Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4."

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret Fra og med inntektsåret 2014 er det innført en regel om å begrense fradrag for renter som betales mellom skattytere i interesse-fellesskap (nærstående), jamfør skatteloven Regelen omfatter både nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner. A Innledning 1 Hvem skal levere skjemaet Foretak plikter å levere RF-1315 som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave dersom selskapets eller innretningens netto rentekostnader i skjemaets post 140 overstiger kr (terskelbeløp). Dersom samlede netto rentekostnader (interne og eksterne) er kr eller lavere, skal rentefradraget ikke begrenses. Regelen omfatter aksjeselskap og øvrige selskap og innretninger som lignes som eget skattesubjekt. Videre omfattes deltakerliknede selskap, NOKUS-selskap, selskap innenfor rederibeskatnings-ordningen, kraftforetak, kommunale selskap organisert som aksjeselskap med videre som er skattepliktige og selskap/innretninger som har begrenset skatteplikt til Norge. Begrenset skattepliktige etter petroleumsskatteloven omfattes i utgangspunktet av rentebegrensningsregelen. Likevel er inntil videre selskap eller innretning som utelukkende skattlegges for sokkelinntekt fritatt fra å levere RF Se forøvrig nedenfor i punkt 10. Enkeltpersonforetak og personlige skattytere plikter ikke å levere RF Heller ikke finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen. Sentrale finansieringsordninger og internbanker faller innenfor ordningen. Konsernkontoordninger vil derved omfattes av regelen. 2 Generelt om begrensning av rentefradrag Fradragsbegrensningen beregnes individuelt for hvert selskap eller innretning som faller inn under reglene. Rentekostnader til nærstående som overstiger 30 prosent av en særskilt fastsatt resultatstørrelse ("skattemessig EBITDA"), skal avskjæres. Det er bare interne renter til nærstående som skal begrenses. Interne rentekostnader omfatter rentekostnader til nærstående person, selskap eller innretning. Rentekostnader til uavhengig tredjepart (eksterne renter) er som hovedregel ikke gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne rentekostnader. Noen lån/renter til eksterne blir ansett som interne lån/renter (omklassifisert til interne lån). Dette gjelder i følge skatteloven 6-41 sjette ledd eksterne lån hvor nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden, og/eller nærstående part har en fordring på en ikke nærstående part, og fordringen har sammenheng med gjelden, dvs. lån mellom nærstående selskap med videre gitt indirekte via en uavhengig part ("back-to-back"). 3 Nærmere om gjeld det er stilt sikkerhet for Sikkerhetsstillelse omfatter både rettslig bindende avtaler, og annen uformell sikkerhetsstillelse (f.eks. "letter of comfort"). Unntak fra skatteloven 6-41 sjette ledd om eksterne lån medfører at visse eksterne lån likevel ikke skal anses som interne lån: a. I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren, b. I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren Sikkerhet i form av pant i fordring på et underliggende selskap vil derved omfattes av unntaket. Det legges til grunn at negative pantsettelseserklæringer bare er egnet til å gi økt sikkerhet for långiver i tilfeller der erklæringene avgis av et underliggende selskap. Negative pantsettelseserklæringer skal altså ikke anses som sikkerhetsstillelse i forbindelse med reglene om begrensning av rentefradrag. Dette vil også fjerne usikkerheten når det gjelder andre, lignende typer erklæringer Omklassifisering fra eksterne lån til interne lån skal bare foretas så langt det er stilt sikkerhet for gjelden. Dette innebærer at dersom det er stilt sikkerhet for deler av et lån, eller bare for en begrenset periode av et år, skal omklassifiseringen begrenses tilsvarende. For deltakerlignede selskap hvor nærstående deltaker (som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapet med minst 50 prosent) er solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser (ANS), jamfør selskapsloven 2-4, skal de samlede renter på lån fra ikke-nærstående part til det deltakerlignede selskapet omklassifiseres til interne renter etter skatteloven For deltakerlignede selskap hvor nærstående deltaker (som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapet med minst 50 prosent) hefter for en del av selskapets forpliktelser (delt ansvar (DA) med proratarisk ansvar), jamfør selskapsloven 2-4 tredje ledd, skal renter på lån fra ikkenærstående part til det deltakerlignede selskapet omklassifiseres til interne renter etter skatteloven 6-41, men avgrenset til den del av rentene som tilsvarer den brøkdel den nærstående deltakeren hefter for. 4 Nærstående etter skatteloven 6-41 fjerde ledd Som nærstående regnes: a. selskap eller innretning som låntakeren, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, RF-1317B

2 b. person, selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer den låntakeren med minst 50 prosent, c. selskap eller innretning som nærstående etter b), direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, og d. nærstående person etter b) sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap eller innretning som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent. Stat, fylkeskommune og kommune kan også anses som nærstående. I tillegg vil selskap og innretning som er eid av stat, fylkeskommuneeller kommune kunne omfattes av begrepet. Selv om fysiske personer ikke er omfatet av begrensingsregelen, se punkt 1, inngår fysiske personer i definisjonen av hvem som er den oppgavepliktiges nærstående. Netto rentekostnader på gjeld som selskaper og innretninger har til nærstående norske og utenlandske fysiske personer, vil derimot være omfattet av reglene og skal skal føres i post 200 sammen med rentekostnader på gjeld til andre nærstående. 5 Definisjon av netto rentekostnader Med netto rentekostnader menes rentekostnader fratrukket renteinntekter. Netto rentekostnader omfatter i utgangspunktet alle rentekostnader (skatteloven 6-40) og renteinntekter (skatteloven 5-1 og 5-20 første ledd bokstav b) innenfor det alminnelige skatterettslige rentebegrep, herunder under- og overkurs ved låneopptak. Både interne renter og rentebetalinger til uavhengige (eksterne renter) vil inngå i begrepet. Garantiprovisjon Garantiprovisjoner for gjeld anses som rentekostnader, se post 105 og post 205. Byggelånsrenter Hvorvidt byggelånsrenter skal inngå i beregningsgrunnlaget avhenger av om rentene er fradragsført eller tillagt byggets inngangsverdi. Det samme gjelder ved egentilvirkning av andre driftsmidler. Valutakurs-gevinster og -tap på fordringer og gjeld Disse påvirker ikke netto rentekostnader og netto rentekostnader til nærstående. Rente og valutaderivater Gevinster og tap på slike påvirker ikke netto rentekostnader og netto rentekostnader til nærstående. Hvilke rentekostnader som inngår er nærmere beskrevet nedenfor i rettledningen til skjemaets del I. 6 Rentefradragsrammen Ved beregningen av fradragsrammen tas det utgangspunkt i foretakets alminnelig inntekt (eller årets underskudd) før eventuell begrensning i rentefradraget. Underskudd fra tidligere år som er ført i RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 232, reduserer grunnlaget for rentefradragsrammen. Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger skal tilbakeføres i dette grunnlaget. Rammen for rentefradraget skal utgjøre 30 prosent av denne resultatstørrelsen ("skattemessig EBITDA"). Det er ikke grunnlag for å tilleggsfremføre underskudd etter at en fradragsbegrensning er gjennomført. Det vil ikke være grunnlag for å fremføre ubenyttet rentefradragsramme eller grunnlag for rammen. Skattefrie inntekter etter fritaksmetoden inngår ikke i alminnelig inntekt og vil ikke gi grunnlag for rentefradrag. Dersom beregningsgrunnlaget blir kr 0 eller negativt vil det ikke være grunnlag for fradrag for interne renter. Mottatt eller avgitt konsernbidrag inngår i grunnlaget ved beregningen av fradrags-rammen. Det vil bare være mulig å få fradrag for konsernbidrag som ligger innenfor alminnelig inntekt før fradragsbegrensningen. Deltakerliknet selskap (DLS) og NOKUS-selskap skal begrense rentene på grunnlag av selskapets overskudd- /underskudd fastsatt som om selskapet var skattyter (dvs. hva alminnelig inntekt ville utgjort samlet for deltakerne etter skatteloven og før en begrenser). Deltakernes underskudd fra tidligere inntektsår påvirker ikke fradragsbegrensningen for DLS/NOKUS. Foretak som har begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3 eller petroleumsskatteloven 1 skal fastsette interne og eksterne rentekostnader basert på et sjablonmessig forholdstall mellom intern og ekstern gjeld på foretakets hånd. Se nedenfor i B Rettledningen til postene, del III. Side 2 7 Fremføring av avskårede renter Avskåret rentefradrag kan fremføres til fradrag i de ti påfølgende inntektsår. Fremførte avskårede renter kommer til fradrag før rente fra det aktuelle inntektsår. Ved fusjon, fisjon med videre skal skatteposisjonen "fremført avskåret rentefradrag" følge ordinære regler når det gjelder videreføring, fordeling, bortfall med videre. For upersonlig skattyter kan avskåret rentefradrag gi utsatt skattefordel. Skattyteren må derfor fylle ut RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, post 157. For deltakerlignet selskap og NOKUSselskap skal eventuell fremføring av avskåret rentefradrag skje på selskapets hånd som om selskapet var skattyter. Fremført avskåret rentefradrag vil utgjøre en egen skatteposisjon for disse selskapene. 8 Særlig om kraftforetak Kraftforetak jamfør skattelovens kapittel 18, omfattes av rentebegrensningsregelen. Regelen vil omfatte grunnlaget for alminnelig selskapsskatt og ikke grunnlaget for grunnrenteinntekt. 9 Særlig om rederiselskap Rentekostnader i et rederiselskap skal fordeles forholdsmessig mellom regnskapsmessig verdi av finansaktiva og realaktiva. Bare den delen av rentekostnadene som svarer til finanskapitaldelen kommer til fradrag i RF-1197 Rederibeskatning, post 720. Fradragsbegrensningsregelen vil altså bare komme til anvendelse på den delen av rentene som svarer til finanskapitalandelen i selskapet. Dvs. at rentekostnader må avkortes forholdsmessig etter skatteloven 8-15 fjerde ledd før det vurderes å avskjære rentekostnader etter regelen i skatteloven Rentefradragsrammen beregnes på grunnlag av den skattepliktige delen av foretakets finansinntekt. Inntekter fra gevinst- og tapskonto som er oppstått ved overgang fra ordinær beskatning til beskatning innenfor særregelen om rederibeskatning skal inngå i beregningsgrunnlaget for fradrags-begrensning. Under "del V. Beregning av rentefradragsrammen" hentes beløpet i post 501 fra RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 240. I post 240 inngår post 231 som hentes fra post 770 "Sum av finansinntekt/

3 finansunderskudd" i RF-1197 Rederibeskatning. Fordi "Sum øvrig inntekt" i RF-1197 som inneholder inntekt fra gevinst- og tapskonto og inntekt fra basisordningen, ikke inngår i post 240, skal dette beløpet føres i post 510 i RF-1315 for å inngå i fradragsrammen. Noen selskap som leverer RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap, eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS, vedlegger RF-1197 fordi selskapet har særreglene for rederi. Dersom selskapet har slike deltakere fører det særskilt fastsettelse for finansinntekt/- underskudd i selskapsoppgaven. Dette kan medføre at deltakerliknet selskap og NOKUS må levere mer enn en utgave av RF-1315 dersom selskapet både har deltakere som skattlegges etter særreglene for rederi, og andre deltakere, se punkt 14 Hvor mange utgaver av RF-1315 skal selskapet eller innretningen eventuelt levere? Dersom deltakerliknet selskap eller NOKUS leverer RF-1315 med tanke på særreglene for rederi, skal selskapet i denne utgaven av RF-1315 post 501 føre finansinntekt/-underskudd fra RF post 205 eller RF-1245 post 425c. Konsernbidrag kan innen rederiskatteordningen bare gis uten skattemessig virkning, og inngår derfor ikke i grunnlaget for fradragsbegrensning. 10 Petroleumsselskap Rentebegrensningsregelen gjelder ikke for særskattepliktige selskaper, dvs. selskaper som på norsk sokkel driver med utvinning av petroleumsforekomster, behandling av petroleumsforekomster eller rørledningstransport av utvunnet petroleum og som er omfattet av petroleumsskatteloven 5 og 3d. Dette følger av skatteloven 6-41 niende ledd. Selskap som driver annen, petroleumsrelatert virksomhet på sokkelen, og som ikke er særskattepliktige, er omfattet av rentebegrensningsregelen. 11 Særlig om bruken av fortegn i skjema Alle tall føres uten fortegn når det fremgår av ledeteksten eller er forhåndstrykt. Fortegn skal bare brukes hvis tallet skal ha motsatt virkning av det som fremgår av ledeteksten eller er forhåndstrykt. 12 Næringsoppgave ført i fremmed valuta Utenlandske deltakerliknede selskap og norsk-kontrollerte selskap i lavskatteland kan fylle ut beløpene i næringsoppgaven i utenlandsk valuta. Likevel må selskapene fylle ut beløpene i RF-1315 i norske kroner (NOK). For å regne om beløpene til norske kroner skal selskapene bruke samme kurs som i selskapsoppgaven, dvs. RF-1215 post 1105 midterste kolonne, eller RF-1245 post 410B. 13 Særlig om foretak med avvikende regnskapsår Foretaket skal tidsavgrense renter på samme vis i RF-1315 som når foretaket fyller ut næringsoppgaven. Dette betyr at foretaket bare skal føre rentekostnader som er påløpt fram til regnskapsårets slutt i post 100. Leverer foretaket selvangivelse eller selskapsoppgave for et regnskapsår som ble avsluttet før 1. januar 2014, skal ikke foretaket levere RF-1315 for dette inntektsåret. Har foretaket for eksempel regnskapsår fra 1. februar 2013 til 31. januar 2014, skal rentebegrensningen for inntekståret 2014 beregnes av rentekostnadene i hele tidsrommet fra 1. februar 2013 til 31. januar Hvor mange utgaver av RF-1315 skal selskapet eller innretningen eventuelt levere? Ovenfor i punkt 1 kan du lese om hvilke selskap og innretninger som plikter å levere RF Upersonlig skattyter skal levere RF Selvangivelse for aksjeselskap mv., og aldri vedlegge mer enn en utgave av RF-1315 for hvert inntektsår. Deltakerliknet selskap skal levere RF Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap. Slikt selskap skal aldri vedlegge mer enn en utgave av RF-1315 for hver inntektsår med mindre selskapet også leverer RF-1197 Rederibeskatning, fordi en eller flere deltakere krever å bli skattlagt etter særreglene for rederi. Dersom det deltakerliknede selskapet i tillegg også har andre deltakere, må selskapet for hver inntektsår fastsette både overskudd/underskudd i følge næringsoppgave og finansinntekt/-underskudd i følge RF-1197 post 770 Dersom det deltakerliknede selskapet har særreglene for rederi, kan dette medføre at selskapet må Side 3 a. levere RF-1315 med tanke på overskudd/underskudd for ordinære deltakere som skal tilordnes overskudd/underskudd, men at selskapet ikke leverer RF med tanke på deltakerne som skal skattlegges som rederi fordi RF-1315 post 140 Netto rentekostnader, ikke ville oversteget beløpsgrensen på kr i denne utgaven av skjemaet b. levere RF-1315 med tanke på deltakerne som skal rederibeskattes, men ikke med utgangspunkt i ordinært skattemessig overskudd/ underskudd fordi det deltakerliknede selskapet i inntektsåret ikke har hatt deltakere som skal tilordnes en del av dette overskuddet/underskuddet c. levere en utgave av RF-1315 med tanke på deltakerne som skal rederibeskattes, og en annen utgave av RF-1315 med tanke på de andre deltakerne i selskapet. Norskkontrollert selskap i lavskatteland skal levere RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS. Noen NOKUS har forskjellige typer norske deltakere og må derfor føre beløp i mer enn en av disse postene i RF-1245: I post 425 fører selskapet finansinntekt/-underskudd for særreglene for rederi I post 405 fører selskapet overskudd/ underskudd fra næringsoppgaven med tanke på andre upersonlige deltakere I post 420 fører selskapet overskudd/ underskudd med tanke på personlige deltakere Dersom NOKUS-et har forskjellige grupper norske deltakere som angitt ovenfor, kan dette medføre at selskapet må levere flere utgaver av RF-1315 med tanke på hver gruppe sin nettofastsettelse. For hver utgave av RF-1315 må selskapet vurdere om beløpet i post 140 Netto rentekostnader, overstiger beløpsgrensen på kr I motsatt fall trenger ikke selskapet å levere utgave av RF-1315 med tanke på den aktuelle deltakergruppen. Se forøvrig B Rettledning til postene, del V, post 501 B Rettledning til postene, del VI, post 640

4 B Rettledning til postene Del I. Beregning av samlede netto rentekostnader I del I beregnes samlede netto rentekostnader for å kunne fastslå om disse overstiger terskelverdien på kr og om foretaket er omfattet av rentebegrensningsreglen. Norsk avdeling av utenlandsk foretak fører i postene 100 til 140 den norske filialens rentekostnader med videre. Post 100 Totale rentekostnader mv. Her føres foretakets samlede rentekostnader når det gjelder både interne og eksterne lån. Utover rentekostnader på ordinære lån føres renter og andre kostnader på obligasjoner og andre mengdegjeldsbrev som foretaket selv har utstedt. Dette gjelder: Kupongrenter Periodisert renteelement for overkursobligasjoner utstedt før overkursen reduserer samlet rentekostnad) Renteelement på overkursobligasjoner senere (kurstapet reduserer samlet rentekostnad i innløsningsåret) Periodisert renteelement på underkursobligasjoner utstedt før underkursen øker rentekostnaden) Renteelement på underkursobligasjoner senere (kursgevinsten øker samlet rentekostnad i innløsningsåret). Det presiseres at innehaverens gevinst eller tap på obligasjoner som er ervervet i annenhåndsmarkedet skal holdes helt utenfor fradragsbegrensningen. Dette gjelder imidlertid ikke for første gangs salg i annenhåndsmarkedet, se post 133. Selskap som skattlegges som rederi, fører et forholdsmessig rentefradrag i RF-1197 post 720. Rederiselskapet fører bare dette forholdsmessige rentefradraget i RF-1315 post 100. Dersom rederiselskapet i inntektsåret svarer garantiprovisjon, etableringsgebyr eller omkostninger andre til giveren av lån eller annen kreditt, inngår også en forholdsmessig andel av disse omkostningene i beløpet som rederiselskapet fører i RF-1197 post 720 og RF-1315 post 100. Post 105 Garantiprovisjoner for gjeld Her føres garantiprovisjoner som er vederlag for å stille garanti for lån eller annen kreditt. Provisjon til långiveren anses som en rentekostnad dersom den i prinsippet tilsvarer den høyere renten som ville blitt forlangt dersom långiver alene påtok seg risikoen for mislighold av lånet. Har selskap som skattlegges som rederi, fradragsført garantiprovisjon til andre enn långiver, fører redereriselskapet denne delen av fradraget fra RF-1197 post 725 i RF-1315 post 105. Derimot skal ikke rederiselskapet i post 105 føre garantiprovisjon til långiver eller kreditor. I stedet inngår en forholdsmessig del av disse garantiprovisjonene, i beløpet som rederiselskapet fører i post 100. Post 120 Totale renteinntekter Her føres foretakets samlede skattepliktige renteinntekter på bankinnskudd og både interne og eksterne lån. I tillegg til renteinntekter på ordinære fordringer med videre føres kupongrenter på obligasjoner og andre mengdegjeldsbrev som foretaket selv innehar og periodisert renteelement for under- eller overkursobligasjoner ervervet i førstehåndsmarkedet: Periodisert renteelement for overkursobligasjoner utstedt før overkursen reduserer samlet renteinntekt) Renteelement på overkursobligasjoner senere (kursgevinsten reduserer samlet renteinntekt i innløsningsåret). Periodisert renteelement på underkursobligasjoner utstedt før underkursen øker renteinntekten) Renteelement på underkursobligasjoner senere (kurstapet øker samlet renteinntekt i innløsningsåret) Selskap som skattlegges etter særreglene for rederi, skal i post 120 føre renteinntekter fra RF-1197 post 701 og post 705. Post 133 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av over- /underkursobligasjon For innehavere som selger en undereller overkursobligasjon før det fastsatte innløsningstidspunktet, kan en del av gevinsten eller tapet i økonomisk forstand anses som rentekostnad eller renteinntekt. Det vil medføre administrative problemer dersom en skulle skille ut renteelementet fra øvrige elementer i Side 4 gevinsten eller tapet. Derfor skal gevinst eller tap ved første gangs salg i annenhåndsmarkedet av en undereller overkursobligasjon (der over eller overkurs har foreligget ved utstedelse), inngå i fradragsbegrensningen i sin helhet som rentekostnad eller renteinntekt og føres i post 133. Post 135 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av sammensatt mengdegjeldsbrev eller fordring som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål Gevinst og tap på sammensatte obligasjoner som for skatteformål ikke skal dekomponeres i en obligasjons- og en derivatdel, skal i sin helhet inngå som renter etter rentefradragsbegrensning-regelen og føres i post 135. Del II. Rentekostnader til nærstående mv. Norsk avdeling av utenlandsk foretak fyller ut del III i stedet for del II. Kolonne a. Navn på långiver/kreditor Her føres fullstendig navn på kreditor. Kolonne b. Landkode Det skal opplyses om hvor foretakets transaksjonsmotparter er hjemmehørende i kolonne for Landkoder. Se fullstendig landliste på Kolonne c. Kostnad Rentekostnader og garantiprovisjoner som omfattes av begrensningsreglene er særskilt definert, se ovenfor under post 100 og 105. Post 200 Rentekostnader til nærstående i året Se A Innledning, punkt 4 og 5. Post 202 Rentekostnader til andre enn nærstående, men hvor nærstående har stilt sikkerhet for gjelden Unntak fra skatteloven 6-41 sjette ledd om eksterne lån medfører at visse eksterne lån likevel ikke skal anses som interne lån, se ovenfor i del A Innledning punkt 2. Post 204 Rentekostnader til andre enn nærstående, men hvor nærstående har fordring på långiveren/ kreditoren, og fordringen har sammenheng med gjelden Sammenhengen kan beskrives slik: Nærstående part har en fordring på en ikke nærstående part, og fordringen har sammenheng med gjelden. Lån mellom nærstående selskap med videre gitt indirekte via en uavhengig part ("back-to-back"). Se også del A Innledning punkt 2.

5 Post 205 Kostnader til garantiprovisjon vedrørende gjeld til nærstående og gjeld som nærstående har stilt sikkerhet for i inntektsåret Se post 105. Del III. Andel av rentekostnader ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap eller innretning Selskap eller innretning som har begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3 eller petroleumsskatteloven 1 (norsk filial av utenlandsk selskap), fyller ut del III i stedet for del II. Post 300 Forholdsmessig andel av filialens rentekostnader og garantiprovisjoner Forholdet mellom interne og eksterne rentekostnader i filialen skal settes lik det gjennomsnittlige forholdet mellom den interne og eksterne gjelden i selskapet som sådan, basert på hvor stor andel av selskapets samlede gjeld som kommer fra nærstående part (intern gjeld). Vurderingen av nærstående etter skatteloven 6-41 skal foretas på selskapets hånd. All gjeld i selskapet skal medtas ved beregningen av forholdstallet. Ved beregningen av et gjennomsnitt i året skal henholdsvis intern og ekstern gjeld per 1. januar og 31. desember legges til grunn. Filial med avvikende regnskapsår beregner på grunnlag av intern og ekstern gjeld ved regnskapsårets start og slutt. Filialens samlede faktiske rentekostnader i inntektsåret fordeles på interne og eksterne rentekostnader basert på samme forholdstall. Del IV. Beregning av netto rentekostnader til nærstående mv. Post 400 Rentekostnader til nærstående/intern rente Norsk avdeling av utenlandsk foretak henter beløpet fra post 300 høyre felt. Alle andre foretak henter beløpet fra post 219 kolonne c. Post 420 Renteinntekter fra nærstående Se post 120. Post 433 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av over- /underkursobligasjon på nærstående Se post 133. Post 435 Tap/gevinst for innehaver ved realisasjon av sammensatt mengdegjeldsbrev eller fordring på nærstående, som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål Se post 135. Del V. Beregningsgrunnlag for rentefradragsrammen Post 501 Inntekt/underskudd før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag Beløpet hentes fra henholdsvis RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 240, RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap post 1105 eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS post 410c for upersonlige deltakere, og/eller eventuelt post 420c for personlige deltakere. Ovenfor i A Innledning, punkt 14 kan du lese om i hvilke tilfeller deltakerliknet selskap eller NOKUS må levere mer enn en utgave av RF for inntektsåret. For deltakerliknet selskap eller NOKUS som skattlegges etter særreglene for rederi, skal selskapet i denne utgaven av RF-1315 post 501 føre finansinntekt/-underskudd fra RF post 205 eller RF-1245 post 425c. Post 505 Ytet konsernbidrag til fradrag i alminnelig inntekt Her føres samme beløp som i RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 252. Deltakerliknet selskap og NOKUS fyller ikke ut post 505. Post 510 Bare for selskap som rederibeskattes - Beregnet øvrig inntekt Bare selskap som leverer RF-1197 Rederibeskatning, skal fylle ut post 510. I denne posten føres sum øvrig inntekt fra RF-1197 post 792, se del A Innledning punkt 9 Særlig om rederiselskap andre avsnitt - Rentefradragsrammen. Post 515 Tillegg for skattemessige avskrivninger Her føres summen av saldoavskrivninger fra RF-1084 Avskrivning post 110, og lineære avskrivninger fra RF-1084 post 120 kolonnen "Årets avskrivninger (ev. kostnadsfordeling)". Summen av disse positive avskrivingene skal foretaket avkorte med negativ saldoregulering i RF-1084 post 110 fordi foretaket inntektsfører negativ saldo. Dersom summen av negative saldoreguleringer i RF-1084 post 110 overstiger foretakets positive saldoavskrivninger og lineære avskrivinger, fører foretaket Side 5 differansen med negativt fortegn i RF-1315 post 515. Post 516 Direkte inntektsført vederlag for avskrevet driftsmiddel Her føres vederlag som foretaket har inntektsført i RF-1084 post 107. Post 550 Tillegg for netto rentekostnader Her føres tillegg for renterentekostnader. Beløpet hentes fra post 140. Er beløpet i post 140 negativt, føres det med negativt fortegn også i post 550 slik at det reduserer grunnlaget for rentefradragsrammen. Post 570 Kryss av for hva inntekten/underskuddet i post 501 gjelder Se del A Innledning punkt 14 om hvilke deltakerliknede selskap og norsk-kontrollerte selskap i lavskattland som må levere mer enn en utgave av skjemaet. Dersom selskapet plikter å levere flere utgaver av skjemaet, skal en i hver utgave krysse av for å oppgi hvor i selskapsoppgaven selskapet har hentet inntekten/underskuddet i RF-1315 post 501 fra. Selskapet skal altså aldri krysse av i mer enn ett felt. Del VI. Årets tillegg eller fradrag i inntekt I del VI beregnes beløpet som skal tillegges på grunnlag av rentebegrensingsreglene. Post 605 Netto rentekostnader Beløpet hentes fra post 140, men beløpet kan ikke være negativt. Dersom beløpet er negativ føres kr 0 i posten. Post 610 Rentefradragsramme beregnet av post 560 Her føres rentefradragsrammen. Rentefradragsrammen beregnes som 30 prosent av beregningsgrunnlaget i post 560. Dersom post 560 er negativ, føres kr 0 i post 610. Post 620 Differanse mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen Her føres differansen med beløpene i post 605 og 610. Differansen kan også bli negativ. Post 630 Tillegg i inntekt fordi netto rentekostnader overstiger fradragsrammen I post 630 føres det minste av beløpet av post 440 Netto rentekostnader til nærstående og

6 post 620 Differansen mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen. Likevel skal det føres kr 0 i post 630 dersom post 620 Differansen mellom årets rentekostnader og rentefradragsrammen, er kr 0 eller negativ eller post 140 Netto rentekostnader, er mindre eller lik kr eller post 440 Netto rentekostnader til nærstående, er kr 0 eller negativ. Post 640 Justering av inntekt Beløpet i post 640 er lik beløpet i post 630. Dersom deltakerliknet selskap eller NOKUS leverer RF-1315 med tanke på særreglene for rederi, skal selskapet overføre beløpet fra post 640 i denne utgaven av RF-1315 til RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap, post 206, eller RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS, post 425D Del VII. Framføring av rentefradrag fra i år Fristen for å framføre avskåret rentefradrag er 10 år, se del A Innledning punkt 7. I RF-1315 post 720 kommer framførte avskårede renter til fradrag før rentene for det aktuelle inntektsår. Beregningen av avskårede renter I del VII beregnes størrelsen avskårne rentekostnader som kan framføres. Noen av postene alltid være irrelevant og skal derfor fylles ut med kr 0, se beskrivelsen under de enkelte postene under Del VII. Post 710 Tillegg i inntekt Beløpet hentes fra post 630. Post 750 Justering for deltakerliknet selskap eller NOKUS som har underskudd i post 501 Deltakerliknet selskap og NOKUS skal redusere årets avskårne renter til framføring med et beløp lik 30 prosent av inntektsårets underskudd, dvs. negativt beløp fra RF-1315 post 501. Ovenfor i A Innledning, punkt 14 kan du lese om at noen deltakerliknede selskap og NOKUS må levere flere utgaver av RF-1315 for inntektsåret. Når selskapet skal fylle ut post 750, tar selskapet i så fall utgangspunkt i underskudd fra post 501 i den samme utgaven av RF Dersom denne utgaven av RF-1315 viser overskudd i post 501, skal selskapet føre 0 i post 750. Selskapet skal ikke føre et større beløp i post 750 enn i post 710 Tillegg i inntekt. Post 750 er forhåndsutfylt med minustegn. Derfor føres i utgangspunktet beløpet uten fortegn i post 750. Underskuddet vil på grunn av post 750 påvirke hvor stor del av inntektsårets avskårne renter som selskapet kan fradra seinere år. Underskudd fra tidligere inntektsår enn 2014 vil ikke påvirke begrensningen av rentefradrag i deltakerlignede selskap og NOKUSselskap. Post 760 Andel av årets rentekostnader som kan framføres Her føres resultatet av beregningen under del VII. Side 6

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Høringsnotat Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Finansdepartementet 11.04.2013 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Nærmere om behovet for å begrense fradraget for rentekostnader...

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

I. Innledning. Innhold. Vedlegg - Skatteetatens høringssvar vedrørende forslag om rentebegrensningsregler i interessefellesskap

I. Innledning. Innhold. Vedlegg - Skatteetatens høringssvar vedrørende forslag om rentebegrensningsregler i interessefellesskap Vedlegg - Skatteetatens høringssvar vedrørende forslag om rentebegrensningsregler i interessefellesskap Innhold 1. Innledning 1 2 Valg av hovedmodell 2 2.1 Sjablonregel 2 2.2 Forholdet til armlengdeprinsippet

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 25 Inntekt og skatt for svirksomhet Arild Langseth og Gunnar Claus 3. Inntekt og skatt for svirksomhet I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for svirksomhet,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Finansielle poster i petroleumsbeskatningen Andre saker

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus Skatteetaten Landbruk Navn (for enkeltpersonforetak) Virksomhetens navn (for selskaper) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskaper) G.nr. B.nr. I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper Finansdepartementet, 15. mai 2014 14/2128 Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 1 HØRINGSNOTAT ENKLERE SKATTEREGLER FOR DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER 1 Innledning og bakgrunn 2 Gjeldende

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Lovdata - Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) - Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang

Lovdata - Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) - Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang Hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang 2-1. Person bosatt i riket (1) Plikt til å svare

Detaljer

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ.

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ. Skatteetaten Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2011 Særlig om bruken av fortegn i skjemaene I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det fremgår

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer