Formuesverdier og eiendomsskatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formuesverdier og eiendomsskatt."

Transkript

1 Formuesverdier og eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch desember Firm Name/Legal Entity

2 Formuesverdier for kraftverk Formuesverdier skal beregnes, jfr. skattelovens 18-5 med tilhørende forskrift av 19. november 1999 Formuesverdiene har/vil få betydning i følgende tilfeller: Formuesbeskatning av personlig næringsdrivende (neppe særlig mange) For verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer (eierne kan være formuesskattepliktige for sine aksjer) Staten, fylkeskommuner og kommuner ilegges ikke formuesskatt på sine aksjer Formuesverdiene danner grunnlag for utskriving av eiendomsskatt Etterslep 2

3 Formuesfastsettelsen Skattelov av 26. mars I kraftforetak som også driver produksjon av kraft, skal formuesverdien i kraftanlegget i hovedsak fastsettes enten: Ved beregning av fremtidige kostnader og inntekter etter reglene i sktl. 18-5, jf FSFIN 18-5, såfremt generatorene i kraftanlegget har en samlet påstemplet merkeytelse på kva eller mer, eller Til skattemessige inngangverdier per 1. januar i ligningsåret, såfremt generatorene i kraftanlegget har en påstemplet merkeytelse på mindre enn kva, eller Investert kapital per 1. januar i ligningsåret om kraftanlegg ikke er satt i drift ved inntektsårets utgang Formue som ikke inngår i kraftanlegget skal formuesbeskattes i tillegg til verdiene ovenfor. 3

4 Eiendomsskatt Skrives ut av kommunen Kommunene kan velge å skrive ut skatt kun på verk og bruk Kraftverk Overføringsanlegg (nett) Etc Formuesverdien og eiendomsskatteverdien skal være identisk Gjennomført ved at eiendomsskattelovens 8 er iverksatt for kraftforetak Unntak: 8, fjerde ledd som fastsetter minimums-/ maksimumsverdi kun for eiendomsskatteformål 4

5 Lov om eigedomsskatt til kommunane 8, første ledd: Eigedomsskatten skal reknast ut etter verdet (taksten) som eigedomen vert sett i ved likninga året før skatteåret 8, fjerde ledd: Verdet (taksten) av anlegg som nemnt i skatteloven 18-5 første leden skal ikkje settast lågare enn kr 0,95/kWh eller høgare enn kr 2,35/kWh av 1/7 av grunnlaget for anlegget si samla produksjon av elektrisk kraft for inntektsåret og dei seks foregåande åra. Har kraftanlegget vært i drift i færre enn sju år, legges gjennomsnittet for desse åra til grunn for utrekninga. 5

6 Skattelovens verdsettelsesregler Kraftanlegg - skattelovens 18-5 Kraftanlegg verdsettes til antatt salgsverdi per 1. januar i ligningsåret ved taksering av fremtidige inntekter og utgifter over ubegrenset tid. Ved takseringen kapitaliseres brutto salgsinntekt fastsatt etter bestemmelsene i annet ledd, fratrukket kostnadene som nevnt i 18-3 tredje ledd a nr. 1 og nr. 2 og pliktig skatt på grunnrenteinntekt for kraftverket fastsatt etter bestemmelsene i tredje ledd. Deretter fratrekkes nåverdien av fremtidige kostnader til utskiftning av driftsmidler fastsatt etter bestemmelsene i fjerde ledd. 6

7 Eiendomsskatt kraftverk Beregningsmetoden: Takserte inntekter - Driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) - Skatt på grunnrenteinntekt = Kontantstrøm fra driften A = Nåverdi kontantstrøm over uendelig levetid B = Nåverdi fremtidige utskiftningskostnader - Beregnes på grunnlag av formel Grunnlag eiendomsskatt = A B 7

8 Eiendomsskatt kraftverk (2) Bergening av taksert inntekt Årsproduksjon verdsettes til spotpris Konsesjonskraft verdsettes til oppnådde priser Taksert inntekt for de 4 foregående år inflasjonsjusteres til beregningsåret Taksert inntekt fastsettes så som et rullerende snitt over de siste 5 år Rullerende 5-års snitt medfører mer stabil inntekt enn ved grunnrenteberegningen (formuesverdi) 8

9 Kontantstrøm fra driften Brutto salgsinntekter (5 års glidende gj.snitt, ) - driftsutgifter (for inntektsåret, ekskl. avskrivninger, finnes i skjema for grunnrenteinntekt RF-1153 (5 års glidende gjennomsnitt) - skatt på grunnrenteinntekt (for inntektsåret, grunnrenteinntekt finnes i skjema for grunnrenteinntekt, skattesats for tiden 30 % (5 års glidende gjennomsnitt.) = kontantstrøm Nåverdi over uendelig levetid finnes ved å dividere med diskonteringsrente (4,7 % for 2009) 9

10 Nåverdi av kommende utskiftninger Nåverdi beregnes for hvert driftsmiddel etter formelen: C 0 (1+r) n-t (1+r) n - 1 Symbolene har følgende betydning: C 0 = Utskiftningskost r = Diskonteringsrente fastsatt i forskrift n = levetid/avskrivningstid t = restlevetid (fastsatt ved takst eller som differanse mellom levetid og alder) Formelen hensyntar en uendelig rekke av utskiftninger 10

11 Nåverdi av kommende utskiftninger (2) Alle driftsmidler knyttet til kraftanlegget skal hensyntas Særskilte driftsmidler har levetid 67 eller 40 år ( 18-6) For saldogrupper benyttes følgende levetider: saldogruppe a) 5 år saldogruppe b) 5 år saldogruppe c) 7 år saldogruppe d) 8 år saldogruppe e) 8 år saldogruppe f) 14 år saldogruppe g) 31 år (elektroteknisk utrustning) saldogruppe h) 38 år saldogruppe i) 67 år kan behandles samlet med 7 års levetid 11

12 Nåverdi av kommende utskiftninger (3) Tid frem til neste utskiftning (og de påfølgende) er lik gjenstående levetid (basert på avskrivningstid) Kan fravikes dersom ligniningsmyndighetene ved befaring finner å måtte legge til grunn en annen gjenstående levetid For å øke eiendomsskattegrunnlaget ble det relativt raskt etter lobbyvirksomhet fra LVK innført minste gjenstående levetid Minste gjenstående levetid; dammer, tunneler, rørgater, kraftstasjoner - Maskinteknisk utrustning, generatorer, rør, foring i sjakt/tunnel, luker rister - Bygg og anlegg samt elektroteknisk utrustning - 40 år 15 år 10 år Forretningsbygg 10 år 12

13 Utskiftningskostnad For driftsmidler anskaffet før settes utskiftningskost lik den verdi som er lagt til grunn ved fastsettelse av skattemessig åpningsbalanse per Gjenanskaffelsesverdi eller historisk kost for særskilte driftsmidler Historisk kost for øvrige driftsmidler Ikke fradrag for beregnede avskrivninger i perioden fra anskaffelsesåret til takseringsåret For driftsmidler anskaffet etter settes utskiftningskost lik sist observerte historiske kost ved anskaffelse/utskiftning, justert med gjennomsnittlig endring i konsumprisindeksen fra anskaffelses-/utskiftningstidspunktet til takseringsåret 13

14 Skjema formuesberegning (RF-1153B) 14

15 Skjema for lineære avskrivninger 15

16 Skjema utskiftingskostnader (RF-1161B) 16

17 Vedlegg til selvangivelsen (RF-1151B) 17

18 Eiendomsskatt nettanlegg Forutsatt at eskl. 8 skulle gjelde Finansdept. høringsnotat av Eskl 8 skal ikke gis anvendelse Begrunnelse Vanskelig å fordele grunnlaget mellom kommuner Vanskelig å få til forenkling, rettferdig og konfliktdempende Proveny Intet nytt å melde 18

19 19

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk Høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk 1. Innledning og bakgrunn I Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 ble virkningene av å fjerne maksimums- og minimumsreglene

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall Rapport 2005-060 Økonomiske virkninger av hjemfall ECON-rapport nr. 2005-060, Prosjekt nr. 36432 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-817-3 ÅJE/EBL/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Økonomiske virkninger av

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG

Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG Finansdepartementet Att. Statssekretær Kjetil Lund Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 118417 130 Oslo, 7. juni 2011 LVKS HØRINGSUTTALELSE MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ

Detaljer

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) DET I(ONGEtIGE F INANSDEPARTEMENT - Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget2004 - lovendringer --+ 9.3.4.3 Forslag om at alle institusjoner/organisasjoner omfattes av det fritaketi$4femteledd

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon

Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-13-8 Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon På oppdrag fra Energi Norge Mai 2012 THEMA Rapport 2012-10 Om prosjektet: Om rapporten: Prosjektnummer: ENO-2012-1 Rapportnavn:

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk Oslo, 21.03.2011 Fra Professor Bjarne Jensen DISKONTERINGSRENTEN MV. I BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR ElENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Problemstilling Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk skal i henhold

Detaljer

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr:

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: VERDIBEGREPER OG TAKSERINGSPRINSIPPER I EIENDOMSSKATTEN Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

NBEFs Årsmøtekonferanse

NBEFs Årsmøtekonferanse NBEFs Årsmøtekonferanse Skatt og avgift for fast eiendom Rune Fuglestrand Partner, skatterådgiver Nye regler for formuesfastsettelse og fast teknisk installasjon Hvem har dette betydning for: Reglene for

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2010

Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 meldinger SKD 4/11, 4. mars 2011 Rettsavdelingen Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2010.

Detaljer

Kommunereformprosjekt. Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Mandal. Økonomiske konsekvenser

Kommunereformprosjekt. Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Mandal. Økonomiske konsekvenser Kommunereformprosjekt Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Mandal Økonomiske konsekvenser Versjon 31.10.14 Oppdatert 11.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Økonomisk grunnlag... 3 1.1. Økonomisk status... 3 1.1.1.

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-56-5 Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge Mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: ENO-14-04 Rapportnavn:

Detaljer