SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tema: VOKSENOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tema: VOKSENOPPLÆRING"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: VOKSENOPPLÆRING Deltakere: Arvid Vada Prosjektansvarlig Verdal Olav Skille Prosjektleder Levanger Rigmor Sandnes Prosjektmedarbeider Verdal - PPT Stein Roger Sundland Prosjektmedarbeider Arbeid og velferd statlig sektor Torfinn Kvello Prosjektmedarbeider Verdal videregående skole Ola Ingul Prosjektmedarbeider Levanger videregående skole Hilde Føll Prosjektmedarbeider Utdanningsforbundet Gunvor Galaaen Prosjektmedarbeider Innvandrertjenesten, Levanger Torun Tromsdal Prosjektmedarbeider Flyktningetjenesten, Verdal side 1/21

2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT BAKGRUNN MÅL FOR FORPROSJEKTFASEN MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET GJENNOMFØRING ORGANISERING AV PROSJEKTET DELPROSJEKTETS MILEPÆLER EVALUERING AV ARBEIDET I DELPROSJEKTET VURDERING AV OM VO FOR FLYKTNINGER/INNVANDRERE SAMT VO FOR FUNKSJONSHEMMEDE SKAL HOLDES UTENFOR EN EVENTUELL FELLES OVERBYGNING SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJONS- OG DATAGRUNNLAG ANALYSE OG VURDERINGER ANBEFALINGER MÅL FOR TOTALPROSJEKTET MANDAT FOR TOTALPROSJEKTET...21 side 2/21

3 Sammendrag- anbefalinger Forprosjektet startet som forstudie og hadde sitt første møte Den ble forstudien omdefinert til forprosjekt, og prosjektgruppa ble utvidet med to representanter fra videregående skole , og ytterligere utvidet med medlemmer fra innvandrertjenestene i Levanger og Verdal , samt ett medlem fra Utdanningsforbundet, hvoretter prosjektet ble frosset til , da en forsøkte å oppdatere hverandre og arbeide videre etter mål og mandat. Hvorvidt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal inkluderes i begrepet, og enheten Voksenopplæring i ISK, har vært et hovedelement i arbeidet videre. Prosjektgruppa bemerker at det ikke finnes noen samlet plan for voksenopplæring innen ISK. Prosjektgruppa har etter grundige drøftinger kommet fram til at det bør opprettes en enhet for voksenopplæring innen ISK. Funn: Det er 374 voksne personer som får voksenopplæring på ett eller annet nivå fra Levanger og Verdal kommuner. Heri inkludert 217 flyktninger/innvandrere. Det er bare flyktningeundervisningen som er av en slik kvalitet at kommunene kan sies å betjene opplæringsbehovet på en tilfredsstillende måte. Ordinære voksenopplæringstjenester for norske voksne på grunnskolenivå kjøpes i dag fra Levanger videregående videregående skole. Kommunene har ikke opplyst almennheten om de rettigheter de har til å få voksenopplæring på grunnskolenivå. Tilbudet er derfor ikke tilfredsstillende. Det er i dag 15 personer med flerhandikap og stort omsorgsbehov som i dag får undervisning av et visst omfang. De fleste innen denne brukergruppen har behov for livslang læring for å kunne mestre sin livssituasjon tilfredsstillende. Det er 108 personer innen gruppen psykisk utviklingshemmede voksne innen ISK. Det tilbudet som gies er derfor ikke tilfredsstillende. Det er 83 voksne innen ISK som mottar logopedisk hjelp for å kompensere for språkskader. I Verdal kjøpes tjenester fra privatpraktiserende logopeder. I Levanger et det avsatt ca 50% stilling for logoped som skal betjene de 56 personer med slike behov i kommunen. Det opplyses at det ikke er nok kapasitet til å prioritere denne type spesialpedagogisk voksenopplæring høyt nok. Det tilbudet som gis til denne gruppen er derfor ikke tilfredsstillende. Anbefaling: Det anbefales at det opprettes en enhet for voksenopplæring innen ISK fra Enheten skal inneholde følgende elementer: Ordinær voksenopplæring på grunnskolenivå for personer som har behov for fullføring av eller oppdatering av grunnskolens pensum for å utvide sin livskvalitet. Spesialundervisning av voksne flerhandikappede personer med stort omsorgsbehov. Spesialundervisning av voksne som har fått funksjonshemminger av forskjellig art etter sykdom eller skade. Enheten skal ikke inneholde norskundervisning for voksne innvandrere.. Prosjektgruppa har laget forslag til mål og mandat for videreføring av forprosjektet til hovedprosjekt. side 3/21

4 1. Bakgrunn, mål og mandat 1.1 Bakgrunn Voksenopplæringa i kommunene i ISK har ikke hatt en fast organisering. Tiltakene har skiftet tilhørighet. Opplæringa av funksjonshemmede samt innvandrere og flyktninger er stedfesta til egne bygninger og til enheter som ikke er direkte relatert til grunnskolen. Det er ingen kommunikasjon mellom disse VO-tiltakene. Tiltak etter opplæringslovens 4 a 1 2 har preg av å være ad hoc tiltak. Kommunene oppfyller ikke de forpliktelser som lovverkene pålegger dem. Voksenopplæring er vedtatt lagt inn i Innherred samkommune fra Med dette som bakgrunn har rådmannsgruppa bestemt at det skal gjennomføres et forprosjekt for å få belyst hvilke forhold som må utredes før en felles voksenopplæring innen ISK skal bli en realitet. 1.2 Mål for forprosjektfasen Forprosjektet har som mål å vurdere innholdet i en felles overbygning for voksenopplæringstiltaka innen ISK Mandat for dette forprosjektet Mandat Det skal vurderes om VO for flyktninger/innvandrere samt VO for funksjonshemmede skal holdes utenfor en eventuell felles overbygning Lage en plan for prosjektet Voksenopplæring. gi en status over dagens situasjon innen voksenopplæring i de to kommunene: - kommunenes organisering, opplæringstilbud, elevtall og ressursbruk sammenliknet i KOSTRA - andre voksenopplæringsaktørers opplæringstilbud, elevtall og ressursbruk - lokaliteter for eksisterende tiltak - andre opplæringsbehov for voksne gjøre en analyse på kompetanse for å finne områder der kompetansen på å drive voksenopplæring i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes utarbeide en oversikt over omfang av voksenopplæring i de tre kommunene Utarbeide forslag til felles voksenopplæringsenhet for ISK. Forslagene skal være så konkrete at det ikke er behov for mer utredning før iverksetting. De forhold som spesielt må klargjøres er: 1. Mål for voksenopplæringa i samkommunen 2. Oversikt over framtidig omfang av VO i de to kommunene 3. Hvilke oppgaver enheten skal løse 4. Oversikt over kompetansebehov 5. Oppgaver som skal løses herunder hvordan service til brukerne skal ivaretas. 6. Konkret organisering 7. Behov for samlokalisering side 4/21

5 Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport. 2. Gjennomføring 2.1 Organisering av prosjektet Prosjektet har vært organisert slik: OPPDRAGSGIVER Innherred samkommune PROSJEKTANSVARLIG Arvid Vada PROSJEKTLEDER Olav Skille PROSJEKTGRUPPE Rigmor Sandnes PPT-Verdal Stein Roger Sundland Arbeid og velferd statlig sektor Ola Ingul Levanger vgs. Torfinn Kvello Verdal vgs. Hilde Føll Utdanningsforbundet Gunvor Galaaen Innvandrertjenesten i Levanger Torun Tromsdal Flyktningtjenesten i Verdal 2.2 Delprosjektets milepæler Milepæl nr. 1: Dato Aktivitet Konsolidering Milepæl nr. 2: Dato Aktivitet Oppstartsmøte Møte med Staupshaugen og innvandrertjenestene. side 5/21

6 Milepæl nr. 3: Dato Aktivitet Skimte videre veivalg. Mål for VO i ISK. Dagens tiltak. Velge om innvandreropplæring etc. skal inn i prosjektet. Grafisk bilde av aktivitet i kommunenes VO Forstudien vedtatt omdefinert til forprosjekt Prosjektgruppa utvidet med to medlemmer fra vgs. Milepæl nr. 5: Dato Aktivitet Prosjektgruppa utvidet med medlemmer fra innvandrertjenesten og Utdanningsforbundet Prosjektdokumentasjon utsendt til nye medlemmer. Videre møtevirksomhet utsatt til Frosta kommune trekker seg fra samkommunen Milepæl nr. 6: Dato Aktivitet Reorganisering av prosjektgruppe Milepæl nr. 7: Dato Aktivitet Innvandrerundervisningens plass vurderes Milepæl nr. 8: Dato Aktivitet Organisasjonskart legges fram. Sluttrapportering starter Milepæl nr. 9: Dato Aktivitet Forslag til sluttrapport behandles. 2.3 Evaluering av arbeidet i delprosjektet Forprosjektet ble startet opp som en forstudie med 4 prosjektmedarbeidere.. Utdanningsforbundet ble fra starten av invitert til å stille med medlem, men prosjektledelsen oppnådde ikke forpliktende kontakt. Etter en tid ble det åpenbart at side 6/21

7 kommunens VO-virksomhet i stor grad ble ivaretatt av de videregående skolene, og prosjektgruppa ble derfor utvidet med medlemmer fra de to videregående skolene. Møtereferater ble rutinemessig lagt ut på Internett, - ikke som vedtak, men som oversikt over meningsutvekslinger som ble luftet under møtene. Gruppa endret syn på mange ting underveis, og det var prosjektlederens mening at endringsprosessen skulle være synlig i referat-tekstene. Gruppa fikk beskjed om at den skulle gå over fra å være forstudie til å bli forprosjekt før forstudien ble avsluttet i november og dette resulterte i en uryddig prosess som avstedkom kritikk mot gruppas sammensetning og framdriftstempo. Det ble nødvendig med ekstra avklaringsmøter med de videregående skolene og flyktningetjenestene, noe som resulterte i at prosjektframdrifta ble frosset fram til , da gruppa var blitt utvidet med representanter fra Levangers innvandrertjeneste og Verdals flyktningetjeneste, samt at Utdanningsforbundet nå møtte med ett medlem. Prosjektgruppa har brukt mye tid på oppdatering av de nye gruppemedlemmene og på å bli oppdatert på felter disse hadde bedre kunnskap om. Framdrifta på felter som ikke angikk innvandrerrelaterte spørsmål ble tilsidesatt og ble ivaretatt på separate møter mellom prosjektleder og representanter for kommunenes PPT, Helse-/rehabiliteringstjenester og grunnskoleansvarlige. Prosjektgruppa anser seg nå å være forholdsvis godt orientert om eksisterende voksenopplæringstilbud på grunnskole og videregående skoles nivå, og omkring de spesielle forhold omkring undervisning i norsk og samfunnslære for flyktninger og innvandrere. Prosjektgruppa har også nok bakgrunnsinformasjon til å kunne skissere innholdet i en samkommunal voksenopplæringsenhet,- både med og uten inkludering av opplæringstilbudet for voksne flyktninger og innvandrere. I løpet av arbeidsperioden har prosjektgruppa drøftet flere alternative organisasjonsformer for VO i ISK: Et kommunalt voksenopplæringssenter der de fleste aktivitetene samlokaliseres. Oppbygging av egen fagkompetanse også innen PPT. Kjøpe all voksenopplæringsvirksomhet, inkludert PPT tjenester, fra videregående skole Legge all kommunal voksenopplæring inn under Sjefsgården VO sitt arbeidsområde. Legge utfører-delen av samkommunal VO inn under barne- og familieenheten og styrke denne med fagpersonell. Legge mesteparten av aktiviteten ut til lokale enheter og så nært brukerne som mulig, men med en forvaltningsinnrettet sentral enhet,- hvorfra alle voksenopplæringsaktiviteter under kommunalt ansvar koordineres, styres og følges opp. Opprette en kommunal VO-enhet som også skulle omfatte bedriftsintern opplæring innen ISK. Ikke å opprette en VO-enhet, men i stedet oppnevne en koordinator for VO innen ISK som skulle ha til oppgave å koordinere de forskjellige tiltakene som finnes, eller blir opprettet innen samkommunen. 2.4 Vurdering av om VO for flyktninger/innvandrere samt VO for funksjonshemmede skal holdes utenfor en eventuell felles overbygning side 7/21

8 Flyktninger/innvandrere. Prosjektleder ba til møte prosjektmedarbeider Gunvor Galaaen og Torun Tromsdal om å lage en innstilling som viser konsekvenser av å innlemme opplæringa av flyktninger/innvandrere i en felles VO-enhet. Dokumentet tas her inn i sin helhet: INNSTILLING: Norskopplæringa for voksne innvandrere i Verdal og Levanger holdes utenfor enheten Voksenopplæring i Innherred samkomme. Saksopplysning: 1. Ansvaret for Norskopplæringa for voksne innvandrere har ikke felles lovgrunnlag med den øvrige voksenopplæring. Norskopplæringa for voksne innvandrere er tatt ut av voksenopplæringsloven og lagt til Introduksjonsloven inn under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) f.o.m Introduksjonslovens 4 i viser at introduksjonsprogrammet a) skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, b) skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk samfunnsliv. Sitat: Norskopplæring er et kjerneelement i den grunnleggende kvalifiseringa. 2. Norskopplæringa for voksne innvandrere har ikke rammetilskudd som den øvrige voksenopplæringa, men har statlig øremerka tilskudd som følger deltakeren. I den øvrige voksenopplæringa er det ikke en plikt å delta, men i norskopplæringa for voksne innvandrere er det både en rett og plikt i forhold til introduksjonsloven. Plikten til å delta på norskopplæringa forutsetter ett tett forpliktende samarbeid mellom norskopplæringa for voksne innvandrere og flyktningetjenesten i kommunene. Plikten til deltakelse i norskopplæringa for voksne innvandrere er knyttet opp mot bosettingstillatelse etter utlendingsloven. 3. Norskopplæringa for voksne innvandrere har ikke felles opplæringsplan med den øvrige voksenopplæringa. Norskopplæringa for voksne innvandrere følger Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opplæringsplanen gir ikke noe grunnlag for felles undervisning med norske voksne. Innvandrerne har ikke norsk som et redskapsspråk på dette nivået. 4. Det er ikke noe felles overordna mål for innvandrere og norske voksne. Målet for opplæring i norsk for voksne innvandrer er: Elevene skal nå et norskspråklig nivå eller bygger videre på deres medbrakte kompetanse som setter dem i stand til utdanning, arbeid og samfunnslivet for øvrig.( Opplæringsplanen) Det skal lages en pedagogiske individuell plan for deltakerne. Planen må være i samsvar med flyktningtjenestens utforming av en individuell plan for den enkelte flyktning. Dette krever felles mål og målsetting. Vi må side 8/21

9 forholde oss til regelverket som tilsier heldags- og helårlig program. Dette må norskopplæringa og flyktningetjenesten gjøre i fellesskap. 5. Innvandrerne identifiserer seg ikke med norske voksne voksenopplæringselever. I de to første årene av innvandrernes opphold i Norge er all fokus rettet mot etablering, norskopplæring og tilvenning til et nytt samfunn. Det er viktig at innvandrerne ikke får to ulike enheter å forholde seg til i denne fasen. Det vil innebære et tilbakeskritt i forhold til målsettinga om de må forholde seg til mer enn en instans. I den første perioden kan segregering være nødvendig, før en går inn i en integreringsfase, jmf. rapport under utarbeidelse i UDI. Vurdering: Vi anser vår organisering som en suksessfaktor. At flyktningetjenesten og norskopplæringa for voksne innvandrer har inngått et så tett og forpliktende samarbeid anses som fremtidsretta og i tråd med introduksjonsloven. Vi oppfatter at Utlendingsdirektoratet (UDI) er av samme mening. De har blant annet bedt andre kommuner med interesse for vår organiseringsmodell om å ta kontakt med Levanger og Verdal. Vi som har vært med på å utvikle denne modellen ser at det fortsatt finnes utviklingspotensiale i tråd med introduksjonsordningen. Konklusjon: Levanger og Verdal har valgt en modell der norskopplæringa for voksne innvandrere og flyktningetjenesten er i samme enhet. Da det er flyktningetjenesten i de to kommunen som har ansvar for introduksjonsprogrammet, er det mest tjenlig at norskopplæringa er samorganisert med denne tjenesten, for å unngå to separate opplegg. Det er i tråd med KRD sine anbefalinger. Kommunen har ansvar for at et introduksjonsprogram er på plass pr Vi vurderer det som sterkt beklagelig og uheldig dersom norskopplæringa for voksne innvandrere blir plassert i en annen enhet. Det fratar oss de mulighetene vi i dag har, til sammen å videreutvikle arbeidet vi er i gang med innenfor introduksjonsordninga, og aller mest vil det gå utover den enkelte flyktning, hvis en slik omorganisering blir gjort. Levanger, Gunvor Galaaen enhetsleder for innvandrertjenesten Levanger Torun Linea Tromsdal leder for innvandrerundervisninga Verdal Hilde Føll Utdanningsforbundet Levanger side 9/21

10 Dersom norskopplæringa for voksne innvandrere skal inkluderes i en VO-enhet vil det ha stor negativ innvirkning på eksisterende enheter innen Verdal og Levanger kommuner. Gruppa har derfor ikke funnet det riktig å forslå inkludering av norskopplæringa for voksne innvandrere i VO-enheten. Gruppas analyser viser at VO-enheten vil kunne bli stor nok til å kunne være en godt fungerende pedagogisk enhet, dersom kommunene oppfyller sine forpliktelser innen voksenopplæringsfeltet. Norskopplæring for voksne innvandrerenge er, som den er i dag, godt fungerende, og det anses ikke riktig å foreta endringer i den eksisterende struktur Spesialundervisning for voksne Prosjektleder har hatt møte med representanter for PPT, helse- og rehabiliteringstjenesten og grunnskoleansvarlige i Levanger og Verdal om ønsket organisasjonsform for spesialundervisning av voksne. Dette gjelder både voksne med kroniske og sammensatte funksjonshemminger og voksne som på grunn av sykdom eller skade har fått behov for grunnleggende opplæringstiltak for bedre å kunne mestre hverdagens krav. Det var enighet om at spesialundervisning for voksne bør legges inn under en VO-enhet innen samkommunen, og at dette opplæringstilbudet må samordnes og utvides slik at ISK oppfyller de oppgaver Opplæringsloven pålegger kommunene. Prosjekt Sanserom ved Staupshaugen verksteder kan legges inn under VO-enheten og bør utbygges/utvides slik at dette positive tiltaket kan tilbys brukere fra et større geografisk område og innen alle aldersgrupper. Dette tiltaket kan også brukes som mønster for tilsatte innen helse-/rehabiliteringstjenesten som har behov for kompetanseheving innen området opplæring/stimulering av multifunksjonshemmede barn og voksne. Gruppa anser det helt nødvendig at feltet spesialundervisning for voksne blir inkludert i en VO-enhet, da dagens tilbud for denne gruppa voksne brukere ikke er godt nok ivaretatt. 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag Nedenforstående oversikt innhentet fra GSI 2002 og oppdaterte data fra kommuner og skoler gir et bilde av omfanget av dagens igangværende tiltak innen voksenopplæringssektoren etter Opplæringslovens 4a 1 3: Voksne fremmedspråklige i Levanger 158 Voksne fremmedspråklige i Verdal 59 Voksne multihandikappede i Levanger 14 Voksne multihandikappede i Verdal 1 VO-tiltak grsk. finansiert av aetat 33 Voksne i grunnskoletiltak Levanger vgs (2003) 5 Lese-/skriveverksted Levanger vgs (03) 8 Lese-/skriveverksted Verdal vgs (03) 12 Logopedisk trening Levanger kommune (02) ca 56 Logopedisk trening Verdal kommune (02) ca 27 side 10/21

11 årig skoleløp Det er viktig at vi ser helheten i et 13-årig skoleløp der kommunalt og fylkeskommunalt ansvar etter Opplæringslovens 4a1, 4a2 og 4A3 i praksis vil måtte overlappe hverandre. Opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige skjer i Levanger ved Sjefsgården Voksenopplæring. I Verdal ved Møllegata 12. Opplæring av 14 multihandikappede skjer i Levanger ved Staupshaugen VO. I Verdal skjer opplæringa av én multihandikappet person i boligen. Kommunene kjøper i år grunnskoleopplæring for 5 elever fra Levanger vgs., Staup. Grunnskoleopplæringa bør være integrert i begge lokalsamfunn selv om voksenopplæringa slåes sammen. Dette av hensyn til innbyggerne generelt, til utdanningssøkende voksne og til et pedagogisk og nettverksmessig samarbeid lokalt i hver kommune. Andre opplæringsbehov for voksne ivaretas av kommunale og privatpraktiserende logopeder eller spesialpedagoger. Det finnes i begge kommuner ASVO-bedrifter med forskjellige typer tilbud. I begge kommunene dreier det seg mest om service-relaterte tilbud, der aetat er en betydelig økonomisk bidragspartner. Opplæringa ved Innherred produkter er relatert til arbeidssituasjonen hos de som er på utprøving i denne bedriften. En del av denne opplæringa kan foregå innen grunnskolens funksjonsområde. Det er ingen andre enn de ovenfor nevnte aktører som gir tilbud om VO på grunnskolenivå i Levanger eller Verdal kommuner. Aetat kjøper tjenester som også kan inneholde elementer av grunnskoleopplæring i samband med yrkesmessig rehabilitering ved de videregående skolene og hos andre tilbydere etter anbud Kompetanseanalyse og behov. Innen ISK har vi en del kompetanse på generell voksenopplæring plassert hos de kommunale/private pedagoger/logopeder/miljøpedagoger. Ved de videregående skolene har de over lengre tid opparbeidet voksenpedagogisk kompetanse som også omfatter opplæring i grunnskolefag for voksne som har behov for studiekompetanse eller fagbrev. Innen den rent kommunale sektoren er det bare flyktningetjenestens opplæringstilbud, voksenlogopedi og opplæringstilbudet for multihandikappede som har voksenpedagogisk kompetanse. Innen ISK er det ellers svært liten formell kompetanse innen voksenopplæringssektoren.. Det er en utfordring for en VO-enhet å bygge opp en kvalifisert stab av medarbeidere med formell kompetansebakgrunn innen voksenpedagogikk Det viser seg at det er behov for en leder av en VO-enhet som vil kunne samordne voksenopplæringstilbudet som gis av de forskjellige aktører innen området. Samarbeid må til både internt i kommunene, mellom kommune og fylkeskommune, og mellom kommunale tilbud/tjenester og statlige tjenester. side 11/21

12 3.3. Grafisk framstilling av Levanger og Verdal kommunes VO-organisasjon Oversikt over omfanget av VO i Levanger og Verdal: ( 2 inskutte ark,med oversiktsbilde av VO-aktivitetene i hver kommune) Verdal 3 Verdal Staupshaugen Sjefsgården Lev. Vgs. 100 % 1250 % 75 % ca 250 oppl i yrkesfag Spesialpedagoger i team Førskole/grunnskole/VO 800 % (FOP) Kul tur LevaFro 20 Helse Pleie Omsorg Logoped/ PPT 50 % 57 HINT GRUNNSKOLEN Levanger Kommune Har ca 1400 % pedagoger ansatt i direkte VO-relaterte tiltak. Det er ca 240 brukere av VO-tilbud på ett eller annet omfang eller nivå. Kommunen kjøper tiltak ved Levanger vgs. og Sjefsgården tar i mot elever fra Verdal. side 12/21

13 Sjefsgården 3 Levanger vgs Møllegata. Verdal vgs. 650 % 146 med oppl. i yrkesfag Logoped/ PPT Kul tur ASVO 40 Dagtilbud 25 Helse pleie omsorg 40 % 26 Spesialpedagoger i team Førskole/grunnskole/VO 500 % GRUNNSKOLEN Verdal Kommune Verdal kommune har ca 690 % pedagoger ansatt i direkte VO-relaterte tiltak. Det er ca 133 brukere av VO-tilbud på ett eller annet omfang eller nivå. Verdal bruker Sjefsgårdens grunnskoletilbud. side 13/21

14 3.4. Ideologisk drøfting Innen prosjektgruppa har det vært brukt mye tid på diskusjon om innvandrertjenestens opplæringstilbud skulle inkluderes i en VO-enhet eller ikke. Det var i den første tiden bekymring for at en VO-enhet uten innvandrertjenestens opplæringstilbud ville bli for liten til at en kunne få et solid voksenpedagogisk miljø. Pr i dag har denne undervisningen et langt større elevtall enn alle de andre tiltak til sammen. Spørsmålet dreide seg stort sett om en skulle bruke samlebegrepet VOKSNE for alle de som faller inn under kommunens ansvarsområde i henhold til lovverket, eller om flyktninger/innvandrere p.g.a. introduksjonsloven har rettigheter, behov og egenart som er så spesielle at de i introduksjonsfasen bør holdes utenfor samkommunens voksenopplæringsenhet. Innvandrertjenestens innstilling ( pkt 2.4) viser med all ønskelig tydelighet at de mener at en inkludering av deres opplæringstilbud i en VO-enhet vil ha negative konsekvenser for en organisasjonsoppbygging som fungerer godt,- også etter nasjonale standarder. Prosjektgruppa vil derfor ikke fremme forslag som vil medføre store organisasjonsendringer innen samkommunens struktur. Dette faller utenfor prosjektets mandat. Pkt 4.6. viser at en utbygd VO-enhet innen ISK vil kunne omfatte inntil 21 ansatte, og at enheten dermed i seg selv kan komme til å ha stor nok faglig bredde og tyngde til å stå på egne ben. Den pedagogiske mangfoldigheten kan styrkes ytterligere gjennom planmessig pedagogisk samarbeid mellom VO-enheten, de videregående skolene og innvandrertjenestens opplæringstilbud. Dette er først og fremst en administrativ utfordring og oppgave Hva må en VO-enhet i ISK inneholde? ( 4a.1) Grunnskoleundervisning For å få fullverdig grunnskolevitnemål for voksne kreves karakterer i fem av disse fagene: 1. Norsk, 2. norsk som andrespråk, 3. engelsk, 4. matematikk, 5. samfunnsfag, 6. natur- og miljøfag og 7. kristendom/livssyn. Elever med svake forkunnskaper kan få tilbud om forkurs. Opplæringen tilpasses den enkeltes behov (både eksamensrettet og ikke eksamensrettet). Enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 20år og minoritetsspråklige voksne over 20 år med gyldig oppholdstillatelse og gjennomført førstegangsopplæring i norsk med samfunnsfag kan søke. Dette bør avklares nærmere. En kan her utvide det eksisterende samarbeidet med de videregående skolene, samtidig som en på sikt kan tenke seg at det planlegges oppretting et voksenopplæringssenter som kan ta deler av denne undervisningen. En har ikke vurdert dette som aktuelt på nåværende tidspunkt Spesialundervisning ( 4a.2) kan iverksettes for voksne som trenger slik opplæring for å greie seg bedre i hjemmet, samfunnet og i arbeidslivet. Voksne som etter sykdom eller skade trenger å lære på nytt. Skadene kan være både fysiske og prykiske. side 14/21

15 Voksne som ikke har gjort ferdig grunnskolen Voksne med lærevansker Voksne med lese- og skrivevansker samt spesifikke matematikkvansker Utviklingshemmede som trenger å lære mer Voksne med syns- eller hørselshemming. Spesialundervisning for voksne kan f. eks inneholde: Norsk, lese- og skriveopplæring Språkstimulering Alternativ kommunikasjon Praktisk regning, klokketrening, personlig økonomi Samfunnsorientering Engelsk Læring av dagliglivets gjøremål (ADL), heimkunnskap Grunnleggende opplæring/stimulering for multifunksjonshemmede Kroppsøving, fysisk trening Praktisk/estetiske fag (forming, musikk, drama) Arbeidsforberedende trening Bruk av kompenserende hjelpemidler Kognitiv rehabilitering etter hjerneskader/ulykker Bruk av PC som arbeidsredskap Arbeidslivslære Mobilitytrening IKT for synshemmede Opptrening etter cochleaimplantat for voksne døvblitte Spesialundervisning for voksne er vanligvis et deltidstilbud som gis for en bestemt periode eller et bestemt antall timer. Den kommer i tillegg til arbeid eller annet dagtilbud. Opplæringen kan bli gitt på dagtid, ettermiddagstid eller kveldstid og kan foregå i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Opplæringen bør inngå som en del av elevens habiliterings- og rehabiliteringsopplegg i samarbeid med øvrige ledd i tiltakskjeden. Avhengig av elevenes funksjonsnivå, vil dette opplæringstilbudet kunne foregå i elevenes nærmiljø eller i lokaliteter med elever som kommer fra forskjellige miljøer. Staupshaugen VO sitt Prosjekt sanserom vil måtte være et sentralt punkt innen spesialundervisning både for barn og voksne som har behov for sansestimulering som ledd i sitt opplærings- og utviklingstilbud. Dette tilbudet er avhengig av spesielt innredede rom med utstyr spesielt utformet for sansestimulering på flere områder. Et utbygd sansestimuleringstilbud vil kreve at brukere blir brakt til/fra dette tilbudet, og at det er tilsatt personale ved denne enheten som både kan foreta stimulering av brukere samt stå for opplæring av lokalt personale slik at en del av tiltakene som viser seg å være effektive under utprøvingsfasen kan videreføres i brukerens heimemiljø. Det bør utvikles et omfattende samarbeid med de videregående skolene om gjensidig bruk av sansestimuleringsutstyr og andre læremidler for multifunksjonshemmede. side 15/21

16 4. Analyse og vurderinger Det er ikke utarbeidet en voksenopplæringsplan for Verdal og Levanger kommuner. Det må detfor så snart som mulig utarbeides en slik plan, som må omfatte disse elementene : 4.1 Opplæringstilbud for multihandikappede Det er i Levanger kommune 62 voksne personer med diagnose psykisk utviklingshemming - av disse får ca 14 personer tilbud om opplæring i dag. Det brukes i år ca kroner til undervisning av disse personene. Kommunen får innebygd i rammebudsjettet et tilskudd på ca kroner pr år for hver person med denne diagnosen. Verdal har ca 75 % av Levangers innbyggertall, dvs at det kan finnes ca 46 personer der. 1 person får opplæring i Verdal. Det er åpenbart at mange av de ca 108 personer som er registrert som voksne psykisk utviklingshemmede ikke får vurdert om de har behov for tilbud om VO som ledd i å få forbedret sitt funksjonsnivå eller sin livskvalitet. Det er store variasjoner i hvor mye VO en person kan ha behov for, men et beregningsgrunnlag basert på 1 enetime, 1 time i 4-gruppe og 1 time i 8- gruppe pr uke, gir et lærerforbruk på 1,375 uketimer pr bruker. Dette beregningsgrunnalget blir brukt som basis for beregning av størrelsen av timetall ved andre tiltak. Hvis hver multihandikappet person gjennomsnittlig skal få tilbud om 1,375 timer VO pr uke i 38 uker, vil en ha behov for 5650 undervisningstimer dvs 6 lærerstillinger i ISK. Prosjekt sanserom ved Staupshaugen VO kan i startfasen gå inn i denne bemanningsplanen. Konklusjon: Kommunene oppfyller i dag ikke sine lovpålagte oppgaver for denne brukergruppen Generelt voksenopplæringsbehov Utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal har utarbeidet rapporten Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne Dersom en bruker de demografiske data fra denne rapporten i ISK, finner vi at det kan være et uregistrert behov for grunnskoleinnretta voksenopplæringstiltak på ett eller annet nivå hos inntil 160 personer. Med de samme 1,375 lærertimer som utgangspunkt vil en her kunne få behov for ca 9 lærerstillinger. Levanger og Verdal kjøper i år grunnskoleopplæringstilbud fra Levanger og Verdal videregående skoler. Kommunene har ikke gått ut til innbyggerne med opplysning om hvilke rettigheter personer over 16 år har etter Opplæringsloven. Markedsanalyse er ikke foretatt. Kjøpte tjenester fra de videregående skolene vil kunne gå inn i den budsjettrammen de anslåtte 9 lærerstillinger vil kunne omfatte. De videregående skolene ble bedt om nærmere å beskrive sine tanker omkring VOtiltakene i Levanger/Verdal i sin helhet, slik de fremstår fra deres synspunkt. Deres notat tas her inn i sin helhet: NOTAT fra de videregående skolene (Ola Ingul og Torfinn Kvello) i Levanger og Verdal til VOISK Dato: side 16/21

17 Om voksenopplæring i regi av de videregående skolene og tanker om behov for samarbeid og samhandling mellom kommune, fylkeskommune, a-etat og andre aktører. Ved de to videregående skolene i Levanger og Verdal er det samla en betydelig voksenopplærings-aktivitet. Ved Levanger vgs er det ca 250 voksne og ved Verdal vgs er det ca 150 voksne i særskilt tilrettelagte opplegg i egne klasser for voksne som ønsker å ta fagbrev eller studiekompetanse (vanligvis slik at de ikke har fullt uketimetall og delvis i kombinasjon med praksis). I tillegg går en del voksne i ordinære klasser. De aller fleste av disse klarer seg uten spesielle tilretteleggingstiltak eller bistand, men noen må ha hjelp. Spesielle tilbud ut over dette drives ved skolene når det gjelder: Bistand til voksnes lesevansker/skrivevansker m.m. Dette skjer gjennom tiltakene Leseog skriveringen ved Verdal vgs og Læringsverksted for voksne ved Levanger vgs. Her får voksne med slike vansker hjelp til å komme i gang igjen med opplæring og støtte i arbeidet med å klare den opplæringa de har startet på. Dette skjer i nært samarbeid med A-etat og Dysleksiforbundet. Grunnskole for voksne, samarbeid med kommuner og med A-etat Salg av tjenester til næringslivet for voksne som trenger hjelp til å komme i gang Gjennom a-etat og kommunene signaliseres det behov for utvida innsats for å hjelpe en del voksne som enten står utenfor arbeidslivet eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av manglende formell kompetanse. Voksne som av ulike årsaker har vansker med å komme i gang med formell kvalifisering gjennom skolene. Ved utradisjonelle opplegg og med større grad av samarbeid og koordinering er de videregående skolene innstilt på å gå inn dette arbeidet. Skolene har antakelig opplæringsmiljøer som kan være positivt for mange voksne (praktiske retta opplæring i en relativt lite skoleprega situasjon). Når det gjelder minoritetsspråklige elever som har kommet til Norge enten som voksen eller som barn/ungdom og har behov for særskilt bistand eller tilpasning, så gjelder det til sammen vel 60 elever, hvorav halvparten går i en studieforberedende klasse for å ta fag de mangler for å få studiekompetanse. Det er behov for å utvikle kompetanse blant egne ansatte samt se på hvordan vi bedre kan organisere den bistanden som gis og den tilpassinga som blir gjort ved skolene i dag. I den sammenheng er det svært viktig å få til enda bedre overgangssystemer mellom de kommunale og de fylkeskommunale ansvarsområdene. Vi må få til bedre koordinering og samarbeide mellom samkommunen, de to videregående skolene og kommunens øvrige opplæringsinstitusjoner for å lykkes bedre med dette. Det er å håpe at statlige ressurser kan brukes noe mer fleksibelt fordi voksne innvandrerne har det travelt og fordi mye av den grunnleggende norskkunnskapene er fagspesifikke og bør læres i et miljø med norsktalende og for mange i en yrkesretta opplæringssituasjon. Utvikling av samarbeidet med Innvandrertjenesten og Møllegata og Sjefsgården vil derfor være avgjørende for i hvor godt vi lykkes med å nå målene gjennom videregående opplæring. Det er vanskelig å si om det har avgjørende betydning for vårt arbeid i videregående opplæring om flyktningeundervisninga er en del av en voksenopplæringsenhet i samkommunen eller ikke. Konklusjon: Kommunene oppfyller i dag ikke sine lovpålagte oppgaver når det gjelder generell voksenopplæring. side 17/21

18 4.3 Spesialpedagogisk voksenopplæring. I 2002 var den innen ISK 83 voksne personer som fikk logopedhjelp av varierende omfang og lengde. Tjenesten ble i Levanger utført av kommunalt tilsatte logopeder. Det brukes i år ca 0,5 logopedressurser til VO,- dvs. ca kroner. I Verdal har tjenestene vært kjøpt fra privatpraktiserende logopeder. De privatpraktiserende logopedene lønnes fortsatt over Rikstrygdeverket etter avtale mellom Norsk Logopedlag og RTV. Det arbeides nå på sentralt hold (Helsedepartementet) med å si opp avtalen med RTV og overføre alt ansvaret, også det økonomiske, til den enkelte kommune. Det er gjennomført høring i denne forbindelse. Dersom kommunene blir pålagt å lønne logopeder som driver denne delen av voksenopplæringa (gjelder først og fremst slagrammede med språk- og talevansker) vil det være mest økonomisk lønnsomt å ha logopedene kommunalt ansatt. De kommunale logopedene melder at de ikke har kapasitet nok til å prioritere voksnes behandlingstilbud i tilstrekkelig grad. VO-enheten må derfor ha egen kompetanse på dette området. Dersom hver av disse personene skal få 1,375 uketimer, vil dette utløse behov for ca 4 stillinger innen voksenlogopedi/språktrening. VO-enheten bør så snart som mulig knytte til seg minst en logoped i hel stilling som har språktrening av voksne som sin primæroppgave. Pkt nevner områder der det kan være aktuelt å tilby kurs av kortere eller lengre varighet. En del av disse områdene er av en slik art at en kan produsere kurs med innhold som kan være av interesse for aetat. VOenheten kan dermed inngi anbud på slike kurs i konkurranse med andre tilbydere av lignende tjenester. De videregående skolene har tilbud om lese-/skriveverksted for personer med lese- /skrivevansker og/eller dysleksi. Her er det glidende overgang mellom grunnskolenivå og videregående skoles nivå. Samarbeid mellom ISK og de videregående skolene er allerede iverksatt. Konklusjon: Kommunene oppfyller i dag i liten grad sine lovpålagte oppgaver for denne brukergruppen Opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og innvandrere Innen ISK var det etter KOSTRA tall for voksne personer som ble introdusert for det norske samfunnsliv og språk via innvandrertjenestens voksenopplæringstilbud. Kommunen får dekning for utgiftene via øremerkede tilskudd fra UDI. Budsjett for 2003 viser at Levanger kommune brukte brutto 6,6 millioner til undervisningstiltak. For Verdals vedkommende anslås ca 4 millioner brutto. Det er 18 pedagoger som arbeider med flyktningeundervisning innen ISK. Dette tilsvarer en lærertetthet på ca 60 % av ovenforstående beregningsgrunnlag på 1,375 lærertimer pr uke pr. person. Videregående skole har et godt samarbeid med innvandrertjenestens opplæringsløp. En fastere organisering av dette kan se slik ut uten at innvandrertjenestens innflytelse på tilbudet i introduksjonsfasen behøver å endres: Konklusjon: Kommunene oppfyller alle sine lovpålagte oppgaver for denne brukergruppen. Isolert sett er det ikke behov for å gjøre endringer i organiseringen av denne kommunale tjenesten. Plan for norskopplæringa for voksne innvandrere er ivaretatt gjennom introduksjonsloven. side 18/21

19 4.4 Grafisk oversikt over tilbudene i ISK i 2004 Skjematisk oversikt over innhold i VO-ISK SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: VOKSENOPPLÆRING Innvandrertjenesten kjøper tjenester Mølle -gata 12 Sjefsgården Helse-/rehab kjøper tjenester Spes.ped. for kronikere og akutte behov VO i samarb. med aetat. Attføringsrelatert Hjelpemiddel -sentralen VO-ENHETEN Enhetsleder - kontorstøtte Voksenpedagogisk team Tiltaksoversikt Oppfølgingsarkiv Produsere VO-kurs Kjøpe-/samarbeide om kurs Kompetanseutvikling Kompetansespredning Sambruk av IT-utst./tjenester Realkompetansevurdering Læremiddelproduksjon Budsjettansvar Sakkyndig vurdering Samarbeid om tilbud Staupshaugen VO Barn/ familie - PPT VGS Generell VO i samarbeid med vgs. Tr.lag komp. senter VO-senter Tilsatte pedagoger. Rombehov??????? Kjøpe tjenester Private logopeder side 19/21

20 4.6. Personalbehov i en utbygd VO-enhet. Hvis en tenker seg at behovet for lærerpersonell slik det er antydet ovenfor skal legges til grunn for en framtidig utbygd VO enhet, vil en ha følgende personalbehov: Multihandikappede 6 lærere Generell VO 9 lærere Spesialundervisning for voksne 4 lærere/logopeder Enhetsleder Kontorassistent 1 leder 1 assistent Totalt: 21 ansatte Budsjettanslag Dersom en oppretter en VO-enhet med den bemanningen som er anslått i pkt 4.6., vil en kunne se for seg følgende personalkostnadsramme: Leder Kontorfullmektig lærere a fagarbeidere a assistenter a Sum Denne tabellen viser et grovt overslag over lønnsutgifter, inklusive 25% sosiale utgifter. I følge Opplæringsloven skal skyss til og fra skolestedet være gratis innenfor de reglene som gjelder for skoleskyss av barn i grunnskolen. Likeledes skal læremidler og forbruksmateriell være gratis. En må derfor regne med utgifter til skyss og læremidler på ca kroner pr år inntil en har fått erfaring med reelle utgiftstall. Utgifter til lokalleie eller drift av bygninger er ikke tatt med. Utbygging av Prosjekt sanserom er forberedt av Staupshaugen verksteder og kostnadsoverslag for dette vil bli lagt fram i budsjettforslaget fra denne enheten og holdes utenfor prosjekt Voksenopplæring Lokalisering En VO-enhet i samkommunen må være tydelig lokalisert. Førstelinjetjenesten kan i hvert kommunesenter ivaretas av Servicetorget som videresender henvendelsen til VOenheten, der den måtte bli plassert. Enhetslederen har det forvaltningsmessige ansvaret for riktig saksbehandling, at henvendelser som må utredes videre blir henvist til riktig utredningsinstans, og at konkrete tiltak som iverksettes enten på grunnlag av realkompetansevurderinger,som kan foretas internt i enheten, eller på grunn av spesialistuttalelser blir fulgt opp med individuelle planer (IOP) og konkrete opplæringsløp. Enhetsleder vil måtte ha nær personlig kontakt med, og helst personlig kjennskap til de forskjellige tilbudene kommunen benytter for sine VO-tiltak. IOP må følges opp og ajourholdes for å sikre at ressursene blir riktig utnyttet. Enhetslederen har ansvar for at manglende tjenester blir utredet og at tiltak for å utbedre mangler blir iverksatt innen tilgjengelige ressursrammer. Det er med unntak av Prosjekt sanserom - ikke behov for samlokalisering av undervisningsrom enda. VO-enheten kan administreres fra ett kontor selv om tjenestene blir produsert eller kjøpt på forskjellige steder. Det er først når en har fått oversikt over det reelle behovet for VO-tjenester innen ISK at en kan vurdere om det er behov for egne lokaler. Da kan det også bli vurdert om et voksenopplæringssenter som kan ta opp i seg flere enheter vil være ønskelig og realiserbart. side 20/21

21 5. Anbefalinger Det er full enighet i prosjektgruppa om at det er behov for en voksenopplæringsenhet i Innherred samkommune. Ingen av kommunene i ISK har tilfredsstillende voksenopplæringsplaner. Det er derfor viktig at det blir utarbeidet en slik plan som skal gjelde for hele samkommunen. Gruppa anbefaler at en innen ISK går videre med å opprette en Enhet for Voksenopplæring, der en i første omgang begynner med å iverksette tiltak som vil forbedre samkommunens tilbud innen området spesialundervisning for voksne. Tiltak innen feltet generell undervisning i grunnskolefag kan i første omgang kjøpes av de videregående skolene, slik en hittil har gjort. Det bør fra opprettes en stilling for leder for VO-enheten. Lederen bør ha ansvar for at det blir utarbeidet en VO-plan for ISK, slik at samkommunen får en felles plan for hele voksenopplæringsfeltet. Enhetslederen kan i første omgang benytte kontortjenester ( arkivog post-tjenester) fra Støtteavdelingen. Ledelsen for ISK bør arbeide for at Levanger og Verdal kommuner oppretter stillingshjemler for enhetsleder og (etter behovsanalyse) en del undervisnings- og assistentstillinger som kan avgis til VO-enheten innen ISK. 5.1 Mål for totalprosjektet Det opprettes et voksenopplæringstilbud innen ISK som tilfredsstiller innbyggernes rettigheter til opplæring på grunnskolenivå etter Opplæringsloven. Tilbudet skal være så fleksibelt som mulig og skal bygge på eksisterende kompetansemiljøer innen ISK. ISK s voksenopplæringstilbud skal være lett tilgjengelig for alle brukergrupper. 5.2 Mandat for totalprosjektet 1. Utarbeide en voksenopplæringsplan for Innherred samkommune. 2. Opprette en enhet for voksenopplæring innen ISK. Enheten skal først og fremst være en forvaltningsenhet for ivaretakelse av kommunens lovpålagte forpliktelser. Alle søknader om VO skal rettes til Enhet for Voksenopplæring i ISK. Spesialundervisning kan bare iverksettes på grunn av enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering. Enheten skal kunne tilby realkompetansevurdering på grunnskolens nivå. 3. Påse at individuelle læringsplaner (IOP) blir utformet, fulgt og ajourført. Ha fullstendig oversikt over behov som meldes og hvilke tiltak som anbefales/iverksettes.definere kvantitetsnivå på tiltak innen Livslang læring for brukere med sterkt omsorgsbehov. 4. Foreta en markedsundersøkelse innen ISK for å få avdekket reelle behov for opplæring på grunnskolens område. 5. Revurdere eksisterende opplæringstiltak sin plass innen voksenopplæringa i ISK. Tilby opplæringstiltak innen budsjettrammer som blir satt der behov blir meldt. 6. Opprette en arena for samarbeid der kommunale og fylkeskommunale tiltak kan koordineres, planlegges og iverksettes. Samordne kompetanseutviklingstiltak mellom relevante enheter og forvaltningsnivå. (Hjelpemiddelsentral, aetat, kommune, fylkeskommune) Innherred samkommune den 3. mars 2004 prosjektleder side 21/21

INNHERRED SAMKOMMUNE - FORPROSJEKT VOKSENOPPLÆRING

INNHERRED SAMKOMMUNE - FORPROSJEKT VOKSENOPPLÆRING INNHERRED SAMKOMMUNE - FORPROSJEKT VOKSENOPPLÆRING MØTEREFERAT DATO: 20.11.2003 KL 0830 1200 PÅ VERDAL RÅDHUS TIL STEDE: Arvid Vada, Rigmor Sandnes, Torfinn Kvello, Olav Skille MELD FORFALL: Stein Roger

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Kurspakke for lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.10.2004 Kl. 13:00 STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.10.2004 Kl. 13:00 STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Samkommunestyret TID: 07.10.2004 Kl. 13:00 STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2006/7132 - /A02 Saksordfører:

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Arbeidslivskurs Rune Kvam, Rune Leirset, Eva Winnberg og Svein

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Årsmelding 2008 PPT for voksne

Årsmelding 2008 PPT for voksne Trondheim kommune PPT for voksne Årsmelding 2008 PPT for voksne Nettverk ( treet i bakgården) INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. Lovgrunnlag... 3 1.1 Overordnet mål... 3 2. BEMANNING... 3 3. ARBEIDSOMRÅDER...

Detaljer

Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver

Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Sigrun Haarklau Arkivsaknr.: 2013/5426-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune etablerer et opplæringssenter

Detaljer

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato:

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. 201003005 Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: 18.10.10 Høring: NOU 2010: 7: Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017 INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN Samling i Haugesund 30. mars 2017 1 Forholdet mellom opplæringsloven og introduksjonsloven Kan personer som deltar i introduksjonsprogrammet

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Innvandrerundervisningens lokaler i Møllegt. 12 Dato: 15.11.2006 Tid: 09:00 13:20 Til stede: 8 representanter. Kåre Norum ble innvilget

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo Voksenopplæring Nydalen Spesialundervisning på grunnskolens område Opplæring for voksne med lese- og skrivevansker 05-2011 Basisopplæring

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag?

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? 9.9.2015 Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater over tid. Store forskjeller. Lavt utdanningsnivå.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Iljelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og Meråker kommunen

Rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Iljelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og Meråker kommunen Rammeavtale om samarbeidet mellom NAV Iljelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og Meråker kommunen Målet for habilitering/rehabilitering er å fremme selvstendighet og deltaking, og å medvirke til et verdig

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer