Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr MVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr MVA

2 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Avsatt til annen egenkapital Overført fra overkursfond Overført til udekket tap Sum overføringer Side 1

3 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 1

4

5 Noter til regnskapet 2012 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med aksjeloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Klassifisering. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

6 Note 1 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjonærer Aksjer Eierandel Oneeighty Management AB ,52 % Nordic Invest AS ,44 % Penn & Pensel AS ,76 % Bernt Einersen ,60 % Christian van Oostrum ,96% Thomas Erdtman ,99 % Sjur J Øvrevik ,22 % VSH Holding AB ,17 % Anders Engberg ,77 % Hella Eiendom AS ,66 % Andre ,92% Sum ,00 % One80 Management AB eies med hver sin halvdel av Janne Stööd og Ola Patriksson, Sverige. Nordic Invest AS eies av daglig leder Erik Øveren. Penn & Pensel eies av styremedlem Jarle Ørnebo. Styreleder Sjur Øvrevik eier indirekte aksjer gjennom selskapet Aries Management Consultants AS (AMC AS). Note 2 Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger/honorarer Folketrygdavgifter Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av året vært 1 stk. Daglig leder Erik Øveren, arbeidende styreleder Sjur Øvrevik, aksjonærene Janne Stööd, Ola Patriksson og Jarle Ørnebo er aktive i utviklingen av selskapet. De fakturerer fra sine respektive selskaper i henhold til medgått tid og i tråd med inngåtte avtaler. Avtalene er inngått etter vanlige forretningsmessige prinsipper og konkurransemessige vilkår. Avtalene ble fremlagt og godkjent i ordinær generalforsamling 18. juni 2012 og har en varighet fram til 18. juni Godtgjørelser Daglig leder Revisor Lønn/godtgjørelser Revisjon Konsulent

7 Note 3 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets ordinære resultat før skatt Permanente forskjeller Mottatt utbytte 0 0 Endring midl. forskjeller 0 0 Akk.skattemessig fremførbart underskudd Akk. skattemessig fremførbart underskudd Årets skattepliktige resultat 0 0 Årets betalbare skatt 0 0 Endring utsatt skatt Årets skatteendring Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. I samsvar med GRS for små foretak kan man unnlate å balanseføre utsatt skattefordel som oppstår ved fremførbart skattemessig underskudd. Dette alternativet har vært valgt frem til og med I 2012 har man etter nøye vurderinger valgt å endre praksis, slik at utsatt skattefordel er ført opp som eiendel med et beløp som tilsvarer 50% av skattefordelen av det fremførbare underskuddet. Note 4 Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenk./ udekket tap Sum egenkapital Emisjoner Årets overskudd Sum Note 5 Skattefunn Selskapet har i 2012 inntektsført beregnet refusjon, slik at det under andre fordringer er ført opp en fordring på Skattefunn med kr

8 Spesifikasjon til resultatregnskap Salgsinntekter 3110 Salgsinntekt mva.fr ,00 0, ,00 0,00 Annen driftsinntekt 3400 Skattefunn , , , ,00 Lønnskostnader m.m Lønnskostnader , , Feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Aga av påløpne feriepenger 1 726, , Kantinekostnader 1 900, , , ,02 Annen driftskostnad 6700 Revisjon/regnskapshonorarer , , Honorar -økonomisk og juridisk bistand , , Konsulentoppdrag FoU , , Kontorrekvisita 4 975,56 720, Møter, kurs, litteratur o.l. 810, , Telefon. 400, , Porto 160,00 935, Bilgodtgjørelser , , Øreavrunding 2,29 1, Reise/diett etter regning, ikke oppg.pl , , Diettgodtgjørelse oppg.pliktig , , Reklame/annonser 0, , Generalforsamling 0, , Andre driftskostnader ,20 0, , ,15 Annen renteinntekt 8059 Renter av skatt , , , ,00 Annen finansinntekt Renter av bankinnskudd Agiovinning -556, ,25-833,00 0, ,25-833,00 Annen finanskostnad 7565 Forsinkelsesavgift 0,00 200, Bankomkostninger , , Annen finanskostnad 0,00 61, Annen rentekostnad 0,00 700, Purregebyr leverandører 50,00 0, Disagio ,12 97, , ,34 Skattekostnad på ordinært resultat 8320 Endring utsatt skatt ,00 0,00 Side 1

9 Spesifikasjon til resultatregnskap ,00 0,00 Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap ,97 0, ,97 0,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital ,00 0, ,00 0,00 Overført fra overkursfond 8901 Overført fra overkursfond 0, ,71 0, ,71 Overført til udekket tap 8990 Overført til udekket tap 0, ,80 0, ,80 Side 2

10 Spesifikasjon til balanse Konsesjoner, patenter o.l Patenter , , , ,60 Utsatt skattefordel 1071 Utsatte skattefordeler ,00 0, ,00 0,00 Andre fordringer 1550 Skattefunn , , For mye betalt skattetrekk og aga 0, , Forskudd til ansatte 0, , Oppgjørskonto merverdiavgift , , , ,20 Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , , , ,01 Aksjekapital a' 0, Aksjekapital , , , ,35 Overkursfond 2020 Overkursfond ,13 0, ,13 0,00 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital ,00 0, ,00 0,00 Udekket tap 2080 Udekket tap 0, ,97 0, ,97 Gjeld til kredittinstitusjoner 1940 Kassakreditt 0, ,09 0, ,09 Leverandørgjeld Avsetning for kostnader Leverandørgjeld , , , , , ,61 Skyldig offentlige avgifter 2720 Inngående mva, høy sats ,00 0, Aga av påløpne feriepenger , ,83 Side 1

11 Spesifikasjon til balanse , ,83 Annen kortsiktig gjeld 2910 Skyldig lønn 0, , Skyldige feriepenger ,00 0, Jarle Ørnebo 500,00-500, Erik Øveren 0,00 341, Sjur Jørgen Øvrevik , , A M C AS ,50 0, Innbetalinger til emisjon , , , ,90 Side 2

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

2013 å TRA R sr CONET A pp OR T

2013 å TRA R sr CONET A pp OR T TRACONET årsrapport 2013 innhold 3 Highlights i 2013 4 Smarte forretningstrekk 5 Traconets fremtidige satsingsområder 6 Årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse - eiendeler 9 Balanse - egenkapital og

Detaljer