Ålesund voksenopplæringssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålesund voksenopplæringssenter"

Transkript

1 Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund sept 2013

2 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne elever Ca 45 lærere + 2 assistenter Rådgiver IT ansvarlig Logopedtjenesten i kommunen Morsmålslærerne

3 Spes.ped avdelingen gir tilbud til voksne med: * spesifikke eller generelle lærevansker * med erverva hjerneskade * sansetap * psykiatri * russkader

4 Rett til spesialundervisning 4A-2: Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

5 5-3 Sakkyndig vurdering - elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet - om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet - lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen - realistiske opplæringsmål - hvilke opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

6 5-4: Krav om samarbeid med den voksne utformingen av den voksnes spesialundervisning skal utformes i samarbeid med den voksne selv, evnt den voksnes verge. 5-5: Krav om IOP :Skal utarbeides i samråd med elev/føresette/verge. Elever som får spesialundervisning skal ha individuell opplæringsplan. Vise mål for og innhold i opplæringen og hvordan den skal drives. Halvårsrapport: Hvert 1/2 år (vinter-vår) skriftlig oversikt av opplæringen eleven har fått og en vurdering av måloppnåelsen. (Henvisninger til målene i IOP)

7 Enkeltvedtak gjøres av rektor/inspektør: - innholdet i opplæringstilbudet - organisering av tilbudet - omfanget av spesialundervisningen - kompetansekrav til den som utfører spesialundervisningen, evnt. spesielle krav Klagerett på enkeltvedtak, -til Fylkesmannen.

8 Grunnleggende ferdigheter etter Kunnskapsløftet og grunnleggende ferdigheter etter 4A-2 annet ledd har ikke samme betydning. Etter Kunnskapsløftet: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy. Oppl. 4A-2: ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonferdigheter, grunnleggende lese og skriveferdigheter, motorisk trening o.l.

9 Dersom den voksne skal ha rett til spesialundervisning etter 4A-2 annet ledd skal hensikten være opplæring, ikke behandling, aktivisering, rehabilitering, opptrening, tilsyn eller annet. Behandling og/eller aktivisering er underlagt sosialtjenesteloven. Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål Aktiviteten må være knyttet til opplæring i fag Aktiviteten må stå under skoleeiers ledelse og ansvar.

10 Ot.prep. Nr 44 ( ) «Voksne som pga sykdom, skade eller ulykke har behov for fornyet grunnskoleopplæring, vil oftest falle inn under retten til spesialundervisning. Forskriften åpner for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter

11 Opplæringen kan utføres av assistenter, og da er læreren/spesialpedagogen ansvarlig for veiledningen av de. Opplæringsmålene knyttes til hvilke behov eleven har også utenom skolen Lærer/spes.ped samarbeide med bolig/jobbsted for å videreføre opplæringsmålene også til andre arenaer

12 Utfordringer... Hvilke opplæringsområde søkes det på? Hvem skriver søknaden? Vurdere om det er opplæring eller behandling/ rehabilitering... Samarbeide med boligpersonale om overføring av kunnskapen som eleven har tilegnet seg på skolen. OBS: lærere kontra andre faggrupper. Trå forsiktig! Samarbeidskontrakter mellom virksomhetene i de tilfellene der lærer underviser i bolig, eller opp mot opplæringsmål som skal direkte overføres til bolig.

13 Utfordringer... Mye møtevirksomhet med andre instanser; personalet på jobben, habiliteringstjenesten, boligpersonalet, logoped, avlastningsboligen, ansvarsgruppemøter (2 pr elev pr skoleår) Tid til møter, passe med tilstedeværelsen Tidsressurspott (utregning av denne byr på utfordringer) Undervisning både hjemme og ute..

14 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon

15 Utfordringer... Lærer har behov for opplæring av ulike tekniske hjelpemidler. Mye egenprodusert undervisningsmateriell

16 Utfordringer... Skyssproblematikk. ( 4A-7) a) - ikke har fullført grunnskole og som bur mer enn 4 km fra skolen. b) -behov for spesialundervisning på grunnskolens områder- uavhengig av om de har fullført grunnskole eller ikke- som har behov for skyss pga funksjonshemming, sykdom eller skade. Tilsyn i pauser. Kommer for tidlig, må ha tilsyn. Hva er undervisning? Hva er tilsyn?