Leder selvbetjening rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder selvbetjening rapporter"

Transkript

1 Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste Informasjon om pårørende Jubileumsrapport Fødselsdagsliste CV Utdanning Lønn Lønnsinformasjon Lokale forhandlinger Lønnsoversikt med avlønn. % Tid Tidslipp Fraværskvoter Restferie fra i år/fjor Planlagt fravær Ferie tatt ut valgfri per Permisjoner valgfri periode Syke- og egenmelding Antall egenmeldinger Sykt barn Utbet. overtid ønsket per Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Oversikt fleksisaldo og overtid/reisesaldo Logg over registrert arbeidstid HMS HTA-overtid hittil i år per avdeling AML-overtid hittil i år AML-grenser overskredet Reise Reiseoversikt Reisekvitteringer uten rammedata GENERELT OM RAPPORTER Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Bestillingsbildet Valg av medarbeidere Start rapport Feilmeldinger Tomme rapporter Rapportresultater Tilpassing av rapportresultater Sett filter Utskrift av rapportresultater Overføring av rapportresultater til regneark

2 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Rapporten viser organisasjonsstrukturen med stillinger og personer slik den er i dag. Alle aktive personer er med på rapporten. Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for. Innhold Objekttype Startdato Sluttdato Startdato (tilknytning) O = organisasjonsenhet, S = stilling, P = person Den datoen en organisasjonsenhet eller en stilling ble opprettet eller den datoen en person ble ansatt. Den datoen en organisasjonsenhet eller stilling er planlagt nedlagt eller en person skal slutte betyr at det ikke er fastsatt noen sluttdato. Ved omorganiseringer vil en underordnet organisasjonsenhet kunne knyttes til en annen overordnet organisasjonsenheter enn tidligere og stillinger kan knyttes til nye organisasjonsenheter. Dette er den datoen dagens tilknytning gjelder fra. Når en person flyttes fra en stilling til en annen, vil dette være den datoen denne personen ble knyttet til den nye stillingen.

3 Sluttdato (tilknytning) Tilsvarende for sluttdato. Denne datoen vil som oftest være lik Prosentsats Brukes i første rekke for personer der personen har flere stillinger. Prosentsatsen viser hvor stor del av arbeidstiden sin denne personen bruker på denne stillingen. Du kan åpne og lukke organisasjonsenheter og stillinger ved å klikke på den lille trekanten foran organisasjonsenhetene og stillingene. I eksempelet nedenfor har vi lukket alle stillingene slik at du bare ser stillingene og ikke de personene som er ansatt i stillingene. Her har vi lukket stillingene også slik at du bare ser organisasjonsenheten(e).

4 Utvikling i arbeidsstokken Rapporten viser utviklingen i antall ansatte pr måned over en periode på inntil ett år. Alle aktive ansatte er med i rapportresultatet. Eksterne tas ikke med. Resultatet fordeles på de forskjellige personaldelområdene. Resultatet vises med verdier gyldig den første i hver måned. Du kan velge Inneværende måned for å se hvor mange ansatte det er per dags dato, Inneværende år eller en Annen periode på inntil ett år. Du kan ikke velge en periode fra før Alle rapportutvalg kan benyttes. Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for.

5 Bemanningsplan Rapporten viser organisasjonsenheter med stillinger og stillingsinnehavere. Ubesatte stillinger vises også. Rapporten brukes til å få en oversikt over bemanningen. Du må enten velge I dag eller oppgi en bestemt dato ved å velge Referansedato. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for. Innhold Du kan få frem flere kolonner enn de du ser i rapporteksempelet. Du kan for eksempel få med stillingskode, dato for når en person ble ansatt i stillingen, den ansattes arbeidstid, hvor stor del av arbeidstiden sin en ansatt bruker på denne stillingen og lignende. Du kan fjerne kolonner og føye til kolonner ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Aktuell. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Rediger Summer verdier Meny Gå til ABCanalyse Brukes til å summere alle verdier i en kolonne. Merk kolonnen før du høyreklikker og velger Sum. I denne rapporten er det mest aktuelt å bruke dette for kolonnen Planl. Arbeidstid for summering. ABC-analyse. De knappene som er generelle for flere eller alle rapporter er beskrevet under Generelt om rapporter Varianter Det er laget to oppsettsvarianter for denne rapporten. /CUS&OPAL01 viser standardoppsettet som er vist ovenfor. /CUS&OPAL02 viser også hvilken periode de forskjellige stillingene er opprettet for og hvilken periode de ansatte har sittet i de forskjellige stillingene. Du får frem de variantene som er laget for denne rapporten ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Velg.

6 Dersom du i tillegg ønsker egne oppsettsvarianter, kan du enkelt lage slike. Disse blir lagt inn som et valg på samme måte som de to forhåndslagde variantene. Du vil finne en beskrivelse av hvordan du lager dine egne oppsettvarianter under Generelt om rapporter.

7 Personal Medarbeideroversikt Rapporten viser ansattnummer, fødselsnummer, navn, organisasjonsenhet, stillingskode og dato for til- og fratredelse. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Medarbeidergruppene 8 Ekstern m/utbetaling, 9 Ekstern u/utbetaling og X Avvik ekst m/lønn(8) utelates fra rapporten. For medarbeidere som ble ansatt i virksomheten før denne tok i bruk SAP, er det den datoen virksomheten tok i bruk SAP som vises i Tiltredelsesdato og ikke den virkelige tiltredelsesdatoen. Rapporten er sortert på navn. Kolonnen Tkst inneholder navnet på den organisasjonsenheten personene er ansatt i. Alle valg under periode kan benyttes. Velger du I dag får du bare de som er ansatt per dags dato. Velger du for eksempel og setter en fradato og en tildato, vil du få frem alle de som har vært ansatt i denne perioden med fratredelsesdato for de som har fratrådt i perioden. Alle rapportutvalg kan benyttes.

8 Kommunikasjonsliste Rapporten viser telefonnumre og e-postadresse for hver ansatt. Personaldelområde, Org.enh. betegnelse og Overordn. Org. betegnelse vises også. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert stigende på ansattnummer. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med den kommunikasjonsinformasjonen som disse ansatte hadde på dette tidspunktet. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

9 Informasjon om pårørende Rapporten viser de pårørende som er registrert pr. ansatt i dag. Personaldelområde, Org.enh. betegnelse og Overordn. Org. betegnelse vises også. Det er bare ansattes pårørende som tas med på rapporten, ikke eksternes. Rapporten er sortert stigende på navn. Pårørendeinformasjon kan vedlikeholdes av den ansatt selv i Ansatt selvbetjening. Det skilles mellom hvem som er nærmeste pårørende og hvem som skal kunne kontaktes i nødstilfeller. Dette vises i de to siste kolonnene på rapporten. Alle valg under periode kan benyttes, men du får I dag uavhengig av hva du velger. Alle rapportutvalg kan benyttes.

10 Jubileumsrapport Rapporten viser de forskjellige ansiennitetsdatoene som er lagt inn for de personene du har valgt. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Følgende datoer vises: 91 Tjenesteansiennitet pluss eventuell tilleggsansiennitet 92 Startdato i staten 93 Tjenesteansiennitet 94 Etatsansiennitet (den enkelte virksomhet bestemmer hvordan denne skal brukes.) VB Startdato i virksomheten Den kan også brukes til å få frem forskjellige jubileer, for eksempel hvem som har vært ansatt i virksomheten et bestemt antall år, hvem som har vært ansatt i staten et bestemt antall år og liknende. Denne rapporten henter data fra inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

11 Fødselsdagsliste Rapporten viser de ansattes fødselsdato og alder. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Hvis du merker kolonnen Medarbeiderens alder, høyreklikker og velger Synkende sortering, vil du få sortert rapporten på de ansattes alder med de eldste først. For å få frem fødselsdatoen på alle de personene du har valgt, må du sette periode lik Inneværende år. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for inneværende år i alle tilfelle. Alle rapportutvalg kan benyttes.

12 CV Her presenteres den enkelte ansattes CV. NB. Denne rapporten må settes opp spesielt for den enkelte virksomhet. Det er virksomheten selv som bestemmer hvilken informasjon som skal tas med. Alle valg under periode kan benyttes, men du får Alt uavhengig av hva du velger. Alle rapportutvalg kan benyttes.

13 Utdanning Det kan registreres flere typer utdanning på hver person. Rapporten viser den utdanningen som rapporteres til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert på navn. Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for i dag i alle tilfelle. Alle rapportutvalg benyttes.

14 Lønn Lønnsinformasjon Rapporten viser grunnlønn sammen med stillingskode. et ekskluderer fratrådte og eksterne. Rapporten kan vises historisk eller på ønsket dato. Hvis du ønsker å se all lønnshistorikk for en person, må du oppgi periode Alle. Oppgir du for eksempel I dag, får du bare skrevet ut den informasjonen som gjelder per dags dato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Endre.

15 Lokale forhandlinger Rapporten viser tilsettings- og lønnsinformasjon for månedslønnede, dvs. alle unntatt eksterne, timelønnede og pensjonister. Den er bl.a. egnet til arbeidet med lokale lønnsforhandlinger. Her kan du velge I dag eller en selvvalgt Referansedato. Rapporten lister ut ansatte som var ansatt på angitt dato med informasjon om disse ansatte gjeldene på samme dato. Her kan alle rapportutvalg benyttes. Spesielt om denne rapporten er at du får følgende informasjonsmelding før rapportresultatet presenteres.

16 Dette betyr at kolonner og rekkefølge på kolonnene ikke må endres hvis Excel-filen skal benyttes for automatisk innlesning av det lokale lønnsforhandlingsresultatet i SAP. Denne innlesningen utføres eventuelt i lønnssystemet, ikke i leder selvbetjening her i portalen. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Endre. Vær imidlertid oppmerksom på at denne rapportens oppsett ikke må endres hvis den skal overføres til Excel og benyttes til innlesning av lokale lønnsforhandlingsresultater. Oppsettvarianter kan derfor ikke lagres. Se nedenfor under overskriften Overføring av rapporten til lokal fil.

17 Lønnsoversikt med avlønn. % Rapporten presenterer svært mye informasjon om den enkelte ansatte som avdeling, stilling, stillingskode, alder, kjønn, lønn, utdanning, faktisk avlønningsprosent osv. Den viser også stillingsprosent og kontering både på hovedstilling og eventuelle tilleggsstillinger. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med informasjon om disse ansatte på dette tidspunktet. Alle rapportutvalg benyttes. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Meny Innstillinger Oppsett Endre.

18 Tid Tidslipp Rapporten viser tidslipp pr ansatt slik den presenteres i Ansatt selvbetjening. Den inneholder detaljert oversikt over registrert tilstedetid og fravær, samt akkumulerte saldoer. OBS. Tidslippen oppdateres hver natt, slik at registrerte data i dag først vil være synlig i morgen. Gyldige perioder er: Inneværende måned, Inneværende år, Referanseperiode og Annen periode. Når du skal se på en tidslipp, kan du velge om du vil ha den ut på skjerm eller om du vil ha den skrevet ut på papir. I det første bildet du får opp, må du velge skjerm eller papir. Velger du knappen Forhåndsvisning, får du tidslippen(e), skrevet ut på skjerm. Klikker du på knappen Skriv ut, får du tidslippen(e) skrevet ut på papir. I dette tilfellet må du også velge skriver. Første gang du skriver en tidslipp ut på papir, må du i noen tilfelle få hjelp fra den personen som har ansvaret for skriverne i din virksomhet. Tidslippen ser ut som vist på neste side.

19

20 Fraværskvoter Rapporten viser tildelte fraværskvoter og hvor mye som gjenstår av disse for inneværende år. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

21 Restferie fra i år/fjor Rapporten viser opptjent og resterende ferie dette og foregående år. Per vil du for eksempel få frem saldo fra til slik den ser ut per Saldo er her resterende ferie som ikke er avviklet eller godkjent til avvikling i framtiden. Det spiller ingen rolle hva du velger som periode. Du vil uansett få periode lik inneværende og foregående år. Unntaket er hvis du oppgir en Referansedato innenfor et annet kalenderår. Da får rapporten skrevet ut for dette året og året før dette året. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

22 Planlagt fravær Rapporten viser fravær som er planlagt frem i tid. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Unntaket er dersom Referansedato eller Annen periode er innenfor et annet kalenderår. Da gis resultatet for dette året. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

23 Ferie tatt ut valgfri per Rapporten viser tidspunkt og varighet for ferie tatt ut i en valgt periode. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av denne perioden. Følgende fraværstyper er med: 210 Ferie med lønn 220 Ferie uten lønn 230 Ekstraferie v/fylte 60 år 260 Forskuddsferie m/lønn Alle valg under kan benyttes. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

24 Permisjoner valgfri periode Rapporten viser alle permisjoner for ansatte. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

25 Syke- og egenmelding Rapporten viser sykemeldinger og egenmeldinger i valgfri periode for den eller de personene som du velger å ta med på rapporten. Alle valg under kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

26 Antall egenmeldinger Rapporten lister egenmeldinger pr. ansatt i de siste 12 månedene (12 måneders periode). Kun aktive ansatte er med i rapporten. Rapporten viser forbruk av egenmeldingsdager mot kvoten på maksimum 24 dager (hvis IA bedrift). Det finnes ingen on-line kontroll i SAP på forbruk av antall egenmeldinger ifht kvoten (12 kalenderdager eller 24 hvis IA bedrift). Egenmeldingsrettighetene er hjemlet i folketrygdloven ( 8-24 fjerde ledd), som kun teller kalenderdager og ikke arbeidsdager. Er arbeidstakeren syk både før og etter en helg/helligdag/fridag, teller disse dagene med i egenmeldingsperioden. Er arbeidstakeren syk fredag og mandag for eksempel, har vedkommende altså brukt 4 egenmeldingsdager. Derfor er det viktig å kontrollere kolonnen Kal.dager i denne rapporten. Hvis du ønsker å få opp kun summen av antall egenmeldinger per ansatt, klikk på en av de små svarte punktene på total summen av kolonnen Kal.dager. Du skal normalt velge Inneværende år. Selv om du velger noe annet, får du en rapport for inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

27 Sykt barn Rapporten viser fravær på grunn av syke barn i en valgfri periode for den eller de personene du har valgt ut. kan velges fritt. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

28 Utbet. overtid ønsket per Rapporten viser utbetalte overtidstimer for valgt periode. Her kan ikke I dag, Fremtiden og Referansedato brukes. Inneværende måned kan kun brukes etter lønningsdag i en måned. Inneværende år kan brukes etter lønningsdag i januar. Alle rapportutvalg benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABC-analyse ABC-analyse

29 Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Rapporten viser antall dager og timer avspasering som er avviklet i en oppgitt periode. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes.

30 Oversikt fleksisaldo og overtid/reisesaldo Gir oversikt over kvotene Fleksitidssaldo og Avspasering av overtid/reisetid. Det vil være naturlig å velge I dag. Dette gir den perioden du er i. Du kan velge tidligere perioder for å se disse. Velger du noe annet, får du en rapport for inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

31 Logg over registrert arbeidstid Rapporten viser oversikt over registrert arbeidstid i CATS arbeidstidsskjema/portal og tidregistreringer kommet via stemplingsklokke for de som benytter dette. Rapporten viser også logg over eventuelle korrigeringer den ansatte har gjort og kan tas ut i en valgt periode. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av denne perioden og kun for ansatte som er ment å kunne registrere/korrigere sin arbeidstid i Ansatt selvbetjening. Logg korrigeringer Dersom den ansatte har foretatt korrigering av tidregistreringen vil dette fremgå med ikon i kolonnen KI- Korrigeringsindikator. Ved å klikke på korrigeringsikonet vil man få opp mer informasjon og historikk om de endringer som er foretatt. I kolonnen HR kan man sjekke den aktuelle registreringen (dvs. den siste som er postert og som er grunnlaget for den ansattes evaluerte tid). I kolonnen HR kan man sjekke den aktuelle registreringen som er postert.

32 Alle valg under kan benyttes. Velger du I dag får du bare det som er registrert av tid i dag. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

33 HMS HTA-overtid hittil i år per avdeling Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til Hovedtariffavtalen. (HTA-overtid). Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Innstillinger Visningsvariant Aktuelle Meny Innstillinger Visningsvariant Velg Meny Innstillinger Visningsvariant Lagre Meny Gå til ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Endre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Velg som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Lagre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. ABC-analyse

34 AML-overtid hittil i år Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til AML - Arbeidsmiljøloven. Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd, og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Innstillinger Visningsvariant Aktuelle Meny Innstillinger Visningsvariant Velg Meny Innstillinger Visningsvariant Lagre Meny Rediger Summer verdier Meny Gå til ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Endre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Velg som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Innstillinger Oppsett Lagre som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. Denne fungerer på samme måte som Meny Rediger Beregn Sum som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet i Generelt om rapporter. ABC-analyse

35 AML-grenser overskredet Rapporten identifiserer ansatte som har overskredet en eller flere AML-grenser og hvilke av disse som er overskredet. Følgende AML-grenser kontrolleres. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan velges.

36 Reise Reiseoversikt Rapporten lister alle reiser som de utvalgte personene har foretatt i den oppgitte perioden. Rapporten viser både hvilket beløp den ansatte har fått refundert, hva som eventuelt er betalt av virksomheten og de totale utgiftene for reisen. Det forutsettes at utgifter betalt av virksomheten også er ført på reiseregningene. I den siste kolonnen vises antall km kjørt for hver reise. Hvis du klikker på reisenummeret (andre kolonne fra venstre), får du frem en del valg. Klikker du på Reise, får du kan du se på reiseregningen. Du kommer tilbake til rapporten ved å klikke på Meny Tjenestereise Avslutt. Klikker du på Reisekvitteringer, får du frem alle de utgiftene som er dekket ut fra en kvittering. Klikker du på Kostnadstilordning, får du frem hvordan reisen er kontert. Klikker du på Vis blokkliste reise, får du frem en oversikt over alle opplysningene knyttet til denne reisen i form av et sett kolonner. For Reisekvitteringer, Kostnadstilordning og Vis blokkliste reise kommer du tilbake til rapporten ved å klikke på Meny Liste Avslutt.

37 Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABCanalyse ABC-analyse.

38 Reisekvitteringer uten rammedata Rapporten viser utgiftskvitteringer gruppert etter utgiftstype. Den kolonnen som har overskrift BB er merket med en hake dersom utgiften er betalt av virksomheten. Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Meny Gå til ABC-analyse ABC-analyse

39 GENERELT OM RAPPORTER Rapportoversikten Valg av rapport Når du klikker på menypunktet Rapporter vises en oversikt over tilgjengelige rapporter. For å lage en rapport klikker du på den ønskede rapporten. Det åpnes da et nytt vindu (Start rapport) som er et bestillingsbilde hvor du må velge periode og rapportutvalg. Bruken av dette bestillingsbildet er beskrevet i detalj lengre ned.

40 Alternativt kan du velge Katalog i bildet Oversikt. Da organiseres rapportene i organisasjon, personal, lønn, tid, HMS og reise. Klikk for eksempel på reise og velg rapport, se bildet over. Eller du kan hente rapporter du har brukt før fra snarveiene under Mest brukt. Avslutt rapport Hver rapport og rapportresultater åpnes i et eget vindu slik at du kan ha flere rapporter åpne samtidig og starte rapporten flere ganger. Når du er ferdig med en rapport kan du lukke den ved å klikke på krysset øverst til høyre i vinduet (eller bruke hurtigtast Ctrl + W). Start rapport-vinduet kan du også lukke ved å klikke på knappen Lukk. Bestillingsbildet Bildet for bestilling av rapporter ser ut som vist nedenfor.

41 I nedtrekksmenyen velger du hvilken periode rapporten skal gjelde for. Du har følgende alternativer: Standard periode er I dag, men det er ikke alle perioder som er gyldige for alle rapporter. Hvilke perioder som kan benyttes for de enkelte rapportene, står beskrevet under hver enkelt rapport lengre opp i dette dokumentet. I nedtrekksmenyen velger du hvilke medarbeidere eller organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten. Du har følgende alternativer:

42 Standard rapportuvalg er Direkte rapporterende medarbeidere (u.eks/time). Det er ikke alle rapportutvalg som er gyldige for alle rapporter. Hvilke rapportutvalg som kan benyttes for de enkelte rapportene, står beskrevet under hver enkelt rapport lengre opp i dette dokumentet. Direkte rapporterende medarbeidere (u.ekst/time) Viser de medarbeiderne som befinner seg i din organisasjonsenhet, men uten eksterne og timelønnede. Hvis det ikke finnes noen leder i enheten under, regnes medarbeiderne der også som direkte rapporterende medarbeidere. Direkte rapporterende medarbeidere Viser de medarbeiderne som befinner seg i din organisasjonsenhet. Hvis det ikke finnes noen leder i enheten under, regnes medarbeiderne der også som direkte rapporterende medarbeidere. Medarbeidere egen enhet Viser ansatte i den organisasjonsenhet du er leder for (inkludert deg selv). Direkte rapporterende ledere Viser kun ledere som rapporterer direkte til deg (dvs. ledere for underordnede organisasjonsenheter) inkludert deg selv. Alle medarbeidere Viser alle ansatte fra og med den organisasjonsenheten du leder og nedover i organisasjonshierarkiet (inkludert deg selv). Alle medarbeidere (u.ekst/time) Viser alle ansatte fra og med den organisasjonsenheten du leder og nedover i organisasjonshierarkiet (inkludert deg selv), men uten eksterne og timelønnede. Valg av medarbeidere Basert på ditt rapportutvalg vises en liste over medarbeidere.

43 Du må nå velge hvilke medarbeidere som skal være med i det endelige rapportresultatet. Du har følgende valg: Klikk på knappen til venstre for Medarbeider og velg Velg alt for å velge alle medarbeidere i listen. Alle linjene blir merket med blå bakgrunn. Klikk på knappen til venstre for Medarbeider og velg Opphev all merking for å fjerne all merking av linjer i listen. Hvis du klikker på Filter vises en linje øverst der du kan filtrere medarbeidere ut fra navn, ID (ansattnummer) eller medarbeidergruppe. Du kan skrive inn hele eller deler av navnet med en * etter i feltet Medarbeider. Da vises alle medarbeidere med et navn som begynner med disse bokstavene. På samme måte kan du oppgi ansattnummeret eller deler av ansattnummeret i feltet ID. Skriver du inn hele eller deler av Medarbeidergruppe så vises denne medarbeidergruppen. Du kan også bruke! foran en medarbeidergruppe for å vise alle andre medarbeidergrupper enn denne, se eksempel over. Merking av en enkelt medarbeider Merking av flere medarbeidere For å merke en enkelt medarbeider, klikker du i den grå firkanten foran navnet på medarbeideren. Dersom du har merket en medarbeider og ønsker å merke flere, holder du Ctrl-tasten nede mens du klikker i den grå firkanten foran

44 navnet på de andre medarbeiderne du ønsker å merke. Alternativt kan du merke flere medarbeidere ved å holde Shift-tasten inne samtidig som du klikker i den grå firkanten foran to medarbeidere. Disse to medarbeidere og alle medarbeidere mellom disse to blir da merket. Du kan også kombinere disse metodene. Valg av organisasjonsenheter Hvis du velger Direkte underordnete organisasjonsenheter eller Alle organisasjonsenheter i, får du listet ut organisasjonsenhetene i stedet for medarbeidere. Du velger organisasjonsenheter på samme måte som medarbeidere. Når du velger en organisasjonsenhet, får du med deg alle medarbeidere i den organisasjonsenheten. Start rapport Når du er ferdig med å velge hvilke medarbeidere eller organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten, klikker du på knappen Start rapport øverst. Det åpnes et nytt vindu med rapportresultatet. Feilmeldinger I noen tilfeller får du en feilmelding. Dette betyr at du enten har glemt å merke hvilke medarbeidere/organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten eller at du har valgt medarbeidere for en rapport der bare organisasjonsenheter er gyldige valg (eller omvendt). Tomme rapporter Dersom du får opp en blank side, så finnes det ingen treff med det valget av medarbeidere og periode som du har gjort. Rapportresultater Rapportresultater som vises er basert på dine valg av periode og rapportutvalg. Rapportresultater kan tilpasses, skrives ut eller lagres som en fil. Tilpassing av rapportresultater Du kan tilpasse rapportresultatet ved å benytte knappen Meny eller ved å høyreklikke på kolonneoverskriften. Valgene du da får vil være forskjellig avhengig av kolonne og rapport. Meny Rediger Merk en kolonne og høyreklikk på kolonneoverskriften. Velg stigende sortering.

45 Stigende sortering Meny Rediger Synkende sortering Meny Rediger Sett filter Meny Rediger Beregn Sum Meny Rediger Delsummer Meny Innstillinger Oppsett Endre Rapporten blir sortert i stigende rekkefølge ut fra verdiene i kolonnen. Merk en kolonne og høyreklikk på kolonneoverskriften. Velg synkende sortering. Rapporten blir sortert i synkende rekkefølge ut fra verdiene i kolonnen. Sett filter er beskrevet under. Dette valget finner du på noen av de rapportene som innholdet kolonner som kan summeres. Merk kolonnen og høyreklikk på kolonneoverskriften. Velg Sum. Du får en sumlinje nederst på rapporten. Hvis du merker en kolonne, høyreklikker på kolonneoverskriften og velger delsummer, får du en delsum hver gang kolonnen endrer innhold. Dette forutsetter at rapporten er sortert på innholdet i denne kolonnen. Ved hjelp av dette valget, kan du endre på den rapporten som vises på skjermen. Du kan: Føye til nye kolonner. Bruk mappekortet Kolonneutvalg og flytt kolonnene fra Kolonneliste til Viste kolonner. Fjerne kolonner. Bruk mappekortet Kolonneutvalg og flytt kolonnene fra Viste kolonner til Kolonneutvalg. Sortere rader stigende eller synkende. Bruk mappekortet Sortering. Dette er samme funksjonalitet som valgene Stigende sortering eller Synkende sortering, men her kan du sortere på flere begreper samtidig. Filtrere ut opplysninger på samme måte som når du bruker valget Sett filter. I dette tilfellet skal du bruke mappekortet Filter. Endre en del på rapportens utseende. For eksempel kan du fjerne eller sette inn stripemønstret på rapporten, du kan fjerne eller sette inn vertikale og horisontale skillelinjer og du kan automatisk få tilpasset kolonnebreddene til innholdet i kolonnene. Bruk mappekortet Presentasjon. Meny Innstillinger Oppsett Lagre Meny Innstillinger Oppsett Velg Når du har endret på en rapport, kan du lagre endringene i form av det vi kaller et Oppsett. Oppsettet skal ha et kortnavn på inntil 8 tegn og en betegnelse på inntil 30 tegn. Kortnavnet skal alltid begynne med firmakoden din. Dette valget bruker du når du skal hente frem et lagret oppsett. Dette valget gir deg tilgang til alle de oppsettene som er lagret for denne rapporten på hele klienten. Alle oppsett som er laget av DFØ har navn som begynner med CUS&OPAL. Sett filter Sett filter kan brukes til å velge medarbeidere, stillinger eller organisasjonsenheter ut fra verdier i de forskjellige kolonnene på rapporten. Nedenfor har vi valgt å bruke rapporten Medarbeideroversikt som eksempel. Velg Meny - Rediger - Sett filter. Definer filterkriterier viser en oversikt over de kolonnene som er med i denne rapporten.

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 04.02.16 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste Informasjon

Detaljer

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12 Hjelp til Rapporter Sist oppdatert: 19.11.12 Rapportresultat Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Stillingsrapporter Bemanningsplan Personalrapporter

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Sist oppdatert: 03.11.14 Oversikt nærmeste medarbeidere Team Medarbeiderprofil Kvoteoversikt Tidsinformasjon Søk etter medarbeider Sammenligne medarbeidere Fødselsdager

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Komme i gang - finne relevante koder

Komme i gang - finne relevante koder Formål SSBs kodeverk Komme i gang - finne relevante koder A-ordningen innføres fra 1.1.2015. Flertallet av norske arbeidsgivere har lenge rapportert yrkeskoder til NAV/AA-registeret. Staten har hittil

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Portal og arbeidsflyt

Portal og arbeidsflyt Portal og arbeidsflyt Kundeforum Tromsø 24. mai 2011 Ørjan Normann Jacobsen 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Status for portal Brukeradministrasjon Arbeidsflyt og godkjenning

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Intranett-adresse: https://qoa.sfso.no/scripts/wgate/pzm3/!?~language=no, eller gå inn via Hustavla, Reiser, og velg ESS der. Du får opp følgende bilde:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som administrator. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som administrator. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som administrator Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

ESS brukerdok for prestene

ESS brukerdok for prestene ESS brukerdok for prestene Versjon 1.1 Oppdatert 11.09.2009 1. Start internett Explorer (lokal internett Explorer) 2. Gå inn på http://porten.ovf-nett.no 3. Fyll inn brukernavn fra kompetansekartet og

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker P Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? P: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8)

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Normtimer Planstatus Dynamisk arbeidstidsplanlegging (Post) 1. Normtimer...1 Generelt...1 Manuelt oppgjør...1 Automatisk oppgjør...3 2. Planstatus...4 Planlagt til drift...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Innhold 1. PÅLOGGING... 2 2. FRAVÆR... 6 3. REISEREGNING... 9 4. E-SKJEMA... 17 5. LOGGE AV VPN-KLIENTEN... 23 Versjon 4.3 Oppdatert 21.05.2013

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0 10.4.0 WinTid Nyheter versjon 10.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer