Skatteetaten. Avskrivning Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN"

Transkript

1 Skatteetaten Avskrivning 22 Det vises til rettledning RF27 Skjema nr. Nav n Organisasjonsnummer Nærings (kontor) adresse Sandviksbodene 66 Fødselsnummer Postnr./sted 535 BERGEN Kommunenr. Kommunenav n 2 Bergen Saldoavskrivninger: 2 Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en 4 til 45? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (3%) Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (2%) Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (2%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (2%) Gruppe e: skip mv. (4%) Gruppe f : f ly, helikopter (2%) Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak, og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet (5%) Gruppe h: by gg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: f orretningsby gg (2%) Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (%) Ev t. gårds og bruksnr. ev. seksjonsnr. Ev t. gateadresse Saldogrunnlag pr.. (ov erf øres f ra post i f jorårets skjema) 3 Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler Saldonr. Saldogruppe Valgt av skriv ningssats Ty pe næring Ov erf øres til D 2, Næringsoppgave Saldonr. Saldogruppe Valgt av skriv ningssats Ty pe næring Ov erf øres til 4a Ny anskaf f elser kostpris b Ny anskaf f elser påkostninger 4c 4d Nedskriv ning på ny anskaf f elser med salgsgev inst etter sktl 47 Of f entlige tilskudd o.l. i f orbindelse med ny anskaf f elser 4e Justering av inngående mv a 5 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi v ed uttak av drif tsmidler Herav inntektsf ørt i 22 (jf sktl 444) Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev. negativ saldo f or gruppe a, b, c, d eller j og ev. gev inst/tap v ed realisasjon/uttak f or gruppe e, f, g, h eller i Ov erf ørt til gev inst og tapskonto. Gev inster f øres med tegn, tap f øres med tegn. Årets saldoav skriv ning()/ev. innteksf øring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j. Saldogrunnlag pr 3.2 Ov erf øres til neste år, post 2 Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Forretningsby gg anskaf f et f ør Historisk kostpris 4 Nedskrev et v erdi pr Nedre grense f or av skriv ning 6 Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/ delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene etter f orskrif t gitt av Kongen For lineære av skriv ninger se side 2 RF84B Elektronisk utgave Side av 2

2 Skatteetaten Næringsoppgave 22 Den næringsdrivendes/selskapets navn, adresse mv.: Nav n Forretningsadresse Postnr./sted Har v irksomheten skif tet næringsadresse i løpet av inntektsåret? Ekstern regnskapsfører: Regnskapsf ørers nav n Forretningsadresse Sandviksbodene For enkeltpersoner, ANS/ DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Vedlegg til selvangivelsen/ selskapsoppgaven BERGEN Regnskapsperiode Fra Til..22 Organisasjonsnummer (For selskaper) Regnskapsf ørers organisasjonsnummer Postnr./ sted Fødselsnummer ( sif f er) Har v irksomheten plikt til å ha pensjonsordning etter reglene f or obligatorisk tjenestepensjon? Hv is ja, har v irksomheten etablert ordningen i tråd med krav ene i lov en? Antall årsv erk utf ørt av ansatte Er næringsoppg. f y lt ut av ekstern regnskapsf ører? Er regnskapet f ørt av ekstern regnsk.f ører? Varelager Råv arer og innkjøpte halv f abrikata Varer under tilv irkning Ferdige egentilv irkede v arer Innkjøpte v arer f or v ideresalg Kun for jordbruk 5 6 Buskap ov erf øres til selv angiv elsen post Selv produserte v arer som skal ny ttes i egen produksjon f øres ikke i SA 65 7 Rein, pelsdy r og pelsdy rskinn på lager Sum v arelager ov erf øres av alle til post 495 og (unntatt jordbruk) til SA post Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 24 Totale salgsinntekter 25 Varekostnader 26 Bruttof ortjeneste For samvirkeforetak 27 Skattepliktig næringsinntekt som krev er f radrag i henhold til sktl Skattepliktig næringsinnt. f ra omsetning med egne medlemmer Skattemessig verdi på kundefordringer (Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte kundefordringer) 3 Ny etablert v irksomhet i 2 eller senere? Samlet v erdi f ra regnskapet Sjablonberegning av skattemessig nedskrivning på kundefordringer 2 Konstaterte tap på kundef ordringer Kredittsalg 22 x 4 x Fra post Skattemessig v erdi må ev t. f ordeles i balansen mellom postene 5 og 53 Andel av post 33 som er kundef ordringer ov erf øres til post 5 Andel av post 33 som er opptjente ikke f akturerte drif tsinntekter ov erf øres til post 53 Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF75. For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Næringsoppgav e ", RF75, helt eller delv is bli beny ttet også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf. lov om Oppgav eregisteret 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 75, eller Skattedirektoratet på telef on 8 8. RF75B Elektronisk utgave Side av 4

3 Skattemessig resultatregnskap 22 ( i hele kroner) Salgsinntekt og uttak, av gif tspliktig Salgsinntekt og uttak,av g.f ritt innenf or merv erdiav gif tslov en Salgsinntekt og uttak,utenf or merv erdiav gif tslov en Of f entlige av gif ter v edrørende salg 34 Of f entlige tilskudd/ref usjon Driv stof f transportmidler Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og av gif ter på transportmidler Bilkostnader, bruk av priv at bil i næring Priv at bruk av el. kommunikasjon 6 36 Leieinntekt f ast eiendom 799 Priv at bruk av næringsbil 365 Leieinntekt f ast eiendom, av gif tspliktig 365 Leieinntekt av rettigheter jakt, f iske mv Reise/diett og bilgodtgjørelse, oppgav epliktig Reise og diettkostnader, ikke oppgav epliktig Andre utleieinntekter 7295 Prov isjonskostnad 37 Prov isjonsinntekt 389 Inntektsf øring f ra positiv gev inst/tapskonto (RF29) 3895 Inntektsf øring f ra saldo Salgs og reklamekostnad Representasjonskostnader (med f radragsrett) Kontingenter (med f radragsrett) Andre drif tsinntekter 75 Forsikringspremie 99 Sum driftsinntekt 45 Varekostnad Beholdn.endring av v arer under tilv irkning og f erdig tilv. v arer Fremmedy telse og underentreprise Beholdn.endring av egentilv irkede anleggsmidler 5 Lønn, f eriepenger mv. 53 Annen oppgav epliktig godtgjørelse 54 Arbeidsgiv erav gif t Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS/DA mv. 59 Annen personalkostnad 595 Egen pensjonsordning 6 Av skriv ninger 6 62 Frakt og transportkostnad v edrørende salg Energi, brensel mv. v edrørende produksjon 63 Leie av lokaler 63 Leasingleie av bil 634 Ly s, v arme 6395 Renov asjon, v ann, av løp, renhold mv. 64 Andre leiekostnader Verktøy, inv entar mv. som ikke skal aktiv eres Reparasjon og v edlikehold av by gninger Reparasjon og v edlikehold annet Fremmed tjeneste (regnskap/ rev isjon/rådgiv ning o.l.) Kontorkostnader bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til priv at bruk Garanti og serv icekostnad Lisens, patentkostnad roy alty o.l. Annen kostnad, f radragsberettiget Fradragsf øring av negativ gev inst/tapskonto (RF29) Konstaterte tap på f ordringer Andre konstaterte tap tap på kontrakter mv. Endring i skattemessig nedskriv ning kundef ordringer Sum driftskostnad Driftsresultat Valutagev inst (agio) Annen kapitalinntekt som ikke er spesif isert i RF84 og/ eller RF29 Valutatap (disagio) Andre kapitalkostnader som ikke er spesif isert i RF29 Sum kapitalkostnad Resultatet overføres side 4 Enkeltpers. foretak til post 4, Samvirkeforetak og ANS/KS/DA til post 4 5 Sum kapitalinntekt 5 RF75 Elektronisk utgave Side 2 av 4

4 Balanse skattemessige verdier (i hele kroner) Eiendeler Skattemessig egenkapital Forskning og utv ikling Immaterielle eiendeler, konsesjoner/melkekv ote Goodwill (saldogruppe b) Forretningsby gg (saldogruppe i) By gg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 2 Fast teknisk installasjon i by gninger (saldogruppe j) 3 By gg, anlegg, maskiner under by gging til eget bruk 3 By gg, anlegg, maskiner under by gging f or salg 4 Jord og skogv erdier 5 Tomter og andre grunnarealer 6 Boliger inkl. tomter, hy tter mv Gjeld Felleseid andelskapital i samv irkef oretak Annen egenkapital Udekket tap Sum skattemessig egenkapital Ubeskattet egenkapital Av satt utby tte Negativ saldo Positiv gev instog tapskonto Betinget av satt gev inst (sktl. 47 og 47) Sum ubeskattet egenkapital Maskiner, personbiler, inv entar (saldogruppe d) Skip, rigger mv. (saldogruppe e) Fly, helikopter mv. (saldogruppe f ) Vare, lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) Kontormaskiner (saldogruppe a) Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig lån i utenlandsk v aluta Stille interessentinnskudd og ansv arlig lånekapital Kassakreditt Lev erandørgjeld 29 Andre drif tsmidler 26 Skattetrekk og andre trekk 295 Av skriv bare eiendeler utenom saldosy stemet (kostnadsf ord.) 274 Oppgjørskonto merv erdiav gif t 299 Negativ gev inst og tapskonto 277 Sky ldig arbeidsgiv erav gif t 495 Varelager (spesif ikasjon side ) 279 Andre of f entlige av gif ter 5 Kundef ordringer 28 Av satt utby tte 53 Opptjente, ikke f akturerte drif tsinntekter 29 Forskudd f ra kunder 577 Fordringer på ansatte 29 Gjeld til ansatte og eiere Fordringer på eiere, sty remedlemmer o.l. Langsiktige f ordringer i utenlandsk v aluta Lønn, f eriepenger o.l. Påløpt rente 599 Andre f ordringer 2995 Annen gjeld Krav på innbetaling av selskapskapital Aksjer og v erdipapirf ondsandeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Obligasjoner og sertif ikater 88 Andre f inansielle instrumenter 895 Andel i deltakerliknet selskap 9 Kontanter 92 Bankinnskudd 95 Bankinnskudd f or skattetrekk 995 Sum eiendeler 34 Fylles bare ut av de som benyttet Næringsoppgave 2 (RF67) forrige år Egenkapital Midlertidige forskjeller 3.2.2, jf. RF27 Korrigert egenkapital..22 RF75 Elektronisk utgave Side 3 av 4

5 Spesifikasjon av beløp som skal overføres til RF224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak og til RF3 Selvangivelsen OBS! ANS/KS/DA skal bare fylle ut postene 4 994! Ikke postene 4 43! I enkeltpersonforetak skal kolonnene A, B og E nyttes. I kolonne merket ID skal næringen(e) nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. Kolonne C gjelder bare for gjennomsnittslignet skogbruk og reindrift, dessuten for overføring av inntekt fra biomasseproduksjon til jordbruk, se den spesielle rettledningen for disse næringene, RF78. Inntekter/underskudd fra jordbruk, skogbruk og fiske i kolonne E overføres til spesifiserte poster i selvangivelsen Resultat enkeltpersonf oretak f ra post 993 A Ty pe Næring Liberalt yrke ID (Eks., 2, 3 mv.) 5 B Post 4 f ordelt på næringer Beløp under E ov erf. til RF224 og RF3 22 Fordeling av ov erskudd/underskudd. Se rettledningen. C E Ov erf ørt til F G Skattepliktig inntekt f ordelt på næringer post nr. i selv ang. (RF3) Hov edutøv er Korreksjoner f or primærnæringer, se rettledningen Side 4 av 4 Ektef elle/ registrert partner 43 Kontrollsum Årsresultat 4 Resultat fra post Skattepliktig utbytte på aksjer mv. 42 Renteinntekt 43 Rentekostnader 44 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden Andel overskudd/underskudd og eventuelt gevinst/tap knyttet til andel i deltakerliknet selskap posten skal nyttes kun av enkeltpersonforetak, se rettl. Årsresultat ANS/KS/DA overfører beløpet til post i RF25 (selskapsoppgaven). For samvirkeforetak, se rettledningen! For samvirke: Etterbetaling, bonus mv. ekskl. MVA til andelseiere/medl. For samvirke: Næringsinntekt/underskudd beløpet overføres til hhv. post 2 eller post 222 i RF28 (selvangivelse for aksjeselskap mv.) 5 Næringskostnader uten fradragsrett/ egenkapitalkorreksjoner 22 Spesifikasjon av privatkonto 26 Kontantuttak Ikke f radragsberettigede representasjonskostnader Ikke f radragsberettigede kontigenter/gav er Andre ikke f radragsberettigede kostnader Sum næringskostnader uten fradragsrett Skattef rie inntekter Innskudd kontanter Uttak av drif tsmidler Uttak av v arer og tjenester Bolig i næringsby gg Ly s og v arme priv at Priv ate kostnader til elektronisk kommunikasjon Div erse andre priv ate kostnader Innskudd andre eiendeler Skatter Fradragsf ørt bruk av priv at bil etter sats Positiv e egenkapitalkorreksjoner Negativ e egenkapitalkorreksjoner Priv at bruk av næringsbil Premie til egen sy keog uly kkesf orsikring Premie til tilleggstry gd f or sy kepenger Sum egenkapitalkorreksjoner Sum privatkonto Egenkapitalavstemming (beløp i hele kroner) Skattemessig egenkapital per fra post 996 Årsresultat f ra post 994 Priv atkonto (spesif isert ov enf or) f ra post 279 Næringskostnader uten f radragsrett (spesif isert ov enf or) f ra post 26 Egenkapitalkorreksjoner spesif isert ov enf or f ra post 27 Sum skattemessig egenkapital per Skal være lik post Underskrift Sted og dato BERGEN Underskrif t Henv endelse rettes til Innehaver Det v ises til rettledning som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av Næringsoppgav e ; RF76 og RF78 RF75 Elektronisk utgave Telef onnummer Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 24. oktober 99, jf. ligningslov en 44 nr. 7

6 Skatteetaten Personinntekt fra enkeltpersonforetak 22 Se i rettledningen om fortegnsbruken i skjemaet Nav n Fødselsnummer Virksomhets/kontoradresse (Næringsdriv ende som har næringsinntekt i f lere kommuner, skal oppgi disse) Postnr. Poststed Sandviksbodene BERGEN Ty pe næring (Se rettledningen) Nærings ID Basisberegning. Beløp ov erf ørt f ra Næringsoppgav e (post 42E), f ra Næringsoppgav e 2 (post 42E), f ra Næringsoppgav e f or billedkunstnere (post 2.9) eller f ra Drif tsresultat i selv angiv elsen RF3..2 Renter på den f oretaksgjeld til f inansinstitusjoner som er f ørt i post 2. (se rettledningen til post 2.), og renter på drif ts/kassekreditt og f oretakslån som er tatt opp og nedbetalt i året..3 Kapitalinntekter (av kastning og gev inster, ikke renter) kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten. (Inntekten må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF3 og inngå i post.). Om rentestøtte f ra Innov asjon Norge, se rettledningen..4 Reduksjonsbeløp f or leid eiendom mot innskudd 5.5 Kapitalkostnader (ikke renter) og tap kny ttet til f inansobjekter, eller til realobjekter som ikke har v irket i v irksomheten. (Kostnaden må v ære f ørt i næringsoppgav en eller drif tsresultat i RF3 og inngå i post.).6 Gev inst v ed realisajon av tomt i jord/skogbruk som ikke skal inngå i beregnet personinntekt. (Beløp ov erf ørt f ra RF77 post 453).7 Sum.8 Skjermingsf radrag (Positiv t beløp f ra post 2. eller 2.2 multiplisert med skjermingsrenten) a) Skjermingsrente 7 X,6 %.9 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring. Dersom f ordeling mellom ektef eller, ny ttes beløpene i post. f or den v idere beregning Ektefellefordeling (Fordeling av post.9 mellom ektef eller). Ved ektef ellef ordeling multipliseres summen i post.9 med v edkommende ektef elles prosentandel og beløpet beny ttes i v idere beregning % andel a) Ektefelle % andel b), Samordning/fremføring av negativ beregnet personinntekt.7 Årets beregnede personinntekt f ør samordning/f remf øring.8 Negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år (negativ beregnet personinntekt f ra ANS/DA/KS kan ikke f remf øres) se rettledningen.9 Fradrag f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt f ra annen v irksomhet, som det kan f oretas samordning med se rettledningen.2 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som er ov erf ørt til annen v irksomhet, som det kan f oretas samordning med se rettledningen.2 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes med uttatt arbeidsgodtgjørelse f ra ANS/DA/KS i år se rettledningen.22 Tillegg f or negativ beregnet personinntekt som kan samordnes med lott f ra f iske i år se RF23 post 8.23 Årets beregnede personinntekt Er resultatet under null, v iser dette den beregnede negativ e personinntekten som kan f remf øres til f radrag f or senere år. (Negativ beregnet personinntekt skal ikke f øres i selv angiv elsen) Opply sningspost (f or de som v elger å ikke ny tte post.8 til å redusere positiv beregnet personinntekt med f remf ørt negativ beregnet personinntekt f ra tidligere år) se rettledningen Spesifisering av positiv beregnet personinntekt fra post.23 Ov erf øres selv angiv elsen (RF3) post.6. eller.6.2, se rettledningen Fiske/ Familiebarnehage i eget hjem Ektefelle Fiske/ Familiebarnehage i eget hjem Personinntekt RF224B Elektronisk utgave Side av 2

7 Beregning av skjermingsgrunnlaget: Verdsettelsesmetode Inngående v erdi Utgående v erdi 2. Saldogruppe A: Kontormaskiner mv. Avskrivbare driftsmidler Saldogruppe B: Erv erv et f orretningsv erdi Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler mv. Saldogruppe D: Personbiler, traktorer mv. Saldogruppe E: Skip, f artøy er mv. S 34 Saldogruppe F: Fly og helikopter Saldogruppe G: Anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t mv. Saldogruppe H: By gg og anlegg mv. Saldogruppe I: Forretningsby gg Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i by gninger Drif tsmiddel som av skriv es lineært 2.2 Ikke av skriv bare drif tsmidler 2.3 Andre erv erv ede immaterielle rettigheter 2.4 Aktiv erte f orsknings og utv iklingskostnader 2.5 Varer (inkl. buskap)/v arer under tilv irkning 2.6 Kundef ordringer 2.7 Lev erandørgjeld/f orskudd f ra kunder 2.8 Sum 2.9 Sum skjermingsgrunnlag f ør gjeldsf radrag (inngående utgående v erdier i post 2.8) / 2) 2. Foretaksgjeld til f inansinstitusjoner og f oretaksgjeld kny ttet til mengdegjeldsbrev, se rettledningen 2. Sum Inngående v erdi Utgående v erdi (Inng. utg. v erdi) / 2 Beløpet ov erf øres til post.8 a. Er v irksomheten drev et bare en del av året, ov erf øres beløpet til post Er v irksomheten drev et en del av inntektsåret, beregnes f orholdsmessig andel av skjermingsf radraget. Kun hele måneder regnes med. Beløpet ov erf øres til post.8a Ov erf ørt f ra post 2. X antall hele mnd. 2 X 2 Underskrift Dato Regnskapsf ørerens nav n Underskrif t Forretningsadresse (gate) Postnr Poststed Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 994, jf ligningslov en 44 nr. 7. Det v ises til egen rettledning (RF225) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y llingen av Skjema f or beregning av personinntekt (RF224). RF224 Elektronisk utgave Side 2 av 2

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Notater 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer