Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12"

Transkript

1 Hjelp til Rapporter Sist oppdatert: Rapportresultat Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Stillingsrapporter Bemanningsplan Personalrapporter Jubileumsrapport Fødselsdagsliste Utdanning Medarbeideroversikt CV Informasjon om pårørende Kommunikasjonsliste Lønnsoversikt med avlønningsprosent Lokale forhandlinger Lønnsinformasjon Ferierapporter Ferie tatt ut hittil i år Ferie tatt ut i valgfri periode Restferie fra i år og i fjor Sykefraværsrapporter Syke- og egenmeldinger hittil i år Syke- og egenmeldinger for valgfri periode Sykt barn hittil i år Sykt barn i valgfri periode Sykefraværsstatistikk Antall egenmeldinger Permisjonsrapporter Permisjoner valgfri periode Permisjoner som ikke er avsluttet Fødselspermisjoner som ikke er avsluttet Andre fraværsrapporter Fraværskvoter Planlagt fravær Tidslipp Fleksitidsrapporter Saldo fleksitid til avspasering Avspasering fleksitid tatt ut hittil i år Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Overtidsrapporter- og reisetidsrapporter Saldo over-/reisetid til avspasering Utbetalt overtid for valgfri periode AML-grenser overskredet AML-overtid hittil i år HTA-overtid hittil i år per avdeling Reiserapporter Reiseoversikt Reisekvitteringer uten rammedata Vis reiser i arbeidsflyt

2 Rapportresultat Rapportresultatene vises i egne arkfaner. Disse kan lukkes hvis du er ferdig med rapporten eller du kan beholde dem oppe. Hvis du ikke har lukket utvalgsbildet vil du rask kunne kjøre rapporten på nytt med samme eller nye utvalg. Skjermbildet under viser tre arkfaner; henholdsvis rapportoversikt, utvalgsbilde (rød ramme) og rapportresultat. Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Rapporten viser organisasjonsstrukturen med stillinger og personer slik den er i dag. Alle aktive personer er med på rapporten. Innhold Objekttype Startdato Sluttdato Startdato (tilknytning) O = organisasjonsenhet, S = stilling, P = person Den datoen en organisasjonsenhet eller en stilling ble opprettet eller den datoen en person ble ansatt. Den datoen en organisasjonsenhet eller stilling er planlagt nedlagt eller en person skal slutte betyr at det ikke er fastsatt noen sluttdato. Ved omorganiseringer vil en underordnet organisasjonsenhet kunne knyttes til en annen overordnet organisasjonsenheter enn tidligere og stillinger kan knyttes til nye organisasjonsenheter. Dette er den datoen dagens tilknytning gjelder fra. Når en person flyttes fra en stilling til en annen, vil dette være den datoen denne personen ble knyttet til den nye stillingen. Sluttdato (tilknytning) Tilsvarende for sluttdato. Denne datoen vil som oftest være lik

3 Prosentsats Brukes i første rekke for personer der personen har flere stillinger. Prosentsatsen viser hvor stor del av arbeidstiden sin denne personen bruker på denne stillingen. Du kan åpne og lukke organisasjonsenheter og stillinger ved å klikke på den lille trekanten foran organisasjonsenhetene og stillingene. I eksempelet nedenfor har vi lukket alle stillingene slik at du bare ser stillingene og ikke de personene som er ansatt i stillingene. Her har vi lukket stillingene også slik at du bare ser organisasjonsenheten(e). Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for.

4 Utvikling i arbeidsstokken Rapporten viser utviklingen i antall ansatte pr måned over en periode på inntil ett år. Alle aktive ansatte er med i rapportresultatet. Eksterne tas ikke med. Resultatet fordeles på de forskjellige personaldelområdene. Resultatet vises med verdier gyldig den første i hver måned. Du kan velge Inneværende måned for å se hvor mange ansatte det er per dags dato, Inneværende år eller en Annen periode på inntil ett år. Du kan ikke velge en periode fra før Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for.

5 Stillingsrapporter Bemanningsplan Rapporten viser organisasjonsenheter med stillinger og stillingsinnehavere. Ubesatte stillinger vises også. Rapporten brukes til å få en oversikt over bemanningen. Du må enten velge I dag eller oppgi en bestemt dato ved å velge Referansedato. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for. Innhold Du kan få frem flere kolonner enn de du ser i rapporteksempelet. Du kan for eksempel få med stillingskode, dato for når en person ble ansatt i stillingen, den ansattes arbeidstid, hvor stor del av arbeidstiden sin en ansatt bruker på denne stillingen og lignende. Du kan fjerne kolonner og føye til kolonner ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Aktuell. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Rediger Summer verdier Meny Gå til ABCanalyse Brukes til å summere alle verdier i en kolonne. Merk kolonnen før du høyreklikker og velger Sum. I denne rapporten er det mest aktuelt å bruke dette for kolonnen Planl. Arbeidstid for summering. ABC-analyse. De knappene som er generelle for flere eller alle rapporter er beskrevet under Generelt om rapporter Varianter Det er laget to oppsettsvarianter for denne rapporten. /CUS&OPAL01 viser standardoppsettet som er vist ovenfor. /CUS&OPAL02 viser også hvilken periode de forskjellige stillingene er opprettet for og hvilken periode de ansatte har sittet i de forskjellige stillingene.

6 Du får frem de variantene som er laget for denne rapporten ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Velg. Dersom du i tillegg ønsker egne oppsettsvarianter, kan du enkelt lage slike. Disse blir lagt inn som et valg på samme måte som de to forhåndslagde variantene. Du vil finne en beskrivelse av hvordan du lager dine egne oppsettvarianter under Generelt om rapporter.

7 Personalrapporter Jubileumsrapport Rapporten viser de forskjellige ansiennitetsdatoene som er lagt inn for de personene du har valgt. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Følgende datoer vises: 91 Tjenesteansiennitet pluss eventuell tilleggsansiennitet 92 Startdato i staten 93 Tjenesteansiennitet 94 Etatsansiennitet (den enkelte virksomhet bestemmer hvordan denne skal brukes.) VB Startdato i virksomheten Den kan også brukes til å få frem forskjellige jubileer, for eksempel hvem som har vært ansatt i virksomheten et bestemt antall år, hvem som har vært ansatt i staten et bestemt antall år og liknende. Denne rapporten henter data fra inneværende år.

8 Fødselsdagsliste Rapporten viser de ansattes fødselsdato og alder. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Hvis du merker kolonnen Medarbeiderens alder, høyreklikker og velger Synkende sortering, vil du få sortert rapporten på de ansattes alder med de eldste først. For å få frem fødselsdatoen på alle de personene du har valgt, må du sette periode lik Inneværende år. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for inneværende år i alle tilfelle.

9 Utdanning Det kan registreres flere typer utdanning på hver person. Rapporten viser den utdanningen som rapporteres til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert på navn. Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for i dag i alle tilfelle. Alle utvalg benyttes.

10 Medarbeideroversikt Rapporten viser ansattnummer, fødselsnummer, navn, organisasjonsenhet, stillingskode og dato for til- og fratredelse. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Medarbeidergruppene 8 Ekstern m/utbetaling, 9 Ekstern u/utbetaling og X Avvik ekst m/lønn(8) utelates fra rapporten. For medarbeidere som ble ansatt i virksomheten før denne tok i bruk SAP, er det den datoen virksomheten tok i bruk SAP som vises i Tiltredelsesdato og ikke den virkelige tiltredelsesdatoen. Rapporten er sortert på navn. Kolonnen Tkst inneholder navnet på den organisasjonsenheten personene er ansatt i. Alle valg under periode kan benyttes. Velger du I dag får du bare de som er ansatt per dags dato. Velger du for eksempel og setter en fradato og en tildato, vil du få frem alle de som har vært ansatt i denne perioden med fratredelsesdato for de som har fratrådt i perioden.

11 CV Her presenteres den enkelte ansattes CV. NB. Denne rapporten må settes opp spesielt for den enkelte virksomhet. Det er virksomheten selv som bestemmer hvilken informasjon som skal tas med. Alle valg under periode kan benyttes, men du får Alt uavhengig av hva du velger.

12 Informasjon om pårørende Rapporten viser de pårørende som er registrert pr. ansatt i dag. Det er bare ansattes pårørende som tas med på rapporten, ikke eksternes. Rapporten er sortert stigende på navn. Pårørendeinformasjon kan vedlikeholdes av den ansatt selv i Ansatt selvbetjening. Det skilles mellom hvem som er nærmeste pårørende og hvem som skal kunne kontaktes i nødstilfeller. Dette vises i de to siste kolonnene på rapporten. Alle valg under periode kan benyttes, men du får I dag uavhengig av hva du velger.

13 Kommunikasjonsliste Rapporten viser telefonnumre og e-postadresse for hver ansatt. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert stigende på ansattnummer. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med den kommunikasjonsinformasjonen som disse ansatte hadde på dette tidspunktet. Her kan alle utvalg benyttes.

14 Lønnsoversikt med avlønningsprosent Rapporten presenterer svært mye informasjon om den enkelte ansatte som avdeling, stilling, stillingskode, alder, kjønn, lønn, utdanning, faktisk avlønningsprosent osv. Den viser også stillingsprosent og kontering både på hovedstilling og eventuelle tilleggsstillinger. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med informasjon om disse ansatte på dette tidspunktet. Alle utvalg benyttes. Oppsettsvarianter For rapporter som inneholder så mange kolonner, er det vanlig at virksomheten lager en del egne oppsettvarianter. Disse finner du ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Velg. De variantene som er laget spesielt for din virksomhet, begynner med virksomhetens firmakode.

15 Lokale forhandlinger Rapporten viser tilsettings- og lønnsinformasjon for månedslønnede, dvs. alle unntatt eksterne, timelønnede og pensjonister. Den er bl.a. egnet til arbeidet med lokale lønnsforhandlinger. Her kan du velge I dag eller en selvvalgt Referansedato. Rapporten lister ut ansatte som var ansatt på angitt dato med informasjon om disse ansatte gjeldene på samme dato. Her kan alle utvalg benyttes. Spesielt om denne rapporten er at du får følgende informasjonsmelding før rapportresultatet presenteres.

16 Dette betyr at kolonner og rekkefølge på kolonnene ikke må endres hvis Excel-filen skal benyttes for automatisk innlesning av det lokale lønnsforhandlingsresultatet i SAP. Denne innlesningen utføres eventuelt i lønnssystemet, ikke i leder selvbetjening her i portalen. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Endre. Vær imidlertid oppmerksom på at denne rapportens oppsett ikke må endres hvis den skal overføres til Excel og benyttes til innlesning av lokale lønnsforhandlingsresultater. Oppsettvarianter kan derfor ikke lagres. Se nedenfor under overskriften Overføring av rapporten til lokal fil.

17 Lønnsinformasjon Rapporten viser grunnlønn sammen med stillingskode. et ekskluderer fratrådte og eksterne. Rapporten kan vises historisk eller på ønsket dato. Hvis du ønsker å se all lønnshistorikk for en person, må du oppgi periode Alle. Oppgir du for eksempel I dag, får du bare skrevet ut den informasjonen som gjelder per dags dato. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det vanlig at virksomheten lager en del egne oppsettvarianter. Disse finner du ved å klikke på knappen Velg oppsett. De variantene som er laget spesielt for din virksomhet begynner med virksomhetens firmakode.

18 Ferierapporter Ferie tatt ut hittil i år Rapporten viser tidspunkt og varighet for ferie tatt ut hittil i år for de valgte ansatte. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av året. Følgende fraværstyper er med: 210 Ferie med lønn 220 Ferie uten lønn 230 Ekstraferie v/fylte 60 år 260 Forskuddsferie m/lønn Du skal normalt velge Inneværende år. Selv om du velger noe annet, får du en rapport for inneværende år.

19 Ferie tatt ut i valgfri periode Rapporten viser tidspunkt og varighet for ferie tatt ut i en valgt periode. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av denne perioden. Følgende fraværstyper er med: 210 Ferie med lønn 220 Ferie uten lønn 230 Ekstraferie v/fylte 60 år 260 Forskuddsferie m/lønn Alle valg under kan benyttes. Her kan alle utvalg benyttes.

20 Restferie fra i år og i fjor Rapporten viser opptjent og resterende ferie dette og foregående år. Per vil du for eksempel få frem saldo fra til slik den ser ut per Saldo er her resterende ferie som ikke er avviklet eller godkjent til avvikling i framtiden. Det spiller ingen rolle hva du velger som periode. Du vil uansett få periode lik inneværende og foregående år. Unntaket er hvis du oppgir en Referansedato innenfor et annet kalenderår. Da får rapporten skrevet ut for dette året og året før dette året. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

21 Sykefraværsrapporter Syke- og egenmeldinger hittil i år Rapporten viser antall dager fravær hittil i år der sykemelding eller egenmelding er benyttet som fraværskode. Kun aktive ansatte er med i rapporten. Det spiller ingen rolle hva du velger som periode. Du vil uansett få periode lik inneværende år. Unntaket er hvis du oppgir en Referansedato innenfor et annet kalenderår. Da får du rapporten skrevet ut for dette året. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

22 Syke- og egenmeldinger for valgfri periode Rapporten viser sykemeldinger og egenmeldinger i valgfri periode for den eller de personene som du velger å ta med på rapporten. Alle valg under kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

23 Sykt barn hittil i år Rapporten viser fravær på grunn av syke barn hittil i år for den eller de personene du har valgt ut. Det spiller ingen rolle hva du velger som periode. Du vil uansett få periode lik inneværende år. Unntaket er hvis du oppgir en Referansedato innenfor et annet kalenderår. Da får du rapporten skrevet ut for dette året. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

24 Sykt barn i valgfri periode Rapporten viser fravær på grunn av syke barn i en valgfri periode for den eller de personene du har valgt ut. kan velges fritt. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

25 Sykefraværsstatistikk Intern fraværsstatistikk i henhold til krav fra NAV. Rapporten viser resultater inneværende år. Du skal normalt velge Inneværende år. Selv om du velger noe annet, får du en rapport for inneværende år. Mulig varselsmelding. Du kan i enkelte tilfeller få opp meldingen nedenfor. Her kan du bare klikke grønn hake og rapporten blir presentert.

26 Antall egenmeldinger Rapporten lister egenmeldinger pr. ansatt i de siste 12 månedene (12 måneders periode). Kun aktive ansatte er med i rapporten. Rapporten viser forbruk av egenmeldingsdager mot kvoten på maksimum 24 dager (hvis IA bedrift). Det finnes ingen on-line kontroll i SAP på forbruk av antall egenmeldinger ifht kvoten (12 kalenderdager eller 24 hvis IA bedrift). Egenmeldingsrettighetene er hjemlet i folketrygdloven ( 8-24 fjerde ledd), som kun teller kalenderdager og ikke arbeidsdager. Er arbeidstakeren syk både før og etter en helg/helligdag/fridag, teller disse dagene med i egenmeldingsperioden. Er arbeidstakeren syk fredag og mandag for eksempel, har vedkommende altså brukt 4 egenmeldingsdager. Derfor er det viktig å kontrollere kolonnen Kal.dager i denne rapporten. Hvis du ønsker å få opp kun summen av antall egenmeldinger per ansatt, klikk på en av de små svarte punktene på total summen av kolonnen Kal.dager. Du skal normalt velge Inneværende år. Selv om du velger noe annet, får du en rapport for inneværende år.

27 Permisjonsrapporter Permisjoner valgfri periode Rapporten viser alle permisjoner for ansatte. Alle perioder kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

28 Permisjoner som ikke er avsluttet Rapporten viser alle permisjoner som ikke er avsluttet per dags dato. Evalueringsperioden er likegyldig i denne rapporten. Resultatet gis uansett med forhåndsdefinert evalueringsperiode Fremtid (fra i dag), unntatt hvis Referanseperiode oppgis innenfor et annet kalenderår. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

29 Fødselspermisjoner som ikke er avsluttet Rapporten viser fødselspermisjoner for som ikke er avsluttet per dags dato. Evalueringsperioden er likegyldig i denne rapporten. Resultatet gis uansett med forhåndsdefinert evalueringsperiode Fremtiden (fra i dag), dvs. fødselspermisjoner som ikke er avsluttet. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

30 Andre fraværsrapporter Fraværskvoter Rapporten viser tildelte fraværskvoter og hvor mye som gjenstår av disse for inneværende år. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

31 Planlagt fravær Rapporten viser fravær som er planlagt frem i tid. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Unntaket er dersom Referansedato eller Annen periode er innenfor et annet kalenderår. Da gis resultatet for dette året. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

32 Tidslipp Rapporten viser tidslipp pr ansatt slik den presenteres i Ansatt selvbetjening. Den inneholder detaljert oversikt over registrert tilstedetid og fravær, samt akkumulerte saldoer. OBS. Tidslippen oppdateres hver natt, slik at registrerte data i dag først vil være synlig i morgen. Gyldige perioder er: Inneværende måned, Inneværende år, Referanseperiode og Annen periode. Når du skal se på en tidslipp, kan du velge om du vil ha den ut på skjerm eller om du vil ha den skrevet ut på papir. I det første bildet du får opp, må du velge skjerm eller papir. Velger du knappen Forhåndsvisning, får du tidslippen(e), skrevet ut på skjerm. Klikker du på knappen Skriv ut, får du tidslippen(e) skrevet ut på papir. I dette tilfellet må du også velge skriver. Første gang du skriver en tidslipp ut på papir, må du i noen tilfelle få hjelp fra den personen som har ansvaret for skriverne i din virksomhet. Tidslippen ser ut som vist på neste side.

33

34 Fleksitidsrapporter Saldo fleksitid til avspasering Rapporten viser akkumulert saldo for fleksitid til avspasering inneværende måned. Vær oppmerksom på at tidevaluering kjøres natt til den 2. hver måned. En rapport som kjøres den 1. i en måned viser derfor saldo fleksitid til avspasering pr. forrige måned. Alle perioder unntatt Referansedato og Annen periode kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

35 Avspasering fleksitid tatt ut hittil i år Rapporten viser antall dager og timer avspasering som er avviklet hittil i år for ansatte. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor et annet kalenderår. Da gis resultatet for dette aktuelle året.

36 Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Rapporten viser antall dager og timer avspasering som er avviklet i en oppgitt periode. Alle perioder kan benyttes.

37 Overtidsrapporter- og reisetidsrapporter Saldo over-/reisetid til avspasering Rapporten viser antall timer til avspasering basert på ansattes overtid/reisetid inneværende mnd. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annet måned. Da gis resultatet for denne måneden. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Innstillinger Visningsvariant Aktuelle Meny Innstillinger Visningsvariant Velg Meny Innstillinger Visningsvariant Lagre Meny Rediger Summer verdier Meny Gå til ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Endre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Velg som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Lagre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Rediger Beregn Sum som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. ABC-analyse

38 Utbetalt overtid for valgfri periode Rapporten viser utbetalte overtidstimer for valgt periode. Her kan ikke I dag, Fremtiden og Referansedato brukes. Inneværende måned kan kun brukes etter lønningsdag i en måned. Inneværende år kan brukes etter lønningsdag i januar. Alle utvalg benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABC-analyse ABC-analyse

39 AML-grenser overskredet Rapporten identifiserer ansatte som har overskredet en eller flere AML-grenser og hvilke av disse som er overskredet. Følgende AML-grenser kontrolleres. Alle perioder kan benyttes. Alle utvalg kan velges.

40 AML-overtid hittil i år Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til AML - Arbeidsmiljøloven. Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Innstillinger Visningsvariant Aktuelle Meny Innstillinger Visningsvariant Velg Meny Innstillinger Visningsvariant Lagre Meny Rediger Summer verdier Meny Gå til ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Endre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Velg som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Lagre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Rediger Beregn Sum som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. ABC-analyse

41 HTA-overtid hittil i år per avdeling Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til Hovedtariffavtalen. (HTA-overtid). Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Innstillinger Visningsvariant Aktuelle Meny Innstillinger Visningsvariant Velg Meny Innstillinger Visningsvariant Lagre Meny Gå til ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Endre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Velg som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Lagre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. ABC-analyse

42 Reiserapporter Reiseoversikt Rapporten lister alle reiser som de utvalgte personene har foretatt i den oppgitte perioden. Rapporten viser både hvilket beløp den ansatte har fått refundert, hva som eventuelt er betalt av virksomheten og de totale utgiftene for reisen. Det forutsettes at utgifter betalt av virksomheten også er ført på reiseregningene. I den siste kolonnen vises antall km kjørt for hver reise. Hvis du klikker på reisenummeret (andre kolonne fra venstre), får du frem en del valg. Klikker du på Reise, får du kan du se på reiseregningen. Du kommer tilbake til rapporten ved å klikke på Meny Tjenestereise Avslutt. Klikker du på Reisekvitteringer, får du frem alle de utgiftene som er dekket ut fra en kvittering. Klikker du på Kostnadstilordning, får du frem hvordan reisen er kontert. Klikker du på Vis blokkliste reise, får du frem en oversikt over alle opplysningene knyttet til denne reisen i form av et sett kolonner. For Reisekvitteringer, Kostnadstilordning og Vis blokkliste reise kommer du tilbake til rapporten ved å klikke på Meny Liste Avslutt.

43 Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

44 Reisekvitteringer uten rammedata Rapporten viser utgiftskvitteringer gruppert etter utgiftstype. Den kolonnen som har overskrift BB er merket med en hake dersom utgiften er betalt av virksomheten. Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABC-analyse ABC-analyse

45 Vis reiser i arbeidsflyt Reiseregningene overføres mellom den ansatte, godkjennere og ledere i form av en arbeidsflyt. Denne rapporten viser hvor i denne arbeidsflyten reiseregningen befinner seg. Rapporten er innholdsrik og egentlig beregnet på SAP fagbrukere. Det spiller ikke så stor rolle hvilken periode du velger her fordi du kommer inn i et nytt bilde der du må oppgi periode en gang til. Det spiller ikke så stor rolle hvilke personer du velger, fordi du kommer inn i et nytt bilde der du må oppgi personer en gang til. Det utvalgsbildet du kommer inn i, ser ut som vist nedenfor. Rapporten kan bli omfattende og det kan ta lang tid å få den skrevet ut. Du må derfor begrense den på dato, klokkeslett, ansattnummer, reisenummer eller lignende. For å få skrevet ut rapporten etter at du har fylt ut bildet ovenfor, klikker du på Meny Program Utfør. I de første kolonnene ser du bl.a. hvem det er som har reist. Kolonnen med overskrift Oppr. av viser hvem det er som har skrevet reiseregningen og de to neste kolonnene viser når den ble skrevet. Kolonnen Status viser status på arbeidsflyten. COMPLETED betyr at arbeidsflyten er avsluttet.

46 Kolonnen Utfyllende status viser status på reiseregningen. Reise godkjent betyr at reisen er kontrollert og godkjent og klar for utbetaling. Her ser du hvem det er som har kontrollert reiseregningen, Godkj. 1 og når dette er gjort og du ser hvem som har godkjent reisen og når denne er godkjent, Godkj. 2. Her ser du hvor langt behandlingen av reiseregningen er kommet. Før en reiseregning kan utbetales, må den være avregnet. Da blir alle opplysningene overført til lønnsdelen av systemet slik at de kommer med på lønns- og trekkoppgaven og det blir trukket skatt av de beløpene som er skattepliktige. Bokført i regnskapet betyr at reiseregningen er overført til banken eller klar til å bli overført til banken neste gang det foretas en remittering. De siste kolonnene på denne rapporten har å gjøre med purring på godkjennere som ikke godkjenner de reiseregningene som de har fått i innkurven sin. Den aller siste kolonnen kalles Papirkvitt. Den viser om det er bilag knyttet til reiseregningen eller ikke.

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 02.07.15 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste

Detaljer

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 04.02.16 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste Informasjon

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN 1.0 Saksbehandling... 1 2.0 Overordnet om rapporter... 2 3.0 Oversikt over restferie... 2 4.0 Oversikt over arbeidstiden (gjelder ledere med TA-tilsatte)...

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

Portal og arbeidsflyt

Portal og arbeidsflyt Portal og arbeidsflyt Kundeforum Tromsø 24. mai 2011 Ørjan Normann Jacobsen 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Status for portal Brukeradministrasjon Arbeidsflyt og godkjenning

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 31.03.16 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

WinTid. Nyheter versjon

WinTid. Nyheter versjon 11.0.0 WinTid Nyheter versjon 11.0.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Generelt om delvis permisjoner

Generelt om delvis permisjoner DELVIS PERMISJON Agenda for timen Problemstillinger ved delvis permisjoner Delvis permisjon og tidregistrering Delvis permisjon og ferietrekk YHR_sjekk_ferie Delvis permisjon og sykefraværsrapport - YHR_SYKEFRAVRAP

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

E-SKJEMA. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-SKJEMA. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-SKJEMA For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening E-skjemaløsningen Ansatt selvbetjening Andre utbetalinger Variabel

Detaljer

Introduksjon til OCS Web. Elektronisk reiseregning- og timelisteregistreringer. Norsk Offshore Catering AS

Introduksjon til OCS Web. Elektronisk reiseregning- og timelisteregistreringer. Norsk Offshore Catering AS Introduksjon til OCS Web Elektronisk reiseregning- og timelisteregistreringer Norsk Offshore Catering AS OCS web internetadresse: payroll.noc-as.no Logge inn Brukernavn: Passord: Ansatt nummer (det finner

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Sist oppdatert: 03.11.14 Oversikt nærmeste medarbeidere Team Medarbeiderprofil Kvoteoversikt Tidsinformasjon Søk etter medarbeider Sammenligne medarbeidere Fødselsdager

Detaljer

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg)

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Automatisk Timebank Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Funksjoner beskrevet i dette dokumentet krever POK release 1.9.80 (Jan. 2009) eller senere. Merk: Tekst/Navn på

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Godkjenner 1: Kontrollerer at innholdet i en arbeidsflytoppgave er korrekt, for eksempel i reiseregninger. Skal alltid etterfølges av Godkjenner 2.

Godkjenner 1: Kontrollerer at innholdet i en arbeidsflytoppgave er korrekt, for eksempel i reiseregninger. Skal alltid etterfølges av Godkjenner 2. 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 03.07.17 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Intranett-adresse: https://qoa.sfso.no/scripts/wgate/pzm3/!?~language=no, eller gå inn via Hustavla, Reiser, og velg ESS der. Du får opp følgende bilde:

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS 7.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING...

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

ESS brukerdok for prestene

ESS brukerdok for prestene ESS brukerdok for prestene Versjon 1.1 Oppdatert 11.09.2009 1. Start internett Explorer (lokal internett Explorer) 2. Gå inn på http://porten.ovf-nett.no 3. Fyll inn brukernavn fra kompetansekartet og

Detaljer

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Betaling for oppdrag Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Antall Legg til linje Kvittering Endre en registrering Slette en registrering Tøm skjema Avvikende

Detaljer

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Innhold 1. PÅLOGGING... 2 2. FRAVÆR... 6 3. REISEREGNING... 9 4. E-SKJEMA... 17 5. LOGGE AV VPN-KLIENTEN... 23 Versjon 4.3 Oppdatert 21.05.2013

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett.

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Elektroniske løsninger fra DFØ. DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg

Elektroniske løsninger fra DFØ. DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg Elektroniske løsninger fra DFØ DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg Effektiv bruk av offentlige ressurser Regjeringens ambisjon er at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer