Kontrollebar registrering av tid/overtid - Oppdragsspesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollebar registrering av tid/overtid - Oppdragsspesifikasjon"

Transkript

1 Kontrollebar registrering av tid/overtid - Oppdragsspesifikasjon akgrunn. Kunnskapsdepartementet har i brev av bedt om at alle statlige universiteter og høyskoler implementerer løsning for kontrollerbar registrering av tid/overtid innen utgangen av Med bakgrunn i diskusjon i prioriteringsrådet for SAP HR har UNINETT FAS søkt om et års utsettelse på denne fristen på vegne av alle som deltar i SAP HR samarbeidet gjennom TROFAST-avtalen. Med utgangspunkt i behovene som må dekkes ved kontrollerbar registrering av tid/overtid har noen representanter fra institusjonene satt opp en grov kravliste til SAP HR som er gjennomgått med SSØ, se vedlegg. Noen av disse kravene kan enkelt løses, mens andre krever både mer detaljering og enighet i sektoren samt i etterkant behov for endringer i SAP HR. Arbeidet med kravlisten har og avdekket behov for at Kunnskapsdepartementet konkretiserer kravene til sporbarhet. Dette er tatt opp med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og det kan ikke utelukkes at dette og vil føre til behov for endringer i SAP HR. eskrivelse av oppgaven. Målet er å etablere en løsning som tilfredsstiller institusjonenes behov for kontrollerbar registrering av tid/overtid basert på SAP HR. Det skal legges vekt på å oppnå en nødvendig samordning av rutiner og regler på tvers av institusjonene. Dette både for å få en enkel og god løsning og å redusere kostnadene ved redusert endringsbehov. I denne forbindelse anbefales det og at arbeidsgruppen oppretter kontakt med et utvalg etablert av de 5 universitetene med mål om en omforent oppfatning hva som skal til for å ha tilfredsstillende og kontrollerbare systemer for å dokumentere utbetaling av overtid. Resultatet fra det arbeidet forventes i midten av november. Kravlisten skal bearbeides videre til en detaljeringsgrad som gjør det mulig å identifisere og forespørre SSØ om pris på nødvendige endringer i SAP HR. Omfang av arbeidet skal begrenses til å dekke behov direkte relatert til registrering av tid/overtid med tilhørende brukergrensesnitt og ikke generelle behov knyttet til brukervennlighet og lignende for ESS, ref. kravlisten i vedlegget som også dekker noe av dette. Det anbefales at arbeidsgruppen samarbeider tett med SSØ slik at arbeidet skjer så effektivt som mulig. Organisering og ansvarsforhold. Arbeidet skal utføres av følgende arbeidsgruppe: Eirin Fjeld Melund, SAP koordinator, UNINETT FAS (leder) Nina Leivdal Tandle, HiSF

2 Karl Olaf orge, HiO Anders Dahle, HiO I tillegg vil Elisabeth oye Okkenhaug fra SAP HR prioriteringsråd bidra i gruppens arbeid ved behov. Arbeidsgruppen skal rapportere til prioriteringsrådet som og vil bidra i diskusjonen og med avklaringer når samordning på tvers er nødvendig for å oppnå en god løsning. Tilsvarende gjelder for å få nødvendige avklaringer i forhold til KD. estilling av nødvendige endringer i SAP HR basert på anbefalt løsning med pris skal gjøres via prioriteringsrådet. Tidsplan Arbeidet skal startes så fort som mulig og en anbefalt løsning med tilhørende pris bør foreligge i løpet av januar 2010 slik at beslutning om bestilling kan skje i løpet av februar.

3 VEDLEGG Oversikt over UH-sektorens krav til ESS med kommentarer Nr. Tekst Må/ør Kommentar 1 Tidspunkt for registrering og endringer av registreringer må kunne spores, jf KDs brev av til universiteter og høgskoler. Se vedlegg til Eirins opprinnelige mail. M1 Må avklares konkret hvilke krav som stilles til sporingen. KD avklarer. 2 Mulighet for kommentarfelt til leder M1 Høy prioritet. Det er tilstrekkelig at kommentarfeltet er synlig for leder som skal godkjenne arbeidsflyten. Fleksibilitet i forhold til lokale særavtaler og fleksibilitet: 3 Reisetid utland. Det kan inngås særavtaler vedr. dette jf PM Det er i prinsippet mulig å ha en særavtale pr. firma, men det er ønskelig med samordning i sektoren. KD avklarer. Evt. kartlegging gjøres samlet fra sektoren. 4 Varierende avregningsperioder, jf fleksitidsavtalen i staten M2 Det er ikke i løsningen pr. i dag. SSØ sjekker om det er mulig å bryte som standard avregningsdato. 5 Annen kjernetid og ytre arbeidstid, jf fleksitidsavtalen Kan definere andre tider her. Må definere beregningsreglene. KD sjekker om det bør lages en felles avtale for sektoren. 6 Selv kunne definere og vedlikeholde arbeidsplaner, for eksempel noen standarder som vi selv kan gjøre endringer på 7 Det er behov for arbeidsplaner både med 7,5 timer brutto og netto, og både med og uten fleksitid på begge. Start og sluttidspunkt må kunne variere (for eksempel begynner renholdspersonalet før kl 07.00, jf dep. kommentar til HTA 7 Arbeidstid pkt SPH) M2 Ikke ønskelig. Store rom for å gjøre feil, og feil vil medføre lønnsstopp. Dette kan løses innenfor dagens løsning ved å opprette nye arbeidsplaner. 8 Skjevbelastning i løpet av året må takles både innenfor et semester, men også mellom høst- og vårsemesteret. Jf SPH pkt 3.6 Fleksible arbeidstidsordninger og KDs brev av vedlagt samme mail som dette notatet 9 Det må være mulighet for akkumulering av timer til avspasering selv om fleksitid ikke benyttes, jf pkt ovenfor om skjevbelastning Gjelder personer som ikke omfattes av fleksitidsavtalen. Må defineres nøyaktige beregningsregler. Samme sak som pkt. 5 Gjelder personer som ikke omfattes av fleksitidsavtalen. Må defineres nøyaktige beregningsregler. Samme sak som pkt. 5

4 10 Timer utenfor arbeidstid må akkumuleres i egen saldo Gjelder personer som ikke omfattes av fleksitidsavtalen. Må defineres nøyaktige beregningsregler. Samme sak som pkt Arbeidsplanen må reduseres ved delvis permisjon SSØ har dette som en prioritert sak. Hvis SSØ klarer å løse dette, blir det en del av FSI. 12 Delvis sykemelding må gi reduksjon i arbeidsplan mer fleksibilitet i forhold til når det arbeides kunne registrere korrekt arbeidstid selv om det i SAP må registreres som prosentreduksjon pga rapportering til NAV 13 Delvis AFP/delvis uførepensjon/skifte i stillingsprosent arbeidsplaner som kan kombineres med disse typer fravær også for undervisningspersonalet. Jf punkt om selv å kunne definere og vedlikeholde arbeidsplaner / mulig? Det ligger i delvis sykemelding sin karakter at den ansatte ikke skal presses inn i faste arbeidsmønstre. Sektoren kommer med en nærmere presisering av hva som er behovet. Gjelder ikke AFPpensjonister, de er pr. definisjon deltidstilsatte. Kan evt. opprette nye arbeidsplaner. Må evt. ha en nærmere presisering. 14 Utbetaling av mertid for deltidsansatte via ESS Er dekket i dagens løsning. Registreres som overtid, den ansatte får timelønn frem til arbeidet full dag og deretter overtidsbetaling. 15 Leder må kunne kontrollere fleksitiden/selve registreringen til den ansatte tilbake i tid på en enklere måte enn i MSS i dag 16 I dag summeres overtidstimene og tilleggstimer hvis arbeid på lørdag og søndag meget forvirrende for leder, summen må bestå av arbeidede timer Må ha en konkret beskrivelse av hva som må endres. Få antallsfeltet på lø/sø tillegg ut av summeringen for antall timer. 17 Rapport for ferieønsker før de godkjennes Finnes i YHR_Fraværsoversikt 18 Utbetaling av tillegg (kveld/natt/helg) via ESS Kan åpnes for høgskolene. registreringen Må defineres fra sektoren hva som skal åpnes. Sende 19 Registrere i ettertid vurdere hvor lenge er det lenge nok slik det er? 20 Forskningstid dvs fravær fra ordinært arbeid i en viss periode Solman Kan utvide ansattes registreringsperiode på bekostning av leders godkjenningstid. Endring gjelder for hele FSI Lage en fraværskode kalt forskningstid med lønn. Løses i dagens løsning. 21 Løsning for registrering av feltarbeid/uteundervisning for hele døgnet (avtaler må sjekkes nærmere). Ulike lokale avtaler/eventuelt fraværsmelding Avventer til vi får avtalene

5 22 Endre fraværsmeldinger uten å måtte slette og registrer på nytt (fører ofte til feil slik det er i dag) Retter ikke opp kvotene ved ny registrering. 23 Valg for registrering av tilstede: Jobb annet sted Kan få så mange koder dere vil, men bør være enkelt å velge riktig. Muligens løst med kommentarfelt edre brukergrensesnitt: 24 Passord (mulig løst med Feide) M2 Mulig løst i FEIDE 25 edre brukergrensesnitt for pålogging da det oppfattes som tungvindt både å logge seg på, og å finne fram. Det gjelder ESS generelt også for å skrive reiseregninger 26 Responstiden må bli god 27 God stabilitet 28 Ønske om å komme rett inn i ESS når PC-en slås på, gjerne at tilstede registreres ved pålogging (dette må være et valg for den enkelte virksomhet) 29 Eventuelt skjermstempling, inn- og utknapper som det klikkes på Må ha konkrete beskrivelser av hva som er tungvint., Løses lokalt Må avklares om sektoren ønsker dette. Vil bli en del manuelle korrigeringer. 30 Enklere meny for å registrere fravær og overtid Må spesifiseres 31 God og forståelig oversikt over fraværskvoter: Må spesifiseres 32 Ferie/seniordager/overført ferie/rest dager/andre permisjonskvoter og rest Mer forståelig tekst. Må spesifiseres 33 Sumfelt må være skrivebeskyttet, gjerne annen farge Komplisert å få til. Mulig 34 Registrert fravær må umiddelbart overføres til Må ses i sammenheng med registreringsbildet løsningen for delvis permisjon. Kommer enten for alle eller ingen. 35 Tilstedetid alltid som øverste linje Sorteringsspørsmål. SSØ 36 Enkel oversikt over tidssaldoer for eksempel i registreringsbildet Vis tidsinfo er for uoversiktlig 37 Det er uoversiktlig med uken mot høyre mye scrolling/åpning-lukking 38 Det må bli lettere å slette registreringer, nå må både fraog tilfelt samt sumfelt slettes 39 Det må ikke være så lett å sperre egen bruker som det er i dag ser på saken. Denne oversikten kan endres. Sektoren spesifiserer hva de vil ha med og hva som skal bort. Nå må man slette både sumfelt og klokkefelt. Må se hvordan det blir i neste versjon. Hvis man avslutter på en irregulær måte blir brukeren sperret i en halvtime. 40 Ved feilregistrering må feil markeres edre feilmelding 41 Tekstfeltet (tilstede/fravær) må fryses når man beveger seg til høyre i bildet Vet ikke om det er mulig. Lær av feilmeldingene på reiseregning.ssø sjekker

6 42 Slippe å registrere hvis arbeidsplanen følges? Er dette akseptabelt i forhold til sporing? Sannsynligvis nei. 43 Ønsker advarsel hvis man prøver å endre for en hel uke. SSØ sjekker om det er mulig. 44 Engelsk versjon av ESS Vil bli en sammenblanding av engelsk tekst og norske koder. Lite brukervennlig?

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN OM KONTROLLERBAR REGISTRERING AV TID/OVERTID I SAP/ESS

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN OM KONTROLLERBAR REGISTRERING AV TID/OVERTID I SAP/ESS RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN OM KONTROLLERBAR REGISTRERING AV TID/OVERTID I SAP/ESS Side 1 av 38 SAMMENFATNING Prioriteringsrådet for SAP HR oppnevnte på møte 3.9.09 en arbeidsgruppe for å utrede hvilke

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer

Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem Akershus KollektivTerminaler FKF

Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem Akershus KollektivTerminaler FKF Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem FKF Med ressursstyringssystem menes IT system/programvare som ivaretar den funksjonalitet og krav som fremgår av konkurransegrunnlaget. Kolonnen J/N/T i kravtabellen

Detaljer

WinTid Brukerdokumentasjon

WinTid Brukerdokumentasjon 11.0.0 WinTid Brukerdokumentasjon Logica Norge HRM Innhold i Innhold WinTid 1 WinTid, et tidregisteringssystem... 1 Verktøylinjalen, hurtigtaster og snarveier... 3 Verktøylinjalen... 3 Snarveier... 6 Faste

Detaljer

Manual Del 2: Oppsett og konfigurering

Manual Del 2: Oppsett og konfigurering Manual Del 2: Oppsett og konfigurering Document: Norwegian brukermanual Del 2 Side: 1 Innhold Manual... 1 Del 2: Oppsett og konfigurering... 1 Konfigurering og forberedelser... 4 QL Time konfigurering...

Detaljer

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett.

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett. Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning,

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp.

Detaljer

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb)

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Registrering i PagaWeb for ansatte... 2 Systemkrav... 2 Skjema som skal tas i bruk... 2 Roller... 2 Saksgang... 2 Brukerstøtte...

Detaljer

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1 0608 OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT 846512J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør side 1 Fagdag ferie 2013 Dagens agenda Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer