Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger"

Transkript

1 Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1

2 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt samarbeid skjer på lokalt nivå. Stimulere til at spesialpedagogisk hjelp blir bedre forankret i barnehagen. 2

3 Mål for denne samlingen Gjennomgå lov og regelverk på dette området. Trekke fram utfordringer og spørsmål knyttet til systemene for spesialpedagogisk hjelp. Sørge for at vi får gode drøftinger rundt spesialpedagogisk hjelp. Identifisere de viktigste utfordringene når det gjelder spesialpedagogisk hjelp modell. Oppsummere og sammen finne fram til hvordan vi kan jobbe videre med å forbedre den spesialpedagogiske hjelpen til barn med behov for det. 3

4 Modell spesialpedagogisk hjelp Kommunens system for å ivareta barns rettigheter ift 5-7. Økonomi, organisering av spesialpedagoger, assistent og støttepedagog, vedtak. Barnehagenes strukturkvalitet. - Syrer, bemanning, organisering, planer, mål, aktiviteter, tiltak. Opplæringsloven 5-7 rett til spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. 4

5 Spesialpedagogisk hjelp Sentrale dokumenter er Opplæringsloven 5-7 og 5-3 Meld. St. 24: Framtidens barnehager Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp Meld.St.18 Læring og fellesskap 5

6 Opplæringsloven Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. 6

7 Spesialpedagogisk hjelp Barn som har behov for det har rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Det er ikke nedre grense for når retten inntrer. Barnets behov vurderes på selvstendig grunnlag ikke i forhold til utbytte eller barnehagens generelle tilrettelegging. Det er barnets eget utviklingspotensial som er vurderingsgrunnlag. PPT er sakkyndig instans for å avklare om et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen har plikt til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn som har behov for det og det fattes enkeltvedtak. Barnets rett til hjelp er uavhengig av barnehageplass retten kan gis på andre arenaer. Retten til spesialpedagogisk hjelp kan organiseres forskjellig. 7

8 Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Vurderingen av om et barn har behov skal gjøres på bakgrunn av barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger. Målsetningen om tidlig innsats skal tas høyde for når en gjør vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp. Diagnose er ikke avgjørende det er barnets behov for hjelp som skal vurderes. 8

9 Gangen i en sak om spesialpedagogisk hjelp Fase 1 - Før tilmelding og utredning Fase 2 - Tilmelding til PP-tjenesten Fase 3 - Sakkyndig vurdering av barnets behov Fase 4 Vedtak Fase 5 Planlegging og gjennomføring Fase 6 Evalueringsfasen 9

10 De sentrale dokumentene i saksgangen Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak 10

11 Sakkyndig vurdering Sakkyndig vurdering skal ta stilling til: Har barnet behov for spesialpedagogisk hjelp? Hvilket tilbud vil gi barnet en forsvarlig utvikling? Hvor detaljert skal en sakkyndig vurdering være? 11

12 Sakkyndig vurdering - forts Opplæringsloven 5-3 regulerer krav til sakkyndig vurdering. For barn som vurderes med tanke på rett til spesialpedagogisk hjelp skal sakkyndig vurdering utrede blant annet disse punktene: Barnets lærevansker eller forsinkede utvikling og andre forhold som har betydning for barnets utvikling. Realistiske mål for barnets utvikling og læring. Hva slags spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling? Sakkyndig vurdering skal videre tilrå: Omfang (angis i timer). Organisering bruk av assistent. Veiledning til personalet og foreldre. Innholdet i den spesialpedagogisk hjelpen barnet skal ha. 12

13 Sakkyndig vurdering som grunnlag for vedtak Drøft i grupper: Hva krever kommunen av PPT s sakkyndighetsarbeid? Er sakkyndig vurdering tilstrekkelig saksforberedende for vedtak kommunen fatter om spesialpedagogisk hjelp? Hvordan påser barnehagemyndigheten at PPT s sakkyndige vurderinger er tilfredsstillende for vedtaksorganet? 13

14 PPT i en posisjon preget av faglig skvis Kommunens sakkyndige instans Veiledende råd om barnets behov for spesialpedagogisk hjelp Tilrå tiltak og hjelp slik de mener best bidrar til at barnet har en forsvarlig utvikling. PPT må ha god svært god kjennskap til kommunens system for å gi spesialpedagogisk hjelp 14

15 Samarbeid mellom PPT og barnehagene: Drøft i grupper: Hvordan er samarbeidet mellom PPT og barnehagene i din kommune? Hvordan bidrar kommunen som barnehagemyndighet i dette samarbeidet? Hvor godt er kommunens «modell» eller system for tildeling av hjelp og spesialpedagogiske ressurser kjent? For barnehagene For PPT For spesialpedagogene 15

16 Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Det er de samme kravene til vedtak etter 5-7 som til vedtak etter 5-1. Det skal framgå tydelig av vedtaket hvilket tilbud barnet er tilbudt. Vedtaksorganet skal begrunne et eventuelt vedtak som ikke følger PPT s sakkyndige tilråding. Dette må kun skje etter samråd med foresatte. Det skal både i sakkyndig vurdering og i vedtak framgå hvem som skal organisere hjelpen og hvordan hjelpen skal organiseres. 16

17 Enkeltvedtak og kommunens ansvar Kommunens ansvar for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp går langt kommunen har ansvar for at barn som har retten faktisk får den. Uavhengig av hvor hjelpen gis. Barnets behov er avgjørende for hvordan hjelpen skal gis. 17

18 Enkeltvedtak hvilke utfordringer har dere knyttet til å fatte enkeltvedtak? 18

19 Spesialpedagogisk hjelp hvilket tilbud blir faktisk gitt? Spesialpedagogisk hjelp kan anses som den hjelpen som gis til barn med spesielle behov for å sikre en forsvarlig utvikling. Tradisjonelt har spesialpedagogisk hjelp ofte blitt gitt av en spesialpedagog i en til en oppfølging av et eller en gruppe barn. Mange regner nå spesialpedagogisk hjelp som langt videre, og definisjonene kan sprike mer? Spesialpedagogisk hjelp kan være systematisk hjelp til en utvikling som ikke følger normal progresjon, og innebære det akkurat dette barnet har behov for i en forsvarlig utvikling. Det er i mange saker systematisk hjelp i den motoriske, språklige, sosiale og intellektuelle utviklingen som er behovet, og denne kan som oftest gis i de daglige situasjonene i barnehagen. 19

20 Det faktiske tilbudet til barnet? Punkter til drøfting i grupper: Hvilket syn på spesialpedagogisk hjelp ligger til grunn for den måten hjelpen er organisert på i din kommune? Hvordan utformes det faktiske tilbudet til det enkelte barnet? Hvilke rammefaktorer er styrende for utformingen av tilbudet til barnet / barna? 20

21 Modell spesialpedagogisk hjelp Kommunens system for å ivareta barns rettigheter ift 5-7. Økonomisk, organisering av spesialpedagoger, assistent og støttepedagog, vedtak. Opplæringsloven 5-7 rett til spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. Barnehagen s strukturkvalitet - Syrer, avdelingsledere, avdelinger, planer med mål for året og aktiviteter, oppfølging av barnas utvikling 21

22 Hva skal til for at disse tre faktorene spiller sammen slik at tilbudet til barnet blir best mulig? 22

23 Barnehagen Lov og regelverk som regulerer den spesialpedagogiske hjelpen og barnas rettigheter. Barnehagemyndigheten Kommunens system for spes.pedhjelp PPT 23

24 Spesialpedagogisk hjelp - hva er de sentrale utfordringene på dette området? Drøft i gruppene. (Knytt gjerne samtalene til følgende punkter). Spesialpedagogisk kompetanse Barnehagens strukturkvalitet Kommunens system for å ivareta barns rett til spesialpedagogisk hjelp Regelverkskjennskap PPT Samarbeid mellom instanser Klager på spesialpedagogisk hjelp 24

25 Sentrale utfordringer forts. Hva kan Fylkesmannen bidra med i disse utfordringene? Hvordan kan det videre arbeidet på dette området se ut? 25

26 Veien videre 26

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer