Skatteetaten. Avskrivning Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN"

Transkript

1 Skatteetaten Avskrivning 22 Det vises til rettledning RF27 Skjema nr. Nav n Organisasjonsnummer Nærings (kontor) adresse Sandviksbodene 66 Fødselsnummer Postnr./sted 535 BERGEN Kommunenr. Kommunenav n 2 Bergen Saldoavskrivninger: 2 Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en 4 til 45? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (3%) Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (2%) Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (2%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (2%) Gruppe e: skip mv. (4%) Gruppe f : f ly, helikopter (2%) Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak, og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet (5%) Gruppe h: by gg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: f orretningsby gg (2%) Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (%) Ev t. gårds og bruksnr. ev. seksjonsnr. Ev t. gateadresse Saldogrunnlag pr.. (ov erf øres f ra post i f jorårets skjema) 3 Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler Saldonr. Saldogruppe Valgt av skriv ningssats Ty pe næring Ov erf øres til D 2, Næringsoppgave Saldonr. Saldogruppe Valgt av skriv ningssats Ty pe næring Ov erf øres til 4a Ny anskaf f elser kostpris b Ny anskaf f elser påkostninger 4c 4d Nedskriv ning på ny anskaf f elser med salgsgev inst etter sktl 47 Of f entlige tilskudd o.l. i f orbindelse med ny anskaf f elser 4e Justering av inngående mv a 5 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi v ed uttak av drif tsmidler Herav inntektsf ørt i 22 (jf sktl 444) Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev. negativ saldo f or gruppe a, b, c, d eller j og ev. gev inst/tap v ed realisasjon/uttak f or gruppe e, f, g, h eller i Ov erf ørt til gev inst og tapskonto. Gev inster f øres med tegn, tap f øres med tegn. Årets saldoav skriv ning()/ev. innteksf øring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j. Saldogrunnlag pr 3.2 Ov erf øres til neste år, post 2 Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Forretningsby gg anskaf f et f ør Historisk kostpris 4 Nedskrev et v erdi pr Nedre grense f or av skriv ning 6 Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/ delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene etter f orskrif t gitt av Kongen For lineære av skriv ninger se side 2 RF84B Elektronisk utgave Side av 2

2 Skatteetaten Næringsoppgave 22 Den næringsdrivendes/selskapets navn, adresse mv.: Nav n Forretningsadresse Postnr./sted Har v irksomheten skif tet næringsadresse i løpet av inntektsåret? Ekstern regnskapsfører: Regnskapsf ørers nav n Forretningsadresse Sandviksbodene For enkeltpersoner, ANS/ DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Vedlegg til selvangivelsen/ selskapsoppgaven BERGEN Regnskapsperiode Fra Til..22 Organisasjonsnummer (For selskaper) Regnskapsf ørers organisasjonsnummer Postnr./ sted Fødselsnummer ( sif f er) Har v irksomheten plikt til å ha pensjonsordning etter reglene f or obligatorisk tjenestepensjon? Hv is ja, har v irksomheten etablert ordningen i tråd med krav ene i lov en? Antall årsv erk utf ørt av ansatte Er næringsoppg. f y lt ut av ekstern regnskapsf ører? Er regnskapet f ørt av ekstern regnsk.f ører? Varelager Råv arer og innkjøpte halv f abrikata Varer under tilv irkning Ferdige egentilv irkede v arer Innkjøpte v arer f or v ideresalg Kun for jordbruk 5 6 Buskap ov erf øres til selv angiv elsen post Selv produserte v arer som skal ny ttes i egen produksjon f øres ikke i SA 65 7 Rein, pelsdy r og pelsdy rskinn på lager Sum v arelager ov erf øres av alle til post 495 og (unntatt jordbruk) til SA post Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 24 Totale salgsinntekter 25 Varekostnader 26 Bruttof ortjeneste For samvirkeforetak 27 Skattepliktig næringsinntekt som krev er f radrag i henhold til sktl Skattepliktig næringsinnt. f ra omsetning med egne medlemmer Skattemessig verdi på kundefordringer (Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte kundefordringer) 3 Ny etablert v irksomhet i 2 eller senere? Samlet v erdi f ra regnskapet Sjablonberegning av skattemessig nedskrivning på kundefordringer 2 Konstaterte tap på kundef ordringer Kredittsalg 22 x 4 x Fra post Skattemessig v erdi må ev t. f ordeles i balansen mellom postene 5 og 53 Andel av post 33 som er kundef ordringer ov erf øres til post 5 Andel av post 33 som er opptjente ikke f akturerte drif tsinntekter ov erf øres til post 53 Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF75. For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Næringsoppgav e ", RF75, helt eller delv is bli beny ttet også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf. lov om Oppgav eregisteret 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 75, eller Skattedirektoratet på telef on 8 8. RF75B Elektronisk utgave Side av 4

3 Skattemessig resultatregnskap 22 ( i hele kroner) Salgsinntekt og uttak, av gif tspliktig Salgsinntekt og uttak,av g.f ritt innenf or merv erdiav gif tslov en Salgsinntekt og uttak,utenf or merv erdiav gif tslov en Of f entlige av gif ter v edrørende salg 34 Of f entlige tilskudd/ref usjon Driv stof f transportmidler Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og av gif ter på transportmidler Bilkostnader, bruk av priv at bil i næring Priv at bruk av el. kommunikasjon 6 36 Leieinntekt f ast eiendom 799 Priv at bruk av næringsbil 365 Leieinntekt f ast eiendom, av gif tspliktig 365 Leieinntekt av rettigheter jakt, f iske mv Reise/diett og bilgodtgjørelse, oppgav epliktig Reise og diettkostnader, ikke oppgav epliktig Andre utleieinntekter 7295 Prov isjonskostnad 37 Prov isjonsinntekt 389 Inntektsf øring f ra positiv gev inst/tapskonto (RF29) 3895 Inntektsf øring f ra saldo Salgs og reklamekostnad Representasjonskostnader (med f radragsrett) Kontingenter (med f radragsrett) Andre drif tsinntekter 75 Forsikringspremie 99 Sum driftsinntekt 45 Varekostnad Beholdn.endring av v arer under tilv irkning og f erdig tilv. v arer Fremmedy telse og underentreprise Beholdn.endring av egentilv irkede anleggsmidler 5 Lønn, f eriepenger mv. 53 Annen oppgav epliktig godtgjørelse 54 Arbeidsgiv erav gif t Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS/DA mv. 59 Annen personalkostnad 595 Egen pensjonsordning 6 Av skriv ninger 6 62 Frakt og transportkostnad v edrørende salg Energi, brensel mv. v edrørende produksjon 63 Leie av lokaler 63 Leasingleie av bil 634 Ly s, v arme 6395 Renov asjon, v ann, av løp, renhold mv. 64 Andre leiekostnader Verktøy, inv entar mv. som ikke skal aktiv eres Reparasjon og v edlikehold av by gninger Reparasjon og v edlikehold annet Fremmed tjeneste (regnskap/ rev isjon/rådgiv ning o.l.) Kontorkostnader bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til priv at bruk Garanti og serv icekostnad Lisens, patentkostnad roy alty o.l. Annen kostnad, f radragsberettiget Fradragsf øring av negativ gev inst/tapskonto (RF29) Konstaterte tap på f ordringer Andre konstaterte tap tap på kontrakter mv. Endring i skattemessig nedskriv ning kundef ordringer Sum driftskostnad Driftsresultat Valutagev inst (agio) Annen kapitalinntekt som ikke er spesif isert i RF84 og/ eller RF29 Valutatap (disagio) Andre kapitalkostnader som ikke er spesif isert i RF29 Sum kapitalkostnad Resultatet overføres side 4 Enkeltpers. foretak til post 4, Samvirkeforetak og ANS/KS/DA til post 4 5 Sum kapitalinntekt 5 RF75 Elektronisk utgave Side 2 av 4

4 Balanse skattemessige verdier (i hele kroner) Eiendeler Skattemessig egenkapital Forskning og utv ikling Immaterielle eiendeler, konsesjoner/melkekv ote Goodwill (saldogruppe b) Forretningsby gg (saldogruppe i) By gg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 2 Fast teknisk installasjon i by gninger (saldogruppe j) 3 By gg, anlegg, maskiner under by gging til eget bruk 3 By gg, anlegg, maskiner under by gging f or salg 4 Jord og skogv erdier 5 Tomter og andre grunnarealer 6 Boliger inkl. tomter, hy tter mv Gjeld Felleseid andelskapital i samv irkef oretak Annen egenkapital Udekket tap Sum skattemessig egenkapital Ubeskattet egenkapital Av satt utby tte Negativ saldo Positiv gev instog tapskonto Betinget av satt gev inst (sktl. 47 og 47) Sum ubeskattet egenkapital Maskiner, personbiler, inv entar (saldogruppe d) Skip, rigger mv. (saldogruppe e) Fly, helikopter mv. (saldogruppe f ) Vare, lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) Kontormaskiner (saldogruppe a) Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig lån i utenlandsk v aluta Stille interessentinnskudd og ansv arlig lånekapital Kassakreditt Lev erandørgjeld 29 Andre drif tsmidler 26 Skattetrekk og andre trekk 295 Av skriv bare eiendeler utenom saldosy stemet (kostnadsf ord.) 274 Oppgjørskonto merv erdiav gif t 299 Negativ gev inst og tapskonto 277 Sky ldig arbeidsgiv erav gif t 495 Varelager (spesif ikasjon side ) 279 Andre of f entlige av gif ter 5 Kundef ordringer 28 Av satt utby tte 53 Opptjente, ikke f akturerte drif tsinntekter 29 Forskudd f ra kunder 577 Fordringer på ansatte 29 Gjeld til ansatte og eiere Fordringer på eiere, sty remedlemmer o.l. Langsiktige f ordringer i utenlandsk v aluta Lønn, f eriepenger o.l. Påløpt rente 599 Andre f ordringer 2995 Annen gjeld Krav på innbetaling av selskapskapital Aksjer og v erdipapirf ondsandeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Obligasjoner og sertif ikater 88 Andre f inansielle instrumenter 895 Andel i deltakerliknet selskap 9 Kontanter 92 Bankinnskudd 95 Bankinnskudd f or skattetrekk 995 Sum eiendeler 34 Fylles bare ut av de som benyttet Næringsoppgave 2 (RF67) forrige år Egenkapital Midlertidige forskjeller 3.2.2, jf. RF27 Korrigert egenkapital..22 RF75 Elektronisk utgave Side 3 av 4

5 Spesifikasjon av beløp som skal overføres til RF224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak og til RF3 Selvangivelsen OBS! ANS/KS/DA skal bare fylle ut postene 4 994! Ikke postene 4 43! I enkeltpersonforetak skal kolonnene A, B og E nyttes. I kolonne merket ID skal næringen(e) nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. Kolonne C gjelder bare for gjennomsnittslignet skogbruk og reindrift, dessuten for overføring av inntekt fra biomasseproduksjon til jordbruk, se den spesielle rettledningen for disse næringene, RF78. Inntekter/underskudd fra jordbruk, skogbruk og fiske i kolonne E overføres til spesifiserte poster i selvangivelsen Resultat enkeltpersonf oretak f ra post 993 A Ty pe Næring Liberalt yrke ID (Eks., 2, 3 mv.) 5 B Post 4 f ordelt på næringer Beløp under E ov erf. til RF224 og RF3 22 Fordeling av ov erskudd/underskudd. Se rettledningen. C E Ov erf ørt til F G Skattepliktig inntekt f ordelt på næringer post nr. i selv ang. (RF3) Hov edutøv er Korreksjoner f or primærnæringer, se rettledningen Side 4 av 4 Ektef elle/ registrert partner 43 Kontrollsum Årsresultat 4 Resultat fra post Skattepliktig utbytte på aksjer mv. 42 Renteinntekt 43 Rentekostnader 44 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden Andel overskudd/underskudd og eventuelt gevinst/tap knyttet til andel i deltakerliknet selskap posten skal nyttes kun av enkeltpersonforetak, se rettl. Årsresultat ANS/KS/DA overfører beløpet til post i RF25 (selskapsoppgaven). For samvirkeforetak, se rettledningen! For samvirke: Etterbetaling, bonus mv. ekskl. MVA til andelseiere/medl. For samvirke: Næringsinntekt/underskudd beløpet overføres til hhv. post 2 eller post 222 i RF28 (selvangivelse for aksjeselskap mv.) 5 Næringskostnader uten fradragsrett/ egenkapitalkorreksjoner 22 Spesifikasjon av privatkonto 26 Kontantuttak Ikke f radragsberettigede representasjonskostnader Ikke f radragsberettigede kontigenter/gav er Andre ikke f radragsberettigede kostnader Sum næringskostnader uten fradragsrett Skattef rie inntekter Innskudd kontanter Uttak av drif tsmidler Uttak av v arer og tjenester Bolig i næringsby gg Ly s og v arme priv at Priv ate kostnader til elektronisk kommunikasjon Div erse andre priv ate kostnader Innskudd andre eiendeler Skatter Fradragsf ørt bruk av priv at bil etter sats Positiv e egenkapitalkorreksjoner Negativ e egenkapitalkorreksjoner Priv at bruk av næringsbil Premie til egen sy keog uly kkesf orsikring Premie til tilleggstry gd f or sy kepenger Sum egenkapitalkorreksjoner Sum privatkonto Egenkapitalavstemming (beløp i hele kroner) Skattemessig egenkapital per fra post 996 Årsresultat f ra post 994 Priv atkonto (spesif isert ov enf or) f ra post 279 Næringskostnader uten f radragsrett (spesif isert ov enf or) f ra post 26 Egenkapitalkorreksjoner spesif isert ov enf or f ra post 27 Sum skattemessig egenkapital per Skal være lik post Underskrift Sted og dato BERGEN Underskrif t Henv endelse rettes til Innehaver Det v ises til rettledning som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av Næringsoppgav e ; RF76 og RF78 RF75 Elektronisk utgave Telef onnummer Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 24. oktober 99, jf. ligningslov en 44 nr. 7

6 Skatteetaten Personinntekt fra enkeltpersonforetak 22 Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjemaet Nav n Fødselsnummer Virksomhets/kontoradresse (Næringsdriv ende som har næringsinntekt i f lere kommuner, skal oppgi disse) Postnr. Poststed Sandviksbodene BERGEN Ty pe næring (Se rettledningen) Nærings ID Basisberegning. Beløp ov erf ørt f ra Næringsoppgav e (post 42E), f ra Næringsoppgav e 2 (post 42E), f ra Næringsoppgav e f or billedkunstnere (post 2.9) eller f ra Drif tsresultat i selv angiv elsen RF3..2 Renter på den f oretaksgjeld til f inansinstitusjoner som er f ørt i post 2. (se rettledningen til post 2.), og renter på drif ts/kassekreditt og f oretakslån som er tatt opp og nedbetalt i året..3 Kapitalinntekter (av kastning og gev inster, ikke renter) kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten. (Inntekten må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF3 og inngå i post.). Om rentestøtte f ra Innov asjon Norge, se rettledningen..4 Reduksjonsbeløp f or leid eiendom mot innskudd 5.5 Kapitalkostnader (ikke renter) og tap kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten. (Kostnaden må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF3 og inngå i post.).6 Gev inst v ed realisajon av tomt i jord/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt. (Beløp ov erf ørt f ra RF77 post 453).7 Sum.8 Skjermingsf radrag (Positiv t beløp f ra post 2. eller 2.2 multiplisert med skjermingsrenten) a) Skjermingsrente 7 X,6 %.9 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring. Dersom f ordeling mellom ektef eller, ny ttes beløpene i post. f or den v idere beregning Ektefellefordeling (Fordeling av post.9 mellom ektef eller). Ved ektef ellef ordeling multipliseres summen i post.9 med v edkommende ektef elles prosentandel og beløpet beny ttes i v idere beregning % andel a) Ektefelle % andel b), Samordning/fremføring av negativ beregnet personinntekt.7 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring.8 Negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år (negativ beregnet personinntekt f ra ANS/DA/KS kan ikke f remf øres) se rettledningen.9 Fradrag f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt f ra annen v irksomhet, som det kan f oretas samordning med se rettledningen.2 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt til annen v irksomhet, som det kan f oretas samordning med se rettledningen.2 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes med uttatt arbeidsgodtgjørelse f ra ANS/DA/KS i år se rettledningen.22 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes med lott f ra f iske i år se RF23 post 8.23 Årets beregnede personinntekt Er resultatet under null, v iser dette den beregnede negativ e personinntekten som kan f remf øres til f radrag f or senere år. (Negativ beregnet personinntekt skal ikke f øres i selv angiv elsen) Opply sningspost (f or de som v elger å ikke ny tte post.8 til å redusere positiv beregnet personinntekt med f remf ørt negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år) se rettledningen Spesifisering av positiv beregnet personinntekt fra post.23 Ov erf øres selv angiv elsen (RF3) post.6. eller.6.2, se rettledningen Fiske/ Familiebarnehage i eget hjem Ektefelle Fiske/ Familiebarnehage i eget hjem Personinntekt RF224B Elektronisk utgave Side av 2

7 Beregning av skjermingsgrunnlaget: Verdsettelsesmetode Inngående v erdi Utgående v erdi 2. Saldogruppe A: Kontormaskiner mv. Avskrivbare driftsmidler Saldogruppe B: Erv erv et f orretningsv erdi Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler mv. Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv. Saldogruppe E: Skip, f artøy er mv. S 34 Saldogruppe F: Fly og helikopter Saldogruppe G: Anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t mv. Saldogruppe H: By gg og anlegg mv. Saldogruppe I: Forretningsby gg Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i by gninger Drif tsmiddel som av skriv es lineært 2.2 Ikke av skriv bare drif tsmidler 2.3 Andre erv erv ede immaterielle rettigheter 2.4 Aktiv erte f orsknings og utv iklingskostnader 2.5 Varer (inkl. buskap)/v arer under tilv irkning 2.6 Kundef ordringer 2.7 Lev erandørgjeld/f orskudd f ra kunder 2.8 Sum 2.9 Sum skjermingsgrunnlag f ør gjeldsf radrag (inngående utgående v erdier i post 2.8) / 2) 2. Foretaksgjeld til f inansinstitusjoner og f oretaksgjeld kny ttet til mengdegjeldsbrev, se rettledningen 2. Sum Inngående v erdi Utgående v erdi (Inng. utg. v erdi) / 2 Beløpet ov erf øres til post.8 a. Er v irksomheten drev et bare en del av året, ov erf øres beløpet til post Er v irksomheten drev et en del av inntektsåret, beregnes f orholdsmessig andel av skjermingsf radraget. Kun hele måneder regnes med. Beløpet ov erf øres til post.8a Ov erf ørt f ra post 2. X antall hele mnd. 2 X 2 Underskrift Dato Regnskapsf ørerens nav n Underskrif t Forretningsadresse (gate) Postnr Poststed Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 994, jf ligningslov en 44 nr. 7. Det v ises til egen rettledning (RF225) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y llingen av Skjema f or beregning av personinntekt (RF224). RF224 Elektronisk utgave Side 2 av 2

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Skatteetaten. Avskrivning 2014. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF-1270 7665 / 2 17149 / 2 30622 / 2 30623 / 2 30624 / 2

Skatteetaten. Avskrivning 2014. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF-1270 7665 / 2 17149 / 2 30622 / 2 30623 / 2 30624 / 2 Skatteetaten Avskrivning 2014 Det vises til rettledning RF1270 Skjema nr. Navn 1 Organisasjonsnummer 18 Nærings (kontor) adresse 15 Fødselsnummer 26 Postnr./sted 6673 6674 Kommune 19895 Saldoavskrivninger:

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2003 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Næringsoppgave 2 for 2015

Næringsoppgave 2 for 2015 Næringsoppgave 2 for 2015 For aksje og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2011

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2011 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2011: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Orientering om bruk av skjemaet Skjema for Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) er pliktig vedlegg

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014. Skatteetaten. angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014. Skatteetaten. angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer