Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal desember Firm Name/Legal Entity

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity"

Transkript

1 Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal desember Firm Name/Legal Entity

2 Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er en gitt tilgang på utbyggbare vassdrag kalles grunnrente Det enkelte kraftverk er skattesubjektet Nedre grense på kva Tidligere ingen samordningsadgang Endret fra 2007 slik at negativ grunnrenteinntekt opparbeidet i 2007 eller senere kan samordnes innenfor skattekonsern Grunnrenteinntekt må beregnes per kraftverk Må holde oversikt over gammel negativ grunnrenteinntekt Fordelingsregler mellom kraftverk av ny negativ grunnrenteinntekt Påvirker blant annet formuesverdien / eiendomsskattegrunnlaget 2 NB endringer ifm. statsbudsjettet for 2011 blir omtalt i eget punkt.

3 Beregning av grunnrenteskatt Beregningsmetoden: Brutto salgsinntekter (produksjon * kraftpris ) - Driftsutgifter - Skattemessige avskrivninger +/- Gevinst/tap ved salg driftsmidler - Friinntekt (grunnlag * avkastningssats) = Grunnrenteinntekt Skatten utgjør 30 % av grunnrenteinntekten Frem til og med 2006: 27 % Grunnrenteskatten tilfaller i sin helhet staten 3

4 Skattedebitor og beregningsenhet Skattepliktig som eier vannkraftverk Kraftverket er beregningsenheten For kraftforetak som deltakerlignes etter bruttometoden fastsettes grunnrenteinntekten for hver enkelt deltaker Hva er et kraftverk Generatorer tilkoblet turbiner med inntak i vassdraget på samme sted og utløp i vassdraget på samme sted regnes å tilhøre samme kraftverk Fysisk frakobling må til for at kraftverket skal regnes for å være ute av drift mht. vurdering av grensen på kva 4

5 Brutto salgsinntekter 5 Brutto salgsinntekter består i utgangspunktet av: Faktisk produksjon siste år multiplisert med spotmarkedsprisen i tilhørende tidsavsnitt ( 18-3, andre ledd a) Unntak: 1) Konsesjonskraft hensyntas til oppnådde priser 2) Langsiktige kontrakter eller leieavtaler inngått før 1. januar 1996 og med varighet på 7 år eller mer verdsettes til kontraktsprisen 2) Fremtidige Stortingskontrakter samt andre kontrakter i samsvar med retningslinjer fastsatt av departementet vil også bli hensyntatt til kontraktsprisen 3) Kraft til bruk i egen produksjonsvirksomhet verdsettes til prisen i Statkrafts 1976-kontrakter Fra 2008 skal i tillegg driftsstøtte til produksjon av ny vannkraft tillegges brutto salgsinntekter 18-3 annet ledd ny bokstav c - medfører at støtten ikke er teknologinøytral

6 Brutto salgsinntekter (2) Krafttype: tidsavsn.1 tidsavsn.2 tidsavsn.3 tidsavsn.4 Totalmengde konsesjonskraftmengde konsesjonskraftpris konsesjonskraftinntekt langs.kontrakt - mengde langs.kontrakt - pris langs.kontrakt - inntekt egetforbruk - mengde Statskrafts 76 - kontraktspris egetforbruk - inntekt restmengde = spotmengde spotpris spotinntekt Sum inntekt 6

7 Brutto salgsinntekter (3) Timesmåling Skattyter har plikt til å måle produksjonen time for time Data må lagres på elektronisk lesbart medium Måling skal skje ved kraftverkets apparatanlegg for utgående ledninger etter en gangs opptransformering Alternativt måling på generatorklemme fratrukket 1,5%-poeng for forbruk i kraftverket og tap ved en gangs opptransformering Også krav til timesmåling av pumper og pumpekraftverk med merkeytelse over kva 7

8 Brutto salgsinntekter (4) Hvilke nye kontrakter og leieavtaler kan hensyntas etter 18-3, andre ledd a nr. 2 Nye langsiktige kontrakter med uavhengig kjøper Varighet minst 7 år Samlet volum minst 150 GWh Kraften må forbrukes i kjøpers produksjonsvirksomhet Nye leieavtaler mellom uavhengige parter Varighet minst 15 år Kraften må tas ut og forbrukes av leietaker i egen produksjonsvirksomhet Forlengelse av eksisterende avtaler Regnes som et fortsatt kontraktsforhold nå forlengelse skjer på leietakers eller kjøpers opsjon Dersom selger eller utleier forlenger regnes det som nytt kontraktsforhold 8

9 Brutto salgsinntekter (5) Unntak fra verdsettelse til spotmarkedspris iht. sktl 18-3, annet ledd a nr 2 og 3 Krav til dokumentasjon Grense for hvilke leveranser som hensyntas Kraftselgers informasjonsplikt Kraftkjøpers informasjonsplikt Forholdet mellom langsiktige kontrakter eller leieavtale når kraftleveranser overstiger foretakets forbruket 9

10 Brutto salgsinntekter (5) Kraft som verdsettes til annet enn spotmarkedspris tilordning og uttaksprofil Uttaksprofil Konsesjonskraft Faktisk uttaksprofil dersom måling Sjablonmessig ut fra normal forbruksprofil (blokkmodellen) i alminnelig forsyning Kraft som verdsettes til kontraktspris Faktisk uttaksprofil når denne kan dokumenteres Ellers jevn fordeling over året (leveringsperioden) Tilordning til kraftverk Konsesjonskraft Iht. konsesjonsvilkår Forholdsmessig dersom ikke fordelt i konsesjonen Kraft som verdsettes til kontraktspris Forholdsmessig iht. faktisk årsproduksjon 10

11 Brutto salgsinntekter (6) Kraft som verdsettes til annet enn spotmarkedspris regler om verdsettelse Pris på kraft ved interne leveranser Settes til prisvilkårene i Statkrafts 1976-kontrakter fratrukket utmatingskostnader fra sentralnettet. Utmatingskostnader settes skjønnsmessig til 1 øre/kwh Departementet kunngjør prisen årlig 22,555 øre/kwh i 2009 (23,555 øre/kwh fratrukket 1,0 øre/kwh) Fradrag for kraftkjøpskostnader ved verdsettelsen Ved negativ produksjon dekkes differansen ved kraftkjøp til spot Verdsettelse når spotmarkedspris er lavest Unntaksprisene skal legges til grunn også når spotmarkedspris er lavest 11

12 Driftsutgifter Driftsomkostninger som regulert følger av kraftproduksjonen Direkte henførte kostnader Lønninger, vedlikehold, forsikring, administrasjon, erstatninger til grunneiere, pumping etc. Ikke fradrag for salgs- overførings- eller finanskostnader Kostnader til innmating kommer til fradrag Andel av kostnader som er til nytte ved produksjonen og felles for flere kraftverk Andel av kostnader som er til nytte ved produksjonen og felles for hele foretaket Konsesjonsavgift og eiendomsskatt Skattemessige avskrivninger 12

13 Driftsutgifter (2) Beregning av fradrag for kostnader til pumping For pumper over kva settes kostnaden til medgått kvantum multiplisert med spotpris i tilhørende tidsavsnitt For andre pumper benyttes gjennomsnittlig spotpris i driftsperioden Fordeling mellom kraftverk iht. energiekvivalenter Fradrag for kostnader til innmating av kraft i nettet Innmatingsavgift fratrekkes (jfr. forrige foil) Tilsvarende gjelder for kostnader fra apparatanlegg for utgående ledninger til innmatingspunktet i nettet når kraften verdsettes til spotpris eller når innmating inngår i kraftprisen (kontraktspris) Innmatingstap beregnes ved en tapsfaktor multiplisert med antall 100 meter linjelengde 13

14 Friinntekt Friinntekt = Gjennomsnittlig skattemessig verdi av driftsmidlene i kraftverket multiplisert med en normrente fastsatt av departementet Immaterielle driftsmidler (vannfallsrettigheter) skal telle med til kostpris Andel av felles driftsmidler skal være med i den grad disse driftsmidlene er med og genererer grunnrenten (muntlig uttalelse fra Finansdepartementet) Friinntektsrenten baseres på normrenten, dvs. en risikofri rente Generelt tillegg i normrenten på 4%-poeng for risiko til og med 2006 Renten fastsettes årlig av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret for 2009 var Friinntektsrente 2,0 % (=normrenten) Fremføring gammel negativ grunnrenteinntekt 2,9 % Normrente + 2 %-poeng omgjort til etter skatt ((2,0 % + 2 %) * 0,72) Negativ grunnrente ved realisasjon 1,4 % (ikke veldig aktuelt) Normrente etter skatt ( 2,0 % * 0,72) 14

15 Friinntekt - talleksempel Driftsmidler kraftverk Andel av felles driftsmidler Driftsmidler kraftverk Andel av felles driftsmidler Grunnlag friinntekt: ( ) / 2 = Friinntektsrente 2,0 % (NB!! Dette var rentesatsen for 2009) Friinntekt: * 2,0 % =

16 Negativ grunnrenteinntekt Negativ grunnrenteinntekt kan oppstå av ulike årsaker Lav inntekt Lave kraftpriser (selvkostkontrakter etc) Lav produksjon (driftstans) Høye driftsutgifter Periodisk vedlikehold / revisjon Nye (dyre) kraftverk Høye avskrivninger Høy friinntekt Etc. 16

17 Negativ grunnrenteinntekt (2) Opparbeidet (ny) negativ grunnrenteinntekt (fra og med 2007) kan samordnes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk i konsernet Dersom negativ etter samordning (selskaps-/konsernnivå) vil skatteverdien bli utbetalt / motregnet mot alminnelig inntektsskatt Tidligere (før 2007) opparbeidet negativ grunnrenteinntekt kan framføres med rente til fradrag mot positiv grunnrenteinntekt senere år ved det samme kraftverket Renten baseres på normrenten tillagt 2 %-poeng for risiko og reduseres med 28% skatt Rente for 2009: 2,9 % 17

18 Negativ grunnrenteinntekt (3) Samordning av ny negativ grunnrenteinntekt Fordeles først på selskapsnivå Deretter andre konsernselskaper (eierandel >90 %) Fordeling av NGI mellom kraftverk Fordeles mellom kraftverk med positiv grunnrenteinntekt i forhold til disse kraftverkenes beregnede positive inntektsbeløp 18

19 Skjema for grunnrenteskatt (RF-1153B) 19

20 A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu 20

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Årsoppgjør for energiselskaper.

Årsoppgjør for energiselskaper. Årsoppgjør for energiselskaper. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9. desember 2008 Agenda Tid Tema Hvem 1000 Velkommen Wigdahl 1005 Grunnleggende prinsipper og vurderingsregler Alsos 1100 Pause 1110

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer