Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003"

Transkript

1 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Endring beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 6, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT EKS.ORD.INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSOVERSKUDD (ÅRSUNDERSKUDD) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 1

2 Balanse Invest Finans & Holding AS EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner,patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Skip og flytende installasjoner Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Lån til tilknyttet selskap Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 2

3 Balanse Invest Finans & Holding AS OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 3

4 Balanse Invest Finans & Holding AS Note EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital 1 a' Sum innskutt egenkapital 1 1 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forplikelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kjell Skjong Styreformann og daglig leder Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 4

5 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. 24 og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Invest Finans & Holding AS Aksjeselskap Kontorkommune pr Ålesund ÅLESUND Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Kreves det kreditfradrag etter skatteloven 163? Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Regnskapsførers navn og forretningsadresse TeamRevisjon AS, Notenesgt. 1, 61 ÅLESUND Diverse opplysninger om selskapet Dersom selskapet har flyttet hovedkontor i 24, oppgi tidligere hovedkontorkommune og flyttedato: Kommune Dato Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i 24 oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av enkeltpersonsforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Aksjonæropplysninger Ytelser fra selskap til aksjonær Lån og sikkerhetsstillelse etter AL/ASA 87 tom. 89 Lånebeløp pr Utleie av formuesgjenstand (fylles ikke ut av aksjonærer som er aksjeselskap eller almennaksjeselskap) Selskapets kr. inntektsførte renter av lånet kr. Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Er selskapet nystiftet ved fisjon i 24? Ytelser fra aksjonær til selskap Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 24? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 24? Oppgi i så fall org.nr. og navn og navn Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 24, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jfr. forskriften Lånebeløp pr Utleie av formuesgjenstander Salg av formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i 24/renter av grunnfondsbevis i 24 Selskapets kr. kostnadsførte renter av lånet kr Har aksjonæren stilt sikkerhet for lån fra selskapet? (Fylles bare ut dersom aksjonæren har lån) Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen Dersom det er svart "ja" på foregående spørsmål; tilsvarer verdien av sikkerhetsstillelsen lånebeløpet? Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 81? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF1197 post 77. Postene 21 til 23, 251, 252 og 31 til 38 skal ikke fylles ut. Ved fremføring underskudd post 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. Ordinært underskudd fra perioden før inntreden i rederibeskatningsordningen er ikke fradragsberettidet. Retten til fremføring av finansunderskudd bortfaller når selskapet trer ut av rederiskatteordningen. For samvirkeforetak (fylles ut av samvirkeforetrak som har foretatt avsetning til bonus til medlemmer og/eller avsetning til felleseid andelskapital jfr. skatteloven 15) Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Bonus besluttet utdelt til medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Bonus besluttet utdelt til medlemmer i andre enn eget lag eks. mva.: RF128 Total omsetning eks. mva.: Andel av selskapets inntekt som kommer fra omsetning med medlemmer i eget lag i %: % Selskapstype nr Arkivk Org.nr

6 Invest Finans & Holding AS, Inntekt Næringsinntekt Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF126 skal legges ved) Mottatt aksjonærbidrag Andre inntekter (skal spesifiseres) Sum inntekter Fradrag i inntekten Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extrakt of Accounts) Beregning av inntekt Skattepliktig aksjeutbytte (inkl. tillegg etter skatteloven 163 femte ledd) Inntekt sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extrakt of Accounts) Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post Andre fradrag (skal spesifiseres) Sum fradrag Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 22 post 23) Tillegg for ikke fradragsberettigede avsetninger, jf post 98 og 99 RF1167, se rettledning. (kun samvirkeforetak) I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppg. 1, se rettledning) I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Anvendelse av framførbart underskudd siste 1 år, jf. side 3 (begrenset oppad til sum post 231) Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag og/eller aksjonærbidrag (post 231 post 232) Ytet aksjonærbidrag Ytet konsernbidrag (RF126 skal legges ved) Inntekt (post 24 postene 251 og 252) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven 81 Beløp i hele kroner Netto positiv finansinntekt fra post 26 Beregnet skattepliktig utbytteinntekt Inntektsføring fra gevinst/tapskonto Inntektsføring ved inntreden Sum alminnelig inntekt Tonasjeskatt Oversikt over ubenyttet framført korreksjonsinntekt Oversikt over ubenyttet framført skattefradrag, jf. skatteloven 1631 År I Framført ubenyttet korreksjonsinntekt II Beregnet til anvendelse i 24 III Rest til framføring SUM Sum rest korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring SUM År I Framført ubenyttet skattefradrag Sum rest skattefradrag fra tidligere år til framføring II Beregnet til anvendelse i 24 III Rest til framføring

7 Beregning av korreksjonsinntekt År Ved underdekning vil det framkomme en positiv differanse her. Dersom beløpet i denne posten er negativt, vil korreksjonsinntekt ikke oppstå. Postene 335, 34 og 35 skal da ikke fylles ut, men beløpet overføres direkte til post 36. Avsatt til utbytte i selskapets årsoppgjør, ytet konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt, utdelt utbytte som overstiger fjorårets avsetning mv., jf. skatteloven 15 nr. 3 Korreksjonsinntekt. Grunnlag for beregning av korreksjonsskatt. Beløpet overføres til post 16 i RF1217 Negativt beløp fra post 33 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med positivt fortegn og omregnes til et bruttobeløp/inntektsbeløp som føres ut i summeringskolonnen Ved null eller negativt beløp her, skal beløpet i post 36 overføres til post 38. Ved positivt beløp her, skal beløpet i post 365 overføres til post 38 I Framført ubenyttet underskudd II Beregnet til anvendelse i 24 (Skal bare fylles ut av selskaper som har utdelt eller avsatt utbytte, konsernbidrag mv. som nevnt i skatteloven 15 nr. 3 eller som har gjenstående korreksjonsinntekt til framføring fra tidligere år.) 31 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med,72 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Midlertidige forskjeller på aksjer jf overgangsregel D (RF128) Sum postene 31, 35 og 36 Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte fra 23 og tidligere år se rettledningen 1997 Ved positivt beløp her, skal beløpet i post 335 overføres til post 35 (venstre felt) Ved null eller negativt beløp her, skal beløpet i post 33 overføres til post 35 (venstre felt) Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i Postene 3638 fylles bare ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring. Dersom beløpet i post 33 er positivt (underdekning), vil det ikke være dekning for å fradragsføre fastsatt korreksjonsinntekt fra tidligere år. Postene skal da ikke fylles ut. Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra sum kolonne I i oversikten på side 2) Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 24. (overføres til post 223). Beløpet skal samsvare med sum kol. II i oversikten på side 2. Beregnet personinntekt for aksjonærer 39 Sum beregnet personinntekt til sammen for alle aktive aksjonærer summert fra post 7.18 i "Skjema for beregning av personinntekt" (RF1224). Eventuelt negativt beløp må føres med minusfortegn. Driver selskapet næring som går inn under betegnelsen "liberalt yrke"? Jf. rettledningen til blanketten for beregning av personinntekt (RF1225) Ubenyttet underskudd 24 Oversikt over ubenyttet framført underskudd Sum Sum kolonne II: tidl. underskudd til anvendelse i 24 til post 232 Sum rest underskudd fra tidligere år til framføring Sum underskudd til framføring pr III Rest til framføring 1994 Fremført godtgjørelse kan trekkes fra, og er begrenset til utlignet skatt av årets inntekt. Se rettledningen År , :,72 :,72 Regulering av inngangsverdien på aksjene/grunnfondsbevisene i selskapet (RISK) 395 Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen Framført godtgjørelse fra 23 og tidligere år på mottatt aksjeutbytte skal trekkes fra i utliknet skatt av årets inntekt Her føres sum godtgjørelse til framføring, se oppstillingen nedenfor. Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Som ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente RISK for alle aksjer i selskapet (årets endring i tilbakeholdt skattlagt kapital) fra post 19 i blanketten "Beregning av RISK pr " (RF1239) og post 26 for sparebanker Oversikt over ubenyttet framført godtgjørelse Sum Invest Finans & Holding AS, I Framført ubenyttet godtgjørelse II Beregnet til anvendelse i 24 Overføres til post 385 III Rest til framføring pr

8 Formue A Faste eiendommer av enhver art, herunder forretningseiendom, øvrige bygg og anlegg, gårdsbruk, skog, bolig, fritidseiendom, hytte mv. Type eiendom Adresse G. nr. B. nr. Kommune Invest Finans & Holding AS, Likningsverdi Anlegg Festetomt Godøy 124 og og 141 Giske Formue pr Fylles ut av alle selskaper 41 B Fast eiendom i utlandet Sum post 41 A Type eiendom Eiendommens adresse Land Likningsverdi Avskrivbart, driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre Skip, fiske og fangstfartøy mv. Ikkeavskrivbare driftsmidler Fritidsbåt/lystyacht Utestående fordringer Panteobligasjoner og gjeldsbrev Ihendehaverobligasjoner av enhver art Kontantbeholdning Livsforsikringspoliser Annen formue b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg Sum bruttoformue (Uten andeler i aksjefond, grunnfondsbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (Skal spesifiseres) Sum bruttoformue Gjeld Nettoformue (post 43 post 44) (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: Påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Ikkebørsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 46 Verdsettelse av aksjene i ikkebørsnoterte aksjeselskaper. (Sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 42) Aksjer, andeler i aksjefond og grunnfondsbevis i norske selskaper (full verdi) Annen formue som ikke er tatt med i post 46 (selskapsformue i utlandet) Sum postene Gjeld (overført fra post 44) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) Sted Innskudd i innenlandske og utenlandske banker og innestående på postgiro Antall Pålydende År Kurs Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) Aksjeverdi (65% av verdien i post 485) til bruk ved formueslikningen endret ved inn eller utbetaling fra/til aksjonærene, se rettledningen) Beregnet verdi pr aksje (samlet formuesverdi delt på antall aksjer egne aksjer ikke medregnet) av aksjonærene for inntektsåret 25. (er aksjekapitalen Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato 1 på den som signerer oppgaven (Som i folkeregisteret) Sum post 41 B Beløp Sum post , ,797 Ålesund Kjell Skjong Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF128 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapitfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jfr. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon

9 Spesifikasjoner til RF128 Selvangivelse 2 Klient Invest Finans & Holding AS Fødselsnr OrgNr Post 412: Annen formue Beskrivelse Beløp Sum Post 44: Annen gjeld Beskrivelse Beløp 241 LEVERANDØRGJELD FORSKUDDSTREKK UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT Inngående 6% mva OPPGJØRSKONTO MERVE SKYLDIG ARB.AVG. TI SKYLDIG LØNN INNLÅN FRA KEN BREIVIK FERIELØNN ARB.AVG. PÅLØPNE FE Sum Maestro Årsoppgjør Side 1

10 Skatteetaten Foretakets navn, adresse mv. Nærings (kontor) adresse Postnr/sted Næring (virksomhetens art) Regnskapsfører: Regnskapsførers navn Forretningsadresse Er næringsoppgaven fylt ut av ekstern regnskapsfører? Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner (i hele kroner): Varelager 11 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 12 Varer under tilvirkning 13 Ferdige egentilvirkede varer 14 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 21 Avgiftspliktig salg For samvirkeforetak 41 Pålydende kundefordringer Skattemessig verdi kundefordringer (post 41 post 42) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 14) 22 Avgiftsfritt salg 23 Sum salgsinntekter 24 Varekostnad 23 Konstaterte tap på kundefordringer 24 Kundefordringer pr Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere ol til pålydende 45 Sum skattemessig verdi på fordringer Nyetablert virksomhet i 22 eller senere? Årets anskaffelser og salg av driftsmidler (se rettledningen) Skip, rigger, fly mv. Næringsoppgave 2 for 24 Skattemessig verdi Anskaffelse Regnskapsmessig verdi (post 14) Bruttofortjeneste Kredittsalg 24 Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler Bygninger og anlegg Tomter og andre grunnareal Boliger inkl. boligtomter Anskaffelse x 4 x Salg For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven Om fortegnsbruken i skjema, se rettledningen. Vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgave 55 Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Regnskapsførers organisasjonsnr. Postnr/sted Er regnskapet ført av ekstern regnskapsfører? 56 Varebiler mv. 57 Kontormaskiner 58 Personbiler, maskiner, inventar og andre driftsmidler Fødselsnummer Antall årsverk i regnskapsåret Salg Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF1167B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon RF1167B 15 Buskap 17 Sum verdi av varelager Invest Finans & Holding AS Er reglene for små foretak, 61 ÅLESUND jf. RL 16, benyttet? Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers TeamRevisjon AS Notenesgt Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon 31 Grunnlag for beregning av avsetning til felleseid andelskapital etter skatteloven ledd 2. punktum (må fylles ut når foretaket krever fradrag for avsetninger etter skatteloven 15 i postene 98 og 99) Utregning av skattemessig verdi på fordringer Næringsinntekt fra omsetning med medlemmer i eget lag ÅLESUND

11 Resultatregnskap 24 (i hele kroner) Invest Finans & Holding AS, Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg Offentlig tilskudd/refusjon Uopptjent inntekt Leieinntekt fast eiendom Annen leieinntekt Provisjonsinntekt Gevinst ved avgang av anleggsmidler Annen driftsrelatert inntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler Lønn, feriepenger mv. Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv. Annen personalkostnad Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige dr.m og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon Leie lokale Lys, varme Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og vedlikehold annet Fremmed tjeneste (regnskap/ rev.hon., rådgivning o.l.) Kontorkostnad, telefon, porto mv. Drivstoff transportmidler Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Avstemming av egenkapital skal føres i skjema RF152 RF1167B Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Privat bruk av næringsbil Reise/diett og bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reise og diettkostnader, ikke oppgavepliktig Provisjonskostnad Salgs og reklamekostnader Representasjonskostnader Kontingent og gave Forsikringspremie Garanti og servicekostnad Lisens, patentkostnad royalty o.l. Annen kostnad Tap ved avgang av anleggsmidler Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS, TS og FKV Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Annen finansinntekt Verdiøkn. av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 96 Sum finansinntekter Netto negativ resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap (disagio) Annen finanskostnad 97 Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Betalbar skatt Refusjon skatt etter skatteloven 165 Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Årsresultat

12 Invest Finans & Holding AS, Balanseregnskapsmessige verdier ( i hele kroner) 24 Eiendeler ANLEGGSMIDLER 1 Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser Utsatt skattefordel Goodwill (salgsgruppe b) Forretningsbygg (salgsgruppe i) Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) Elektronisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) Anlegg, maskiner under utførelse Tomter og andre grunnarealer Bolig inkl. boligtomter, hytter mv Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) Skip, rigger mv. (saldogruppe e) Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) Vare og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter og konsernselskap Investeringer i andre datter og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirandeler Obligasjoner Fordringer på eiere, styremedl. o.l. Fordringer på ansatte Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 14 Varelager Kundefordringer, inkl. i samme konsern Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Andre fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer mot eier/styremedl. o.l. Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikkemarkedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle instrumenter Egenkapital og gjeld INNSKUTT EGENKAPITAL 2 Aksjekap./EK andre foretak Fond for verdiendringer LANGSIKTIG GJELD 21 Pensjonsforpliktelser 212 Utsatt skatt 216 Uopptjent inntekt 24 Leverandørgjeld 251 Betalbar skatt, utliknet 253 Egne aksjer (negativt beløp) Felleseid andelskapital 22 Overkursfond 23 Innskutt annen egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 28 Udekket tap 945 Sum egenkapital 218 Andre avsetninger for forpliktelser 22 Konvertible lån 221 Obligasjonslån 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 228 Fond for vurd.forskj. i DLS Fond for vurderingsforskjeller i andre selskap 225 Gjeld til ansatte og eiere 226 Gjeld til selskap i samme konsern Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 229 Annen langsiktig gjeld 95 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 231 Konvertible lån (byggelån mv.) 232 Sertifikatlån 238 Kassakreditt 25 Betalbar skatt, ikke utliknet Refusjon skatt etter sktl Skattetrekk og andre trekk 274 Skyldig merverdiavgift 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 279 Andre offentlige avgifter 28 Avsatt utbytte 29 Forskudd fra kunder 291 Gjeld til ansatte og eiere 292 Gjeld til selskap i samme konsern 2949 Lønn, feriepenger o.l. 295 Påløpt rente 297 Uopptjent inntekt Kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler RF1167B 298 Avsetninger for forpliktelser 299 Annen kortsiktig gjeld 955 Sum kortsiktig gjeld 965 Sum egenkapital og gjeld

13 Beregning av næringsinntekt (i hele kroner) 6 Årsresultat fra post 92 (side 2) Tillegg for Fradrag for Ikke fradragsberettiget representasjonskostnad 62 Ikke fradragsberettigede kontingenter/gaver 63 Sum skattekostnad 64 Rentekostnad på iliknet skatt 65 Andre ikke fradragsberettigede kostnader (spesifiseres i eget vedlegg) Tilbakeføring av negativ resultatandel vedr. investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (se post 86) Foreslått utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap ved bruk av egenkapitalmetoden Tilbakeføring av verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler (se post 81) 69 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer 7 Skattemessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen) 71 Regnskapsmessig nedskrivning av aksjer og andre verdipapirer som er kostnadsført i året 72 Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknede selskaper 73 Andel av skattemessig overskudd i deltakerliknede selskaper 74 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 75 Skattemessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 76 Annen inntekt 8 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt 81 Andre fradrag (må spesifiseres i eget vedlegg) 815 Evt. egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet (inntektsføres i selvangivelesn post 2.7.6) 82 Tilbakeføring av positiv resultatandel vedr. investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (se post 85) 83 Tilbakeføring av verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler (se post 88) 84 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og verdipapirer 85 Skattemessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen) 86 Reversering av tidligere års nedskrivning på aksjer mv. som er inntektsført (se rettledningen) 87 Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknede selskaper 88 Andel av skattemessig underskudd i deltakerliknede selskaper 885 Resultat konsernbidrag 89 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 9 Skattemessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper Type Næring Post 999 fordelt på næringer Herav utbytte C Korreksjoner for skogbvruk og reindrift D Korreksj. våningshus (overføres til RF1224 p. 1.19) E Skattepliktig inntekt fordelt på næringer Endringer i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt fra post 1 i skjemaet RF1217 "Spesifikasjon av forskjeller..." >. 94 Sum Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til "Skjema for beregning av personinntekt" RF1224. Deltakerliknede selskaper overfører beløpet til selskapsoppgaven For Inntektsfradrag for avsetningene er begrenset til positiv inntekt sam 98 Avsetning til kjøpsutbytte/ bonus eks. mva. til medlemmer i samvirkeforetak virke foretak 99 fra medlemmene. jf. skattelovens 15 og rettledningen Avsetning til felleseid andelskapital for samvirkeforetak 995 Tillegg for gjeldsrenter Fradrag for renteinntekter, aksjeutbytte og avkastning (ikke for AS mv.) på livsforsikring (ikke for AS mv.) 999 Næringsinntekt/ underskudd Aksjeselskaper mv. overfører belopet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittslignet skog og/eller reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskaper overfører beløpet til skjema RF1224 Tabellen under post 42 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittslignet skog og eller gjennomsnittslignet reind rift. Kolonne B og E skal fylles ut for alle næringer. I kolonne ID skal Beløp under næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men Kun for primærnæringer overf. til RF1224 med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. A Leveres personinntektsskjema? B ID Invest Finans & Holding AS, For eventuell fordeling F Innehaver G Ektefelle/ registrert partner 43 Sum overskudd Til selvanvivelsen RF127 post 2.7/RF128 post Sum underskudd Til selvangivelsen RF127 post /RF128 post 222 Er virksomheten revisjonspliktig? Skal det for virksomheten fastsettes personinntekt etter skattelovens kap. 12? Kjell Skjong Dato Henvendelse rettes til Kjell Skjong Telefonnr Revisors underskrift Revisor orgnr R.selsk.navn TeamRevisjon AS Revisors navn Adresse Notenesgt. 1 Postnr./sted 61 ÅLESUND Det vises til rettledningen som er utarbeidet til hjelp ved utfyllingen av næringsoppgavene; RF1168 Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. likningsloven 44 nr. 7 RF1167B

14 Spesifikasjoner til næringsoppgaven Klient Invest Finans & Holding AS Fødselsnr OrgNr Andre kostnader Beskrivelse Beløp Nøkkelmannsforsikring 7791 ANDRE DRIFTSKOSTNADER UTEN FRADRAG Sum Maestro Årsoppgjør Side 1

15 Skatteetaten Avstemming av egenkapital mv. for 24 Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2, RF1167 næringsoppgave 3, (RF117) og næringsoppgave 4, (RF1173) Organisasjonsnr. Invest Finans & Holding AS Nærings (kontor) adresse Regnskapsfører Regnskapsførers navn Postnr. Regnskapsførers organisasjonsnr. 61 ÅLESUND TeamRevisjon AS Fødselsnr. Hvem skal levere skjemaet? Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut dette skjemaet. Rettledning til utfylling av dette skjema, er tatt inn i rettledningen til næringsoppgave 2 RF1168 og til næringsoppgave 3 og 4. Aksjeselskap, allmenaksjeselskap m.v. skal fylle ut side 1. Det samme gjelder banker og finansieringsforetak m.v. samt forsikringsselskaper m.v. Enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap fyller ut side 2. Aksjeselskap og allmenaksjeselskap m.m., avstemming av egenkapital Gjeld konvertert til aksjekapital Egenkapital forrige år Årsresultat Avsatt utbytte o.l. Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tingsinnskudd Nedsettelse av aksjekapital kontanter Nedsettelse av aksjekapital andre eiendeler Aksjonærbidrag Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Prinsippendringer Differanse mellom avsatt utbytte ved årsoppgjøret i 23 og utdelt utbytte i 24 Andre endringer / Fond for verdiendringer Egenkapital Andre opplysninger: Antall aksjer pr Pålydende for hver aksje (part), grunnfondsbevis pr Antall aksjer som er omsatt etter aksjeeierbok/aksjeeierregisteret Er aksjekapitalen i løpet av 24 blitt fordelt på et større antall aksjer uten at aksjekapitalen er blitt endret (splitt) 24 Er aksjekapitalen i løpet av 24 blitt fordelt på et mindre antall aksjer uten at aksjekapitalen er blitt endret (spleis) Dersom aksjekapitalen er forhøyet ved fondsemisjon, kryss av for hvordan forhøyelsen er foretatt / / / / Økning av pålydende Utstedelse av fondsaksjer , 26 Dersom aksjekapitalen er satt ned siste inntektsår, kryss av for hvordan nedsettelsen er foretatt Reduksjon av pålydende Innløsning av aksjer 27 RF152B Skattemessig innbetalt aksjekapital (inklusiv overkurs) Se rettledn. Pr. 1.1 Økning Nedgang Pr

16 Invest Finans & Holding AS, Enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap, avstemming av egenkapital 24 3 Egenkapital forrige år 31 Årsresultat (post 92 i RF1167) 32 Privatkonto (post 45 nedenfor) 33 Innskudd kontanter 34 Innskudd eiendeler Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privat bil i næring Prinsippendringer Andre egenkapitalkorreksjoner / / / 35 Egenkapital Spesifikasjon av privatkonto for enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap Kontantuttak Uttak av driftsmidler Uttak av varer og tjenester Bolig i næringsbygg Lys og varme privat Private telefonkostnader Diverse andre private kostnader Skatter Privat bruk av næringsbil Premie til egen syke og ulykkesforsikring Premie til tilleggstrygd for sykepenger 45 Sum privatkonto (overføres til post 32) Dato Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr 164, jf ligningsloven 44 nr. 7. RF152B Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF152B For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjemaet, RF152B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektotatet på telefon

17 Skatteetaten Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 24 Foretakets navn, adresse mv.: Invest Finans & Holding AS Nærings (kontor) adresse Postnr Regnskapsfører Regnskapsførerens navn Nærings (kontor) adresse 61 ÅLESUND Beløpene oppgis i hele kroner. Om fortegnsbruken i skjema, se rettledningen. Fødselsnummer Postnr. Organisasjonsnummer Regnskapsførers organisasjonsnr TeamRevisjon AS Notenesgt ÅLESUND Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Endring i forskjeller I II III DRIFTSMIDLER MV. (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL Regnskapsmessig verdi Skattemessig verdi Forskjeller/endringer i forskjeller LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Forskjeller/endringer i forskjeller TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid Forskjeller/endringer i forskjeller VAREBEHOLDNING Regnskapsmessig verdi varebeholdning Skattemessig verdi varebeholdning Forskjeller/endringer i forskjeller UTESTÅENDE FORDRINGER Regnskapsmessig verdi på kundefordringer Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) Skattemessig verdi på fordringer (næringsoppgavens post 45) Forskjeller/endringer i forskjeller BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke aktivert (balanseført) Regnskapsmessig verdi leasingobjekt ført i balansen Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen Forskjeller/endringer i forskjeller Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf Ligningsloven 44 nr RF1217B Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1217B For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregistretet 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon Det vises til egen rettledning (RF1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

18 Invest Finans & Holding AS, ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Her føres regnskapsmessig avsetninger til fremtidig vedlikehold mv. AVSETNINGER TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV. Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter, prosjekter mv. INNTEKTSFØRT AVSATT UTBYTTE FRA DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP (se rettledningen) SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV. Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling etter utgangen av inntektsåret Sted og dato NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE SOM FØRT I BALANSEN NETTO PENSJONSMIDLER/INNSKUDDSFOND SOM FØRT I BALANSEN Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Differanse mellom balanseførte verdier og virkelig verdi på fusjon/fisjonstidspunktet (ved skattemessig kontinuitet) Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor 16 AKSJER OG ANDRE VERDIPAPIRER UTENFOR FRITAKSMETODEN (se rettl.) Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre verdipapirer Skattemessig verdi på aksjer og andre verdipapirer Forskjeller ANDELER I DELTAKERLIKNEDE SELSKAPER Regnskapsmessig verdi på andeler i deltakerliknede selskaper Skattesmessig verdi på andeler i deltakerliknede selskaper Forskjeller AKKUMULERT FRAMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD Framførbart skattemessig underskudd (se rettledningen) Latent skattemessig gevinst ved realisasjon av eiendel overført skattefritt til annet selskap i samme konsern Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte(omregnet)/ kredittfradrag til fremføring (se rettledningen) Framført, ubenyttet korreksjonsinntekt til og med 23 Sum negative forskjeller ovenfor Framført ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon for ev. anvendt beløp i 24 Korreksjonsinntekt for 24 etter skatteloven 15 overført fra selvangivelsen post 35 Andre forskjeller Sum forskjeller grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel 181B 182 Sum positive forskjeller Sum negative forskjeller inkludert korreksjonsinntekt (se rettledning) Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel. Se rettledningen I 93 Fradrag for skattefri gevinst (vederlag skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme konsern etter forskrift om skattefrie overføringer (se rettledning) 94 Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring (se rettledning) 1 Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Beløpet overføres til post 93 på side 4 i næringsoppgave 2, post 775 i næringsoppgave 3 eller post 665 i næringsoppgave RF1217B UOPPTJENT INNTEKT Her føres inntekt som regnskapsmessig ikke anses å være opptjent Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel II Endring i forskjeller III GEVINST OG TAPSKONTO Saldo på gevinst og tapskonto BETINGET SKATTEFRIE GEVINSTER Betinget skattefrie gevinster (se rettledningen) OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET ANDRE FORSKJELLER (se rettledningen) Paløpt revisjonshonorar Inntektsføring etter overgangsregel C Ålesund, Kjell Skjong 42 24

19 Skatteetaten Nærings (kontor) adresse Postnr./sted Regnskapsfører Avskrivningsskjema for saldo og lineære avskrivninger 24 Vedlegg til næringsoppgave/selvangivelsesskjema. For næringsdrivende som er undergitt stedbunden beskatning etter skatteloven 33, se rettledningen. Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjema Fødselsnummer Skjema nr. TeamRevisjon AS Regnskapsførers organisasjonsnummer Postnr./sted Nærings (kontor) adresse Notenesgt ÅLESUND Saldoavskrivninger: 1 Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven 14 til 145? 11 Saldogruppe (ai) og saldonr. (se rettledning) Invest Finans & Holding AS Organisasjonsnr ÅLESUND Kommunenr. 154 Kommunenavn Ålesund Saldonr. a b c d 1 Saldonr. a b c d 2 Saldonr. a b c d a 14b 14c 14d Saldogrunnlag 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler Nyanskaffelser kostpris Nyanskaffelser påkostninger Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl. 147 Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser Sum grunnlag før realisasjon/uttak Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler Herav inntektsført i 24 (jf sktl 1444) e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats i Type næring e f g h Valgt avskrivningssats Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c eller d og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst og tapskonto. Gevinster føres med tegn. tap føres med tegn. Årets saldoavskrivning()/ev. inntektsføring () av del av negativ saldo i gruppe a, c eller d. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris Gårds og bruksnr.. ev seksjonsnr. Gateadresse 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Lineære avskrivninger: Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivning (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Båtplass rettighet Forsknings og utviklingsomkostning Dato Sted Ålesund Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 44 nr.7. RF184B

20 Skatteetaten Nærings (kontor) adresse Postnr./sted Regnskapsfører TeamRevisjon AS Regnskapsførers organisasjonsnummer Postnr./sted Nærings (kontor) adresse Notenesgt ÅLESUND Saldoavskrivninger: Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler Herav inntektsført i 24 (jf sktl 1444) Avskrivningsskjema for saldo og lineære avskrivninger 24 Vedlegg til næringsoppgave/selvangivelsesskjema. For næringsdrivende som er undergitt stedbunden beskatning etter skatteloven 33, se rettledningen. Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjema Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven 14 til 145? 11 Saldogruppe (ai) og saldonr. (se rettledning) a 14b 14c 14d Saldogrunnlag 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler Nyanskaffelser kostpris Nyanskaffelser påkostninger Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl. 147 Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser Sum grunnlag før realisasjon/uttak Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c eller d og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst og tapskonto. Gevinster føres med tegn. tap føres med tegn. Årets saldoavskrivning()/ev. inntektsføring () av del av negativ saldo i gruppe a, c eller d. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post 12. Fødselsnummer i Skjema nr. Invest Finans & Holding AS Organisasjonsnr ÅLESUND Kommunenr. 154 Kommunenavn Ålesund Saldonr. a b e f g h i Type næring c Valgt avskrivningssats d Saldonr. a b c d e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats Saldonr. Type næring a b c d e f g h Valgt avskrivningssats Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris Gårds og bruksnr.. ev seksjonsnr. Gateadresse 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Lineære avskrivninger: Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivning (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Patenter Dato Sted Ålesund Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 44 nr.7. RF184B

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Næringsoppgave 2 for 2015

Næringsoppgave 2 for 2015 Næringsoppgave 2 for 2015 For aksje og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse og næringsoppgave for 2015 for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12.2015 Kreves det forhåndslikning?

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2003 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN Åroppgjør for 2014 1743 KLAVESTADHAUGEN Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer