Skjemaer for fastsetting 2016 viktige endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjemaer for fastsetting 2016 viktige endringer"

Transkript

1 Skjemaer for fastsetting 2016 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene og rettledningene for inntektsåret Merk at det fra og med inntektsåret 2015 er pliktig elektronisk innlevering av skattemeldingen mv. for personlig næringsdrivende. Nye skjema for 2016 er: RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven 2016 RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) RF-1362 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt Omtale av disse skjemaene finnes bakerst i dokumentet. Innhold: AKSJONÆRFASTSETTINGEN MELDING FRA SELSKAPET... 3 RF-1086 Aksjonærregistermeldingen AKSJONÆRFASTSETTINGEN MELDING FRA AKSJONÆREN... 3 RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv RF-1088 Aksjer og egenkapitalbevis RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting SELSKAPSMELDINGEN... 3 RF-1215 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting DELTAKERFASTSETTING MELDING FRA SELSKAPET... 4 RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting DELTAKERFASTSETTING MELDING FRA DELTAKEREN... 4 RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting NÆRINGSOPPGAVENE... 4 RF-1175 Næringsoppgave RF-1167 Næringsoppgave RF-1170 Næringsoppgave 3 for 2016 for forsikringsselskaper mv RF-1173 Næringsoppgave 4 for 2016 for banker og finansieringsforetak mv RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner VEDLEGG TIL NÆRINGSOPPGAVENE... 5 RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom

2 RF-1016 Formue av skogeiendom RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader RF-1052 Avstemming av egenkapital RF-1084 Avskrivning RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt RF-1120 Beregning av friinntekt RF-1122 Overnattings- og serveringssted RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender RF-1125 Bruk av bil RF-1177 Landbruk RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier RF-1219 Gevinst- og tapskonto RF-1223 Drosje- og godstransportnæring RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS RF-1298 Oppstart av virksomhet - bilagsoversikt... 7 FORETAKSMODELLEN... 7 RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak SKATTEMELDINGENE (tidligere selvangivelse)... 8 RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap mv RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold lønnstakere og pensjonister mv (tidl. Selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister mv.)... 8 RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold personlig næringsdrivende mv (tidligere Selvangivelse for personlig næringsdrivende mv.)... 9 RF-1038 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt utenlandsk arbeidstaker/tax return for advance assessment of foreign employee RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 for ANDRE VEDLEGG TIL SKATTEMELDINGENE RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner RF-1045 Regnskapsutdrag RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling RF-1070 Renteinntekt til ekstra skattlegging RF-1098 Formue av næringseiendom RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap kreditfradrag RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger RF-1153 Skattlegging av vannkraftverk RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom RF-1197 Rederibeskatning RF-1206 Konsernbidrag RF-1213 Fiske RF-1231 Bankinnskudd i utlandet RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS

3 RF-1281 Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt RF-1282 Opplysninger for å fastsette av formuesverdi på boligeiendommer RF-1294 Realisasjon av / fra landbrukseiendom RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig, tomt gevinst-/tapsberegning SKJEMA SOM ER NYE FOR INNTEKTSÅRET RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) RF-1362 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt AKSJONÆRFASTSETTINGEN MELDING FRA SELSKAPET RF-1086 Aksjonærregistermeldingen 2016 Ingen endringer i skjemaet for Nytt er at det innføres tvangsmulkt for selskap som ikke leverer meldingen. Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1049 per ). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr (kr ). AKSJONÆRFASTSETTINGEN MELDING FRA AKSJONÆREN RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Nytt av året er at RF-1059 kun kan leveres av personlige skattytere. For selskaper erstattes RF-1059 med et nytt skjema RF RF-1088 Aksjer og egenkapitalbevis 2016 Ingen endringer for RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2016 Ingen endringer. SELSKAPSMELDINGEN RF-1215 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2016 I feltet "Opplysninger om selskapet" er spørsmålet "Er formue og inntekt fordelt iht. eierandel" fjernet. Utover dette er det utelukkende gjort enkelte begrepsmessige endringer som følge av endret begrepsbruk i Skatteforvaltningsloven som erstatter ligningsloven og som trådte i kraft 1. januar

4 DELTAKERFASTSETTING MELDING FRA SELSKAPET RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Ingen endringer ut over endringer som skyldes overgang til ny skatteforvaltningslov fra RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2016 På side 1 avsnitt II, overskriften "Utbetalinger mv...." er ordet "Utbetalinger" erstattet med "Utdelinger". Endringen samsvarer med aktuelle lovbestemmelser i selskapsloven og skatteloven hvor begrepet "utdeling" brukes. Utover dette er det utelukkende gjort enkelte begrepsmessige endringer som følge av endret begrepsbruk i Skatteforvaltningsloven som erstatter ligningsloven og som trådte i kraft 1. januar DELTAKERFASTSETTING MELDING FRA DELTAKEREN RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2016 Det er utelukkende gjort enkelte begrepsmessige endringer som følge av endret begrepsbruk i Skatteforvaltningsloven som erstatter ligningsloven og som trådte i kraft 1. januar NÆRINGSOPPGAVENE RF-1175 Næringsoppgave Referanser til selvangivelsen (RF-1030) er endret til referanser til skattemeldingen. Referanser til selskapsoppgaven (RF-1215) er endret til referanser til selskapsmeldingen. Ny post 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) Post 2097: Ledeteksten er endret til "Betinget avsatt gevinst (sktl til 14-73)". Post 1895, 0415, 0416: "deltakerlignet selskap" er endret til "selskap med deltakerfastsetting". "Gjennomsnittslikning" er endret til "gjennomsnittsfastsetting". RF-1167 Næringsoppgave Endret post 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte. Presisert at renter fra obligasjoner og renteinntektsandel fra verdipapirfondsandeler også føres her. Inntekten i post 8090 tilbakeføres på side 4 i post Selskaper som bruker egenkapitalmetoden eller bruttometoden tilbakefører resultatandelen i sin helhet i post 0630 eller Fjernet post 0651 Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer og post 0851 Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer. Bakgrunnen for dette er innføringen av det nye skjemaet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) hvor alle inntekter utenfor fritaksmetoden fra finansielle instrumenter skal føres og overføres direkte til siste side i næringsoppgaven. 4

5 Endret postene 0633 og 0833 Regnskapsmessig tap og gevinst ved realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter. Presisert at også finansielle instrumenter skal føres her. Endret postene 0650 og 0850 Skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap fra RF Det som nå skal føres her skal nå overføres fra RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap). Endret post 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven femte ledd. Presisert at her skal skattepliktig utbytte/utdeling utenfor fritaksmetoden hentet fra RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter føres. Beløpet skal inkludere rente på mengdegjeldsbrev og renteinntektsandel fra verdipapirfondsandeler. Endret post % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden og 3 % av utdeling fra selskap med deltakerfastsetting. Presisert at her fører en også 3 % av utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, jf. skatteloven 2-38 sjette ledd bokstav a. RF-1170 Næringsoppgave 3 for 2016 for forsikringsselskaper mv. Som en følge av ikrafttredelse av finansforetaksloven (L nr 17 Lov om finansforetak og finanskonsern) er enkelte poster tatt ut, og noen har endret navn. Forsikringsmessige/tekniske avsetninger er endret til forsikringsforpliktelser. Tidligere faktiske avsetninger og minstekrav er endret til regnskapsmessige avsetninger. Det er også tatt inn en ny post 0190 Andre skattemessige avsetninger som følge av endringen i skatteloven 8-5. Det er tatt inn en post 1036 Avkastning på verdipapirfond som følge av endringen i skatteloven og nytt skjema RF Tilsvarende ny post 3023 Verdipapirfondsandeler, samt endringer i post 7090/7340. Post 7070 er tatt ut som følge av endringer i RF Post 7115 omfatter nå også 3 % inntektsføring ved utdeling fra selskap med deltakerfastsetting. RF-1173 Næringsoppgave 4 for 2016 for banker og finansieringsforetak mv. Post 6070 er tatt ut da den bare er en skjemateknisk post som ikke lenger er relevant. Post 6115 omfatter nå også 3 % inntektsføring ved utdeling fra selskap med deltakerfastsetting RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2016 VEDLEGG TIL NÆRINGSOPPGAVENE RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom 2016 Ingen endringer av betydning i skjemaet. I rettledningen (RF-1014) har vi presisert at skjemaet skal leveres uavhengig av om overtakeren driver virksomhet på eiendommen eller ikke. Nytt for 2016 er at virksomhetsvurderingen for skog er endret, jf. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 1. mars

6 RF-1016 Formue av skogeiendom 2016 Ingen endringer av betydning i skjemaet Som følge av endret virksomhetsvurdering for skog er det i rettledningen (RF-1017) presisert at skjemaet skal leveres når skogens tilvekst utgjør mer enn det som er tilstrekkelig til å dekke gårdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner. Skjemaet leveres bare når det er behov for å markere endringer i forhold til året før. RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader 2016 RF-1052 Avstemming av egenkapital 2016 RF-1084 Avskrivning 2016 Ingen vesentlige endringer ut over endringer som skyldes overgang til ny skatteforvaltningslov fra RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt 2016 Dette skjemaet skal for første gang leveres elektronisk for inntektsåret Selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 og har oljesalg i inntektsåret plikter å levere skjemaet. Tabell 1: Samletabell for selskaper som deltar på flere felt er fjernet. Ingen endringer i tabell 2. RF-1120 Beregning av friinntekt 2016 Dette skjemaet skal for første gang leveres elektronisk for inntektsåret Selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 og krever fradrag for friinntekt, eller har friinntekt til fremføring, etter petroleumsskattelovens 5 plikter å levere skjemaet. Oppsummeringsarket "Sum alle felt" er fjernet. I samletabellen - Tabell 5 er postene A - D fjernet. Videre er postene E til O flyttet til RF-1323 post Tabellen som viser fremføringsrenten etter skatt for friinntekt til fremføring pr for årene 2001 til 2015 er flyttet til rettledningen. RF-1122 Overnattings- og serveringssted 2016 Ingen vesentlige endringer. RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2016 Ingen vesentlige endringer. RF-1125 Bruk av bil 2016 Det er innført nye regler for beskatning av privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under kg. De nye reglene får betydning for kommentarene til post nr. 6 vedrørende "tilbakeføring for privat bruk". 6

7 For øvrig kun årlig justering av sats for firmabil trinn 2 og årstall. RF-1177 Landbruk 2016 Avsnitt XVIII skal fra og med 2016 nyttes til å beregne gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt. RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fjernet post 50 Finansielle instrumenter. Bakgrunnen for dette er innføringen av det nye skjemaet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) hvor alle inntekter utenfor fritaksmetoden fra finansielle instrumenter skal føres og overføres direkte til siste side i næringsoppgaven. Endret postene 111 Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv. og 112 Skattemessig verdi på aksjer og andre finansielle instrumenter mv. Presisert at i postene 111 og 112 skal også finansielle instrumenter utenfor fritaksmetoden føres. RF-1219 Gevinst- og tapskonto 2016 Ingen endringer ut over endringer som skyldes overgang til ny skatteforvaltningslov fra RF-1223 Drosje- og godstransportnæring 2016 I post 1 og 44 er det presisert at løyvenummeret består av 5 eller 8 siffer. Fellesskapsløyve har 5 siffer mens nasjonalt løyve har 8 siffer. Stortinget har justert satsen for merverdiavgift av persontransport, og som følge av dette har vi justert teksten i post 30B. Vi har omarbeidet rettledningen til post 28 fordi sjablongreglene for å tilbakeføre for privat bruk av yrkesbilbil er justert med virkning fra inntektsåret Skatteetaten har også justert noen andre tekster fordi skatteforvaltningsloven erstatter ligningsloven. RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2016 RF-1298 Oppstart av virksomhet - bilagsoversikt FORETAKSMODELLEN RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Post 1.6 Gevinst ved realisasjon av tomt i jord-/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt (Beløp overført fra RF-1177 post 453) endring i rettledning (RF-1225) som følge av endring i skatteloven fjerde ledd. For 2016 lyder lovteksten: "For enkeltpersonforetak beregnes ikke personinntekt av gevinst av realisasjon av alminnelig jordbruk eller skogbruk, herunder melkekvoter som realiseres sammen med gårdsbruket." 7

8 SKATTEMELDINGENE (tidligere selvangivelse) RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap mv På side 1 er det innført en ny post knyttet til land- for- land-rapport for skatteformål Foretak som er hjemmehørende i Norge og som inngår i et konsern der ett eller flere foretak har plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter ligningsloven 4-13 og skatteforvaltningsloven 8-12 og 4, skal innen utgangen av regnskapsåret opplyse skattemyndighetene om hvilket foretak i konsernet som skal levere land-for-land-rapport for skatteformål, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende. Rettledningen: I rettledningen til post 401 er det tatt inn en forklaring til hvordan formuesverdi næringseiendom skal beregnes for ikke børsnoterte aksjeselskap. Forklaringen har sammenheng med at det fra inntektsåret er innført en bestemmelse i skatteloven 4-12 nytt syvende ledd om at "Næringseiendom medregnes til 89 prosent av full verdi." Forklaringen under post 401A klargjør hvordan den nye bestemmelsen i 4-12 syvende ledd skal forstås når skattyter har krevd nedsettelse av formuesverdien med hjemmel i sikkerhetsventilen i skatteloven 4-10 første ledd. RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold lønnstakere og pensjonister mv (tidl. Selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister mv.) Post 1.3 Nye spørsmål: krever du klasse 2 for forsørgelse av ektefelle eller meldepliktig samboer? har du giftet deg etter og krever felles fastsetting med ektefellen? Post 1.4 Bosatt på Svalbard og/eller fast eiendom på Svalbard nye linjer Har du lån med pant i fast eiendom på Svalbard må du oppgi lånebeløp pr og gjeldsrenter betalt i Post nytt spørsmål: har du vært i ulønnet oppdrag for en utenlandsk organisasjon og mottatt pengestøtte fra frivillige bidragsytere? Post utgår. Post nye spørsmål: krever du deg bosatt etter skatteavtale i et annet land? Gi nærmere opplysninger i post 5.0. Se Skatteetaten.no har du lønn fra en internasjonal organisasjon eller Malaysia, som du krever fritak for beskatning i Norge? Gi nærmere opplysninger i post 5.0. har ditt medlemsskap i norsk folketrygd opphørt? Ny post 1.5.8: Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forsknings- og utviklingsprosjekter Ny post 1.5.9: Kun for kraftverkseiere. Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. renter. 8

9 Ny post Har du eid kraftverk i 2016? (tidligere post ) Ny post Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt/personinntekt fra felles bedrift? Post endring av/nye poster: Gevinst ved salg verdipapirfond aksjedel Gevinst ved salg verdipapirfond rentedel Gevinst ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond Gevinst ved salg verdipapirfond rentedel kombifond Post endring av/nye poster: Tap ved salg verdipapirfond aksjedel Tap ved salg verdipapirfond rentedel Tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond Tap ved salg verdipapirfond rentedel kombifond Post splittes i to underposter for å kunne skille mellom kost og losji i skattyters krav: Post Merkostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Post Merkostnader til losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Post Småutgifter sjømenn utgår Post Fradrag for besøksreiser til hjem utenfor EØS - faktiske utgifter: Nye felter med spørsmål om antall reiser, reisemåte og totale reisekostnader. Post utgår RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold personlig næringsdrivende mv (tidligere Selvangivelse for personlig næringsdrivende mv.) Nye poster som skyldes endret virksomhetsklassifisering i skog: Kapitalinntekt fra skog Kapitalkostnad fra skog Nye poster for skattlegging av gjennomsnittsoverheng og gjennomsnittsunderheng etter skatteloven (6): Næringsinntekt fra skogbruk (inntektsføring av gjennomsnittsunderheng) Underskudd skogbruk (fradragsføring av gjennomsnittsoverheng) Ny post Positiv beregnet personinntekt fra annen næring (inntektsføring av underheng) 9

10 RF-1038 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på inntekt utenlandsk arbeidstaker/tax return for advance assessment of foreign employee Ingen vesentlige endringer i skjemaet. De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. RF-1040 Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt Ingen vesentlige endringer i skjemaet. Noen satser er oppdatert til 2016 og 2017 tallene. De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 for 2016 Feltet diverse opplysninger: For foretak som er endel av et konsern som skal levere land for land-rapportering må det opplyses navn på rapporteringspliktig foretak og landkode. Det må opplyses om oljesalg bokføres eller omregnes til USD som ledd i en fast ordning eller ikke. Det må opplyses om selskapet krever utbetaling av skatteverdien av leteunderskudd eller ikke. Dersom selskapet ikke har avskrivbare eiendeler med skattemessig verdi må den skattemessige verdien pr oppgis i hele kroner. Friinntekt til fremføring pr : Nye poster 380 til 384. Disse postene erstatter tidligere tabell 5 i Friinntektsskjemaet RF Post 385 tilsvarer tidligere års post 381. Post 386 tilsvarer tidligere års post 383. Post 387 tilsvarer tidligere års post 385. Post 388 tilsvarer tidligere års post 387. Næringsoppgave: Ny post Nedskriving på anlegg under utførelse - post Post 6054 tilsvarer tidligere års post Ny post IT kostnader post Ny post Konserntjenester post Ny post Tilskudd til vitenskapelig forskning mv jf. sktl 6-42 post Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler: Ny post Utsatt skattefordel post 0070 Permanente forskjeller: Post 0633 posten inkluderer også andre finansielle instrumenter. 10

11 Ny post Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl 2-39 (2) og post Post 0650 skal brukes til skattepliktig gevinst/tap ved realisasjon av aksjer. Post 0651 skal brukes til annen skattepliktig gevinst/tap ved realisasjon av andre finansielle instrumenter. Post 0653 inkluderer også 3 % av utdeling fra selskap med deltakerfastsetting. Midlertidige forskjeller: Post 0677 er slettet. Ny post Endring i midlertidige forskjeller fra netto pensjonsmidler - post 0684 ANDRE VEDLEGG TIL SKATTEMELDINGENE RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2016 For skattlegging av gjennomsnittsoverheng og gjennomsnittsunderheng etter sktl (6) har vi tatt inn disse postene: Næringsinntekt fra skogbruk (inntektsføring av gjennomsnittsunderheng) Underskudd skogbruk (fradragsføring av gjennomsnittsoverheng) Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet har vi splittet i to, slik: Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet - kost Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet - losji Post som ikke kom med for 2015: Underskudd i næring fordelt fra ektefelle RF-1045 Regnskapsutdrag 2016 Ingen endringer av betydning for RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2016 Endring av ledetekst til post 211 som følge av at beløpsgrensene for kostnadsgrunnlaget som skattefradraget skal beregnes av, er hevet til hhv. 20 millioner kroner (egenutført FoU) og 40 millioner kroner (innkjøpt FoU) for inntektsåret RF-1070 Renteinntekt til ekstra skattlegging 2016 RF-1098 Formue av næringseiendom 2016 I post 280 er prosentsatsen endret fra 70 % til 80 %. I post 290 er prosentsatsen for maksimalgrensen endret fra 84 % til 96 %. 11

12 RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2016 Ingen endringer for RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap kreditfradrag 2016 Endring av skattesats fra 27 % til 25 % i post 5.40, ellers ingen endringer RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag 2016 Ingen vesentlige endringer. Skatteforvaltningslovens begreper er innarbeidet. RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2016 Ingen endringer. RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2016 Ingen vesentlige endringer. Skatteforvaltningslovens begreper er innarbeidet. RF-1151 Kraftverkseier oppsummering for alle kraftverk 2016 RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2016 RF-1153 Skattlegging av vannkraftverk 2016 Årstall, rentesatser og indekser er gjennomgående oppdatert i skjemaet. Endret ledetekst til post 117 som følge av lovendring. RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk 2016 RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom 2016 De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. Det gjelder begrepene skattemelding, fritaksbehandlet bolig og regnskapsbehandlet bolig. Leieverdiene knyttet til kårbolig er justert til henholdsvis 27800, og kroner, jf. takseringsreglene RF-1197 Rederibeskatning 2016 RF-1206 Konsernbidrag 2016 RF-1213 Fiske 2016 Vi har presisert i skjemaet at fradragsretten for småutgifter fra og med 2016 bare omfatter dokumenterte merkostnader ved fravær fra hjemmet. Videre har vi i rettledningen tatt inn at dersom begge ektefeller oppfyller vilkårene for særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk, må de fylle ut hvert sitt skjema "Fiske" (RF-1213) og ta sin andel av beløpene fra felles næringsoppgave inn i hvert sitt skjema "Fiske" (RF-1213) postene

13 Vi har også presisert at dagpenger ved arbeidsledighet og arbeidsavklaringspenger ikke skal være med i grunnlaget for beregning av særskilt fradrag. RF-1231 Bankinnskudd i utlandet 2016 Ingen vesentlige endringer. Skatteforvaltningslovens begreper er innarbeidet. RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS 2016 Ingen vesentlige endringer. RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS 2016 Ingen vesentlige endringer. RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS 2016 Ingen vesentlige endringer. RF-1281 Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016 Ingen vesentlige endringer. Skatteforvaltningslovens begreper er innarbeidet. RF-1282 Opplysninger for å fastsette av formuesverdi på boligeiendommer Skjemaet er årsuavhengig. De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. Ingen vesentlige endringer ellers. RF-1294 Realisasjon av / fra landbrukseiendom 2016 Ingen endringer av betydning RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. Ingen vesentlige endringer ellers. RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge 2016 Ingen endringer av betydning. RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2016 Endring av sats for rentefradragsrammen fra 30 % til 25 % i post 610. Ellers ingen endringer. RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig, tomt gevinst-/tapsberegning De nye begrepene i skatteforvaltningsloven er innarbeidet. Informasjon om levering av skjema før 15. februar kan føre til forhåndsutfylling av opplysningene i skattemeldingen. Ingen vesentlige endringer ellers. SKJEMA SOM ER NYE FOR INNTEKTSÅRET 2016 RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard For 2015 var dette kun nedlastbart skjema som PDF. Nytt RF-skjema i Altinn fra Skal leveres av alle som har inntekt fra enkeltpersonforetak skattepliktig til Svalbard. På Svalbard erstatter RF-1341 i utgangspunktet RF Da det for 2016 ikke er link mellom næringsoppgave 1,2 eller 3 og RF-1341 må det for 2016 leveres både RF-1341 og RF-1224 ved skatteplikt til Svalbard. Skattekontoret vil sørge for at inntekten ikke beskattes dobbelt. 13

14 RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven 2016 Selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 og har driftsmidler som aktiveres etter petroleumsskattelovens 3 b plikter å levere skjemaet. Du kan lese mer om det nye skjemaet i RF-1362 Rettledning til RF-1346 "Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven 2016". RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2016 Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm. Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap skal det ikke gis opplysninger om her. Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 og for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning. Du kan lese mer om det nye skjemaet i RF-1350 Rettledning til RF-1359 "Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2016". RF-1362 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen og må leveres elektronisk via Altinn. Skjemaet leveres av deg som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven Personleg eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonføretak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven 1-2 første ledd, eller utenlandske rettsregler som svarer til reglene i regnskapsloven eller IFRS, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt etter denne bestemmelsen. For personlig eier av andeler i selskap og eier av enkeltpersonforetak er det et vilkår for slik utsettelse at virksomheten har underskudd i årsregnskapet i året før inntektsåret. Betalingsutsettelse kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet formuesskatt overstiger kroner i det enkelte inntektsåret. Du kan lese mer om vilkårene for utsatt betaling av formuesskatt i Skattebetalingshåndboken. Se også Prop. 2 L ( ). 14

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Likningsskjemaene 2015 viktige endringer

Likningsskjemaene 2015 viktige endringer Likningsskjemaene 2015 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2015. Merk at det for 2015 er pliktig elektronisk innlevering av selvangivelsen mv. for

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Selskap med deltakerfastsetting etter skatteloven 10-40, skal levere selskapsmelding (RF-1215).

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Orientering om bruk av skjemaet Skjema for Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) er pliktig vedlegg

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 23 Arild Langseth og Stein Ove Pettersen 2. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

I innstillinger til årsrapport er det kommet et nytt alternativ for å vise organisasjonsnummer med mellomrom for hvert tredje siffer:

I innstillinger til årsrapport er det kommet et nytt alternativ for å vise organisasjonsnummer med mellomrom for hvert tredje siffer: Årsavslutning 2016.2 Denne versjonen har følgende nyheter: Årsrapport I innstillinger til årsrapport er det kommet et nytt alternativ for å vise organisasjonsnummer med mellomrom for hvert tredje siffer:

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Endringer av skjemanavn som følge av Skatteforvaltningsloven

Endringer av skjemanavn som følge av Skatteforvaltningsloven Endringer av skjemanavn som følge av Skatteforvaltningsloven RF-nr Gammel betegnelse Betegnelse - bokmål Betegnelse - nynorsk Betegnelse - engelsk A01 A-melding A-melding A-melding A-melding A02 A-melding

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer