Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003"

Transkript

1 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Endring beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 6, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT EKS.ORD.INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSOVERSKUDD (ÅRSUNDERSKUDD) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 1

2 Balanse Invest Finans & Holding AS EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner,patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Skip og flytende installasjoner Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Lån til tilknyttet selskap Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 2

3 Balanse Invest Finans & Holding AS OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 3

4 Balanse Invest Finans & Holding AS Note EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital 1 a' Sum innskutt egenkapital 1 1 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forplikelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kjell Skjong Styreformann og daglig leder Invest Finans & Holding AS F.nr.: Side 4

5 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. 24 og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Invest Finans & Holding AS Aksjeselskap Kontorkommune pr Ålesund ÅLESUND Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Kreves det kreditfradrag etter skatteloven 163? Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Regnskapsførers navn og forretningsadresse TeamRevisjon AS, Notenesgt. 1, 61 ÅLESUND Diverse opplysninger om selskapet Dersom selskapet har flyttet hovedkontor i 24, oppgi tidligere hovedkontorkommune og flyttedato: Kommune Dato Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i 24 oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av enkeltpersonsforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Aksjonæropplysninger Ytelser fra selskap til aksjonær Lån og sikkerhetsstillelse etter AL/ASA 87 tom. 89 Lånebeløp pr Utleie av formuesgjenstand (fylles ikke ut av aksjonærer som er aksjeselskap eller almennaksjeselskap) Selskapets kr. inntektsførte renter av lånet kr. Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Er selskapet nystiftet ved fisjon i 24? Ytelser fra aksjonær til selskap Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 24? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 24? Oppgi i så fall org.nr. og navn og navn Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 24, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jfr. forskriften Lånebeløp pr Utleie av formuesgjenstander Salg av formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i 24/renter av grunnfondsbevis i 24 Selskapets kr. kostnadsførte renter av lånet kr Har aksjonæren stilt sikkerhet for lån fra selskapet? (Fylles bare ut dersom aksjonæren har lån) Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen Dersom det er svart "ja" på foregående spørsmål; tilsvarer verdien av sikkerhetsstillelsen lånebeløpet? Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 81? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF1197 post 77. Postene 21 til 23, 251, 252 og 31 til 38 skal ikke fylles ut. Ved fremføring underskudd post 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. Ordinært underskudd fra perioden før inntreden i rederibeskatningsordningen er ikke fradragsberettidet. Retten til fremføring av finansunderskudd bortfaller når selskapet trer ut av rederiskatteordningen. For samvirkeforetak (fylles ut av samvirkeforetrak som har foretatt avsetning til bonus til medlemmer og/eller avsetning til felleseid andelskapital jfr. skatteloven 15) Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Bonus besluttet utdelt til medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Bonus besluttet utdelt til medlemmer i andre enn eget lag eks. mva.: RF128 Total omsetning eks. mva.: Andel av selskapets inntekt som kommer fra omsetning med medlemmer i eget lag i %: % Selskapstype nr Arkivk Org.nr

6 Invest Finans & Holding AS, Inntekt Næringsinntekt Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF126 skal legges ved) Mottatt aksjonærbidrag Andre inntekter (skal spesifiseres) Sum inntekter Fradrag i inntekten Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extrakt of Accounts) Beregning av inntekt Skattepliktig aksjeutbytte (inkl. tillegg etter skatteloven 163 femte ledd) Inntekt sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extrakt of Accounts) Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post Andre fradrag (skal spesifiseres) Sum fradrag Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 22 post 23) Tillegg for ikke fradragsberettigede avsetninger, jf post 98 og 99 RF1167, se rettledning. (kun samvirkeforetak) I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppg. 1, se rettledning) I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Anvendelse av framførbart underskudd siste 1 år, jf. side 3 (begrenset oppad til sum post 231) Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag og/eller aksjonærbidrag (post 231 post 232) Ytet aksjonærbidrag Ytet konsernbidrag (RF126 skal legges ved) Inntekt (post 24 postene 251 og 252) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven 81 Beløp i hele kroner Netto positiv finansinntekt fra post 26 Beregnet skattepliktig utbytteinntekt Inntektsføring fra gevinst/tapskonto Inntektsføring ved inntreden Sum alminnelig inntekt Tonasjeskatt Oversikt over ubenyttet framført korreksjonsinntekt Oversikt over ubenyttet framført skattefradrag, jf. skatteloven 1631 År I Framført ubenyttet korreksjonsinntekt II Beregnet til anvendelse i 24 III Rest til framføring SUM Sum rest korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring SUM År I Framført ubenyttet skattefradrag Sum rest skattefradrag fra tidligere år til framføring II Beregnet til anvendelse i 24 III Rest til framføring

7 Beregning av korreksjonsinntekt År Ved underdekning vil det framkomme en positiv differanse her. Dersom beløpet i denne posten er negativt, vil korreksjonsinntekt ikke oppstå. Postene 335, 34 og 35 skal da ikke fylles ut, men beløpet overføres direkte til post 36. Avsatt til utbytte i selskapets årsoppgjør, ytet konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt, utdelt utbytte som overstiger fjorårets avsetning mv., jf. skatteloven 15 nr. 3 Korreksjonsinntekt. Grunnlag for beregning av korreksjonsskatt. Beløpet overføres til post 16 i RF1217 Negativt beløp fra post 33 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med positivt fortegn og omregnes til et bruttobeløp/inntektsbeløp som føres ut i summeringskolonnen Ved null eller negativt beløp her, skal beløpet i post 36 overføres til post 38. Ved positivt beløp her, skal beløpet i post 365 overføres til post 38 I Framført ubenyttet underskudd II Beregnet til anvendelse i 24 (Skal bare fylles ut av selskaper som har utdelt eller avsatt utbytte, konsernbidrag mv. som nevnt i skatteloven 15 nr. 3 eller som har gjenstående korreksjonsinntekt til framføring fra tidligere år.) 31 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med,72 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Midlertidige forskjeller på aksjer jf overgangsregel D (RF128) Sum postene 31, 35 og 36 Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte fra 23 og tidligere år se rettledningen 1997 Ved positivt beløp her, skal beløpet i post 335 overføres til post 35 (venstre felt) Ved null eller negativt beløp her, skal beløpet i post 33 overføres til post 35 (venstre felt) Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i Postene 3638 fylles bare ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring. Dersom beløpet i post 33 er positivt (underdekning), vil det ikke være dekning for å fradragsføre fastsatt korreksjonsinntekt fra tidligere år. Postene skal da ikke fylles ut. Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra sum kolonne I i oversikten på side 2) Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 24. (overføres til post 223). Beløpet skal samsvare med sum kol. II i oversikten på side 2. Beregnet personinntekt for aksjonærer 39 Sum beregnet personinntekt til sammen for alle aktive aksjonærer summert fra post 7.18 i "Skjema for beregning av personinntekt" (RF1224). Eventuelt negativt beløp må føres med minusfortegn. Driver selskapet næring som går inn under betegnelsen "liberalt yrke"? Jf. rettledningen til blanketten for beregning av personinntekt (RF1225) Ubenyttet underskudd 24 Oversikt over ubenyttet framført underskudd Sum Sum kolonne II: tidl. underskudd til anvendelse i 24 til post 232 Sum rest underskudd fra tidligere år til framføring Sum underskudd til framføring pr III Rest til framføring 1994 Fremført godtgjørelse kan trekkes fra, og er begrenset til utlignet skatt av årets inntekt. Se rettledningen År , :,72 :,72 Regulering av inngangsverdien på aksjene/grunnfondsbevisene i selskapet (RISK) 395 Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen Framført godtgjørelse fra 23 og tidligere år på mottatt aksjeutbytte skal trekkes fra i utliknet skatt av årets inntekt Her føres sum godtgjørelse til framføring, se oppstillingen nedenfor. Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Som ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente RISK for alle aksjer i selskapet (årets endring i tilbakeholdt skattlagt kapital) fra post 19 i blanketten "Beregning av RISK pr " (RF1239) og post 26 for sparebanker Oversikt over ubenyttet framført godtgjørelse Sum Invest Finans & Holding AS, I Framført ubenyttet godtgjørelse II Beregnet til anvendelse i 24 Overføres til post 385 III Rest til framføring pr

8 Formue A Faste eiendommer av enhver art, herunder forretningseiendom, øvrige bygg og anlegg, gårdsbruk, skog, bolig, fritidseiendom, hytte mv. Type eiendom Adresse G. nr. B. nr. Kommune Invest Finans & Holding AS, Likningsverdi Anlegg Festetomt Godøy 124 og og 141 Giske Formue pr Fylles ut av alle selskaper 41 B Fast eiendom i utlandet Sum post 41 A Type eiendom Eiendommens adresse Land Likningsverdi Avskrivbart, driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre Skip, fiske og fangstfartøy mv. Ikkeavskrivbare driftsmidler Fritidsbåt/lystyacht Utestående fordringer Panteobligasjoner og gjeldsbrev Ihendehaverobligasjoner av enhver art Kontantbeholdning Livsforsikringspoliser Annen formue b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg Sum bruttoformue (Uten andeler i aksjefond, grunnfondsbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (Skal spesifiseres) Sum bruttoformue Gjeld Nettoformue (post 43 post 44) (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: Påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Ikkebørsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 46 Verdsettelse av aksjene i ikkebørsnoterte aksjeselskaper. (Sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 42) Aksjer, andeler i aksjefond og grunnfondsbevis i norske selskaper (full verdi) Annen formue som ikke er tatt med i post 46 (selskapsformue i utlandet) Sum postene Gjeld (overført fra post 44) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) Sted Innskudd i innenlandske og utenlandske banker og innestående på postgiro Antall Pålydende År Kurs Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) Aksjeverdi (65% av verdien i post 485) til bruk ved formueslikningen endret ved inn eller utbetaling fra/til aksjonærene, se rettledningen) Beregnet verdi pr aksje (samlet formuesverdi delt på antall aksjer egne aksjer ikke medregnet) av aksjonærene for inntektsåret 25. (er aksjekapitalen Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato 1 på den som signerer oppgaven (Som i folkeregisteret) Sum post 41 B Beløp Sum post , ,797 Ålesund Kjell Skjong Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF128 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapitfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jfr. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon

9 Spesifikasjoner til RF128 Selvangivelse 2 Klient Invest Finans & Holding AS Fødselsnr OrgNr Post 412: Annen formue Beskrivelse Beløp Sum Post 44: Annen gjeld Beskrivelse Beløp 241 LEVERANDØRGJELD FORSKUDDSTREKK UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT Inngående 6% mva OPPGJØRSKONTO MERVE SKYLDIG ARB.AVG. TI SKYLDIG LØNN INNLÅN FRA KEN BREIVIK FERIELØNN ARB.AVG. PÅLØPNE FE Sum Maestro Årsoppgjør Side 1

10 Skatteetaten Foretakets navn, adresse mv. Nærings (kontor) adresse Postnr/sted Næring (virksomhetens art) Regnskapsfører: Regnskapsførers navn Forretningsadresse Er næringsoppgaven fylt ut av ekstern regnskapsfører? Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner (i hele kroner): Varelager 11 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 12 Varer under tilvirkning 13 Ferdige egentilvirkede varer 14 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 21 Avgiftspliktig salg For samvirkeforetak 41 Pålydende kundefordringer Skattemessig verdi kundefordringer (post 41 post 42) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 14) 22 Avgiftsfritt salg 23 Sum salgsinntekter 24 Varekostnad 23 Konstaterte tap på kundefordringer 24 Kundefordringer pr Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere ol til pålydende 45 Sum skattemessig verdi på fordringer Nyetablert virksomhet i 22 eller senere? Årets anskaffelser og salg av driftsmidler (se rettledningen) Skip, rigger, fly mv. Næringsoppgave 2 for 24 Skattemessig verdi Anskaffelse Regnskapsmessig verdi (post 14) Bruttofortjeneste Kredittsalg 24 Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler Bygninger og anlegg Tomter og andre grunnareal Boliger inkl. boligtomter Anskaffelse x 4 x Salg For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven Om fortegnsbruken i skjema, se rettledningen. Vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgave 55 Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Regnskapsførers organisasjonsnr. Postnr/sted Er regnskapet ført av ekstern regnskapsfører? 56 Varebiler mv. 57 Kontormaskiner 58 Personbiler, maskiner, inventar og andre driftsmidler Fødselsnummer Antall årsverk i regnskapsåret Salg Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF1167B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon RF1167B 15 Buskap 17 Sum verdi av varelager Invest Finans & Holding AS Er reglene for små foretak, 61 ÅLESUND jf. RL 16, benyttet? Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers TeamRevisjon AS Notenesgt Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon 31 Grunnlag for beregning av avsetning til felleseid andelskapital etter skatteloven ledd 2. punktum (må fylles ut når foretaket krever fradrag for avsetninger etter skatteloven 15 i postene 98 og 99) Utregning av skattemessig verdi på fordringer Næringsinntekt fra omsetning med medlemmer i eget lag ÅLESUND

11 Resultatregnskap 24 (i hele kroner) Invest Finans & Holding AS, Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg Offentlig tilskudd/refusjon Uopptjent inntekt Leieinntekt fast eiendom Annen leieinntekt Provisjonsinntekt Gevinst ved avgang av anleggsmidler Annen driftsrelatert inntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler Lønn, feriepenger mv. Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv. Annen personalkostnad Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige dr.m og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon Leie lokale Lys, varme Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og vedlikehold annet Fremmed tjeneste (regnskap/ rev.hon., rådgivning o.l.) Kontorkostnad, telefon, porto mv. Drivstoff transportmidler Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Avstemming av egenkapital skal føres i skjema RF152 RF1167B Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Privat bruk av næringsbil Reise/diett og bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reise og diettkostnader, ikke oppgavepliktig Provisjonskostnad Salgs og reklamekostnader Representasjonskostnader Kontingent og gave Forsikringspremie Garanti og servicekostnad Lisens, patentkostnad royalty o.l. Annen kostnad Tap ved avgang av anleggsmidler Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS, TS og FKV Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Annen finansinntekt Verdiøkn. av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 96 Sum finansinntekter Netto negativ resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap (disagio) Annen finanskostnad 97 Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Betalbar skatt Refusjon skatt etter skatteloven 165 Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Årsresultat

12 Invest Finans & Holding AS, Balanseregnskapsmessige verdier ( i hele kroner) 24 Eiendeler ANLEGGSMIDLER 1 Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser Utsatt skattefordel Goodwill (salgsgruppe b) Forretningsbygg (salgsgruppe i) Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) Elektronisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) Anlegg, maskiner under utførelse Tomter og andre grunnarealer Bolig inkl. boligtomter, hytter mv Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) Skip, rigger mv. (saldogruppe e) Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) Vare og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter og konsernselskap Investeringer i andre datter og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirandeler Obligasjoner Fordringer på eiere, styremedl. o.l. Fordringer på ansatte Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 14 Varelager Kundefordringer, inkl. i samme konsern Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Andre fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer mot eier/styremedl. o.l. Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikkemarkedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle instrumenter Egenkapital og gjeld INNSKUTT EGENKAPITAL 2 Aksjekap./EK andre foretak Fond for verdiendringer LANGSIKTIG GJELD 21 Pensjonsforpliktelser 212 Utsatt skatt 216 Uopptjent inntekt 24 Leverandørgjeld 251 Betalbar skatt, utliknet 253 Egne aksjer (negativt beløp) Felleseid andelskapital 22 Overkursfond 23 Innskutt annen egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 28 Udekket tap 945 Sum egenkapital 218 Andre avsetninger for forpliktelser 22 Konvertible lån 221 Obligasjonslån 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 228 Fond for vurd.forskj. i DLS Fond for vurderingsforskjeller i andre selskap 225 Gjeld til ansatte og eiere 226 Gjeld til selskap i samme konsern Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 229 Annen langsiktig gjeld 95 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 231 Konvertible lån (byggelån mv.) 232 Sertifikatlån 238 Kassakreditt 25 Betalbar skatt, ikke utliknet Refusjon skatt etter sktl Skattetrekk og andre trekk 274 Skyldig merverdiavgift 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 279 Andre offentlige avgifter 28 Avsatt utbytte 29 Forskudd fra kunder 291 Gjeld til ansatte og eiere 292 Gjeld til selskap i samme konsern 2949 Lønn, feriepenger o.l. 295 Påløpt rente 297 Uopptjent inntekt Kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler RF1167B 298 Avsetninger for forpliktelser 299 Annen kortsiktig gjeld 955 Sum kortsiktig gjeld 965 Sum egenkapital og gjeld

13 Beregning av næringsinntekt (i hele kroner) 6 Årsresultat fra post 92 (side 2) Tillegg for Fradrag for Ikke fradragsberettiget representasjonskostnad 62 Ikke fradragsberettigede kontingenter/gaver 63 Sum skattekostnad 64 Rentekostnad på iliknet skatt 65 Andre ikke fradragsberettigede kostnader (spesifiseres i eget vedlegg) Tilbakeføring av negativ resultatandel vedr. investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (se post 86) Foreslått utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap ved bruk av egenkapitalmetoden Tilbakeføring av verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler (se post 81) 69 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer 7 Skattemessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen) 71 Regnskapsmessig nedskrivning av aksjer og andre verdipapirer som er kostnadsført i året 72 Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknede selskaper 73 Andel av skattemessig overskudd i deltakerliknede selskaper 74 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 75 Skattemessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 76 Annen inntekt 8 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt 81 Andre fradrag (må spesifiseres i eget vedlegg) 815 Evt. egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet (inntektsføres i selvangivelesn post 2.7.6) 82 Tilbakeføring av positiv resultatandel vedr. investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (se post 85) 83 Tilbakeføring av verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler (se post 88) 84 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og verdipapirer 85 Skattemessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (se rettledningen) 86 Reversering av tidligere års nedskrivning på aksjer mv. som er inntektsført (se rettledningen) 87 Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknede selskaper 88 Andel av skattemessig underskudd i deltakerliknede selskaper 885 Resultat konsernbidrag 89 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper 9 Skattemessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknede selskaper Type Næring Post 999 fordelt på næringer Herav utbytte C Korreksjoner for skogbvruk og reindrift D Korreksj. våningshus (overføres til RF1224 p. 1.19) E Skattepliktig inntekt fordelt på næringer Endringer i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt fra post 1 i skjemaet RF1217 "Spesifikasjon av forskjeller..." >. 94 Sum Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til "Skjema for beregning av personinntekt" RF1224. Deltakerliknede selskaper overfører beløpet til selskapsoppgaven For Inntektsfradrag for avsetningene er begrenset til positiv inntekt sam 98 Avsetning til kjøpsutbytte/ bonus eks. mva. til medlemmer i samvirkeforetak virke foretak 99 fra medlemmene. jf. skattelovens 15 og rettledningen Avsetning til felleseid andelskapital for samvirkeforetak 995 Tillegg for gjeldsrenter Fradrag for renteinntekter, aksjeutbytte og avkastning (ikke for AS mv.) på livsforsikring (ikke for AS mv.) 999 Næringsinntekt/ underskudd Aksjeselskaper mv. overfører belopet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittslignet skog og/eller reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskaper overfører beløpet til skjema RF1224 Tabellen under post 42 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittslignet skog og eller gjennomsnittslignet reind rift. Kolonne B og E skal fylles ut for alle næringer. I kolonne ID skal Beløp under næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men Kun for primærnæringer overf. til RF1224 med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. A Leveres personinntektsskjema? B ID Invest Finans & Holding AS, For eventuell fordeling F Innehaver G Ektefelle/ registrert partner 43 Sum overskudd Til selvanvivelsen RF127 post 2.7/RF128 post Sum underskudd Til selvangivelsen RF127 post /RF128 post 222 Er virksomheten revisjonspliktig? Skal det for virksomheten fastsettes personinntekt etter skattelovens kap. 12? Kjell Skjong Dato Henvendelse rettes til Kjell Skjong Telefonnr Revisors underskrift Revisor orgnr R.selsk.navn TeamRevisjon AS Revisors navn Adresse Notenesgt. 1 Postnr./sted 61 ÅLESUND Det vises til rettledningen som er utarbeidet til hjelp ved utfyllingen av næringsoppgavene; RF1168 Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. likningsloven 44 nr. 7 RF1167B

14 Spesifikasjoner til næringsoppgaven Klient Invest Finans & Holding AS Fødselsnr OrgNr Andre kostnader Beskrivelse Beløp Nøkkelmannsforsikring 7791 ANDRE DRIFTSKOSTNADER UTEN FRADRAG Sum Maestro Årsoppgjør Side 1

15 Skatteetaten Avstemming av egenkapital mv. for 24 Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2, RF1167 næringsoppgave 3, (RF117) og næringsoppgave 4, (RF1173) Organisasjonsnr. Invest Finans & Holding AS Nærings (kontor) adresse Regnskapsfører Regnskapsførers navn Postnr. Regnskapsførers organisasjonsnr. 61 ÅLESUND TeamRevisjon AS Fødselsnr. Hvem skal levere skjemaet? Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut dette skjemaet. Rettledning til utfylling av dette skjema, er tatt inn i rettledningen til næringsoppgave 2 RF1168 og til næringsoppgave 3 og 4. Aksjeselskap, allmenaksjeselskap m.v. skal fylle ut side 1. Det samme gjelder banker og finansieringsforetak m.v. samt forsikringsselskaper m.v. Enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap fyller ut side 2. Aksjeselskap og allmenaksjeselskap m.m., avstemming av egenkapital Gjeld konvertert til aksjekapital Egenkapital forrige år Årsresultat Avsatt utbytte o.l. Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tingsinnskudd Nedsettelse av aksjekapital kontanter Nedsettelse av aksjekapital andre eiendeler Aksjonærbidrag Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Prinsippendringer Differanse mellom avsatt utbytte ved årsoppgjøret i 23 og utdelt utbytte i 24 Andre endringer / Fond for verdiendringer Egenkapital Andre opplysninger: Antall aksjer pr Pålydende for hver aksje (part), grunnfondsbevis pr Antall aksjer som er omsatt etter aksjeeierbok/aksjeeierregisteret Er aksjekapitalen i løpet av 24 blitt fordelt på et større antall aksjer uten at aksjekapitalen er blitt endret (splitt) 24 Er aksjekapitalen i løpet av 24 blitt fordelt på et mindre antall aksjer uten at aksjekapitalen er blitt endret (spleis) Dersom aksjekapitalen er forhøyet ved fondsemisjon, kryss av for hvordan forhøyelsen er foretatt / / / / Økning av pålydende Utstedelse av fondsaksjer , 26 Dersom aksjekapitalen er satt ned siste inntektsår, kryss av for hvordan nedsettelsen er foretatt Reduksjon av pålydende Innløsning av aksjer 27 RF152B Skattemessig innbetalt aksjekapital (inklusiv overkurs) Se rettledn. Pr. 1.1 Økning Nedgang Pr

16 Invest Finans & Holding AS, Enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap, avstemming av egenkapital 24 3 Egenkapital forrige år 31 Årsresultat (post 92 i RF1167) 32 Privatkonto (post 45 nedenfor) 33 Innskudd kontanter 34 Innskudd eiendeler Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privat bil i næring Prinsippendringer Andre egenkapitalkorreksjoner / / / 35 Egenkapital Spesifikasjon av privatkonto for enkeltmannsforetak og deltakerliknede selskap Kontantuttak Uttak av driftsmidler Uttak av varer og tjenester Bolig i næringsbygg Lys og varme privat Private telefonkostnader Diverse andre private kostnader Skatter Privat bruk av næringsbil Premie til egen syke og ulykkesforsikring Premie til tilleggstrygd for sykepenger 45 Sum privatkonto (overføres til post 32) Dato Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr 164, jf ligningsloven 44 nr. 7. RF152B Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF152B For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjemaet, RF152B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektotatet på telefon

17 Skatteetaten Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 24 Foretakets navn, adresse mv.: Invest Finans & Holding AS Nærings (kontor) adresse Postnr Regnskapsfører Regnskapsførerens navn Nærings (kontor) adresse 61 ÅLESUND Beløpene oppgis i hele kroner. Om fortegnsbruken i skjema, se rettledningen. Fødselsnummer Postnr. Organisasjonsnummer Regnskapsførers organisasjonsnr TeamRevisjon AS Notenesgt ÅLESUND Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Endring i forskjeller I II III DRIFTSMIDLER MV. (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL Regnskapsmessig verdi Skattemessig verdi Forskjeller/endringer i forskjeller LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Forskjeller/endringer i forskjeller TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid Forskjeller/endringer i forskjeller VAREBEHOLDNING Regnskapsmessig verdi varebeholdning Skattemessig verdi varebeholdning Forskjeller/endringer i forskjeller UTESTÅENDE FORDRINGER Regnskapsmessig verdi på kundefordringer Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) Skattemessig verdi på fordringer (næringsoppgavens post 45) Forskjeller/endringer i forskjeller BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke aktivert (balanseført) Regnskapsmessig verdi leasingobjekt ført i balansen Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen Forskjeller/endringer i forskjeller Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf Ligningsloven 44 nr RF1217B Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1217B For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregistretet 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 75, eller Skattedirektoratet på telefon Det vises til egen rettledning (RF1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet.

18 Invest Finans & Holding AS, ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Her føres regnskapsmessig avsetninger til fremtidig vedlikehold mv. AVSETNINGER TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV. Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter, prosjekter mv. INNTEKTSFØRT AVSATT UTBYTTE FRA DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP (se rettledningen) SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV. Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling etter utgangen av inntektsåret Sted og dato NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE SOM FØRT I BALANSEN NETTO PENSJONSMIDLER/INNSKUDDSFOND SOM FØRT I BALANSEN Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Differanse mellom balanseførte verdier og virkelig verdi på fusjon/fisjonstidspunktet (ved skattemessig kontinuitet) Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor 16 AKSJER OG ANDRE VERDIPAPIRER UTENFOR FRITAKSMETODEN (se rettl.) Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre verdipapirer Skattemessig verdi på aksjer og andre verdipapirer Forskjeller ANDELER I DELTAKERLIKNEDE SELSKAPER Regnskapsmessig verdi på andeler i deltakerliknede selskaper Skattesmessig verdi på andeler i deltakerliknede selskaper Forskjeller AKKUMULERT FRAMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD Framførbart skattemessig underskudd (se rettledningen) Latent skattemessig gevinst ved realisasjon av eiendel overført skattefritt til annet selskap i samme konsern Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte(omregnet)/ kredittfradrag til fremføring (se rettledningen) Framført, ubenyttet korreksjonsinntekt til og med 23 Sum negative forskjeller ovenfor Framført ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon for ev. anvendt beløp i 24 Korreksjonsinntekt for 24 etter skatteloven 15 overført fra selvangivelsen post 35 Andre forskjeller Sum forskjeller grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel 181B 182 Sum positive forskjeller Sum negative forskjeller inkludert korreksjonsinntekt (se rettledning) Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel. Se rettledningen I 93 Fradrag for skattefri gevinst (vederlag skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendel til selskap i samme konsern etter forskrift om skattefrie overføringer (se rettledning) 94 Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og vederlag på overføringstidspunktet på eiendel overført fra selskap i samme konsern etter forskrift om skattefri overføring (se rettledning) 1 Sum endringer i forskjeller fra postene ovenfor. Beløpet overføres til post 93 på side 4 i næringsoppgave 2, post 775 i næringsoppgave 3 eller post 665 i næringsoppgave RF1217B UOPPTJENT INNTEKT Her føres inntekt som regnskapsmessig ikke anses å være opptjent Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel II Endring i forskjeller III GEVINST OG TAPSKONTO Saldo på gevinst og tapskonto BETINGET SKATTEFRIE GEVINSTER Betinget skattefrie gevinster (se rettledningen) OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET ANDRE FORSKJELLER (se rettledningen) Paløpt revisjonshonorar Inntektsføring etter overgangsregel C Ålesund, Kjell Skjong 42 24

19 Skatteetaten Nærings (kontor) adresse Postnr./sted Regnskapsfører Avskrivningsskjema for saldo og lineære avskrivninger 24 Vedlegg til næringsoppgave/selvangivelsesskjema. For næringsdrivende som er undergitt stedbunden beskatning etter skatteloven 33, se rettledningen. Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjema Fødselsnummer Skjema nr. TeamRevisjon AS Regnskapsførers organisasjonsnummer Postnr./sted Nærings (kontor) adresse Notenesgt ÅLESUND Saldoavskrivninger: 1 Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven 14 til 145? 11 Saldogruppe (ai) og saldonr. (se rettledning) Invest Finans & Holding AS Organisasjonsnr ÅLESUND Kommunenr. 154 Kommunenavn Ålesund Saldonr. a b c d 1 Saldonr. a b c d 2 Saldonr. a b c d a 14b 14c 14d Saldogrunnlag 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler Nyanskaffelser kostpris Nyanskaffelser påkostninger Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl. 147 Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser Sum grunnlag før realisasjon/uttak Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler Herav inntektsført i 24 (jf sktl 1444) e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats i Type næring e f g h Valgt avskrivningssats Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c eller d og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst og tapskonto. Gevinster føres med tegn. tap føres med tegn. Årets saldoavskrivning()/ev. inntektsføring () av del av negativ saldo i gruppe a, c eller d. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris Gårds og bruksnr.. ev seksjonsnr. Gateadresse 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Lineære avskrivninger: Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivning (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Båtplass rettighet Forsknings og utviklingsomkostning Dato Sted Ålesund Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 44 nr.7. RF184B

20 Skatteetaten Nærings (kontor) adresse Postnr./sted Regnskapsfører TeamRevisjon AS Regnskapsførers organisasjonsnummer Postnr./sted Nærings (kontor) adresse Notenesgt ÅLESUND Saldoavskrivninger: Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler Herav inntektsført i 24 (jf sktl 1444) Avskrivningsskjema for saldo og lineære avskrivninger 24 Vedlegg til næringsoppgave/selvangivelsesskjema. For næringsdrivende som er undergitt stedbunden beskatning etter skatteloven 33, se rettledningen. Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjema Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven 14 til 145? 11 Saldogruppe (ai) og saldonr. (se rettledning) a 14b 14c 14d Saldogrunnlag 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler Nyanskaffelser kostpris Nyanskaffelser påkostninger Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl. 147 Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser Sum grunnlag før realisasjon/uttak Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c eller d og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst og tapskonto. Gevinster føres med tegn. tap føres med tegn. Årets saldoavskrivning()/ev. inntektsføring () av del av negativ saldo i gruppe a, c eller d. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post 12. Fødselsnummer i Skjema nr. Invest Finans & Holding AS Organisasjonsnr ÅLESUND Kommunenr. 154 Kommunenavn Ålesund Saldonr. a b e f g h i Type næring c Valgt avskrivningssats d Saldonr. a b c d e f g h i Type næring Valgt avskrivningssats Saldonr. Type næring a b c d e f g h Valgt avskrivningssats Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris Gårds og bruksnr.. ev seksjonsnr. Gateadresse 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Lineære avskrivninger: Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivning (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Patenter Dato Sted Ålesund Kjell Skjong Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 44 nr.7. RF184B

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Notater 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer