Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012"

Transkript

1 for kommunestyret Seniorpolitikk i Rana kommune pr Sammendrag Kommunestyret vedtok Seniorpolitikk retningslinjer for Rana kommune for perioden i møte Generelle tiltak gjelder fra fylte 55 år og individuell arbeidstidsforkortelse fra fylte 62 år til og med 66 år. Formålet med seniortiltakene er å motivere ansatte til å stå lengst mulig i arbeid og fram til oppnådd pensjonsalder eller oppnådd aldersgrense for stillingen. Denne saken skal redegjøre for erfaringer med seniortiltakene både for ansatte og ledelse. Saken skal danne grunnlag for vurdering av en eventuell videreføring av tiltakene sett i et personalpolitisk og i et økonomisk perspektiv. Bakgrunn Avtalefestet pensjon (AFP) AFP-ordningen ble innført i 1989 for å gi slitne arbeidstakere en mulighet for verdi sorti fra yrkeslivet. Ordningen var først beregnet på 66-åringer, men ble seinere gradvis satt ned til 62 år. Det var en nasjonal politisk prosess for å styre eldre arbeidstakere ut av yrkeslivet. Få år seinere snur bildet seg. Mellom1990 og 2000 kom omstillinger i det nasjonale arbeidsmarkedet med full tyngde gjennom økt globalisering med konjunktursvingninger og arbeidsledighet, det var kompetansemangel og storstilt omstilling fra industri til tjenesteproduksjon. Servicenæringen har hatt stor vekst. Dette ga nye utfordringer med hensyn til tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Eldre arbeidstakere ble i denne sammenheng gull verd både av hensyn til kapasitet og kompetanse. Et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) I 2001 fikk vi en nasjonal intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalens hovedmål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De nasjonale delmålene er: 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. I forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

2 2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Rana kommune har inngått avtale med NAV om et inkluderende arbeidsliv. Avtalen er forlenget og gjelder fram til og med Ad delmål 1 reduksjon av sykefravær: I Rana kommune er det gode beskrevne rutiner for oppfølging av sykemeldt. Rutinene er kjent gjennom opplæring av ledere og publisering på intranettet. Nav arbeidslivssenter er en støtte i arbeidet med rask tilbakeføring i arbeid etter sykefravær. Vi har over tid hatt ulike aktiviteter for å sette fokus på reduksjon av sykefravær Ad delmål 2 økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne: Omstillingsutvalget i Rana kommune er etablert for å ivareta egne ansatte. Alle henvendelser om arbeidsutprøving skal behandles i omstillingsutvalget for å hindre utstøting/forbigåelse av egne ansatte. Ad delmål 3 yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder: Seniorpolitikk retningslinjer for Rana kommune er gjeldende til og med Ulike bestemmelser Ferieloven Ferielovens 5 har bestemmelser om ferien lengde. Den alminnelige ferietiden er 25 virkedager. I tillegg er 5 virkedager feriefritid hjemlet i hovedtariffavtalen. Totalt utgjør dette 30 virkedager eller 5 uker feriefritid pr. år. Arbeidstakere over 60 år har i tillegg krav på 6 virkedagers ekstra ferie hjemlet i ferieloven. Spesielle bestemmelser for lærere i kommunal sektor KS SFS nr. 2213: Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8% og 12,5% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Seniorpolitikk i Nordland fylkeskommune ønsker å legge til rette for at medarbeidere som har rettighet til AFP kan få avtale om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Arbeidstakere med 100 % stilling kan gis 12,5 % reduksjon av stillingen og beholde full lønn. Arbeidstakere med mindre enn 100 % stilling gis forholdsmessig reduksjon av stillingen. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 60 % av fullt årsverk. Arbeidstidsreduksjonen tas ut etter avtale med leder. Ansatte skriver avtale med sin leder, denne inngås for ett år i gangen. Det er en forutsetning for denne avtalen at den ansatte ikke tar ut AFP eller annen pensjon eller inngår arbeidsavtale med annen arbeidsgiver. I så fall opphører avtalen. Avtalen opphører ved gradert sykemelding og iverksettes igjen ved friskmelding

3 Seniorpolitiske tiltak i staten Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år: a) åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år, b) de lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. Kommer de lokale partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Deltidstilsatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn, jf 2, nr. 1. Uttaket etter denne bestemmelsen kan ikke overføres. Reduksjon i leseplikt i statlige grunn- og videregående skoler: Lærere over 60 år Undervisningspersonale over 60 år Leseplikten For undervisningspersonale over 60 år reduseres den ukentlige gjennomsnittlige leseplikten i grunnskole og videregående skole med en basisprosent lik 7 %. Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 60 år. Leseplikten vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det totale årsverk. Den frigjorte tiden benyttes til oppgaver tilknyttet tilrettelegging og oppfølging av undervisning. Arbeidsgiver fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid. Departementets kommentarer: Hensikten er å legge til rette for at den enkelte arbeidstaker kan stå lenger i jobb og dette bør være retningsgivende for om arbeidstaker tar ut fridagene som hele dager, redusert arbeidstid eller lønn. Reglene i HTA pkt og kan også benyttes for å beholde seniorarbeidstakere i arbeid. Pensjonsalder og aldersgrenser Den generell aldersgrense er 70 år. En arbeidstaker plikter å fratre ved første månedskifte etter at aldersgrensen er nådd. Ved spesielt vedtak kan arbeidsforholdet forlenges etter gitte regler. Noen stillinger har særaldersgrenser ref. KS B-10/05: Brannkonstabler 60 år Rådmenn Sykepleiere Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Fysioterapeut Renholdere Brannsjef Varabrannsjef Overbrann-/brannmester Feier/-formann Miljøarbeider Pensjonsalder er det tidspunkt da arbeidstaker kan fratre med straks løpende pensjon. Dersom alder og tjenestetid er 85 år kan arbeidstaker fratre med alderspensjon 3 år tidligere enn aldersgrensen.

4 Avtalefestet pensjon (AFP) Rett til offentlig AFP har arbeidstakere som har fylt 62 år, Oppfyller de spesielle kravene som gjelder i forhold til tilknytning til ordningen, ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden Er i inntektsgivende arbeid og reell arbeidstaker på pensjoneringstidspunktet Ikke samtidig tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden Ytelsen Folketrygdberegnet tidligpensjon utbetales i årene mellom fylte 62 år og fylte. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden(før effekt av levealdersjustering) hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Skattepliktig AFP-tillegg på 1700 kroner pr. måned i tillegg til folketrygdberegnet AFP. AFP-pensjonen blir redusert dersom du har arbeidsinntekt. Kan ikke kombineres med alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Fra Beregnes som alderspensjon med 66% av sluttlønn ved full opptjening Kostnader Rana kommune 2011-tall: AFP-fond DNB ca. 8,2 mill kroner AFP utjevningsfellesskap SPK ca. 3,8 mill kroner AFP utjevningsfellesskap KLP ca. 0,675 mill. kroner Kun AFP år pga særaldersgrensene Totalt ca. 12,6 mill kroner I Rana kommune Aldersutvikling i tjenesteområdene og utfordringer i Rana kommune Tabellen viser utviklingen av akkumulert antall ansatte på 62 år eller eldre pr. tjenesteområde og pr. år i perioden : Barnehage Helse og sosial *) Kultur Omsorg *) PPT Undervisning Sentrale støtte Teknisk *) *) OBS særaldersgrenser og/eller deltid Tabell over årskull født i perioden fordelt på tjenesteområde og sted finnes.

5 Sykefravær i aldergruppen år Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 15,4 13,6 8,0 14,0 14,2 14,7 7,8 9,5 12,0? Sykefraværet er stabilt høgt i denne aldersgruppen. Sykefraværet i 2011 var lavt, men viser stigende tendens i Det er vanskelig entydig å si at seniorpolitiske tiltak har hatt en reduserende effekt på sykefraværet i aldersgruppen år. Antall seniorer sluttet i Rana kommune i perioden Ansatte som er sluttet helt eller delvis med alderspensjon, AFP eller uførepensjon i perioden : År Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Hel AFP Delvis AFP Hel alderspensjon Delvis alderspensjon Hel Uførepensjon Delvis Uførepensjon Uttak av AFP i perioden AFP Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Hel Delvis Hel Delvis Sum Fordeling Skole Teknisk Omsorg SS/jur PPT H/S Sum

6 Kostnader seniortiltak kontra AFP Lønn: 20% arbeidstidsreduksjon med lønn påvirker driften gjennom redusert tjenesteproduksjon eller økte driftskostnader til lønn som følge av eventuell økning av bemanningen. Ett gjennomsnitts årsverk kalkuleres til kr , kr pr. årsverk + sosiale kostnader. Pensjonskostnader: Utgangspunktet for beregning av avtalefestet pensjon (AFP) er individuelt beregnet alderspensjon fra folketrygden. Denne er vanskelig å gjennomsnittsberegne. Nasjonal forskning av seniortiltak Utgangspunktet for det nasjonale fokuset på seniorpolitikk var at vi i Norge vil mangle arbeidskraft de neste årene. Ett av de nasjonale tiltakene er omleggingen av pensjonsordningen som gjør at ansatte kan både ta ut pensjon og jobbe ved siden av. Dette for å stimulere seniorer til fortsatt arbeidsinnsats. Det mest brukte seniorpolitiske tiltaket er redusert arbeidstid med opprettholdelse av full lønn. Det er et paradoks at man bruker fravær av arbeid og mer fritid for å fremme fortsatt arbeidsinnsats. Dette kan gi kollegaer større arbeidspress eller gi økte lønnskostnader. Tiltak om redusert arbeidstid får ikke ansatte som har bestemt seg for å gå av, til å bli. For veldig mange er det interessante arbeidsoppgaver og en følelse av å være ønsket på arbeidsplassen som gir arbeidslyst og motiverer for å bli i arbeid. Godt arbeid i førstelinjeledelsen gir god personalpolitikk. Nasjonal forskning kan altså vise til at seniorpolitiske tiltak som redusert arbeidstid med full lønn ikke bidrar til at yrkesaktiviteten på nasjonalt nivå etter fylte 50 år er forlenget. Lokal evaluering av seniortiltakene Inngåtte senioravtaler pr. oktober 2012: Tjenesteområde Antall Sentrale støttetjenester 1 Skole 3 Barnehage 1 Helse og sosial inkl NAV Omsorg 12 Kultur 3 Teknisk 17 Totalt 44 Når senioravtale er inngått skal kopi av denne sendes personalkontoret. Ved personalkontoret har i pr. d.d. mottatt og registrert 44 avtaler. For begge delene av evalueringen er ansatte intervjuet direkte eller pr. telefon. Dette har vært tidkrevende og til dels er det vanskelig å nå ansatte. Evaluerings kvalitet kan av denne grunn være noe svekket av denne grunn.

7 Evalueringen besto av to deler: Del 1: Evaluering av ansatte med inngått senioravtale Del 2: Evaluering av ansatte som ikke har inngått senioravtale Evalueringen av del 1, ble gjennomført ved å foreta en spørreundersøkelse av 28 personer, og representerte 6 avdelinger: (H&S. 3stk), (kultur: 2 stk), (Omsorg: 8 stk), (skole: 2 stk), (Teknisk: 12 stk), og (BHG: 1 stk). Undersøkelsen besto av 5 spørsmål: 1) Hvorfor har du inngått avtale? 2) Hva betyr avtalen for deg? 3) Hva ville alternativet vært om du ikke kunne inngått en slik avtale 4) Hvis det ble endring i avtalen, hva ville den ideelle senioravtalen vært for deg? 5) Hvordan gjennomføres arbeidstidsreduksjonen? Hovedfunnene av undersøkelsen relatert til de med inngått avtale, viste: Spørsmål 1, mente 64% at de var veldig fornøyde med avtalen, og at de holder ut lengre v.h.a den ene dagen. På spørsmål 2 mener 86 % den ekstra fridagen medfører mere overskudd og at man kan stå lengre i arbeid. Altså repeterer kandidatene seg på spørsmål 1 og 2. Spørsmål 3, - om hva alternativet hadde vært hvis ikke en slik avtale mente 25 % at de hadde gått av med AFP, helt eller delvis, 11 % hadde sluttet mens 21 % mente de har sannsynligvis har vært sykemeldt. 14% hadde fortsatt i arbeid. På spørsmålet om hva som hadde vært den ideelle avtalen, i tilfelle endring, mente 71% av de spurte at den ville være slik som den er p.d.d. Spørsmålet om arbeidstidsreduksjonen, svarte 61 % at denne ble gjennomført med en fridag per uke, normalt fredag, mens 25 % svarte det samme, men at de innrettet seg etter arbeidssituasjonen. 14% hadde andre ordninger. Evalueringen av del 2 ble forsøkt gjennomført gjennomført tilsvarende som del 1, med spørsmålene: 1) Kjenner du at det finnes senioravtale her i kommunen (ja/nei)? 2) Hvis nei, - hvorfor har du ikke inngått senioravtale? Grunnet tidsaspekt og utfordringer med å komme i kontakt med intervjuobjektene, ble denne delen av undersøkelsen mangelfull, slik at rene talldata på denne delen, foreligger ikke pr.d.d. En foreløpig vurdering, viser imidlertid at størsteparten av intervjuobjektene her, er ansatt i skoleverket. Oppsummering Personaladministrativt perspektiv Rana kommune er en IA bedrift og skal gjennom vår arbeidsgiverstrategi bidra til at yrkesaktiviteten forlenges. Vi ser også av matrisen at mot år 2016 vil vi i Rana kommune ha vel 300 ansatte som er 62 år eller eldre. Denne alderssammensetningen i de ulike avdelingene bør være grunnlag for en risiko og sårbarhetsanalyse både hva gjelder kompetanse og kapasitet. Eventuelle tiltak må vurderes og iverksettes i de ulike tjenesteområdene. Dette er et viktig arbeid også i forhold til den omstilling Rana kommune står overfor. Ordningen med seniorpolitikk oppleves både av arbeidsgiver og av ansatt som en rettighet til arbeidstidsreduksjon som inntrer ved fylte 62 år. Ordningens intensjon er imidlertid at tiltaket skal

8 vurderes opp mot alternativer som at arbeidstaker blir syk og går ut av arbeidslivet via sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon som tidligpensjonist, altså før oppnådd aldersgrense eller fratrer med delvis eller hel AFP. I Rana konkurrerer Rana kommune i et arbeidsmarked med mange statlige arbeidsplasser som har seniorpolitikk. Som IA-bedrift og i et generelt personalpolitisk perspektiv bør Rana kommune således ha en seniorpolitikk. Økonomisk perspektiv Dagens ordning ble harmonisert med Nordland fylkeskommunes ordning i Ordningen vurderes som god fra de ansatte og som økonomisk belastende fra ledelsen. Med 44 inngåtte avtaler om 20 % reduksjon av arbeidstid kan dette grovt kalkuleres til ca. 3,6 mill. kroner + sosiale kostnader (1 årsverk = ca.kr x 20% x 44 tilfeller). Pensjonskostnadene ved uttak av AFP er vanskelig å kalkulere da de er individuelle beregninger basert på beregnet alderspensjon fra folketrygden. Forslag til vedtak: Rana kommune opprettholder en seniorpolitikk harmonisert opp mot statens ordning. Økonomiske konsekvenser: 8 dager tjenestefri pr. år utgjør ca. 3% av fulltidsstilling (8 dager av 260) og kalkulert kostnad til kr ,00 + sosiale kostnader pr. årsverk. Dette er en kalkulert kostnadsreduksjon på kr. ( ) ,00 pr. avtale. I forhold til dagens uttak av seniordager utgjør dette en kalkulert kostnadsreduksjon på kr ,00. Tiltak nr. 5 i Rana kommunes gjeldende seniorpolitikk endres til: Rana kommune skal legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år: åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Deltidsansatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Uttak av fridager kan etter denne bestemmelsen ikke overføres til påfølgende år. Overgangsordning for lærer med avtale etter gjeldende ordning: Av hensyn til bemannings- og timeplanlegging ble dagens avtale iverksatt for lærer først fra skolestart høsten Lærer med avtale etter gjeldende ordning gjøres gjeldende til og med juni 2013 ut skoleåret. For arbeidstakere som fyller 62 år i 2013 inngås avtaler etter ny ordning.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING Side 1 SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING 2. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON/FAKTA Dokumentasjon Kommuneplanen IA-avtalen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 10.03.2010 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

1 Innledning 2 Sammendrag

1 Innledning 2 Sammendrag HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 1 1 Innledning Minstegrensen for rett til medlemskap

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Av: Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel pensjoneringsalder ble innført fra januar 2011. Frem til september 2011 var det drøye 30

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 2 24. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 3. april 2014. For øvrig legger KS følgende til grunn: I ØKONOMI

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer