INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009"

Transkript

1 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx

2 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset opplæring legges til grunn i dette internkontrollsystemet, hvorav den andre er mer utfyllende enn den første kortversjonen : 1. At undervisningen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev ( Kommunal rapport, bilag til nr. 37/08 ) 2. En plikt for skoleeier, opplæringsstedets ledelse og personale til å gi en god og forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger Tilpasset opplæring innebærer bl.a. valg av metoder, lærestoff og organisering for å sikre at den enkelte utvikler grunnleggende ferdigheter og når kompetansemålene. Dette forutsetter at opplæringssituasjonen tilrettelegges på individ- og gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen ( Utdanningsdirektoratet: Likeverdig opplæring et bidrag til å forstå sentrale begreper ) Tilpasset opplæring er derfor noe som gjelder for alle elever. Spesialundervisning: Følgende definisjoner av spesialundervisning legges til grunn i dette internkontrollsystemet. Også her er den andre mer utfyllende enn den første kortversjonen : 1. Juridisk sett er dette bare undervisning basert på enkeltvedtak etter opplæringsloven. Også annen, lignende opplæring, som ikke er basert på enkeltvedtak, omtales ofte som spesialundervisning. Gis i form av økte ressurser til læremidler, lærere, assistenter, timer, redusert gruppestørrelse og en-til-en-undervisning ( Kommunal rapport, bilag til nr. 37/08 ) 2. Er en rettighet etter opplæringsloven som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for personer som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. 2

3 Mens tilpasset undervisning er for alle, er retten til spesialundervisning knyttet til enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering. Vedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om at opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold. Alle som får spesialundervisning, skal ha en individuell opplæringsplan ( Utdanningsdirektoratet: Likeverdig opplæring et bidrag til å forstå sentrale begreper ). Spesialundervisning er derfor noe som gjelder for noen elever. 3

4 Kapittel 2: Lovkrav Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m Tilpassa opplæring Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Kapittel 5. Spesialundervisning 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 414).) 5-3. Sakkunnig vurdering Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til - eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet 4

5 - lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa - realistiske opplæringsmål for eleven - om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet - kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga. Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter 5-1 eller 5-7. Endra med lov 20 juni 2008 nr. 48 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621) Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i 5

6 opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Endra med lov 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774) Pedagogisk-psykologisk teneste Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar Helsetenestetilbod Departementet kan gi forskrifter om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elevar som får spesialundervisning Statens plikt til å sørgje for læremiddel Departementet skal sørgje for at det blir utarbeidd lærebøker og andre læremiddel for spesialundervisning. 6

7 Kapittel 3: Rutinebeskrivelse Tilpasset opplæring (TPO): Denne rutinen skal altså gjennomføres for alle elever. Hva skal gjøres? Ansvar Dokumentasjon Frister Milepæler Politisk Behandl. 1. Utviklingssamtale 1 Kontaktlærer holder en utviklingssamtale mellom elev, foresatte, kontaktleærer og ved behov andre lærere. Skriftlig notat går til pkt. 2 ved behov. Kontaktlærer ELEVMAPPE 1. NOV. Utvikl.samtale Elev Foresatte Kont.lærer Evt. andre lærere Ved behov for å vurdere søknad om spesialundervisning: Skriftlig notat 2. Vurdering av behov for spesialundervisning Rektor, fagrettleder spesialundervisning og kontaktlærer vurderer nærmere om skolen vil anbefale søknad om spesialundervisning Rektor ELEVMAPPE 7. NOV. Til Rektor + fag.rettleder spes.ped. Fra kont.lær.om behov for spes.undv. 7

8 3. Utviklingssamtale 2 Kontaktlærer holder en ny utviklingssamtale mellom elev, foresatte, kontaktlærer og ved behov andre lærere. Kontaktlærer ELEVMAPPE 1. MAI Utvikl.samtale 4. Rapport om tilpasset opplæring (TPO) Kontaktlærer fyller ut kort rapport om TPO ( se kap. 4). Kontaktlærer ELEVMAPPE Vedlegg 1 og 2 (sjekklister) 15.JUNI Kort rapport om TPO (sjekkliste TPO) - Kontaktlærer 5. Sammenstilling av dokumentasjon Skoleårets resultater for den enkelte elev samles i elevmappe ved skoleårets slutt. De samlede reultatene (for alle elevene) danner en del av grunnlaget for rektors årlige kvalitetsrapport som behandles politisk i kultur- og oppvekststyret Rektor - Resultateksamen - Nasj.prøver - Elevundersøkelse 31. JULI. Kvalitetsrapport : - Rektor K O S (første møte på høsten) 8

9 Spesialundervisning Denne rutinen skal altså kun gjennomføres for de elevene det er aktuelt å vurdere søknad om spesialundervisning. Det skal legges vekt på at skolen og PPT rådfører seg med eleven og dennes foresatte i arbeidet med å utforme et spesialpedagogisk opplæringstilbud og legger vekt på deres synspukter, jfr. opplæringslovens 5-4, 3. ledd om brukermedvrkning. Enkeltvedtak i forhold til spesialundervisning er delegert til administrasjonen ved rådmann. Denne myndigheten er videredelegert til den enkelte rektor. Rutinen bygger videre på pkt. 1 og 2 i rutinen for TPO: Hva skal gjøres? Ansvar Dokumentasjon Frister Milepæler Politisk 1. Oppmelding (Opplæringsloven (OPL) 5-4) Foresatte og/ eller kontaktlærer tar initiativ til undersøkelser for å finne ut om eleven behøver spesialundervisning og evt. hvilken opplæring som vil gi et likeverdig opplæringstilbud. Behovet blir vurdert, og kontaktlærer melder fra til rektor. 2. Drøfting av spesialundervisningsbehov Skolen orienterer foresatte og innhenter muntlig tillatelse til å drøfte spesial-undervisningsbehov med PPT. De som samarbeider om eleven og PPT møtes og drøfter elevens behov. 3. Søknad og samtykke (OPL 5-4, 2. Ledd) Det skal innhentes samtykke fra foresatte før det blir gjort sakkyndig vurdering og før det blir gjort vedtak om igangsetting av spesialundervisning. Dette gjøres ved at foresatte fremmer en skriftlig søknad til skolen om spesialundervisning for sitt barn. Foresatte, kontaktlærer Rektor, kontaktlærer, PPT Foresatte, kontaktlærer, fagrettleder - Søknad fra foresatte (Vedlegg 3) - Uttalelser fra skolen (Vedlegg 4) Halvårsrap./sp.p. (Vedlegg 5) ELEVMAPPE 15. NOV. 15. DES. 15.JAN. Møte med PPT Foresatte Kontaktlærer Fagrettleder spes.ped. Søknad og uttalelse fra skolen sendes til til PPT for sakkyndig uttalelse (jfr. vedlegg) Foresatte (søknad) Kontaktlærer og fagrettleder spes.ped. (uttalelse) 9

10 4. Individuell opplæringsplan (OPL 5-5) Hvis skolen og PPT i sine drøftinger konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning lager skolen ved de som samarbeider om eleven et utkast til individuell opplæringsplan (IOP). Innholdet i planen skal bygge på skolens undersøkelser og egne erfaringer, samt PPT s faglige tilrådinger. Elevens individuelle forutsetninger og opplæringsmål gitt gjennom lovverk og læreplaner skal ligge til grunn. Foresatte og eleven skal delta i utformingen så langt dette er mulig. Foresatte, eleven, kontaktlærer, fagrettleder - Individuell opplæringsplan (IOP) (Vedlegg 6) ELEVMAPPE 15. JAN.. IOP (jfr. vedlegg) Sendes sammen med søknad eller ettersendes til PPT for sakkyndig uttalelse 5. Foreløpig svar på søknad (Forvaltningsloven 11A) Rektor sender foreløpig svar til foresatte om at søknaden er mottatt og når den forventes ferdigbehandlet. 6. Sakkyndig vurdering (OPL 5-3 og 5-6, 2. ledd) PPT utreder og tar stilling til om eleven har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Vurderingen skal være todelt med en utredningdel og en tilrådingsdel. Den sakkyndige vurderingen skal holde en angivelse av omfanget av spesialundervisningen. Grunnlaget skal være kontakt med foresatte, pedagogisk rapport fra skolen som beskriver elevens situasjon (faglig, sosialt og ressursmessig), IOP, PPT s egne undersøkelser og undersøkelser fra andre sakkyndige (som BUP, habiliteringstjenesten, spesialpedagogiske kompetansesentre). Bruk av informasjon fra andre instanser forutsetter samtykke fra foresatte. Rektor Innen 4 uker PPT ELEVMAPPE 15.MARS Sakkyndig tilrådning fra PPT 10

11 Vurderingen skal ses i sammenhen med: - elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (skolenes innhold læreplanen) - lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen - realistiske opplæringsmål - om vanskene kan avhjelpes innenfor skolens ordinære opplæringstilbud - hvilken opplæring som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud I tilfeller der elevens behov er åpenbart og utviklingen forutsigbar, kan det være tilstrekkelig med grundig utredning for eksempel hvert 3.år. 7. Enkeltvedtak (OPL 5-1) Med basisi elevens IOP, sakkyndig vurdering og skolens gjennomgang av ressursgrunnlaget, fatter rektor enkeltvedtak med varighet ut det angitte skoleår. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen skal rektor begrunne at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning etter OPL 5-1. Dersom kostnadene er større enn de midler som er stilt til disposisjon fra kommunestyret må rektor enten omfordele bevilgede midler eller søke om tilleggsbevilgning. Rektor ELEVMAPPE Vedlegg 7: Mal for vedtak 15. APRIL Vedtak : Rektor 11

12 8. Klagerett (OPL 15-2, 1. ledd) Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. Klagen sendes rektor. Foresatte Innen 3 uker 9. Vurdering/ halvårsrapport (OPL 5-5, 2. ledd) Spesialundervisning skal være gjenstand for løpende orientering og evaluering med tanke på optimal tilpasning. Hvert halvår skal kontaktlærer sammen med de andre lærerne som har ansvar for elevens opplæringstilbud evaluere og vurdere undervisningsopplegget til eleven skriftlig. Halvårsrapport skal ta utgangspunkt i målene i IOP. Det skal framgå hva man forventer seg av videre ressurser, samt noe om evt. ny søknad om spesialundervisning. Rektor ELEVMAPPE (både hos skole og PPT) Vedlegg 5: Halvårsrapport 15. DES. 10. JUNI. Halvårsrapport (se vedlegg) - Lærere - Kontaktlærer - fagrettleder 10. Rapport om spesialundervisning Kontaktlærer fyller ut kort rapport om spesialundervisning ( se kap. 4). 11. Sammenstilling av dokumentasjon Skoleårets samlede resultater for for alle elevene med spesialundervisning danner en del av grunnlaget for rektors årlige kvalitetsrapport som behandles politisk i kultur- og oppvekststyret Kontaktlærer ELEVMAPPE Vedlegg 8: Sjekkliste om spesialundervisning Rektor - Resultater spesialundervisning 15.JUNI 31. JULI. Kort rapport om - spesialundervisning (sjekkliste spesialundervisning) - Kontaktlærer Kvalitetsrapport : - Rektor K O S (første møte på høsten) 12

13 12. Revisjon av IOP IOP som ble utarbeidet ved søknad revideres tidlig på høsten det skoleåret den gjelder for. Det legges stor vekt på elevens og de foresattes synspunkter. Kontaktlærer, foresatte, eleven Vedlegg 6: Mal for IOP 1. OKT. Revisjon IOP ; - fagrettl.spes.ped. - 13

14 Kapittel 4: Avvikshåndtering Følgende skjemaer fylles ut for å avdekke evt. avvik. Sjekkliste tilpasset undervisning,elev: Vedlegg 1 Sjekkliste tilpasset undervisning,gruppe: Vedlegg 2 Sjekkliste spesialundervisning, elev: Se vedlegg 8 14

15 Kapittel 5: Revisjonsrutine Denne skriftlige internkontrollrutinen (dette dokumentet) skal vurderes en gang årlig, i løpet av juni måned, av følgende personer i fellesskap: Rådmann eller skolefaglig ansvarlig Rektorer i grunnskolen (vid.g. skole) Leder PPT Referat fra møtet referes for kultur- og oppvekststyret. 15

16 Kapittel 6: Vedlegg Følgende vedlegg er en del av denne rutinen: Vedlegg 1: Elev. Sjekkliste for tilpasset opplæring (TPO) Vedlegg 2: Gruppe. Sjekkliste for tilpasset opplæring (TPO) Vedlegg 3: Søknad om særskilt ressurs til spesialundervisning Vedlegg 4: Uttalelse vedrørende søknad om ressurser til spesialundervisning Vedlegg 5: Halvårs-rapport om spesialundervisning Vedlegg 6: Individuell opplæringsplan (mal) Vedlegg 7: Vedtak om spesialundervisning (mal) Vedlegg 8: Elev. Sjekkliste for spesialundervisning 16

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer