positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum"

Transkript

1 Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle som eier v annkraf tv erk. For kraf tv erk med påstemplet merkey telse mindre enn. kv a, skal kolonnene 1,2,3 og 23 f y lles ut. Oppsummering for alle kraftverk 1) Løpenummer (Fire siffer) 2) Kraftverkets navn 3) Påstemplet merkeytelse 4) Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 29 før samordning Ov erf ørt f ra RF113 post 13 ) Positiv grunnrenteinntekt beregnet for 29 før samordning Ov erf ørt f ra RF113 post 1. 6) Fordelingsnøkkel v ed positiv samordnet grunnrenteinntekt Positiv grunnrenteinntekt f ra kraf tv erket i f orhold til sum positiv grunnrenteinntekt post 2) Fordelt positiv grunnrenteinntekt etter samordning 21) Rest fremførbar negativ grunnrente fra før Ov erf ørt f ra RF113 post 1 22) Naturressurs 23) Eiendomsskattegrunnlag skattegrunnlag Ov erf ørt f ra RF113 post 213 For v erk < 1.kVA oppgis skattemessig v erdi, ellers ov erf ørt f ra RF113 post 36 1 Gullkraft 1, Sum alle kraftv erk, Sum negativ grunnrente før samordning alle kraftverk 11) Samordnet grunnrenteinntekt for selskapet, sum post 4 og 13) Avgitt samordnet grunnrenteinntekt, til selskap i samme konsern 14) Mottatt samordnet grunnrenteinntekt, fra selskap i samme konsern Org.nr. Org.nr. 1) Endelig samordnet grunnrenteinntekt. Positiv samordnet grunnrenteinntekt fordeles i post 2. Skatteverdien av negativ samordnet grunnrenteinntekt utbetales er Dato Underskrif t Nav n Regnskapsfører Adresse Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 2. nov nr 164, jf ligningslov en 43 nr 2. RF111B Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF111B For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Vedlegg til selv angiv elsen RF111B, helt eller delv is bli beny ttet også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf. lov om Oppgav eregisteret og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on, eller Skattedirektoratet på telef on.

2 RF112B Skatteetaten Selskapets navn Organisasjonsnummer Gullkraft Kraftverkets l.nr Kraftverkets navn Kraftverkets samlede påstemplede merkeytelse i kva Eierandel i kraftverket Kommune Skjema for kraftverkseiere Fødselsnummer Kommunenummer 1 Gullkraft 1 1, Gulen 1411 Dette skjemaet gjelder bare for driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven 16, og for påkostninger på slike driftsmidler. Det skal leveres ett skjema for hvert kraftverk og fylles ut en linje for hvert driftsmiddel og for hv Driftsmiddel (påkostning/nyanskaffelse) Nr Beregning av årlige avskrivninger Ansk. år Gavverdi Historisk kostpris Avskrivningstid Skattemessig verdi Årets avskrivning Inngangsverdi ved realisasjon Gevinst/tapsberegning Vederlag ved realisasjon Påkostning ved gevinst/ tapsberegning Gevinst/tap ved realisasjon Skattemessig verdi Dam Maskin Sum kraftverk Dato Navn Regnskapsfører Organisasjonsnummer Forretningsadresse Postnummer Poststed

3 Skatteetaten Skattlegging av vannkraftverk 29 Opplysninger om grunnrenteinntekt, naturressursskatt og eiendomsskattegrunnlag etter skatteloven kap. 1 Selskapets navn Organisasjonsnummer Fødselsnummer Gullkraft Kraftverkets l.nr. Kraftverkets navn Kommune Kommunenummer 1 Gullkraft Gulen 1411 Idriftsettelsesår Dato for konsesjonssøknad Kraftverkets samlede påstemplede merkeytelse i KVA Eierandel i kraftverket ,% Del 1 og 2 av skjemaet skal fylles ut for kraftverg med samlet påstemplet merkeytelse på. KVA eller mer. Del 3 eiendomsskattegrunnlag, skal bare fylles ut for kraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på 1. kva eller mer. Blanketten må fylles ut for hvert kraftanlegg. 1 Brutto grunnrenteinntekt Skattepliktig som eier vannkraftverk skal svare grunnrenteskatt til staten. Det skal bare svares grunnrenteskatt for kraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på. kva eller mer. Det skal fastsettes en grunnrenteinntekt for hvert kraftverk. 11 Årsproduksjon i kraftverket Kraft tatt ut av verket iht. konsesjon multiplisert med oppnådd 111 konsesjonspris Kraft levert iht. langsiktig kontrakt inngått før 1. januar multiplisert med kontraktspris Kraft levert iht. langsiktig kontrakt inngått 1. januar 1996 eller senere, 113 multiplisert med kontraktspris , Kraft levert iht. andre typer kontrakter inngått 1. januar 1996 eller senere. Kraft levert iht. langsiktig leiekontrakt før 1. januar 1996, 11 multiplisert med kontraktspris. Kraft levert iht. langsiktig leiekontrakt inngått 1. januar 1996 eller senere, 116 multiplisert med kontraktspris. 11 Kraft forbrukt i egen produksjonsvirksomhet multiplisert med statskraftpris 11 Årsproduksjon (fra post 11) redusert med postene x spottmarkedspris i tilhørende tidsavsnitt Sum brutto salgsinntekt 12 Inntektsføring av gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen 121 Driftsstøtte til produksjon av ny vannkraft Sum brutto grunnrenteinntekt (overføres til post 1) Brutto fradrag i grunnrenteinntekten 13 Driftskostnader (se rettledning) Kostnader til pumping av kraft Omkostninger for pumper og pumpestasjoner over 1 kva settes til medgått pumpekraftkvantum i et tidsavsnitt x tilhørende spotmarkedspris. For øvrige pumper og pumpestasjoner benyttes gjennomsnittlig spotmarkedspris for pumpeperioden, jf forskrift av 19. nov nr jf Kraftverk med 1 kva eller mer Kraftverk under 1 KVA 132 Konsesjonsavgift 133 Eiendomsskatt 134 Skattemessige avskrivninger i alminnelig inntekt på driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen 13 Tap ved realisasjon av driftsmidler 136 Sum brutto fradrag (overføres til post 11) RF113B

4 Gullkraft, Friinntekt 14 Skattemessig verdi driftsmidler pr Skattemessig verdi driftsmidler pr Gjennomsnitt av inngående og utgående skattemessig verdi 143 Normrente (se rettledning) 144 Friinntekt (overføres til post 12) (Beregning av friinntekt i realisasjonsåret, se rettledning) : x 2, % 4 9 Grunnrenteinntekt 1 Sum brutto grunnrenteinntekt fra post Sum brutto fradrag i grunnrenteinntekt fra post Friinntekt fra post 144 Grunnrenteinntekt før fradrag for negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år. Overføres til post 13b hvis positiv, 13 overføres til RF111 post 4, dersom posten er negativ b Positiv grunnrenteinntekt før fradrag for negativ grunnrenteinntekt tidligere år (overført fra post 13 hvis positivt) Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra før 1.1. inkl. 14 renter 1 Sum Fremførbar neg.grunnrenteinntekt Overføres RF111 post dersom positiv, post 21 dersom negativ Renter Avgitt fremførbar negativ grunnrenteinntekt til O/Uprosjekt (begrenset oppad til negativt beløp i post 1). 16 Nærmere spesifikasjon bes gitt i vedlegg. Mottatt fremførbar negativ grunnrenteinntekt til O/Uprosjekt (begrenset oppad til positivt beløp i post 1). 1 Nærmere spesifikasjon bes gitt i vedlegg (.2% for Naturressursskatt Skattepliktig som eier vannkraftverket, skal svare naturressursskatt til de kommuner og fylkeskommuner som er tilordnet kraftanleggsformuen. Det skal bare svares naturressursskatt i kraftverk som har samlet påstemplet merkeytelse på. kva eller mer. Det skal beregnes ett grunnlag for naturressursskatt for hvert kraftverk. År 21 Årsproduksjon i 211 Medgått pumpekraft SUM : Beregning av naturressursskatt pr. kommune 214 Totalt grunnlag (post 213 ovenfor). Kommunenr. Grunnlag pr. kommune

5 3 Formuesverdi 29/eiendomsskattegrunnlag 211 Fylles bare ut for kreftverk med samlet påstemplet merkeytelse 1 kva eller mer. Brutto salgsinntekter Årsproduksjon i 2 Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftspris Årsproduksjon (fra post 31) redusert med konsesjonskraft Brutto salgsinntekt i 2 (sum av post 311 og 312) (Se rettledning) Indeksregulert brutto salgsinntekt fra inntekt 2 x indeks 29 11,1 Gullkraft, , Årsproduksjon i 26 Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftspris Årsproduksjon (fra post 31) redusert med konsesjonskraft Brutto salgsinntekt 26 (sum av post 316 og 31) (Se rettledning!) Indeksregulert brutto salgsinntekt fra , inntekt 26 x indeks 29 11, Årsproduksjon i 2 Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftspris Årsproduksjon (fra post 32) redusert med konsesjonskraft Brutto salgsinntekt i 2 (sum av post 321 og 322) (Se rettledning!) Indeksregulert brutto salgsinntekt fra , inntekt 2 x indeks 29 11, Årsproduksjon i 2 Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftspris Årsproduksjon (fra post 32) redusert med konsesjonskraft Brutto salgsinntekt i 2 (sum av post 326 og 32) (Se rettledning) Indeksregulert brutto salgsinntekt fra , inntekt 2 x indeks , Årsproduksjon i Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftspris 332 Årsproduksjon (fra post 33) redusert med konsesjonskraft 333 Brutto salgsinntekt i 29 (sum av post 331 og 332) (Se rettledning) 334 Gjennomsnitt av indeksregulert brutto salgsinntekt fra 2 29 (Se rettledningen) Fradrag 33 Fradrag for kostnader fra 2 (indeksregulert) 336 Fradrag for kostnader fra 26 (indeksregulert) 33 Fradrag for kostnader fra 2 (indeksregulert) 33 Fradrag for kostnader fra 2 (indeksregulert) 339 Fradrag for kostnader fra Gjennomsnitt siste fem år (Se rettledningen) 341 Fradrag for grunnrenteskatt (GRS) fra 2 (indeksregulert) 342 Fradrag for grunnrenteskatt (GRS) fra 26 (indeksregulert)6 343 Fradrag for grunnrenteskatt (GRS) fra 2 (indeksregulert) 344 Fradrag for grunnrenteskatt (GRS) fra 2 (indeksregulert) Driftsutg/GRS før indeksregulering , Justering med konsumprisindeks utgifter 2 x indeks 29 11,1 utgifter 26 x indeks 29 11, utgifter 2 x indeks 29 11,6 utgifter 2 x indeks ,1 GRS 2 x indeks 29 11,1 GRS 26 x indeks 29 11, GRS 2 x indeks 29 11,6 GRS 2 x indeks ,1 Driftsutg/GRS etter indeksregulering Fradrag for grunnrenteskatt (GRS) fra 29 Gjennomsnitt siste fem år (Se rettledningen)

6 Gullkraft, beregning av nettoinntektstrøm Brutto salgsinntekter (fra post 334) Fradrag for driftsutgifter (fra post 34) Fradrag for grunnrenteskatt (fra post 346) 3 31 Kontantstrøm fra driften en av kontantstrømmen over uendelig levetid Beløp fra post 3 diskonteringsrente (se rettledning) Beregning av særskilt eiendomsskattegrunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Kontantstrøm over uendelig tid. Beløpet overføres fra post Fradrag for fremtidigere utskiftningskostnader. Beløpet overføres fra post i RF Beregnet formuesverdi Minimumsverdi for eiendomsskattegrunnlag Gjennomsnittlig produksjon siste år (se rettledning) x,9 Maksimumsverdi for eiendomsskattegrunnlag Gjennomsnittlig produksjon siste år (se rettledning) x 2, Eiendomsskattegrunnlag (Den høyeste verdi av post 362 og 363, begrenset oppad til verdien i post Dato Regnskapsførerens navn og forretningsadresse Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i ligningsloven 44 nr. og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 2. nov. 1994, jf forskrift av 19. nov nr. 11 kapital 1. Andre offentlige myndigheters bruk av opplysninger i RF113 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF113, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret og 6. Opplysninger om ev. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon.

7 Skatteetaten Selskapets navn Kraftverkets navn Kraftverkets samlede påstemplede merkeytelse i kva I dette skjemaet beregnes nåverdien av fremtidige utskiftingskostnader i kraftanlegget. Verdien i post i dette skjemaet overføres til post 361 i RF113, hvor nåverdien av fremtidige utskiftingskostnader fratrekkes kontantstrøm over uendelig levetid for å komme fram til beregnet formuesverdi av kraftanlegget. Formelen for å komme fram til nåverdien er inntatt i veiledningen, Driftsmidler med avskrivning over 6 år Beregning av nåverdi, av fremtidige utskiftningskostnader for driftsmidler i kraftanlegg som har begrenset levetid. Eierandel i kraftverket Kraftverk med samlet påstemplet merkeytelse 1 KVA eller mer. Skatteloven 1/eigedomsskattelova Org.nr. Gullkraft Kommune Fødselsnummer Kraftverkets løpenr. Gullkraft 1 Kommunenr. 1 1,% Gulen 1411 (4) Dam Sum nåverdi for gruppen Driftsmidler med avskrivning over 4 år (1) Maskin Sum nåverdi for gruppen Driftsmidler i saldogruppe a, c og d kan behandles samlet med skattemessig levetid på år RF1161B Sum nåverdi for gruppen Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i ligningsloven 44 nr og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 2. nov. 1994, jf forskrift av 19. nov nr. 11 kapital 1. For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF1161B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret og 6. Opplysninger om ev. samordning kan får ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon.

8 Gullkraft, Driftsmidler i saldogruppe a Sum nåverdi for gruppen Driftsmidler i saldogruppe c Sum nåverdi for gruppen Driftsmidler i saldogruppe d og e Sum nåverdi for gruppen Deiftsmidler i saldogruppe f, g, h og i ( er henholdsvis 14, 31, 3 og 6 år) Elektro /31/3/ /31/3/ /31/3/6 14/31/3/6 14/31/3/6 14/31/3/6 14/31/3/6 Dato Sum nåverdi for gruppen Sum beregnet fradrag for nåverdien av fremtidige utskiftingskostnader. Sum av postene 1,2, 4,, 6 og. Eller post 3 i stedet for postene 4, og den andel av post 6 som saldogruppe d representerer, Overføres RF113 post Regnskapsførers navn og forretningsadresse

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall Rapport 2005-060 Økonomiske virkninger av hjemfall ECON-rapport nr. 2005-060, Prosjekt nr. 36432 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-817-3 ÅJE/EBL/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Økonomiske virkninger av

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer