Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4."

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret Fra og med inntektsåret 2014 er det innført en regel om å begrense fradrag for renter som betales mellom skattytere i interesse-fellesskap (nærstående), jamfør skatteloven Regelen omfatter både nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner. A Innledning 1 Hvem skal levere skjemaet Foretak plikter å levere RF-1315 som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave dersom selskapets eller innretningens netto rentekostnader i skjemaets post 140 overstiger kr (terskelbeløp). Dersom samlede netto rentekostnader (interne og eksterne) er kr eller lavere, skal rentefradraget ikke begrenses. Regelen omfatter aksjeselskap og øvrige selskap og innretninger som lignes som eget skattesubjekt. Videre omfattes deltakerliknede selskap, NOKUS-selskap, selskap innenfor rederibeskatnings-ordningen, kraftforetak, kommunale selskap organisert som aksjeselskap med videre som er skattepliktige og selskap/innretninger som har begrenset skatteplikt til Norge. Begrenset skattepliktige etter petroleumsskatteloven omfattes i utgangspunktet av rentebegrensningsregelen. Likevel er inntil videre selskap eller innretning som utelukkende skattlegges for sokkelinntekt fritatt fra å levere RF Se forøvrig nedenfor i punkt 10. Enkeltpersonforetak og personlige skattytere plikter ikke å levere RF Heller ikke finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen. Sentrale finansieringsordninger og internbanker faller innenfor ordningen. Konsernkontoordninger vil derved omfattes av regelen. 2 Generelt om begrensning av rentefradrag Fradragsbegrensningen beregnes individuelt for hvert selskap eller innretning som faller inn under reglene. Rentekostnader til nærstående som overstiger 30 prosent av en særskilt fastsatt resultatstørrelse ("skattemessig EBITDA"), skal avskjæres. Det er bare interne renter til nærstående som skal begrenses. Interne rentekostnader omfatter rentekostnader til nærstående person, selskap eller innretning. Rentekostnader til uavhengig tredjepart (eksterne renter) er som hovedregel ikke gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne rentekostnader. Noen lån/renter til eksterne blir ansett som interne lån/renter (omklassifisert til interne lån). Dette gjelder i følge skatteloven 6-41 sjette ledd eksterne lån hvor nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden, og/eller nærstående part har en fordring på en ikke nærstående part, og fordringen har sammenheng med gjelden, dvs. lån mellom nærstående selskap med videre gitt indirekte via en uavhengig part ("back-to-back"). 3 Nærmere om gjeld det er stilt sikkerhet for Sikkerhetsstillelse omfatter både rettslig bindende avtaler, og annen uformell sikkerhetsstillelse (f.eks. "letter of comfort"). Unntak fra skatteloven 6-41 sjette ledd om eksterne lån medfører at visse eksterne lån likevel ikke skal anses som interne lån: a. I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren, b. I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren Sikkerhet i form av pant i fordring på et underliggende selskap vil derved omfattes av unntaket. Det legges til grunn at negative pantsettelseserklæringer bare er egnet til å gi økt sikkerhet for långiver i tilfeller der erklæringene avgis av et underliggende selskap. Negative pantsettelseserklæringer skal altså ikke anses som sikkerhetsstillelse i forbindelse med reglene om begrensning av rentefradrag. Dette vil også fjerne usikkerheten når det gjelder andre, lignende typer erklæringer Omklassifisering fra eksterne lån til interne lån skal bare foretas så langt det er stilt sikkerhet for gjelden. Dette innebærer at dersom det er stilt sikkerhet for deler av et lån, eller bare for en begrenset periode av et år, skal omklassifiseringen begrenses tilsvarende. For deltakerlignede selskap hvor nærstående deltaker (som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapet med minst 50 prosent) er solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser (ANS), jamfør selskapsloven 2-4, skal de samlede renter på lån fra ikke-nærstående part til det deltakerlignede selskapet omklassifiseres til interne renter etter skatteloven For deltakerlignede selskap hvor nærstående deltaker (som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapet med minst 50 prosent) hefter for en del av selskapets forpliktelser (delt ansvar (DA) med proratarisk ansvar), jamfør selskapsloven 2-4 tredje ledd, skal renter på lån fra ikkenærstående part til det deltakerlignede selskapet omklassifiseres til interne renter etter skatteloven 6-41, men avgrenset til den del av rentene som tilsvarer den brøkdel den nærstående deltakeren hefter for. 4 Nærstående etter skatteloven 6-41 fjerde ledd Som nærstående regnes: a. selskap eller innretning som låntakeren, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, RF-1317B

2 b. person, selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer den låntakeren med minst 50 prosent, c. selskap eller innretning som nærstående etter b), direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, og d. nærstående person etter b) sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap eller innretning som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent. Stat, fylkeskommune og kommune kan også anses som nærstående. I tillegg vil selskap og innretning som er eid av stat, fylkeskommuneeller kommune kunne omfattes av begrepet. Selv om fysiske personer ikke er omfatet av begrensingsregelen, se punkt 1, inngår fysiske personer i definisjonen av hvem som er den oppgavepliktiges nærstående. Netto rentekostnader på gjeld som selskaper og innretninger har til nærstående norske og utenlandske fysiske personer, vil derimot være omfattet av reglene og skal skal føres i post 200 sammen med rentekostnader på gjeld til andre nærstående. 5 Definisjon av netto rentekostnader Med netto rentekostnader menes rentekostnader fratrukket renteinntekter. Netto rentekostnader omfatter i utgangspunktet alle rentekostnader (skatteloven 6-40) og renteinntekter (skatteloven 5-1 og 5-20 første ledd bokstav b) innenfor det alminnelige skatterettslige rentebegrep, herunder under- og overkurs ved låneopptak. Både interne renter og rentebetalinger til uavhengige (eksterne renter) vil inngå i begrepet. Garantiprovisjon Garantiprovisjoner for gjeld anses som rentekostnader, se post 105 og post 205. Byggelånsrenter Hvorvidt byggelånsrenter skal inngå i beregningsgrunnlaget avhenger av om rentene er fradragsført eller tillagt byggets inngangsverdi. Det samme gjelder ved egentilvirkning av andre driftsmidler. Valutakurs-gevinster og -tap på fordringer og gjeld Disse påvirker ikke netto rentekostnader og netto rentekostnader til nærstående. Rente og valutaderivater Gevinster og tap på slike påvirker ikke netto rentekostnader og netto rentekostnader til nærstående. Hvilke rentekostnader som inngår er nærmere beskrevet nedenfor i rettledningen til skjemaets del I. 6 Rentefradragsrammen Ved beregningen av fradragsrammen tas det utgangspunkt i foretakets alminnelig inntekt (eller årets underskudd) før eventuell begrensning i rentefradraget. Underskudd fra tidligere år som er ført i RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 232, reduserer grunnlaget for rentefradragsrammen. Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger skal tilbakeføres i dette grunnlaget. Rammen for rentefradraget skal utgjøre 30 prosent av denne resultatstørrelsen ("skattemessig EBITDA"). Det er ikke grunnlag for å tilleggsfremføre underskudd etter at en fradragsbegrensning er gjennomført. Det vil ikke være grunnlag for å fremføre ubenyttet rentefradragsramme eller grunnlag for rammen. Skattefrie inntekter etter fritaksmetoden inngår ikke i alminnelig inntekt og vil ikke gi grunnlag for rentefradrag. Dersom beregningsgrunnlaget blir kr 0 eller negativt vil det ikke være grunnlag for fradrag for interne renter. Mottatt eller avgitt konsernbidrag inngår i grunnlaget ved beregningen av fradrags-rammen. Det vil bare være mulig å få fradrag for konsernbidrag som ligger innenfor alminnelig inntekt før fradragsbegrensningen. Deltakerliknet selskap (DLS) og NOKUS-selskap skal begrense rentene på grunnlag av selskapets overskudd- /underskudd fastsatt som om selskapet var skattyter (dvs. hva alminnelig inntekt ville utgjort samlet for deltakerne etter skatteloven og før en begrenser). Deltakernes underskudd fra tidligere inntektsår påvirker ikke fradragsbegrensningen for DLS/NOKUS. Foretak som har begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3 eller petroleumsskatteloven 1 skal fastsette interne og eksterne rentekostnader basert på et sjablonmessig forholdstall mellom intern og ekstern gjeld på foretakets hånd. Se nedenfor i B Rettledningen til postene, del III. Side 2 7 Fremføring av avskårede renter Avskåret rentefradrag kan fremføres til fradrag i de ti påfølgende inntektsår. Fremførte avskårede renter kommer til fradrag før rente fra det aktuelle inntektsår. Ved fusjon, fisjon med videre skal skatteposisjonen "fremført avskåret rentefradrag" følge ordinære regler når det gjelder videreføring, fordeling, bortfall med videre. For upersonlig skattyter kan avskåret rentefradrag gi utsatt skattefordel. Skattyteren må derfor fylle ut RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, post 157. For deltakerlignet selskap og NOKUSselskap skal eventuell fremføring av avskåret rentefradrag skje på selskapets hånd som om selskapet var skattyter. Fremført avskåret rentefradrag vil utgjøre en egen skatteposisjon for disse selskapene. 8 Særlig om kraftforetak Kraftforetak jamfør skattelovens kapittel 18, omfattes av rentebegrensningsregelen. Regelen vil omfatte grunnlaget for alminnelig selskapsskatt og ikke grunnlaget for grunnrenteinntekt. 9 Særlig om rederiselskap Rentekostnader i et rederiselskap skal fordeles forholdsmessig mellom regnskapsmessig verdi av finansaktiva og realaktiva. Bare den delen av rentekostnadene som svarer til finanskapitaldelen kommer til fradrag i RF-1197 Rederibeskatning, post 720. Fradragsbegrensningsregelen vil altså bare komme til anvendelse på den delen av rentene som svarer til finanskapitalandelen i selskapet. Dvs. at rentekostnader må avkortes forholdsmessig etter skatteloven 8-15 fjerde ledd før det vurderes å avskjære rentekostnader etter regelen i skatteloven Rentefradragsrammen beregnes på grunnlag av den skattepliktige delen av foretakets finansinntekt. Inntekter fra gevinst- og tapskonto som er oppstått ved overgang fra ordinær beskatning til beskatning innenfor særregelen om rederibeskatning skal inngå i beregningsgrunnlaget for fradrags-begrensning. Under "del V. Beregning av rentefradragsrammen" hentes beløpet i post 501 fra RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 240. I post 240 inngår post 231 som hentes fra post 770 "Sum av finansinntekt/

3 finansunderskudd" i RF-1197 Rederibeskatning. Fordi "Sum øvrig inntekt" i RF-1197 som inneholder inntekt fra gevinst- og tapskonto og inntekt fra basisordningen, ikke inngår i post 240, skal dette beløpet føres i post 510 i RF-1315 for å inngå i fradragsrammen. Noen selskap som leverer RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap, eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS, vedlegger RF-1197 fordi selskapet har særreglene for rederi. Dersom selskapet har slike deltakere fører det særskilt fastsettelse for finansinntekt/- underskudd i selskapsoppgaven. Dette kan medføre at deltakerliknet selskap og NOKUS må levere mer enn en utgave av RF-1315 dersom selskapet både har deltakere som skattlegges etter særreglene for rederi, og andre deltakere, se punkt 14 Hvor mange utgaver av RF-1315 skal selskapet eller innretningen eventuelt levere? Dersom deltakerliknet selskap eller NOKUS leverer RF-1315 med tanke på særreglene for rederi, skal selskapet i denne utgaven av RF-1315 post 501 føre finansinntekt/-underskudd fra RF post 205 eller RF-1245 post 425c. Konsernbidrag kan innen rederiskatteordningen bare gis uten skattemessig virkning, og inngår derfor ikke i grunnlaget for fradragsbegrensning. 10 Petroleumsselskap Rentebegrensningsregelen gjelder ikke for særskattepliktige selskaper, dvs. selskaper som på norsk sokkel driver med utvinning av petroleumsforekomster, behandling av petroleumsforekomster eller rørledningstransport av utvunnet petroleum og som er omfattet av petroleumsskatteloven 5 og 3d. Dette følger av skatteloven 6-41 niende ledd. Selskap som driver annen, petroleumsrelatert virksomhet på sokkelen, og som ikke er særskattepliktige, er omfattet av rentebegrensningsregelen. 11 Særlig om bruken av fortegn i skjema Alle tall føres uten fortegn når det fremgår av ledeteksten eller er forhåndstrykt. Fortegn skal bare brukes hvis tallet skal ha motsatt virkning av det som fremgår av ledeteksten eller er forhåndstrykt. 12 Næringsoppgave ført i fremmed valuta Utenlandske deltakerliknede selskap og norsk-kontrollerte selskap i lavskatteland kan fylle ut beløpene i næringsoppgaven i utenlandsk valuta. Likevel må selskapene fylle ut beløpene i RF-1315 i norske kroner (NOK). For å regne om beløpene til norske kroner skal selskapene bruke samme kurs som i selskapsoppgaven, dvs. RF-1215 post 1105 midterste kolonne, eller RF-1245 post 410B. 13 Særlig om foretak med avvikende regnskapsår Foretaket skal tidsavgrense renter på samme vis i RF-1315 som når foretaket fyller ut næringsoppgaven. Dette betyr at foretaket bare skal føre rentekostnader som er påløpt fram til regnskapsårets slutt i post 100. Leverer foretaket selvangivelse eller selskapsoppgave for et regnskapsår som ble avsluttet før 1. januar 2014, skal ikke foretaket levere RF-1315 for dette inntektsåret. Har foretaket for eksempel regnskapsår fra 1. februar 2013 til 31. januar 2014, skal rentebegrensningen for inntekståret 2014 beregnes av rentekostnadene i hele tidsrommet fra 1. februar 2013 til 31. januar Hvor mange utgaver av RF-1315 skal selskapet eller innretningen eventuelt levere? Ovenfor i punkt 1 kan du lese om hvilke selskap og innretninger som plikter å levere RF Upersonlig skattyter skal levere RF Selvangivelse for aksjeselskap mv., og aldri vedlegge mer enn en utgave av RF-1315 for hvert inntektsår. Deltakerliknet selskap skal levere RF Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap. Slikt selskap skal aldri vedlegge mer enn en utgave av RF-1315 for hver inntektsår med mindre selskapet også leverer RF-1197 Rederibeskatning, fordi en eller flere deltakere krever å bli skattlagt etter særreglene for rederi. Dersom det deltakerliknede selskapet i tillegg også har andre deltakere, må selskapet for hver inntektsår fastsette både overskudd/underskudd i følge næringsoppgave og finansinntekt/-underskudd i følge RF-1197 post 770 Dersom det deltakerliknede selskapet har særreglene for rederi, kan dette medføre at selskapet må Side 3 a. levere RF-1315 med tanke på overskudd/underskudd for ordinære deltakere som skal tilordnes overskudd/underskudd, men at selskapet ikke leverer RF med tanke på deltakerne som skal skattlegges som rederi fordi RF-1315 post 140 Netto rentekostnader, ikke ville oversteget beløpsgrensen på kr i denne utgaven av skjemaet b. levere RF-1315 med tanke på deltakerne som skal rederibeskattes, men ikke med utgangspunkt i ordinært skattemessig overskudd/ underskudd fordi det deltakerliknede selskapet i inntektsåret ikke har hatt deltakere som skal tilordnes en del av dette overskuddet/underskuddet c. levere en utgave av RF-1315 med tanke på deltakerne som skal rederibeskattes, og en annen utgave av RF-1315 med tanke på de andre deltakerne i selskapet. Norskkontrollert selskap i lavskatteland skal levere RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS. Noen NOKUS har forskjellige typer norske deltakere og må derfor føre beløp i mer enn en av disse postene i RF-1245: I post 425 fører selskapet finansinntekt/-underskudd for særreglene for rederi I post 405 fører selskapet overskudd/ underskudd fra næringsoppgaven med tanke på andre upersonlige deltakere I post 420 fører selskapet overskudd/ underskudd med tanke på personlige deltakere Dersom NOKUS-et har forskjellige grupper norske deltakere som angitt ovenfor, kan dette medføre at selskapet må levere flere utgaver av RF-1315 med tanke på hver gruppe sin nettofastsettelse. For hver utgave av RF-1315 må selskapet vurdere om beløpet i post 140 Netto rentekostnader, overstiger beløpsgrensen på kr I motsatt fall trenger ikke selskapet å levere utgave av RF-1315 med tanke på den aktuelle deltakergruppen. Se forøvrig B Rettledning til postene, del V, post 501 B Rettledning til postene, del VI, post 640

4 B Rettledning til postene Del I. Beregning av samlede netto rentekostnader I del I beregnes samlede netto rentekostnader for å kunne fastslå om disse overstiger terskelverdien på kr og om foretaket er omfattet av rentebegrensningsreglen. Norsk avdeling av utenlandsk foretak fører i postene 100 til 140 den norske filialens rentekostnader med videre. Post 100 Totale rentekostnader mv. Her føres foretakets samlede rentekostnader når det gjelder både interne og eksterne lån. Utover rentekostnader på ordinære lån føres renter og andre kostnader på obligasjoner og andre mengdegjeldsbrev som foretaket selv har utstedt. Dette gjelder: Kupongrenter Periodisert renteelement for overkursobligasjoner utstedt før overkursen reduserer samlet rentekostnad) Renteelement på overkursobligasjoner senere (kurstapet reduserer samlet rentekostnad i innløsningsåret) Periodisert renteelement på underkursobligasjoner utstedt før underkursen øker rentekostnaden) Renteelement på underkursobligasjoner senere (kursgevinsten øker samlet rentekostnad i innløsningsåret). Det presiseres at innehaverens gevinst eller tap på obligasjoner som er ervervet i annenhåndsmarkedet skal holdes helt utenfor fradragsbegrensningen. Dette gjelder imidlertid ikke for første gangs salg i annenhåndsmarkedet, se post 133. Selskap som skattlegges som rederi, fører et forholdsmessig rentefradrag i RF-1197 post 720. Rederiselskapet fører bare dette forholdsmessige rentefradraget i RF-1315 post 100. Dersom rederiselskapet i inntektsåret svarer garantiprovisjon, etableringsgebyr eller omkostninger andre til giveren av lån eller annen kreditt, inngår også en forholdsmessig andel av disse omkostningene i beløpet som rederiselskapet fører i RF-1197 post 720 og RF-1315 post 100. Post 105 Garantiprovisjoner for gjeld Her føres garantiprovisjoner som er vederlag for å stille garanti for lån eller annen kreditt. Provisjon til långiveren anses som en rentekostnad dersom den i prinsippet tilsvarer den høyere renten som ville blitt forlangt dersom långiver alene påtok seg risikoen for mislighold av lånet. Har selskap som skattlegges som rederi, fradragsført garantiprovisjon til andre enn långiver, fører redereriselskapet denne delen av fradraget fra RF-1197 post 725 i RF-1315 post 105. Derimot skal ikke rederiselskapet i post 105 føre garantiprovisjon til långiver eller kreditor. I stedet inngår en forholdsmessig del av disse garantiprovisjonene, i beløpet som rederiselskapet fører i post 100. Post 120 Totale renteinntekter Her føres foretakets samlede skattepliktige renteinntekter på bankinnskudd og både interne og eksterne lån. I tillegg til renteinntekter på ordinære fordringer med videre føres kupongrenter på obligasjoner og andre mengdegjeldsbrev som foretaket selv innehar og periodisert renteelement for under- eller overkursobligasjoner ervervet i førstehåndsmarkedet: Periodisert renteelement for overkursobligasjoner utstedt før overkursen reduserer samlet renteinntekt) Renteelement på overkursobligasjoner senere (kursgevinsten reduserer samlet renteinntekt i innløsningsåret). Periodisert renteelement på underkursobligasjoner utstedt før underkursen øker renteinntekten) Renteelement på underkursobligasjoner senere (kurstapet øker samlet renteinntekt i innløsningsåret) Selskap som skattlegges etter særreglene for rederi, skal i post 120 føre renteinntekter fra RF-1197 post 701 og post 705. Post 133 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av over- /underkursobligasjon For innehavere som selger en undereller overkursobligasjon før det fastsatte innløsningstidspunktet, kan en del av gevinsten eller tapet i økonomisk forstand anses som rentekostnad eller renteinntekt. Det vil medføre administrative problemer dersom en skulle skille ut renteelementet fra øvrige elementer i Side 4 gevinsten eller tapet. Derfor skal gevinst eller tap ved første gangs salg i annenhåndsmarkedet av en undereller overkursobligasjon (der over eller overkurs har foreligget ved utstedelse), inngå i fradragsbegrensningen i sin helhet som rentekostnad eller renteinntekt og føres i post 133. Post 135 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av sammensatt mengdegjeldsbrev eller fordring som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål Gevinst og tap på sammensatte obligasjoner som for skatteformål ikke skal dekomponeres i en obligasjons- og en derivatdel, skal i sin helhet inngå som renter etter rentefradragsbegrensning-regelen og føres i post 135. Del II. Rentekostnader til nærstående mv. Norsk avdeling av utenlandsk foretak fyller ut del III i stedet for del II. Kolonne a. Navn på långiver/kreditor Her føres fullstendig navn på kreditor. Kolonne b. Landkode Det skal opplyses om hvor foretakets transaksjonsmotparter er hjemmehørende i kolonne for Landkoder. Se fullstendig landliste på Kolonne c. Kostnad Rentekostnader og garantiprovisjoner som omfattes av begrensningsreglene er særskilt definert, se ovenfor under post 100 og 105. Post 200 Rentekostnader til nærstående i året Se A Innledning, punkt 4 og 5. Post 202 Rentekostnader til andre enn nærstående, men hvor nærstående har stilt sikkerhet for gjelden Unntak fra skatteloven 6-41 sjette ledd om eksterne lån medfører at visse eksterne lån likevel ikke skal anses som interne lån, se ovenfor i del A Innledning punkt 2. Post 204 Rentekostnader til andre enn nærstående, men hvor nærstående har fordring på långiveren/ kreditoren, og fordringen har sammenheng med gjelden Sammenhengen kan beskrives slik: Nærstående part har en fordring på en ikke nærstående part, og fordringen har sammenheng med gjelden. Lån mellom nærstående selskap med videre gitt indirekte via en uavhengig part ("back-to-back"). Se også del A Innledning punkt 2.

5 Post 205 Kostnader til garantiprovisjon vedrørende gjeld til nærstående og gjeld som nærstående har stilt sikkerhet for i inntektsåret Se post 105. Del III. Andel av rentekostnader ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap eller innretning Selskap eller innretning som har begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3 eller petroleumsskatteloven 1 (norsk filial av utenlandsk selskap), fyller ut del III i stedet for del II. Post 300 Forholdsmessig andel av filialens rentekostnader og garantiprovisjoner Forholdet mellom interne og eksterne rentekostnader i filialen skal settes lik det gjennomsnittlige forholdet mellom den interne og eksterne gjelden i selskapet som sådan, basert på hvor stor andel av selskapets samlede gjeld som kommer fra nærstående part (intern gjeld). Vurderingen av nærstående etter skatteloven 6-41 skal foretas på selskapets hånd. All gjeld i selskapet skal medtas ved beregningen av forholdstallet. Ved beregningen av et gjennomsnitt i året skal henholdsvis intern og ekstern gjeld per 1. januar og 31. desember legges til grunn. Filial med avvikende regnskapsår beregner på grunnlag av intern og ekstern gjeld ved regnskapsårets start og slutt. Filialens samlede faktiske rentekostnader i inntektsåret fordeles på interne og eksterne rentekostnader basert på samme forholdstall. Del IV. Beregning av netto rentekostnader til nærstående mv. Post 400 Rentekostnader til nærstående/intern rente Norsk avdeling av utenlandsk foretak henter beløpet fra post 300 høyre felt. Alle andre foretak henter beløpet fra post 219 kolonne c. Post 420 Renteinntekter fra nærstående Se post 120. Post 433 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av over- /underkursobligasjon på nærstående Se post 133. Post 435 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av sammensatt mengdegjeldsbrev eller fordring på nærstående, som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål Se post 135. Del V. Beregningsgrunnlag for rentefradragsrammen Post 501 Inntekt/underskudd før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag Beløpet hentes fra henholdsvis RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 240, RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap post 1105 eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS post 410c for upersonlige deltakere, og/eller eventuelt post 420c for personlige deltakere. Ovenfor i A Innledning, punkt 14 kan du lese om i hvilke tilfeller deltakerliknet selskap eller NOKUS må levere mer enn en utgave av RF for inntektsåret. For deltakerliknet selskap eller NOKUS som skattlegges etter særreglene for rederi, skal selskapet i denne utgaven av RF-1315 post 501 føre finansinntekt/-underskudd fra RF post 205 eller RF-1245 post 425c. Post 505 Ytet konsernbidrag til fradrag i alminnelig inntekt Her føres samme beløp som i RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 252. Deltakerliknet selskap og NOKUS fyller ikke ut post 505. Post 510 Bare for selskap som rederibeskattes - Beregnet øvrig inntekt Bare selskap som leverer RF-1197 Rederibeskatning, skal fylle ut post 510. I denne posten føres sum øvrig inntekt fra RF-1197 post 792, se del A Innledning punkt 9 Særlig om rederiselskap andre avsnitt - Rentefradragsrammen. Post 515 Tillegg for skattemessige avskrivninger Her føres summen av saldoavskrivninger fra RF-1084 Avskrivning post 110, og lineære avskrivninger fra RF-1084 post 120 kolonnen "Årets avskrivninger (ev. kostnadsfordeling)". Summen av disse positive avskrivingene skal foretaket avkorte med negativ saldoregulering i RF-1084 post 110 fordi foretaket inntektsfører negativ saldo. Dersom summen av negative saldoreguleringer i RF-1084 post 110 overstiger foretakets positive saldoavskrivninger og lineære avskrivinger, fører foretaket Side 5 differansen med negativt fortegn i RF-1315 post 515. Post 516 Direkte inntektsført vederlag for avskrevet driftsmiddel Her føres vederlag som foretaket har inntektsført i RF-1084 post 107. Post 550 Tillegg for netto rentekostnader Her føres tillegg for renterentekostnader. Beløpet hentes fra post 140. Er beløpet i post 140 negativt, føres det med negativt fortegn også i post 550 slik at det reduserer grunnlaget for rentefradragsrammen. Post 570 Kryss av for hva inntekten/underskuddet i post 501 gjelder Se del A Innledning punkt 14 om hvilke deltakerliknede selskap og norsk-kontrollerte selskap i lavskattland som må levere mer enn en utgave av skjemaet. Dersom selskapet plikter å levere flere utgaver av skjemaet, skal en i hver utgave krysse av for å oppgi hvor i selskapsoppgaven selskapet har hentet inntekten/underskuddet i RF-1315 post 501 fra. Selskapet skal altså aldri krysse av i mer enn ett felt. Del VI. Årets tillegg eller fradrag i inntekt I del VI beregnes beløpet som skal tillegges på grunnlag av rentebegrensingsreglene. Post 605 Netto rentekostnader Beløpet hentes fra post 140, men beløpet kan ikke være negativt. Dersom beløpet er negativ føres kr 0 i posten. Post 610 Rentefradragsramme beregnet av post 560 Her føres rentefradragsrammen. Rentefradragsrammen beregnes som 30 prosent av beregningsgrunnlaget i post 560. Dersom post 560 er negativ, føres kr 0 i post 610. Post 620 Differanse mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen Her føres differansen med beløpene i post 605 og 610. Differansen kan også bli negativ. Post 630 Tillegg i inntekt fordi netto rentekostnader overstiger fradragsrammen I post 630 føres det minste av beløpet av post 440 Netto rentekostnader til nærstående og

6 post 620 Differansen mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen. Likevel skal det føres kr 0 i post 630 dersom post 620 Differansen mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen, er kr 0 eller negativ eller post 140 Netto rentekostnader, er mindre eller lik kr eller post 440 Netto rentekostnader til nærstående, er kr 0 eller negativ. Post 640 Justering av inntekt Beløpet i post 640 er lik beløpet i post 630. Dersom deltakerliknet selskap eller NOKUS leverer RF-1315 med tanke på særreglene for rederi, skal selskapet overføre beløpet fra post 640 i denne utgaven av RF-1315 til RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap, post 206, eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS, post 425D Del VII. Framføring av rentefradrag fra i år Fristen for å framføre avskåret rentefradrag er 10 år, se del A Innledning punkt 7. I RF-1315 post 720 kommer framførte avskårede renter til fradrag før rentene for det aktuelle inntektsår. Beregningen av avskårede renter I del VII beregnes størrelsen avskårne rentekostnader som kan framføres. Noen av postene alltid være irrelevant og skal derfor fylles ut med kr 0, se beskrivelsen under de enkelte postene under Del VII. Post 710 Tillegg i inntekt Beløpet hentes fra post 630. Post 750 Justering for deltakerliknet selskap eller NOKUS som har underskudd i post 501 Deltakerliknet selskap og NOKUS skal redusere årets avskårne renter til framføring med et beløp lik 30 prosent av inntektsårets underskudd, dvs. negativt beløp fra RF-1315 post 501. Ovenfor i A Innledning, punkt 14 kan du lese om at noen deltakerliknede selskap og NOKUS må levere flere utgaver av RF-1315 for inntektsåret. Når selskapet skal fylle ut post 750, tar selskapet i så fall utgangspunkt i underskudd fra post 501 i den samme utgaven av RF Dersom denne utgaven av RF-1315 viser overskudd i post 501, skal selskapet føre 0 i post 750. Selskapet skal ikke føre et større beløp i post 750 enn i post 710 Tillegg i inntekt. Post 750 er forhåndsutfylt med minustegn. Derfor føres i utgangspunktet beløpet uten fortegn i post 750. Underskuddet vil på grunn av post 750 påvirke hvor stor del av inntektsårets avskårne renter som selskapet kan fradra seinere år. Underskudd fra tidligere inntektsår enn 2014 vil ikke påvirke begrensningen av rentefradrag i deltakerlignede selskap og NOKUSselskap. Post 760 Andel av årets rentekostnader som kan framføres Her føres resultatet av beregningen under del VII. Side 6

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer