Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte"

Transkript

1 Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

2 Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole videregående skole... 4 Yrkesveiledning... 4 RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... 5 Tilpasset opplæring... 5 Spesialundervisning... 6 Hverdagslivstrening... 6 Arbeidslivstrening... 6 LOVER OG REGELVERK... 7 Opplæringslova og forskrifter... 7 Samarbeid mellom skole og hjem... 7 SAKSBEHANDLING... 8 Tilfredsstillende utbytte... 8 Samtykke... 8 Sakkyndig vurdering... 8 Enkeltvedtak... 9 Klageadgang... 9 Vedtak om inntak... 9 Vedtak om spesialundervisning... 9 Individuell opplæringsplan, IOP VURDERING Individuell vurdering Avvikende læreplanmål Kompetansebevis SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett

3 Inntak på individuell vurdering til vg2 og vg Søknadsfrist FORTRINNSRETT FOR SØKERE MED VEDTAK OM UTVIDET TID Skyss av elever i videregående opplæring Individuell plan - IP OPPLÆRING I BEDRIFT Opplæringsavtale Opplæringskontrakt NYTTIGE LENKER

4 INFORMASJON OM HEFTET Dette heftet gir en kort orientering til foresatte/elev om lover og regelverk som regulerer retten til opplæring og retten til spesialundervisning, prosedyrer for saksbehandling og organisering av ulike opplæringstilbud ved Lister videregående skole. Heftet sendes også ut til ungdomsskolene, PPT for grunnskolen, PPT videregående skole og det finnes også på Lister videregående skoles hjemmeside. Opplæringstilbudet i videregående opplæring: Opplysninger og informasjon om opplæringstilbudene i Vest-Agder fylkeskommune, finnes på nettstedet på skolens hjemmeside og på Overgang grunnskole videregående skole Den skolen som eleven går på, har ansvar for at elev og foresatte får nødvendig rådgivning og informasjon om elevens rettigheter. Når eleven skal søke videregående opplæring, er det ungdomsskolen som har ansvar for at elev og foresatte får informasjon om og hjelp til innsøking. Lister videregående skole har rutiner for å sikre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, der vi vektlegger samarbeid med foresatte, rådgivere ved ungdomsskolene, andre samarbeidsinstanser og PPT for grunnskolen og videregående skole. Yrkesveiledning Utdanningsmessen med informasjon om videregående skole for ungdomsskolene, arrangeres i november på følgende steder: Flekkefjord Kvinesdal Lyngdal Farsund/ Lista Lund 4

5 RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ungdom som har fullført og er skrevet ut av grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på vg1, jf. Opplærings-loven 3-1. Dette gjelder også for søkere med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Når eleven er tatt inn til videregående opplæring, er det den skolen eleven har fått plass på, som skal se til at eleven får nødvendig tilrettelegging og oppfølging i forhold til sine særskilte opplæringsbehov. Tilpasset opplæring Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i Opplæringsloven 1-3. Opplæringen skal så langt det lar seg gjøre, tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, slik at han/hun har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Kravet om tilpasset opplæring gjelder all opplæring.. Prinsippet om tilpasset opplæring er ikke en individuell rettighet og gir ikke den enkelte elev noen rettighet til særskilt tilrettelegging. Lister videregående skole legger vekt på at det skal være stor fleksibilitet og rom for tilpasset opplæring ved studiestedene, for å ivareta den enkelte elevs behov og forutsetninger. Det er et viktig prinsipp for oss at så mye som mulig av elevens opplæring skal skje i basisgruppen/klassen ved det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. Tiltak vi har: Bruk av miljøarbeidere og fagarbeidere i tillegg til pedagog Vi vektlegger viktigheten av gode relasjoner mellom lærer og elev Systematisk elevoppfølging Systematisk fraværsoppfølging Handlingsplan for psykososialt arbeidsmiljø Kartlegginger i ulike fag/områder Elevkurs i lesing/skriving, språk- og begrepsopplæring, matematikk m.m. Bruk og opplæring i tekniske/pedagogiske hjelpemidler, som smartbok, lydbøker osv. Vi har utviklet standard for god undervisning, som gjelder all undervisning ved skolen Vurdering for læring Økt lærertetthet ved behov, eller mindre grupper Leksehjelp med lærer eller arbeidsterapeut Leksehjelp med elever 5

6 Spesialundervisning Opplæringstilbudene hverdagslivstrening og arbeidslivstrening er rettet mot elever med behov for omfattende tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinær klasse. Gruppene har redusert elevtall. Hverdagslivstrening Hverdagslivstrening er rettet mot elever som har omfattende kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker, somatiske og helsemessige utfordringer. Dette er et tilbud for elever som trenger hjelp til å utføre dagliglivets aktiviteter som på- og avkledning, hygiene, stell, matsituasjoner og andre viktige funksjoner. Opplæringen skal legge grunnlag for at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, arbeid eller dagtilbud og fritid gjennom: Trening i hverdagslivsaktiviteter Forberedelse til framtidig bo- og fritidssituasjon Trening i arbeidslignende aktiviteter Kommunikasjon og sosial kompetanse er en viktig del av opplæringen. For noen vil en del av opplæringen ha til hensikt å gi livskvalitet her og nå gjennom deltakelse og øyeblikkets opplevelse. Arbeidslivstrening Arbeidslivstrening er rettet mot elever som har stor grad av sammensatte og/eller spesifikke lærevansker. Noen av elevene har i tillegg behov knyttet til sosial fungering. Dette er et tilbud til elever som trenger tett faglig og sosial oppfølging. Elevene skal gjennom arbeidstrening, trening på daglige gjøremål og teori oppnå grunnkompetanse rettet mot framtidig arbeidstilbud eller arbeidslignende aktiviteter. Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Innenfor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager per uke. Tilbudet knyttes opp mot et av følgende programområder: Byggfag (Studiested Flekkefjord) Teknisk og industriell produksjon (Studiested Flekkefjord) Salg og service (Studiested Flekkefjord) Restaurant og matfag (Studiested Kvinesdal) Helse- og oppvekstfag (Studiested Kvinesdal) Søknadsfrist er 1. februar. 6

7 LOVER OG REGELVERK Opplæringslova og forskrifter Opplæringsloven regulerer retten og plikten til grunnskoleopplæring og retten til videregående opplæring. I tillegg til Opplæringsloven har vi også Forskriften til opplæringsloven. Forskriften regulerer nærmere ulike sider ved opplæringen. Den inneholder blant annet regler om individuell vurdering, klage på vurdering, sikkerheten til elevene, retten til nødvendig sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning, inntak til videregående opplæring, særlige regler om fagopplæringen og oppfølgingstjenesten. Utdanningsdirektoratet har gitt ut "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning." Veilederen gir en samlet oversikt over bestemmelsene i Opplæringsloven kapittel 5. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er forskrifter til Opplæringsloven og omfatter Den generelle delen av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag/timefordelingen. Samarbeid mellom skole og hjem Spesialundervisning forutsetter tett samarbeid mellom skole og hjem. Dette samarbeidet er regulert i Opplæringsloven 5-4 og i Forskriften Skolen skal holde kontakt med foresatte til alle elever som ikke er myndige etter Vergermålsloven 1. I starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 skal det holdes et møte for foresatte, hvor de blir informert om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkning til foresatte, rutiner og annet som er relevant for foresatte. Første halvår av opplæringsåret har foresatte til alle ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2, rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i fagene. Etter at eleven er fylt 18 år, skal ikke skolen lenger gi foresatte denne informasjonen, men eleven kan samtykke til at foresatte fortsatt får informasjon. 7

8 SAKSBEHANDLING Saksbehandling i forbindelse med spesialundervisning inneholder spesielle regler om behandling av saker som gjelder spesialundervisning, jf. Opplæringsloven 5-4. Formålet med disse reglene er å sikre at tilbud om spesialundervisning bygger på sakkyndig tilrådinger, og at tilbudet blir utarbeidet i nært samarbeid mellom skolen og eleven/foresatte. Tilfredsstillende utbytte Rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1, gjelder elever i videregående opplæring som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Vurdering av om elevens utbytte er tilfredsstillende, skal ta utgangspunkt i den kompetansen som forventes ut fra målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dersom skolen eller elev/foresatte mener at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen, skal saken tilmeldes til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for nærmere utredning og vurdering. PP-tjenesten foretar sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning i den videregående opplæringen, jf. Opplæringsloven 5-6. Eleven skal utredes så raskt som mulig i tråd med Forvaltningsloven 11a. Når den sakkyndige vurderingen av de særlige behovene til eleven foreligger, skal skolen fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Samtykke Elev/foresatte skal samtykke i at det blir gjort en sakkyndig vurdering og kan eventuelt innhente opplysninger fra andre instanser, ved vurdering av retten til spesialundervisning, jf. Opplæringsloven 5-4. Dersom samtykke ikke gis, treffes det ikke enkeltvedtak om spesialundervisning. Fra eleven er fylt 15 år er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker om spesialundervisning. Det kan være unntak fra dette, for eksempel i forbindelse med elever som mangler viktige forutsetninger for å kunne vurdere konsekvensene av tiltakene. Når eleven melder behov for spesialundervisning i forbindelse med innsøking til videregående opplæring, anses dette som samtykke til at det blir fattet vedtak om spesialundervisning. Sakkyndig vurdering PP- tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering gjennom samtaler med eleven, foresatte og skolen, observasjon, testing og annen kartlegging, for å vurdere elevens forutsetninger for og utbytte av opplæringen. 8

9 Denne vurderingen bygger på sakkyndige vurderinger fra barne- og ungdomsskolen, samtaler med avgiverskolen, observasjon av og samtale med elev og andre instansers faglige tilrådinger. Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan bare legges til grunn for et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning i den videregående opplæringen. Eleven og foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og uttale seg før det blir gjort vedtak om spesialundervisning, jf. Forvaltningsloven 19. Elev/foresatte kan innhente en alternativ vurdering fra en sakkyndig i tillegg til den som utarbeides fra PP- tjenesten. Dersom dette gjøres, skal den alternative vurderingen fra den sakkyndige tillegges vekt når skoleeier treffer enkeltvedtak om spesialundervisning. Hovedregel er at foresatte selv må betale for den alternative vurderingen. Enkeltvedtak Et enkeltvedtak avgjør rettighetene til eleven og utløser elevens/foresattes klagerett. Enkeltvedtaket skal være skriftlig begrunnet og vise til rettslig grunnlag for avgjørelsen. I enkeltvedtaket skal det gå klart fram at det er klageadgang på vedtaket og hvor klagen skal sendes, jf. Opplæringsloven 15-2 og Forvaltningsloven 2. Etter Forvaltningsloven 18 og 19, har den det gjelder rett til å se dokumentene i saken. Vedtak om inntak til videregående opplæring og vedtak om rett til spesialundervisning er enkeltvedtak. Klageadgang Vanlig saksgang er at en klage skal sendes til den som har fattet vedtaket som første instans. Dersom elev og/eller foresatte ikke klager på enkeltvedtaket, anses det som at de har godtatt vedtaket. Dersom en klage ikke tas til følge, vil den bli oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder, for endelig behandling. Dette gjelder både for klage på vedtak om inntak og spesialundervisning. Vedtak om inntak Vedtak om inntak til videregående opplæring fattes av inntaksavdelingen i fylkeskommunen. Det betyr at en klage på inntak skal behandles av inntaksavdelingen som førsteinstans. Klagen skal sendes inntaksavdelingen. Vedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes på grunnlag av den sakkyndige vurderingen fra PPtjenesten. Vedtak om spesialundervisning fattes av rektor ved skolen jf. Opplæringsloven 5-3. Det betyr at en klage på enkeltvedtaket om spesialundervisning skal behandles av skolen som førsteinstans. Klagen skal sendes til rektor. 9

10 Enkeltvedtaket fastsetter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på, og hvilke avvik som skal gjøres fra opplæringsloven med forskrifter, herunder læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når eleven skal ha et opplæringstilbud som avviker fra, eller går utover det ordinære opplæringstilbudet, skal dette fremgå av et enkeltvedtak om spesialundervisning som skal beskrive: innhold organisering omfang klageadgang Dersom enkeltvedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen stilles det krav til utfyllende begrunnelse, jf. Opplæringsloven 5-3 siste ledd. Individuell opplæringsplan, IOP Når en elev er innvilget rett til spesialundervisning, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan, I0P, for de fagene og områdene som eleven skal ha egen plan i. Planen kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som er nedfelt i enkeltvedtaket. IOP er et arbeidsverktøy for skolen og læreren som skal sikre at elevens opplæringstilbud samsvarer med enkeltvedtaket. IOP skal evalueres hvert halvår og skal inneholde: mål for opplæringen innholdet i opplæringen plan for hvordan opplæringen skal drives Samarbeid mellom avgiverskole, foresatte/elev, PP tjenesten, andre støttetjenester og kompetansemiljø rundt eleven er viktig når skolen skal lage I0P for eleven, jf. Forskrift 4-3. Det er ikke et krav i opplæringsloven at foresatte og elev skal samtykke til og undertegne IOP. 10

11 VURDERING Individuell vurdering Alle elever i videregående opplæring har etter Forskrift kap. 3, rett til vurdering. Denne retten innebærer underveisvurdering, sluttvurdering/standpunktvurdering og dokumentasjon av opplæringen. Ingen elever i videregående opplæring, heller ikke elever med I0P, kan få fritak fra vurdering med karakter, dersom de skal få sluttvurdering med standpunktkarakter og vitnemål. Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanene, der hvor de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er ikke adgang til å fastsette sluttkompetansen/standpunktkarakter i et fag bare på grunnlag av et utvalg av kompetansemålene. Avvikende læreplanmål I en individuell opplæringsplan kan det gjøres unntak fra læreplanene for fag slik at eleven har en individuelt tilpasset plan med færre mål - og kompetansekrav. Når det i enkeltvedtaket om spesialundervisning og i I0P er gjort bortvalg av kompetansemål fra læreplanen for faget, kan ikke eleven vurderes i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Det medfører at det ikke vil være grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktvurdering i faget, jf. Forskrift 3-3. Dersom eleven skal følge avvikende læreplanmål, ha I0P og vurderes uten karakter, skal dette gå spesifikt fram av den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket. Eleven har også rett til skriftlig vurdering uten karakter på grunnlag av målene i lop. Kompetansebevis For å få utstedt vitnemål kreves det at eleven har standpunktkarakter i alle fag. Når eleven ikke har standpunktkarakter, medfører det at eleven ikke oppfyller kravene til vitnemål, jf Forskrift I stedet for vitnemål kan elever få kompetansebevis. Alle elever med rett til spesialundervisning, som har individuell opplæringsplan og følger avvikende læreplanmål i ett eller flere fag, har rett på kompetansebevis etter Forskrift 4-34 til Utdanningsdirektoratet har også gitt ut to brosjyrer om vurdering: 1. Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring: "Nå gjelder det" 2. Underveisvurdering i fag: "Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis?" 11

12 SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av Forskrift Forskriften fastsetter at det er rektor som avgjør etter søknad hvilke ordninger som skal benyttes for eleven. Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging av eksamen. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Når det i kompetansemålene for faget er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å legge til rette for at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Dersom det i kompetansemålene ikke er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan særskilt tilrettelegging av eksamen også gjøres ved å endre eksamensformen. Særskilt tilrettelegging av både del 1 og del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag med todelt modell, kan være: utvidet tid, inntil 1 time opplesing av eksamensoppgaven skrivehjelp forstørret skrift bruk av tekniske hjelpemidler eventuelt andre lignende tiltak Søknadsskjema finnes på It`s Learning, og den enkelte elev må søke om dette. Søknad leveres kontaktlærer, rådgiver eller avdelingsleder ved studiestedet innen 1. november. 12

13 SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utfyllende informasjon om søking til videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune, finner du på vigo.no. Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett I spesielle tilfeller kan søkere med behov for spesialundervisning tas inn gjennom inntak til Særskilt utdanningsprogram Fortrinn, jf. Forskrift 6-15 til For å ha et fortrinn etter forutsetningene her må søkeren ha rett til spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Søkeren må ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligg til grunn for søknaden. I vurderinga av om søkeren har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram, må det godtgjøres at vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller ho ikke et særlig behov for inntak etter forutsetningene her. Retten til inntak til Særskilt utdanningsprogram Fortrinn vil omfatte få søkere og vilkårene er at søkeren må ha: rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven 3-1 rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1 valgt utdanningsprogram på grunnlag av, og i samsvar med den sakkyndige vurderingen sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne Det må også foreligge en sakkyndig vurdering etter 6-16 i samme forskrift. Eleven må også ha valgt programområde på grunnlag av og i samsvar med den sakkyndige vurderingen. Søkere som fyller vilkårene har rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram. Dersom det er innbyrdes konkurranse mellom søkere til et Særskilt utdanningsprogram Fortrinn på vg1, må fylkeskommunen prioritere de søkerne som har størst behov, jf. Forskrift

14 Inntak på individuell vurdering til vg2 og vg3 Søkere som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakter fra vg1, tas inn på grunnlag av individuell vurdering. Det blir gjort en helhetlig vurdering av søknaden, hvor det blir lagt vekt på sakkyndig vurdering fra PP -tjenesten, skolens anbefaling og søkerens prioritering. Søknadsfrist Vest-Agder fylkeskommunes praksis er å behandle søknader om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram før det ordinære inntaket. Søknadsfrist: 1. februar. 14

15 FORTRINNSRETT FOR SØKERE MED VEDTAK OM UTVIDET TID Søkere som har vedtak om utvidet tid etter Oppl.l 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter en individuell vurdering før inntak etter poeng. Eleven skal bruke eget søknadsskjema som sendes til Utdanningsavdelingen innen 15.januar. Elevene skal søke når de er i sitt 3.opplæringsår. Søknadsskjema Elever med rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven har lovfestet rett til heltidsopplæring i inntil to år ekstra, dersom eleven trenger det for å nå opplæringsmålene, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd. Vilkårene for utvidet rett er at: eleven har rett til spesialundervisning det foreligger en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for opplæring utover tre år Eleven har behov for mer tid i videregående opplæring Behovet skal vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt i IOP etter opplæringsloven 5-5. Kravet er at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring. Det er skolen i samarbeid med PP - tjenesten som vurderer og tar stilling til om eleven har behov for og vil ha utbytte av mer videregående opplæring. Skyss av elever i videregående opplæring. Enkelte elever har rett på fri skoleskyss uavhengig av reiseavstand og bosted i fylket. Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. 15

16 Individuell plan - IP Elever med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten er hjemlet i helselovgivningen og sosialtjenesteloven, NAVloven og barnevernloven. Det understrekes at kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven har ansvar for å se til at individuell plan blir utarbeidet. En individuell plan skal sørge for at tjenestemottaker fra nødvendig helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Samarbeidet mellom skolen, PP- tjenesten, foresatte og andre støttetjenester skal samordnes gjennom en ansvarsgruppe, som bør være etablert i god tid for innsøking til videregående opplæring. Den videregående skolen deltar i ansvarsgruppemøtene som koordineres av kommunen. For ungdommer med funksjonsnedsettelser vil IOP og andre hjelpebehov bli samordnet i en overordnet individuelle planen (IP). 16

17 OPPLÆRING I BEDRIFT Opplæringsavtale Opplæringsavtale er en lokal ordning i Vest-Agder der utplassering i bedrift er en del av elevens opplæringstilbud. Ordningen administreres av den enkelte skole. Vest-Agder fylkeskommune har fastsatt retningslinjer for bruk av slike avtaler i forbindelse med tilpasning av opplæring. Elever med opplæringsavtale, som har hele eller deler av sitt opplæringstilbud utenfor skolen, har status som elev ved den skolen som står for den teoretiske delen av opplæringstilbudet. Skolen har det formelle ansvaret for all opplæring, også for innholdet av opplæringen i bedrift, selv om bedriften har det daglige ansvaret for eleven på arbeidsplassen. En elev på opplæringsavtale har ikke krav på lønn for den delen av opplæringen som i henhold til elevens individuelle opplæringsplan (IOP) skal foregå i bedrift. Opplæringskontrakt Elever som ikke har fullt fag- eller svennebrev som mål, kan tegne en opplæringskontrakt. Disse elevene kalles lærekandidater og har samme rettigheter og plikter som lærlinger. Før en opplæringskontrakt kan godkjennes, skal det foreligge en sakkyndig uttalelse fra den fylkeskommunale PP-tjenesten som konkluderer med at elever bør stile mot grunnkompetanse innenfor et programområde. En forutsetning for at en opplæringskontrakt skal godkjennes er at sluttkompetansen er fastlagt og det er utarbeidet individuell opplæringsplan (IOP) for lærekandidaten. Når det er aktuelt å søke om opplæringskontrakt for en elev er det skolens ansvar å: framskaffe sakkyndig uttalelse sørge for at det er fattet vedtak om kompetanse på lavere nivå/grunnkompetanse skaffe aktuell opplæringsbedrift, sammen med eleven utarbeide IOP i samarbeid med bedriften Opplæringskontrakter må godkjennes av Vest-Agder fylkeskommune. Søknad med vedlegg skal sendes seksjon for fagopplæring. Det gjøres oppmerksom på at ingen søkere til videregående opplæring har rett på opplæringskontrakt. Dersom det ikke er mulig å finne en aktuell bedrift, må opplæringen gjennomføres i skolen på lik linje med søkere til læreplass som ikke får lærekontrakt. kel=

18 NYTTIGE LENKER Opplæringslova: Forskrifter: Spesialundervisning: Lov om kommunale helse- og sosialtjenester html NAV-loven html Barnevernloven 18

19 Lister videregående skole Postmottak Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: E-post: Web: Rådgivningstjenesten Lister videregående skole: Studiested Flekkefjord Trond Tjorteland Rådgiver/karriereveileder OT-kontakt (Vestregionen) / Terje Kydland Rådgiver / Studiested Kvinesdal Ann Britt Brastad Rådgiver Studiested Lyngdal Per Tore Johnsen Rådgiver/karriereveileder / / Studiested Eilert Sundt Arne Penne Rådgiver og OT-kontakt (Østregionen) / Børge Tjørn Karriereveileder Ann Britt Brastad Sosialpedagogisk rådgiver Studiested Lista / / Jostein Nesje Rådgiver/karriereveileder / PP-tjenesten for videregående opplæring, Vest Agder: Postboks 518 Lundsiden 4605 Kristiansand Telefon: Telefaks:

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER All opplæring må ta utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå, læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter Sammen skal det danne grunnlaget for at eleven skal bli mest

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Endelig tilsynsrapport 2014 Rogaland fylkeskommune

Endelig tilsynsrapport 2014 Rogaland fylkeskommune Endelig tilsynsrapport 2014 Rogaland fylkeskommune Spesialundervisning opplæringsloven kap. 5 Kompetansekrav opplæringsloven 10-1 og 10-11 Ansvarsomfang opplæringsloven 13-10, andre ledd Inntak forskrift

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE Av Øystein Skoglund Skole og utdanning er en vesentlig del av behandlingsprogrammet i Stiftelsen Klokkergårdens avdelinger. Opplæringen ved Stiftelsen Klokkergården

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Forord. Hverdagslivstrening - et bidrag til bedre og mer helhetlig tilbud for søkerne. Det er tid for mestring! Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjefen

Forord. Hverdagslivstrening - et bidrag til bedre og mer helhetlig tilbud for søkerne. Det er tid for mestring! Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjefen Forord Troms fylkeskommune har en strategiplan «Tid for Mestring» som skal bidra til at de viktigste aktørene i Troms opprettholder og utvikler kvaliteten i den videregående opplæringen i Troms. Det er

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE TIDSPUNKT: 7., 8. og 11. juni 2007 Vår ref: 07/1928 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Årshjul - SPU Mosjøen vgs

Årshjul - SPU Mosjøen vgs ID UTS.Mos.Avd.SPU.4.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.11.2014 Forfatter Lisbeth P. Sørum Verifisert Lisbeth P. Sørum Godkjent Geir Solli Side 1 av6 MÅNED ARBEIDSOPPGAVER ANSVARLIG August Gjennomgang av inntak

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Barnehageloven Opplæringsloven

Barnehageloven Opplæringsloven Barnehageloven Opplæringsloven Kurs om rettigheter for foreldre/pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne 25.11.09 seniorrådgiver Maiken Messel Rett til barnehageplass for alle Barnehageloven 12 a Barn

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer