Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats"

Transkript

1 Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats

2 1. Forord 2 2 Formål Oppbygging Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Barn før opplæringspliktig alder Elever i grunnskolen Tilpasset opplæring - elever i grunnskolen Pedagogisk psykologisk- tjeneste Sakkyndig vurdering barn før opplæringspliktig alder Sakkyndig vurdering elever i grunnskolen Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Individuell opplæringsplan (IOP)/ utviklingsplan (IUP) Evalueringsrapport Samarbeid med foresatte Individuell plan (IP) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehage Funksjon og ansvar for barnehage Oversikt over saksgang og ansvar i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp Rutiner for spesialundervisning i grunnskolen jfr. Kap 5 i opplæringsloven Funksjon og ansvar Oversikt over saksgang og ansvar i forbindelse med spesialundervisning Særskilt for ungdomstrinnet fritak for karakter Særskilt om fosterbarn plassert i en annen kommune Organisering og tilrettelegging 27 Revidert mai 2015

3 1. Forord Hammerfest kommune har som et av sine hovedmål å: Utvikle et mer helhetlig og kvalitativt tjenestetilbud Bedre det forebyggende arbeid gjennom tidlig innsats Sektor for barn og unge har følgende hovedmål i økonomiplanen for : Et barnehageog skoletilbud av høy kvalitet som medvirker til sosial utjevning og livslang læring, jfr, Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet. Alle barn og foreldre skal oppleve helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Delmål: 1. Bedre læringsutbytte og karakterer blant elever i skolen. 2. Økt kvalitet i arbeidet med fagplaner i barnehager og skoler. 3. Sikre at barnehager og skoler arbeider mer helhetlig, og større bevissthet om forholdet mellom system- og individnivå i arbeidet med barn og unge. 4. Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak skal gi redusert bruk av spesialundervisning. Det arbeides på mange ulike områder med primærforebyggende tiltak. Sektor for barn og unge har «Tidlig innsats» som et av sine satsningsområder. Tidlig innsats er forankret i nasjonale meldinger, og dekker et vidt felt i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Tidlig innsats betyr at vi skal iverksette tiltak for et barn/elev straks vi ser behov for det, og når som helst i året. Vi ønsker å prioritere forebygging. Det betyr at vi så tidlig som mulig skal gripe inn når det oppdages behov for ekstra innsats. Handlingsplaner og rutiner skal være veiledende for arbeidet. Handlingsplaner: Språk og kommunikasjon i barnehage og skole, 0-7 år Språklig bevissthet som grunnlag for lesing og skriving førskole Leseopplæring trinn ( RSK) Matematiske ferdigheter i barnehage og skole Kosthold og fysisk aktivitet i barnehage og skole Sosial kompetanse og læringsmiljø i barnehage og skole Rutiner: Spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen Overganger

4 Planene er samlet sett gjennomgående fra 0-16 år. Før fødsel Spedbarn Barnehage Barne- skole Ungdomskole Vg skole Den enkelte planen: har helhetlig perspektiv på utvikling og læring har fokus med utgangspunkt i de ulike alderstrinnene har fokus på å sikre gode overganger fra barnehage til skole og mellom trinnene bygger på eksisterende kunnskap og strategier/metoder som fungerer Handlingsplanene og rutinene for de ulike områdene er utarbeidet av tverrfaglige arbeidsgrupper bestående av representanter fra skole, barnehage, PPT, helsesøstertjeneste og barneverntjenesten. De ulike planene skal implementeres i alle barnehager i tidsrommet 2012/2014. Planene skal følges i alle skoler og barnehager i Hammerfest kommune. Implementeringen planlegges i den enkelte virksomhet, og arbeidet inngår i den enkelte enhets virksomhetsplan. Det forutsettes et nært samarbeid mellom enhetene i sektoren og andre det er naturlig å trekke inn i arbeidet. Alle planene vil bli evaluert etter utprøving vår /høst 2014 og vurdert endret. Rutinen er utarbeidet av Trine Hansen; Arve Paulsen og Unn Wenche Slettvoll.

5 2 Formål Formålet med etablering av nye rutiner er at alle barn under opplæringspliktig alder og elever i grunnskolen i Hammerfest, skal få ivaretatt sine individuelle rettigheter med hensyn til spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning. Rutinene skal gi oversikt og støtte i arbeidet slik at krav til saksbehandling/forvaltning blir ivaretatt i tråd med lovverket. De nye rutinene skal sikre at roller og ansvar i arbeidet er kjent og avklart. 2.1 Oppbygging Rutinebeskrivelsen gir en oversikt over lovverket og retningslinjer for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning for elever i grunnskolen. Dokumentet omhandler videre rutiner og saksgang, og definerer ansvarsområder i arbeidsprosessen. Rutinene for spesialpedagogisk hjelp i barnehage inkluderer også begrepet tilleggsressurser, dvs ressurser som kan gis til barn med særskilt hjelp og støtte. Slike ressurser gis ofte i tillegg til spesialpedagogisk hjelp, men kan også tildeles som en styrking til en barnegruppe med særlige utfordringer. Skjemaene som skal benyttes i ulike deler av prosessen ligger som vedlegg. 2.2 Lover og forskrifter Rutiner for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning er basert på følgende dokumenter: Opplæringsloven Barnehageloven Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet 2009 St.meld.nr.16 ( ) og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring St.melding.nr 41 ( ) Kvalitet i barnehagen St. meld. nr.18. ( ) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. St. melding 20 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsløftet

6 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Opplæringsloven 5-7 Retten til spesialpedagogisk hjelp for barn og unge under opplæringspliktig alder er hjemlet i opplæringsloven 5-7. Vilkår for spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et «særlig behov». Hva som er «særlig behov» er en skjønnsmessig vurdering og må vurderes ut fra barnets behov og ikke ut fra barnehagens tilpasning/ tilrettelegging, utbytte og likeverd. Opplæringsloven 5-1 Retten til spesialundervisning i grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven 5-1. Spesialundervisning skal gis til elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen har et ansvar for å fange opp elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Et sentralt prinsipp i opplæringen er prinsippet om likeverd. Prinsippet om likeverd handler om at alle elevene skal bli møtt med utfordringer de kan strekke seg etter, og at ingen elever skal diskvalifiseres fra fellesskapet på grunnlag av forutsetninger, interesser, talent, kjønn og alder, samt sosial, geografisk, kulturell eller språklig bakgrunn. 3.1 Barn før opplæringspliktig alder Opplæringsloven 5-7 Barn før opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. I en vurdering av barnets behov vil det være aktuelt å se på barnets utvikling, læring, evner, og forutsetninger for eksempel om barnet utvikler seg senere enn det som er normalt for alderen. Skillelinjene mellom spesialpedagogisk hjelp og allmennpedagogisk hjelp kan ses i lys av om tiltaket er rettet mot hele gruppen eller kun rettet mot barnet som har særlige behov. Hjelpen kan omfatte tilbud om foreldrerådgiving, eller veiledning til personalet i barnehagen. Hjelpen kan også omfatte lekotekvirksomhet, trening- og andre stimuleringstiltak. Det kan også dreie seg om motorisk, språklig eller annen hjelp som er grunnleggende for den senere utviklingen til barnet.

7 3.2 Elever i grunnskolen Opplæringsloven 5-1 Når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har eleven rett til spesialundervisning 5-1. «Den ordinære opplæringen» omhandler undervisning som bygger på læreplanens: generelle del, vårt verdigrunnlag og menneskesyn prinsipper for opplæring, regelverket skolen styres etter læreplan for fag, grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene Prinsippet om likeverdig opplæring er utgangspunkt for vurdering av behovet i retten til spesialundervisning. Det vil si at elever med behov for spesialundervisning har krav på et opplæringstilbud som er likeverdig med det tilbudet andre elever får. Alle elever skal få realistiske utfordringer å strekke seg etter. Ingen skal utelukkes. Det er viktig at lærere i skolen og PPT har et reflektert og omforent syn på hva som er et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. 3.3 Tilpasset opplæring - elever i grunnskolen Opplæringsloven 3-1 Tilpasset opplæring er et virkemiddel for læring. Alle elevene skal i arbeid med fag møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg etter. Det betyr at undervisningen skal tilpasses i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å lære. Alle elever har rett til tilpasset opplæring uansett om eleven følger ordinær opplæring eller har spesialundervisning. Tilpasset opplæring er en tilrettelegging for læring som blant annet kan kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter eller læremidler som skal sikre at eleven får et best mulig utbytte. Det er et siktemål at flest mulig skal ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det er derfor viktig å vurdere om tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen kan gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Dersom tilpasninger innenfor det ordinære ikke gir tilfredsstillende utbytte, kan eleven ha rett til spesialundervisning. Eleven skal i så tilfelle henvises PP-tjenesten som skal utarbeide en sakkyndig vurdering av behovene 5-3.

8 3.4 Pedagogisk psykologisk- tjeneste. PPT er kommunen sakkyndige instans Opplæringsloven 4A-2, 5-3,5-4,5-6 og 5,7. PPT skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever med utviklingen, eller har en vanskelig opplæringssituasjon. PPT skal gi råd og veiledning for å tilrettelegge for barn, unge og voksne som trenger det. PPT skal ta utgangspunkt i vurderinger som er gjort ved barnehagen/skolen og i tillegg foreta eget utredningsarbeid (observasjon, samtaler, ulike tester/ kartlegginger). Det betyr at når PPT gjør vurderinger av elevens behov, er det viktig å se barnet/elevens helhetlige forutsetninger for læring og barnehagen/skolens rammevilkår. F.eks. læringsmiljø, sosiale faktorer, og organiseringer. Det vil si at informasjon bl.a. skal innhentes fra barnet/eleven, barnet/elevens foresatte, barnet/elevens lærer/pedagogiske leder. Pedagogisk rapport skal oppsummere arbeidet med saken før henvisning til PPT. Pedagogisk rapport skal ligge ved henvisningen til PPT Sakkyndig vurdering barn før opplæringspliktig alder Opplæringsloven 5-3 Den sakkyndige vurderingen skal konkludere med om barnet har behov eller ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp, og eventuelt hvilket tilbud som skal gis. I den sakkyndige vurderingen skal det blant annet utredes og tas standpunkt til: Sen utvikling eller lærevansker og/eller andre forhold som er viktig for barns utvikling. Realistiske mål for utvikling og læring hos barnet. Hvilken spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling.

9 3.4.2 Sakkyndig vurdering elever i grunnskolen Opplæringsloven 5-3 Sakkyndig vurdering skal konkludere om eleven har behov eller ikke behov for spesialundervisning, og eventuelt hvilket tilbud som bør gis. Sakkyndige vurderingen har to hovedelementer: a) Utredning av læreforutsetninger og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet b) Tilrådning om hvilken opplæring som vil gi eleven et forsvarlig utbytte Sakkyndig vurdering skal utdype og konkretisere innhold, omfang og organisering av spesialundervisning. I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig med en sakkyndig vurdering hvert tredje år. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det må tas hensyn til eventuelle endringer som kan tilsi ny vurdering. Sakkyndig vurdering er ikke bindende, men en rådgivende uttalelse til den som fatter vedtak. PPT har plikt å rådføre seg med elev og foresatt i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning, og det skal legges stor vekt på deres synspunkt, jf tredje ledd. Når eleven er 15 år er det eleven selv som samtykker. Elever som er 15 år kan også selv kreve at skolen gjør undersøkelser om behov for spesialundervisning. 3.5 Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Opplæringsloven 5-3 Enkeltvedtaket skal sette rammene for den opplæring som eleven skal ha. Etter at PPT har oversendt sakkyndig vurdering til barnehage/skole skal barnehagefaglig ansvarlig/rektor fatte enkeltvedtak. Det skal alltid fattes enkeltvedtak enten PPT har konkludert med at eleven/barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller ikke. Dersom enkeltvedtaket gir rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, skal enkeltvedtaket være individualisert. Det skal beskrive innhold, omfang og organisering av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Rettigheter og plikter er knyttet til enkeltvedtak, og enkeltvedtaket setter rammen for hvilken spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning barnet/eleven har krav på. I Hammerfest kommune er det rektor som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen. Barnehagefaglig ansvarlig fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Foresatte må samtykke før det fattes enkeltvedtak om å iverksette spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

10 Enkeltvedtaket skal være skriftlig. Dersom enkeltvedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, stilles det krav til utfyllende begrunnelse ( 5-3 siste ledd). Det skal gå fram hvordan kommunen mener at barnet/eleven likevel får et opplæringstilbud som fyller retten til et forsvarlig opplæringstilbud ( 5.1/ 5.7). a) Enkeltvedtak for barn under opplæringspliktig alder skal utformes på grunnlag av et barnehageår. b) Enkeltvedtak i skolen skal utformes på grunnlag av opplæringsårets lengde. Når enkeltvedtaket er fattet skal foresatte underrettes skriftlig. Underretning skal gis "så snart som mulig". Foresatte har krav på en begrunnelse av enkeltvedtaket og de har klagerett. Informasjon om retten til å klage skal ligge ved enkeltvedtaket. 3.6 Individuell opplæringsplan (IOP)/ utviklingsplan (IUP) Opplæringsloven 5-5 IOP/IUP skal være en operasjonalisering av det som er fastsatt i enkeltvedtaket og være et arbeidsredskap for skolen/lærer. Når en elev har enkeltvedtak som gir han/henne rett til spesialundervisning, må skolen planlegge og utforme et tilbud til eleven ( 5-5) i en individuell opplæringsplan (IOP). IOP skal utformes på grunnlag av sakkyndige vurderingen fra PPT og skolens enkeltvedtak. IOP skal utformes i samarbeid med eleven og foresatte, og det skal legges stor vekt på deres syn ( 5-4). I alt arbeid med IOP skal SAMPRO brukes. SamPro er vårt nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for alt arbeid knyttet til Individuell Opplæringsplan. I Hammerfest kommune er det bestemt at det for barn under opplæringspliktig alder som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det utformes en individuell utviklingsplan (IUP). Hensikten med IOP/IUP er å utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. IOP/IUP skal være et arbeidsredskap som skal beskrive mål og innhold.

11 3.7 Evalueringsrapport Opplæringsloven 5-5 Det skal skrives en rapport som evaluerer om målene i IOP/IUP er nådd og om det er behov for justeringer. Målene må derfor være så tydelig og konkrete at det blir mulig å kunne dokumentere effekten av tiltak og grad av måloppnåelse. Rapporten utarbeides høst og vår for barnehage, og skole leverer en årsrapport. Barnehagens rapport sendes foresatte, med kopi til PPT og barnehagefaglig ansvarlig. o Rapportene skal ferdigstilles og sendes innen 1.desember og 1.juni. Skolens rapport sendes foresatte med kopi til PPT. o Rapporten skal ferdigstilles og sendes innen 1. juni 3.8 Samarbeid med foresatte Opplæringsloven 5-4 Samarbeid med foresatte er en lovpålagt oppgave. Foresatte skal gi samtykke til henvisning til PP-tjenesten. Foresatte og eller eleven selv (etter fylte 15 år) kan henvise direkte til PPT. Foresatte skal inkluderes i alle faser (Opplæringsloven 3.1, 5.1,5.7) 3.9 Individuell plan (IP) Alle elever med behov for langvarige og koordinerte helse- og eller sosiale tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. IOP/IUP kan være en del av IP, men den kan ikke erstatte IP, eller motsatt. Skole/barnehage er plikt til å delta i arbeidet med å lage en IP. Plikten er avgrenset til tilfeller der barnehage/skolens samarbeid er nødvendig for å ivareta elevens behov for helhetlig, koordinert og individuell tilpasset tjenestetilbud. Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter bli oppfylt.

12 4. Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehage 4.1 Funksjon og ansvar for barnehage Funksjon Ansvar Påse at kommunens system blir fulgt slik at alle barn får Sektor for Barn ivaretatt sine individuelle rettigheter i tråd med lovverket. og unge Sektor for Barn og unge er klageinstans og avviksmottaker Fatte enkeltvedtak om ressurs til spesialpedagogisk hjelp. Fatte vedtak om tilleggsressurs. Sikre et forsvarlig barnehagetilbud for alle barn. Styrer/ Virksomhetsleder Sikre at barnehagen gjør nødvendige undersøkelser dersom det er bekymring for et barnets trivsel, utvikling og læring. Dokumenteres i skjema samtale med foresatte -bekymring om et barns trivsel, utvikling eller læring Sikre at foresatte får informasjon/ veiledning og blir hørt i forbindelse med søknad om spesialpedagogisk hjelp, samt at de er deltagende i hele prosessen. Vurdere behov for tilleggsressurser og evt. søke om slike. Innhente sakkyndig vurdering fra PPT. Sikre at IUP, pedagogisk rapport og halvårsrapport skrives når det er krav om det. Pedagogisk leder/ Barnehagelærer Sørge for å melde fra til styrer ved mistanke om at et barn ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinært tilbud. Arbeidet dokumenteres i skjema samtaler med foresatte- bekymring om et barns trivsel, utvikling eller læring Fylle ut henvisningsskjema til PPT i samarbeid med styrer Sørge for at foresatte er deltagende i hele prosessen. Delta i ansvarsgruppe. Fagarbeider/ assistent Gjennomføre tiltak basert på veiledning fra pedagogisk leder/støttepedagog Delta i planlegging- og evalueringsarbeidet. Foresatte Gi samtykke til henvisning til PPT Aktiv samarbeidspart i arbeidet med IUP Delta i ansvarsgruppe, dersom dette opprettes. PPT utarbeider sakkyndig vurdering PPT Utrede/kartlegge Bistå med råd og veiledning overfor barnehage, og foresatte Delta i ansvarsgruppe Bidra med kurs og delta i utviklingsarbeid på systemnivå

13 Handlingssirkel

14 4.2 Oversikt over saksgang og ansvar i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp Område Tiltak Ansvar Fase 1.1 Barnehagen/foresattes mistanke om at barnet har særlige behov Dersom pedagogisk leder, førskolelærer eller foresatte har bekymringer for barnets trivsel, utvikling eller læring har pedagogisk leder varslingsplikt til styrer som skal iverksette undersøkelser. Barnehagen har et selvstendig ansvar for å undersøke om barnet har særlige behov. Pedagogisk leder har plikt å melde fra til styrer som har plikt å behandle saken. Fase 1.2 Samtale med foresatte Pedagogisk leder tar kontakt med foresatte og redegjør for barnehagens bekymring angående barnets trivsel, utvikling eller læring.. Foresattes synspunkter inkluderes. Det skrives referat hvor avtaler og tiltak for videre arbeid dokumenteres. Skjema del 1 samtaler med foresatte bekymring om et barns trivsel, utvikling, eller læring Pedagogisk leder Fase 1.3 Styrer og pedagogisk leder foretar en kartlegging av barnets behov. Kartlegging og observasjon Styrer Fase 1.4 Tiltak Med bakgrunn i kartlegging/observasjoner, og med samtykke fra foresatte iverksettes tiltak innenfor barnehagens nåværende rammer. Barnehagen skisserer de konkrete tiltakene som skal iverksettes. Tiltakene dokumenteres i skjema del 2 samtaler med foresatte bekymring om et barns trivsel, utvikling, eller læring Aktuelle tiltak kan være: Individuell/gruppetrening- knyttet direkte til barnets behov Omorganisering Styrer

15 Område Tiltak Ansvar Fase 1.5 Effektvurdering av tiltak. Effekt av tiltak vurderes. Det tas stilling til om tiltakene skal justeres, avsluttes, eller om saken skal henvises til PP-tjenesten for nærmere utredning, og vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Dokumenteres i skjema del 3 samtaler med foresatte bekymring om et barns trivsel, utvikling, eller læring Styrer Dersom barnehagen ikke kan avhjelpe barnets behov innenfor barnehagens rammeverk, må barnehagen foreta en formell henvisning til PP-tjenesten, jfr. opplæringsloven 5-7. Dette gjøres ved at styrer ber PP-tjenesten foreta en sakkyndig vurdering av barnets særlige behov. Med bakgrunn i skjema del 1-3 samtaler med foresatte bekymring om et barns trivsel, utvikling, eller læring utarbeider barnehagen en pedagogisk rapport som legges med henvisningen. Foresatte kan kreve sakkyndig vurdering, jfr. 5-4 og 5-3, også etter at barnehagen har gjort sine undersøkelser. Barnehagen skal da henvise barnet til PP-tjenesten. Fase 1.6 Henvisning PPT. Styrer ber foresatte om samtykke til at PP-tjenesten kan utarbeide sakkyndig vurdering. I praksis gjøres dette ved å fylle ut og skrive under henvisningsskjema til PPT. Pedagogisk rapport som oppsummerer barnehagens arbeid fra kartlegging av barnet særlige behov til effektvurdering av tiltak. Dvs. fase skal ligge ved henvisningen til PPT. Styrer

16 Område Tiltak Ansvar Fase 2.1 Henvisning PP-tjenesten Fase 2.2 Inntakssamtaler Fase 2.3 Utredning Fase 2.4 Tilbakemelding PPT mottar henvisning jfr. opplæringsloven 5.7. Foresatte og barnehage mottar brev om at saken er mottatt PPT, med tidsanvisning for beregnet oppstart av arbeidet. Ved oppstart av sak vil kontaktperson fra PPT kontakte foresatte og barnehagen. I første samtale mellom PPT og foresatte gjennomgås henvisningen. PPT innhenter informasjon fra hjemmet om hvordan de opplever barnets vansker. PPT skisserer videre arbeid i saken. PPT vil foreta nødvendige utredninger gjennom kartlegging, observasjoner og samtaler med involverte parter. PPT drøfter resultatene fra utredningene med foresatte og barnehagen og nødvendige tiltak foreslås. Dersom tiltakene ikke kan ivaretas innenfor barnehagens nåværende rammer, kan det gi rett til spesialpedagogisk hjelp 5.7 og /eller tilleggsressurser. PPT har plikt å rådføre seg med foresatte i arbeidet med å utforme tilbud om spesialpedagogisk hjelp jfr PPT PPT PPT PPT

17 Område Tiltak Ansvar Fase 2.5 PPT utarbeider sakkyndig vurdering En sakkyndig vurdering 5.3 er todelt, en utredningsdel og tilrådingsdel. Utredningen skal svare på: Sen utvikling eller lærevansker hos barnet og andre forhold som er viktige for barnets utvikling 5.3. Tilrådningen skal omtale følgende momenter 5-3 andre ledd: Den sakkyndige vurderingen er ikke bindende for Realistiske mål for barnets utvikling og læring kommunen, men er en Hva slags spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling rådgivende uttalelse til den som skal fatte enkeltvedtak Eventuelle behov for tilleggsressurs Skal utdypes i form av: PPT Innholdet i spesialpedagogisk hjelp Organisatorisk gjennomføring av spesialpedagogiske hjelp Omfanget av spesialpedagogiske hjelp Forslag til omfang av evt. tilleggsressurs Den sakkyndige vurderingen må synliggjøre om det kan være nødvendig med bruk av assistent for å oppfylle retten etter 5.7. (tilleggsressurs) PP-tjenesten skal rådføre seg med foresatte i arbeidet med å utforme tilbudet om spesialpedagogisk hjelp, og skal legge stor vekt på deres synspunkter, jf. & 5-4 tredje ledd. Sakkyndig vurdering skal sendes til barnehagen, med kopi til foresatte og barnehagefaglig ansvarlig i sektoradm.

18 Område Tiltak Ansvar Fase 3.1: Vedtak om rett til spesialundervisning Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndig vurderingen, må det fremgå hva avviket består i, og hvordan endringene skal gi et forsvarlig opplæringstilbud. Foresatte, barnehage og barnehagefaglig ansvarlig mottar sakkyndige vurdering. Sektor for Barn og unge fatter enkeltvedtak, på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Enkeltvedtaket må være i samsvar med reglene i opplæringsloven kapittel 5 og forvaltningsloven. Vedtaket skal si noe om barnets særlige behov, og skal være så konkret og fullstendig at det ikke er tvil om hva tilbudet går ut på. Vedtaket skal definere: innholdet i hjelpen organisatorisk gjennomføring omfang av spesialpedagogisk hjelp, evt. behov for tilleggsressurs Vedtaket skal henvise til sakkyndig vurdering. Sektor for Barn og unge Fasen avsluttes med at enkeltvedtaket sendes til foresatte med kopi til barnehagen og PPT. Foresatte har rett til å klage på enkeltvedtaket. Informasjon om klagebehandling skal vedlegges enkeltvedtak. Jfr. opplæringsloven 5-1, 5-3, 5-4 og forvaltningsloven. NB! Vedtak om tilleggsressurs i kommunale barnehager defineres ikke som et enkeltvedtak. Vedtak om tilleggsressurs til private barnehager, skal gis som et enkeltvedtak.

19 Fase 3.2: Utarbeiding av Individuell utviklingsplan (IUP) Arbeidet med IUP skal starte på et så tidlig tidspunkt som mulig. Barnehagens pedagogiske rapport og sakkyndig vurdering kan legges til grunn for startarbeidet. I Hammerfest kommune er det krav at alle barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal ha en individuell utviklingsplan. IUP skal utarbeides med bakgrunn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, og den skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er truffet. IUP skal redegjøre for følgende: mål for hjelpen innhold i hjelpen hvordan hjelpen skal gjennomføres IUP skal sendes foresatte, med kopi til PPT og barnehagefaglig ansvarlig. Område Tiltak Ansvar Styrer / pedagogisk leder Fase 3.3: Evaluering av tiltak som er iverksatt på grunnlag av barnets særskilte behov. Tiltakene i IUP skal evalueres fortløpende. Barnehagen skal utarbeide halvårsrapport for spesialpedagogisk hjelp. Halvårsrapporten av IUP skal gi en skriftlig oversikt over: Mål og måloppnåelse I hvilken grad har oppsatte mål hatt effekt på barnets vansker? I hvilken grad har oppsatte mål og tiltak fortsatt relevans eller bør det gjøres andre justeringer i forhold til innhold, organisering og omfang av spesialpedagogisk hjelp? Foresatte skal trekkes aktivt med i vurderingen av barnets trivsel, læring og utvikling. Halvårsrapporten skal sendes foresatte, med kopi til PPT og barnehagefaglig ansvarlig. Styrer

20 5. Rutiner for spesialundervisning i grunnskolen jfr. Kap 5 i opplæringsloven 5.1 Funksjon og ansvar Funksjon Skoleeier Rektor/ Virksomhetsleder Sos.ped Kontaktlærer/ Ansvarlig lærer Fagarbeider/ assistent Foresatte PPT Ansvar Påse at kommunens forsvarlige system blir fulgt slik at alle elever får ivaretatt sine individuelle rettigheter i tråd med lovverket. Skoleeier er klageinstans og avviksmottaker Sikre et forsvarlig skoletilbud for alle elever. Sikre at skolen gjør nødvendige undersøkelser dersom det er bekymring for en elev, som dokumenteres i skjema samtaler med foresatte - bekymring om en elevs trivsel, utvikling eller læring. Sikre at foresatte får informasjon/ veiledning og blir hørt i forbindelse med søknad om spesialpedagogisk ressurs, samt at de er deltagende i hele prosessen. Innhente sakkyndig vurdering fra PPT. Fatte enkeltvedtak om ressurs til spesialpedagogisk hjelp. Følge opp kartlegging av alle elever og være en aktiv samarbeidspartner i utvikling og oppfølging av tiltak i spesialundervisning. Være en drøftingspartner og tilrettelegger for tidlig innsats dersom skolen har bekymring for en elevs trivsel, utvikling og læring. I samarbeid med kontaktlærer, sørge for utfylling av henvisningsskjema og pedagogisk rapport. Delta i ansvarsgruppe. Ansvar for å melde fra til rektor om mistanke om at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Oppfølging av bekymringen dokumenteres i skjema samtaler med foresatte bekymring om en elevs trivsel, utvikling eller læring. I samarbeid med sos.ped, fylle ut henvisningsskjema til PPT. Ansvarlig for utfylling av pedagogisk rapport. Ansvarlig for at foresatte er deltagende i hele prosessen. Ved vedtak om spesialundervisning sørge for at tiltak blir iverksatt og evaluert i SAMPRO. Delta i ansvarsgruppe. Gjennomføre tiltak basert på veiledning fra pedagog. Delta i planlegging- og evalueringsarbeidet. Gir samtykke til henvisning til PPT Aktiv samarbeidspart i arbeidet og evaluering i IOP Sakkyndig instans Utrede/kartlegge Bistå med råd og veiledning overfor skole, og foresatte Delta i ansvarsgruppe Bidra med kurs og delta i utviklingsarbeid på systemnivå

21 Handlingssirkel

22 5.2 Oversikt over saksgang og ansvar i forbindelse med spesialundervisning Område Tiltak Ansvar Fase 1.1 Skolens bekymring om eleven har et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring Fase 1.2 Samtale med foresatte Dersom lærer eller foresatte har bekymringer for en elevs trivsel, utvikling eller læring har lærer varslingsplikt til rektor. Skolen har et selvstendig ansvar for å undersøke om eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Lærer tar kontakt med foresatte og redegjør for skolens bekymring angående trivsel, utvikling eller læring, og ber om foresattes synspunkt. Det skrives referat hvor bekymring og avtaler for videre arbeid dokumenteres. Skjema del 1 samtale med foresatte bekymring for en elevs trivsel, utvikling eller læring Rektor har ansvar for å behandle saken. Rektor Kontaktlærer Fase 1.3 Kartlegging og observasjon Fase 1.4 Tiltak Lærer inkluderer skolens sos.ped og i samarbeid foretas en kartlegging/observasjon av elevens læringsmiljø og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Oppsummering av kartlegging/observasjoner dokumenteres. Skjema del 2 samtale med foresatte bekymring for en elevs trivsel, utvikling eller læring Etter samtykke fra foresatte iverksetter skolen tiltak innenfor den ordinære opplæringen ( 5-4). Skole/kontaktlærer/faglærer skisserer konkrete tiltak som blir iverksatt. Tiltak dokumenteres i Skjema del 2 samtale med foresatte bekymring for en elevs trivsel, utvikling eller læring Aktuelle tiltak kan være: Intensive kurs/sosialpedagogiske tiltak Differensiering av arbeidsmengde og nivå Endre undervisningsmetoder Styrking av klasse-/ grupperessurser Omorganisering Rektor Sos.ped Kontaktlærer Faglærer Rektor Sos.ped Kontaktlærer Faglærer

23 Område Tiltak Ansvar Fase 1.5 Effektvurdering av tiltak innenfor det ordinære. Effekten av tiltakene innenfor det ordinære vurderes. Det tas stilling til om tiltakene skal justeres, avsluttes, eller om saken skal henvises til PP-tjenesten for nærmere utredning, og vurdering av spesialpedagogiske behov. Dokumenteres i skjema del 3 samtale med foresatte bekymring for en elevs trivsel, utvikling eller læring Rektor Sos.ped Kontaktlærer Faglærer Dersom skole/foresatte vurderer at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, henvises eleven til PP-tjenesten skjema samtale med foresatte Bekymring for en elevs trivsel, utvikling eller læring oppsummeres og vedlegges pedagogisk rapport. Skjemaet dokumenterer avtaler, tiltak og vurdering av tiltak som er gitt innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Rektor ber foresatte gi samtykke til at PP-tjenesten kan utarbeide sakkyndig vurdering. I praksis gjøres dette ved å fylle ut og skrive under henvisningsskjema. Fase 1.6 Henvisning PPT Pedagogisk rapport som oppsummerer skolens arbeid fra skolens bekymring fase 1.1 til evaluering av tiltak 1.6 skal legges ved henvisning til PP-tjenesten. Foresatte kan kreve sakkyndig vurdering, jfr. 5-4 og 5-3, også etter at skolen har gjort sine undersøkelser. Skolen skal da henvise eleven til PP-tjenesten. Rektor

24 Område Tiltak Ansvar Fase 2.1 PPT mottar henvisning jfr. opplæringsloven 5.3. Henvisning PP-tjenesten Foresatte og skole mottar brev om at saken er mottatt PPT, med tidsanvisning for beregnet oppstart av arbeidet. PPT Fase 2.2 Inntakssamtaler Ved oppstart av sak vil kontaktperson fra PPT kontakte foresatte og skole. I første samtale mellom kontaktperson på PPT og foresatte/evt. elev gjennomgås henvisningen. PPT innhenter informasjon fra hjemmet om hvordan de opplever barnets vansker. PPT skisserer videre arbeidet i saken. PPT Fase 2.3 Utredning PPT vil foreta nødvendige utredninger gjennom kartlegging, observasjoner og samtaler med involverte parter. PPT Fase 2.4 Tilbakemelding PPT drøfter resultatene fra utredningene med foresatte og skolen og nødvendige tiltak foreslås. Dersom tiltakene ikke kan ivaretas innenfor det ordinære opplæringstilbudet, gir det rett til spesialundervisning 5.1. PPT har plikt å rådføre seg med foresatte i arbeidet om å utforme tilbud om spesialundervisning, jfr. 5-4 tredje ledd PPT

25 Område Tiltak Ansvar Fase 2.5 PPT utarbeider sakkyndig vurdering 5.3. Den sakkyndige vurderingen er ikke bindende for kommunen, men er en rådgivende uttalelse til den som skal fatte enkeltvedtak En sakkyndig vurdering 5.3 er todelt, en utredningsdel og tilrådingsdel. Utredningen skal svare på: Elevens lærevanske og andre særlige forhold som er viktig for opplæringen. Tilrådningen skal omtale følgende momenter 5-3 andre ledd: Realistiske opplæringsmål for eleven Om en kan hjelpe på vanskene innenfor den ordinære opplæringen Hvilken opplæring gir et forsvarlig opplæringstilbud Skal utdypes i form av: PPT Innholdet i spesialundervisningen Den organisatoriske gjennomføringen av spesialundervisningen Omfanget av spesialundervisningen Samarbeid med hjemmet, & 5-4 tredje ledd» Tilbodet om spesialundervisning skal så langt som råd er, formast i samarbeid med eleven og foreldra, og det skal leggjast stor vekt på deira syn». Sakkyndig vurdering skal sendes til skolen, med kopi til foresatte.

26 Område Tiltak Ansvar Fase 3.1: Vedtak om rett til spesialundervisning Dersom skoleeier avviker fra den sakkyndig vurderingen, må det klart fremgå hva avviket består i, og hvordan endringene skal gi et forsvarlig opplæringstilbud. Etter at skolen har mottatt sakkyndige vurdering, skal rektor vurdere om eleven har rett til spesialundervisning, jfr Rektor fatter et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket må være i samsvar med reglene i opplæringsloven kapittel 5 og forvaltningsloven. Vedtaket skal beskrive elevens behov og hva som utgjør et forsvarlig opplæringstilbud. Det skal angi konkrete mål for opplæringen og evt. avvik fra læreplaner. Vedtaket skal være så konkret og fullstendig at det ikke er tvil om opplæringstilbudet. Vedtaket skal definere: Rektor innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen omfanget av spesialundervisning Fasen avsluttes med at enkeltvedtaket sendes til elev og foresatte. Foresatte og elev har rett til å klage på enkeltvedtaket. Informasjon om klagebehandling skal vedlegges enkeltvedtak. Jfr. opplæringsloven 5-1, 5-3, 5-4 og forvaltningsloven.

27 Område Tiltak Ansvar Fase 3.2: Utarbeiding av Individuell opplæringsplan (IOP) Arbeidet med IOP skal starte på et så tidlig tidspunkt som mulig. Skolens pedagogiske rapport og sakkyndig vurdering kan legges til grunn for startarbeidet. Fase 3.3: Evaluering Individuelle opplæringsplan må utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. IOP er skal lages i SAMPRO, og skal redegjøre for følgende: Mål for opplæringen Innholdet i opplæringen Hvordan opplæringen ellers skal drives Elevens IOP må samordnes med klassens plan. Det skal fremgå i hvilke fag og deler av et fag der det skal gis spesialundervisning, jf. enkeltvedtaket, og i hvilke fag eller deler av fag eleven skal følge planen for den ordinære undervisningen. Tiltakene i IOP skal evalueres fortløpende i SAMPRO. I tillegg er det er et krav i 5-5 annet ledd at skolen skal utarbeide en årsrapport for alle elever med spesialundervisning og IOP. Evalueringen skal inneholde: Kontaktlærer/ ansvarlig lærer Kontaktlærer/ ansvarlig lærer Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over måloppnåelse og effekten av tiltak i spesialundervisningen (IOP). I hvilken grad undervisningen hatt effekt på elevens vansker? I hvilken grad har oppsatte mål og tiltak fortsatt relevans eller bør det gjøres andre justeringer i forhold til innhold, organisering og omfang av spesialundervisningen? Elevene/Foresatte skal trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring og utvikling.

28 5.3. Særskilt for ungdomstrinnet fritak for karakter Ifølge 3-6 i forskrift til opplæringsloven kan elever med IOP fritas fra karakter. Når eleven får opplæring etter IOP, avgjør foresatte om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Det gjelder bare i fag der eleven får opplæring etter slik plan. I fag det blir gitt både muntlig og skriftlig karakter, kan foresatte til elev med IOP i faget velge om eleven skal ha bare muntlig eller skriftlig karakter. Dersom det vurderes at elever skal fritas for vurdering med karakter, skal eleven og foresatte får nødvendig veiledning om hva dette innebærer og hvordan dette påvirker videre skolegang for eleven. 5.4 Særskilt om fosterbarn plassert i en annen kommune I noen tilfeller kan barnevernstjenesten plassere barn i fosterhjem i en annen kommune. Barnevernstjenesten i hjemkommunen har imidlertid ansvaret for barnet den tiden barnet er i fosterhjem. I forskrift til opplæringsloven 18-1 er det gitt bestemmelser om at formelt sett skal hjemkommunen fatte enkeltvedtaket om spesialundervisning. Hjemkommunen skal også dekke utgifter til undervisning og tilleggsressurser for barn som bor i fosterhjem i en annen kommune. Den sakkyndige vurderingen skal imidlertid gjøres av fosterhjemskommunen. Skolen må også sørge for at hjemkommunen får en kopi av den sakkyndige vurderingen, IOP samt av den halvårlige rapporten. 5.5 Organisering og tilrettelegging Ifølge opplæringsloven 8-2 kan elever deles i grupper, men ikke etter faglig nivå. Det betyr at elever normalt ikke kan flyttes permanent ut av den gruppen eleven normalt tilhører. Det er viktig at alle elever sikres et arbeidsfelleskap. Retten til spesialundervisning etter opplæringsloven omfatter også utstyr som er nødvendig for å undervisningen. En del av hjelpemidlene kan omfattes av folketrygdloven Etter denne bestemmelsen gjelder det blant annet skolehjelpemidler, med unntak av læremidler. Hjelpemidler vil fortrinnsvis bli gitt som utlån og vanligvis gjennom NAV hjelpemiddelsentralen. De foresatte må selv søke til NAV, gjerne med en begrunnelse fra PPT eller annen aktuell instans. Vedlegg

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats Innhold 1. Forord 2 2 Formål 3 2.1 Oppbygging 3 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark

FNT SPESIALUNDERVISNING. Kompetanseløft Finnmark FNT SPESIALUNDERVISNING Kompetanseløft Finnmark 18.10.2018 MÅL FOR DAGEN Økt forståelse for regelverketpå området spesialundervisning Få kunnskap om hvordan skoleeier, skolene og PPT kan bruke materiellet

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker

IOP. Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Landsdelssamlinga for PPT og Statped 31. oktober 2018 Terje A. Malin avd.leder sammensatte lærevansker IOP Det er viktig at en IOP er laget slik at den er til praktisk hjelp for lærerne når de skal

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Veileder til Plan for barnehagetilbud STAVANGER KOMMUNE

Veileder til Plan for barnehagetilbud STAVANGER KOMMUNE Veileder til Plan for barnehagetilbud STAVANGER KOMMUNE Sist oppdatert november 2018 Forord Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE

Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp og særskilt språkopplæring RUTINEBESKRIVELSE Skrivet redegjør for hvilke rutiner som gjelder i samarbeidskommunene Leka, Nærøy og Vikna vedrørende saksbehandling

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø Byråd for utdanning Barnehagene i Tromsø STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Kursdag 2 for ansatte i PPT Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Program Tilfredsstillende utbytte? Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet,

Detaljer

VEILEDER. Individuell utviklingsplan

VEILEDER. Individuell utviklingsplan VEILEDER Individuell utviklingsplan Hjemlet i barnehageloven kapittel V A 19 a og 19 b, og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, sist endret 29.03.2017. «Planleggings og gjennomføringsfasen

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

Godkjent av: Virksomhetsleder Barnehager Dato:

Godkjent av: Virksomhetsleder Barnehager Dato: Spesialpedagogisk hjelp prosedyre barnehage v_101 Pr. 22.08.2018 LUNNER KOMMUNE Prosedyrebeskrivelser Prosedyrebetegnelse: SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN 19A Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside

Detaljer

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune 2017 Side 1 LOVGRUNNLAGET Lov om barnehager (utdrag) Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.: 19 a. Rett til spesialpedagogisk

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE. PP-tjenesten Rakkestad og Marker

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE. PP-tjenesten Rakkestad og Marker 1 Tilbakestill skjema HENVISNING TIL PP-tjenesten Rakkestad og Marker PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Rakkestad kommune Postboks 264 1891 Rakkestad Merkes: Henvisning PP-tjenesten Tlf.: 69 22 55 00 E-post:

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Kommunens ansvar? v/ Christina Nyeng Thon, jurist, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageloven kap. V A Fra og med 1. august 2016 fremgår reglene om spesialpedagogisk

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 1 HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Rakkestad kommune Postboks 264 1891 Rakkestad Merkes: Henvisning PP-tjenesten Tlf.: 69 22 55 00 E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no Emne: Henvisning

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2.

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2. 1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten 2013. Ansvar: Enhetsleder 2. «Arbeidsløypa» er foreløpig avstemt i forhold til tverrfaglige arenaer

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 1 HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Rakkestad kommune Postboks 264 1891 Rakkestad Merkes: Henvisning PP-tjenesten Tlf: 69 22 55 00 E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no Emne: Henvisning

Detaljer

Pedagogisk rapport. vedlegg ved henvisning til PPT. Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Rapporten gjelder for:

Pedagogisk rapport. vedlegg ved henvisning til PPT. Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Rapporten gjelder for: Pedagogisk rapport Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. vedlegg ved henvisning til PPT Rapporten gjelder for: Etternavn: Fornavn: Fylt ut av: Dato: Navn på barnehage/skole:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Tilpasset opplæring Geir Nordal-Pedersen Gro Hartvedt

Tilpasset opplæring Geir Nordal-Pedersen Gro Hartvedt Tilpasset opplæring Sentrale begreper Tilpasset opplæring Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Likeverdig opplæring Inkluderende opplæring Opplæringsloven 1-2 Formålet med opplæringen Opplæringa

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 1 HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Rakkestad kommune Postboks 264 1891 Rakkestad Merkes: Henvisning PP-tjenesten Tlf: 69 22 55 00 E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no Emne: Henvisning

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan IOP skal være

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Spesialundervisning Alle barn har krav på tilrettelagt undervisning. For unger som

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Plan for overganger. Tidlig innsats

Plan for overganger. Tidlig innsats Plan for overganger Tidlig innsats Innhold 1 Forord... 2 2 Innledning... 4 3 Våre samarbeidspartnere... 5 4 Rutinebeskrivelser for overganger med skjema... 6 4 Overgangsskjema... 7 4.1 Overgang mellom

Detaljer

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 TILMELDINGSSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Gjelder fra 01.12.17 FOR BARN/ UNGDOM I SKOLENE I SKJERVØY KOMMUNE Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Valdres. -PP-tjenesten

Valdres. -PP-tjenesten VEILEDER BARNEHAGE-GRUNNSKOLE-PPT PP-tjenesten for Valdres Om -PP-tjenesten -Henvisningsrutiner til PPT -Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp -Systemarbeid -Saksgang og ansvar PPT for Valdres Revidert

Detaljer

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fmsthlb@fylkesmannen.no Nasjonale føringer Meld. St. nr. 18

Detaljer

TILTAKSMODELLEN SKOLE

TILTAKSMODELLEN SKOLE TILTAKSMODELLEN SKOLE Samarbeidsrutiner skole og PPT PPT Orkdal, Agdenes og Meldal INNHOLDS- FORTEGNELSE Lovverk...1 Hva er tiltaksmodellen og når brukes den?...1 Mål for opplæringa...1 FNS Barnekonvensjon...2

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer