Statsbudsjettet skatteopplegget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget"

Transkript

1 Statsbudsjettet skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for Stortingsmeldingen inneholder en generell omtale av Regjeringens skatte- og avgiftspolitikk, mens proposisjonen inneholder konkrete forslag til lov- og satsendringer. Skatteopplegget er preget av at det for tiden pågår en større utredning innenfor selskapsbeskatningen. Regjeringen oppnevnte den 15. mars 2013 et utvalg som skal vurdere selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Det er nærliggende at utvalgets innstilling kan føre til betydelig omlegging av nærings- og selskapsbeskatningen, med reduksjon av skattesatsene og motsvarende utvidelse av skattegrunnlaget. Utvalget skal fremlegge sin innstilling innen 15. oktober 2014, slik at endringene vil kunne tre i kraft tidligst fra Regjeringen sendte 11. april 2013 et forslag på høring om å begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold. På bakgrunn av høringsrunden fremmer Regjeringen nå forslag om regelendringer med begrensninger i rentefradraget i låneforhold mellom selskaper som inngår i konsern. Som tidligere varslet fremmer Regjeringen nå også forslag om å redusere skattesatsen for selskaper fra 28 pst til 27 pst fra For personlig næringsvirksomhet foreslås en tilsvarende skattelette ved å redusere satsen for trygdeavgift. Vi vil nedenfor gjennomgå de mest sentrale forslagene i proposisjonen. AVSKJÆRING AV GJELDSRENTER I proposisjonen følger Regjeringen opp sitt forslag i høringsnotat av 11. april 2013 om begrensning i fradragsretten for gjeldsrenter på lån mellom nærstående parter. Det er gjort noen justeringer i forslaget som medfører at færre selskaper blir rammet av reglene: Fradragsretten økes til 30 pst. av beregningsgrunnlaget mot 25 pst. som foreslått i høringsnotatet. Avskåret rentefradrag skal kunne fremføres i 10 år mot 5 år som foreslått i høringsnotatet. Bunnfradraget økes til kr 3 millioner i samlede renteutgifter mot kr 1 million i høringsforslaget. På den annen side foreslås det at også lån hos ekstern långiver, f eks banker, skal anses som interne lån omfattet av reglene om begrensning av rentefradrag dersom lånet er garantert av annet konsernselskap. Dette kan slå dramatisk ut for mange konserner der morselskapsgaranti er et ordinært ledd i konsernfinansieringen. Hovedpunktene i forslaget er som følger: Rentefradrag på lån fra nærstående foreslås begrenset til 30 pst av «skattemessig EBITDA» Renter på lån fra eksterne parter vil fortsatt være fullt fradragsberettiget o Slike eksterne renter vil likevel være med å fylle opp rammen på 30 pst o Dersom lån fra ekstern part er garantert av en nærstående, f.eks. gjennom en morselskapsgaranti, regnes det som internt lån

2 Begrensningsregelen vil gjelde for aksje- og allmenaksjeselskaper, deltakerlignede selskaper, NOKUS-selskaper samt norsk filial av utenlandsk selskap o Det er gjort unntak for finansieringsforetak Begrensningsregelen kommer til anvendelse uansett hvor den nærstående långiver er hjemmehørende o Det innebærer bl.a. at også lån mellom norske nærstående omfattes Ingen unntak for renter på mellomværende i konsernkontoordninger Avskåret rentefradrag kan fremføres i 10 år Det etableres et bunnfradrag der selskaper som har samlede renteutgifter på mindre enn kr 3 millioner ikke omfattes Beregningen av maksimalt rentefradrag Begrensningen går i korthet ut på at skattyter kun får fradrag for interne renter som ligger innenfor 30 pst. av et beregningsgrunnlag fastsatt som «skattemessig EBITDA». Overskytende interne renter kan fremføres til fradrag i de kommende 10 inntektsår forutsatt at det i vedkommende år er rom for fradrag etter begrensningsregelen. Eksterne renter vil fortsatt være fullt ut fradragsberettiget. Aksjeselskaper mv Begrensningen tar utgangspunkt i skattyters alminnelige (skattemessige) inntekt. Netto samlede rentekostnader samt avskrivninger holdes utenfor ved beregningen av grunnlaget. Netto rentekostnad er rentekostnad fratrukket renteinntekter. Her inngår både interne og eksterne rentekostnader. Mottatt eller avgitt konsernbidrag regnes med i grunnlaget, slik at man i skattekonsern i en viss grad kan tilpasse seg til avskjæringsregelen. Skattefrie inntekter etter fritaksmetoden regnes imidlertid ikke med selv om slike inntekter øker selskapets regnskapsmessige resultat og evnen til å betjene gjeld. Også fremførbart underskudd som fradragsføres i inntektsåret trekkes fra før man kommer fram til beregningsgrunnlaget. Det er altså ikke adgang til å fremføre underskudd etter at fradragsbegrensningen er gjennomført. Selskapet kan kreve fradrag for konserninterne gjeldsrenter inntil 30 pst av dette beregningsgrunnlaget. Eksterne gjeldsrenter (i.e. renter på lån til andre långivere enn konsernselskaper) kan dermed fylle opp hele fradragsgrunnlaget, slik at ingen del av de interne rentene kommer til fradrag. Selv om de eksterne rentene alene overstiger 30 pst, vil det imidlertid innrømmes fullt fradrag for disse. Deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper Beregningsregelen er den samme som for aksjeselskaper. Beregningen skal skje på selskapets hånd som om selskapet var skattyter. Underskudd i deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper tilordnes deltakerne årlig og en eventuell fremføring av underskudd fra deltakelse i deltakerlignet selskap vil skje individuelt på deltakernes hender. Slike underskudd vil derfor ikke påvirke rentefradragsrammen i slike selskaper, i motsetning til i aksjeselskaper, der fremføring av underskudd skjer på selskapets hånd. Regjeringen foreslår derfor at avskårede renter til fremføring i deltakerlignede selskaper reduseres med et beløp lik 30 pst. av selskapets underskudd for det aktuelle inntektsåret.

3 Hva regnes som renter Utgangspunktet er at renter følger definisjonen i skatteloven 6-40 og 5-1 og Garantiprovisjoner skal regnes med. Skattyter kan velge om han vil fradragsføre eller aktivere byggelånsrenter. Dersom skattyter velger å aktivere slike renter vil de ikke inngå i beregningen av netto rentekostnader etter avskjæringsregelen. Det er gitt hjemmel for Regjeringen til å gi nærmere forskrift om hva som skal regnes som renter. Valutatap på fordringer og gjeld inngår ikke i rentebegrepet. Derimot vil en over- eller underkurs ved låneopptak inngå i beregningen av netto rentekostnad i det år den realiseres, hvilket kan gi store utslag for beregningsgrunnlaget for dette året. Regjeringen foreslår videre at gevinst eller tap ved første gangs omsetning av rene under- eller overkursobligasjoner i annenhåndsmarkedet skal inngå i fradragsbegrensningen i helhet som rentekostnad eller -inntekt. Gevinst og tap på derivatinstrumenter skal derimot ikke inngå i beregningen av netto rentekostnad. Derimot skal gevinst og tap på sammensatte obligasjoner som ikke skal dekomponeres for skatteformål, i sin helhet regnes som renter i denne beregningen. Hvilke låntakere reglene gjelder for Regjeringen uttaler at hensynet til likebehandling av virksomhet tilsier at regelen bør gjelde uavhengig av låntakers organisasjonsform. Regelen gjelder generelt for selskaper og innretninger som er selvstendige skattesubjekter; det vil først og fremst si aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper, men omfatter også andre selskaper og innretninger som noen eier andeler i eller mottar inntektsandeler fra, samt interkommunale selskaper og statsforetak. Også stiftelser og foreninger omfattes. Regelen gjelder imidlertid ikke for låntakere som er fysiske personer. I tillegg omfattes deltakerlignede selskaper (ANS, KS, DA) og såkalte NOKUS-selskaper. Dessuten omfattes norsk filial av utenlandsk selskap. Enkeltpersonforetak omfattes imidlertid ikke selv om virksomhetsutøveren er utenlandsk. Dessuten omfattes lån fra eierkommune til selskap som har som formål å produsere primære kommunale og fylkeskommunale oppgaver mv. Regelen gjelder lån fra alle långivere, uavhengig av hva slags subjekt långiver er; dvs. at også bl.a. lån fra privatpersoner omfattes. Hva anses som lån fra nærstående Kravet til interessefellesskap er det samme som i ligningsloven 4-12 om såkalte «kontrollerte transaksjoner». Regelen omfatter derfor lån fra en långiver som direkte eller indirekte har en eier- og kontrollandel på minst 50 pst. Ved indirekte eierandeler medregnes hvert ledd i eierkjeden der eierandelen er minst 50 pst, uavhengig av hvor mange ledd det er i eierkjeden. Det er tilstrekkelig at kravet til eierandel eller kontroll er oppfylt på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret.

4 Regjeringen drøfter også tilfeller der f.eks. tre subjekter eier et selskap 100 pst. (men ingen av dem eier minst 50 pst.) I disse tilfellene vil de tre eierne kunne ha felles interesse i å etablere selskapet med lav egenkapital og høy gjeldsgrad ved at de skyter inn forholdsmessig lik andel av lån og egenkapital. Et slikt tilfelle vil likevel ikke omfattes av regelen, men vil kunne rammes av den alminnelige bestemmelsen om interessefellesskap i skatteloven For filialer foreslår Regjeringen at forholdet mellom eksterne og interne lånekostnader settes lik forholdet mellom den interne og eksterne gjelden i selskapet som sådan. Regjeringen opprettholder forslaget fra høringsnotatet om at såkalte «back-to-back-lån» skal omfattes. Dette gjelder der lån fra en nærstående er gitt indirekte via en uavhengig part. I tillegg foreslår Regjeringen i proposisjonen at også ekstern gjeld skal omfattes dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden. Typisk omfatter dette lån der det er gitt morselskapsgaranti. Regjeringen vil vurdere om det skal innføres unntak der f.eks. et datterselskap har stilt sikkerhet for morselskapets eksterne gjeld. Regjeringen uttaler imidlertid at også lån der det er gitt erklæringer e.l. om økonomisk støtte («letter of comfort» mv.) etter en konkret tolkning kan omfattes. Regjeringen har her utvidet regelens rekkevidde betydelig i forhold til forslaget i høringsnotatet. Bestemmelsen antas å kunne få betydelig negativ virkning for mange konsern der bruk av morselskapsgarantier inngår som et ordinært ledd i en konsernfinansiering. Terskelverdi Regjeringen har i proposisjonen foreslått at det innføres en terskelverdi på NOK 3 millioner (mot NOK 1 million i høringsnotatet). Det innebærer at skattytere som har samlede netto rentekostnader (fra eksterne og interne lån) som ikke overstiger NOK 3 millioner unntas fra begrensningsregelen. Fremføring av avskåret rentefradrag Renter som ikke har kommet til fradrag i et inntektsår på grunn av begrensningsregelen kan fremføres til fradrag i senere inntektsår. Det er foreslått en fremføringsadgang i 10 år (mot 5 år i høringsnotatet). Fremførte renter som ble avskåret i foregående inntektsår kommer til fradrag før årets renter. I deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper fremføres avskårede renter på selskapets hånd «som om selskapet var skattyter» og følger andelen ved en eventuell overdragelse av andeler i selskapet. Skattyter må hvert år utnytte rentefradragsrammen fullt ut for at fremføringsrett skal foreligge. Konsernkontoordninger Konsernkontoordninger som etablerer interne mellomværende med tilhørende renteinntekter og -kostnader omfattes av regelen. Dette kan innebære at et konsernselskap innenfor konsernkontoordningen beskattes for renteinntekter som et annet konsernselskap ikke får fradrag for på grunn av avskjæringsregelen. Reglene vil i praksis medføre at mange konsern må gjennomgå sin konsernkontoordning slik at effekten av «interne lån» oppstått gjennom konsernkonto kan overvåkes. Særlige foretak eller virksomheter Det er gitt et generelt unntak fra regelen for finansinstitusjoner som banker, forsikringsselskap, kredittinstitusjoner mv. Unntaket gjelder imidlertid ikke andre typer selskaper i finanskonsernet. Petroleumsselskaper er foreløpig ikke omfattet av regelen, men Regjeringen har varslet at det vil komme tilbake med forslag om begrensning av rentefradraget i disse selskapenes alminnelige inntekt.

5 Kraftforetak omfattes av regelen for så vidt gjelder alminnelig inntekt, men Regjeringen har varslet at det vil foreta en gjennomgang med sikte på mulige justeringer for denne sektoren. Ikrafttredelse De nye reglene er foreslått å tre i kraft med virkning fra 1. januar 2014 og vil også gjelde renter på eldre lån fra dette tidspunkt. Noen kommentarer til reglene Bakgrunnen for forslaget om begrensing i fradrag for renter på interne lån er å begrense muligheten for multinasjonale selskap til å bruke rentefradrag som ledd i skatteplanlegging gjennom høy grad av gjeldsfinansiering av investeringer i Norge. Med den metoden Regjeringen foreslår vil reglene imidlertid ramme også helnorske konsern. Særlig dramatisk vil reglene bli for selskaper som er i en fase der inntjeningen og dermed beregningsgrunnlaget er lavt og man vil derfor få en «medsyklisk» virkning ved at inntektsår med lav inntjening også «straffes» med redusert fradrag for gjeldsrenter på lån fra nærstående - samtidig som renteinntekten inngår fullt ut i långivers (konsernspissens) skattegrunnlag. I praksis vil antakelig svært mange konserner måtte endre finansieringen av datterselskaper fra lån til egenkapital, noe som vil medføre atskillig større administrativ byrde. Reglene vil skape særlige utfordringer for iallfall konsern i følgende situasjoner: Der det foreligger fremførbare underskudd i noen konsernselskaper ved at fradrag for konsernbidrag hos ett selskap kan føre giverselskapet inn i en skatteposisjon med avskjæring av fradrag for gjeldsrenter. For konsern med konsernkonto vil det oppstå mellomværender som anses som «interne lån» og følgelig risiko for avskjæring av rentefradrag. En rekke helt ordinære finansieringer basert på fornuftige forretningsmessige vurderinger hvor det foreligger morselskapsgaranti vil rammes som «interne lån». Også samarbeidsprosjekter der man deltar med mer enn 50 % andel kan reise særlige problemstillinger dersom partene også skal finansiere et prosjekt med lån. Den skattemessige behandlingen av helnorske konsern som nevnt ovenfor, medfører at mange i norsk næringsliv må endre sin ellers forretningsmessig begrunnede og fornuftige finansiering av selskaper og prosjekter for ikke å rammes av avskjæring av fradragsrett. Slik sett vil de nye reglene påvirke norske næringsdrivendes handlinger og ikke fungere skattemessig nøytralt, noe som er et hovedprinsipp innen norsk beskatning. Det er mange som i likhet med oss mener at reglene favner for vidt. Det gjenstår å se om den nye Regjeringen vil være mer lydhør overfor næringslivet og justere reglene i riktig retning. FORMUESSKATTEN Det foreslås å øke bunnfradraget i formuesskatten fra kroner til 1 mill. kroner. For ektepar som lignes under ett for begges formue, skal det samlede bunnfradraget være 2 mill. kroner. Regjeringen foreslår også å øke ligningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 pst til 60 pst av anslått markedsverdi.

6 Bakgrunnen for endringene er ønske om at formuesskatten skal få en mer omfordelende effekt der de mest formuende betaler en større del av formuesskatten enn tidligere. Endringene skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret ARVEAVGIFTEN Fribeløpet i arveavgiften foreslås økt fra kroner til en mill. kroner. Arveavgiftspliktige gaver og arv som overstiger dette fribeløpet skal avgiftsbelegges med 10 pst til barn og foreldre, og med 15 pst til andre mottakere. I ikke-børsnoterte selskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv. skal aksjene eller andelene verdsettes til den forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi. Etter gjeldende regler kan mottaker velge å benytte enten 100 pst eller 60 pst av denne verdien som arveavgiftsgrunnlag. Muligheten til å benytte kun 60 pst av verdien (rabatt på 40 pst) er begrenset oppad til et beløp på 10 mill kroner. Det overskytende skal verdsettes til 100 pst. Regjeringen forslår nå å redusere den valgfrie rabatten fra 40 pst til 30 pst. Det vil si en verdsettelse som tilsvarer 70 pst av skattemessig formuesverdi. Det foreslås at endringene trår i kraft fra 1. januar ENDRING I REGLENE OM BOTID VED GEVINSTBESKATNING AV BOLIG Regjeringen foreslår å opprettholde kravet til minste eiertid på ett år som vilkår for å unngå gevinstbeskatning ved realisasjon av bolig. Det foreslås imidlertid at det skal tas hensyn til eierens botid de siste 20 årene av eiertiden istedenfor bare de siste to årene som i dag. Dersom eiertiden er kortere enn 20 år, vil botiden i hele eiertiden være avgjørende for skatteplikten. Botidens andel av eiertiden de siste 20 årene vil således være avgjørende for hvor stor del av gevinsten som er skattefri/skattepliktig. Har eieren eid boligen i 10 år og benyttet den til egen bolig ni av disse årene, vil den skattepliktige gevinsten utgjøre 10 pst av den samlede gevinsten. Etter Regjeringens forslag skal brukshindringer som skyldes arbeidsopphold, helse m.v. ikke redusere botiden. Det samme gjelder ikke-bruk av boligen av kortere varighet. Regjeringen viser til at forslaget hindrer muligheten til å selge uteieboliger skattefritt ved å tilpasse seg reglene om botid over en kortere periode. Det foreslås at endringene trår i kraft fra 1. januar SKATTEKLASSE 2 FOR EKTEFELLER Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektefeller. Forslaget gjennomføres ved at det høyere personfradraget og finnmarksfradrag i klasse 2 bortfaller. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Regjeringen ønsker å styrke incentivene til å gå ut i yrkeslivet. Det foreslås at endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2014.

7 SKATTLEGGING AV FORDEL AV RIMELIGE LÅN I ARBEIDSFORHOLD Ved lån i arbeidsforhold skal arbeidstaker beskatte fordelen som settes lik differansen mellom renten som skattyter betaler og en normrente som fastsettes årlig. Denne normrenten er i dag vesentlig lavere enn boliglånsrenten. Regjeringen foreslår derfor å øke normrenten fra 0,5 til 1 pst. Endringen foreslås gjennomført med virkning fra 1. januar FRADRAG FOR ARBEIDSREISER OG BESØKSREISER TIL HJEMMET Regjeringen forslår at det settes et tak på reisefradraget for de lengste reisene. Maksimal samlet årlig reiseavstand foreslås å være km innenfor EØS. Den delen av samlet reiselengde som overstiger km i året kan det derfor ikke kreves reisefradrag for. Etter dagens satser vil det høyest mulig reisefradraget dermed bli kroner. Det foreslås at pendlere til land utenfor EØS-området skal kunne kreve fradrag for reiseutgiften oppad begrenset til kr kr ved å dokumentere de faktiske billettutgiftene. Det foreslås at endringen trer i kraft fra og med inntektsåret REDUSERT SELSKAPSSKATTESATS Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for aksjeselskaper (og andre upersonlige skattytere) med en prosentenhet, fra 28 pst til 27 pst. Forslaget ble varslet i revidert nasjonalbudsjett for Det skal gjennomføres en tilsvarende skattelettelse for personlige deltakere i deltakerlignede selskaper ved at personlige deltakeres skattepliktige inntekt fra selskapsdeltakelsen settes til 27/28-deler av andelen av det skattemessige overskuddet/underskuddet. Dette gir den samme effekten som en satsreduksjon på en prosentenhet. Skattesatsen for tillegg i alminnelig inntekt, som beregnes ved utdelinger fra selskapet, skal fortsatt være 28 pst. For personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) skal det gjennomføres en tilsvarende skattelettelse ved å redusere trygdeavgiftssatsen med 0,72 prosentenhet. Samtidig skal både særskatten på petroleumsutvinning og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med ett prosentpoeng, til henholdsvis 51 pst og 31 pst, slik at skattetrykket innenfor disse sektorene beholdes uendret. Regjeringen foreslår også at satsreduksjonen skal få anvendelse ved skattlegging av eiere av norskkontrollerte selskap mv. hjemmehørende i lavskatteland. For norske deltakere i NOKUS-selskap som er aksjeselskap eller annet selskap som er selvstendig skattesubjekt, vil den foreslåtte satsreduksjonen til 27 pst. også gjelde den delen av inntekten som stammer fra NOKUS-selskapet. For personlige deltakere i NOKUS-selskap skal inntekten fra NOKUS-selskapet nedjusteres til 27/28-deler. Dette vil ha den samme virkningen som en satsreduksjon fra 28 pst. til 27 pst. Skattelettelsen gjennomføres for å stimulere til økte investeringer, og er etter Regjeringens syn det første skrittet mot en bedriftsbeskatning med reduserte satser og bredere grunnlag. Forslaget må ses i sammenheng med at mange europeiske land de siste årene har redusert skattesatsene. Den gjennomsnittlige selskapsskattesatsen i de 27 EU-landene falt fra 35,3 pst. i 1995 til 23,5 pst. i 2012.

8 STARTAVSKRIVNINGER FOR DRIFTSMIDLER I SALDOGRUPPE D Regjeringen foreslår å innføre startavskrivning på 10 pst for driftsmidler i saldogruppe d. Dette er den såkalte maskingruppen og omfatter driftsmidler som personbiler, maskiner, redskaper, instrumenter, inventar mv. Ordinær avskrivningssats i saldogruppen er 20 pst. Forslaget innebærer dermed at skattemessig avskrivning blir 30 pst i året driftsmidlet erverves. Påfølgende år skal ordinær avskrivningssats på 20 pst benyttes. Formålet med endringen er å stimulere til nyinvesteringer i fastlandsindustrien. Forslaget ble varslet i revidert nasjonalbudsjett i mai UTVIDEDE FRADRAGSMULIGHETER I SKATTEFUNN For å stimulere til økt FoU-samarbeid mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner og bidra til at flere samfunnsøkonomiske FoU-tiltak blir gjennomført, foreslår Regjeringen å utvide fradragsmulighetene i skattefradragsordningen Skattefunn. Beløpsgrensen for kostnader knyttet til innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner foreslås doblet fra 11 millioner kroner til 22 millioner kroner. Beløpsgrensen for kostnader til egenutført FoU skal fortsatt være 5,5 millioner kroner, mens beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU foreslås satt til 22 millioner kroner. MERVERDIAVGIFT For å motvirke merverdiavgiftssvindel er det foreslått å endre merverdiavgiftsloven slik at plikten til å beregne merverdiavgift ved innenlands omsetning av gull endres fra selger til kjøper. Endringen skal kun gjelde gull med en gitt finhetsgrad (på minst 325 tusendeler), og kun når kjøper er næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Regjeringen forslår også å endre oppgavefristen for 3. termin for merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner fra 20. august til 31. august. ANDRE SÆRAVGIFTER Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften på biler med i gjennomsnitt 12,5 prosent. I tillegg foreslås å fjerne omregistreringsavgiften for tyngre kjøretøy. Det er også foreslått en provenynøytral omlegging av engangsavgiften for biler, med mer vekt på utslipp, og mindre vekt på motoreffekt. REDUKSJON AV TINGLYSNINGSGEBYRET Fra 1. januar 2014 foreslår Regjeringen at det vanlige tinglysningsgebyret settes ned fra kr til kr 525. FORDELING AV FRADRAG FOR GJELD OG GJELDSRENTER MELLOM NORGE OG UTLANDET Regjeringen foreslår at personer med alminnelige skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS stat skal få fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Dette gjelder allerede for bolig eller fritidsbolig i stater der skatteavtalen mellom Norge og vedkommende stat bygger på kreditmetoden for unngåelse av dobbeltbeskatning. Kreditmetoden innebærer at formuen eller inntekten i utlandet også beskattes i Norge, men at det gis

9 fradrag (kreditfradrag) i utlignet norsk skatt for endelig utliknet skatt som er betalt på formuen eller inntekten i det andre landet. Forslaget omfatter derfor kun de tilfeller der eiendommen ligger i en av de seks EØS statene der Norge etter skatteavtalen skal unnta fra norsk beskatning formue i og/eller inntekt fra eiendommen i vedkommende stat (unntaksmetoden). Dette gjelder Belgia, Bulgaria, Italia, Kroatia, Malta og Tyskland. Det foreslås som vilkår for full fradragsrett at skattyter ikke også får fradrag for den samme gjelden og/eller gjeldsrente i den stat eiendommen ligger. Endringen foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret BESKATNING AV UNDERKURS OG OVERKURS PÅ MENGDEGJELDSBREV OPPHEVELSE AV BEGRENSNING I ADGANGEN TIL Å UTSTEDE UNDERKURSOBLIGASJONER Med mengdegjeldsbrev menes obligasjoner hvorav det er utstedt mange i sammenheng og med lik tekst. Etter dagens regler skal underkurs ved utstedelse av mengdegjeldsbrev skattlegges likt med renter, dvs. at underkursen fordeles til beskatning på innehaveren årlig over gjeldsbrevets løpetid. Utsteder får fradrag for underkursen over løpetiden. Overkurs gir tilsvarende fradrag for innehaveren av gjeldsbrevet over løpetiden, mens utsteder skattlegges årlig for de samme beløpene. Dagens regler for beskatning av underkursobligasjoner er kompliserte. Gjennom den såkalte emisjonsforskriften gjelder dessuten begrensninger i adgangen til å utstede underkursobligasjoner med løpetid over to år, som er begrunnet i et ønske om å motvirke at underskuddsobligasjoner ble utstedt som en tilpasning til skattereglene. Regjeringen fremmer nå forslag om endring av reglene, slik at underkurs ved utstedelse av mengdegjeldsbrev først skattlegges ved realisasjon av gjeldsbrevet. Realisasjon vil skje enten når obligasjonen selges eller når den innløses. Forslaget innebærer at underkurs vil skattlegges likt uavhengig om obligasjonen er utstedt med underkurs eller om underkursen har oppstått i annenhåndsmarkedet. Regjeringen legger til grunn at det som følge av forslaget ikke lenger er behov for dagens begrensninger i adgangen til å utstede underkursobligasjoner, og foreslår at emisjonsforskriften endres på dette punkt. Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft fra 2014 med virkning for mengdegjeldsbrev som er utstedt fra og med 1. januar ENDRING AV REGLENE OM NOKUS-BESKATNING FOR PERSONLIGE DELTAKERE BORTFALL AV KJEDEBESKATNING Reglene om NOKUS-beskatning innebærer at norske deltakere i selskaper som er hjemmehørende i land hvor beskatningen av selskapet er lavere enn 2/3 av norsk beskatning, skattlegges løpende i Norge for selskapets overskudd. NOKUS-beskatning gjelder imidlertid bare dersom selskapet er norskkontrollert, det vil si at minst halvparten av eierandelene eies eller kontrolleres fra Norge. Utenlandske selskaper hvor deltakerne NOKUS-lignes vil ikke omfattes av fritaksmetoden. Dette innebærer at inntekter fra aksjer som eies av NOKUS-selskaper og som ellers ville falt innenfor fritaksmetoden vil skattlegges gjennom NOKUS-ligningen, og NOKUS-deltakerne vil deretter

10 skattlegges med 72 pst. av utbyttet som utdeles fra selskapet. Det skjer dermed en dobbeltbeskatning av NOKUS-deltakerne som ikke ville skjedd dersom aksjene hadde vært eiet av et norsk selskap. Regjeringen foreslår at fritaksmetoden innføres for personlige deltakere i NOKUS-selskaper, slik at NOKUS-aksjonærer vil likestilles med aksjonærer i norske selskaper i forhold til fritaksmetoden. Som følge av regelen om at 72 pst. av utdelinger fra NOKUS-selskapet er skattepliktig (for å unngå dobbeltbeskatning av NOKUS-inntekten), foreslår Regjeringen at 28 pst. av de «fritatte» inntektene skal være skattepliktig. På denne måten oppnår en likebehandling med norske selskaper som omfattes av fritaksmodellen. Fritaket vil omfatte aksjeutbytte og aksjegevinst, og aksjetap vil tilsvarende ikke være fradragsberettiget. Regjeringen foreslår at deltakeren i tillegg skal inntektsføre 3 pst. av de «fritatte» inntektene i likhet med norske selskaper som mottar fritatte inntekter. Regjeringen foreslår at disse endringene trer i kraft allerede med virkning fra UTTAK FRA NORSK BESKATNINGSOMRÅDE ENDRING AV REGLENE OM SIKKERHETSSTILLELSE Skattyter som flytter driftsmidler eller finansielle eiendeler ut fra norsk beskatningsområde, er skattepliktig for eventuell gevinst på eiendelen frem til utflyttingstidspunktet. Skatten skal i utgangspunktet betales ved utflyttingen. Skattytere hjemmehørende i EØS-stater kan imidlertid kreve utsettelse med betaling av skatten frem til eiendelen realiseres, eller skattyterens bosted i en EØS-stat opphører, mot å stille betryggende sikkerhet. Slik sikkerhet kan ofte fremstå som unødvendig og kompliserende. Regjeringen foreslår at sikkerhet ikke skal kreves fra skattytere hjemmehørende innenfor EØS dersom det anses for ikke å være reell risiko for at skatten ikke blir betalt. Det skal etter forslaget gjøres en konkret vurdering av hvorvidt det er en slik risiko. Relevante momenter er ifølge proposisjonen hvorvidt det finnes en innkrevingsavtale med vedkommende EØS-stat, i hvilket omfang skattyteren fortsatt driver virksomhet eller har eiendeler i Norge, samt skattyterens betalingshistorikk. Skattedirektoratet avgjør med endelig virkning hvorvidt det foreligger slik reell risiko for at skattekravet ikke betales. Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft med tilbakevirkning til 15. mai ENDRING AV OPPBEVARINGSTID FOR REGNSKAPSMATERIALE Regjeringen foreslår å endre den generelle oppbevaringstiden for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) fra 10 til 5 år. Samtidig kan Regjeringen i forskrift fastsette krav om lengre oppbevaringstid for nærmere angitte typer dokumentasjon, når det finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Det er foreløpig ikke laget utkast til slik forskrift. OMTALESAKER MERVERDIAVGIFT Regjeringen arbeider for tiden med merverdiavgiftsreglene på finansielle tjenester. Regjeringen mener det bør ilegges merverdiavgift på finansielle tjenester som teknisk sett kan inkluderes i det ordinære merverdiavgiftssystemet. Dvs. tjenester som ytes mot konkrete lett identifiserbare vederlag som gebyrer, honorarer mv. Regjeringen mener også at skadeforsikring kan omfattes av

11 merverdiavgiftsplikten, men erkjenner at det må legges ned et betydelig regelteknisk arbeid før et konkret forslag kan presenteres for Stortinget. Videre arbeider Regjeringen med avgiftsreglene knyttet til fast eiendom. Regjeringen har erfart at dagens regelverk med frivillig registrering har enkelte uheldige utslag. For å oppnå en helhetlig vurdering av avgiftsreglene for fast eiendom har Regjeringen gitt Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere mulighetene for en utvidelse av merverdiavgiftsplikten ved omsetning av nye bygninger mv. For å avhjelpe uheldige konsekvenser ved dagens regelverk har Regjeringen allerede et forslag om nye regler på høring med frist til 6. januar 2014.

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno NARF Norges Autoriserte RegnskapsføreresForening ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon23 35 69 00 Telefax23 35 69 20 Internettwww.narTno E-post:post@narf.no Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen.

skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet Fra og med inntektsåret 2014 er det innført en regel om å begrense fradrag for renter

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Arkiv/Saksnr. Oslo LCT 13/1689 SL 132/13/00138-2 23. juni 2013 2244 BBE/KR Høring - Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Høringsnotat Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Finansdepartementet 11.04.2013 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Nærmere om behovet for å begrense fradraget for rentekostnader...

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Rentebegrensningsreglene omklassifisering av eksterngjeld til interngjeld

Rentebegrensningsreglene omklassifisering av eksterngjeld til interngjeld Rentebegrensningsreglene omklassifisering av eksterngjeld til interngjeld Artikkelen tar for seg de nye reglene om begrensning av fradragsrett for renter mellom nærstående og ser spesielt på tilfeller

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017 Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag 2017 12. mai 2017 Agenda 01 02 03 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Endringer i rentebegrensningsreglene Øvrige forventede endringer 2017 2 01

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Prop 1 LS (2013-2014): Skatter, avgifter og toll 2014 Årets budsjett er preget av noen mer dramatiske skatteendringer enn fjorårets budsjett. Her er hovedpunktene:

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Finansdepartementet har foreslått endringer i reglene om begrensning av rentefradrag. For selskaper som inngår i konsern, vil reglene bli utvidet til å

Detaljer

NYHETSBREV. Mai Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene

NYHETSBREV. Mai Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene Mai 2017 NYHETSBREV Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene I høringsnotat datert 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet betydelige endringer i dagens regler for begrensning av rentefradrag

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap AkewsokrannEr KV,ERNER Ter AkeieloMarkw -47."HAVFISK c'e-eanytem Memo Til: Fra: Finansdepartementet Dato: 24 juni 2013 Aker ASA v/ove Taklo Aker Solutions ASA v/njaal Arne Høyland Kværner ASA v/jens Even

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE Postadresse Postal Address Adresse Address Org.nr. Org.no Telefon Telephone E-post E-mail Postboks 5250 Majorstuen Middelthuns gate

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Hvor langt rentebegrensningsreglene

Hvor langt rentebegrensningsreglene Hvor langt rentebegrensningsreglene går Det er fortsatt uklarheter knyttet til forståelsen av de nye rentebegrensningsreglene. Artikkelen gir en fremstilling av innholdet i rentebegrensningsreglene slik

Detaljer

AS REVISION INFORMASJON

AS REVISION INFORMASJON AS REVISION INFORMASJON Nr. 1 2017 REGELENDRINGER PR. 1. JANUAR 2017 Nedenfor følger en oversikt over regelendringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 og andre endringer som er vedtatt. Skatter

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Pressemelding Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Skattelettelser for omstilling og vekst Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer