Skatteetaten. Avskrivning Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF / / / / / 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Avskrivning 2014. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Det vises til rettledning RF-1270 7665 / 2 17149 / 2 30622 / 2 30623 / 2 30624 / 2"

Transkript

1 Skatteetaten Avskrivning 2014 Det vises til rettledning RF1270 Skjema nr. Navn 1 Organisasjonsnummer 18 Nærings (kontor) adresse 15 Fødselsnummer 26 Postnr./sted Kommune Saldoavskrivninger: Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en 1040 til 1045? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%) Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) (20%) Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. (20%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%) Gruppe e: skip mv. (14%) Gruppe f : f ly, helikopter (12%) Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av elektrisk kraf t og elektroteknisk utrustning i kraftforetak, og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet (5%) Gruppe h: by gg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: f orretningsby gg (2%) Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger (10%) Ev. gårds og bruksnr. ev. seksjonsnr. Ev. gateadresse Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 111 i f jorårets skjema) 103 Beregnet nedskrev et v erdi av utskilte drif tsmidler Saldonr. Saldogruppe 352 Valgt avskrivningssats Ty pe næring Ov erf øres til Saldonr. Ty pe næring 7665 / 2 Saldogruppe 352 / 2 Valgt av skriv ningssats / / 2 Ov erf øres til / / / / / / / 2 104a Nyanskaffelser kostpris / 2 104b Ny anskaf f elser påkostninger 104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med salgsgevinst etter sktl d Of f entlige tilskudd o.l. i f orbindelse med ny anskaf f elser 104e Justering av inngående mv a / / / / Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak 106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi v ed uttak av drif tsmidler 107 Herav inntektsf ørt i år (jf sktl 1444) 108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev. negativ saldo f or gruppe a, b, c, d eller j og ev. gev inst/tap v ed realisasjon/uttak f or gruppe e, f, g, h eller i a 110b Forretningsby gg anskaf f et før Ov erf ørt til gev inst og tapskonto. Gev inster føres med tegn, tap føres med tegn / 2 Årets saldoav skriv ning()/ev. innteksf øring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j / 2 10 % av skriv ning f or saldogruppe d f or ny anskaf f elser/ påkostninger (post 104a og post 104b) / 2 Saldogrunnlag pr Ov erf øres til neste år, post / 2 Er det fortsatt fysiske driftsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Historisk kostpris 114 Nedskrev et v erdi pr Nedre grense f or av skriv ning Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/ delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene etter f orskrif t gitt av Kongen / / / / / / / / 2 For lineære av skriv ninger se side 2 RF1084B

2 Lineære avskrivninger: 120 Objekt nr. Ty pe næring Beskriv else av objektet Erv erv s år Lev etid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Nedskrevet verdi i f jor Årets av skriv ninger (ev t. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Ov erf øres til: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 24 Underskrift Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf. ligningslov en 44 nr. 7.

3 Skatteetaten Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2014 Vedlegg til selvangivelse og selskapsoppgave, iht. lignl. 44 nr. 3 jf. 412 nr. 1 og nr. 5 Nav n Organisasjonsnummer 1. Eier eller kontrollerer den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, minst 50 % av selskap eller innretning? 2. Eies eller kontrolleres den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, med minst 50 % av person, selskap eller innretning? 3. Eier eller kontrollerer den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, mer enn 90 % av selskap eller innretning? 4. Eies eller kontrolleres den oppgav epliktige, direkte eller indirekte, med mer enn 90 % av person, selskap eller innretning? 5. Er den oppgav epliktige et selskap eller en innretning med f ast drif tssted i utlandet? 6. Er den oppgav epliktige et utenlandsk selskap eller innretning med f ast drif tssted i Norge? 7 a. Nav n på den oppgav epliktiges ultimate morselskap Kode f or land hv or det ultimate morselskap er hjemmehørende, jf. v eiledning RF b. Antall enheter som den oppgav epliktige har kontrollerte transaksjoner med Antall I Norge I andre stater enn Norge 8. Foretakets 2014 Driftsresultat (NOK) Driftsresultat i % av omsetning For kommisjonærer: Drif tsresultat i % av ekstern (brutto) omsetning Årsresultat f ør skatt (NOK) Kostnadsf ørte utgif ter til egenutv iklede immaterielle drif tsmidler (NOK) Antall ny registrerte patenter mv. Konsolidert drif tsresultat i % av omsetning f or konsernet 9. Den oppgav epliktiges hov edaktiv itetsområde og ev entuelt drif tsf orm (f lere kry ss mulig) Bransjekode f or f oretaket (NACE kode) Primær kode 30 Sekundær kode Produksjon Distribusjon F&U Finans Annen tjenesteyting Full risiko Full risiko Full risiko Bank Full risiko Ordreproduksjon Begrenset risiko Oppdragsf orskning Finansiering Begrenset risiko Ordreproduksjon med begrenset risiko Kommisjonær Agent Forsikring Leasing 10. Har f oretaket v ært gjenstand f or oppkjøp i løpet av året? Dette gjelder også f or delv ise oppkjøp og salg av innmat. 11. Har f oretaket f oretatt et oppkjøp i løpet av året? Dette gjelder også delv ise oppkjøp av aksjer og innmat. 12. Har f oretaket v ært omf attet av endringer i f oretaksgruppens juridiske selskapsstruktur, herunder f usjon, f isjon mv. i løpet av inntektsåret? 13. Har det i løpet av inntektsåret skjedd en v esentlig endring i f unksjoner den oppgav epliktige utf ører, risikoer den oppgav epliktige bærer eller eiendeler som den oppgav epliktige bidrar med i de kontrollerte transaksjoner? 14. Har den oppgav epliktige i løpet av inntektsåret utf ørt tjenester, ov erf ørt eiendeler, rettigheter, f orpliktelser og/eller risikoer til nærstående selskap eller innretning uten v ederlag, eller mot sy mbolsk v ederlag? 15. Har den oppgav epliktige i løpet av inntektsåret mottatt tjenester, eiendeler, rettigheter, f orpliktelser og/eller risikoer f ra nærstående selskap eller innretning uten v ederlag, eller mot sy mbolsk v ederlag? RF1123B Elektronisk utgave Side 1 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

4 Driftstransaksjoner Andel av transaksjoner med nærstående 16. Inntekter f ra v aresalg 17. Kostnader til v arekjøp 18. Inntekter f ra kombinerte v are/tjenestesalg 19. Kostnader til kombinerte v are/tjenestesalg 20 a. Prov isjonsinntekter v edrørende salg/distribusjon 20 b. Inntekt f ra ordreproduksjon 20 c. Inntekter f ra kontraktsf orskning 21 a. Prov isjonskostnader v edrørende salg/distribusjon 21 b. Kostnader til ordreproduksjon 21 c. Kostnader til kontraktsf orskning 22. Leie og leasinginntekter 23 a. Bareboat leiekostnader 23 b. Andre leie og leasingkostnader 24. Inntekter v edrørende immaterielle eiendeler mv. 25. Kostnader v edrørende immaterielle eiendeler mv. 26. Inntekter f ra f orsikringspremier 27. Kostnader til f orsikringspremier 28 a. Inntekter f ra tekniske tjenester 28 b. Andre inntekter f ra sentralisert tjenestey ting (management f ee mv.) 29 a. Kostnader til tekniske tjenester 29 b. Andre kostnader til sentralisert tjenestey ting (management f ee mv.) 30. Andre inntekter 31. Andre kostnader Art Art Art Art Art Art Transaksjoner vedrørende anleggsmidler 32. Salg av immaterielle eiendeler mv. 33. Kjøp av immaterielle eiendeler mv. 34. Salg av v arige drif tsmidler 35. Kjøp av v arige drif tsmidler 36. Salg av eierandeler i nærstående selskaper eller innretninger 37. Kjøp av eierandeler i nærstående selskaper eller innretninger 38. Salg av f inansielle anleggsmidler f or øv rig (aksjer og andeler mv.) 39. Kjøp av f inansielle anleggsmidler f or øv rig (aksjer og andeler mv.) Rentefradragsrammen AS RF1123 Elektronisk utgave Side 2 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

5 Finansielle transaksjoner mv. Andel av transaksjoner med nærstående 40. Renter av langsiktige f ordringer 41. Renter av langsiktig gjeld 42. Renter av f ordringer i konsernkontoordning 43. Renter av gjeld i konsernkontoordning 44. Mottatt tilskudd, herunder ettergitte lån 45. Ytt tilskudd, herunder ettergitte lån 46. Kostnadsf ørte tap på garantier/f ordringer 47. Inntekter f ra garantiprov isjon 48. Kostnader til garantiprov isjon 49. Andre f inansinntekter (v alutagev inst mv.) 50. Andre f inanskostnader (v alutatap mv.) Mellomværender (pr eller annen dato for regnskapsavslutning) Andel av transaksjoner med nærstående 51. Langsiktig gjeld 52. Langsiktige f ordringer 53. Gjeld i konsernkontoordning 54. Fordring i konsernkontoordning 55. Garantiansv ar 56. Kortsiktig gjeld (lev erandørgjeld mv.) 57. Finansielle omløpsmidler (kundef ordringer mv.) RF1123 Elektronisk utgave Rentefradragsrammen AS Side 3 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

6 58. Kostnadsdekning mottatt v edrørende f elles administrativ e tjenester mv. 59. Kostnader belastet v edrørende f elles administrativ e tjenester mv. 60. Inntekter f ra f elles prosjekter mv. 61. Kostnader til f elles prosjekter mv. Underskrift Dato Underskrift Bør Børson RF1123 Elektronisk utgave Side 3 av 3 Produsert med FINALE Årsoppgjør av Finale Systemer as

7 Skatteetaten Landbruk 2014 Navn (for enkeltpersonforetak) 68 Virksomhetens nav n (f or selskaper) 1 Fødselsnummer (11 sif f er) 26 Org.nr. (for selskaper) 18 G.nr B.nr I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det opplysninger om i denne oppgaven? Jordbruk/ gartneri Skogbruk Pelsdyrnæring Reindrift Er det kjøpt eller realisert gårdsbruk/skog helt eller delvis i året? Kjøpt Solgt Ved realisasjon skal RF1294 leveres. Ved kjøp skal RF1013 leveres. Ved isolert realisasjon av melkekvote føres dette her. Navn på kjøper oppgis hvis det er andre enn staten. Melkekv otesalg til Staten Andre Beløp Skogbruk Dersom gjennomsnittslikning ikke har startet, oppgi hv ilket år og dato eindommen ble ov ertatt: Krev es start på gjennomsnittslikning i år? Navn på kjøper II. Oversikt over antall dyr 101 Hester 102 Storf e 103 Griser 104 Sauer 105 Geiter Dy regruppe Antall per Antall per Høner/ky llinger 107 Annet f jørf e 108 Pelsdy r 109 Rein Andre dy r / / / 2 III. Opplysninger om arealstørrelse og arealbruk (i dekar) 121 Eiendommen(e)s totale dy rkede areal 122 Leid dy rket areal 123 Bortleid dy rket areal 124 Sum dy rket areal Hvor mange dekar er anvendt til: 126 Korn / Oljev ekster 127 Poteter / Grønnsaker 128 Frukt / Bær Veksthus 129 Veksthusareal i m² Gras/beite IV. Opplysninger vedrørende utleie av boliger/leiligheter/hybler (inklusive utleid våningshus og/eller kårbolig) 141 Antall utleide boenheter på gården Utleief orhold 1 Utleief orhold 2 Utleief orhold Ty pe boenhet / / Navn på leietaker / / 3 Navn på leietaker 144 Utleieperiode / / Leies boenheten ut helt eller delv is v ederlagsf ritt? 146 Leies boenheten ut som ledd i arbeidsf orhold? 147 Er boretten innberettet? 148 Fastsatt årlig leiev erdi v ed v ederlagsf ri utleie / / Brutto årlig leieinntekt v ed utleie mot v ederlag / / Samlede aktiv erte påkostninger på utleide boliger (inngår i post 1160 i RF1175, ev t. i post 1160 i RF1167) 151 Samlede drif ts og v edlikeholdskostnader på utleide boliger (inngår i post 6600 i RF1175, ev t. i post 6600 i RF1167) RF1177B

8 V. Anvendelse av tidligere framførte underskudd våningshus 201 Årsresultat jordbruk hentes f ra post 0402E i RF1175 (ev t 0402E i RF1167) inkludert ev t. andel av ov erskudd/underskudd f ra ANS/DA jordbruk 203 Årets positiv e skogbruksinntekt etter gjennomsnittsberegning (hentes f ra RF1175 post 0402E ev t. f ra RF1167 post 0402E, ev t. f ra RF1221 post 1140) 204 Årets positiv e inntekt f ra pelsdy rnæring hentes f ra RF1175 post 0402B, (ev t. RF1167 post 0402B) 205 Sy kepenger utbetalt på grunnlag av personinntekt f ra jordbruk, skogbruk og pelsdy rnæring 206 Sum hv is negativ t beløp, behøv er postene nedenf or ikke f y lles ut. 207 Jordbruksf radrag hentes f ra post Positiv t beløp f øres til post 209c, dersom det i post 220a er beløp til f ramf øring VI. Beregning av den del av tidligere framført underskudd ved "drift" av våningshus som anvendes i året Framf ørt underskudd i samsv. med post 220a. Hentes f ra SA post 3.4 f ør ev t. f radrag i post VII. Oversikt over ikke anvendt underskudd ved "drift" av våningshus fra årene som kan framføres 220 a) b) c) Beløpet hentes f ra post 208 bare hv is dette er positiv t 209 a) b) c) Ikke anvendt underskudd f ra årene Anv endt i 2014 Rest til framføring senere år I post d føres laveste av post b og c. NB! Ikke høy ere enn post a d) Beløpet i post 209d skal f øres i selv angiv elsen post VIII. Opplysninger vedrørende kår og kårbolig Det skal kun krysses av dersom det er endringer fra forrige år! Kårboligens bruksareal er: Ov er 100m2 60 til 100m2 Under 60m2 Mangler kårboligen bad/dusj eller wc? Er avst. til kommunens adm. senter ov er 15 km Er kårkontrakten endret? Alle kostnader skal nå bæres av kårmottaker 241 Aktiv erte påkostninger på kårbolig i året 242 Kostnader til v edlikehold, f orsikring mv. Sammendrag av kårytelser 243 Leiev erdi kårbolig 244 Uttak av naturalia til kår fra jordbruk 245 Uttak av naturalia til kår f ra skogbruk 246 Fri strøm og evt. kontantkår 247 Totale kårytelser. (Skal lønnsinnberettes på kode 216) X. Skogbruk regnskapsutdrag Post i N.O Skurtømmer (bartrær) Massev irke bartrær Lauv trev irke Rotsalg Ved Øv rige inntektsposter (inklusiv e uttak) NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 Driftskostnader NO NO2 DRIFTSRESULTAT 270 Sjablongberegnet inntekt f ra biomasse/v edproduksjon som (v algf ritt) er ov erf ørt jordbruk, 55% av brutto produksjonsinntekt 271 Korrigering f or kapitalinntekter/kostnader som inngår i drif tsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering f or beløp f ra gev inst og tapskonto Bare f or de som lev erer RF1167 Næringsoppgav e 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder skogbruk b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder skogbruk 274 KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning

9 XI. Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer 281 Rest per 1. januar 2014 av ikke skattlagt av v irkning etter naturkatastrof e i tidligere år 282 Av dette medtatt i 2014 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgav ens post Rest til senere inntektsføring 284 Ov erskudd på ekstraordinær av v irkning i 2014 etter naturkatastrof e legg v ed egen beregning 285 Av dette medtatt i 2014 under post 345. For deltakerliknet selskap legges beløpet til selskapsoppgav en post Rest til senere inntektsf øring, av settes mot post 2097 i balansen XII. Beregning av skattepliktig del av skogfond (skal overføres til post 3900 i RF1175, evt. post 3900 i RF1167) 301 Alle utbetalinger f ra skogf ondkonto til inv esteringer med skattef ordel (skogkultur, skogsv eier, miljøtiltak, skogbruksplan mv.) a) 302 Innbetalte of f entlige tilskudd til dekning av de utbetalinger som er f ørt i post Grunnlag f or beregning av skattef ordel 304 Beregnet skattef ordel For beregning av skattefordel 305 Of f entlig tilskudd, til dekning av inv estering med skattef ordel, som er innbetalt på skogf ondkonto i 2014, men etter utgangen av året som skattef ordelen ble beregnet og f ratrukket i post Tilbakef øring av tidligere beregnet skattef ordel på anv endt del av skogf ond som er dekket av beløp oppgitt i post Utbetalt f ra skogf ondkonto til f ormål uten skattef ordel 308 Sum skattepliktig inntekt inngår i post 266 i f elt X skogbruk og i post 3900 i RF1175 (evt. RF1167) Brutto inntektsf øring b) XIII. Spesifikasjon av formuesverdier knyttet til skogeiendom Kapitalisert v erdi av jaktrettigheter Antall f elte dy r ny ttet av skogeieren selv Sats etter takseringsreglene x Ty pe f ormuesv erdi Leieinntekter uten f radrag for administrasjonskostnader Kapitalisert krav på f esteav gif t Kapitaliserte leieinntekter f ra jakt og f iskerettigheter Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter Kapitaliserte leieinntekter f ra andre utleide rettigheter / / 2 Sum (Enkeltpersonf oretak ov erf ører beløpet til selv angiv elsen post ANS/KS/DA ov erf ører beløpet til selskapsoppgav en post 512.) Aksjeselskap må inkludere beløpet i selv angiv elsen post 401 D. (ikke skogens avkastningsverdi) x Kapitaliseringsf aktor 10 Kapitaliseringsfaktor x 10 x 10 x 10 x /

10 XIV. Reindrift regnskapsutdrag 332 Post i N.O Slakt Videref oredlede samt bearbeidede produkter f ra reindrif t Livdyr Of f entlig tilskudd Øv rige inntektsposter NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER NO NO2 DRIFTSRESULTAT Korrigering f or kapitalinntekter/kostnader som inngår i drif tsresultatet, men som ikke skal inngå i gjennomsnittslikningen Korrigering f or beløp f ra gev inst og tapskonto Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder reindrif t b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder reindrif t KORRIGERT DRIFTSRESULTAT Ov erf øres til post 345 f or gjennomsnittsberegning Avviklings og omstillingsfond for reineiere 333 Korreksjon f or innskudd/uttak ov erf øres til post 0402C i Uttak i 2014 Innskudd i 2014 RF1175 (ev t. post 0402C I RF1167) Beregning av reindriftsfradrag 334 Grunnlag reindrif tsf radrag Fra post 347 Sy kepenger innsk./uttak fra post Beregnet reindrif tsf radrag ov erf øres til SA post ev t. til post 442 v ed ektef ellef ordeling XV. Gjennomsnittsberegning av skogbruks/reindriftsinntekt Sum Kolonne A, B og C er f or skogbruk. Eies skog i f lere kommuner angis nav n på kommunene A Kommune B Kommune / 2 C Kommune / / / / / / / / / Gjennomsnittsinntekt reindrift 348 Korrigert drif tsresultat reindrif t f ra post Korreksjon reindrif t ov erf øres til RF1175 post 0402C (ev t. RF1167 post 0402C) 350 Gjennomsnittsinntekt skogbruk 351 Korrigert drif tsresultat skogbruk f ra post Korreksjonsbeløp biomasse/v edproduksjon (hentes f ra post 270) 353 Sum korreksjonsbeløp ov erf. til RF1175 post 0402C (evt. RF1167 post 0402C) / / / / / / / / / / / / 3 Reindrif t

11 XVI. Jordbruk/gartneri/pelsdyr regnskapsutdrag, og grunnlag for jordbruksfradrag Post i N.O Melk Egg Slakt (unntatt fjørfe) Livdyr (unntatt fjørfe) Fjørf e (liv dy r slakt) Korn, f rø Stråf ôr Poteter Grønnsaker Frukt og bær Blomster, planter Honning Skinn, pelsdy r Livdyr, pelsdyr Tillskudd i jordbruk/gartneri/pelsdy r Øv rige ordinære inntektsposter i j/g/p NO NO2 SUM DRIFTSINNTEKTER J/G/P NO NO2 SUM DRIFTSKOSTNADER J/G/P NO1 DRIFTSRESULTAT 9050 NO NO NO NO NO2 Sy kepenger med grunnlag f ra j/g/p Andre inntekter i j/g/p (som ikke inngår i drif tsinntektene) Andel av post 9060 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r Andre kostnader i j/g/p (som ikke inngår i drif tskostnadene) Andel av post 9070 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r 433 Inntekt f ra biomasse/v edproduksjon Se rettledning! Bare for de som leverer RF1167 Næringsoppgave 2: a. Andel av RF1167 post 0900 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r b. Andel av RF1167 post 0910 som gjelder jordbruk/gartneri/pelsdy r Inntektsgrunnlag fra j/g/p for beregning av jordbruksfradrag 436 Grunnlag for jordbruksfradrag fra deltakelse i samdrift skal hentes fra RF1221 ( Deltakeroppgaven ). Beløpet er post 1155 fratrukket post Totalt Inntektsgrunnlag for beregning av jordbruksfradrag Beregnet jordbruksfradrag, se rettledningen, overføres selvangivelsen (RF1030) post , evt. til post 441 ved ektefellefordeling

12 Jordbruksfradrag Om vilkår, se rettledningen Krev es jordbruksf radrag, skal du besv are spørsmålene: 439 Produseres og omsettes det jordbruksprodukter av et ikke ubety delig omf ang? Er v ilkåret om botid på drif tsenheten oppf y lt? Se rettledningen 440 Er inntekt av jordbruk/gartneri/pelsdy r f ra samdrif t med f elles drif tsenhet? XVII. Ektefellefordeling av de spesielle fradragene. (Fy lles ut av alle som krev er ektef ellef ordeling av disse f radragene i selv angiv elsen) Samlet f radrag Hovedutøver 441 Jordbruksf radrag f ra post Reindrif tsf radrag f ra post Ektefelle XVIII. Opplysninger vedr. gevinst (fra realisasjon av grunnareal i jord/skogbruk) som etter skatteloven 1211 fjerde ledd ikke skal inngå i beregnet personinntekt, se rettledningen Vederlag Inngangsv erdi Gev inst Den del av gev insten som tas til inntekt i år, f øres her. Samme beløp skal f øres i post 1.6 i RF1224 (Skjema f or beregning av personinntekt) og trekkes dermed ut av grunnlaget f or beregning av personinntekten Underskrift Dato Henv endelse rettes til Underskrift Telef onnummer 2 3 Det v ises til rettledning (RF1178) som er utarbeidet til hjelp v ed utf y lling av RF1175 og RF1177 Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 24. oktober 1991, jf. ligningslov en 44 nr. 7

13 Skatteetaten Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave Se egen rettledning for utfylling av skjemaet, RF1317 Navn Organisasjonsnummer 1 18 Selskapet eller innretningen skal lev ere dette skjemaet som v edlegg til selv angiv else eller selskapsoppgav e dersom: netto rentekostnader i post 140 ov erstiger NOK Disse trenger ikke å lev ere dette skjemaet: personlig skatty ter f inansinstitusjon etter f inansieringsv irksomhetslov en 13 og 21 selskap eller innretning som utelukkende skattlegges etter petroleumsskattelov en f or sokkelinntekt I. Beregning av samlede netto rentekostnader 100 Totale rentekostnader mv. Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev utstedt med under eller ov erkurs 105 Garantiprov isjoner f or gjeld Andre lånekostnader enn garantiprov isjon f øres i post Totale renteinntekter Se rettledningen om renteelement på mengdegjeldsbrev utstedt med under eller ov erkurs 133 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon Her f ører innehav er tap og gev inst v ed f ørstegangssalg i av ov er/underkursobligasjon annenhåndsmarkedet av obligasjon der ov erkurs eller underkurs f orelå v ed utstedelse 135 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon av Her f ører innehav er tap/gev inst på sammensatte sammensatt mengdegjeldsbrev eller f ordring obligasjoner som ikke skal dekomponeres f or som ikke skal dekomponeres for skattemessige formål, for eksempel hvis skattemessige f ormål tegningsretten ikke skal skilles f ra f ordringen. 140 Netto rentekostnader Også norsk av deling av utenlandsk f oretak f y ller ut disse postene med f ilialens rentekostnader mv. a. Tap b. Gev inst a. Tap b. Gev inst Ov erstiger ikke beløpet NOK skal f oretaket ikke lev ere dette skjemaet II. Rentekostnader til nærstående mv. 200 Rentekostnader til nærstående i året a. Nav net på långiv er/kreditor b. Landkode c. Kostnad 300 Forholdsmessig andel av f ilialens rentekostnader og garantiprov isjoner Norsk av deling av utenlandsk f oretak f y ller i stedet ut post Rentekostnader til andre enn nærstående, a. Nav net på nærstående garantist men hv or nærstående har stilt sikkerhet f or gjelden Inf ormasjon om unntak i rettledningen / / / Rentekostnader til andre enn nærstående, a. Nav net på nærstående som har f ordring men hv or nærstående har f ordring på långiv eren/ kreditoren, og f ordringen har sammenheng med gjelden / / / Kostnader til garantiprov isjon v edrørende gjeld til nærstående og gjeld som nærstående har stilt sikkerhet f or i inntektsåret 219 Sum rentekostnader inkludert garantikostnader til nærstående III. Andel av rentekostnader ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap eller innretning Selskap eller innretning med begrenset skatteplikt f y ller ut post 300 i stedet f or postene i del II / / / Ved inntektsårets start Ved inntektsårets start Selskapets samlede gjeld til nærstående mv. Ved inntektsårets slutt x Ved inntektsårets slutt Selskapets samlede gjeld Filialens totale rentekostnader og garantiprov isjoner Her føres summen av post 100 og post 105 Andel av rentekostnader (interne renter) Beløpet overføres til post 400 IV. Beregning av netto rentekostnader til nærstående mv. 400 Rentekostnader til nærstående/intern rente Beløpet hentes f ra post 219 eller post Renteinntekter f ra nærstående a. Nav net på låntaker/debitor b. Landkode 433 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon Her f ører innehav er tap eller gev inst v ed f ørtegangssalg i av ov er/underkursobligasjon på nærstående annenhåndsmarkedet av obligasjon der underkurs eller ov erkurs f orelå v ed utstedelse 435 Tap/gev inst f or innehav er v ed realisasjon av Her f ører innehav er tap eller gev inst på sammensatt sammensatt mengdegjeldsbrev eller f ordring obligasjon som ikke skal dekomponeres f or på nærstående, som ikke skal skattemessige formål, for eksempel hvis dekomponeres f or skattemessige f ormål tegningsretten ikke skal skilles f ra f ordringen / / / 2 a. Tap b. Gev inst a. Tap b. Gev inst 440 Netto rentekostnader til nærstående RF1315B

14 V. Beregningsgrunnlag for rentefradragsrammen 501 Inntekt/underskudd f ør f radrag f or ev entuelt y tet konsernbidrag Beløpet hentes f ra RF1028 post 240, RF1215 post 1105 eller post 205, eller RF1245 post 410C, post 420C eller post 425C 505 Ytet konsernbidrag til f radrag i alminnelig inntekt Beløpet hentes f ra RF1028 post Bare for selskap som rederibeskattes: Beregnet øv rig inntekt Beløpet hentes f ra RF1028 post Tillegg f or skattemessige av skriv ninger Her føres summen av saldoavskrivninger og lineære av skriv ninger f ra RF Direkte inntektsf ørt v ederlag f or av skrev et drif tsmiddel Her føres summen av inntekt fra RF1084 post Tillegg f or netto rentekostnader Her f øres beløpet f ra post Beregningsgrunnlag f or rentef radragsrammen i post Bare deltakerliknet selskap eller NOKUS (norskkontrollert selskap som hører hjemme i lav skattland), f y ller ut denne posten dersom selskapet lev erer mer enn en utgav e av dette skjemaet. Kry ss av f or hv a inntekten/underskuddet i post 501 gjelder: Finansinntekt/underskudd f astsatt f or deltakere/aksjeeiere som liknes som skipsselskap etter særskattereglene i skattelov en 810 f lg. Ov erskudd/underskudd f astsatt f or ordinære deltakere i deltakerliknet selskap Ov erskudd/underskudd f astsatt f or personlige deltakere/aksjeeiere i NOKUS Ov erskudd/underskudd f astsatt f or selskaper eller innretninger som er deltaker/aksjeeier i NOKUS VI. Årets tillegg eller fradrag i inntekt 605 Netto rentekostnader 610 Rentef radragsramme beregnet av post 560 Beløpet hentes f ra post 140, men beløpet kan ikke v ære lav ere enn 0 Er beløpet i post 560 positiv t, multipliseres dette med 30 %. Ellers er f radragsrammen Dif f eranse mellom årets rentekostnader og rentef radragsrammen I posten nedenf or beregnes tillegget som ov erf øres til årets selv angiv else eller selskapsoppgav e. Dersom post 620 Dif f eranse er større enn 0, f y lles post 630 ut Tillegg i inntekt f ordi netto rentekostnader ov erstiger f radragsrammen Her f øres lav este beløp av post 440, og beløpet i post 620. Her f øres 0 dersom beløpet i post 440 er negativ t Beløpet ov erf øres til RF1028 post 257, RF1215 post 1107 eller post 206, eller RF1245 post 410D, post 420D eller post 425D 640 Justering av inntekt VII. Framføring av rentefradrag fra i år 710 Tillegg i inntekt Beløpet hentes fra post Justering f or deltakerliknet selskap eller NOKUS som har underskudd i post 501 Her f øres beløp bare dersom summen av beløpene i post 501 og post 710 er negativ. Multipliser denne negativ e summen med 30 % og f ør sv aret her, men beløpet skal uansett ikke ov erstige beløpet i post Andel av årets rentekostnader som kan f ramf øres Selskapets underskrift Dato Underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF1315 For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som gis i dette skjemaet, RF1315B, helt eller delv is bli beny ttet også av andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf. lov om Oppgav eregisteret 5 og 6. Opply sninger om ev. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on Skjemaet er f astsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsv edtak av 28. nov ember 1994, jf. ligningslov en 43 nr. 3 og 44 nr. 7, jf. 49.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum

positiv grunnrenteinntekt beregnet for 2009 før samordning samordnet grunnrenteinntekt Ov erf ørt f ra RF-1153 post 153 i f orhold til sum Skatteetaten Selskapets navn Vedlegg til selvangivelsen 29 Skjema f or kraf tv ekseiere r Organisasjonsnummer Fodselsnummer Gullkraft 9 64 321 Dette v edlegget til selv angiv elsen skal lev eres av alle

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999 1999/71 Notater 1999 Lena Wiker og Eirik Knutsen Notater Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 16.0 Dato: 15. januar 2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer