STATSBUDSJETT 2013 SKATT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATSBUDSJETT 2013 SKATT"

Transkript

1 Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Petroleumsskatt - skattefritak for utenlandsinntekter Fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskap Omdanning til aksjeselskap fra NUF Endringer for formuesskatt Endring for gevinstbeskatning av tomannsbolig Taksering av bolig for eiendomsskatteformål Merverdiavgift

2 Skatt Oktober 2012 Johan K. Engelschiøn m: t: CECILIE AMDAHL m: t: Gjennomføring av høringsforslag om unntak fra fritaksmetoden for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Regjeringen foreslår å gjennomføre tidligere høringsforslag om at fritaksmetoden ikke skal omfatte avkastning på aksjer mv. i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som inngår i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen. Også utenlandsk selskap som driver forsikringsvirksomhet i Norge gjennom filial omfattes, men ikke skadeforsikringsselskap. Forslaget omfatter ikke aksjer mv. som inngår i selskapsporteføljen. Bakgrunnen for forslaget er at aksjene mv. inngår i grunnlaget for selskapenes fradrag for avsetning til sikring og dekning av kundeforpliktelser. Inntekter fra aksjer mv. skal skattlegges som alminnelig inntekt og det kan tilsvarende kreves fradrag for tap. Også aksjer mv. som eies indirekte, for eksempel gjennom et deltakerlignet selskap, omfattes. Aksjeinntekt og aksjetap vil inngå i fradraget for avsetninger til forsikringsfond mv. etter skatteloven 8-5, som i dag. Forslaget er ment å rette opp en utilsiktet og urimelig skatteeffekt, og skal bidra til at livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene i større grad vil betale skatt på sine overskudd slik som andre aksjeselskaper. Skatten vil øke i år med positiv avkastning på aksjer og tilsvarende reduseres skatten i år med negativ avkastning. Ikrafttredelse er som varslet ved høringen satt til 1. januar Dog gjelder denne ikrafttredelsesdatoen ikke at overføring fra kundeportefølje til selskapsportefølje skal anses som realisasjon og gi umiddelbar skatteeffekt, og at FIFU-prinsippet gjelder ved slik overføring. Dette trer i kraft med virkning fra og med i dag, 8. oktober Petroleumsskatt - skattefritak for utenlandsinntekter Departementet foreslår at inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet skal unntas norsk skatteplikt. Kostnader og tap i tilknytning til slik inntekt skal ikke være fradragsberettiget. Departementets begrunnelse for forslaget er at dagens system i praksis er asymmetrisk, ved at selskapene får fradrag for store deler av kostnader mens Norge vil få kun beskjedne skatteinntekter, og derved uthuler skattegrunnlaget for norske oljeselskapers landbaserte virksomhet i Norge. Skattefritaket skal omfatte inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet utenfor det geografiske området som er angitt i psktl. 1. Det er inntekt fra utvinningsaktiviteten som omfattes, ikke tilknyttede tjenesteaktiviteter (boring, seismikk mv.), og ikke videre bearbeiding. Inntekt fra rørledningstransport omfattes ikke av skattefritaket. Forslaget tas inn i ny 2-39 i skatteloven. Departementet foreslår dessuten en avgrensning av fradragrett for gjeldsrenter. Det foreslås at skatteloven 6-91 skal gjelde tilsvarende. Dette innebærer at det ikke gis fradrag for gjeldsrenter som svarer til forholdet mellom verdien av eiendeler i den skattefrie utvinningsvirksomheten og verdien av skattyters samlede eiendeler, basert på bokført verdi i regnskap oppgjort i samsvar med regnskapsloven. Renteinntekter og valutaposter skal ikke omfattes av skattefritaket. Skattefritaket foreslås innført fra inntektsåret Underskudd ved utgangen av 2011 tillates fremført. Underskudd i 2012 avskjæres, dog slik at undersludd som skyldes tap ved realisasjon før tillates fremført. Det gis fradrag for konsernbidrag til dekning av underskudd som tillates fremført.

3 SKATT Oktober 2012 Endring i reglene om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskap Departementet foreslår å endre avskjærinsregelen for tap på fordring mellom nærstående selskap i skattelovens 6-2 tredje ledd som ble vedtatt i Avskjæringsregelen skal forhindre skattemotiverte tilpasninger knyttet til forskjellen mellom beskatning av aksjeinntekter etter fritaksmetoden og de alminnelige reglene om fradragsrett ved tap på fordring. Hensynet bak denne regelen tilsier at den bare bør gjelde for selskap som er omfattet av fritaksmetoden, men bestemmelsen rammer også enkelte fordringer hvor debitorselskapet ikke er omfattet av fritaksmetoden, herunder fordringer på selskap i lavskatteland og fordringer på boligselskaper, og det foreslås derfor å endre avskjæringsregelen slik at den avgrenses mot disse tilfellene. Det foreslås at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret alminnelig skattepliktig til Norge som hjemmehørende. Formålet med forslaget er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom NUF, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser beskatning i Norge. Forslaget innebærer at det kan gis forskrift om skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak, som skattemessig er hjemmehørende i Norge, til norsk aksjeselskap uten å gå veien om en fusjon, og vil dermed forenkle gjennomføringen av slike omdanninger. Det foreslås at endringen trer i kraft straks. Endringer for formuesskatt Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi. Bakgrunnen for forslaget er angitt å være at sekundærbolig og næringseiendom verdsettes vesentlig lavere enn andre investeringsobjekter. Dette stimulerer skattyterne til å investere i eiendom. Økte ligningsverdier av sekundærboliger kan virke positivt på boligmarkedet ved at de skattemessige insentivene til å plassere penger i flere boliger dempes. Sikkerhetsventilen på 60 prosent av markedsverdien foreslås uendret. Regjeringen angir at provenyet fra de økte ligningsverdiene gir rom for å øke bunnfradraget i formuesskatten. Regjeringen foreslår at bunnfradraget økes fra kr til kr Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret Omdanning til aksjeselskap fra norskregistrert utenlandsk foretak med begrenset ansvar som er skattemessig hjemmehørende i Norge Departementet foreslår å utvide området for skattefri omdanning til å gjelde omdanning av selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF) med skatteplikt som hjemmehørende i Norge, til et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Forutsetningen er at det vesentlige av virksomheten mv. videreføres i det nystiftede selskapet. Kravet til skattemessig kontinuitet er viktig for å sikre at skattefritaket ved omdanning ikke blir endelig, men kun en utsettelse med beskatningen til endelig realisasjon skjer ved en senere skatteutløsende begivenhet. Adgangen til omdanning foreslås avgrenset til norskregistrert utenlandsk selskap med begrenset ansvar som er Endring for gevinstbeskatning av tomannsbolig Fra og med inntektsåret 2012 ble regelen om skattefri utleie av tomannsbolig endret, slik at leieinntektene fra tomannsboliger er skattefrie dersom eieren bruker minst halvparten av tomannsboligen selv (regnet etter utleieverdi). For at gevinst ved realisasjon av tomannsbolig skal være skattefri er det etter gjeldende regler tilstrekkelig at eieren bruker minst halvparten av den ene boenheten som egen bolig. Regjeringen foreslår en endring i reglene for gevinstbeskatning, slik at skattefri realisasjon er avhengig av at eieren har brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi). Det foreslås at endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2013.

4 Skatt Oktober 2012 Johan K. Engelschiøn m: t: Taksering av bolig for eiendomsskatteformål Regjeringen foreslår at kommunene innenfor visse rammer skal kunne benytte formuesgrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatt på boliger fra og med Hovedbegrunnelsen for forslaget er å legge til rette for en enklere og rimeligere taksering for eiendomsskatt (kommunenes takseringskostnader reduseres). Videre vil det være en god utnyttelse av det nye systemet for formuesverdsetting av boligeiendommer. Der offentlig vei bygges for private utbyggere, tomteselskap mv. som ikke er merverdiavgiftspliktige, vil opphevelse av fritaket innebære en reell kostnadsøkning. Utredning av en aktivitetsskatt for finansiell sektor Det er særlig arbeidet med en aktivitetsskatt som et alternativ til ordinær merverdiavgift i finansiell sektor som har vært utredet av Finansdepartementet. CECILIE AMDAHL m: t: Forslaget innebærer at kommunene skal kunne hente ut relevante eiendomsdata fra en internettbasert portal utviklet av Skatteetaten. Merverdiavgift Opphevelse av vei- og banefritaket. Merverdiavgiftsfritaket ved omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og bane foreslås opphevet fra 1. januar Opphevelsen av fritakene innebærer at det skal beregnes ordinær merverdiavgift ved omsetning av tjenester til offentlig vei og baneanlegg. Dette vil gi økte merverdiavgiftskostnader for Statens vegvesen ved bygging og drift av riksveier og for kommuner og fylkeskommuner ved bygging og drift av kommunale veier og fylkesveier. De økte utgiftene er foreslått motvirket gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet, hvor det legges opp til full kompensasjon for både de offentlige og de bompengefinansierte deler av veiprosjektene. Departementet viser til at arbeidet med en aktivitetsskatt med egenskaper som er mest mulig lik merverdiavgiften vil være krevende. Det vises til at en helhetlig aktivitetsskatt vil være en nyskaping i internasjonal sammenheng, og utformingen reiser en rekke kompliserte spørsmål. Sentrale utredningstemaer vil blant annet bestå i å konkretisere skattegrunnlag og hvem som skal omfattes av en slik skatt. De økonomiske og administrative konsekvensene må også utredes, både for finansnæringen, andre berørte aktører og skatteetaten. Departementet kommer tilbake til saken, og det vises til at det vil være naturlig å sende et eventuelt forslag på høring. Presiseringer i ligningsloven 6-15 om kontroll hos tredjepart mv. Departementet har lagt frem forslag til presiseringer i ligningsloven 6-15 om kontroll av tredjeparter. Det foreslås at det uttrykkelig fremgår av bestemmelsen at også elektroniske lagrede dokumenter samt programmer og

5 SKATT Oktober 2012 programsystemer omfattes av utleverings- og fremleggelsesplikten, og at det er adgang til å kopiere virksomhetenes elektroniske arkiver for senere gjennomgang hos tredjepart eller hos ligningsmyndighetene. Forslaget innebærer at det ved kontroll av tredjeparter er adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre tilgang til elektronisk lagrede opplysninger under kontrollen. Presiseringen er en oppfølging av lovendring i 2008 hvor tilsvarende presiseringer for kontroll av skattyter, arbeidsgiver og toll- og avgiftspliktige ble inntatt i ligningslov, folketrygdlov, skattebetalingslov, tollov samt merverdiavgiftslov. For å få felles saksbehandlingsregler for kontroller på samtlige av skatteetatens forvaltningsområder, foreslås en ny bestemmelse i skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven, som vil gi hjemmel til å lage en ny forskrift om saksbehandlingsregler for skatte- og avgiftskontroll gjeldende for kontroll etter disse lovene. Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Trond Larsen Hugo P. Matre Peter Hiorth Therese Eriksen Håhjemsvik Christine Buer m: t: Partner, Bergen m: t: Partner, Stavanger m: t: Advokatfullmektig, Ålesund m: t: Fast advokat, Oslo m: t:

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer