Telemark fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark fylkeskommune"

Transkript

1 Telemark fylkeskommune

2 2

3 3 INNHOLD 1 Sammendrag for Driftsregnskapet pr Investeringsregnskapet pr Finansforvaltning, renter og likviditet Vedlegg: 1. vurdering tiltak Mål- og budsjett Rapportering investeringstiltak

4 4 1 Sammendrag Fylkesrådmannen vil i tertialrapporten ta for seg følgende forhold: for 2012 Driftsregnskapet pr Investeringsregnskapet pr Finansforvaltning og likviditet Det er per utgangen av april ikke grunnlag for å justere anslag for finansieringssiden i budsjettet. Skatteinngangen og inntektsutjevningen er vanskelig å forutse. Ny prognose på skatteinngang og rammetilskudd etter revidert nasjonalbudsjett foreligger ikke. Nye prognoser på pensjonskostnadene foreligger ikke før i august (2.tertial rapportering). I RNB er lønnsvekst anslått til 3,75 % i Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai, og det er derfor fortsatt knyttet usikkerhet til endelig resultat. I driftbudsjettet er det behov for engangsfinansiering på 1 mill kroner i forbindelse med opprettelse av nytt PP-kontor i Grenland. Denne tjenesten er tidligere kjøpt fra Skien og Porsgrunn kommuner, men drives fra av fylkeskommunen selv. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen og derfor må de øvrige eierne dele merkostnaden dette medfører. Det er derfor nødvendig med en tilleggsbevilgning på 0,6 mill kroner til kulturområdet til dette formålet. Fra 2013 innarbeides dette i budsjettet. I forbindelse med vernerunde på fylkeshuset og undersøkelser utført av bedriftshelsetjenesten i etterkant av dette ble det avdekket behov for strakstiltak i resepsjonsområdet. Denne ombyggingen, samt behov for kontor- og møteromsombygging i 5. og 6. etasje i bygg 3, foreslås dekket med 1,9 mill kroner fra disposisjonsfond. Innenfor investeringsområdet er det betydelige merforbruk innenfor fylkesveger. Fv 37 Tinnsjøtunnellene fikk en tilleggsbevilgning på 39,5 mill kroner ved 2.terial Det er nå påløpt ytterligere merforbruk på om lag 14 mill kroner og det er også knyttet usikkerhet til denne prognosen. Fv 756 Mårem Steinsbøle har et påløpt merforbruk på 6,7 mill kroner, og for prosjektet Sykkelbyen Notodden er det varslet merforbruk på 3 mill dersom delprosjektet på Heddalsvegen startes opp. Samtidig varsler Statens vegvesen om betydelige forsinkelser på flere prosjekt. Totalt er disse forsinkelsene beregnet til å utgjøre 33 mill kroner i Investeringsutfordringene kan for 2012 løses gjennom omdisponeringer fra prosjekter med forventet mindreforbruk, men dette vil ikke løse utfordringen med merforbruk på prosjektrammene. Det foreslås derfor at det gjøres en grundig gjennomgang av investeringsprosjektene i økonomiplanen med tanke på prioritering og styring, blant annet for å finansiere merforbrukene på Tinnsjøtunnelene og Mårem Steinsbøle på til sammen 20,7 mill kroner. Forslag til omprioriteringer og finansiering av merforbrukene vil bli lagt frem ved 2.tertialrapportering.

5 5 2 for 2012 (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett Forbr.% 2012 Avvik 1. tertial 1 Styring, adm., fellestjenester og folkehelse % Videregående opplæring % Tannhelse % Regional utvikling % Areal og transport % Sum totalt % I årsbudsjett for 2012 er til fordeling drift på mill kroner. n konkluderer samlet med balanse. Innenfor driftsbudsjettet er de fleste budsjettområder innenfor tildelt økonomisk ramme. Tannhelse ligger an til et merforbruk på 2,3 mill kroner. Dette må dekkes inn av området og fremkommer derfor ikke av tabellen ovenfor. Ingen videregående skoler varsler merforbruk per 1.tertial. I forbindelse med etablering av egen PP-tjeneste innenfor videregående opplæring er det nødvendig med en tilleggsbevilgning på 1 mill kroner for å dekke overlappende lønnskostnader i en overgangsperiode, samt innkjøp av mindre utstyr til nye kontorlokaler. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2012 og medfører en merkostnad for Telemark fylkeskommune på 0,6 mill kroner. Foreløpige prognoser viser store avvik innenfor investeringsbudsjettet for fylkesveger. Dette er knyttet til merforbruk på Tinnsjøtunnelene med 14 mill kroner, Mårem Steinsbøle med 6,7 mill kroner og sykkelbyen Notodden med 3 mill kroner. I tillegg varsles det om mindreforbruk på 6 prosjekter inneværende år tilsvarende om lag 33 mill kroner. Sistnevnte er forskyvninger og vil ikke påvirke prosjektrammene. Strakstiltak og ombygginger på fylkeshuset er estimert til å koste 2,4 mill kroner. 3 Driftsregnskapet pr Finansiering (ansvar 9) Skatteinngangen ved utgangen av april er under budsjett og det er som vanlig knyttet stor usikkerhet til utviklingen i denne inntekten. Utviklingen på inntektsutjevning er over budsjett og veier delvis opp for lav skatteinngang. Momskompensasjon på investeringer er over budsjett men utviklingen i denne vil kunne bli påvirket av forsinket fremdrift på fylkesvegprosjektene og det er derfor ønskelig å vurdere en eventuell justering etter at en grundig gjennomgang av fylkesvegprosjektene er foretatt.

6 6 n for året er som følger i forhold til vedtatt budsjett for 2012: (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett Forbr. % 2012 Avvik 1. tertial 9001 Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Merverdiavgiftskompensasjon % Konsesjonskraft Andre generelle dtatstilskudd % Rente- gebyrinntekter og utbytte % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % Avdrag på lån/bruk av lån % Ubundne avsetninger/bruk av avsetn % Dekning/bruk av tidligere års regnskapsresultat % Overføring til investeringsregnskapet % Sum totalt ansvar Utviklingen i skatteinngang er lite forutsigbar og det kan skje betydelige endringer utover i året. Med bakgrunn i dette foreligger det ikke annen prognose enn budsjettert. Momskompensasjon ligger noe over budsjett, men holdes uendret med bakgrunn i forventet mindreforbruk og nærmere gjennomgang av veginvesteringene. Ved 1.tertial er gjennomsnittlig rentenivå for låneporteføljen 3,6 %. Budsjettert rentenivå er 4,3 %. Dette er i tråd med vedtak om å avsette midler til rentebufferfond i år der renten er lav. Budsjetterte renteinntekter og rentekompensasjon er per april lavere enn budsjett, men prognosen holdes uendret til det foreligger nye prognoser fra rentekompensasjonsordningene. Styring, administrasjon og fellestjenester (ansvar 1) (Tall i hele tusen) Ansvarsområde Regnskap Justert årsbudsjett Forbruks% 2012 Avvik Politisk % Styring, adm og fellestj. *) % Lønnsavsetning % Sum hovedansvar % *) Inkl. Folkehelse Det rapporteres om økte kostnader knyttet til rekruttering på grunn av økt antall ansettelser og rekrutteringsutgifter til ny Fylkesrådmann. Det er tatt inn noen flere lærlinger enn budsjettert. Dette vil bli justert noe da en del lærlinger slutter i løpet av I henhold til brev fra KS vil KS-kontigenten bli økt i 2012 og prognosen er derfor høyere enn budsjett. Elev-PC-ordningen forseres ved at alle elever på VG1 får PC ved skolestart. Ny og gunstig innkjøpsavtale gjør det mulig innenfor gitte økonomiske rammer. Dette er nærmere omtalt i

7 7 sak til hovudutvalg for kompetanse i sak om disponering av 6 mill kronene fra mindreforbruket i årsregneskapet for Samlet for ansvar 1 er prognosen balanse. Det gjøres noen omprioriteringer innenfor området. Merforbruk på området er hovedsakelig knyttet til at det er tatt inn flere lærlinger, økt KSkontingent, samt kostnader knyttet til rekruttering av ny fylkesrådmann m.m. n for lønnsvekst ble justert ned til 3,75 % i RNB. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til resultatet. Dette vil administrasjonen komme tilbake til ved 2.tertial når endelig lønnsoppgjør er kjent. Budsjettendringer Etter at budsjett 2012 ble vedtatt er det gjort enkelte personellmessige endringer. Endringer i lønnsbudsjett medfører endringer mellom hovedområdene: Overføring av 0,7 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 2 i forbindelse med flytting av ett årsverk. Overføring av 0,35 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 4 i forbindelse med flytting av 0,5 årsverk. Videregående opplæring (ansvar 2) (Tall i hele tusen) Ansvarsområde Regnskap Justert årsbudsjett Forbruks% 2012 Avvik Skoletilbudsteam % Skolefaglig team % PPT* % Fagopplæringsteam % Diverse formål opplæring % Videregående skoler % Sum hovedansvar % * Økning innenfor PPT foreslås finansiert fra disposisjonsfond og påvirker derfor ikke nettorammene. Videregående opplæring viser et mindreforbruk med en forbruksprosent på 30 %, mot et budsjettert forbruk på 35 %. Dette skyldes i hovedsak at lærlingtilskudd innenfor fagopplæring ikke blir bokført før i juni. Lavt forbruk på Skoletilbudsteamet skyldes prosjektinntekter, i hovedsak vedrørende Vigo. Skolefaglig team ligger over budsjett fordi forventede inntekter knyttet til kompetanseheving ikke enda er bokført. Diverse formål opplæring viser lavt forbruk som følge av at midler knyttet til sommerskole og bevilgning fra Fylkestinget sak 60/11 med 4,3 millioner kroner ikke var fordelt per Hovedutvalget for kompetanse behandlet sistnevnte sak i møte 9. mai, sak 18/12. De videregående skolene har et forbruk på 35 %, litt under budsjett. Inndekking av tidligere års merforbruk fordelt på 6 videregående skoler og Fagskolen er effektuert og inngår i regnskapstallene. Skolene har god budsjettdisiplin og melder tilbake om fokus på oppfølging av budsjett og regnskap.

8 8 De videregående skolene melder som vanlig om usikre prognoser i forbindelse med nytt skoleår, men ingen melder om forventet merforbruk ved 1. tertial. Endelige budsjettrammer for skolene for skoleåret er klare etter elevtelling Oppstart av nytt fylkeskommunalt PPT-kontor (pedagogisk-psykologisk tjeneste) vil medføre engangskostnader med anslagsvis 1 mill kroner i Dette skyldes overlapping av lønns- /avtalekostnader, samt engangskostnader knyttet til etablering av nytt kontor. Vg3 arbeidssenteret var ikke budsjettert på eget område ved inngangen til Dette legges nå inn med eget budsjett på 3,7 mill kroner med midler fra fagopplæring, særskilt tilrettelagt opplæring og skoletilbudet. Midlene benyttes til samme formål men under annen organisering. Alle fylkeskommunene har gått sammen om å opprette et felles skoleadministrativt system som erstatning for de som finnes per i dag. I forbindelse med dette vil det påløpe ekstra etableringskostnader i 2012 på om lag 1 mill kroner For øvrige områder forventes det samlet balanse ved årets slutt. Budsjettendringer PPT inndekking 1 mill kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Overføring av 0,7 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 2 i forbindelse med flytting av ett årsverk. Til sammen 3,7 mill kroner budsjetteres på vg3 arbeidssenteret. Finansieres gjennom 1,2 mill. kroner fra særskilt tilrettelagt opplæring, 1,5 mill kroner fra fagopplæring og 1 mill kroner fra skoletilbudet. Om lag 1 mill kroner til etablering av felles skoleadministrativt system for dekkes av midler fra It-skolesystemer, samt stimuleringstilskudd. Tannhelse (ansvar 3) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Tannhelse % Økonomistyring og budsjettkontroll er fortsatt en utfordring for tannhelsetjenesten. Ny ledelse vil ha særskilt fokus på kostnadsdrivere og inngående vurdering av hvilke tiltak som kan øke effektivitet, produktivitet og sikre god faglig kvalitet. Prioriterte grupper skal ivaretas på en forsvarlig måte. Det jobbes med å etablere optimale innkallingsrutiner samt tids- og ressursbruk sett i lys av hele tannhelseteamets muligheter, ikke bare tannlegens rolle. Enkelte uerfarne tannleger vil få individuell oppfølging for å øke effektiviteten, spesielt der pasienttilgangen er god. indre Telemark: Vakante stillinger besettes i løpet av sommeren.

9 9 Sør-Telemark: Målrettede tiltak som allerede er iverksatt vil bli fulgt opp regelmessig for å sikre ønsket effekt. Vakant stilling i Porsgrunn vil bli besatt fra august Skien: Inntjening i tråd med budsjett. Ledig klinikkareal er leid ut til oralkirurg fra Det arbeides kontinuerlig med å redusere utgifter og utnytte klinikkens kapasitet maksimalt. Vest Telemark: Ny tannklinikk i Åmot ble årnet i mars Små klinikker i dette distriktet har spesielle utfordringer mht lønnsomhet, men når Åmotklinikken er i full drift vil denne sårbarheten reduseres. for området samlet er et merforbruk på 2,3 mill kroner, fordelt på Skien 0,8 mill kroner, Sør-Telemark 0,3 mill kroner og Vest-Telemark 1,2 mill kroner. Det jobbes kontinuerlig for å bedre resultatet og styringen på området. Regional utvikling (ansvar 4) (Tall i hele tusen) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Regional utvikling % Nyskapning % Internasjonalt arbeid % Kultur* % Kulturminnevern % Sum regional utvikling % *Økning til Teater Ibsen fremkommer ikke av tabell siden denne foreslås dekket av disposisjonsfond og derfor ikke påvirker nettorammene. Forbruksprosenten innenfor området er lav dette er vanlig ved 1.tertial og skyldes i stor grad høye inntekter gjennom tilskuddsordninger innenfor nyskaping, og kulturminnevern der utgiftene enda ikke er påløpt eller tilskuddene ikke utbetalt. Innenfor internasjonalt arbeid og kultur er forbruksprosenten høy. Dette skyldes at tilskudd for hele året i mange tilfeller utbetales tidlig på året, samt at prosjektutgifter påløper før inntektene er mottatt. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen. Som følge av dette må Tønsbergs andel fordeles mellom de tre resterende bidragsyterne/eierne. For Telemark fylkeskommune utgjør dette 0,6 mill kroner. Dette ligger ikke inne i budsjett Det forventes at området samlet vil gå i balanse ved årets slutt. Budsjettendringer 0,35 mill kroner overføres fra ansvar 1 til ansvar 4 (kultur) i forbindelse med flytting av 0,5 årsverk.

10 10 Økt tilskudd til Teater Ibsen på 0,6 mill kroner finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Samferdsel (ansvar 5) (Tall i hele tusen) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Kollektivtrafikk % Veg % Øvrige områder areal og transport % Sum areal og transport % Kostnader til kollektivtransporten er som forventet. Det er noe overforbruk til spesialskyss grunnskole fordi det er flere elever med skoleskyss med drosje. Det planlegges en effektivisering av rutetilbudet Kragerø Tangen med en besparelse på 1 mill kr. Forventet dieselprisutvikling i løpet av året kan føre til at godtgjørelsen til transportørene vil kunne øke med 0,4 mill kr utover budsjett, men dette er for tidlig å stadfeste. ne tilsvarer et budsjett i balanse. Per mars er det en positiv passasjerutvikling på 1% for hele Telemark, hvor Grenland utpeker seg med en oppgang på 4%. Innenfor fylkesvegområdet melder Svv at det innenfor drift og vedlikehold jevnlig gjøres mindre justeringer i arbeidene for å holde kontroll med forbruket. Det meldes ikke om behov for større omprioriteringer. Samlet ligger området an til balanse. Budsjettendringer Det gjøres ingen budsjettendringer. 4 Investeringsregnskapet pr Det er betydelige avvik på enkelte prosjekt. Dette fremkommer ikke av tabellen nedenfor, men omtales i det videre. Hele investeringsbudsjettet vises per prosjekt i vedlegg 2 til tertialrapporten.

11 11 (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett 2012 Avvik Utstyr skole Investering IT Utstyr tannhelse Veg Bygg *) Avslutta prosjekt jfr årsregnskapsaken Aksjer og eiendeler **) Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringsprogram * Årets prognose er inklusiv ubrukte budsjettrammer fra ** Eierandel i Bypakke Grenland AS med 0,22 mill kroner er vedtatt i FT sak 15/11 og er først utbetalt i Investering fylkesveger Svv melder om betydelige avvik på investeringssiden. Avvikene anses som alvorlige: både overskridelsene og det faktum at de tiltak som er prioritert i perioden ikke kan gjennomføres innenfor de frister som er satt: Det varsles om merforbruk på om lag 20 mill kroner på 2 nesten fullførte prosjekt, Tinnsjøtunnelene og Mårem-Steinsbøle. I tillegg er det forventet merforbruk på om lag 3 mill kroner om siste delprosjekt av sykkelbyen Notodden igangsettes som planlagt. Det er betydelig forsinket fremdrift på flere prosjekt. Disse forskyvningene utgjør om lag 34 mill kroner i Administrasjonen må i en tettere dialog med Svv på de enkelte investeringsprosjektene, slik at man tidligere kan komme inn og drøfte tiltak og legge fram politiske saker før overskridelsene er gjort. Avvikene og de endrede behovene inneværende år er oppsummert i tabellen: Prosjekt Endret behov i 2012 Kommentar Fv 37 Tinnsjøtunnelene 14 mill Fikk tilleggsbevilgning på 39,5 mill kroner i 2.tertial n er nå på 155 mill kr og den seneste økningen er dermed på ca 10%. Årsaken er mengdejusteringer fra entreprenør i forhold til kontrakt, økt behov for stopp for ekspressbusser, økte kostnader til byggeledelse, kolonnekjøring vinterstid pga forsinket framdrift, omlegging av høgspent, samt diverse mindre tilleggskrav fra entreprenør. Sluttregnskapet for prosjektet er ikke fremlagt og SVV og entreprenør har omtvistede krav til hverandre på henholdsvis 3 og 8 mill kroner. n er derfor fortsatt usikker. Prosjektet har en spesiell historikk med svært stor usikkerhet rundt kostnadene fra

12 12 starten av, noe det løpende har vært opplyst om. Fv 756 Mårem Steinsbøle Sykkelbyen Notodden Fv 38 Åmot - Dalen Fv 109 Klovdalsåsen Gongekleiv- Åsland Fv 359 Lannavegen 6,7 mill Merforbruk på om lag 40 % i forhold til budsjettert totalramme (16mill). Det er blitt nødvendig å gjennomføre tiltak som ikke var prosjektert, (utskifting av masser, fjellsikring, forskyvning av trase og opparbeiding av avkjørsler). Tilstanden på vegen var dårligere enn forutsatt. Prosjektet har gått over 3 år med 3 ulike entrepriser, noe som har ført til større utfordringer med oppfølging og helhet. 3 mill G/s veg på Heddalsvegen er blitt 3 mill kroner dyrere enn forutsatt under prosjekteringsfasen. Dette skyldes at prosjektet underveis i planleggingsprosessen har utviklet seg til et miljøgateprosjekt mer enn et rent sykkelprosjekt. Prosjektet er ikke igangsatt. I 2011 var tiltaket budsjettert med 2 mill kr, det ble da utsatt pga kostnadsøkning og ble i 2012 budsjettert med 5 mill kr. -7 mill Forsinket prosjektering forsinker prosjektet til ,5 mill Forsinket grunnet krav om registrering av biologisk mangfold og kulturminner. -5 mill Forsinket grunnet manglende avklaring med kommunen om hva slags tiltak som skal gjennomføres. Fv 152 g/sveg Folkestad Sommerland -17,2 mill Forsinket grunnet registrering av kulturminner og omregulering. Med bakgrunn i store kostnadssprekker og betydelig forsinket fremdrift på flere prosjekt vil administrasjonen gjennomgå samtlige prosjekt som gjenstår i fylkesvegplanperioden i samarbeid med Svv. Det vil bli lagt fram egen sak høsten med gjennomgang av alle gjenstående prosjekt med hensyn til prognoser og mulige innsparinger for å dekke merkostnadene på Tinnsjøtunnelene og Mårem - Steinsbøle. G/s veg i sykkelby Notodden settes ikke igang med den kostnadsøkningen som nå er skissert, men det utarbeides et nytt prosjekt innenfor den vedtatt rammen på 5 mill kroner i Budsjettendringer Det gjøres ikke budsjettendringer på nåværende tidspunkt. Budsjettrammene til fv 37 Tinnsjøtunnelene og fv 756 Mårem Steinsbøle vil måtte økes. For budsjettåret for 2012 vil finansieringen kunne løses gjennom omdisponeringer fra prosjekt med varslet mindreforbruk,

13 13 men dette utsettes til 2. tertialrapportering når samtlige prosjekt i fylkesvegplanen er gjennomgått og kostnadsoverslagene kvalitetssikret. Investering bygg Prosjekter ved Notodden vgs har god fremdrift og styres innen for vedtatt ramme. Ny idrettshall Bø vil bygges og eies av TFK. Det er inngått forpliktende samarbeid med langsiktig utleieavtale med Bø kommune. Idrettshall Bø ligger godt an i forhold til fremdriftsplan. Prosess med å søke tilskudd fra departementet er godt i gang. Ny Skien vgs har fått vedtak om lokalisering. Endelig dimensjonering av elevtall og hvilke studieretninger avventes. Tiltak innenfor universell utforming ble i forbindelse med årsavslutning 2011 flyttet fra driftsregnskapet til investering. Nødvendige tiltak for inneværende år har ikke vært en del av investeringsprogrammet pga uklarhet knyttet om det er driftstiltak eller investering. Bamble og Porsgrunn vgs har ikke tilfredstillende universell utforming for elever som starter høst Dette må vurderes i forbindelse med budsjett Som følge av vernerunde på Fylkeshuset og etterfølgende undersøkelser/målinger er det avdekket behov for strakstiltak i bygg 3. Bedriftshelsetjenesten har foretatt støy-, lys- og temperaturmålinger i resepsjonsområdet og med bakgrunn i resultatene av disse anbefales det at en ombygging settes i gang snarest. I tillegg er det manglende kontorkapasitet i 5. etg, samt ønskelig å bedre møteromskapasiteten og egnetheten for større møter i 6. etg.(breivann). Arbeidet med parkering og veg ved Søve vgs har forsinket fremdrift grunnet krav om reguleringsplan. Bygging vil gjennomføres i Nødvendige tiltak innen universell utforming er kostnadsberegnet til 1 mill kroner for inneværende år. Ny Skien vgs varsler et merforbuk inneværende år på 0,5 mill kroner. Dette medfører kun en forskyvning av budsjettet mellom årene, ikke en økning av prosjektrammen. Idrettshall Bø har en beregnet kostnadsramme på 44,3 mill kroner. Av denne vil 7,3 mill kroner finansieres ved spillemidler. Riving av internat ved Bø vgs varlser merforbruk på 0,3 mill kroner som følge av prisstigning på deponering av forurensede masser. Prosjektet med utvidelse av murerverksted Skogmo vgs er forsert. n gir et merforbruk på 0,375 mill kroner. Prosjektet finansieres av skolen selv. Utstyr til vg3 apotekteknikk, og tannhelse-/helsesekretær ved Skogmo vgs er finansiert over skolens driftsbudsjett i Strakstiltak på Fylkeshuset er til sammen kostnadsberegnet til 2,4 mill kroner.

14 14 Budsjettendringer Varslet merforbruk dekkes inneværende år ved omdisponering av allerede vedtatt ramme for investering bygg. Det foreslås omdisponering av investeringsmidler fra prosjektet på Søve til universell utforming med 1 mill kroner og til Ny Skien vgs med 0,5 mill kroner og 0,3 mill kroner til riving av internat Bø vgs. Utstyr til vg3 apotekteknikk, tannhelse-/ helsesekretær ved Skogmo vgs ble finansiert av skolens driftsmidler i Investeringsrammen på kr 0,375 mill kroner overføres til Murerhall Skogmo vgs til å dekke utgifter til forsert fremdrift. Rammen til idrettshall Bø foreslås økt med 7,3 mill kroner som tilsvarer forventet spillemiddeltilskudd. Foreslåtte utbedringer på Fylkeshuset foreslås finansiert av disposisjonsfond med 2,4 mill kroner. Utgifter Budjsettendring 2012 Merknad Bø vgs idrettshall Øker prosjektrammen Bø vgs - riving internat 300 Øker prosjektrammen Notodden vgs (T-skolene 2010) 70 Utsmykking Murerverksted Skogmo vgs 375 Forsert fremdrift Ny Skien vgs 500 Innenfor vedtatt ramme. Universell utforming vgs Nytt tiltak Strakstiltak Fylkeshuset Nytt tiltak Sum ugiftsøkning Inndekning Omdisponering Søve vgs - parkering/vei/gangvei Midlertidig nedjustering Skogmo utstyr vg3-375 Utstyr anskaffet tidligere Sum omdisponering Ny finansiering Spillemidler Forventet inntekt Tilskudd kunst -70 Inntekt mottatt Bruk av disposisjonsfond Sum ny finansiering Sum inndekning Investering tannhelse Investeringer knyttet til klinikk Åmot er ferdigstilt. Av årets budsjettramme på 1,7 mill kroner vil 1,2 mill kroner gå til spesialutstyr oralkirurgi og 0,5 mill kroner gå til utskifting av utstyr andre klinikker og nytt utstyr til narkosebehandling. Investeringsprosjekt på tannhelse skal ihht prognoser gjennomføres innenfor vedtatte investeringsrammer.

15 15 Investering utstyr Fordeling av årets tildelte midler for utstyr til skolene vedtas av hovedutvalg for kompetanse senere på året. Investering i utstyr sees i sammenheng med skoletilbudet. Det meldes ikke om forventede avvik innenfor investeringer i utstyr til skolene. Budsjettendringer Investeringsrammen for utstyr til vg3 ved Skogmo vgs overføres til prosjekt Murerhall Skogmo vgs med 0,375 mill kroner (se forrige side). Investering IT Utskifting av servere og oppgradering av utstyr går som planlagt. Per april ligger det an til et mindreforbruk innenfor IT-investeringer, men det er knyttet usikkerhet til omfang og kostnader på enkelte utskiftninger og rammen holdes derfor uendret. 5 Finansforvaltning, renter og likviditet Forvaltning av kortsiktige midler Bankavtalen med DnB NOR har gunstige rentevilkår. Det vurderes derfor å gi liten økonomisk gevinst å plassere likvide midler andre steder. Det er derfor ikke foretatt nye kortsiktige plasseringer siden forige rapportering. Forvaltning av kortsiktige midler Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse Særinnskudd hos hovedbank Samlet kortsiktig likviditet % % % % Bankrente 2,85 % 3,18 % 3,92 % 3,27 % hovedbankforbindelse Avkastning benchmark (ST1X) 2,37 % 2,31 % 1,88 % 1,65 % Tabellen viser totale innskudd inklusiv spillemidler, KRD-midler, og midler fra riksantikvaren. De sistnevnte er ikke fylkeskommunale midler, men inngår i forvaltningen og rapporteringen av kortsiktige midler. I tillegg inneholder totale innskudd summen av bundne fond som er midler med binding og dermed ikke til fri benyttelse.

16 16 Avkastningen dette tertialet er 1,62 % bedre enn benchmarken (ST1X). Dette viser at vanlig bankinnskudd gir god avkastning sammenliknet med andre relativt risikofrie plasseringer. Forvaltning av gjeldsporteføljen Telemark fylkeskommune har i mange år hatt avtale knyttet til gjeldsforvaltning med Pareto. Denne ble avsluttet 1. nov og det er tegnet ny avtale med Gabler Wassum. Det ble tatt opp et tilleggslån på 35 mill. kroner i desember 2011, jf. vedtak i FT-sak 54/11. Dette lånet ble refinansiert i mars 2013 sammen med en annen refinansiering for å ivareta strukturen i låneporteføljen med få og store lån. Det nye refinansieringslånet er tatt opp i kommunalbanken med fast rente. Årets vedtatte låneramme vil bli tatt opp i juni. Etter fire ganger med økt rentesats fra Norges Bank, ble styringsrenten satt ned med 0,5 prosent og med 0,25 prosent. Siden Telemark fylkeskommune i tråd med finansreglementet har bundet deler av gjeldsporteføljen i faste renteavtaler, har ikke rentenedgangen full innvirkning. Gjennomsnittlig durasjon er 1,87 år. Dette er innenfor reglementet, men det er ønskelig å ta opp lån med lengre forfallstid slik at rentebindingstiden kommer opp i normalsituasjonen som er 2,5 år. Urolig finansmarked er årsaken til at lån er tatt opp med kort løpetid da disse er økonomisk mer gunstig. Siste foretatte låneopptak har en løpetid på 5 år. Bortsett fra en global uro på finansmarkedet, har det ikke vært vesentlige markedsendringer i løpet av perioden som bør hensyntas. Gjeldsforvaltning Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Lån med NIBOR rente , , , ,1 Sertifikat NIBOR 12mnd , , , ,0 Lån med fastrente Gjennomsnitt durasjon 2,0 1,7 1,47 1,87 Rentebytteavtaler: Avtaler m/mottatte rente , ,7 Avtaler m/ avgitte rente , ,7 Finansielle leasing * Samlet langsiktig gjeld % % % % Effektiv rentekostnad pr. tertial 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,56 % Referanseindeks ** 2,98 % 2,43 % 2,23 % 2,91 % Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån 343,6 mill kr 343,6 mill kr 343,6 mill kr 343,6 mill kr *I tillegg til tallene i tabellen som er lån i banker, er det tatt opp lån til minibuss med finansiell leasing. Leasingavtalen går ut i 2015 og har en nominell rente på 4,95 prosent. Resterende gjeld er kroner. **Ved bytte av forvalter, ble referanseindeksen endret fra ST4X til en indeks beregnet av en referanseportefølje bygd på en normalsituasjon innenfor eget reglement. Sårbarhetsanalyse Total lånegjeld er pr på 1,566 mrd kroner. Når årets vedtatte låneramme er tatt opp, er gjelda på 1,637 mrd kroner. Med stor lånegjeld vil enhver renteøkning gi konsekvenser for driftsrammene. Rentebinding demper utfallet. Lånerenta har vært historisk lav de siste årene,

17 17 og det forventes noen år til med lav rente. Fylkestinget har de siste årene avsatt midler på et rentebufferfond for å ha større handlefrihet ved renteøkning. Det står nå 17,7 mill kroner på dette fondet. Dette fondet skal bidra til å dempe konsekvensene av brå svingninger i rentemarkedet.

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget Driftsrapport 1/2012 pr. 30.4.2012 til fylkestinget 1 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/06224-2 123 11.5.2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no. SAKSLISTE NR 9 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no. SAKSLISTE NR 9 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tyrifjord hotell Møtedato: 04.06.2013 Tid: KL. 10:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 Analyse av regnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Tidspunkt: 16.10.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no

Detaljer