Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013"

Transkript

1

2 og godtgjørelse 2013 Konsernet 1. Retningslinjer for godtgjørelse i er finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 75 lokalbanker og OBOS. s strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukter for bank, som gjør lokalbanken konkurransedyktig i forhold til de store forretningsbankene. Effektive IKT løsninger, betalingsformidling og kompetanseutvikling er sentrale tjenester som gir stordriftsfordeler til alliansebankene i tillegg til økonomi, merkevarebygging og kommunikasjon. er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter og tjenester. Som en av landets ledende bankallianser og finanskonsern ønsker å tilby sine ansatte en godtgjørelsesordning som er rettferdig, motiverende og i tråd med s policy for styring av og kontroll med risiko. Godtgjøreleseutvalget i har utarbeidet generelle retningslinjer for godtgjørelse i konsernet som er vedtatt av styret i AS. I tillegg har de enkelte styrene i morselskapet og datterselskapene utarbeidet egne retningslinjer for godtgjørelse basert på konsernets retningslinjer. De generelle retningslinjene skal gjelde for alle selskaper i som ikke er særskilt unntatt. Retningslinjene gjelder for alle former for godtgjørelse, herunder fast og variabel lønn, naturalytelser, pensjons- og forsikringsordninger og etterlønn. Retningslinjene gjelder for alle ansatte. 2. Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelse s godtgjørelsespolitikk skal bidra til å fremme det enkelte foretaks langsiktige evne til å betjene eierbankene, distributører og kunder med finansielle tjenester og produkter på konkurransedyktige vilkår. s godtgjørelsespolitikk skal være forankret i konsernets og det enkelte foretaks forretningsstrategi og skal til enhver tid være forenlig med det enkelte foretaks risikotoleranse og langsiktige interesse slik disse er definert i foretakets policy og retningslinjer for risikostyring og internkontroll, jf. forskrift av 22. september 2008 nr legger stor vekt på at godtgjørelsesordningen skal være bærekraftig i både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Godtgjørelsene i skal være konkurransedyktige, men ikke markedsledende. s ansatte får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kollektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning fra foretaket hvor den ansatte har sitt arbeidsforhold. har etablert visse hovedprinsipper for konsernets belønningsstrategi. Prinsippene gjelder generelt, men vil ha ulik anvendelse på de forskjellige godtgjørelsesordninger, virksomhetsområder og stillingskategorier. Hovedprinsippene for s belønningsstrategi skal være: Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme det enkelte foretaks langsiktige evne til å betjene eierbankene, distributører og kunder med finansielle tjenester og produkter på konkurransedyktige vilkår Godtgjørelsesordningen skal bidra til å gi avkastning til aksjonærene Godtgjørelsesordningen skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende, og skal ligge innenfor alminnelige aksepterte rammer i næringen så vel som samfunnet for øvrig Godtgjørelsesordningen skal motivere til langsiktig interessefellesskap mellom den ansatte, foretaket, og foretakets aksjonærer Godtgjørelsesordningen skal differensiere basert på den enkeltes ansvar, prestasjoner og kvalifikasjoner Godtgjørelsesordningen skal være rettferdig og ikke-diskriminerende Side 1

3 Godtgjørelsesordningen skal belønne måloppnåelse på individuelt nivå, enhetsnivå, foretaksnivå og konsernnivå Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko og motvirke høy risikotaking Godtgjørelsesordningen skal bidra til å unngå interessekonflikter mellom den ansatte, foretaket, foretakets kunder og foretakets aksjonær(er) Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med gjeldende eksternt og internt regelverk så vel som s prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets godtgjørelsesutvalg skal få seg forelagt bonusforutsetninger og avsetninger på konsernselskapets foreløpige regnskap for godkjenning før selskapets styre fastsetter endelig bonustildeling Fastlønn Fastlønnen består av den ansattes faste avtalte årslønn. Evaluering av prestasjoner skal baseres på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Variabel lønn har ingen generell bonusordning for konsernet. Styret i det enkelte foretak i konsernet kan etablere bonusordning for ansatte eller særskilte grupper av ansatte. Bonusutbetalinger skal være forankret i på forhånd fastsatte skriftlige retningslinjer, som skal være forelagt for godtgjørelsesutvalget i AS før vedtakelse i det respektive foretak. Det skal ikke inngås individuelle avtaler som gir rett til bonus utover det som til enhver tid følger av foretakets retningslinjer for bonus. Tildelingen av eventuell bonus vil skje på grunnlag av tre faktorer: Resultat/måloppnåelsen i foretaket Resultat/måloppnåelsen i den aktuelle enhet/divisjon Resultat/måloppnåelsen til den enkelte ansatt Bonus skal være en belønning for fremdrift og gode resultater, og skal derfor finansieres gjennom verdiskapningen i foretaket. Hvor stor andel av bonusen den enkelte får vil bli vurdert ut i fra den enkeltes og vedkommendes forretningsenhets/divisjons måloppnåelse. Måloppnåelse knytter seg overordnet til lønnsomhet, intern drift og styring og kontroll. Det vises til s årsrapport (tilgjengelig på som beskriver konsernledergruppens variable godtgjørelse som legger føringer for øvrige ordninger i konsernet. Vurderingen av resultat skal skje over en periode på to år, dog slik at siste års resultater normalt skal telle mer enn første år. Den relative fordeling (ratio) mellom de tre kategoriene vil variere mellom de enkelte ansatte og skal reflektere karakteren av den risiko som knytter seg til de ansattes ansvars- og arbeidsoppgaver. har besluttet at bonus for de som anses å være omfattet som særskilte ansatte utbetales med 50 prosent, mens resterende plasseres i bonusbank hvor 1/3 av bonus utbetales i de tre etterfølgende år. Andre ytelser er et finanskonsern som er eiet av sparebanker og OBOS. tilbyr derfor for tiden ikke opsjoner, aksjeprogrammer eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i AS eller foretak i samme konsern. Som ledd i organiseringen av det enkelte selskaps bonusordninger er det etablert bonusbank for den del av bonus som etter forskrift og bonusvedtak skal utbetales over tid. 3. Særskilte regler for visse grupper ansatte har, i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv., etablert særlige regler for godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av betydning for foretakets risikoeksponering og ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver. 3.1 Ledende ansatte Styret i det enkelte foretak skal sørge for at foretaket definerer hvilke stillinger/stillingskategorier som er å anse som ledende ansatte, jf. forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. 4. Med ledende ansatte i foretak i menes normalt foretakets daglige leder, medlemmer av foretakets ledergruppe, ledere som er godkjent av eller innmeldt til Finanstilsynet og ledere av forretningsområder som er å anse som vesentlige for foretaket. Det enkelte foretak skal utarbeide lister over stillingskategorier som er definert som ledende ansatte, samt ansatte som innehar disse stillingene. Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres og godkjennes av godtgjørelsesutvalget minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet. Side 2

4 har ingen generell bonusordning for ledende ansatte. Styret i det enkelte foretak kan etablere bonusordning for ledende ansatte i foretaket. Foretak med bonusordning skal etablere særskilte retningslinjer for bonusordningen. Retningslinjene skal vedtas av foretakets styre og skal ikke gjelde for mer enn ett år av gangen. Retningslinjene skal forelegges for godtgjørelsesutvalget i AS før vedtakelse i foretakets styre. Bonusordningen må ligge innenfor rammene i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. og for øvrig være forenlig med s godtgjørelsespolitikk. tilbyr ikke sluttvederlag til ledende ansatte med mindre særlige forhold tilsier dette. Eventuelle sluttvederlag skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid og utformes slik at manglende resultater ikke blir belønnet. Ledende ansatte skal ikke ha avtaler eller forsikringer som sikrer mot bortfall av prestasjonsbetinget godtgjørelse 3.2 Ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering Styret i hvert foretak skal sørge for at foretaket definerer hvilke stillinger/stillingskategorier som er å anse som ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, jf. forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. 5. Det enkelte foretak skal utarbeide lister over stillingskategorier som er definert som å ha oppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, samt ansatte som innehar disse stillingene. Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet. For godtgjørelse til ansatte med oppgaver av betydning for foretakets risikoeksponering gjelder pkt 3.1 tilsvarende. Ved avgjørelsen av hvem som skal anses å ha vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering skal foretaket også vurdere å la kravene i pkt 3.2 ovenfor gjelde også for andre ansatte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering. 3.3 Ansatte med kontrolloppgaver Styret i hvert foretak skal sørge for at foretaket definerer hvilke stillinger/stillingskategorier som er å anse som ansatte med kontrolloppgaver, jf. forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. 6. Det enkelte foretak skal utarbeide lister over stillingskategorier som er definert som å ha kontrolloppgaver, samt ansatte som innehar disse stillingene. Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet. For ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver ytes ikke resultatavhengig variabel godtgjørelse (bonus). Det enkelte selskap kan etablere ordninger for bonus som ikke er resultatavhengig. Ved fastsettelse av lønn skal det tas hensyn til at den ansatte ikke kvalifiserer til resultatavhengig variabel godtgjørelse. For øvrig gjelder pkt 3.2 tilsvarende. 3.4 Tillitsvalgte Som tillitsvalgte menes medlemmer (inkl. varamedlemmer) i foretakets styre og evt. i foretakets godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelse til styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen, jf. asl Med unntak av ansatterepresentanter mottar ikke ansatte i godtgjørelse for konserninterne styreverv. 4. Godtgjørelsesutvalg Foretak som etter forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. er pålagt dette, skal ha eget godtgjørelsesutvalg som oppnevnes av styret for ett år om gangen. har etablert et godtgjørelsesutvalg på konsernnivå bestående av 3 medlemmer. Videre er det etablert et eget godtgjøreleseutvalg for Eika Forsikring AS og Eika Kredittbank AS. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret og skal ha tilgang til dokumentasjon og informasjon som godtgjørelsesutvalget finner nødvendig. Styret kan, når det er rom for dette innenfor gjeldende regelverk, beslutte å la det samlede styret fungere som kompensasjonsutvalg. I Eika Forsikring AS fungerer det samlede styret som godtgjørelsesutvalg. 5. Internkontroll Det enkelte foretaks praktisering av s godtgjørelsesordning skal minst en gang i året gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. FOR om risikostyring og internkontroll. s internrevisor gjennomgår årlig godtgjørelsesordningen. Foretaket skal utarbeide en skriftlig rapport om den årlige gjennomgangen hvert år. Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet. Side 3

5 6. Kvantitativ informasjon Tabellen nedenfor viser ordinær lønn 1 for 2013 samt variabel godtgjørelse tildelt for Kategorien særskilt ordning/ledende ansatte omfatter ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver: Selskap Gj.Snittlig ansatte Ordinær Variabel Ansatte Variabel Ansatte godtgj. ikke godtgj. ikke særskilt særskilt særskilt særskilt ordning ordning ordning (øvrig) Til Utbetaling 2013 lønn Eika Forsikring Eika Kredittbank Eika Kapitalforvaltning Aktiv Eiendomsoppgjør Aktiv Eiendomsmegling TOTAL KONSERN *Påskjønnelse til ansatte i AS og Aktiv Eiendomsmegling AS som ikke er en del av en bonusordning, er medtatt i tallene ovenfor er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. For enkelte ansatte har ytelsesbasert ordning og usikrede ordninger. Pensjonskostnader og innskudd er ikke medtatt i tabellen ovenfor og det vises til note 24 i s årsrapport. Godtgjørelse til styre, kontrollkomite, representantskap og øvrige utvalg er ikke medtatt i tabellen ovenfor. Det vises til årsrapporter tilgjengelige på 1 Tabellen viser lønn og bonus utbetalt i TNOK til ansatte i basert på lønns- og trekkoppgaver. Det er avvik mellom oppstillingen ovenfor og lønnskostnadene i årsregnskapene basert på periodiseringer og klassifisering mellom lønn og skadekostnader. Side 4

6 Tlf: E-post: Parkveien 61 P.b 2349 Solli 0201 Oslo

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer