Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011"

Transkript

1 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige etter petroleumsskatteloven (petrsktl.) 5. Skjemaet kan lastes ned fra skatteetaten.no/osk. Generelle opplysninger (selskapsnavn mv.) og skjemaets tabell 1 til 7 fylles ut for hvert felt selskapet deltar på. Skjemaets tabell 8 er en samletabell som fylles ut aggregert for alle felt. Ved elektronisk utfylling legges selskapsdata inn i arket Sum alle felt. Dersom selskapet har friinntektsgrunnlag for flere enn to felt, opprettes ark for øvrige felt ved å klikke makroknappen øverst i arket Felt A. Arkene Sum alle felt og Samletabell blir fylt ut automatisk. Tomme ark trenger ikke vedlegges. Tre gjeldende regimer: dagens 5, tidligere 5 og overgangsbestemmelsene fra 1986 Petrsktl. 5 ble endret i 2005 slik at friinntekt nå beregnes med 7,5 % i fire år. Det er imidlertid to unntak fra bestemmelsen, der det som etter tidligere 5 skal beregnes friinntekt med 5 % i seks år: utgifter som omfattes av petrsktl. 3 b tredje punktum pådratt i inntektsåret 2006 (omfatter blant annet utgifter knyttet til utbyggingen av Snøhvit) utgifter pådratt i inntektsårene 2006 eller 2007 i henhold til plan eller tillatelse etter petroleumsloven 4-2 og 4-3 godkjent av Stortinget i 2004 (omfatter blant annet utgifter knyttet til utbyggingen av Ormen Lange og Langeled) Driftsmidlene som omfattes av disse to unntakene vil heretter benevnes Snøhvit og driftsmidler iht. PUD/PAD Dette innebærer at det ved beregningen av friinntekt må skilles mellom investeringer som følger hovedregelen og investeringer knyttet til unntakene (i veiledning og skjema kalt henholdsvis nåværende 5 og tidligere 5). Et tilsvarende skille må gjøres ved beregning av friinntekt på gevinst/tap ved realisasjon av driftsmidler. I tillegg kommer særreglene for driftsmidler ervervet før 1987, der friinntekt beregnes med 1,75 % i 15 år fra og med året etter at driftsmidlet er påbegynt avskrevet, jf. overgangsbestemmelsene i lov av 19. desember 1986 nr. 73. For å kunne beregne friinntekten etter de ulike regelsettene er det derfor åtte tabeller i friinntektsskjemaet: Tabell 1: Erverv omfattet av nåværende 5 (erverv i ) Tabell 2: Erverv omfattet av tidligere 5 (Snøhvit og driftsmidler iht. PUD/PAD 2004) Tabell 3: Erverv omfattet av endringslov av 1986 (erverv før 1987 påbegynt avskrevet i perioden ) Tabell 4: Gevinst/tap omfattet av nåværende 5 Tabell 5: Gevinst/tap omfattet av tidligere 5 Tabell 6: Erverv omfattet av forskrift om leie av produksjonsinnretning av 18. august 1998 nr. 819 Tabell 7: Korreksjon i friinntektsgrunnlag eller friinntekt for tidligere år Tabell 8: Samletabell for summering av friinntektsgrunnlag og friinntekt til fremføring.

2 Side 2 Til tabell 1 nåværende 5 I kolonne 2 oppgis utgifter til erverv av driftsmidler som omfattes av nåværende 5 (erverv i 2008 eller senere). Driftsmidler inngår i friinntektsgrunnlaget i fire år fra og med ervervsåret. Ved realisasjon av driftsmidler som omfattes av nåværende 5, skal friinntektsgrunnlaget det enkelte år reduseres med historisk kostpris for realiserte driftsmidler. Kostpris for driftsmidler realisert i 2011 oppgis i kolonne 3. Her inngår også historisk kost for driftsmidler der skattemessig restverdi er utgiftsført i Friinntektsgrunnlaget kan være påvirket av ligningsadministrative avgjørelser (ordinær ligningsbehandling, endringsvedtak, klagekjennelser), av dommer eller av tidligere års feilføringer. Effekter av ligningsadministrative avgjørelser og dommer medtas bare så langt selskapet velger å innrette sin selvangivelse etter slike avgjørelser. Velger selskapet ikke å innrette sin selvangivelse etter slike avgjørelser, skal det i stedet opplyses om dette i eget vedlegg. Endringer i friinntektsgrunnlaget det enkelte år som følge av slike forhold føres i kolonne 4. Friinntektsgrunnlaget kan også være påvirket av vedtak etter petrsktl. 10 første ledd og forskrift gitt i medhold av samme paragrafs annet og tredje ledd (samordning og omfordeling). Endringer i friinntektsgrunnlaget det enkelte år som følge av slike forhold føres i kolonne 5. Her føres også endringer som følge av at selskapet tidligere år har endret påstand etter innsendelse av selvangivelse. Endringer i friinntektsbeløp for tidligere år som følge av endringer i friinntektsgrunnlaget (jf. foregående avsnitt), føres i tabell 7, men bare så langt slike endringer i friinntektsbeløp ikke skal gjennomføres ved endring av ligning for tidligere år og nye skatteoppgjør. Dette vil, foruten ved samordning og omfordeling, være tilfelle når selskapet har friinntekt til fremføring, eller når endring av ligning for tidligere år gjøres summarisk. I motsatt fall medtas ikke endringer i friinntektsbeløp for tidligere år i tabell 7. De enkelte års friinntektsgrunnlag iht. påstand i selvangivelsen for 2010 i kolonne 2, summert med endringer for 2011 i kolonne 3 til 5, gir i kolonne 6 det enkelte års friinntektsgrunnlag iht. påstand i selvangivelsen for ,5 % av sum kolonne 6 gir årets friinntektsbeløp i kolonne 7. Til tabell 2 tidligere 5 I kolonne 2 oppgis utgifter til erverv av driftsmidler som omfattes av tidligere petrsktl. 5 iht. påstand i selvangivelsen for Driftsmidler inngår i friinntektsgrunnlaget i seks år fra og med ervervsåret. Ved realisasjon av driftsmidler som omfattes av tidligere 5 (driftsmidler på Snøhvit ervervet i 2006, og driftsmidler på Ormen Lange og Langeled ervervet i 2006 eller 2007), skal friinntektsgrunnlaget det enkelte år reduseres med historisk kostpris for realiserte driftsmidler. Kostpris for driftsmidler realisert i 2011 oppgis i kolonne 3. Her inngår også historisk kost for driftsmidler der skattemessig restverdi er utgiftsført i For kolonne 4 7 vises det til rettledningen for tilsvarende kolonner i tabell 1, dog slik at årets friinntektsbeløp beregnes som 5 % av summen av de enkelte års friinntektsgrunnlag. Til tabell 3 overgangsbestemmelsene i endringsloven av 1986 Driftsmidler i denne gruppe er nevnt i overgangsbestemmelsene om avskrivning og friinntekt i endringslov av 19. desember 1986 nr. 73. Driftsmidlene er av samme type som de som medtas i tabell 1, men driftsmidlene er ervervet før 1. januar Slike driftsmidler kan ikke avskrives før de tas i ordinær bruk, og inngår først i friinntektsgrunnlaget året etter at de er påbegynt avskrevet. For 2011 oppgis dermed i kolonne 2 utgifter til driftsmidler som ble påbegynt avskrevet i Driftsmidler inngår i friinntektsgrunnlaget i 15 år, og driftsmidler som var med i friinntektsgrunnlaget for 1996 eller tidligere kan derfor ikke være med i friinntektsgrunnlaget for Basert på informasjon i tidligere års friinntektsskjemaer legger kontoret til grunn at aktuelle driftsmidler begrenser seg til driftsmidler på Troll som ble påbegynt avskrevet i 1996 eller 1997 (og følgelig ble inntatt i friinntektsgrunnlaget i 1997 eller 1998). For disse årene oppgis friinntektsgrunnlag det enkelte år iht. påstand i selvangivelse for Driftsmidler i denne gruppe vil i sin helhet være omfattet av plan for utbygging og drift godkjent før 1. januar 1998, slik at realisasjon vil skje iht. reglene i petroleumsskatteforskriftens nå opphevede 5 flg., jf. petrsktf. 17. Friinntektsgrunnlaget det enkelte år reduseres med salgsvederlaget for realiserte driftsmidler, begrenset oppad til historisk

3 kostpris for de samme driftsmidler. Ved overføring til bruk i annen virksomhet, reduseres historisk kostpris forholdsmessig etter det antall hele år som er igjen av friinntektsperioden. Salgsvederlag, eventuelt kostpris, eventuelt forholdsmessig redusert kostpris for driftsmidler realisert/overført i 2011 oppgis i kolonne 3. For kolonne 4 7 vises det til rettledningen for tilsvarende kolonner i tabell 1, dog slik at årets friinntektsbeløp beregnes som 1,75 % av summen av de enkelte års friinntektsgrunnlag. Side 3 Til tabell 4 og 4b gevinst og tap etter nåværende 5 Tabell 4 brukes ved beregning av friinntekt av gevinst eller tap ved realisasjon i 2011 av driftsmidler som omfattes av nåværende 5. Fire former for realisasjon medfører beregning av friinntekt, for det første avhendelse av driftsmiddel. Videre ved uttak av driftsmiddel fra særskattepliktig virksomhet. Det samme gjelder ved endret bruk, dvs. når et driftsmiddel forblir i særskattepliktig virksomhet, men ikke lenger kvalifiserer til avskrivning etter petrsktl. 3 b (f.eks. når et flerfunksjonsskip som først benyttes til oljeutvinning deretter benyttes til f.eks. leteboring eller transport). Både ved uttak og endret bruk skal gevinsten eller tapet beregnes til det beløp som ville blitt medregnet som skattepliktig inntekt ved en gjennomføring av transaksjonen til omsetningsverdi. Endelig kan det fremkomme gevinst eller tap ved opphør av leieforholdet til flyttbar produksjonsinnretning som det kreves friinntekt for etter petrsktl. 3 i, og utfyllende forskrift gitt i medhold av samme bestemmelse. Fremgangsmåten for beregning av gevinst/tap fremgår av forskriftens 7. I kolonne 2 oppgis inngangsverdi for driftsmiddel realisert i Inngangsverdien beregnes skjematisk i tabell 4B som friinntektsgrunnlaget for driftsmidlet de siste fire år multiplisert med en justeringsfaktor for det enkelte år. I kolonne 3 oppgis utgangsverdi (normalt salgsvederlag) for driftsmiddel realisert i I kolonne 4 oppgis for 2011 gevinst eller tap på bakgrunn av kolonne 2 og 3. Gevinst vil gi negativt friinntektsgrunnlag, og det beregnes negativ friinntekt. Tap vil gi positivt friinntektsgrunnlag, og det beregnes positiv friinntekt. Gevinsten eller tapet inngår i friinntektsgrunnlaget i fire år fra og med realisasjonsåret. For kolonne 5 8 vises det til rettledningen for kolonnene 4 7 i tabell 1. Til tabell 5 gevinst og tap etter tidligere 5 Tabell 5 brukes ved beregning av friinntekt av gevinst eller tap ved realisasjon i 2011 av driftsmidler på Snøhvit ervervet i 2006, og driftsmidler på Ormen Lange og Langeled ervervet i 2006 eller For øvrig vises det til rettledningen for tabell 4 annet avsnitt. I kolonne 2 og 3 oppgis hhv. inngangsverdi (normalt skattemessig nedskrevet verdi) og utgangsverdi (normalt salgsvederlag) for driftsmiddel realisert i I kolonne 4 oppgis gevinst eller tap på bakgrunn av kolonne 2 og 3. Gevinst vil gi negativt friinntektsgrunnlag, og det beregnes negativ friinntekt. Tap vil gi positivt friinntektsgrunnlag, og det beregnes positiv friinntekt. For tidligere år oppgis for det enkelte år friinntektsgrunnlag iht. påstand i selvangivelsen for Gevinsten eller tapet inngår i friinntektsgrunnlaget i seks år fra og med realisasjonsåret. For kolonne 5 8 vises det til rettledningen for tilsvarende kolonner i tabell 1, dog slik at årets friinntektsbeløp beregnes som 5 % av summen av de enkelte års friinntektsgrunnlag. Til tabell 6 eie/leie-forskriften I samsvar med forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen av 18. august 1998 nr. 819 kan et særskattepliktig selskap som leier en flyttbar produksjonsinnretning, under visse vilkår bli behandlet som eier i skattemessig forstand. Det vises til forskriftens 1, 2 og 3. Det må i så fall fastsettes en beregnet markedspris ved leieperiodens begynnelse. Denne verdien, som fastsettes i samsvar med forskriftens 4, danner grunnlag for beregning av friinntekt hos leietaker. Som hovedregel fastsettes friinntektsgrunnlaget til innretningens kostpris på utleiers hånd, redusert med 4 % lineære avskrivninger årlig frem til leieforholdet påbegynnes, herunder forholdsmessig reduserte avskrivninger for anskaffelsesåret og utleieåret.

4 Side 4 For 2011 oppgis i kolonne 2 beregnet markedspris for innretninger hvor leieforholdet er påbegynt i Det skal fremgå av eget vedlegg hvordan beregnet markedspris er fremkommet. Driftsmidler inngår i friinntektsgrunnlaget i fire år fra og med det år leieforholdet er inngått. Bestemmelsen gjelder for leieavtaler inngått fra og med 1. januar Opphør av leieforholdet anses som skattemessig realisasjon etter regelen i petrsktl. 5 femte ledd. Friinntektsgrunnlaget det enkelte år skal reduseres med opprinnelig beregnet markedspris for driftsmidler hvor leieforholdet er opphørt i Opprinnelig beregnet markedspris for slike driftsmidler oppgis i kolonne 3. For kolonne 4 7 vises det til rettledningen for tilsvarende kolonner i tabell 1. Til tabell 7 korreksjoner i tidligere års friinntektsgrunnlag eller friinntekt Tabell 7 benyttes til å inkorporere for lite eller for mye friinntekt for tidligere år hvor for lite eller for mye friinntekt ikke skal korrigeres ved endring av ligning og nye skatteoppgjør. Dette vil for det første være aktuelt for selskaper med friinntekt til fremføring og hvor det i løpet av inntektsåret er avsagt a) ligningsadministrative avgjørelser (ordinær ligning, endringsvedtak, klagekjennelse) eller b) dommer som påvirker friinntekt til fremføring pr. 31. desember Økning eller reduksjon i friinntekt til fremføring pr. 31. desember 2010 medtas i felt A. For lite friinntekt for tidligere år medtas som positive beløp. For mye friinntekt for tidligere år medtas som negative beløp. Effekter av ovennevnte a) og b) medtas bare så langt selskapet velger å innrette sin selvangivelse etter slike avgjørelser. Velger selskapet ikke å innrette sin selvangivelse etter slike avgjørelser, skal det i stedet opplyses om dette. Økning eller reduksjon av årets friinntektsbeløp som følge av ovennevnte a) eller b) skal uansett ikke medtas. Dette fordi virkningen for 2011 allerede vil være hensyntatt gjennom justering av de enkelte års friinntektsgrunnlag i tabell 1 til 6. For selskap som ikke har friinntekt til fremføring hensyntas endringer i friinntektsbeløp for tidligere år som følge av ovennevnte a) eller b) ved at det foretas nye skatteoppgjør. Slike selskap skal derfor ikke føre noe i tabellens felt A, med mindre selskap og ligningsmyndigheter er enige om at endring av ligning for tidligere år gjøres summarisk. For det andre vil dette være aktuelt når det skjer samordning eller omfordeling av andeler som omfattes av forskrift som er utarbeidet med hjemmel i petrsktl. 10 annet og tredje ledd. I slike tilfeller skal den som får øket eller redusert sin andel ikke bare øke eller redusere de enkelte års friinntektsgrunnlag forholdsmessig, men dessuten øke eller redusere årets friinntektsbeløp tilsvarende for lite eller for mye friinntekt for tidligere år. Disse beløp medtas i felt B. For lite friinntekt for tidligere år medtas som positive beløp. For mye friinntekt for tidligere år medtas som negative beløp. Økning eller reduksjon av årets friinntektsbeløp skal ikke medtas. Dette da virkningen for 2011 allerede vil være hensyntatt gjennom justering av de enkelte års friinntektsgrunnlag i tabell 1 til 6. For det tredje vil dette være aktuelt i de tilfelle der selskapet i årets selvangivelse har gjort korreksjoner i friinntektsgrunnlaget for tidligere år, uavhengig av hvorvidt selskapet har friinntekt til fremføring. Slike føringer vil i første rekke kunne komme som følge av feil i friinntektsgrunnlaget for tidligere år som ikke er korrigert under ligningsbehandlingen. Det er da for lite eller for mye friinntekt for tidligere år som medtas i felt C. For lite friinntekt for tidligere år medtas som positive beløp. For mye friinntekt for tidligere år medtas som negative beløp. Økning eller reduksjon av årets friinntektsbeløp skal ikke medtas. Dette da virkningen for 2011 allerede vil være hensyntatt gjennom justering av de enkelte års friinntektsgrunnlag i tabell 1 til 6. For felt A, B og C skal det fremgå av eget vedlegg hvordan eventuelle beløp i feltene fremkommer. For lite eller for mye friinntekt for oppgis med det nominelle beløp i kolonne 3. Hvis selskapet pr. 31. desember i de årene korreksjonen gjelder hadde, eller som følge av korreksjonen har fått, friinntekt til fremføring, beregnes rentetillegg på endringen i friinntekt til fremføring. Dette skal imidlertid kun gjøres for inntektsår fra 2002 til Slikt rentetillegg oppgis i kolonne 4. På negative beløp, dvs. ved for mye friinntekt for tidligere år, beregnes et negativt rentetillegg. Endringer i friinntekt til fremføring ett år vil medføre endringer i friinntekt til fremføring (og i rentetillegget) i de etterfølgende år inntil all friinntekt til fremføring er benyttet. Hvilken rentesats som skal benyttes for de enkelte år fremkommer av rubrikken nederst i tabell 7. På for lite eller for mye friinntekt tidligere år som følge av samordningsforskriftens 2 nr. 2 og 3 nr. 2 skal det ikke beregnes rentetillegg.

5 Side 5 Til tabell 8 samletabell Tabell 8 fylles ut på selskapsnivå, i ett eksemplar. I felt A F hentes inn sum friinntektsgrunnlag og friinntektsbeløp iht. selvangivelsen for 2011 ved å summere de aktuelle kolonner i tabell 1 til 6 for alle felt hvor selskapet krever friinntekt. Summeringen av friinntekten i felt Gs kolonne 4 overføres til felt H. I felt I hentes inn for lite eller for mye friinntekt for tidligere år ved å summere tabell 7 over alle felt hvor selskapet krever friinntekt. I felt J føres eventuelle korreksjoner av årets friinntektsbeløp hvor det ikke skal gjøres tilhørende korreksjon av årets eller tidligere års friinntektsgrunnlag. Det skal fremgå av eget vedlegg hvordan eventuelle beløp i felt J fremkommer. I felt K hentes inn eventuell fremførbar friinntekt pr. 31. desember 2010 (påstand) fra selvangivelsen for I felt L føres eventuell friinntekt ervervet fra annet selskap i 2011 med samtykke etter petrsktl. 10. Felt H til L summeres kolonnevis i felt M, og utgjør maksimal friinntekt til fradrag i Fradragsføring skjer i felt N, og slik at friinntektsbeløp for 2001 og tidligere år benyttes først. I felt O trekkes ut eventuell friinntekt solgt til annet selskap i 2011 med samtykke etter petrsktl. 10, samt friinntekt der det i 2011 er fremmet krav om utbetaling av skatteverdien iht. petrsktl. 5 syvende ledd. Felt M til O summeres kolonnevis i felt P, og utgjør friinntekt som ikke kommer til fradrag i årets særskattepliktige inntekt. Slik friinntekt kan fremføres og komme til fradrag i et senere år, jf. petrsktl. 5 sjette ledd. På friinntektsbeløp for 2002 og senere år skal det ved fremføring beregnes et rentetillegg. Dette gjøres i felt Q. Felt P og Q summeres kolonnevis i felt R, og utgjør selskapets påstand for friinntekt til fremføring pr. 31. desember 2011.

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Nye friinntektsregler og bruk av friinntektsskjema ved ligningen ORS frokostseminar 06. april Morten Henriksen

Nye friinntektsregler og bruk av friinntektsskjema ved ligningen ORS frokostseminar 06. april Morten Henriksen Nye friinntektsregler og bruk av friinntektsskjema ved ligningen 2005 ORS frokostseminar 06. april 2006 Morten Henriksen Endring i satser og profil: Invest. pådratt tom. 31/12-2004: 5% i 6 år. Invest.

Detaljer

Introduksjon bakgrunn og hovedlinjer Nærmere om bruk av forskriften Eksempler Oppsummering. pwc 2

Introduksjon bakgrunn og hovedlinjer Nærmere om bruk av forskriften Eksempler Oppsummering. pwc 2 pwc 1 Introduksjon bakgrunn og hovedlinjer Nærmere om bruk av forskriften Eksempler Oppsummering pwc 2 Introduksjon bakgrunn og hovedlinjer Nærmere om bruk av forskriften Eksempler Oppsummering pwc 3 INTRODUKSJON

Detaljer

Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt

Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt Ligningen 2003 Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt Oljeskattekontoret v/øystein Andal Ligningsdagen 2004 Stavanger 09.12.04 Etterfølgende erstatning Situasjoner hvor problemet oppstår

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Sak:13/ Høringsnotat -

Sak:13/ Høringsnotat - Sak:13/3875 12.12.2013 Høringsnotat - Forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregel og lov om endringer i endringslov 21. juni 2013 nr. 66 til petroleumsskatteloven 1 INNLEDNING Departementet

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Sak: 15/2115 30.06.2015 Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 29.05.2017 Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Også

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Petroleumsskattelovens virkeområde Skattepliktig inntekt Normpriser Rapportering av gassalg, inkludert kondensat og LNG

Petroleumsskattelovens virkeområde Skattepliktig inntekt Normpriser Rapportering av gassalg, inkludert kondensat og LNG Forside / Petroleumsbeskatning Petroleumsbeskatning Oppdatert: 29.05.2017 Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 24 %

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ.

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ. Skatteetaten Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2011 Særlig om bruken av fortegn i skjemaene I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det fremgår

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

ORS 11. Desember 2003

ORS 11. Desember 2003 ORS 11. Desember 2003 Torstein Fløystad Del II: Klassifikasjon av inntekter og kostnader Side 1 Finansiering - deltakelse? (1) Bakgrunn: Ett av formålene med endringene i petroleumsskattelovgivningen fra

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Ot.prp. nr. 16 ( )

Ot.prp. nr. 16 ( ) Ot.prp. nr. 16 (2001-2002) Om lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster Tilråding fra Finansdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 123 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 92 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i petroleumsskatteloven mv. Til Odelstinget 1.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 Skatt Øst Oslo Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Ansvarlig partner: 189740001/HPS/HPS Jan-Erik Nielsen Oslo, 10. april 2017 20562 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Finansielle poster i petroleumsbeskatningen Andre saker

Detaljer

Aktuelt fra Finansdepartementet. ved førstekonsulent Kristian Oppebøen

Aktuelt fra Finansdepartementet. ved førstekonsulent Kristian Oppebøen Aktuelt fra Finansdepartementet ved førstekonsulent Kristian Oppebøen Temaer for foredraget: St. meld. nr. 2 (2003-2004) departementets oppfølgning av Kon- Kraft rapporten om skatt Retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Spare Parts (reservedelslager) - Status pr ligningsbehandlingen 2003

Spare Parts (reservedelslager) - Status pr ligningsbehandlingen 2003 Spare Parts (reservedelslager) - Status pr ligningsbehandlingen 2003 ORS 9. desember 2004 Espen Wager seniorskattejurist Oljeskattekontoret 1 Hva er Spare Parts? Ingen ensartet gruppe Følgende grupper

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV - Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak 2007-017KV 20.10.2009 2007-017KV - Problemstilling En viss mengde kraft ble levert årlig, omtalt av skattyter som frikraft. I forhold til grunnrenteinntekten

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 21.12.2017 Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller

Detaljer

Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Generelt Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle skattytere som ved fastsettingen krever fradrag

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2010-11-30-1502 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2273 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-30, 2011-01-01

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Besl. O. nr. 26 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug Frokostmøte Skatt Gunnar Haug 21.10.16 Kontroller før innrapportering til Skatteetaten (AR) Inngående beholdning +/- transaksjoner skal være lik utgående beholdning for aksjonærene Inngående beholdning

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av. samtykke til overdragelse og interesseoverføring

Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av. samtykke til overdragelse og interesseoverføring Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av samtykke til overdragelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven 10, samt oppheving av petroleumsskatteloven 9 Side 1 1. Innledning Etter petroleumsskatteloven

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt

Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt Utfordringer for utleier og leietaker: Leasing regnskap og skatt I artikkelen ser vi nærmere på de praktiske utfordringene med regnskapsmessig og skattemessig behandling av leieavtaler, spesielt i de tilfellene

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i 10-forskriften

Høringsnotat. Forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i 10-forskriften 04.01.2011 Høringsnotat Forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i 10-forskriften 1. Innledning Finansdepartementet foreslår i dette høringsnotatet

Detaljer

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 7 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 7 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS ORS Seminar Kristiansand Utfordringer og muligheter Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 9. juni 2008 PwC Refusjon av leteutgifter - Utfordringer og muligheter 1. Innledning

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer