Telemark fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark fylkeskommune"

Transkript

1 Telemark fylkeskommune

2 2

3 3 INNHOLD 1 Sammendrag for Driftsregnskapet pr Investeringsregnskapet pr Finansforvaltning, renter og likviditet Vedlegg: 1. vurdering tiltak Mål- og budsjett Rapportering investeringstiltak

4 4 1 Sammendrag Fylkesrådmannen vil i tertialrapporten ta for seg følgende forhold: for 2012 Driftsregnskapet pr Investeringsregnskapet pr Finansforvaltning og likviditet Det er per utgangen av april ikke grunnlag for å justere anslag for finansieringssiden i budsjettet. Skatteinngangen og inntektsutjevningen er vanskelig å forutse. Ny prognose på skatteinngang og rammetilskudd etter revidert nasjonalbudsjett foreligger ikke. Nye prognoser på pensjonskostnadene foreligger ikke før i august (2.tertial rapportering). I RNB er lønnsvekst anslått til 3,75 % i Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai, og det er derfor fortsatt knyttet usikkerhet til endelig resultat. I driftbudsjettet er det behov for engangsfinansiering på 1 mill kroner i forbindelse med opprettelse av nytt PP-kontor i Grenland. Denne tjenesten er tidligere kjøpt fra Skien og Porsgrunn kommuner, men drives fra av fylkeskommunen selv. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen og derfor må de øvrige eierne dele merkostnaden dette medfører. Det er derfor nødvendig med en tilleggsbevilgning på 0,6 mill kroner til kulturområdet til dette formålet. Fra 2013 innarbeides dette i budsjettet. I forbindelse med vernerunde på fylkeshuset og undersøkelser utført av bedriftshelsetjenesten i etterkant av dette ble det avdekket behov for strakstiltak i resepsjonsområdet. Denne ombyggingen, samt behov for kontor- og møteromsombygging i 5. og 6. etasje i bygg 3, foreslås dekket med 1,9 mill kroner fra disposisjonsfond. Innenfor investeringsområdet er det betydelige merforbruk innenfor fylkesveger. Fv 37 Tinnsjøtunnellene fikk en tilleggsbevilgning på 39,5 mill kroner ved 2.terial Det er nå påløpt ytterligere merforbruk på om lag 14 mill kroner og det er også knyttet usikkerhet til denne prognosen. Fv 756 Mårem Steinsbøle har et påløpt merforbruk på 6,7 mill kroner, og for prosjektet Sykkelbyen Notodden er det varslet merforbruk på 3 mill dersom delprosjektet på Heddalsvegen startes opp. Samtidig varsler Statens vegvesen om betydelige forsinkelser på flere prosjekt. Totalt er disse forsinkelsene beregnet til å utgjøre 33 mill kroner i Investeringsutfordringene kan for 2012 løses gjennom omdisponeringer fra prosjekter med forventet mindreforbruk, men dette vil ikke løse utfordringen med merforbruk på prosjektrammene. Det foreslås derfor at det gjøres en grundig gjennomgang av investeringsprosjektene i økonomiplanen med tanke på prioritering og styring, blant annet for å finansiere merforbrukene på Tinnsjøtunnelene og Mårem Steinsbøle på til sammen 20,7 mill kroner. Forslag til omprioriteringer og finansiering av merforbrukene vil bli lagt frem ved 2.tertialrapportering.

5 5 2 for 2012 (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett Forbr.% 2012 Avvik 1. tertial 1 Styring, adm., fellestjenester og folkehelse % Videregående opplæring % Tannhelse % Regional utvikling % Areal og transport % Sum totalt % I årsbudsjett for 2012 er til fordeling drift på mill kroner. n konkluderer samlet med balanse. Innenfor driftsbudsjettet er de fleste budsjettområder innenfor tildelt økonomisk ramme. Tannhelse ligger an til et merforbruk på 2,3 mill kroner. Dette må dekkes inn av området og fremkommer derfor ikke av tabellen ovenfor. Ingen videregående skoler varsler merforbruk per 1.tertial. I forbindelse med etablering av egen PP-tjeneste innenfor videregående opplæring er det nødvendig med en tilleggsbevilgning på 1 mill kroner for å dekke overlappende lønnskostnader i en overgangsperiode, samt innkjøp av mindre utstyr til nye kontorlokaler. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2012 og medfører en merkostnad for Telemark fylkeskommune på 0,6 mill kroner. Foreløpige prognoser viser store avvik innenfor investeringsbudsjettet for fylkesveger. Dette er knyttet til merforbruk på Tinnsjøtunnelene med 14 mill kroner, Mårem Steinsbøle med 6,7 mill kroner og sykkelbyen Notodden med 3 mill kroner. I tillegg varsles det om mindreforbruk på 6 prosjekter inneværende år tilsvarende om lag 33 mill kroner. Sistnevnte er forskyvninger og vil ikke påvirke prosjektrammene. Strakstiltak og ombygginger på fylkeshuset er estimert til å koste 2,4 mill kroner. 3 Driftsregnskapet pr Finansiering (ansvar 9) Skatteinngangen ved utgangen av april er under budsjett og det er som vanlig knyttet stor usikkerhet til utviklingen i denne inntekten. Utviklingen på inntektsutjevning er over budsjett og veier delvis opp for lav skatteinngang. Momskompensasjon på investeringer er over budsjett men utviklingen i denne vil kunne bli påvirket av forsinket fremdrift på fylkesvegprosjektene og det er derfor ønskelig å vurdere en eventuell justering etter at en grundig gjennomgang av fylkesvegprosjektene er foretatt.

6 6 n for året er som følger i forhold til vedtatt budsjett for 2012: (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett Forbr. % 2012 Avvik 1. tertial 9001 Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Merverdiavgiftskompensasjon % Konsesjonskraft Andre generelle dtatstilskudd % Rente- gebyrinntekter og utbytte % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % Avdrag på lån/bruk av lån % Ubundne avsetninger/bruk av avsetn % Dekning/bruk av tidligere års regnskapsresultat % Overføring til investeringsregnskapet % Sum totalt ansvar Utviklingen i skatteinngang er lite forutsigbar og det kan skje betydelige endringer utover i året. Med bakgrunn i dette foreligger det ikke annen prognose enn budsjettert. Momskompensasjon ligger noe over budsjett, men holdes uendret med bakgrunn i forventet mindreforbruk og nærmere gjennomgang av veginvesteringene. Ved 1.tertial er gjennomsnittlig rentenivå for låneporteføljen 3,6 %. Budsjettert rentenivå er 4,3 %. Dette er i tråd med vedtak om å avsette midler til rentebufferfond i år der renten er lav. Budsjetterte renteinntekter og rentekompensasjon er per april lavere enn budsjett, men prognosen holdes uendret til det foreligger nye prognoser fra rentekompensasjonsordningene. Styring, administrasjon og fellestjenester (ansvar 1) (Tall i hele tusen) Ansvarsområde Regnskap Justert årsbudsjett Forbruks% 2012 Avvik Politisk % Styring, adm og fellestj. *) % Lønnsavsetning % Sum hovedansvar % *) Inkl. Folkehelse Det rapporteres om økte kostnader knyttet til rekruttering på grunn av økt antall ansettelser og rekrutteringsutgifter til ny Fylkesrådmann. Det er tatt inn noen flere lærlinger enn budsjettert. Dette vil bli justert noe da en del lærlinger slutter i løpet av I henhold til brev fra KS vil KS-kontigenten bli økt i 2012 og prognosen er derfor høyere enn budsjett. Elev-PC-ordningen forseres ved at alle elever på VG1 får PC ved skolestart. Ny og gunstig innkjøpsavtale gjør det mulig innenfor gitte økonomiske rammer. Dette er nærmere omtalt i

7 7 sak til hovudutvalg for kompetanse i sak om disponering av 6 mill kronene fra mindreforbruket i årsregneskapet for Samlet for ansvar 1 er prognosen balanse. Det gjøres noen omprioriteringer innenfor området. Merforbruk på området er hovedsakelig knyttet til at det er tatt inn flere lærlinger, økt KSkontingent, samt kostnader knyttet til rekruttering av ny fylkesrådmann m.m. n for lønnsvekst ble justert ned til 3,75 % i RNB. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til resultatet. Dette vil administrasjonen komme tilbake til ved 2.tertial når endelig lønnsoppgjør er kjent. Budsjettendringer Etter at budsjett 2012 ble vedtatt er det gjort enkelte personellmessige endringer. Endringer i lønnsbudsjett medfører endringer mellom hovedområdene: Overføring av 0,7 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 2 i forbindelse med flytting av ett årsverk. Overføring av 0,35 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 4 i forbindelse med flytting av 0,5 årsverk. Videregående opplæring (ansvar 2) (Tall i hele tusen) Ansvarsområde Regnskap Justert årsbudsjett Forbruks% 2012 Avvik Skoletilbudsteam % Skolefaglig team % PPT* % Fagopplæringsteam % Diverse formål opplæring % Videregående skoler % Sum hovedansvar % * Økning innenfor PPT foreslås finansiert fra disposisjonsfond og påvirker derfor ikke nettorammene. Videregående opplæring viser et mindreforbruk med en forbruksprosent på 30 %, mot et budsjettert forbruk på 35 %. Dette skyldes i hovedsak at lærlingtilskudd innenfor fagopplæring ikke blir bokført før i juni. Lavt forbruk på Skoletilbudsteamet skyldes prosjektinntekter, i hovedsak vedrørende Vigo. Skolefaglig team ligger over budsjett fordi forventede inntekter knyttet til kompetanseheving ikke enda er bokført. Diverse formål opplæring viser lavt forbruk som følge av at midler knyttet til sommerskole og bevilgning fra Fylkestinget sak 60/11 med 4,3 millioner kroner ikke var fordelt per Hovedutvalget for kompetanse behandlet sistnevnte sak i møte 9. mai, sak 18/12. De videregående skolene har et forbruk på 35 %, litt under budsjett. Inndekking av tidligere års merforbruk fordelt på 6 videregående skoler og Fagskolen er effektuert og inngår i regnskapstallene. Skolene har god budsjettdisiplin og melder tilbake om fokus på oppfølging av budsjett og regnskap.

8 8 De videregående skolene melder som vanlig om usikre prognoser i forbindelse med nytt skoleår, men ingen melder om forventet merforbruk ved 1. tertial. Endelige budsjettrammer for skolene for skoleåret er klare etter elevtelling Oppstart av nytt fylkeskommunalt PPT-kontor (pedagogisk-psykologisk tjeneste) vil medføre engangskostnader med anslagsvis 1 mill kroner i Dette skyldes overlapping av lønns- /avtalekostnader, samt engangskostnader knyttet til etablering av nytt kontor. Vg3 arbeidssenteret var ikke budsjettert på eget område ved inngangen til Dette legges nå inn med eget budsjett på 3,7 mill kroner med midler fra fagopplæring, særskilt tilrettelagt opplæring og skoletilbudet. Midlene benyttes til samme formål men under annen organisering. Alle fylkeskommunene har gått sammen om å opprette et felles skoleadministrativt system som erstatning for de som finnes per i dag. I forbindelse med dette vil det påløpe ekstra etableringskostnader i 2012 på om lag 1 mill kroner For øvrige områder forventes det samlet balanse ved årets slutt. Budsjettendringer PPT inndekking 1 mill kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Overføring av 0,7 mill kroner fra ansvar 1 til ansvar 2 i forbindelse med flytting av ett årsverk. Til sammen 3,7 mill kroner budsjetteres på vg3 arbeidssenteret. Finansieres gjennom 1,2 mill. kroner fra særskilt tilrettelagt opplæring, 1,5 mill kroner fra fagopplæring og 1 mill kroner fra skoletilbudet. Om lag 1 mill kroner til etablering av felles skoleadministrativt system for dekkes av midler fra It-skolesystemer, samt stimuleringstilskudd. Tannhelse (ansvar 3) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Tannhelse % Økonomistyring og budsjettkontroll er fortsatt en utfordring for tannhelsetjenesten. Ny ledelse vil ha særskilt fokus på kostnadsdrivere og inngående vurdering av hvilke tiltak som kan øke effektivitet, produktivitet og sikre god faglig kvalitet. Prioriterte grupper skal ivaretas på en forsvarlig måte. Det jobbes med å etablere optimale innkallingsrutiner samt tids- og ressursbruk sett i lys av hele tannhelseteamets muligheter, ikke bare tannlegens rolle. Enkelte uerfarne tannleger vil få individuell oppfølging for å øke effektiviteten, spesielt der pasienttilgangen er god. indre Telemark: Vakante stillinger besettes i løpet av sommeren.

9 9 Sør-Telemark: Målrettede tiltak som allerede er iverksatt vil bli fulgt opp regelmessig for å sikre ønsket effekt. Vakant stilling i Porsgrunn vil bli besatt fra august Skien: Inntjening i tråd med budsjett. Ledig klinikkareal er leid ut til oralkirurg fra Det arbeides kontinuerlig med å redusere utgifter og utnytte klinikkens kapasitet maksimalt. Vest Telemark: Ny tannklinikk i Åmot ble årnet i mars Små klinikker i dette distriktet har spesielle utfordringer mht lønnsomhet, men når Åmotklinikken er i full drift vil denne sårbarheten reduseres. for området samlet er et merforbruk på 2,3 mill kroner, fordelt på Skien 0,8 mill kroner, Sør-Telemark 0,3 mill kroner og Vest-Telemark 1,2 mill kroner. Det jobbes kontinuerlig for å bedre resultatet og styringen på området. Regional utvikling (ansvar 4) (Tall i hele tusen) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Regional utvikling % Nyskapning % Internasjonalt arbeid % Kultur* % Kulturminnevern % Sum regional utvikling % *Økning til Teater Ibsen fremkommer ikke av tabell siden denne foreslås dekket av disposisjonsfond og derfor ikke påvirker nettorammene. Forbruksprosenten innenfor området er lav dette er vanlig ved 1.tertial og skyldes i stor grad høye inntekter gjennom tilskuddsordninger innenfor nyskaping, og kulturminnevern der utgiftene enda ikke er påløpt eller tilskuddene ikke utbetalt. Innenfor internasjonalt arbeid og kultur er forbruksprosenten høy. Dette skyldes at tilskudd for hele året i mange tilfeller utbetales tidlig på året, samt at prosjektutgifter påløper før inntektene er mottatt. Tønsberg kommune har trukket seg ut av samarbeidet om Teater Ibsen. Som følge av dette må Tønsbergs andel fordeles mellom de tre resterende bidragsyterne/eierne. For Telemark fylkeskommune utgjør dette 0,6 mill kroner. Dette ligger ikke inne i budsjett Det forventes at området samlet vil gå i balanse ved årets slutt. Budsjettendringer 0,35 mill kroner overføres fra ansvar 1 til ansvar 4 (kultur) i forbindelse med flytting av 0,5 årsverk.

10 10 Økt tilskudd til Teater Ibsen på 0,6 mill kroner finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Samferdsel (ansvar 5) (Tall i hele tusen) Regnskap Justert Forbruks Ansvarsområde årsbudsjett % 2012 Avvik Kollektivtrafikk % Veg % Øvrige områder areal og transport % Sum areal og transport % Kostnader til kollektivtransporten er som forventet. Det er noe overforbruk til spesialskyss grunnskole fordi det er flere elever med skoleskyss med drosje. Det planlegges en effektivisering av rutetilbudet Kragerø Tangen med en besparelse på 1 mill kr. Forventet dieselprisutvikling i løpet av året kan føre til at godtgjørelsen til transportørene vil kunne øke med 0,4 mill kr utover budsjett, men dette er for tidlig å stadfeste. ne tilsvarer et budsjett i balanse. Per mars er det en positiv passasjerutvikling på 1% for hele Telemark, hvor Grenland utpeker seg med en oppgang på 4%. Innenfor fylkesvegområdet melder Svv at det innenfor drift og vedlikehold jevnlig gjøres mindre justeringer i arbeidene for å holde kontroll med forbruket. Det meldes ikke om behov for større omprioriteringer. Samlet ligger området an til balanse. Budsjettendringer Det gjøres ingen budsjettendringer. 4 Investeringsregnskapet pr Det er betydelige avvik på enkelte prosjekt. Dette fremkommer ikke av tabellen nedenfor, men omtales i det videre. Hele investeringsbudsjettet vises per prosjekt i vedlegg 2 til tertialrapporten.

11 11 (Tall i hele tusen) Regnskap Justert årsbudsjett 2012 Avvik Utstyr skole Investering IT Utstyr tannhelse Veg Bygg *) Avslutta prosjekt jfr årsregnskapsaken Aksjer og eiendeler **) Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringsprogram * Årets prognose er inklusiv ubrukte budsjettrammer fra ** Eierandel i Bypakke Grenland AS med 0,22 mill kroner er vedtatt i FT sak 15/11 og er først utbetalt i Investering fylkesveger Svv melder om betydelige avvik på investeringssiden. Avvikene anses som alvorlige: både overskridelsene og det faktum at de tiltak som er prioritert i perioden ikke kan gjennomføres innenfor de frister som er satt: Det varsles om merforbruk på om lag 20 mill kroner på 2 nesten fullførte prosjekt, Tinnsjøtunnelene og Mårem-Steinsbøle. I tillegg er det forventet merforbruk på om lag 3 mill kroner om siste delprosjekt av sykkelbyen Notodden igangsettes som planlagt. Det er betydelig forsinket fremdrift på flere prosjekt. Disse forskyvningene utgjør om lag 34 mill kroner i Administrasjonen må i en tettere dialog med Svv på de enkelte investeringsprosjektene, slik at man tidligere kan komme inn og drøfte tiltak og legge fram politiske saker før overskridelsene er gjort. Avvikene og de endrede behovene inneværende år er oppsummert i tabellen: Prosjekt Endret behov i 2012 Kommentar Fv 37 Tinnsjøtunnelene 14 mill Fikk tilleggsbevilgning på 39,5 mill kroner i 2.tertial n er nå på 155 mill kr og den seneste økningen er dermed på ca 10%. Årsaken er mengdejusteringer fra entreprenør i forhold til kontrakt, økt behov for stopp for ekspressbusser, økte kostnader til byggeledelse, kolonnekjøring vinterstid pga forsinket framdrift, omlegging av høgspent, samt diverse mindre tilleggskrav fra entreprenør. Sluttregnskapet for prosjektet er ikke fremlagt og SVV og entreprenør har omtvistede krav til hverandre på henholdsvis 3 og 8 mill kroner. n er derfor fortsatt usikker. Prosjektet har en spesiell historikk med svært stor usikkerhet rundt kostnadene fra

12 12 starten av, noe det løpende har vært opplyst om. Fv 756 Mårem Steinsbøle Sykkelbyen Notodden Fv 38 Åmot - Dalen Fv 109 Klovdalsåsen Gongekleiv- Åsland Fv 359 Lannavegen 6,7 mill Merforbruk på om lag 40 % i forhold til budsjettert totalramme (16mill). Det er blitt nødvendig å gjennomføre tiltak som ikke var prosjektert, (utskifting av masser, fjellsikring, forskyvning av trase og opparbeiding av avkjørsler). Tilstanden på vegen var dårligere enn forutsatt. Prosjektet har gått over 3 år med 3 ulike entrepriser, noe som har ført til større utfordringer med oppfølging og helhet. 3 mill G/s veg på Heddalsvegen er blitt 3 mill kroner dyrere enn forutsatt under prosjekteringsfasen. Dette skyldes at prosjektet underveis i planleggingsprosessen har utviklet seg til et miljøgateprosjekt mer enn et rent sykkelprosjekt. Prosjektet er ikke igangsatt. I 2011 var tiltaket budsjettert med 2 mill kr, det ble da utsatt pga kostnadsøkning og ble i 2012 budsjettert med 5 mill kr. -7 mill Forsinket prosjektering forsinker prosjektet til ,5 mill Forsinket grunnet krav om registrering av biologisk mangfold og kulturminner. -5 mill Forsinket grunnet manglende avklaring med kommunen om hva slags tiltak som skal gjennomføres. Fv 152 g/sveg Folkestad Sommerland -17,2 mill Forsinket grunnet registrering av kulturminner og omregulering. Med bakgrunn i store kostnadssprekker og betydelig forsinket fremdrift på flere prosjekt vil administrasjonen gjennomgå samtlige prosjekt som gjenstår i fylkesvegplanperioden i samarbeid med Svv. Det vil bli lagt fram egen sak høsten med gjennomgang av alle gjenstående prosjekt med hensyn til prognoser og mulige innsparinger for å dekke merkostnadene på Tinnsjøtunnelene og Mårem - Steinsbøle. G/s veg i sykkelby Notodden settes ikke igang med den kostnadsøkningen som nå er skissert, men det utarbeides et nytt prosjekt innenfor den vedtatt rammen på 5 mill kroner i Budsjettendringer Det gjøres ikke budsjettendringer på nåværende tidspunkt. Budsjettrammene til fv 37 Tinnsjøtunnelene og fv 756 Mårem Steinsbøle vil måtte økes. For budsjettåret for 2012 vil finansieringen kunne løses gjennom omdisponeringer fra prosjekt med varslet mindreforbruk,

13 13 men dette utsettes til 2. tertialrapportering når samtlige prosjekt i fylkesvegplanen er gjennomgått og kostnadsoverslagene kvalitetssikret. Investering bygg Prosjekter ved Notodden vgs har god fremdrift og styres innen for vedtatt ramme. Ny idrettshall Bø vil bygges og eies av TFK. Det er inngått forpliktende samarbeid med langsiktig utleieavtale med Bø kommune. Idrettshall Bø ligger godt an i forhold til fremdriftsplan. Prosess med å søke tilskudd fra departementet er godt i gang. Ny Skien vgs har fått vedtak om lokalisering. Endelig dimensjonering av elevtall og hvilke studieretninger avventes. Tiltak innenfor universell utforming ble i forbindelse med årsavslutning 2011 flyttet fra driftsregnskapet til investering. Nødvendige tiltak for inneværende år har ikke vært en del av investeringsprogrammet pga uklarhet knyttet om det er driftstiltak eller investering. Bamble og Porsgrunn vgs har ikke tilfredstillende universell utforming for elever som starter høst Dette må vurderes i forbindelse med budsjett Som følge av vernerunde på Fylkeshuset og etterfølgende undersøkelser/målinger er det avdekket behov for strakstiltak i bygg 3. Bedriftshelsetjenesten har foretatt støy-, lys- og temperaturmålinger i resepsjonsområdet og med bakgrunn i resultatene av disse anbefales det at en ombygging settes i gang snarest. I tillegg er det manglende kontorkapasitet i 5. etg, samt ønskelig å bedre møteromskapasiteten og egnetheten for større møter i 6. etg.(breivann). Arbeidet med parkering og veg ved Søve vgs har forsinket fremdrift grunnet krav om reguleringsplan. Bygging vil gjennomføres i Nødvendige tiltak innen universell utforming er kostnadsberegnet til 1 mill kroner for inneværende år. Ny Skien vgs varsler et merforbuk inneværende år på 0,5 mill kroner. Dette medfører kun en forskyvning av budsjettet mellom årene, ikke en økning av prosjektrammen. Idrettshall Bø har en beregnet kostnadsramme på 44,3 mill kroner. Av denne vil 7,3 mill kroner finansieres ved spillemidler. Riving av internat ved Bø vgs varlser merforbruk på 0,3 mill kroner som følge av prisstigning på deponering av forurensede masser. Prosjektet med utvidelse av murerverksted Skogmo vgs er forsert. n gir et merforbruk på 0,375 mill kroner. Prosjektet finansieres av skolen selv. Utstyr til vg3 apotekteknikk, og tannhelse-/helsesekretær ved Skogmo vgs er finansiert over skolens driftsbudsjett i Strakstiltak på Fylkeshuset er til sammen kostnadsberegnet til 2,4 mill kroner.

14 14 Budsjettendringer Varslet merforbruk dekkes inneværende år ved omdisponering av allerede vedtatt ramme for investering bygg. Det foreslås omdisponering av investeringsmidler fra prosjektet på Søve til universell utforming med 1 mill kroner og til Ny Skien vgs med 0,5 mill kroner og 0,3 mill kroner til riving av internat Bø vgs. Utstyr til vg3 apotekteknikk, tannhelse-/ helsesekretær ved Skogmo vgs ble finansiert av skolens driftsmidler i Investeringsrammen på kr 0,375 mill kroner overføres til Murerhall Skogmo vgs til å dekke utgifter til forsert fremdrift. Rammen til idrettshall Bø foreslås økt med 7,3 mill kroner som tilsvarer forventet spillemiddeltilskudd. Foreslåtte utbedringer på Fylkeshuset foreslås finansiert av disposisjonsfond med 2,4 mill kroner. Utgifter Budjsettendring 2012 Merknad Bø vgs idrettshall Øker prosjektrammen Bø vgs - riving internat 300 Øker prosjektrammen Notodden vgs (T-skolene 2010) 70 Utsmykking Murerverksted Skogmo vgs 375 Forsert fremdrift Ny Skien vgs 500 Innenfor vedtatt ramme. Universell utforming vgs Nytt tiltak Strakstiltak Fylkeshuset Nytt tiltak Sum ugiftsøkning Inndekning Omdisponering Søve vgs - parkering/vei/gangvei Midlertidig nedjustering Skogmo utstyr vg3-375 Utstyr anskaffet tidligere Sum omdisponering Ny finansiering Spillemidler Forventet inntekt Tilskudd kunst -70 Inntekt mottatt Bruk av disposisjonsfond Sum ny finansiering Sum inndekning Investering tannhelse Investeringer knyttet til klinikk Åmot er ferdigstilt. Av årets budsjettramme på 1,7 mill kroner vil 1,2 mill kroner gå til spesialutstyr oralkirurgi og 0,5 mill kroner gå til utskifting av utstyr andre klinikker og nytt utstyr til narkosebehandling. Investeringsprosjekt på tannhelse skal ihht prognoser gjennomføres innenfor vedtatte investeringsrammer.

15 15 Investering utstyr Fordeling av årets tildelte midler for utstyr til skolene vedtas av hovedutvalg for kompetanse senere på året. Investering i utstyr sees i sammenheng med skoletilbudet. Det meldes ikke om forventede avvik innenfor investeringer i utstyr til skolene. Budsjettendringer Investeringsrammen for utstyr til vg3 ved Skogmo vgs overføres til prosjekt Murerhall Skogmo vgs med 0,375 mill kroner (se forrige side). Investering IT Utskifting av servere og oppgradering av utstyr går som planlagt. Per april ligger det an til et mindreforbruk innenfor IT-investeringer, men det er knyttet usikkerhet til omfang og kostnader på enkelte utskiftninger og rammen holdes derfor uendret. 5 Finansforvaltning, renter og likviditet Forvaltning av kortsiktige midler Bankavtalen med DnB NOR har gunstige rentevilkår. Det vurderes derfor å gi liten økonomisk gevinst å plassere likvide midler andre steder. Det er derfor ikke foretatt nye kortsiktige plasseringer siden forige rapportering. Forvaltning av kortsiktige midler Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse Særinnskudd hos hovedbank Samlet kortsiktig likviditet % % % % Bankrente 2,85 % 3,18 % 3,92 % 3,27 % hovedbankforbindelse Avkastning benchmark (ST1X) 2,37 % 2,31 % 1,88 % 1,65 % Tabellen viser totale innskudd inklusiv spillemidler, KRD-midler, og midler fra riksantikvaren. De sistnevnte er ikke fylkeskommunale midler, men inngår i forvaltningen og rapporteringen av kortsiktige midler. I tillegg inneholder totale innskudd summen av bundne fond som er midler med binding og dermed ikke til fri benyttelse.

16 16 Avkastningen dette tertialet er 1,62 % bedre enn benchmarken (ST1X). Dette viser at vanlig bankinnskudd gir god avkastning sammenliknet med andre relativt risikofrie plasseringer. Forvaltning av gjeldsporteføljen Telemark fylkeskommune har i mange år hatt avtale knyttet til gjeldsforvaltning med Pareto. Denne ble avsluttet 1. nov og det er tegnet ny avtale med Gabler Wassum. Det ble tatt opp et tilleggslån på 35 mill. kroner i desember 2011, jf. vedtak i FT-sak 54/11. Dette lånet ble refinansiert i mars 2013 sammen med en annen refinansiering for å ivareta strukturen i låneporteføljen med få og store lån. Det nye refinansieringslånet er tatt opp i kommunalbanken med fast rente. Årets vedtatte låneramme vil bli tatt opp i juni. Etter fire ganger med økt rentesats fra Norges Bank, ble styringsrenten satt ned med 0,5 prosent og med 0,25 prosent. Siden Telemark fylkeskommune i tråd med finansreglementet har bundet deler av gjeldsporteføljen i faste renteavtaler, har ikke rentenedgangen full innvirkning. Gjennomsnittlig durasjon er 1,87 år. Dette er innenfor reglementet, men det er ønskelig å ta opp lån med lengre forfallstid slik at rentebindingstiden kommer opp i normalsituasjonen som er 2,5 år. Urolig finansmarked er årsaken til at lån er tatt opp med kort løpetid da disse er økonomisk mer gunstig. Siste foretatte låneopptak har en løpetid på 5 år. Bortsett fra en global uro på finansmarkedet, har det ikke vært vesentlige markedsendringer i løpet av perioden som bør hensyntas. Gjeldsforvaltning Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Mill NOK % Dur. Lån med NIBOR rente , , , ,1 Sertifikat NIBOR 12mnd , , , ,0 Lån med fastrente Gjennomsnitt durasjon 2,0 1,7 1,47 1,87 Rentebytteavtaler: Avtaler m/mottatte rente , ,7 Avtaler m/ avgitte rente , ,7 Finansielle leasing * Samlet langsiktig gjeld % % % % Effektiv rentekostnad pr. tertial 3,39 % 3,39 % 3,39 % 3,56 % Referanseindeks ** 2,98 % 2,43 % 2,23 % 2,91 % Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån 343,6 mill kr 343,6 mill kr 343,6 mill kr 343,6 mill kr *I tillegg til tallene i tabellen som er lån i banker, er det tatt opp lån til minibuss med finansiell leasing. Leasingavtalen går ut i 2015 og har en nominell rente på 4,95 prosent. Resterende gjeld er kroner. **Ved bytte av forvalter, ble referanseindeksen endret fra ST4X til en indeks beregnet av en referanseportefølje bygd på en normalsituasjon innenfor eget reglement. Sårbarhetsanalyse Total lånegjeld er pr på 1,566 mrd kroner. Når årets vedtatte låneramme er tatt opp, er gjelda på 1,637 mrd kroner. Med stor lånegjeld vil enhver renteøkning gi konsekvenser for driftsrammene. Rentebinding demper utfallet. Lånerenta har vært historisk lav de siste årene,

17 17 og det forventes noen år til med lav rente. Fylkestinget har de siste årene avsatt midler på et rentebufferfond for å ha større handlefrihet ved renteøkning. Det står nå 17,7 mill kroner på dette fondet. Dette fondet skal bidra til å dempe konsekvensene av brå svingninger i rentemarkedet.

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune 2 INNHOLD 1 Sammendrag... 3 2 for 2012... 4 3 Driftsregnskapet pr. 31.08.12... 5 4 Investeringsregnskapet pr. 31.08.12... 11 5 Finansforvaltning, renter og likviditet... 15 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Kommunestyresal Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Omstilling og rasjonalisering

Omstilling og rasjonalisering Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Mindre penger i årene som kommer 1 060 000 1 050 000 1 051 676 1 040 000 1 034 238 1 030 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Finansrapport Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Innhold Låneporteføljen... 3 Markedet... 4 Plassering... 5 Oppsummering... 6 2 litvikling Låneporteføljen Pr. 31.08 har låneporteføljen en gjennomsnittlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer