr per 2 tertial 2011 og med et negativt budsjettavvik på ca. 3,9 mill. kr. Instituttet rapporterer at hovedårsakene til underskuddet er erstatning av nødvendig utstyr på klinikkdriften (CT-maskin til ca. 2,4 mill. kr) samt litt lavere inntekter fra smådyrklinikken (inntektene er ubetydelig lavere enn på samme tid i fjor). Lønnskostnadene er 1,2 mill. kr lavere enn budsjett men 6,2 % høyere enn ved samme periode i fjor, økningen er en bevisst satsning for å bedre håndtere sykefraværsproblematikken på klinikkene. Med det høye aktivitetsnivået som er på klinikkdriften i dag virker er organiseringen og koordineringen av ressursene og drift på smådyrklinikken problematisk med dagens modell. Dette medfører tilfeller av redusert aktivitet for å unngå arbeidspress på noen av tilsattgruppen og tilhørende høyt sykefravær. Å sette gode estimater på inntekter og kostnader er vanskeligere i en slik situasjon, dette har spesielt bidratt til budsjettavviket på inntektssiden. Instituttet selv fokuserer på mer langsiktig planlegging både på drift og de investeringer som må gjøres for å tilby god faglig kvalitet i tjenestetilbudet. ProdMed ProdMed leverer et lite negativt isolert driftsresultat på 120 tkr på basisvirksomheten, avvik mot budsjett er på 290 tkr. Enheten melder om stabil drift og økonomi uten de store utfordringer. Lønnsandelen er på over 80 % og enheten har lav fleksibilitet i å redusere den faste kostnadsrammen om det blir nødvendig. Et engangsoppgjør på ca. 700 tkr for å avslutte et arbeidsforhold er største årsak til det negative budsjettavviket. På lengre sikt bekymrer den økte studenttilstrømningen instituttet og hvordan dekke inn merkostnadene ved dette, likeledes er driftsmodellen med 3 fjøsenheter i Oslo og en i Sandnes ikke rasjonell rent økonomisk. 10

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår.

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår. Til: Styret Dato: 4.12.2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-66/12 Møtedato: 13.12.2012 Saksbehandler: BK/JEA BUDSJETTFORDELING NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2012. 1 Innledning. Som i 2012 preges Norges

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 01.03.2009 Ref.: 2010/616 Deres dato: Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 1. Oppsummering Økonomisk har 2009 vært et godt år for AFT.

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer