Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte"

Transkript

1 Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

2 Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole videregående skole... 4 Yrkesveiledning... 4 RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... 5 Tilpasset opplæring... 5 Spesialundervisning... 6 Hverdagslivstrening... 6 Arbeidslivstrening... 6 LOVER OG REGELVERK... 7 Opplæringslova og forskrifter... 7 Samarbeid mellom skole og hjem... 7 SAKSBEHANDLING... 8 Tilfredsstillende utbytte... 8 Samtykke... 8 Sakkyndig vurdering... 8 Enkeltvedtak... 9 Klageadgang... 9 Vedtak om inntak... 9 Vedtak om spesialundervisning... 9 Individuell opplæringsplan, IOP VURDERING Individuell vurdering Avvikende læreplanmål Kompetansebevis SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett

3 Inntak på individuell vurdering til vg2 og vg Søknadsfrist FORTRINNSRETT FOR SØKERE MED VEDTAK OM UTVIDET TID Skyss av elever i videregående opplæring Individuell plan - IP OPPLÆRING I BEDRIFT Opplæringsavtale Opplæringskontrakt NYTTIGE LENKER

4 INFORMASJON OM HEFTET Dette heftet gir en kort orientering til foresatte/elev om lover og regelverk som regulerer retten til opplæring og retten til spesialundervisning, prosedyrer for saksbehandling og organisering av ulike opplæringstilbud ved Lister videregående skole. Heftet sendes også ut til ungdomsskolene, PPT for grunnskolen, PPT videregående skole og det finnes også på Lister videregående skoles hjemmeside. Opplæringstilbudet i videregående opplæring: Opplysninger og informasjon om opplæringstilbudene i Vest-Agder fylkeskommune, finnes på nettstedet på skolens hjemmeside og på Overgang grunnskole videregående skole Den skolen som eleven går på, har ansvar for at elev og foresatte får nødvendig rådgivning og informasjon om elevens rettigheter. Når eleven skal søke videregående opplæring, er det ungdomsskolen som har ansvar for at elev og foresatte får informasjon om og hjelp til innsøking. Lister videregående skole har rutiner for å sikre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, der vi vektlegger samarbeid med foresatte, rådgivere ved ungdomsskolene, andre samarbeidsinstanser og PPT for grunnskolen og videregående skole. Yrkesveiledning Utdanningsmessen med informasjon om videregående skole for ungdomsskolene, arrangeres i november på følgende steder: Flekkefjord Kvinesdal Lyngdal Farsund/ Lista Lund 4

5 RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ungdom som har fullført og er skrevet ut av grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på vg1, jf. Opplærings-loven 3-1. Dette gjelder også for søkere med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Når eleven er tatt inn til videregående opplæring, er det den skolen eleven har fått plass på, som skal se til at eleven får nødvendig tilrettelegging og oppfølging i forhold til sine særskilte opplæringsbehov. Tilpasset opplæring Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i Opplæringsloven 1-3. Opplæringen skal så langt det lar seg gjøre, tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, slik at han/hun har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Kravet om tilpasset opplæring gjelder all opplæring.. Prinsippet om tilpasset opplæring er ikke en individuell rettighet og gir ikke den enkelte elev noen rettighet til særskilt tilrettelegging. Lister videregående skole legger vekt på at det skal være stor fleksibilitet og rom for tilpasset opplæring ved studiestedene, for å ivareta den enkelte elevs behov og forutsetninger. Det er et viktig prinsipp for oss at så mye som mulig av elevens opplæring skal skje i basisgruppen/klassen ved det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. Tiltak vi har: Bruk av miljøarbeidere og fagarbeidere i tillegg til pedagog Vi vektlegger viktigheten av gode relasjoner mellom lærer og elev Systematisk elevoppfølging Systematisk fraværsoppfølging Handlingsplan for psykososialt arbeidsmiljø Kartlegginger i ulike fag/områder Elevkurs i lesing/skriving, språk- og begrepsopplæring, matematikk m.m. Bruk og opplæring i tekniske/pedagogiske hjelpemidler, som smartbok, lydbøker osv. Vi har utviklet standard for god undervisning, som gjelder all undervisning ved skolen Vurdering for læring Økt lærertetthet ved behov, eller mindre grupper Leksehjelp med lærer eller arbeidsterapeut Leksehjelp med elever 5

6 Spesialundervisning Opplæringstilbudene hverdagslivstrening og arbeidslivstrening er rettet mot elever med behov for omfattende tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinær klasse. Gruppene har redusert elevtall. Hverdagslivstrening Hverdagslivstrening er rettet mot elever som har omfattende kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker, somatiske og helsemessige utfordringer. Dette er et tilbud for elever som trenger hjelp til å utføre dagliglivets aktiviteter som på- og avkledning, hygiene, stell, matsituasjoner og andre viktige funksjoner. Opplæringen skal legge grunnlag for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, arbeid eller dagtilbud og fritid gjennom: Trening i hverdagslivsaktiviteter Forberedelse til framtidig bo- og fritidssituasjon Trening i arbeidslignende aktiviteter Kommunikasjon og sosial kompetanse er en viktig del av opplæringen. For noen vil en del av opplæringen ha til hensikt å gi livskvalitet her og nå gjennom deltakelse og øyeblikkets opplevelse. Arbeidslivstrening Arbeidslivstrening er rettet mot elever som har stor grad av sammensatte og/eller spesifikke lærevansker. Noen av elevene har i tillegg behov knyttet til sosial fungering. Dette er et tilbud til elever som trenger tett faglig og sosial oppfølging. Elevene skal gjennom arbeidstrening, trening på daglige gjøremål og teori oppnå grunnkompetanse rettet mot framtidig arbeidstilbud eller arbeidslignende aktiviteter. Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Innenfor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager per uke. Tilbudet knyttes opp mot et av følgende programområder: Byggfag (Studiested Flekkefjord) Teknisk og industriell produksjon (Studiested Flekkefjord) Salg og service (Studiested Flekkefjord) Restaurant og matfag (Studiested Kvinesdal) Helse- og oppvekstfag (Studiested Kvinesdal) Søknadsfrist er 1. februar. 6

7 LOVER OG REGELVERK Opplæringslova og forskrifter Opplæringsloven regulerer retten og plikten til grunnskoleopplæring og retten til videregående opplæring. I tillegg til Opplæringsloven har vi også Forskriften til opplæringsloven. Forskriften regulerer nærmere ulike sider ved opplæringen. Den inneholder blant annet regler om individuell vurdering, klage på vurdering, sikkerheten til elevene, retten til nødvendig sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning, inntak til videregående opplæring, særlige regler om fagopplæringen og oppfølgingstjenesten. Utdanningsdirektoratet har gitt ut "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning." Veilederen gir en samlet oversikt over bestemmelsene i Opplæringsloven kapittel 5. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er forskrifter til Opplæringsloven og omfatter Den generelle delen av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag/timefordelingen. Samarbeid mellom skole og hjem Spesialundervisning forutsetter tett samarbeid mellom skole og hjem. Dette samarbeidet er regulert i Opplæringsloven 5-4 og i Forskriften Skolen skal holde kontakt med foresatte til alle elever som ikke er myndige etter Vergermålsloven 1. I starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 skal det holdes et møte for foresatte, hvor de blir informert om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkning til foresatte, rutiner og annet som er relevant for foresatte. Første halvår av opplæringsåret har foresatte til alle ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2, rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i fagene. Etter at eleven er fylt 18 år, skal ikke skolen lenger gi foresatte denne informasjonen, men eleven kan samtykke til at foresatte fortsatt får informasjon. 7

8 SAKSBEHANDLING Saksbehandling i forbindelse med spesialundervisning inneholder spesielle regler om behandling av saker som gjelder spesialundervisning, jf. Opplæringsloven 5-4. Formålet med disse reglene er å sikre at tilbud om spesialundervisning bygger på sakkyndig tilrådinger, og at tilbudet blir utarbeidet i nært samarbeid mellom skolen og eleven/foresatte. Tilfredsstillende utbytte Rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1, gjelder elever i videregående opplæring som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Vurdering av om elevens utbytte er tilfredsstillende, skal ta utgangspunkt i den kompetansen som forventes ut fra målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dersom skolen eller elev/foresatte mener at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen, skal saken tilmeldes til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for nærmere utredning og vurdering. PP-tjenesten foretar sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning i den videregående opplæringen, jf. Opplæringsloven 5-6. Eleven skal utredes så raskt som mulig i tråd med Forvaltningsloven 11a. Når den sakkyndige vurderingen av de særlige behovene til eleven foreligger, skal skolen fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Samtykke Elev/foresatte skal samtykke i at det blir gjort en sakkyndig vurdering og kan eventuelt innhente opplysninger fra andre instanser, ved vurdering av retten til spesialundervisning, jf. Opplæringsloven 5-4. Dersom samtykke ikke gis, treffes det ikke enkeltvedtak om spesialundervisning. Fra eleven er fylt 15 år er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker om spesialundervisning. Det kan være unntak fra dette, for eksempel i forbindelse med elever som mangler viktige forutsetninger for å kunne vurdere konsekvensene av tiltakene. Når eleven melder behov for spesialundervisning i forbindelse med innsøking til videregående opplæring, anses dette som samtykke til at det blir fattet vedtak om spesialundervisning. Sakkyndig vurdering PP- tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering gjennom samtaler med eleven, foresatte og skolen, observasjon, testing og annen kartlegging, for å vurdere elevens forutsetninger for og utbytte av opplæringen. 8

9 Denne vurderingen bygger på sakkyndige vurderinger fra barne- og ungdomsskolen, samtaler med avgiverskolen, observasjon av og samtale med elev og andre instansers faglige tilrådinger. Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan bare legges til grunn for et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning i den videregående opplæringen. Eleven og foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og uttale seg før det blir gjort vedtak om spesialundervisning, jf. Forvaltningsloven 19. Elev/foresatte kan innhente en alternativ vurdering fra en sakkyndig i tillegg til den som utarbeides fra PP- tjenesten. Dersom dette gjøres, skal den alternative vurderingen fra den sakkyndige tillegges vekt når skoleeier treffer enkeltvedtak om spesialundervisning. Hovedregel er at foresatte selv må betale for den alternative vurderingen. Enkeltvedtak Et enkeltvedtak avgjør rettighetene til eleven og utløser elevens/foresattes klagerett. Enkeltvedtaket skal være skriftlig begrunnet og vise til rettslig grunnlag for avgjørelsen. I enkeltvedtaket skal det gå klart fram at det er klageadgang på vedtaket og hvor klagen skal sendes, jf. Opplæringsloven 15-2 og Forvaltningsloven 2. Etter Forvaltningsloven 18 og 19, har den det gjelder rett til å se dokumentene i saken. Vedtak om inntak til videregående opplæring og vedtak om rett til spesialundervisning er enkeltvedtak. Klageadgang Vanlig saksgang er at en klage skal sendes til den som har fattet vedtaket som første instans. Dersom elev og/eller foresatte ikke klager på enkeltvedtaket, anses det som at de har godtatt vedtaket. Dersom en klage ikke tas til følge, vil den bli oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder, for endelig behandling. Dette gjelder både for klage på vedtak om inntak og spesialundervisning. Vedtak om inntak Vedtak om inntak til videregående opplæring fattes av inntaksavdelingen i fylkeskommunen. Det betyr at en klage på inntak skal behandles av inntaksavdelingen som førsteinstans. Klagen skal sendes inntaksavdelingen. Vedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes på grunnlag av den sakkyndige vurderingen fra PPtjenesten. Vedtak om spesialundervisning fattes av rektor ved skolen jf. Opplæringsloven 5-3. Det betyr at en klage på enkeltvedtaket om spesialundervisning skal behandles av skolen som førsteinstans. Klagen skal sendes til rektor. 9

10 Enkeltvedtaket fastsetter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på, og hvilke avvik som skal gjøres fra opplæringsloven med forskrifter, herunder læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når eleven skal ha et opplæringstilbud som avviker fra, eller går utover det ordinære opplæringstilbudet, skal dette fremgå av et enkeltvedtak om spesialundervisning som skal beskrive: innhold organisering omfang klageadgang Dersom enkeltvedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen stilles det krav til utfyllende begrunnelse, jf. Opplæringsloven 5-3 siste ledd. Individuell opplæringsplan, IOP Når en elev er innvilget rett til spesialundervisning, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan, I0P, for de fagene og områdene som eleven skal ha egen plan i. Planen kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som er nedfelt i enkeltvedtaket. IOP er et arbeidsverktøy for skolen og læreren som skal sikre at elevens opplæringstilbud samsvarer med enkeltvedtaket. IOP skal evalueres hvert halvår og skal inneholde: mål for opplæringen innholdet i opplæringen plan for hvordan opplæringen skal drives Samarbeid mellom avgiverskole, foresatte/elev, PP tjenesten, andre støttetjenester og kompetansemiljø rundt eleven er viktig når skolen skal lage I0P for eleven, jf. Forskrift 4-3. Det er ikke et krav i opplæringsloven at foresatte og elev skal samtykke til og undertegne IOP. 10

11 VURDERING Individuell vurdering Alle elever i videregående opplæring har etter Forskrift kap. 3, rett til vurdering. Denne retten innebærer underveisvurdering, sluttvurdering/standpunktvurdering og dokumentasjon av opplæringen. Ingen elever i videregående opplæring, heller ikke elever med I0P, kan få fritak fra vurdering med karakter, dersom de skal få sluttvurdering med standpunktkarakter og vitnemål. Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanene, der hvor de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er ikke adgang til å fastsette sluttkompetansen/standpunktkarakter i et fag bare på grunnlag av et utvalg av kompetansemålene. Avvikende læreplanmål I en individuell opplæringsplan kan det gjøres unntak fra læreplanene for fag slik at eleven har en individuelt tilpasset plan med færre mål - og kompetansekrav. Når det i enkeltvedtaket om spesialundervisning og i I0P er gjort bortvalg av kompetansemål fra læreplanen for faget, kan ikke eleven vurderes i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Det medfører at det ikke vil være grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktvurdering i faget, jf. Forskrift 3-3. Dersom eleven skal følge avvikende læreplanmål, ha I0P og vurderes uten karakter, skal dette gå spesifikt fram av den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket. Eleven har også rett til skriftlig vurdering uten karakter på grunnlag av målene i lop. Kompetansebevis For å få utstedt vitnemål kreves det at eleven har standpunktkarakter i alle fag. Når eleven ikke har standpunktkarakter, medfører det at eleven ikke oppfyller kravene til vitnemål, jf Forskrift I stedet for vitnemål kan elever få kompetansebevis. Alle elever med rett til spesialundervisning, som har individuell opplæringsplan og følger avvikende læreplanmål i ett eller flere fag, har rett på kompetansebevis etter Forskrift 4-34 til Utdanningsdirektoratet har også gitt ut to brosjyrer om vurdering: 1. Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring: "Nå gjelder det" 2. Underveisvurdering i fag: "Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis?" 11

12 SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av Forskrift Forskriften fastsetter at det er rektor som avgjør etter søknad hvilke ordninger som skal benyttes for eleven. Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging av eksamen. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Når det i kompetansemålene for faget er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å legge til rette for at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Dersom det i kompetansemålene ikke er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan særskilt tilrettelegging av eksamen også gjøres ved å endre eksamensformen. Særskilt tilrettelegging av både del 1 og del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag med todelt modell, kan være: utvidet tid, inntil 1 time opplesing av eksamensoppgaven skrivehjelp forstørret skrift bruk av tekniske hjelpemidler eventuelt andre lignende tiltak Søknadsskjema finnes på It`s Learning, og den enkelte elev må søke om dette. Søknad leveres kontaktlærer, rådgiver eller avdelingsleder ved studiestedet innen 1. november. 12

13 SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utfyllende informasjon om søking til videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune, finner du på vigo.no. Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett I spesielle tilfeller kan søkere med behov for spesialundervisning tas inn gjennom inntak til Særskilt utdanningsprogram Fortrinn, jf. Forskrift 6-15 til For å ha et fortrinn etter forutsetningene her må søkeren ha rett til spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Søkeren må ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligg til grunn for søknaden. I vurderinga av om søkeren har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram, må det godtgjøres at vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller ho ikke et særlig behov for inntak etter forutsetningene her. Retten til inntak til Særskilt utdanningsprogram Fortrinn vil omfatte få søkere og vilkårene er at søkeren må ha: rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven 3-1 rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1 valgt utdanningsprogram på grunnlag av, og i samsvar med den sakkyndige vurderingen sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne Det må også foreligge en sakkyndig vurdering etter 6-16 i samme forskrift. Eleven må også ha valgt programområde på grunnlag av og i samsvar med den sakkyndige vurderingen. Søkere som fyller vilkårene har rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram. Dersom det er innbyrdes konkurranse mellom søkere til et Særskilt utdanningsprogram Fortrinn på vg1, må fylkeskommunen prioritere de søkerne som har størst behov, jf. Forskrift

14 Inntak på individuell vurdering til vg2 og vg3 Søkere som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakter fra vg1, tas inn på grunnlag av individuell vurdering. Det blir gjort en helhetlig vurdering av søknaden, hvor det blir lagt vekt på sakkyndig vurdering fra PP -tjenesten, skolens anbefaling og søkerens prioritering. Søknadsfrist Vest-Agder fylkeskommunes praksis er å behandle søknader om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram før det ordinære inntaket. Søknadsfrist: 1. februar. 14

15 FORTRINNSRETT FOR SØKERE MED VEDTAK OM UTVIDET TID Søkere som har vedtak om utvidet tid etter Oppl.l 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter en individuell vurdering før inntak etter poeng. Eleven skal bruke eget søknadsskjema som sendes til Utdanningsavdelingen innen 15.januar. Elevene skal søke når de er i sitt 3.opplæringsår. Søknadsskjema Elever med rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven har lovfestet rett til heltidsopplæring i inntil to år ekstra, dersom eleven trenger det for å nå opplæringsmålene, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd. Vilkårene for utvidet rett er at: eleven har rett til spesialundervisning det foreligger en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for opplæring utover tre år Eleven har behov for mer tid i videregående opplæring Behovet skal vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt i IOP etter opplæringsloven 5-5. Kravet er at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring. Det er skolen i samarbeid med PP - tjenesten som vurderer og tar stilling til om eleven har behov for og vil ha utbytte av mer videregående opplæring. Skyss av elever i videregående opplæring. Enkelte elever har rett på fri skoleskyss uavhengig av reiseavstand og bosted i fylket. Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. 15

16 Individuell plan - IP Elever med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten er hjemlet i helselovgivningen og sosialtjenesteloven, NAVloven og barnevernloven. Det understrekes at kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven har ansvar for å se til at individuell plan blir utarbeidet. En individuell plan skal sørge for at tjenestemottaker fra nødvendig helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Samarbeidet mellom skolen, PP- tjenesten, foresatte og andre støttetjenester skal samordnes gjennom en ansvarsgruppe, som bør være etablert i god tid for innsøking til videregående opplæring. Den videregående skolen deltar i ansvarsgruppemøtene som koordineres av kommunen. For ungdommer med funksjonsnedsettelser vil IOP og andre hjelpebehov bli samordnet i en overordnet individuelle planen (IP). 16

17 OPPLÆRING I BEDRIFT Opplæringsavtale Opplæringsavtale er en lokal ordning i Vest-Agder der utplassering i bedrift er en del av elevens opplæringstilbud. Ordningen administreres av den enkelte skole. Vest-Agder fylkeskommune har fastsatt retningslinjer for bruk av slike avtaler i forbindelse med tilpasning av opplæring. Elever med opplæringsavtale, som har hele eller deler av sitt opplæringstilbud utenfor skolen, har status som elev ved den skolen som står for den teoretiske delen av opplæringstilbudet. Skolen har det formelle ansvaret for all opplæring, også for innholdet av opplæringen i bedrift, selv om bedriften har det daglige ansvaret for eleven på arbeidsplassen. En elev på opplæringsavtale har ikke krav på lønn for den delen av opplæringen som i henhold til elevens individuelle opplæringsplan (IOP) skal foregå i bedrift. Opplæringskontrakt Elever som ikke har fullt fag- eller svennebrev som mål, kan tegne en opplæringskontrakt. Disse elevene kalles lærekandidater og har samme rettigheter og plikter som lærlinger. Før en opplæringskontrakt kan godkjennes, skal det foreligge en sakkyndig uttalelse fra den fylkeskommunale PP-tjenesten som konkluderer med at elever bør stile mot grunnkompetanse innenfor et programområde. En forutsetning for at en opplæringskontrakt skal godkjennes er at sluttkompetansen er fastlagt og det er utarbeidet individuell opplæringsplan (IOP) for lærekandidaten. Når det er aktuelt å søke om opplæringskontrakt for en elev er det skolens ansvar å: framskaffe sakkyndig uttalelse sørge for at det er fattet vedtak om kompetanse på lavere nivå/grunnkompetanse skaffe aktuell opplæringsbedrift, sammen med eleven utarbeide IOP i samarbeid med bedriften Opplæringskontrakter må godkjennes av Vest-Agder fylkeskommune. Søknad med vedlegg skal sendes seksjon for fagopplæring. Det gjøres oppmerksom på at ingen søkere til videregående opplæring har rett på opplæringskontrakt. Dersom det ikke er mulig å finne en aktuell bedrift, må opplæringen gjennomføres i skolen på lik linje med søkere til læreplass som ikke får lærekontrakt. kel=

18 NYTTIGE LENKER Opplæringslova: Forskrifter: Spesialundervisning: Lov om kommunale helse- og sosialtjenester html NAV-loven html Barnevernloven 18

19 Lister videregående skole Postmottak Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: E-post: Web: Rådgivningstjenesten Lister videregående skole: Studiested Flekkefjord Trond Tjorteland Rådgiver/karriereveileder OT-kontakt (Vestregionen) / Terje Kydland Rådgiver / Studiested Kvinesdal Ann Britt Brastad Rådgiver Studiested Lyngdal Per Tore Johnsen Rådgiver/karriereveileder / / Studiested Eilert Sundt Arne Penne Rådgiver og OT-kontakt (Østregionen) / Børge Tjørn Karriereveileder Ann Britt Brastad Sosialpedagogisk rådgiver Studiested Lista / / Jostein Nesje Rådgiver/karriereveileder / PP-tjenesten for videregående opplæring, Vest Agder: Postboks 518 Lundsiden 4605 Kristiansand Telefon: Telefaks:

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER All opplæring må ta utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå, læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter Sammen skal det danne grunnlaget for at eleven skal bli mest

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Kursdag 2 for ansatte i PPT Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Program Tilfredsstillende utbytte? Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet,

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

Tilrettelegging for opplæring

Tilrettelegging for opplæring Tilrettelegging for opplæring - prosedyre for identifisering, kartlegging og oppfølging av læringsresultater. (2.utgave,010816) «Unge må få utfordringer nok til å vokse og strekke seg og støtte nok til

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring Akershus fylkeskommune Eidsvoll, Hvam, Kjelle og Sørumsand videregående skoler 12. januar 2018 Sammendrag Tema og formål

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen. Fagdag Tore Bruem, seksjonsleder AVGO

Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen. Fagdag Tore Bruem, seksjonsleder AVGO Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen Fagdag 16.02.17 Tore Bruem, seksjonsleder AVGO Tilsyn 2014-2017 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 handler om elevenes utbytte av opplæringen Overordna

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer