Skatteetaten. Avskrivning Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF / / / / / 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Avskrivning 2014. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF-1270 7665 / 2 17149 / 2 30622 / 2 30623 / 2 30624 / 2"

Transkript

1 Skatteetaten Avskrivning 2014 Det vises til rettledning RF1270 Skjema nr. Navn 1 Organisasjonsnummer 18 Nærings (kontor) adresse 15 Fødselsnummer 26 Postnr./sted Kommune Saldoavskrivninger: Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en 1040 til 1045? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%) Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (20%) Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (20%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%) Gruppe e: skip mv. (14%) Gruppe f : f ly, helikopter (12%) Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t og elektroteknisk utrustning i kraftforetak, og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet (5%) Gruppe h: by gg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: f orretningsby gg (2%) Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (10%) Ev. gårds og bruksnr. ev. seksjonsnr. Ev. gateadresse Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 111 i f jorårets skjema) 103 Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler Saldonr. Saldogruppe 352 Valgt avskrivningssats Ty pe næring Ov erf øres til Saldonr. Ty pe næring 7665 / 2 Saldogruppe 352 / 2 Valgt av skriv ningssats / / 2 Ov erf øres til / / / / / / / 2 104a Nyanskaffelser kostpris / 2 104b Ny anskaf f elser påkostninger 104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med salgsgevinst etter sktl d Of f entlige tilskudd o.l. i f orbindelse med ny anskaf f elser 104e Justering av inngående mv a / / / / Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak 106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi v ed uttak av drif tsmidler 107 Herav inntektsf ørt i år (jf sktl 1444) 108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev. negativ saldo f or gruppe a, b, c, d eller j og ev. gev inst/tap v ed realisasjon/uttak f or gruppe e, f, g, h eller i a 110b Forretningsby gg anskaf f et før Ov erf ørt til gev inst og tapskonto. Gev inster føres med tegn, tap føres med tegn / 2 Årets saldoav skriv ning()/ev. innteksf øring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j / 2 10 % av skriv ning f or saldogruppe d f or ny anskaf f elser/ påkostninger (post 104a og post 104b) / 2 Saldogrunnlag pr Ov erf øres til neste år, post / 2 Er det fortsatt fysiske driftsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Historisk kostpris 114 Nedskrev et v erdi pr Nedre grense f or av skriv ning Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/ delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene etter f orskrif t gitt av Kongen / / / / / / / / 2 For lineære av skriv ninger se side 2 RF1084B

2 Lineære avskrivninger: 120 Objekt nr. Ty pe næring Beskriv else av objektet Erv erv s år Lev etid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Nedskrevet verdi i f jor Årets av skriv ninger (ev t. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Ov erf øres til: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 24 Underskrift Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf. ligningslov en 44 nr. 7.

3 Skatteetaten Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2014 Vedlegg til selvangivelse og selskapsoppgave, iht. lignl. 44 nr. 3 jf. 412 nr. 1 og nr. 5 Nav n Organisasjonsnummer 1. Eier eller kontrollerer den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, minst 50 % av selskap eller innretning? 2. Eies eller kontrolleres den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, med minst 50 % av person, selskap eller innretning? 3. Eier eller kontrollerer den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, mer enn 90 % av selskap eller innretning? 4. Eies eller kontrolleres den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, med mer enn 90 % av person, selskap eller innretning? 5. Er den oppgav epliktige et selskap eller en innretning med f ast drif tssted i utlandet? 6. Er den oppgav epliktige et utenlandsk selskap eller innretning med f ast drif tssted i Norge? 7 a. Nav n på den oppgav epliktiges ultimate morselskap Kode f or land hv or det ultimate morselskap er hjemmehørende, jf. v eiledning RF b. Antall enheter som den oppgav epliktige har kontrollerte transaksjoner med Antall I Norge I andre stater enn Norge 8. Foretakets 2014 Driftsresultat (NOK) Driftsresultat i % av omsetning For kommisjonærer: Drif tsresultat i % av ekstern (brutto) omsetning Årsresultat f ør skatt (NOK) Kostnadsf ørte utgif ter til egenutv iklede immaterielle drif tsmidler (NOK) Antall ny registrerte patenter mv. Konsolidert drif tsresultat i % av omsetning f or konsernet 9. Den oppgav epliktiges hov edaktiv itetsområde og ev entuelt drif tsf orm (f lere kry ss mulig) Bransjekode f or f oretaket (NACE kode) Primær kode 30 Sekundær kode Produksjon Distribusjon F&U Finans Annen tjenesteyting Full risiko Full risiko Full risiko Bank Full risiko Ordreproduksjon Begrenset risiko Oppdragsf orskning Finansiering Begrenset risiko Ordreproduksjon med begrenset risiko Kommisjonær Agent Forsikring Leasing 10. Har f oretaket v ært gjenstand f or oppkjøp i løpet av året? Dette gjelder også f or delv ise oppkjøp og salg av innmat. 11. Har f oretaket f oretatt et oppkjøp i løpet av året? Dette gjelder også delv ise oppkjøp av aksjer og innmat. 12. Har f oretaket v ært omf attet av endringer i f oretaksgruppens juridiske selskapsstruktur, herunder f usjon, f isjon mv. i løpet av inntektsåret? 13. Har det i løpet av inntektsåret skjedd en v esentlig endring i f unksjoner den oppgav epliktige utf ører, risikoer den oppgav epliktige bærer eller eiendeler som den oppgav epliktige bidrar med i de kontrollerte transaksjoner? 14. Har den oppgav epliktige i løpet av inntektsåret utf ørt tjenester, ov erf ørt eiendeler, rettigheter, f orpliktelser og/eller risikoer til nærstående selskap eller innretning uten v ederlag, eller mot sy mbolsk v ederlag? 15. Har den oppgav epliktige i løpet av inntektsåret mottatt tjenester, eiendeler, rettigheter, f orpliktelser og/eller risikoer f ra nærstående selskap eller innretning uten v ederlag, eller mot sy mbolsk v ederlag? RF1123B Elektronisk utgave Side 1 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

4 Driftstransaksjoner Andel av transaksjoner med nærstående 16. Inntekter f ra v aresalg 17. Kostnader til v arekjøp 18. Inntekter f ra kombinerte v are/tjenestesalg 19. Kostnader til kombinerte v are/tjenestesalg 20 a. Prov isjonsinntekter v edrørende salg/distribusjon 20 b. Inntekt f ra ordreproduksjon 20 c. Inntekter f ra kontraktsf orskning 21 a. Prov isjonskostnader v edrørende salg/distribusjon 21 b. Kostnader til ordreproduksjon 21 c. Kostnader til kontraktsf orskning 22. Leie og leasinginntekter 23 a. Bareboat leiekostnader 23 b. Andre leie og leasingkostnader 24. Inntekter v edrørende immaterielle eiendeler mv. 25. Kostnader v edrørende immaterielle eiendeler mv. 26. Inntekter f ra f orsikringspremier 27. Kostnader til f orsikringspremier 28 a. Inntekter f ra tekniske tjenester 28 b. Andre inntekter f ra sentralisert tjenestey ting (management f ee mv.) 29 a. Kostnader til tekniske tjenester 29 b. Andre kostnader til sentralisert tjenestey ting (management f ee mv.) 30. Andre inntekter 31. Andre kostnader Art Art Art Art Art Art Transaksjoner vedrørende anleggsmidler 32. Salg av immaterielle eiendeler mv. 33. Kjøp av immaterielle eiendeler mv. 34. Salg av v arige drif tsmidler 35. Kjøp av v arige drif tsmidler 36. Salg av eierandeler i nærstående selskaper eller innretninger 37. Kjøp av eierandeler i nærstående selskaper eller innretninger 38. Salg av f inansielle anleggsmidler f or øv rig (aksjer og andeler mv.) 39. Kjøp av f inansielle anleggsmidler f or øv rig (aksjer og andeler mv.) Rentefradragsrammen AS RF1123 Elektronisk utgave Side 2 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

5 Finansielle transaksjoner mv. Andel av transaksjoner med nærstående 40. Renter av langsiktige f ordringer 41. Renter av langsiktig gjeld 42. Renter av f ordringer i konsernkontoordning 43. Renter av gjeld i konsernkontoordning 44. Mottatt tilskudd, herunder ettergitte lån 45. Ytt tilskudd, herunder ettergitte lån 46. Kostnadsf ørte tap på garantier/f ordringer 47. Inntekter f ra garantiprov isjon 48. Kostnader til garantiprov isjon 49. Andre f inansinntekter (v alutagev inst mv.) 50. Andre f inanskostnader (v alutatap mv.) Mellomværender (pr eller annen dato for regnskapsavslutning) Andel av transaksjoner med nærstående 51. Langsiktig gjeld 52. Langsiktige f ordringer 53. Gjeld i konsernkontoordning 54. Fordring i konsernkontoordning 55. Garantiansv ar 56. Kortsiktig gjeld (lev erandørgjeld mv.) 57. Finansielle omløpsmidler (kundef ordringer mv.) RF1123 Elektronisk utgave Rentefradragsrammen AS Side 3 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

6 58. Kostnadsdekning mottatt v edrørende f elles administrativ e tjenester mv. 59. Kostnader belastet v edrørende f elles administrativ e tjenester mv. 60. Inntekter f ra f elles prosjekter mv. 61. Kostnader til f elles prosjekter mv. Underskrift Dato Underskrift Bør Børson RF1123 Elektronisk utgave Side 3 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

7 Skatteetaten Landbruk 2014 Navn (for enkeltpersonforetak) 68 Virksomhetens nav n (f or selskaper) 1 Fødselsnummer (11 sif f er) 26 Org.nr. (for selskaper) 18 G.nr B.nr I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven? Jordbruk/ gartneri Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift Er det kjøpt eller realisert gårdsbruk/skog helt eller delvis i året? Kjøpt Solgt Ved realisasjon skal RF1294 leveres. Ved kjøp skal RF1013 leveres. Ved isolert realisasjon av melkekvote føres dette her. Navn på kjøper oppgis hvis det er andre enn staten. Melkekv otesalg til Staten Andre Beløp Skogbruk Dersom gjennomsnittslikning ikke har startet, oppgi hv ilket år og dato eindommen ble ov ertatt: Krev es start på gjennomsnittslikning i år? Navn på kjøper II. Oversikt over antall dyr 101 Hester 102 Storf e 103 Griser 104 Sauer 105 Geiter Dy regruppe Antall per Antall per Høner/ky llinger 107 Annet f jørf e 108 Pelsdy r 109 Rein Andre dy r / / / 2 III. Opplysninger om arealstørrelse og arealbruk (i dekar) 121 Eiendommen(e)s totale dy rkede areal 122 Leid dy rket areal 123 Bortleid dy rket areal 124 Sum dy rket areal Hvor mange dekar er anvendt til: 126 Korn / Oljev ekster 127 Poteter / Grønnsaker 128 Frukt / Bær Veksthus 129 Veksthusareal i m² Gras/beite IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig) 141 Antall utleide boenheter på gården Utleief orhold 1 Utleief orhold 2 Utleief orhold Ty pe boenhet / / Navn på leietaker / / 3 Navn på leietaker 144 Utleieperiode / / Leies boenheten ut helt eller delv is v ederlagsf ritt? 146 Leies boenheten ut som ledd i arbeidsf orhold? 147 Er boretten innberettet? 148 Fastsatt årlig leiev erdi v ed v ederlagsf ri utleie / / Brutto årlig leieinntekt v ed utleie mot v ederlag / / Samlede aktiv erte påkostninger på utleide boliger (inngår i post 1160 i RF1175, ev t. i post 1160 i RF1167) 151 Samlede drif ts og v edlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF1175, ev t. i post 6600 i RF1167) RF1177B

8 V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus 201 Årsresultat jordbruk hentes f ra post 0402E i RF1175 (ev t 0402E i RF1167) inkludert ev t. andel av ov erskudd/underskudd f ra ANS/DA jordbruk 203 Årets positiv e skogbruksinntekt etter gjennomsnittsberegning (hentes f ra RF1175 post 0402E ev t. f ra RF1167 post 0402E, ev t. f ra RF1221 post 1140) 204 Årets positiv e inntekt f ra pelsdy rnæring hentes f ra RF1175 post 0402B, (ev t. RF1167 post 0402B) 205 Sy kepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt f ra jordbruk, skogbruk og pelsdy rnæring 206 Sum hv is negativ t beløp, behøv er postene nedenf or ikke f y lles ut. 207 Jordbruksf radrag hentes f ra post Positiv t beløp f øres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til f ramf øring VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året Framf ørt underskudd i samsv. med post 220a. Hentes f ra SA post 3.4 f ør ev t. f radrag i post VII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av våningshus fra årene som kan framføres 220 a) b) c) Beløpet hentes f ra post 208 bare hv is dette er positiv t 209 a) b) c) Ikke anvendt underskudd f ra årene Anv endt i 2014 Rest til framføring senere år I post d føres laveste av post b og c. NB! Ikke høy ere enn post a d) Beløpet i post 209d skal f øres i selv angiv elsen post VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårbolig Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år! Kårboligens bruksareal er: Ov er 100m2 60 til 100m2 Under 60m2 Mangler kårboligen bad/dusj eller wc? Er avst. til kommunens adm. senter ov er 15 km Er kårkontrakten endret? Alle kostnader skal nå bæres av kårmottaker 241 Aktiv erte påkostninger på kårbolig i året 242 Kostnader til v edlikehold, f orsikring mv. Sammendrag av kårytelser 243 Leiev erdi kårbolig 244 Uttak av naturalia til kår fra jordbruk 245 Uttak av naturalia til kår f ra skogbruk 246 Fri strøm og evt. kontantkår 247 Totale kårytelser. (Skal lønnsinnberettes på kode 216) X. Skogbruk regnskapsutdrag Post i N.O Skurtømmer (bartrær) Massev irke bartrær Lauv trev irke Rotsalg Ved Øv rige inntektsposter (inklusiv e uttak) NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 Driftskostnader NO NO2 DRIFTSRESULTAT 270 Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse/v edproduksjon som (v algf ritt) er ov erf ørt jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt 271 Korrigering f or kapitalinntekter/kostnader som inngår i drif tsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering f or beløp f ra gev inst og tapskonto Bare f or de som lev erer RF1167 Næringsoppgav e 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder skogbruk b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder skogbruk 274 KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

9 XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer 281 Rest per 1. januar 2014 av ikke skattlagt av v irkning etter naturkatastrof e i tidligere år 282 Av dette medtatt i 2014 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgav ens post Rest til senere inntektsføring 284 Ov erskudd på ekstraordinær av v irkning i 2014 etter naturkatastrof e legg v ed egen beregning 285 Av dette medtatt i 2014 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgav en post Rest til senere inntektsf øring, av settes mot post 2097 i balansen XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (skal overføres til post 3900 i RF1175, evt. post 3900 i RF1167) 301 Alle utbetalinger f ra skogf ondkonto til inv esteringer med skattef ordel (skogkultur, skogsv eier, miljøtiltak, skogbruksplan mv.) a) 302 Innbetalte of f entlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er f ørt i post Grunnlag f or beregning av skattef ordel 304 Beregnet skattef ordel For beregning av skattefordel 305 Of f entlig tilskudd, til dekning av inv estering med skattef ordel, som er innbetalt på skogf ondkonto i 2014, men etter utgangen av året som skattef ordelen ble beregnet og f ratrukket i post Tilbakef øring av tidligere beregnet skattef ordel på anv endt del av skogf ond som er dekket av beløp oppgitt i post Utbetalt f ra skogf ondkonto til f ormål uten skattef ordel 308 Sum skattepliktig inntekt inngår i post 266 i f elt X skogbruk og i post 3900 i RF1175 (evt. RF1167) Brutto inntektsf øring b) XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom Kapitalisert v erdi av jaktrettigheter Antall f elte dy r ny ttet av skogeieren selv Sats etter takseringsreglene x Ty pe f ormuesv erdi Leieinntekter uten f radrag for administrasjonskostnader Kapitalisert krav på f esteav gif t Kapitaliserte leieinntekter f ra jakt og f iskerettigheter Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter / / 2 Sum (Enkeltpersonf oretak ov erf ører beløpet til selv angiv elsen post ANS/KS/DA ov erf ører beløpet til selskapsoppgav en post 512.) Aksjeselskap må inkludere beløpet i selv angiv elsen post 401 D. (ikke skogens avkastningsverdi) x Kapitaliseringsf aktor 10 Kapitaliseringsfaktor x 10 x 10 x 10 x /

10 XIV. Reindrift regnskapsutdrag 332 Post i N.O Slakt Videref oredlede samt bearbeidede produkter f ra reindrif t Livdyr Of f entlig tilskudd Øv rige inntektsposter NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER NO NO2 DRIFTSRESULTAT Korrigering f or kapitalinntekter/kostnader som inngår i drif tsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering f or beløp f ra gev inst og tapskonto Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder reindrif t b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder reindrif t KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning Avviklings og omstillingsfond for reineiere 333 Korreksjon f or innskudd/uttak ov erf øres til post 0402C i Uttak i 2014 Innskudd i 2014 RF1175 (ev t. post 0402C I RF1167) Beregning av reindriftsfradrag 334 Grunnlag reindrif tsf radrag Fra post 347 Sy kepenger innsk./uttak fra post Beregnet reindrif tsf radrag ov erf øres til SA post ev t. til post 442 v ed ektef ellef ordeling XV. Gjennomsnittsberegning av skogbruks/reindriftsinntekt Sum Kolonne A, B og C er f or skogbruk. Eies skog i f lere kommuner angis nav n på kommunene A Kommune B Kommune / 2 C Kommune / / / / / / / / / Gjennomsnittsinntekt reindrift 348 Korrigert drif tsresultat reindrif t f ra post Korreksjon reindrif t ov erf øres til RF1175 post 0402C (ev t. RF1167 post 0402C) 350 Gjennomsnittsinntekt skogbruk 351 Korrigert drif tsresultat skogbruk f ra post Korreksjonsbeløp biomasse/v edproduksjon (hentes f ra post 270) 353 Sum korreksjonsbeløp ov erf. til RF1175 post 0402C (evt. RF1167 post 0402C) / / / / / / / / / / / / 3 Reindrif t

11 XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr regnskapsutdrag, og grunnlag for jordbruksfradrag Post i N.O Melk Egg Slakt (unntatt fjørfe) Livdyr (unntatt fjørfe) Fjørf e (liv dy r slakt) Korn, f rø Stråf ôr Poteter Grønnsaker Frukt og bær Blomster, planter Honning Skinn, pelsdy r Livdyr, pelsdyr Tillskudd i jordbruk/gartneri/pelsdy r Øv rige ordinære inntektsposter i j/g/p NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P NO1 DRIFTSRESULTAT 9050 NO NO NO NO NO2 Sy kepenger med grunnlag f ra j/g/p Andre inntekter i j/g/p (som ikke inngår i drif tsinntektene) Andel av post 9060 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r Andre kostnader i j/g/p (som ikke inngår i drif tskostnadene) Andel av post 9070 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r 433 Inntekt f ra biomasse/v edproduksjon Se rettledning! Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r Inntektsgrunnlag fra j/g/p for beregning av jordbruksfradrag 436 Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift skal hentes fra RF1221 ( Deltakeroppgaven ). Beløpet er post 1155 fratrukket post Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres selvangivelsen (RF1030) post , evt. til post 441 ved ektefellefordeling

12 Jordbruksfradrag Om vilkår, se rettledningen Krev es jordbruksf radrag, skal du besv are spørsmålene: 439 Produseres og omsettes det jordbruksprodukter av et ikke ubety delig omf ang? Er v ilkåret om botid på drif tsenheten oppf y lt? Se rettledningen 440 Er inntekt av jordbruk/gartneri/pelsdy r f ra samdrif t med f elles drif tsenhet? XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene. (Fy lles ut av alle som krev er ektef ellef ordeling av disse f radragene i selv angiv elsen) Samlet f radrag Hovedutøver 441 Jordbruksf radrag f ra post Reindrif tsf radrag f ra post Ektefelle XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (fra realisasjon av grunnareal i jord/skogbruk) som etter skatteloven 1211 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen Vederlag Inngangsv erdi Gev inst Den del av gev insten som tas til inntekt i år, f øres her. Samme beløp skal f øres i post 1.6 i RF1224 (Skjema f or beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget f or beregning av personinntekten Underskrift Dato Henv endelse rettes til Underskrift Telef onnummer 2 3 Det v ises til rettledning (RF1178) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av RF1175 og RF1177 Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf. ligningslov en 44 nr. 7

13 Skatteetaten Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF1317 Navn Organisasjonsnummer 1 18 Selskapet eller innretningen skal lev ere dette skjemaet som v edlegg til selv angiv else eller selskapsoppgav e dersom: netto rentekostnader i post 140 ov erstiger NOK Disse trenger ikke å lev ere dette skjemaet: personlig skatty ter f inansinstitusjon etter f inansieringsv irksomhetslov en 13 og 21 selskap eller innretning som utelukkende skattlegges etter petroleumsskattelov en f or sokkelinntekt I. Beregning av samlede netto rentekostnader 100 Totale rentekostnader mv. Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev utstedt med under eller ov erkurs 105 Garantiprov isjoner f or gjeld Andre lånekostnader enn garantiprov isjon f øres i post Totale renteinntekter Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev utstedt med under eller ov erkurs 133 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon Her f ører innehav er tap og gev inst v ed f ørstegangssalg i av ov er/underkursobligasjon annenhåndsmarkedet av obligasjon der ov erkurs eller underkurs f orelå v ed utstedelse 135 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon av Her f ører innehav er tap/gev inst på sammensatte sammensatt mengdegjeldsbrev eller f ordring obligasjoner som ikke skal dekomponeres f or som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål, for eksempel hvis skattemessige f ormål tegningsretten ikke skal skilles f ra f ordringen. 140 Netto rentekostnader Også norsk av deling av utenlandsk f oretak f y ller ut disse postene med f ilialens rentekostnader mv. a. Tap b. Gev inst a. Tap b. Gev inst Ov erstiger ikke beløpet NOK skal f oretaket ikke lev ere dette skjemaet II. Rentekostnader til nærstående mv. 200 Rentekostnader til nærstående i året a. Nav net på långiv er/kreditor b. Landkode c. Kostnad 300 Forholdsmessig andel av f ilialens rentekostnader og garantiprov isjoner Norsk av deling av utenlandsk f oretak f y ller i stedet ut post Rentekostnader til andre enn nærstående, a. Nav net på nærstående garantist men hv or nærstående har stilt sikkerhet f or gjelden Inf ormasjon om unntak i rettledningen / / / Rentekostnader til andre enn nærstående, a. Nav net på nærstående som har f ordring men hv or nærstående har f ordring på långiv eren/ kreditoren, og f ordringen har sammenheng med gjelden / / / Kostnader til garantiprov isjon v edrørende gjeld til nærstående og gjeld som nærstående har stilt sikkerhet f or i inntektsåret 219 Sum rentekostnader inkludert garantikostnader til nærstående III. Andel av rentekostnader ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap eller innretning Selskap eller innretning med begrenset skatteplikt f y ller ut post 300 i stedet f or postene i del II / / / Ved inntektsårets start Ved inntektsårets start Selskapets samlede gjeld til nærstående mv. Ved inntektsårets slutt x Ved inntektsårets slutt Selskapets samlede gjeld Filialens totale rentekostnader og garantiprov isjoner Her føres summen av post 100 og post 105 Andel av rentekostnader (interne renter) Beløpet overføres til post 400 IV. Beregning av netto rentekostnader til nærstående mv. 400 Rentekostnader til nærstående/intern rente Beløpet hentes f ra post 219 eller post Renteinntekter f ra nærstående a. Nav net på låntaker/debitor b. Landkode 433 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon Her f ører innehav er tap eller gev inst v ed f ørtegangssalg i av ov er/underkursobligasjon på nærstående annenhåndsmarkedet av obligasjon der underkurs eller ov erkurs f orelå v ed utstedelse 435 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon av Her f ører innehav er tap eller gev inst på sammensatt sammensatt mengdegjeldsbrev eller f ordring obligasjon som ikke skal dekomponeres f or på nærstående, som ikke skal skattemessige formål, for eksempel hvis dekomponeres f or skattemessige f ormål tegningsretten ikke skal skilles f ra f ordringen / / / 2 a. Tap b. Gev inst a. Tap b. Gev inst 440 Netto rentekostnader til nærstående RF1315B

14 V. Beregningsgrunnlag for rentefradragsrammen 501 Inntekt/underskudd f ør f radrag f or ev entuelt y tet konsernbidrag Beløpet hentes f ra RF1028 post 240, RF1215 post 1105 eller post 205, eller RF1245 post 410C, post 420C eller post 425C 505 Ytet konsernbidrag til f radrag i alminnelig inntekt Beløpet hentes f ra RF1028 post Bare for selskap som rederibeskattes: Beregnet øv rig inntekt Beløpet hentes f ra RF1028 post Tillegg f or skattemessige av skriv ninger Her føres summen av saldoavskrivninger og lineære av skriv ninger f ra RF Direkte inntektsf ørt v ederlag f or av skrev et drif tsmiddel Her føres summen av inntekt fra RF1084 post Tillegg f or netto rentekostnader Her f øres beløpet f ra post Beregningsgrunnlag f or rentef radragsrammen i post Bare deltakerliknet selskap eller NOKUS (norskkontrollert selskap som hører hjemme i lav skattland), f y ller ut denne posten dersom selskapet lev erer mer enn en utgav e av dette skjemaet. Kry ss av f or hv a inntekten/underskuddet i post 501 gjelder: Finansinntekt/underskudd f astsatt f or deltakere/aksjeeiere som liknes som skipsselskap etter særskattereglene i skattelov en 810 f lg. Ov erskudd/underskudd f astsatt f or ordinære deltakere i deltakerliknet selskap Ov erskudd/underskudd f astsatt f or personlige deltakere/aksjeeiere i NOKUS Ov erskudd/underskudd f astsatt f or selskaper eller innretninger som er deltaker/aksjeeier i NOKUS VI. Årets tillegg eller fradrag i inntekt 605 Netto rentekostnader 610 Rentef radragsramme beregnet av post 560 Beløpet hentes f ra post 140, men beløpet kan ikke v ære lav ere enn 0 Er beløpet i post 560 positiv t, multipliseres dette med 30 %. Ellers er f radragsrammen Dif f eranse mellom årets rentekostnader og rentef radragsrammen I posten nedenf or beregnes tillegget som ov erf øres til årets selv angiv else eller selskapsoppgav e. Dersom post 620 Dif f eranse er større enn 0, f y lles post 630 ut Tillegg i inntekt f ordi netto rentekostnader ov erstiger f radragsrammen Her f øres lav este beløp av post 440, og beløpet i post 620. Her f øres 0 dersom beløpet i post 440 er negativ t Beløpet ov erf øres til RF1028 post 257, RF1215 post 1107 eller post 206, eller RF1245 post 410D, post 420D eller post 425D 640 Justering av inntekt VII. Framføring av rentefradrag fra i år 710 Tillegg i inntekt Beløpet hentes fra post Justering f or deltakerliknet selskap eller NOKUS som har underskudd i post 501 Her f øres beløp bare dersom summen av beløpene i post 501 og post 710 er negativ. Multipliser denne negativ e summen med 30 % og f ør sv aret her, men beløpet skal uansett ikke ov erstige beløpet i post Andel av årets rentekostnader som kan f ramf øres Selskapets underskrift Dato Underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1315 For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som gis i dette skjemaet, RF1315B, helt eller delv is bli beny ttet også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf. lov om Oppgav eregisteret 5 og 6. Opply sninger om ev. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on Skjemaet er f astsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf. ligningslov en 43 nr. 3 og 44 nr. 7, jf. 49.

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus Skatteetaten Landbruk Navn (for enkeltpersonforetak) Virksomhetens navn (for selskaper) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskaper) G.nr. B.nr. I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det

Detaljer

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN Skatteetaten Avskrivning 22 Det vises til rettledning RF27 Skjema nr. Nav n Organisasjonsnummer 98377675 Nærings (kontor) adresse Sandviksbodene 66 Fødselsnummer Postnr./sted 535 BERGEN Kommunenr. Kommunenav

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Namn (for enkeltpersonføretak) Veksthus. IV. Opplysningar om utleige av bustader/leilegheiter/hyblar (inklusive utleigd våningshus og/eller kårbustad)

Namn (for enkeltpersonføretak) Veksthus. IV. Opplysningar om utleige av bustader/leilegheiter/hyblar (inklusive utleigd våningshus og/eller kårbustad) Skatteetaten Landbruk Namn (for enkeltpersonføretak) Namn på verksemda (for selskap) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskap) G.nr. B.nr. I. Diverse opplysningar Kva for type næring blir det gitt

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen.

skal levere skjemaet. Skattefrie institusjoner (jamfør skatteloven 2-32) faller utenfor regelen. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet Fra og med inntektsåret 2014 er det innført en regel om å begrense fradrag for renter

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Post 204 Her tillegges årets overskudd fra pelsdyrnæring.

Post 204 Her tillegges årets overskudd fra pelsdyrnæring. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk 2015 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring og reindrift I. Diverse opplysninger:

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Rettledning til RF-1177 Landbruk 2016

Rettledning til RF-1177 Landbruk 2016 Rettledning til RF-1177 Landbruk 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet I. Diverse opplysninger: Det settes kryss for den/de næringer som drives. De som har foretatt helt eller delvis salg av gårdsbruk eller

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014. Skatteetaten. angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014. Skatteetaten. angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2014 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS Kvartalsrapport - 1.Kvartal 2016 Resultatregnskap Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2015 Renteinntekter 112.9 77 82.759 379.022 Rentekostnader 21.893 21.352 84.597 Netto renteinntekter 91.085 61.408

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012

Skatt og skog. En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Skatt og skog En praktikers gjennomgang av skattesystemet i skogbruket Yngve Holth, 13. februar 2012 Gjennomgangen er ment som et illustrerende eksempel og fanger ikke nødvendigvis inn alle ulike skattemessige

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer