Aku4 smerte : nødvendig signal om at noe er galt. Kronisk smerte : Har mistet sin besky^ende oppgave. Smerte - definisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aku4 smerte : nødvendig signal om at noe er galt. Kronisk smerte : Har mistet sin besky^ende oppgave. Smerte - definisjon"

Transkript

1 Disposisjon: Smertebehandling Eva Gravdahl Pallia9vt team SI Hamar 1. Utredning av smerter 2. Smertebehandling med opioider 3. Adjuvante smertes9llende medikamenter 4. Smertebehandling i terminalfase Kilder: Oxford Textbook of Pallia9ve Medicine EAPC anbefalinger (Lancet Onc. 2012;13:e58) Pallia9ve Care Formulary Håndbok i lindrende behandling Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i krevomsorgen Smerte - definisjon Smerte = ubehagelig, sensorisk og følelsesmessig opplevelse kny^et 9l truende eller eksisterende vevsødeleggelse, eller beskrevet som en slik ødeleggelse SMERTE = SUBJEKTIV opplevelse Aku4 smerte : nødvendig signal om at noe er galt Kronisk smerte : Har mistet sin besky^ende oppgave VAS Kan man måle smerte? I I 0 10 smertefri uutholdelig smerte 1

2 Hvordan har du det i dag? Hvordan har du det i dag? Dato: Kl.sl.: Smerte i ro Smerte ved bevegelse Slapphet Kvalme Forstoppelse Ingen Verst tenkelig Tungpust Munntørrhet Matlyst Normal Verst tenkelig Angst /uro Trist/deprimert Alt tatt i betraktning, hvordan har du det i dag? Utfylt av: Bra Verst tenkelig Eva Bygger Gravdahl, på ESAS (Edmonton Pallia9vt Symptom Assessment team System), Smerteanamnese Lokalisasjon Varighet Styrke/intensitet Faktorer som øker/reduserer smerten Medikamenter 9dligere erfaringer, effekt og bivirkninger Undersøkelse/diagnos9kk ESAS/Smertekart Meget stor variasjon i opplevelse av smerte Meget stor variasjon i opplevelse av effekt av analgetika Man må stole på pasientens angivelse av smerte Gi aldri opp smertelindring Smertetyper Dersom pasienten ikke er smertefri eller 9lstrekkelig smertelindret : Gi pas. mer analge9ka Gi 9lleggsmedisin eller gi smertebehandling en på en ANNEN MÅTE : TENK NYTT! Søk hjelp hos Pallia9vt team? Nocisep9v smerte (vevsskadesmerte) fra muskler, skjele^, sener og hud fra indre organer Nocisep(v smerte er følsom for morfin. Nevrogen smerte ved skade/dysfunksjon i nervevev Nevrogen smerte er lite følsom for morfin. (men den er følsom ) Psykogen smerte / sosial smerte Økonomisk, åndelig og eksistensiell smerte 2

3 KreVpasienter OVest dominerende= nocisep9ve smerter, derfor ove god effekt av medikamentell behandling NOCICEPTORER (smertereseptorer/ mottagere): = nakne, frie nerveender i perifert vev NOCICEPTORER Finnes i hud, underhud, benhinner, sener, lungehinner (pleura) bukhinnen (peritoneum) deler av CNS (bl.a. hinner og blodårer) Lite eller intet i parenchymatøse organ (lever, lunge, hjernevev) Kroniske smerter Stadig vanskeligere å reversere Medfører forandring i den måten informasjon fra periferien bearbeides Medfører funksjonsforandringer i CNS i flere segmenter Smertelindring trinn for trinn Man må derfor gi <dlig og adekvat smertebehandling for å forebygge CNS- sensibilisering 3

4 TRINN 1 Paracetamol 1 gram x 4 Div. adm.former : tabl/bruse- tabl/ smeltetabl/mixtur/supp/inj. Analge<sk (smertes9llende) An<pyre<sk (febernedse^ende) An<inflammatorisk (betennelses- dempende, lite) TRINN 2 Kombinasjonspreparater: paracetamol + svake opioider Paralgin Forte : paracet 400mg + kodein 30mg. Pinex Forte : paracet 500mg + kodein 30mg Eller re^ på paracetamol og sterkt opioid Sterke opioider har BEST effekt på: nocisep9ve smerter (dype, verkende, soma9ske, viscerale smerter) MINDRE effekt på: bensmerter, nervekompresjoner, ak9vitetsutløste, decubitus LITE effekt på: rent nevrogene smerter, kolikk, smerter i rectum og blære Opioider Eksempel: Noen vanlige opioider Hur<gvirkende Lang<dsvirkende Potens i forhold <l morfin Tabl Paracetamol 1 gr x 4 Tabl Oxycon9n 30 mg x 2 Tabl Oxynorm 10 mg ved behov 1/6 del av døgndosen ved behov Morfin Dolcon9n 1 : 1 OxyNorm OxyCon9n, Targiniq 1 : 1,5 (2) (per os) 1 : 1 (sc) Instanyl nesespray Ketobemidon Palladon dep (hydromorfon) Fentanyl plaster Durogesic plaster Buprenorfin Norspan plaster Metadon Palladon kapsel 100 : 1 75 : 1 1:4 9l 1:12 avhengig av dose 1 : 1 1 : 5 4

5 60 mg morfin i døgnet =? mcg/t Fentanyl 60 mg morfin/døgn =60:24=2,5 mg morfin/t 2,5mg/t:100=25 mcg/t 50 mg morfin sc/døgn = 50mcg/9me Fentanyl Opioider Hur9gvirkende per os: min før effekt, og varer i ca 4 9mer Lang9dsvirkende per os: minu^er før effekt og varer i ca 12 9mer (8-12) Smerteplaster Inneholder fentanyl Preparater: Durogesic, Fentanyl Plasterstørrelser: µg/t Fulldose e^er ca 24 9mer (ove før) SkiVe hvert 3. døgn (noen ganger hvert 2.) Passer for pasienter i stabil fase der behov for dosejustering er liten, og gjennombruddsmerter ikke er et stor behov. Smerteplaster- forts. Aktuelt der pas. av en eller annen grunn ikke egner seg for per oral behandling Ved dårlig nyrefunksjon Ved gjennombruddsmerter: hur9gvirkende opioid (Instanyl, Morfin, Oxynorm el l) Bivirkninger: Samme som andre opioider, løsner hvis pasienten sve^er mye (sep. Paracet??) Plasteret presses godt fast 9l tørr, hårfri, ren hud på overkropp eller overarm Opioidrotasjon Ved stor toleranseutvikling (stor doseøkning), u9lstrekkelig effekt, mye bivirkninger eller intoleranse av annen grunn 5

6 Opioider Ingen øvre dosebegrensning Dosebegrensende = bivirkninger Dosering e^er effekt på pasienten - ikke e^er felleskatalogen.. Husk dosereduksjon på svært gamle pasienter, ved nedsa^ allmen9lstand og ved redusert nyrefunksjon Stor variasjon i dosebehov, spesielt ved peroral behandling Overdosert- underdosert Tenk ny^! Subcutant/IV/pumpe Epiduralkateter/spinalkateter Adjuvant behandling Pallia9vt team? Pumper Kan blande flere andre medikamenter sammen med analge9ka : kvalmes9llende, angstdempende, buscopan Apotek 9lbereder blandinger (Gjøvik) Pallia9vt team kan bistå med utregning av doser osv Opioider- Bivirkninger Respirasjonsdepresjon Kvalme, brekninger, oppkast Munntørrhet/svetng Obs9pasjon Miose (små pupiller) Psykiske: hallusinasjoner, panikk, personlighetsforandringer, døsighet, forvirring FORVENTET TOLERANSE : 1 år è doseøkning x 3-4 Toleranseutvikling RASK : respirasjonsdepresjon og sedasjon/ konfusjon (sentral virkning) LANGSOM : smerte og kvalme MEGET LANGSOM : obs9pasjon og miose (perifer virkning) 6

7 Bør man derfor ikke starte for 9dlig med opioder? MYTE : Smertes<llende er ikke effek<vt i slu4tstadiet dersom vi starter for <dlig FEIL! Abs9nens Normal reaksjon ved for rask nedtrapping sve^etokter tachycardi skjelvinger diaré allment ubehag muskelspenninger leggkramper kvalme kolikk kuldefornemmelser tremor psykisk instabilitet tåreflod Abstinens Re^ eller galt? Ved opioidbruk >2-4 uker : minimum dagers nedtrapping før sep. Problemet med obs9pasjon avtar ved langvarig opioidbruk Opioider + laktulose/laxoberal/ movicol = Sant! ikke Obs9pasjon- opioider Gir økt tonus i gla^ musklatur og sfinktere i GI- traktus, urinveier og galleveier Reduserer peristal9kk Reduserer defekasjonsrefleks Økt absorbsjon av væske og elektroly^er Nedsa^ slimutsondring Obs9pasjon- opioider Immobilitet Slaggfatg kost Drikker og spiser lite An9cholinerge medikamentbivirkninger (an9depressiva med mer) 7

8 Andre årsaker Obstruksjon voksende svulst- vev eller godartede infiltrater adheranser, betennelse, iskemi. Pseudoobstruksjon Infiltrerende vekst av krevceller i krøs, tarm- vegg eller nervepleksuser. Metabolske forstyrrelser Annet inflammatorisk ødem Cytosta9ka Tiltak ved opioidutløst obs9pasjon Laksan9a (Laxoberal, Laktulose, Movikol, Toilax, Relistor, Targinic) Fysisk ak9vitet Kostråd Opioidantagonist (Relistor, Targinic ) Perifertvirkende opioidantagonist Relistor Relistor brukes ved behandling av opioidindusert forstoppelse der respons på vanlig avførende behandling ikke har vært 9lstrekkelig Adjuvant smertelindring Tricyklisk an9depressiva Sarotex An9epilep9ka Neuron9n/Tegretol/Lyrica Kor9son Strålebehandling (skjele^metastaser) Cytosta9ca Bisfosfonater Hormoner Nevrogene smerter Kompresjon/infiltrasjon i nervevev eller defekt nerveledningsmekanisme etter tidligere nevrogen skade Nevrogene smerter 8

9 Nevrogene smerter Sarotex mg kveld (obs tre^het, munntørrhet, an9kolinerge bivirkninger- forvirring) Anfallsvis lynsmerter: Tegretol 50 mg x 2, kan økes 9l max 600 mg/døgn Lyrica 25 mg x 2 po evnt opptrapping 9l max 600 mg/døgn Neuron9n mg x 2-3 evnt opptrapping 9l max 3600 mg/døgn Psykogen smerte Kan være en del av normal sorgreaksjon ved å få alvorlig krevsykdom Smerteopplevelsen kan forverres ved underliggende psykisk sykdom Sjeldent aktuelt med medikamentell behandling Stø^e/empa9/samtale/gi trygghet Symptomene er ove svingende vondt i hele kroppen, vondt overalt Kor9son An9inflammatorisk potens/ødemreduksjon Brukes derfor ved uønsket/smertefullt ødem (eks hjerneødem, nerverotsmerter, leverkapselspreng) Hydrokor9son: 1 (an9inflamatorisk potens) Prednisolon: 4 Methylprednisolon: (Medrol) 5 Dexamethason (Fortecor9n): Vanligste feil ved opioidbehandling Starter for sent Trapper ikke opp fort nok Stopper opptrapping for tidlig Glemmer obstipasjonsprofylakse? Gir ikke tilstrekkelig ekstramedisin ved gjennombruddssmerter Manglende individuell dosejustering Manglende evaluering (ESAS) Eksempler Mann 60 år med nyrekrev Bruker Dolcon9n 30 mg x 2 U9lfredss9llende smertelindret VAS 6 Har ta^ Morfin 10 mg x 2 siste døgn Løsning: Øke 9l 50 mg Dolcon9n x 2 Ved u9lfredss9llende effekt: Øk siste døgndose (fast pluss behovsdose) med ca 20 % Mann 60 år med nyrekrev Bruker Dolcon9n 200 mg x 2 U9lfredss9llende smertelindret VAS 6 Har ta^ Morfin 10 mg x 2 siste døgn (kommentarer 9l denne dosen?) Løsning 260 mg x 2 Eksempel Pasienten bruker Dolcon9n 30 mg x 2 Pasienten har smerter og har ta^ morfin 10 mg 4 gg siste døgn som behovsmedisin Behovsdose morfin = 1/6 av døgndose morfin (1/10) Regn ut døgndose morfin Dolcon9n 30 mg x 2 = 60 mg Morfin 4 x 10 mg = 40 mg Total døgndose 100 mg Øk med 20% Ny dose Dolcon9n: 60 mg x 2 Behovsdose Morfin: 1/6 x 120 = 20 mg 9

10 Eller tabellj Smertelindring i terminalfase siste dager og 9mer Uwordringer: Pasienten tar ikke table^er Økt behov for smertes9llende Løsning: 1 mg morfin sc = 3 mg morfin po 10

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Smertebehandling Lindring under midnattsol

Smertebehandling Lindring under midnattsol Smertebehandling Lindring under midnattsol 5. mai 2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Hf Oversikt 1. Smertediagnostikk 2. Prinsipper for smertebehandling 1. Paracet 2. Morfinpreparater 3. Bivirkninger

Detaljer

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15.

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Smerte er det pasienten sier at det er, og den er tilstede når pasienten sier det! Et symptom og et

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon www.isipalliasjon.no Symptomlindring akutte tilstander i palliasjon medikamenter for døende Aart Huurnink Stavanger, 27.09.11 adresser http://www.isipalliasjon.no/

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess

Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess Bodil Ekhorn kreftsykepleier Nordlandssykehuset Lofoten Oktober 2007 Personlig kunnskap Personlig kunnskap fullt og helt et

Detaljer

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 3. seksjon Smerterbehandlingsukutane injeksjoner November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Smerte- hva er det? Et nevrofysiologisk varselsignal (deskriptiv) Opplevelse og erfaring (affektiv,

Detaljer

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012 SMERTE Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Jørgen Hansen Seksjonsoverlege Smerteseksjonen Nordlandssykehuset Bodø DEFINISJON ( IASP ) - ubehagelig sensorisk og emosjonell

Detaljer

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye UNDERVISNINGENS INNDELING Brystkreft forekomst utredning, diagnose og behandling spredningsmønster lymfødem

Detaljer

Smerte-diagnostikk og smertebehandling. pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd

Smerte-diagnostikk og smertebehandling. pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd Smerte-diagnostikk og smertebehandling hos demenssyke pasienter og hos demenssyke pas. med utfordrende adferd Hvorfor er det viktig og hvorledes kan det gjøres? Olav Aga Hamar 14.mai 2013 olavaga@broadpark.no

Detaljer

Vurdering og behandling av smerte ved kreft

Vurdering og behandling av smerte ved kreft Vurdering og behandling av smerte ved kreft Meysan Hurmuzlu Overlege, PhD Seksjon for smertebehandling og palliasjon Haukeland Universitetssykehus 05.11.2013 E-post: meysan.hurmuzlu@helse-bergen.no 1 Smerte

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hospicefilosofiens grunntanke Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Smerter og smertelindring

Smerter og smertelindring 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Akutt smerte Vurdering og behandling

Akutt smerte Vurdering og behandling Akutt smerte Vurdering og behandling Tone Høivik Postoperativ seksjon / Seksjon for smertebehandling og palliasjon Kirurgisk Serviceklinikk November 2014 tone.hoivik@helse-bergen.no Nylig oppstått Lett

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

Smerter ved ryggmargsbrokk

Smerter ved ryggmargsbrokk Karen Grimsrud TRS kompetansesenter 2008 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har gitt tilbud til mennesker som har ryggmargsbrokk siden 1992. Det er relativt sjelden de tar opp smerter som et problem.

Detaljer