Bonusordning i Bank1 Oslo AS. Lønnsdag 28. november 2006 Lars Kåre Smith

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bonusordning i Bank1 Oslo AS. Lønnsdag 28. november 2006 Lars Kåre Smith"

Transkript

1 Bonusordning i Bank1 Oslo AS Lønnsdag 28. november 2006 Lars Kåre Smith

2 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark Samarbeidende Sparebanker LO 19,5 % 19.5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo (100 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) SpareBank 1 Livsforsikring (100 %) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Fondsforsikring (100 %) Eiendoms- Megler 1 (Kjede) ODIN Forvaltning (100 %) Bredt samarbeid - Merkevare - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp First Securities (24,5 %) SpareBank 1 Bilplan (19,9 %) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 2

3 Bank 1 Oslo AS Administrerende direktør Torbjørn Vik Prosjekt Prosjekt Forretningstuvikling Forretningstuvikling Jon Jon E. E. Heesch Heesch Personmarked Personmarked Kåre Kåre Johan Johan Osen Osen Bedriftsmarked Bedriftsmarked Dag Dag Sandstå Sandstå Forretningsstøtte Forretningsstøtte Sigurd Sigurd Aune Aune Risikostyring Risikostyring og og Stab Stab Gudrun Gudrun Michelsen Michelsen Fagbevegelse Fagbevegelse Ottar OttarKarbøl Region Region Lokalbanker Lokalbanker Vibeke Vibeke Scheele ScheeleMoe Moe BM BM Bank Bank Monica Monica B. B. Mathisen Mathisen Valuta/Kapital Valuta/Kapital Espen Espen Mejlænder-Larsen Mejlænder-Larsen Økonomi/Analyse Økonomi/Analyse Nina Nina Høibråten Høibråten Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling Tom Tom Windvik Windvik Region Region Sentrum Sentrum Gøril Gøril Seljevoll Seljevoll Bedriftssenter Bedriftssenter BM BM Vidar Vidar Jørgensen Jørgensen (K) (K) Kort/Betaling Kort/Betaling Erik Erik Kikut Kikut Internkontroll Internkontroll Atle Atle Nordbø Nordbø Bankansvarlig Bankansvarlig Terje Terje Bøen Bøen Kundesenter Kundesenter Eva Eva Skjønhaug Skjønhaug Finansrådgivning Finansrådgivning Terje Terje Lofsberg Lofsberg Marked Marked Heidi Heidi Myhr Myhr Forsikring Forsikring Vidar Vidar Jørgensen Jørgensen Kreditt Kreditt Tore Tore Stenersen Stenersen Fagutvikling Fagutvikling -under -under rekruttering- rekruttering- Internasjonal Internasjonal betaling betaling Torill Torill Gundersen Gundersen Depot Depot Bjørn Bjørn Svendby Svendby Spes. Spes. Engasjementer Engasjementer Torfinn TorfinnTeigen Teigen IT IT Bank Bank Ole Ole Harald Harald Slemdal Slemdal Kompetanse/Opplæring Kompetanse/Opplæring Tom Tom Solbakken Solbakken Sikkerhet Sikkerhet Arne Arne Lund Lund Risikostyring Risikostyring Sekretariat Sekretariat Kathleen Kathleen B. B. Mikalsen Mikalsen Kreditt Kreditt Åsa Åsa S. S. Pettersen Pettersen Marked Marked Geir-Egil Geir-Egil Bolstad Bolstad Bankstøtte Bankstøtte Nils Nils Sparby Sparby

4 Hovedprinsippene i bonusordningen Rammen for bonusordningene som er innført i selskapene og gruppen er den samme for 2006 som for 2005: kr. er maks oppnåelig bonus totalt kr. er maks oppnåelig bonus på konsernnivå kr. er maks oppnåelig bonus på selskapsnivå Alle beløp er inklusiv feriepenger som utbetales i

5 Overskuddsdeling på konsernnivå Overskuddsdeling på konsernnivå tar utgangspunkt i konsernets resultat før skatt Nivåer: 105% budsjettoppnåelse gir 5 tkr 110% budsjettoppnåelse gir 11 tkr 120% budsjettoppnåelse gir 16 tkr 5

6 Bonusordninger i selskapene Liv Skade Bank 1 Gruppen Maks oppnåelig bonus er kroner Kriterier er: Kriterier er: Kriterier er: Kriterier er: Selskapsresultat Målekort med parametere på avdelingsnivå Selskapsresultat Målekort Parametere på selskapsnivå Parametere på områdenivå Selskapsresultat Målekort Vurdering utført av Adm.direktør Bonus utbetalt i selskapene Målekort Parametere på avdelingsnivå 6

7 Bonusordning 2006 Samlet utbetaling pr medarbeider kan maksimalt utgjøre kr hvorav maksimalt kr og kr kan komme fra hhv. Gruppen og banken Fordeling av bankens bonuspott: Overskuddsdeling (likt beløp pr ansatt): 20 % Balansert Målekort: 75 % Til adm. dirs disposisjon: 5% Bonus knyttet til Balansert Målekort benyttes for Personmarked og Bedriftsmarked. Øvrige enheter i banken får utbetalt snittet av det som kommer til utbetaling i PM og BM. Ordningen har vært benyttet i 2005 og

8 Bonusordning 2006 Forutsetning: Banken oppnår budsjettert driftsresultat etter tap. Bonuspottens størrelse fastsettes på bakgrunn av måloppnåelse innenfor følgende fire områder som teller med ¼ hver: Utvikling i nye lokalbanker. Inntektsbidrag (totalt) Provisjonsinntekter Forventet tap Maksimal bonuspott er NOK 8 mill, fordelt med NOK 2 mill på hvert av de fire områdene 8

9 Bonus og Balansert Målekort Målekortenes karakter (Grønn, Gul eller Rød) og vekter av de ulike elementene blir benyttet som grunnlag for bonusberegningen. De fire perspektivene i målekortet blir tillagt ulik vekt og vektene vil også kunne variere fra år til år avhengig av hva bankens styre og ledelse ønsker å vektlegge Vekter 2006: Økonomi/Finans: 50 % Kunder/Marked: 30 % Interne prosesser: 15 % Organisasjon: 5 % 9

10 Bank 1 Oslo De enkelte målekortene rangeres på bakgrunn av vektet karakter Vektet karakter "Perspektiv- Vektet på BMK vekt" karakter Økonomi/Finans 5,28 50 % 2,64 Kunde/Marked 2,92 30 % 0,88 Interne prosesser 4,71 15 % 0,71 Organisasjon 5,28 5 % 0,26 4,49 Eksempel: Grunnlag for rangering og bonusberegning 10

11 11 Bonusprognose, eksempel Overskuddsdeling Overskuddsdeling Vektet Målekort Bonus pr årsverk Avdeling konsern Bank1 Oslo karakter Avdeling A , Avdeling B , Avdeling C , Avdeling D , Avdeling E , Avdeling F , Avdeling G , Avdeling H , Avdeling I , Avdeling J , Avdeling K , Avdeling L , Støtte / Stab Avdelingene blir rangert, og bonus beregnes iht. rangeringen. Kun den beste avdelingen kan oppnå maksimal bonus; kr En vektet karakter på 4,00 eller høyere resulterer i målekortbonus. Alle resterende avdelinger (Stab og støtte) får bonus iht. gjennomsnitt av utbetalt bonus i Personmarked og Bedriftsmarked

12 Erfaringer Ordningen må være enkel å forstå og kommunisere Viktig med hyppig rapportering. Økonomiavdelingen utarbeider hver måned en bonusprognose som presenteres på bankens lederforum og som distribueres til avdelingene Knytning til målekort har gitt større oppmerksomhet omkring både utforming og oppfølging av målekortene. Dette har bidratt til bedre målstyring desto viktigere at vi i målekortene får på plass de riktige måleparametrene for å unngå suboptimalisering Balansert Målekort hadde vært i bruk 2-3 år før vi knyttet bonus til dem. En viktig periode for å høste erfaringer og kunne foreta justeringer. 12

13 Erfaringer Relativt små enheter med et nært forhold til enhetens målekort gir god motivasjonseffekt, men det er viktig at måleparametre oppleves som relevante og rettferdige (ambisiøse, men realistiske) Utarbeidelse av målekort bør inngå som del av en integrert planprosess hvor alle i avdelingen deltar for å skape eierskap til og forståelse for avdelingens målekort. Leders engasjement, fokus og oppfølging er viktig Neste steg: Målekort og bonus også for støtte/stab. 13

14 14 Kriterier for å være med i bonusordningen Fast ansettelse i minimum 40% stilling på utbetalingstidspunktet Kun de i uoppsagt stilling mottar bonus Medarbeidere som slutter i løpet av året får ikke utbetalt bonus eller andel av overskuddet Bonus og andel av overskuddet utbetales ikke ved permisjon. Permisjon i deler av året medfører forholdsmessig avkorting. Dvs. at en medarbeider som har hatt permisjon fra stillingen i 3 mnd, uansett årsak, vil få utbetalt 9/12 av aktuell bonusutbetaling Langtidsfravær utover 1 mnd medfører forholdsmessig avkorting Ved deltid avkortes utbetaling iht. stillingsprosenten

15 Kriterier (forts.) Nyansatte i løpet av året får utbetalt bonus i forhold til arbeidet tid i det aktuelle året. Dvs at en medarbeider som har vært ansatt i 6 mnd vil få utbetalt 6/12 av aktuell bonusutbetaling. Må ha jobbet i minst 3 måneder for å motta bonus. Medarbeidere som pensjoneres i løpet av året får utbetalt bonus i forhold til arbeidet tid i det aktuelle året Medarbeidere som har vært ansatt i flere avdelinger i løpet av året får en bonusutbetaling som er i forhold til tid ansatt i hver avdeling Bonus er før skatt og inkluderes i feriepengegrunnlaget Utbetaling skjer i ettertid som et engangsbeløp når foreløpig regnskap foreligger 15

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse.

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Kredittrutiner som skal sikre at utlånsporteføljen er innenfor vedtatt risikoprofil Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Virksomhetsstyring - ett skritt videre. Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank

Virksomhetsstyring - ett skritt videre. Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank Virksomhetsstyring - ett skritt videre Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank Agenda SpareBank 1 SR-Bank Balansert målstyring slik det startet Behov for endring i organisasjonen Implementering

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer