Regnskap per andre tertial 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap per andre tertial 2011"

Transkript

1 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer regnskapet per andre tertial 2011 til Kunnskapsdepartementet 1.oktober 2011 og med Styrets godkjenning. Regnskapet følger vedlagt, og inkluderer ledelseskommentarer, resultat- og balanseregnskap, noter, kontantstrøm, samt øvrige rapporter påkrevd fra KD. Del 3 omhandler NVHs økonomiske situasjon basert på finansregnskapet og er stort sett lik ledelsesrapporten som KD krever for hvert tertial. Del 4 er fokusert på internregnskapet og med betraktninger på sentrale inntekts- og kostnadsposter samt den økonomiske tilstand til budsjettenhetene. 2 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet per andre tertial Status NVHs samlede økonomiske situasjon per Resultat. Inkludert alle inntektskilder, det vil si KD, diverse salgsinntekter og eksternt finansierte prosjekter (BOA) hadde NVH per et resultat på ordinære aktiviteter på 2,8 mill. kr. I forhold til budsjett er dette resultatet ca. 6,3 mill. kr bedre, enhetene har altså budsjettert med et overforbruk finansiert hovedsakelig av akkumulerte midler fra tidligere år. Etter avregning mot statskassen og BOA-virksomheten ender NVH opp med et lite overskudd på kr, disse midlene tillegges NVHs egenkapital. Regnskap mot budsjett viser disse tall. 1

2 Avvik budsjett - regnskap per 2 tertial 2011 Budsjett pr. 2 tertial Regnskap pr. 2 tertial Avvik budsjett/ regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre (BOA/eksternt fin. prosjekt) Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 3 3 Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen og BOA Periodens resultat Inntektene på eksternt finansiert aktivitet (BOA= bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) ligger hele 10,6 mill. kr over budsjett, men budsjettallene er konservativt satt. Også inntektene fra KD ligger over budsjett, avvikene skyldes ekstra SAK-midler fra KD samt forskningsmidler utdelt til institutter som de ikke budsjettert. Salgs- og leieinntekter er ca. 2,0 mill. kr under budsjett, hovedårsaken er svikt i de budsjetterte klinikkinntektene på SportFamed på i underkant av 2,3 mill. kr. Lønnskostnadene forløper noenlunde som forventet, flere av instituttene venter med å tilsette i ledige stillinger om mulig. Driftskostnadene 5,8 mill. kr over budsjett, herunder har Matinf, Teknisk avdeling, SEVU og forsøksdyravdelingen større avvik, storparten forventes å gi effekt på årsregnskapet. Driftsresultatet viser at de fleste enhetene ved NVH holder god kontroll på aktivitet og tildelte budsjettmidler. Instituttene Basam og Matinf har underforbruk i forhold til budsjett mens Sportfamed sliter med å drive i henhold til oppsatt budsjettramme. Teknisk avdeling har merforbruk på energi, avdelingen må tilføres ekstramidler på neste års budsjettramme for å møte de høyere energikostnadene. Regnskapet per 2 tertial 2011 i forhold til regnskapet på samme tid i 2010 viser at resultat etter ordinære aktiviteter svekkes med 2,7 mill. kr. Etter avregninger til statskassen og BOA-aktivitet er resultatet marginalt dårligere, kr. Tallene viser: 2

3 Resultatregnskap per 2 tertial tertial tertial 2010 Endring Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre (BOA/eksternt fin. prosjekt) Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Sum avregninger statskassen og BOA Periodens resultat Inntektene på eksternt finansierte prosjekter/boa er nesten 2,4 mill. kr dårligere enn ved 2 tertial 2010 og med størst svikt på NFR med 4,3 mill. kr og EU med 2,0 mill. kr. Positivt er at inntektene (og aktiviteten) på oppdragsprosjekter igjen øker, disse er opp 2,4 mill. kr sammenlignet mot 2 tertial Lønnskostnadene er ca. 6,2 mill. kr over fjorårets nivå, en vekst siste 12 måneder på ca. 3,9 %. Lønnsveksten på basisdrift er 4,9 % mens på eksternt finansiert aktivitet ligger den på 1,1 %, dette siste skyldes litt lavere aktivitet på prosjektene. NVH må fortsatt ha fokus på at ingen enheter tilsetter flere i faste stillinger enn de har budsjettmidler til å disponere på lang sikt. For andre driftskostnader er det en nedgang på ca. 5,2 mill. kr, hovedårsak er at 2010 var et år med relativt høyt aktivitetsnivå på grunn av den romslige tildelingsrammen fra KD dette året. Balanseposter: Posten varige driftsmidler er 33,6 mill. kr (5,8 %) lavere enn ved tilsvarende periode i 2010, NVH klarer ikke med nåværende rammer eller aktivitetsnivå å investere i takt med kapitalslitet (avskrivningene), lave interne budsjetter på infrastruktur/utstyr/inventar og bortfall av NFRs søknadspotter for tungt- og mellomtungt utstyr er to hovedårsaker. Kundefordringer (før avsetning til tap, se note 13) ligger stabilt på 11,9 og er lik tallene fra 2 tertial Dette tyder på at NVH ikke har klart å få mer av omsetningen på dyreklinikkene over på bank- og kredittkort, dette er at av punktene for å få ned tap ved fakturasalg. NVH har over tid slitt med høye tap på fordringer, noe også Riksrevisjonen har kommentert. Det er iverksatt ulike tiltak for å redusere disse tapene. Forfalte kundefordringer reduseres med 555 tkr (22 %) fra 2 tertial i 2010 til i år, trolig er økt bruk av kredittsjekk og sperring av dårlige kunder hovedforklaringene på de reduserte tapene. Det er avskrevet tap på kundefordringer med kr hittil i 2011, ca over 2 tertial 2010 (NVH tapsfører fordringer som er over 2 år gamle). Bankinnskudd og kontanter (note 17) reduseres med 40,2 mill. (30 %) kr fra 2 tertial 2010, Hovedforklaring er at KD fra 2011 betaler ut rammen første måned i tertialene og ikke månedlig som tidligere. Videre bruker NVH nå mer av akkumulerte midler enn tidligere fra utsatt aktivitet på basisdrift og innen prosjektaktivitet. På kreditsiden i balansen (gjeld og egenkapital) er det mindre endringer i forhold til 2 tertial 2010, avregningene (bl.a. BOA-prosjektene) reduseres med 36,6 mill. kr (45 %) til 45,5 mill. kr. Hovedårsakene er 3

4 som omtalt ved 1 tertial 2011 reduserte tildelinger av BOA-midler samt at tidligere akkumulerte midler (utsatt aktivitet- note 15) er satt i aktivitet. Gjennomføring av budsjettet ref. tildelingsbrev NVH gjennomfører oppdraget gitt av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2011, innenfor de rammene som er fastsatt gjennom budsjettildelingen. Men det er en risiko for at NVH i 2012 vil måtte revurdere enkelte aktiviteter gitt den ressurssituasjon som tegner seg for høgskolen i kommende periode. Et utslag av dette er at de allerede vedtatte tiltak for budsjettåret 2012 som skal redusere kostnadssiden med 7,0 mill. kr (handlingsromkomiteen). Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet med holder seg nesten uendret og reduseres med kr til 33,56 mill. kr fra til Avsetning på bevilgningsfinansiert aktivitet relatert til tildelingen fra KD reduseres med 4,1 mill. kr mens avsetning for NFR øker med 4 mill. kr. Gjennomførte investeringer hittil i NVH har per 2 tertial foretatt aktiveringer (investeringer) på 8,1 mill. kr mot 5,1 mill. i samme periode i Aktiveringene knytter seg til instrumentkjøp, IKT, infrastruktur samt den siste ferdigstillelse etter brann på hesteklinikken i Spesifisert liste over de største investeringene viser: Klinikkutstyr, mikroskop hest - utført Analyseutstyr celleprøver - utført Infrastruktur sentrallaboratoriet - utført Infrastruktur (vann) akvarieavd. - utført CT-maskin smådyr & hesteklinikk - utført Vitenskapelig utstyr generelt - fortløpende Radiologi etter brann utført I forhold til avskrivningene på 15 mill. kr per 2 tertial er investeringsnivået på infrastruktur, maskiner, transportmidler og inventar for lavt til å holde tritt med det årlige kapitalslit/verdiforringelsen. Skal NVH holde tritt med avskrivningene må en større del av budsjettrammen settes av til nødvendige utskiftninger av utstyr samt oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og bygg. Planlagte investeringer i senere perioder I tillegg til de påbegynte investeringene omtalt over planlegger høgskolen blant annet følgende investeringer i tredje tertial: Bytte av felles lagrings/-epostsystem (IT) forsinket fra nye prosjektorer til forelesningssaler (montering pågår) Oppsummering. NVHs årsregnskap for 2011 viser så langt en hovedsakelig stabil utvikling både i forhold til budsjett og til tidligere perioder for de fleste enheter og for høgskolen totalt. Grundig budsjettoppfølging og kostnadskontroll er nødvendig i fortsettelsen av driftsåret og med tanke på de knappere rammer som venter NVH i neste budsjettår. Nytilsettinger må vurderes nøye i hvert tilfelle og de må være langsiktig økonomisk forsvarlige. Svikten i NFR- og EU-inntekter er bekymringsfull siden dette påvirker både viktig forskningsaktivitet og tildelingsrammen fra KD. Driften på dyreklinikkene er ikke i balanse men det er ikke sikkert flere budsjettmidler er svaret på problemene der. 4

5 På lengre sikt er det en utfordring at skal høgskolen skape økonomiske handlingsrom til nye strategiske tiltak må dette finansieres ved reduksjon i andre aktiviteter. Vedtak om strategiske prioriteringer uten tilsvarende plan for reallokering av budsjettressurser vil ikke være bærekraftig på sikt. 4 Kommentarer utvalgte deler i regnskapet. 4.1 Utvikling inntekter og kostnader på basisdrift Denne del fokuserer på den aktivitet ved høgskolen som finansieres av KD-midler eller andre frie inntekter som kan benyttes til å støtte opp under kjerneaktivitetene forskning, undervisning og formidling. Generelt vurderes de historiske regnskapstall som det beste sammenlignings- og vurderingsgrunnlag. Inntekter. Utviklingen i inntekter siden 2 tertial 2008 på basisdriften vises i tabellen under: Utvikling innt. 2 tertial T 08 2 T 09 2T 10 2 T 11 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Inntekter KD ,4 % 8,5 % Andre driftsinntekter /refusjoner ,4 % 15,2 % Inntekter leie & drift ,5 % 25,0 % Salgs-/klinikkinntekter ,4 % 5,3 % Sum inntekter ,3 % Alle tall i tusen 8,2 % KD-rammen øker moderat i 12-månedersperioden da budsjettrammen fra KD var særlig god i Omsetning på klinikkene samt salg av laboratorie- og analysetjenester har gått ned i forhold til 2 tertial Hovedårsaken er en periodisert inntekt på Teknisk avdeling i 2 tertial 2010 for å sammenstille renoveringskostnaden etter 2009-brannen med erstatningsoppgjøret fra KD. Reelt sett er omsetningen økt med 1,5 mill. kr i Samtidig må det påpekes av instituttet har hatt en pen inntektsøkning fra klinikkene de senere år og har kanskje nådd den øvre grensen gitt nåværende bemanning og organisering av klinikkdriften. Sportfamed forklarer inntektssvikten delvis med reduserte bemanning og manglende infrastruktur, hvis svikten fortsetter ut året så kan det måtte få konsekvenser for aktivitetsnivået fra Kostnader. Utviklingen i hovedtype kostnader per 2 tertial 2008 er denne: Utvikling kostnader basis T2 08 T2 09 T2 10 T2 11 Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Andel lønn 66 % 69 % 66 % 69 % Andel driftskostnader 23 % 21 % 24 % 22 % Årlig økning lønnsk. 8,7 % 3,4 % 4,9 % Den vesentligste utviklingen fra 2 tertial 2010 er at lønnskostnadene har økt med ca. 4,9 % og ligger over lønnsveksten generelt i samfunnet på 3,6 % i 2010 (for 2011 ca. 4 %). Ser vi kun på økningen i lønn på fast tilsatte (eks bilagslønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader) er veksten på 6,0 %. Økning er størst innen administrasjon der økonomi- og personal har fått tilført 1,4 stillinger fra 1tertial Ellers er en del teknikere tilsatt på de 3 instituttene. Lønnskostnadene avviker ubetydelig fra budsjettet for perioden. 5

6 Driftskostnadene (inklusive avskrivninger og eks. reisekostnader) økte betraktelig fra 2009 til 2010 på grunn av en romslig KD-ramme. I 2011 har noen enheter begynt å bruke av oppstarte midler til å gjøre nødvendige oppgraderinger og erstatte lettere laboratorieutstyr. Energikostnadene er økende på grunn av generelt stigende energipriser og kalde vintre de to siste årene, det kan virke som om posten har stabilisert seg på et nivå ca. 1,0 mill. kr over tidligere historiske snittnivåer. Leie lokaler går prosentvis høyt opp, hovedårsaken er en faktura fra Veterinærinstituttet angående leie i 2009 på kr som ikke er mottatt før i 2 tertial Utviklingen siden 1 tertial 2010 ser en ut av tabellen under (som inkluderer avskrivninger men er uten reisekostnader): Andre driftskostnader T T T T Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Kostnader råvarer ,6 % -3 % Andre kontorkostnader ,5 % 7 % Avskrivninger ,3 % 1 % Andre driftskost. lokaler/eiendom ,0 % -1 % Driftsmidler klinikker, lab ,6 % -7 % El., olje og energi ,1 % -18 % Konsulenter/fremmedtjenester ,4 % -50 % Leie lokaler ,2 % -5 % Leie maskiner,inventar o.l ,7 % -40 % Mindre utstyrsanskaffelser ,7 % -21 % Rep,/vedlikeh. maskiner, utstyr mv ,0 % -15 % Vedlikehold bygg og anlegg ,7 % -44 % Øvrige driftskostnader ,9 % 6 % Sum kostnader ,3 % -10 % Alle tall i tusen Bruk av konsulenter/fremmedtjenester holder seg på et historisk høyt nivå, posten inneholder dog en engangsutbetaling for avvikling av et arbeidsforhold på ca kr. Vedlikehold bygg og anlegg er nesten halvert fra samme periode i 2010, hovedårsakene er teknisk avdeling som fullførte oppussingen etter brannen i 2009 samt behandlingsrom på Sportfamed i de to første tertialene av Samlet ligger driftskostnadene 1,2 mill. kr over budsjett, et negativt avvik på ca. 3 % Ubrukte midler (utsatt aktivitet). KD krever at institusjonene rapporterer om ubrukte midler av den årlige KD-bevilgningen, midlene settes av som en forpliktelse i balansen. På NVH fordeler disse ubrukte midlene seg slik per enhet per 2 tertial 2011: Inst/avd. 1T T T T T 2011 Endr. siste tertial Sekretariat Studieavdeling Teknisk avdeling Info Rektorat SEVU IT avdeling Bibliotek Økonomi Basam MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Styret Samlet NB. Minus = reserve. Endring siste tertial: minustall viser nedbygging reserver ("underskudds" drift) Utviklingen siste 12 måneder viser at samlet ligger avsetningene stabilt men med individuelle forskjeller på de ulike budsjettenhetene. Svakest utvikling i siste tertial har Sportfamed, IT og Rektorat. Sistnevnte avdeling har til gode en overføring på 1,0 mill. kr. Teknisk avdeling har et akkumulert overforbruk på ca. 2,8 6

7 mill. kr, underdekning på energikostnadene er hovedårsaken. Mest alvorlig er situasjonen på Sportfamed med et akkumulert underskudd på 3,9 mill. kr, noe som er opp 3,6 mill. kr siden årsskifte. Hovedforklaringene er innkjøp av CT-skanner (2,4 mill. kr) samt lavere omsetning på klinikkdriften smådyr. 4.2 Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Inntekter eksternt finansierte prosjekter (NFR/EU/oppdrag/øvrige bidrag). Analysen rundt tilgang av inntekter til eksternt finansierte prosjekter konkluderte med at NVH er i en negativ trend på prosjektsiden med lavere inntekter og færre prosjekter, særlig NFR-prosjekter. Utviklingen innen de 4 prosjekttypene (iht. KDs definisjoner) de siste 5 år viser følgende tall: Utvikling BOA-innt. 2 tertial 2 T 07 2 T 08 2 T 09 2T 10 2 T 11 Endr. 12 mnd Endr. 12 mnd % Endr. 24 mnd % Inntekter NFR ,3 % -22 % Inntekter EU ,5 % -8 % Inntekter øvrige bidrag ,4 % 522 % Inntekter oppdrag ,6 % -30 % Alle tall i tusen KD har revidert metoden for inntektsføring innen BOA flere ganger siden 2008, tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare over hele perioden innen de to klassifiseringene oppdrags- og øvrige bidragsprosjekter. For NFR og EU har inntektsføringen har vært tilnærmet uendret. Den negative trenden for NFR-inntekter fortsetter per 2 tertial 2011 og vil påvirke høgskolen med færre insentivmidler fra KD om trenden holder seg ut året. Etter en oppgang i 2010 er EU-inntektene tett opptil et historisk lavmål, også dette påvirker insentivutbetalingen fra KD (påvirker insentivmidler utbetalt i 2013). Tallene over er nettotall, innbetalte prosjektmidler som ikke er brukt opp inntektsføres ikke (havner i balansen under innbetalte men ikke opptjente inntekter ). Nettoinntektene viser dårlig suksessraten NVH har på å skaffe seg nye prosjektinntekter, brutto innbetalte prosjektmidler har en tettere tilknytning til omfanget eksternt finansierte prosjekter (omsetning). Utviklingen i brutto NFR-inntekter siden 2007 viser denne utvikling: Trenden for NFR-prosjekter fortsetter å være nedadgående per 2 tertial 2011 og bekrefter analysen fra årsoppgjøret Inntekter på EU-prosjekter gir høy uttelling i KDs finansieringsmodell mot høyskolene (mellom 2,0 og 1,8 kr i insentiv per kr i prosjektinntekt), viktig å følge med på bruttoinntektene også her. Utviklingen i EUbruttoinntekter viser: 7

8 Heltrukken linje viser innbetalingene per 2 tertial hvert år, stiplet viser insentivutbetalingen fra KD (utbetales 2 år etter). Trenden for EU-inntekter er nedadgående hittil i 2011 målt mot samme periode i Insentivutbetalingen påvirkes klart negativt med en nedgang på ca. 2,6 mill. kr hvis dette blir årsresultatet på EU-inntekter. Begge analysene over viser at NVH bør ta grep på å bedre suksessraten innen NFR- og EUfinansiering. 4.3 Virksomhetskapital Utviklingen i virksomhetskapitalen (egenkapital) siden årsskifte og fordelt på de ulike enhetene viser følgende tall: Opptjent virksomhetskapital per enhet (utvikling fra 3 T 2010) 3 T 10 1 T 11 2 T 11 Styret Seksjon for e/videreutdanning Basam Matinf Sportfamed Prodmed Sum Alle tall i tusen Det er en ubetydelig endring i virksomhetskapitalen siden utgangen av 2010 og 1 tertial. De tilførte kr (differanse med EK ) skyldes overskudd fra avsluttede oppdragsfinansierte prosjekter. 5 Resultatene ved institutter og avdelinger (basisdrift). I tabellen nedenfor gis en oversikt over enhetenes ordinære resultater (BFV), dvs. uten bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, og uten hensyn til overføring av midler fra tidligere år eller disponeringer av virksomhetskapital. Tabellen angir et rent driftsresultat hittil i år og viser hvordan den enkelte enhet klarer seg med den ramme som er tildelt for 2011, budsjettavviket er mot budsjett per 2 tertial For økt informasjonsverdi er regnskap per 2 tertial 2010 tatt med som sammenligning. 8

9 Isolert resultat Regnskap 2 T 10 Regnskap 2 T 11 Budsjett per 2 T 11 Budsjettavvik Administrasjon 1 Sekretariatet Studieavd Teknisk avdeling Informasjonsavdeling Rektorat/ledelsen Senter for EVU IT-avdeling Biblioteket Økonomiavdeling Institutt 11 BasAM MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Totalsum Alle tall i tusen, minustall = overskudd. De vesentligste avvikene for instituttene og avdelingene kommenteres under. Administrative enheter (eks Teknisk avd. og IT): De fleste administrative enheter har god kontroll på økonomien per 2 tertial. Noen enheter har problemer med å periodisere kostnader eller inntekter i rett periode slik at det blir en korrekt sammenstilling mellom innsats/aktivitet og midler til å finansiere dette, dette gir opphav til kortsiktige svingninger i resultat. Senter for EVU er en av enhetene som sliter med dette. Økonomiavdelingen holder streng kostnadskontroll og er på vei til å hente inn akkumulert underskudd fra 2010, et positivt avvik på dekningsbidrag hjelper avdelingen i dette. Studieavdelingen og biblioteket har positive avvik mot budsjett som vil holde seg ut året, de har også overskudd fra 2010, deler av overskuddene blir trukket inn ved årsskifte. Teknisk avdeling. Et isolert underskudd på 1,2 mill. kr og negativt på 1,6 mill. kr bekymrer ledelsen. Teknisk avdelingen (TA) har store overskridelser på energikostnadene på grunn av den kalde vinteren 10/11 og høye energipriser første halvår TA estimerer avviket fra 2009 til i dag på energikostnader til samlet å være på 3,5 mill. kr. Videre slår en faktura fra Veterinærinstituttet inn, gjelder leie av lokaler i TA anslår at vedlikeholdsbudsjettet er på ca. 44 kr per kvadratmeter, Statsbygg anslår 255 kr per kvadratmeter som en standard. Tallene bekreftes ved at avskrivningen på NVHs bygg er langt høyere enn det som reinvesteres for å holde bygg og infrastruktur i god stand. Over tid vil dette merkes på stadig flere nødreparasjoner og akutte problemer med drift. Avdelingen regner med å bedre budsjettbalansen mot årsskifte, ledighet i stillinger og streng kostnadskontroll er to tiltak for å klare det. For å møte de økte energiprisene er det nødvendig å kompensere TAs budsjett fra 2012, et minimum er en økt årlig ramme på 1,5 mill. kr. IT IT leverer et tertialvis resultat som er ca. 176 tkr. bedre enn budsjettert men har et overforbruk i henhold til rammen på 476 tkr. Avdelingen er under press om nye tjenester, ny infrastruktur og bedre servicegrad mot brukerne, dette medfører strenge prioriteringer på hvilke kostnader som skal tas, aktiviteter eller tilbud som kan kuttes/reorganiseres og hvordan utnytte staben optimalt. Underskuddet forventes å holde seg ut året. BasAm BasAm er ferdig med å ruste opp akvarieavdelingen, kostnaden blir spart inn ved lavere kostnader på vannforbruk. Delvis brukes det oppsparte midler delvis hentes midlene fra årets ramme. Hovedårsaken til det positive budsjettavviket er ledighet i stillinger som er under tilsetting, avviket forventes å holde til årsoppgjøret. Risikoen i budsjettbalansen ligger på hvor store de fakturerbare inntektene fra eksterne prosjekter blir, disse prosjektene lønner en stor stab med fast tilsatte. 9

10 MatInf Instituttet har et positivt budsjettavvik på ca. 550 tkr per 2 tertial. Hovedårsaker er høyere fakturerte inntekter enn forventet og stabil utvikling lønnskostnader. Flere av fagavdelingene har satt oppsparte midler i aktivitet, dette medfører at driftskostnadene er høyere enn budsjett men uten at dette skal gi virkning på det varige kostnadsnivået ut over SportFaMed Instituttet leverer et negativt resultat for ordinær KD virksomhet på hele 3,5 mill. kr per 2 tertial 2011 og med et negativt budsjettavvik på ca. 3,9 mill. kr. Instituttet rapporterer at hovedårsakene til underskuddet er erstatning av nødvendig utstyr på klinikkdriften (CT-maskin til ca. 2,4 mill. kr) samt litt lavere inntekter fra smådyrklinikken (inntektene er ubetydelig lavere enn på samme tid i fjor). Lønnskostnadene er 1,2 mill. kr lavere enn budsjett men 6,2 % høyere enn ved samme periode i fjor, økningen er en bevisst satsning for å bedre håndtere sykefraværsproblematikken på klinikkene. Med det høye aktivitetsnivået som er på klinikkdriften i dag virker er organiseringen og koordineringen av ressursene og drift på smådyrklinikken problematisk med dagens modell. Dette medfører tilfeller av redusert aktivitet for å unngå arbeidspress på noen av tilsattgruppen og tilhørende høyt sykefravær. Å sette gode estimater på inntekter og kostnader er vanskeligere i en slik situasjon, dette har spesielt bidratt til budsjettavviket på inntektssiden. Instituttet selv fokuserer på mer langsiktig planlegging både på drift og de investeringer som må gjøres for å tilby god faglig kvalitet i tjenestetilbudet. ProdMed ProdMed leverer et lite negativt isolert driftsresultat på 120 tkr på basisvirksomheten, avvik mot budsjett er på 290 tkr. Enheten melder om stabil drift og økonomi uten de store utfordringer. Lønnsandelen er på over 80 % og enheten har lav fleksibilitet i å redusere den faste kostnadsrammen om det blir nødvendig. Et engangsoppgjør på ca. 700 tkr for å avslutte et arbeidsforhold er største årsak til det negative budsjettavviket. På lengre sikt bekymrer den økte studenttilstrømningen instituttet og hvordan dekke inn merkostnadene ved dette, likeledes er driftsmodellen med 3 fjøsenheter i Oslo og en i Sandnes ikke rasjonell rent økonomisk. 10

Regnskap per første tertial 2011

Regnskap per første tertial 2011 Til: Styret Dato: 8. juni 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/11 Møtedato: 16.6.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per første tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap

3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap Til: Styret Dato: 7. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-3/12 Møtedato: 13.2.2012 Saksbehandler: JEA Årsregnskap 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer foreløpig

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole.

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. Til: Styret Dato: 8. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-2/11 Møtedato: 10.2.2011 Saksbehandler: JEA Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. 1 Styrebehandling

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 132 589 90 392 250 877 Tilskudd fra NFR 1 4 369 2 735 4 979 Inntekt fra eksternt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår.

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår. Til: Styret Dato: 4.12.2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-66/12 Møtedato: 13.12.2012 Saksbehandler: BK/JEA BUDSJETTFORDELING NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2012. 1 Innledning. Som i 2012 preges Norges

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 10 Møtedato: 14. april 2005 Notatdato: 30. mars 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal og Marianne L. Elshaug REGNSKAP De viktigste problemstillingene: Vedlagt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Saksnr: 15/00140-5 Saksansvarlig: Martin Tjelta, Fung. Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer