MentorAjour Statsbudsjettet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MentorAjour Statsbudsjettet 2014"

Transkript

1 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for Nedenfor gir vi en oversikt over de viktigste endringsforslagene innenfor skatte- og avgiftsområdet. Det kan forventes at den påtroppende regjeringen vil gjøre endringer i forslag til statsbudsjett, samt komme med ytterligere endringer utover høsten.

2 Selskapsbeskatning Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap Som tidligere varslet, foreslår regjeringen å innføre regler om å begrense retten til skattemessig fradrag for renter som betales til nærstående parter. Forslaget har bakgrunn i regjeringens ønske om å forebygge skattemessig motiverte tilpasninger knyttet til rentefradrag. Dette anses for å være et problem særlig i internasjonale konsern, hvor konsern organiseres slik at renteinntekter henføres til land med lavere skattesats, mens renteutgiftene henføres til land med høyere skattesats. Etter forslaget skal bestemmelsene gjelde for renter betalt mellom norske skattytere så vel som rentebetalinger ut av Norge. Det er bare renter betalt til nærstående parter som omfattes av begrensningsregelen. Endringen er foreslått å tre i kraft fra inntektsåret Hvem reglene gjelder for Regjeringen legger opp til at rentebegrensningsregelen skal gjelde uavhengig av organisasjonsform. Regelen skal gjelde generelt for selskap og innretning som er selvstendige skattesubjekter etter skatteloven. Videre foreslås at NOKUS-selskaper og deltakerlignede selskaper skal omfattes. Det samme gjelder selskap og innretning som er skattepliktige etter skatteloven 2-3 eller petroleumsskatteloven 1, altså tilfeller hvor utenlandsk selskap har fast driftssted her. Enkeltpersonforetak foreslås unntatt. Interessefellesskap nærstående Det er bare renter som betales til nærstående parter som omfattes av begrensningsreglene. Nærstående skal etter de nye reglene defineres på samme måte som nærstående ved den særskilte oppgave- og dokumentasjonsplikten for kontrollerte transaksjoner i ligningsloven. Dette innebærer at terskelen for når en person, selskap eller innretning skal anses som nærstående til et selskap mv. settes ved en direkte eller indirekte eier- og kontrollandel på 50 %. Ved beregning av indirekte eierandel skal alle eierandeler på minst 50 % for hvert ledd av eierkjeden regnes med, selv om en ved å multiplisere eierandelene i kjeden kommer til at den indirekte eierandelen er lavere enn 50 %. Dette gjelder uavhengig av hvor mange selskap det eies gjennom. Regelen om begrensning i rentefradrag skal gjelde dersom kravet til eierandel er oppfylt på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret. Beregningsmodell og beregningsgrunnlag Regjeringen foreslår at maksimalt fradrag for interne rentekostnader settes til 30 % av beregningsgrunnlaget (økt med 5 prosentpoeng fra forslaget i høringsnotatet på 25 %). Renter betalt til andre enn nærstående er som utgangspunkt fullt ut fradragsberettiget, men vil redusere fradragsretten for renter betalt til nærstående parter (krone for krone). Dersom netto eksterne rentekostnader overstiger det maksimale fradraget på 30 %, vil det derfor ikke bli gitt fradrag for renter til nærstående. Beregningsgrunnlaget vil bli fastsatt med utgangspunkt i skattyterens alminnelige inntekt (før eventuell begrensning av rentefradraget). Eventuelt fremførbart underskudd som er benyttet og konsernbidrag (mottatt skattepliktig og avgitt fradragsberettiget) inngår i alminnelig inntekt, og vil således påvirke beregningsgrunnlaget. Til dette legges så netto interne og eksterne rentekostnader (rentekostnader fratrukket renteinntekter) og skattemessige avskrivninger. Skattefrie inntekter etter fritaksmetoden vil ikke bli inkludert i grunnlaget for fradragsrammen. For å begrense omgåelser av rentebegrensningsregelen, er det foreslått at enkelte eksterne lån uttrykkelig skal anses som interne lån. Dette gjelder: Såkalte back-to-back lån, dvs. tilfeller der et lån mellom nærstående selskap indirekte gis via en uavhengig part. Lån fra eksterne hvor det er stilt garanti fra et nærstående selskap. For slike lån skal de eksterne lånerentene likestilles med interne. Dersom sikkerheten gjelder hele lånet, vil alle rentebetalinger tilknyttet dette lånet anses som interne renter. Dette selv om en del av lånet kunne vært tatt opp på samme vilkår uten sikkerhet. Forarbeidene forutsetter også at negative pantsettelseserklæringer som nærstående har stilt skal omfattes. Det vil bli vurdert å innføre unntak fra denne regelen ved forskrift. Netto interne renter som overstiger det maksimale fradraget er ikke fradragsberettiget, men kan fremføres i inntil ti år (økt fra 5 år i det opprinnelige forslaget). Av forenklingshensyn foreslås det en terskelverdi på kroner (økt fra kroner i det opprinnelige forslaget). Selskap mv. med samlede (interne og eksterne) netto rentekostnader under terskelverdien foreslås unntatt fra rentebegrensningsregelen. Dersom netto rentekostnader overstiger kroner vil rentebegrensningsregelen gjelde for alle rentekostnadene. Avskjæring av rentefradrag kan gi betalbar skatt Regjeringen forutsetter at selskap som omfattes av fradragsbegrensningen ikke skal ha adgang til å benytte fremførbart underskudd fra tidligere år dersom det får positiv alminnelig inntekt etter at fradragsbegrensningen er gjennomført. Videre forutsettes at det kun gis fradrag for konsernbidrag som ligger innenfor alminnelig inntekt beregnet før fradragsbegrensningen. Dette innebærer at selskaper som isolert sett får positiv alminnelig inntekt som følge av avskjæringen ikke kan unngå betalbar skatt selv om selskapet selv eller andre konsernselskap har fremførbare underskudd. Unntak Det er foreslått at reglene ikke skal ha anvendelse for finansinstitusjoner og, inntil videre, for petroleumsselskaper. Skattlegging av aksjeselskap mv Den generelle skattesats for beskatning av upersonlige skattytere foreslås redusert fra 28 % til 27 % med virkning fra Særskatten for petroleumsselskap og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med 1 prosentpoeng. Basert på forslaget vil et overskudd på 100 bli beskattet med 27 på selskapets hånd og ytterligere 20,44 hos aksjeeier. Til MentorAjour nr. 10/2013 2

3 sammen utgjør dette 47,44 % mot tidligere 48,16 % (forutsatt null i skjermingsfradrag). Totalbeskatning av selskap og aksjeeier foreslås således redusert med 0,72 prosentpoeng fra 2013 til Reduksjon av skattesatsen fra 28 % til 27 % vil medføre endring i vurderingen av hvilke land som skal ansees som lavskatteland, jf. skatteloven Som lavskatteland anses land som har et skattenivå som er lavere enn 2/3 av norsk skattenivå. Tilsvarende vil også reduksjon av skattesatsen få betydning ved beregning av maksimalt kreditfradrag mv for skatt betalt til fremmed stat etter skatteloven Skattlegging av deltakere i deltakerlignede selskap (ANS, DA, KS, indre selskap mv) For deltakerlignede selskaper er det lagt opp til en tilsvarende reduksjon av beskatningen som for aksjeselskaper. I deltakerlignede selskap er det deltakerne hver for seg, og ikke selskapet, som lignes for selskapets inntekt og formue. For deltagere som er aksjeselskap (eller tilsvarende upersonlig skattyter) vil inntekt fra deltakerlignet selskap inngå i aksjeselskapets skattepliktige inntekt, og beskattes med 27 % fra For personlige skattytere er det ikke foreslått en reduksjon av skattesatsen, men at inntekten fra det deltakerlignede selskapet skal reduseres når denne skal føres i selvangivelsen. Reduksjonen skal være 27/28 deler. Dette vil gi en tilsvarende effekt som en reduksjon av skattesatsen fra 28 til 27 %. Reglene for beregning av tillegg ved utdeling og beskatning av gevinst forblir uendret for personlige deltakere. Beregning av uegentlig innskudd og uegentlig uttak mv vil tilsvarende måtte ta hensyn til endring av effektiv skattesats for deltakerlignede selskap. For deltakere som er kommandittister eller stille deltakere gjelder det særlige regler i skatteloven som begrenser adgang til skattemessig fradrag innenfor en fradragsramme. Ved beregning av fradragsrammen vil forslaget ikke medføre noen endring. Basert på forslaget vil den personlige deltagerens andel av skattemessig overskudd på 100 bli beskattet med 27 på deltagerens hånd og ytterligere 20,44 hos deltakeren ved utdeling. Til sammen utgjør dette 47,44 % mot tidligere 48,16 % (forutsatt null i skjermingsfradrag). Arbeidsgodtgjørelse fra deltakerlignet selskap skal som hovedregel ansees som næringsinntekt. De foreslåtte regler vil ikke gjelde deltakere på Svalbard. Skattlegging av deltakere i NOKUS Beskatning av deltakere i NOKUS foreslås redusert tilsvarende som for øvrig næringsinntekt fra 28 til 27 prosent. For upersonlige skattytere vil reduksjonen følge som en reduksjon av det generelle skattenivået for aksjeselskap. For personlige deltakere vil inntekten bli redusert til 27/28 deler av grunnlaget, tilsvarende som for deltakerlignede selskap. Skatteplikt for personlige skattytere som NOKUS lignes for utbytte etter skatteloven annet ledd foreslås endret til 73 % som følge av de reduserte satser for beskatning av virksomhetsinntekt. Justering av NOKUS-reglene for personlige deltakere Det foreslås en justering av NOKUS reglene for å avhjelpe dobbelt-beskatning av personlige deltakere. Forslaget tar sikte på at det skal bli nøytralt hvorvidt eierandelen er eiet personlig eller gjennom et aksjeselskap. For et aksjeselskap vil også inntekter i NOKUS selskapet kunne falle innfor Fritaksmetoden. Slike inntekter har til nå vært fullt ut beskattet for personlige deltakere. Etter forslaget skal personlige deltagere inntektsføre bare 28 % av slike Fritaksmetode inntekter i stedet for hele inntekten. Ved en slik redusert inntektsføring oppnås samme samlede beskatning som om andelen var eiet gjennom et aksjeselskap som deretter utdelte utbytte til aksjeeier. Regelendringen gjelder beskatning av overskudd i NOKUS selskapet, det er ikke foreslått endring av reglene om utdeling og realisasjon. Skattlegging av enkelpersonforetak For enkeltpersonforetak foreslås en reduksjon i trygdeavgiften fra 11 % til 10,28 %. Dette vil i mange tilfeller gi en tilsvarende skattereduksjon som for personlige deltakere og aksjeeiere. Effekten av redusert trygdeavgift for enkeltpersonforetak vil kunne variere noe da trygdeavgift her utlignes basert på et beregnet grunnlag. Dette grunnlaget er normalt noe lavere enn selve næringsinntekten. Startavskrivninger på 10 % for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d Regjeringen foreslår å innføre 10 % startavskrivninger for biler, traktorer, maskiner, redskaper, instrumenter, inventar og andre driftsmidler i saldogruppe d. Startavskrivninger for saldogruppe d innebærer at avskrivingssatsen det første året økes fra 20 % til 30 %. Endringen foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret Økt fradrag for Skattefunn Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra kroner til kroner fra og med inntektsåret Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan med dette ikke overstige kroner. Samtidig legges det opp til å øke timelønnssatsen fra dagens 530 kroner til 600 kroner. Kravet til sikkerhetsstillelse ved uttak fra norsk beskatningsområde lempes Regjeringen foreslår en lemping i kravet om sikkerhetsstillelse for skattebeløp ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde, jf. skatteloven Etter dagens regler skal det alltid stilles sikkerhet. Det foreslås at sikkerhetsstillelsen i stedet skal bero på risikoen for at uttaksskatten ikke blir betalt hvis vilkårene for utsettelse ikke lenger er til stede. Momentene som inngår i en slik vurdering kan være om det foreligger informasjonsutvekslings-, og innfordringsavtaler med annen EØS stat, hvorvidt skattyter beholder virksomhet av et visst omfang og/eller driftsmidler av en viss verdi i Norge, skattyters betalingshistorikk og skattyters framtidige forretningsplaner. Dette avgjøres endelig av Skattedirektoratet uten adgang til klage eller rettslig prøving. Bestemmelsen foreslås å tre i kraft straks, med virkning for uttak fra norsk beskatningsområde foretatt fra og med 15. mai MentorAjour nr. 10/2013 3

4 Obligasjonsbeskatning Regjeringen foreslår at dagens beskatning av mengdegjeldsbrev med underkurs forenkles. Underkursen, som i dag skattlegges årlig etter en komplisert modell for renteberegning, vil først bli skattlagt i det året obligasjonen realiseres, i likhet med verdistigning på obligasjonen. Den endrede skattlegging skal også omfatte overkurs. Skatteplikt for kommuners avfallshåndtering I tråd med bemerkninger fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hva angår ulovlig statsstøtte foreslås det at avfallshåndteringsvirksomhet utover kommuners lovpålagte virksomhet med håndtering av husholdningsavfall skal være skattepliktig. Dette uavhengig av hvordan denne aktiviteten er organisert. Det er foreslått en rekke overgangsregler og særlige regler for overgang fra ikke skattepliktig til skattepliktig virksomhet mv Forslaget innebærer en plikt til å ha separate regnskap for de ulike delene av slik virksomhet (skattepliktig/ikke skattepliktig). Merverdiavgift Forlenget oppgavefrist for tredje periode i merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv. Regjeringen foreslår å utsette oppgavefristen for tredje periode i merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. fra 20. august til 31. august. Forslaget innebærer en samordning av oppgavefristen for tredje periode i den generelle kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. og merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin. Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull Ved innenlandsk omsetning av gull følges i dag de alminnelige reglene om at det er selger som beregner og betaler merverdiavgiften. Finansdepartementet foreslår å endre oppkrevingsmetoden ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, slik at det er mottaker som skal beregne og betale merverdiavgiften. Ved å flytte ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift over på mottaker, vil etter departementets vurdering muligheten for å unnlate å innbetale oppkrevd merverdiavgift til staten reduseres. Forslaget gjelder kun innenlandsk omsetning til næringsdrivende og til offentlig virksomhet, ikke til privatpersoner. Forslaget har ikke vært på høring. Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar Omtale Mulig innføring av merverdiavgift på finansielle tjenester Finansielle tjenester er unntatt merverdiavgift. I forbindelse med Statsbudsjettet for 2013 ble det gitt en omtale av arbeidet med en aktivitetsskatt for finanssektoren. Utgangspunktet for arbeidet er at en avgift på finanssektoren skal være et alternativ til merverdiavgift, og at det er hensiktsmessig at avgiften har flest mulig av merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper. Departementet presenterer nå en skisse over hvordan en avgift på finansielle tjenester som er tilnærmet merverdiavgiften kan gjennomføres. Skissen legger opp til å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til finansielle tjenester der dette er praktisk mulig. Merverdiavgift på finansielle transaksjoner mot lett identifiserbare vederlag For det første nevnes finansielle tjenester som ytes mot konkrete, lett identifiserbare vederlag som gebyrer, honorarer mv. som teknisk sett er godt egnet for merverdiavgift. Det gjenstår imidlertid et betydelig rettsteknisk arbeid før et konkret arbeid kan presenteres for Stortinget. Merverdiavgift på forsikringsselskapenes salg av skadeforsikring (premier) Innføring av merverdiavgift på skadeforsikring vurderes. Merverdiavgift på skadeforsikring vil kunne følge det alminnelige regelverket for beregning av utgående merverdiavgift på selskapenes salg (premier) og fradragsrett for merverdiavgift på vare og tjenesteinnsats, men krever særskilte avgiftsregler for å håndtere erstatningsutbetalinger. Det må her legges ned et betydelig regelteknisk arbeid før et konkret forslag kan presenteres for Stortinget. Aktivitetsskatt på margininntekter i finanssektoren Avgift på margininntekter i finanssektoren skisseres som mulig subjekt for en egen avgift. Det påpekes at det på marginbaserte tjenester (som rentemarginer representert ved differansen mellom utlåns- og innlånsrenter), er teknisk vanskelig å innføre ordinær merverdiavgift. En helhetlig beskatning av merverdien i finanssektoren innebærer imidlertid at margininntekter bør omfattes av en egen avgift. Avgiftsplikten bør imidlertid avgrenses til å omfatte subjekter som er skattepliktige for virksomheten i Norge, og virksomheter som driver finansiell aktivitet av en slik form som enten krever tillatelse fra eller er meldepliktig til Finanstilsynet. Merverdiavgift og fast eiendom Finansministeren har i svar på brev fra Stortinget varslet at Finansdepartementet har satt i gang et større utredningsarbeid innen temaet merverdiavgift og fast eiendom, herunder om det bør innføres generell og obligatorisk merverdiavgiftsplikt for utleie av næringseiendom. Finansdepartementet har sendt på alminnelig høring forslag til enkelte justeringer i den frivillige registreringsordningen. Det er blant annet foreslått å fjerne kravet til søknad om frivillig registrering for næringsdrivende som allerede er ordinært registrert og har opptrådt som om utleievirksomheten inngår i registreringen. Forslaget som er presentert i høringsnotatet er et forenklingstiltak i påvente av den mer omfattende utredningen som pågår på dette området. Midlertidig innføring av anleggsmaskiner mv. I Meld. St. 34 ( ) Nordisk samarbeid, er merverdiavgiftsregelverket for anleggsmaskiner på korte og tidsavgrensede arbeidsoppdrag i landet omtalt som et grensehinder som Nordisk ministerråd har rettet sin oppmerksomhet mot. Ut fra systemhensyn er regjeringen fortsatt av den oppfatning at merverdiavgift skal betales ved innførsel av anleggsmaskiner. Regjeringen mener imidlertid at det er grunn til å vurdere om det bør innføres generelle prosedyreendringer i form av forenklinger ved midlertidig innførsel av kapitalvarer av høyere verdi, noe som også vil ha virkning for norske næringsdrivende. MentorAjour nr. 10/2013 4

5 Merverdiavgift på bilutleie. Regjeringen varsler at de vil se nærmere på merverdiavgiftsreglene for utleie og leasing av kjøretøy. Det eksisterer i dag en regel som innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift må tilbakeføres forholdsmessig dersom personbilen selges før det har fått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert. Fra bransjehold har det blitt hevdet at gjeldende regler er for strenge for virksomheter som driver med korttidsutleie av personkjøretøy. Merverdiavgift på uttak av tjenester til privat bruk. Skattedirektoratet har hatt i oppdrag å redegjøre for praktiseringen av reglene om uttaksmerverdiavgift, vurdere om det er grunnlag for oppmykning av eksisterende regler og kontrollomfanget i de ulike regionene. Departementet foretar nå en gjennomgang av problemstillingene knyttet til uttaksbestemmelsene og eventuelle lovforslag vil først bli fremmet etter at saken har vært på alminnelig høring. Toll og særavgifter Endringer i tolloven Regjeringen foreslår enkelte presiseringer i tolloven, for å klargjøre at meldeplikten også kan gjelde før ankomst til sted i tollområdet. At meldeplikten kan inntre før ankomst foreslås også klargjort for fartøy (skip) med ufortollede varer som drar fra sted i tollområdet til nytt sted i tollområdet. Bakgrunnen for forslaget er implementering av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter for skip. Hovedregelen etter direktivet er at fører av skip plikter å melde fra om ankomst senest 24 timer før ankomst til havn i tollområdet. Oppheving av avgiftsfritaket for verneverdige fartøy mv. Etter Stortingets avgiftsvedtak er verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren fritatt for avgift. Regjeringen foreslår at avgiftsfritaket oppheves, og at det økte provenyet på om lag 7 mill. kroner påløpt og bokført i 2014 benyttes til en tilskuddsordning administrert av kulturminnemyndighetene. Avgift på motorvogner mv. Regjeringen foreslår å redusere satsene i omregistreringsavgiften for 2014 med i gjennomsnitt 12,5 pst. Omregistreringsavgiften for tyngre kjøretøy foreslås fjernet og miljødelen i vektårsavgiften økes. Regjeringen foreslår også å fortsette omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning i Videre foreslås det å legge ytterligere vekt på CO2- og NOx-utslipp og enda mindre vekt på motoreffekt. Finansdepartementet varsler også en vurdering av en ordning med refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy. Avgift på elektrisk kraft Ordinær sats i 2013 er 11,61 øre per kwh. Regjeringen foreslår å øke den ordinære satsen i 2014 med 1,12 øre per kwh utover prisjustering. Den foreslåtte økningen innebærer likt avgiftsnivå for elektrisk kraft og lett fyringsolje målt per energienhet. CO2-avgift Regjeringen vil styrke miljøprofilen i avgiftsopplegget gjennom å øke og utvide avgiftene på klimagasser fra Det foreslås blant annet å øke den generelle satsen i CO2- avgiften på mineralolje og gass til om lag 330 kroner per tonn CO2. Autodiesel som ilegges veibruksavgift, holdes utenfor avgiftsøkningen, mens satsene for innenriks luftfart økes med om lag 50 kroner per tonn CO2. Fiske og fangst i nære farvann får en økning i effektiv avgift til 98 kroner per tonn CO2. Samtidig økes fiskerfradraget. Det foreslås videre at avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes i tråd med økningen av CO2-avgiften, slik at de fortsatt samsvarer med nivået på den generelle satsen i CO2- avgiften på mineralolje. Avgift på drikkevareemballasje Regjeringen har varslet at det vil vurdere et eventuelt fritak for grunnavgift ved småskalaproduksjon av drikkevarer tappet på engangsemballasje. Personbeskatning Nye botidsregler for skattefritt salg av egen bolig I gjeldende regelverk er gevinst ved salg av fast eiendom skattefri dersom selger har eid eiendommen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene. Regjering foreslår nye regler om botid, for å redusere skattemessig favorisering av boliginvesteringer. De nye bestemmelsene for gevinstberegning av bolig tar hensyn til hvor mye eieren har brukt boligen som egen bolig i løpet av eiertiden. Dersom eieren f.eks. har bodd i boligen i sju år av en eiertid på 10 år, vil 70 % av gevinsten være skattefri. Tilsvarende vil forholdsmessig tap være fradragsberettiget. Gevinst ved salg av egen bolig blir skattefritt i den grad eier faktisk har bodd i boligen i hele eiertiden. Eiertid ut over 20 år teller ikke med. Gevinst er i slike tilfeller skattefri i sin helhet. Kravet til minst ett års eiertid for å oppnå skattefritak foreslås videreført. Gjeldende regler om brukshindring p.g.a. opphold i sykehjem, arbeid, studier, militærtjeneste etc., videreføres. Dersom boligen tidligere har vært benyttet som fritidsbolig teller slik botid med. Selve gevinstberegningsmåten endres ikke. Netto gevinst utgjør differansen mellom utgangsverdi (normalt salgssummen) og inngangsverdi (normalt historisk kjøpesum). Det er foreslått særlige overgangsregler ved at alle som oppfyller vilkårene for skattefritak etter gjeldende (2013) regler innen 13. oktober 2014 vil bli skattlagt etter gamle (2013) regler forutsatt at realisasjon av boligen skjer innen 31. desember MentorAjour nr. 10/2013 5

6 Det foreslås ingen endringer i regelverket om botid for fritidseiendommer. Økt ligningsverdi for sekundær, nærings- og fritidsbolig Ligningsverdien av sekundærboliger og næringseiendom foreslås økt fra 50 til 60 % av beregnet markedsverdi fra Ligningsverdien for fritidsboliger økes med 10 %. Formuesbeskatning av primærbolig endres ikke. Fradrag for gjeld og gjeldsrenter når eiendom ligger i EØS-stat der skatteavtalen bygger på unntaksmetoden Regjeringen foreslår å endre rentebegrensningsregelen ved fordeling av fradrag mellom Norge og utlandet, slik at personer med alminnelig skatteplikt til Norge som eier eiendom i annen EØS-stat får rentefradrag på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. I de tilfeller hvor eiendommen ligger i en stat der skatteavtalen med Norge bygger på kreditmetoden, innrømmes allerede et slikt fradrag. Det er i de tilfeller hvor eiendommen ligger i en EØS-stat som bygger på unntaksmetoden at rentebegrensingsregelen foreslås endret. Dette gjelder Belgia, Bulgaria, Italia, Kroatia, Malta og Tyskland. Dette som en følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Bestemmelsen foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret Gevinstfritak ved reinvestering av vederlag ved ekspropriasjon av landbrukseiendom Ved ekspropriasjon av landbrukseiendom foreslår regjeringen at vederlag ved ufrivillig realisasjon (ekspropriasjon, brann eller ulykke) kan reinvestreres ikke bare i ny landbrukseiendom, men også til erverv av eller påkostning av areal, bygg eller anlegg som benyttes i skattyterens inntektsgivende aktivitet. Regnskapsloven Land-for-land-rapportering Regjeringen har tidligere uttalt at man vil vurdere innføring av såkalt land-for-land-rapportering (LLR). Hensikten med LLR er at slik rapportering vil kunne bidra til økt åpenhet og gi muligheter for økt kontroll med pengestrømmer fra foretak til myndigheter i de aktuelle land og uttak av naturressurser. LLR kan bidra til at allmennhetens kunnskap om uttakene av naturressursene og pengestrømmene øker, samt vanskeliggjøre korrupsjon. Regjeringen foreslår nå endringer i regnskapsloven slik at store foretak, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogdrift i ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet, herunder betalinger til myndigheter. Rapporten skal utarbeides på både land- og prosjektnivå. Kravet til innhold i rapporten vil trolig bli fastsatt i forskrift, og vil kunne omfatte investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester samt antall ansatte i det enkelte land. Det er foreslått at rapporten ikke skal bekreftes av ekstern revisor, men at styret og daglig leder skal bekrefte at rapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i lov og tilhørende forskrift. Rapporten inngår ikke som en del av foretakenes årsregnskap, offentliggjøring skjer ved innsendelse til Regnskapsregisteret, informasjonssystemet til Oslo Børs og foretakets hjemmeside. Bokføring Redusert oppbevaringstid for primærdokumentasjon Regjeringen foreslår å redusere det generelle minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven fra 10 år til 5 år. Det vil kunne være behov for krav til lengre oppbevaringstid enn 5 år for enkelte typer primærdokumentasjon for skatte- og avgiftsformål, samt i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet. Det er derfor foreslått at departementet gis hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for bestemte typer dokumentasjon dersom dette finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Det vil bli vurdert om det er behov for tilpasninger i andre regelverk som bygger på at oppbevaringstiden for primærdokumentasjon er lengre enn 5 år, samt eventuelt behov for overgangsregler. Adgang for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen Regjeringen foreslår å gi toll- og avgiftsmyndighetene adgang til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved overtredelser av reglene gitt i, eller i medhold av, bokføringsloven. Forslaget innebærer at toll- og avgiftsmyndighetene kan gi bokføringspliktige pålegg om å innrette bokføringen i samsvar med bokføringsregelverket innen en bestemt frist. Det vil bare være aktuelt å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt når toll- og avgiftsmyndighetene gjennomfører kontroll av dokumenter med videre. Retter vedkommende seg etter pålegget ilegges ingen reaksjon. I motsatt fall kan det ilegges tvangsmulkt som vil løpe fram til bokføringen er rettet i samsvar med påleggene. Departementet foreslår, som for tilsvarende ordning på skatteområdet, at tvangsmulkten i utgangspunktet settes til ett rettsgebyr (1 R) per dag. Rettsgebyret er for tiden 860 kroner. Departementet foreslår videre at mulkten i særskilte tilfeller skal kunne settes lavere eller høyere enn 1 R per dag, men aldri overstige 10 R. MentorAjour nr. 10/2013 6

7 FATCA Innføring av hjemmel for rapporteringsplikt for norske finansinstitusjoner I forbindelse med gjennomføringen av FATCA-avtalen mellom Norge og USA, der Norge mellom annet har påtatt seg å innføre (1) rapporteringsplikt til norske myndigheter om finansielle aktiva på finansielle konti tilhørende amerikanske personer, (2) plikt til rapportering av amerikansk id-nummer samt (3) oppretting av prosedyrer for å identifisere rapporteringspliktige finanskontoer for norske finansinstitusjoner, er det foreslått endringer i ligningsloven. Endringene er gjort generelle slik at de gir hjemmel til å gi forskrift om gjennomføring av forpliktelser om utveksling av opplysninger som følge av en overenskomst med en fremmed stat. Regjeringen foreslår at kjent norsk, og ikke amerikansk, terminologi benyttes for å klargjøre hvem som er omfattet av pliktene. Det er foreslått at det i en overgangsperiode gis anledning til å rapportere i en egen rapporteringsløsning. De nye reglene vil tidligst bli satt i verk fra inntektsåret 2015 med rapportering i Endringer i satser og innslagspunkter Fribeløpet for arveavgiften foreslås hevet fra kroner til kroner per giver. Av overskytende beløp skal det betales 10 % av arv/gaver til barn og foreldre og 15 % til andre. Innslagspunktet for formuesskatt økes fra kroner til kroner. Satsene forblir uendret. For ektefeller som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte. Regjeringen foreslår å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1 prosentpoeng ved skattlegging av fordel av rimelige lån i arbeidsforhold. Innslagspunktene for toppskatten oppjusteres med 3,5 % til henholdsvis kroner (trinn 1) og kroner (trinn 2). Satsene er uendret på henholdsvis 9 % og 12 %. Personfradraget settes opp med 3,5 % til kroner for klasse 1. Skatteklasse 2 for ektefeller foreslås fjernet. Dette vil skattemessig medføre en likebehandling av ektepar og samboere på dette punkt. De øvre grensene for minstefradrag oppjusteres med 3,5 % til henholdsvis kroner for lønnsinntekt og kroner for pensjonsinntekt. Satsen for minstefradrag settes opp med 2 prosentpoeng til 42 prosent for lønnsinntekter. I tillegg lønnsjusteres innslagspunktet i særfradraget for enslige forsørgere. Videre foreslår regjeringen å skattlegge overgangsstønad for nye enslige forsørgere som lønn fra og med 1. april Satsene for kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil for reiser utover kilometer endres med 1,5 % fra 3,40 kroner per kilometer til 3,45 kroner per kilometer. For reiser inntil km forblir satsene uendret. Regjeringen foreslår at reisefradrag for arbeidsreiser og besøksreiser begrenses til en maksimal samlet reiseavstand på km for reiser innenfor EØS. For pendlere som har bolig utenfor EØS-området, foreslås det at det kun gis fradrag for faktiske, dokumenterte billettutgifter og at det kun er ved dokumentert bruk av egen bil at reisefradraget kan fastsettes etter dagens sjablonregler, begrenset til taket på km. Trygdeavgiften for lønnsinntekt og pensjonsinntekt mv. forblir uendret. Næringsdrivende innenfor fangst og fiske, samt barnepass i eget hjem, får redusert trygdeavgiften med 0,72 prosentpoeng til 7,08 %. Trygdeavgiften for annen næringsinntekt reduseres med 0,72 prosentpoeng til 10,28 %. Endringene medfører dermed også en reduksjon i marginalskattesatsen. Det særskilte fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv endres. Øvre grense for inntektsuavhengig fradrag settes til kroner. Satsen utover inntektsuavhengig fradrag forblir uendret. Maksimalt samlet fradrag økes med 3,5 % til kroner. Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra kroner til kroner. Det er ingen forslag til endringer i arbeidsgiveravgiften. Gjeldende regler foreslås å gjelde frem til 1. juli 2014 Ettersom det skulle vært fremmet forslag om nye regler om differensiert arbeidsgiveravgift med virkning fra 1. januar 2014 vil den foreslåtte forlengelsen kreve godkjenning av ESA Regelverket rundt beskatning av arbeidsfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) foreslås forenklet. Arbeidstakere som får dekket èn eller flere EKOM-tjenester helt eller delvis av sin arbeidsgiver skal ha et fast inntektstillegg på kroner i året (sjablongbeløpet).dersom arbeidstakeren får dekket sine utgifter til eget abonnement begrenses den skattepliktige til det beløp som faktisk er dekket av arbeidsgiver dersom dekningen er lavere enn kroner. Videre foreslås innført et skattefritt bunnbeløp på 1000 kroner for dekning av utgifter til andre varer og tjenester som fellesfaktureres sammen med eller inkluderes i EKOM-tjenesten. Det er et krav at arbeidstakeren har tjenestlig behov for hver tjeneste som dekkes, og har adgang til privat bruk av tjenesten utenfor arbeidssituasjon. Grensen for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig (typisk barnevakt) og i frivillige organisasjoner foreslås øket fra til kroner pr. år. Særfradraget for pensjonister settes opp med 3 % til kroner. Særfradraget trappes ned med en sats på3 % for inntekter mellom kroner og kroner og med 2,7 % for pensjonsinntekt over kroner. MentorAjour nr. 10/2013 7

8 Mentor Ajour Vidar Kleppe Bodil Myklebust Gunn Marit Lillebostad Kjenner du andre som bør motta MentorAjour? Registrer deg på PwC dialog Redaktører: Signe Moen Marit Gellein Innholdet i denne informasjonen er kun for generell veiledning. Enhver situasjon er unik, og PricewaterhouseCoopers kan derfor ikke ta ansvar for eventuelle beslutninger som baseres på innholdet. Vennligst ta kontakt med våre revisorer, advokater og/ eller rådgivere dersom du har spørsmål om innholdet PwC. Med enerett. I dette dokumentet refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. MentorAjour nr. 10/2013 8

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014

Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Viktige skattenyheter i statsbudsjettet for 2014 Prop 1 LS (2013-2014): Skatter, avgifter og toll 2014 Årets budsjett er preget av noen mer dramatiske skatteendringer enn fjorårets budsjett. Her er hovedpunktene:

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Pressemelding Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Skattelettelser for omstilling og vekst Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN STORTINGSMELDING MELD. ST.4 (2015-2016) BEDRE SKATT 1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN Finansdepartementet deler Scheel-utvalgets syn

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour h12 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer