MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI /12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK /12 12/4033 EVENTUELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19 eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI /12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK /12 12/4033 EVENTUELT Karmøy rådhus, Einar R. Endresen (s) Leder Wenche Håvik Personalsjef

2 Sak 24/12 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 12/489 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken tas til orientering. Side 2 av 19

3 SAKSFRAMSTILLING Hva saken gjelder: Saken omhandler sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune. 1. Sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune og rapporteringsrutiner Sykefraværsstatistikken for Karmøy kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som er gjort i vårt ansattsystem (Visma Enterprise). Statistikken omfatter ansatte med fast månedslønn, ikke timelønnede. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i over ett år tas vedkommende ut av statistikken og teller ikke med i antall mulige dagsverk. Karmøy kommune har som et av hovedmålene i IA-avtalen å øke arbeidsnærværet til minst 94 % innen Utvikling av sykefraværet i Karmøy kommune Fraværet for Karmøy kommune har de siste årene vært mellom 6,9 % og 8 %. For 2012 er fraværet for perioden 1. januar til inkludert, dette er pr på 6,7 %. Tall for samme periode i 2011 var 7,4 %. Side 3 av 19

4 Sykefravær 8,5 8 7, , År Neste diagram viser fravær pr måned og her ser vi at fraværet i 2012 er lavere enn tidligere år. Sykefravær Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det er det legemeldte fraværet som utgjør mesteparten av fraværet. Samme tendens her med lavere fravær i 2012 enn tidligere år. Side 4 av 19

5 Legemeldt fravær Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Siste månedsvise tabell viser egenmeldt fravær. Egenmelding 2,5 2 1, ,5 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2012 tallene er for årets første 7 måneder. Tallet i parantes er for samme periode i Helse- og omsorg har en nedgang på nær 2 prosentpoeng! Sentraladm 3,6 2,8 4,3 5,5 (3,7) Oppvekst og kultur 6,3 6,1 5,2 5,6 (5,7) Teknisk 6,5 6,4 5,4 5,9 (5,7) Side 5 av 19

6 Helse- og omsorg 10,5 9,2 9,4 8,4 (10,3) 3. Oppsummering Så langt i år har vi en reduksjon i fraværet sammenlignet med tidligere år. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Side 6 av 19

7 Sak 25/12 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 12/2086 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 25/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg administrasjon tar gjennomgangen av status med hensyn til uttatk av AFP til orientering. 2. Fra justeres tiltakspakken for ansatte som inngår senioravtale til å inneholde følgende elementer: a. Årlig seniorbonus kr som justeres for stillingsbrøk b. Seniortilskudd på kr som justeres for stillingsbrøk c. Ekstra ferieuke 3. Sak om evaluering av seniorpolitikken legges fram for hovedutvalg administrasjon etter

8 SAKSFRAMSTILLING Innledning Karmøy kommune innførte tiltakspakke for seniorer med virkning fra med mindre justeringer fra Dagens tiltakspakke ble vedtatt med virkning fra Målsettingen var å øke den reelle pensjoneringsalderen for arbeidstakere i kommunen. Tiltakspakken som ble vedtatt inneholdt seniorbonus, tilretteleggingstilskudd og ekstra ferieuke. Ansattes rett til å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet rettighet. Dette betyr at de fleste 62 åringer har mulighet for å ta ut tidlig pensjon. Partssammensatt utvalg behandlet i sak 11/10 evaluering av gjeldende seniorpolitikk. På det tidspunktet kunne det se ut som om 62-åringene utsatte pensjoneringstidspunktet. Utvalget behandlet også evalueringssak pr 1. halvår 2011 hvor det ble vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte i aldersgruppen 58+ for å få vurdert hvilke seniortiltak denne gruppen prioriteres høyest. Utvalget ba også å bli forelagt en sak for evaluering/endring av seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitikk i Karmøy kommune Dagens ordning gir alle ansatte fra fylte 62 år tilbud om å inngå individuell senioravtale. Avtalen kan kombineres med delvis pensjon. Avtalen består av tre deler (justeres for stillingsbrøk): 1. Seniorbonus på kr pr år, 2. Tilretteleggingstilskudd på kr pr år, 3. Ekstra ferieuke. År Antall Bonusutbetalinger kr kr kr (tom ) 50 kr I 2009 ble det utbetalt nær 1,5 millioner i bonus fordelt på 118 arbeidstakere. Tallene for 2010 var ca 2 millioner både i 2010 og i 2011 og antall ansatte var hhv 143 og 138. Fram t.o.m er det utbetalt nær i bonus. I samarbeid med KLP (Kommunal Landspensjons Kasse) tilbyr Karmøy kommune sine seniorer individuell veiledning slik at den enkelte kan få oversikt over mulige alternativer for pensjon og kombinasjon arbeid og pensjon. Dette er et populært tiltak, det tilbys 110 samtaler pr år. Det arrangeres også fellessamlinger. IA-avtalen Side 8 av 19

9 Karmøy kommune har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv siden 2002 og et av hovedmålene har vært å øke avgangsalderen. I gjeldende avtale er målet satt til å øke gjennomsnittlig avgangsalder til minst 60 år. År pr 1.1. Gj.sn. avgangsalder , , , , , pr ,54 KLP har en gjennomsnittlig avgangsalder på ca 60 år. Fra KLP opplyses det at det er bare marginale endringer pr år. Som et av tiltakene i IA-avtalen er det vedtatt å opprettholde spesielle stimuleringstiltak for å beholde eldre arbeidstakere, herunder regelmessig kartlegging for å få kunnskap om hva som er viktig for den enkelte for at vedkommende skal stå lengre i jobben. Sist kartlegging var i 2007/2008. Økonomi Tariffavtalen gir arbeidstakerne rett til å gå av med avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. Ordningen er ikke en del av tjenestepensjonsordningen og må finansieres særskilt (AFP år). Fra 65 år inngår AFP som en del av rettighetene fra tjenestepensjonsordningen. Karmøy kommune har valgt å være selvassurandør på AFP år. Dette medfører at Karmøy betaler de faktiske AFP-kostnadene. Kostnadene har vært slik: kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Pensjoneringsatferd Neste tabell viser antallet som er i de ulike pensjonsordningen pr hvert år. Dette er tall fra KLP, dvs undervisningspersonell er ikke inkludert årsregelen AFP år AFP år Alderspensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Uførepensjon Sum pensjonister Aktiv Side 9 av 19

10 Gjennomsnittsalder Denne tabellen viser gjennomsnittsalder for de som har en bestemt ytelse fra KLP for perioden 2007 til Det er små endringer innenfor de ulike ordningene årsregelen 63,64 64,64 63,57 64,57 63,7 64,62 AFP år 63,66 63,84 63,52 63,62 63,74 63,91 AFP år 66,22 66,14 65,98 66,18 66,24 66,05 Alderspensjon 75,13 74,79 76,12 76,4 75,9 76,18 Ektefellepensjon 73,86 74,36 74,93 74,9 74,26 74,35 Barnepensjon 14,99 15,26 15,99 14,69 13,53 14,53 Uførepensjon 56,18 56,33 56,19 56,12 56,03 56,16 Neste diagram viser tall for gjennomsnittsalder for Karmøy kommunes AFP-uttak sammenlignet med alle medlemmene i KLP. Gjennomsnittsalder AFP år 64 63,9 63,8 63,7 63,6 Karmøy KLP total 63,5 63,4 63, KLP har hatt en jevn stigning i gjennomsnittsalderen i perioden 2007 til Karmøy hadde høyere gjennomsnittsalder for AFP år enn totalen fram til og med 2008, men fra 2009 endres dette. Fra da tar ansatte i Karmøy ut AFP tidligere enn et gjennomsnitt av landets KLP-medlemmer. I 2012 ser vi igjen at Karmøy høyere gjennomsnittsalder enn KLP totalt. Gjeldende seniortiltakene ble iverksatt fra 2009 og fra dette året og fram til 2012 har gjennomsnittsalder for AFP år økt noe hvert år. Neste diagram viser det samme, men for AFP for år. Her har Karmøy høyere gjennomsnittsalder med unntak av 2009 og Side 10 av 19

11 Gjennomsnittsalder AFP år 66,3 66,25 66,2 66,15 66,1 66,05 Karmøy KLP total 66 65,95 65,9 65,85 65, Side 11 av 19

12 Tar 62-åringene i Karmøy kommune ut pensjon? Arbeidstakere født 1945, ble 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP 6 19 % Uføre 4 12 % Alder 1 3 % Annet 1 3 % Antall arbeidstakere pr % Arbeidstakere født 1946, ble 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP % Uføre 0 Alder 1 2 % Annet 0 Antall arbeidstakere pr % Arbeidstakere født 1947, ble 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP 8 18 % Uføre 1 2 % Alder 1 2 % Annet 0 Antall arbeidstakere pr % Arbeidstakere født 1948, ble 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP-uttak % Uføre 2 4 % Alder 0 Annet 0 Antall arbeidstakere pr % Arbeidstakere født 1949, ble 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP-uttak 4 8 % Uføre 3 6 % Alder 1 2 % Annet 0 Antall arbeidstakere pr % Side 12 av 19

13 Arbeidstakere født 1950, blir 62 år i løpet av Antall arbeidstakere pr % AFP-uttak 4 Uføre 2 Alder 0 Annet 0 Antall arbeidstakere pr % Andel av 62-åringer som er i arbeid ved utgangen av året de blir % 75 % 78 % 73 % 85 % 88 % Pr 5. juli er det registrert 2 søknader om å ta ut hel AFP etter Hvor mange seniorer har vi i arbeid? år år år år år år Antall arbeidstakere over 62 har økt med over 80 % når en sammenligner 2008 med 2012 tallene. Vi har p.t. 56 arbeidstakere født i 1951 (62-åring i 2013). Arbeidstakere som har mindre enn 35 % stilling samt undervisningspersonell er ikke inkludert her. Antall med pensjon kontra antall i arbeid I tallene fra KLP som gjelder AFP år er inkludert alle som har AFP, også de som delvis AFP og delvis jobb. I tallene som viser hvor mange som er i arbeid er også de som har delvis pensjon inkludert, så noen arbeidstakere er talt i begge gruppene AFP år I arbeid år Side 13 av 19

14 Aldersfordeling i Karmøy kommune De to neste diagrammene viser antall arbeidstakere fordelt på alder (fra 56+), telletidspunkt juli 2010, 2011 og Her er alle inkludert (også ansatte med mindre enn 35 % stilling og undervisningspersonell). Pr juli 2010 hadde vi 665 arbeidstakere, 2011 var det 664 og 2012 er det 703. Aldersfordeling Antall i aldersgrupper Antall 150 Antall 2010 Antall 2011 Antall år år år år 68 + Side 14 av 19

15 Diagrammene viser at antall arbeidstakere øker mest i gruppene år og år, noe også i gruppen år. Som vi ser er de to tre-års gruppene og store grupper. Dette understreker viktigheten av å ha riktig seniorpolitikk for å kunne nå målsettingen om å øke den reelle pensjoneringsalderen. Seniorundersøkelsen i Karmøy kommune Karmøy kommune gjennomførte en spørreundersøkelse blant ansatte i aldersgruppen 58+ for å få vurdert hvilke seniortiltak denne gruppen prioriterer høyest. 581 ansatte ble invitert til å delta og 344 benyttet anledningen. Dette gir en svarprosent på 66 %. Deltakerne fikk følgende spørsmål: For at du skal forsette i jobben etter fylte 62 år, i hvilken grad vektlegger du at din leder gir klart uttrykk for at du er ønsket på arbeidsplassen? at dine kollega gir klart uttrykk for at du er ønsket på arbeidsplassen? trivsel på arbeidsplassen? fortsatt læring i jobben? mulighet for få andre arbeidsoppgaver? mulighet for å kombinere arbeid og delvis pensjon (for eksempel AFP)? økt innflytelse over egen arbeidstid (fleksitid, turnus m.m.)? muligheten for ekstra ferie? muligheten for å få fri fra jobb uten lønnstap? bonusordninger? lønnsøkning? Svaralternativene var fra 1 Svært liten grad og opp til 6 Svært stor grad. Det var også mulighet for å svare Vet ikke. Scoren til hvert enkelt spørsmål viser hva seniorene vektlegger: 5,5 - trivsel på arbeidsplassen 5,2 - muligheten for ekstra ferie 5,0 - at din leder gir klart uttrykk for at du er ønsket på arbeidsplassen 5,0 - at dine kollega gir klart uttrykk for at du er ønsket på arbeidsplassen 4,9 - muligheten for å få fri fra jobb uten lønnstap 4,5 - lønnsøkning 4,5 - fortsatt læring i jobben 4,5 - økt innflytelse over egen arbeidstid (fleksitid, turnus m.m.) 4,4 - bonusordninger 4,1 - mulighet for å kombinere arbeid og delvis pensjon (for eksempel AFP) 3,7 - mulighet for få andre arbeidsoppgaver. Det viktigste er trivsel på arbeidsplassen, så kommer mulighet for ekstra ferie og deretter er at leder og kollega gir uttrykk for at senioren er ønsket på arbeidsplassen. Mulighet for fri fra jobb uten lønnstap kommer som en fjerde prioritering. Side 15 av 19

16 Sett i forhold til elementene i senioravtalen så er det ferie og muligheten til å få fri fra jobb uten lønnstap som blir vektlagt framfor bonusordninger. Vi delte deltakerne i følgende aldersgrupper for å se om det var noen særpreg: år (de som ennå ikke har anledning til å inngå senioravtale eller afp, men vil ha anledning de neste årene) år (de som har anledning til å inngå senioravtale og anledning til å ta ut afp) 65 + Det var ikke store avvik mellom gruppene, det vi så av særpreg var at: år i sterkere grad vektla mulighet for å kombinere arbeid og delvis pensjon. De vektla i mindre grad bonusordninger år i sterkere grad vektla bonusordninger og lønnsøkning. De vektla i mindre grad mulighet for å kombinere arbeid og delvis pensjon. 65+ vektla i sterkere grad bonusordninger og at kollega gir uttrykk for at du er ønsket på arbeidsplassen. De vektla i mindre grad muligheten for å få andre arbeidsoppgaver. Deltakerne ble videre spurt om I hvilken grad påvirker Karmøy kommunes seniorpolitikk din beslutning om når du ønsker å fratre. Scoren på denne var 4,6. De eldste og de yngste mener at kommunes seniorpolitikk påvirker beslutningen om når den enkelte ønsker å fratre i større grad enn gruppen år. 18 % svarte at seniorpolitikken i liten grad påvirker beslutning, 69 % svarte at den i stor grad påvirker og 13 % svarte vet ikke. Deltakerne ble også spurt om I hvilken grad opplever du deg verdsatt som senior i Karmøy kommune?. Scoren på denne var 4,3. 20 % opplevde i liten grad å bli verdsatt som senior i Karmøy kommune, 67 % opplevde i stor grad å bli verdsatt, 13 % svarte vet ikke. På spørsmål om opplevelsen av å bli verdsatt så øker scoren med alderen (dvs de yngste ga lavere score enn de eldste). Siste spørsmål i undersøkelsen var Har du noen forslag til hvordan Karmøy kommune bedre kan legge til rette for at du og andre skal ønske å jobbe fram mot pensjonsalder 67 år eller lengre? Nær 40 % av deltakerne la inn en kommentar her. Noen av kommentarene er gjengitt nedenfor: Fortsette den gode seniorpolitikken. Ledelsen må vise at de setter pris på ansatte som velger å stå i jobb til 67 år eller lengre. Legge arbeidet til rette for oss Redusert arbeidstid uten lønnstap Kunne vært ønskelig med bedre bemanning, for å lette arbeidstyngden. Det er viktig at vi i det minste får beholde de tiltak kommunen har i dag. Og det er også viktig at ledelsen gir konstruktive tilbakemeldinger. Trivsel på arbeidsplassen og å bli verdsatt for den jobben en gjør. Lengre ferier, pluss bonusordninger gjør jo at en strekker seg og står i jobben lengre. Gode bonus ordninger og ellers ta vare på seniorene. Synes Karmøy kommuene har gode ordninger. Forsette med det. Informere om hva seniorpolitikken går ut på og hva den innebærer. Bli sett på som en ressurs. Det bør absolutt være en mulighet for å kunne bli fritatt for de aller tyngste "tak" i hverdagen. Senioren sliter ofte med vonde armer, rygg, hofter el.div. men ønsker likevel å kunne stå i jobb lengst mulig. Synes det er ofte sure miner når dette blir nevnt, og vanskelig å bli tatt på alvor. Vi har tatt våre tak i yngre år.!! Fortsette med seniorpolitikken som nå. Kan tenke å jobbe lenger jeg, om jeg hadde blitt fritatt helgearbeid. Heve lønnen. At vi blir verdsatt for det arbeidet vi gjør og den erfaring og kompetanse vi besitter. Side 16 av 19

17 Oppsummering og vurdering Hva gjør 62-åringene? Dagens regelverk gir arbeidstakeren anledning til å ta ut AFP fra den 1. i måneden etter fylt 62 år. Arbeidstakere født i 1947 var første gruppe med 62-åringer som ble tilbudt gjeldende seniorpolitikk. Av 1947-modellene tok 15,2 % AFP ved første anledning (7 av 46 mulige). Av 1948-modellene tok 17,3 % AFP ved første anledning (9 av 52 mulige). Av 1949-modellene tok 8,1 % AFP ved første anledning (4 av 49 mulige). Av 1950-modellene tok 12,9 % AFP ved første anledning (4 av 31 mulige, pr ). Så langt i år ser det ut som 62-åringene utsetter pensjoneringstidspunktet. Hva koster seniorpolitikken? Bonusutbetalingen for 2011 var på kr Det var 138 ansatte (104 årsverk) som fikk en ekstra ferieuke samt kr til tilretteleggingstilskudd (justert for stillingsbrøk). Mesteparten av tilretteleggingstilskuddet ble benyttet til redusert arbeidstid ( kjøp av fritid ) (2010) Bonusutbetaling ( ) Tilretteleggingstilskudd * * ( ) Ekstra ferieuke ** ( ) Sum ( ) I tillegg kommer sosiale utgifter og ev. vikarutgifter. * anslag på 104 årsverk ** anslag gjennomsnittsbrøk på seniorene 75 %, fagarbeiderlønn KLP anslår at en gjennomsnitts AFP-pensjonist mottar ca kr pr år. Det vil være avhengig av tidligere års opptjening (antall år, deltid m.m.). Dersom fravær av tiltak for denne gruppen medfører økt uttak av AFP er dette forhold som også må vurderes. Bør andre forhold enn økonomi vurderes? Kommunesektoren står overfor utfordringer knyttet til både nok arbeidskraft og tilstrekkelig kompetente arbeidstakere. Å øke avgangsalderen kan være et viktig virkemiddel også for Karmøy kommune. Oppsummering Antall arbeidstakere over 62 år øker og viktigheten av å ha en god seniorpolitikk tydeliggjøres. Karmøys modell er omfattende med tre tiltak som skal effektueres. Noen kommuner har satt som begrensing at tiltakene ikke omfatter arbeidstakere som kombinerer jobb og AFP. Andre har utsatt tiltakene til å gjelde fra 63 år. Andre alternativer er at arbeidstakeren kan velge enten bonus eller fridager. Som nevnt i forrige sak avdekket KS undersøkelse at nær 20 % av kommunene rapporterer om innstramminger i seniorpolitikken i 2010 og 2011 og om forventede innstramminger i budsjettet for 2012, noe som må ses i sammenheng med den generelle økonomien som har vært presset i mange kommuner. En del Side 17 av 19

18 kommuner sier de gjennomfører eller planlegger evalueringer av sin tiltaksbruk. Oppmerksomheten om kostnadene ved seniortiltak synes å være økende. Vurdering Ved evaluering pr 1. halvår 2011 kunne det se ut som om 62-åringene utsatte pensjoneringstidspunktet noe uten at vi da kunne se de virkelige store utslagene etter innføringen av ny tiltakspakke pr Denne trenden har vedvart siste året. Som nevnt i forrige evaluering er personalsjefen av den oppfatning at gjeldende tiltakspakke bør reduseres/justeres og at resultatene fra seniorundersøkelsen bør tillegges vekt i denne sammenheng. Dagens seniortiltak som nå har vært gjeldende i 3,5 år, er som det framgår, både omfattende og forholdsvis kostbar. Ut fra kommunens økonomiske situasjon må tiltakspakkens elementer vurderes nøye. Dagens tiltakspakke inneholder seniorbonus på kr pr år, tilretteleggingstilskudd på kr pr år og ekstra ferieuke. Ut fra resultatene fra seniorundersøkelsen vil personalsjefen foreslår at dagens ordning videreføres, men at bonusordningen endres fra kr pr år til kr med virkning fra Allerede inngåtte avtaler vil være gjeldende til utløpsdato, avtaler som inngås etter vedtaksdato vil ta høyde for endringen i bonusbeløpet fra årsskiftet. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Side 18 av 19

19 Sak 26/12 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4033 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 26/12 Hovedutvalg administrasjon

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg ASKØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.06.2009 Tid: 08.30 NB! Merk tiden. Eventuelt forfall meldes til tlf. 56 15 80 28 Varamedlemmer møter

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP"

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV ALTERNATIV TIL AFP Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 26.05.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2009/5274-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 26.04.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 036/2007 SAK: Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland NAV Nordland Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland Hva er bra med eldre i arbeid? Hvilke ressurser har de eldre i arbeid? Erfaring, modenhet, livsvisdom

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Stein

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER OMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, ommunestyresalen Torsdag 21.02.2013 kl. 15.00 (l.14.30) Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. 09.15 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 24.05.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Forfall Medlem Stein

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Sven Iver Steen Managing Partner Arntzen de Besche Hvordan er regelverket blitt til - bakteppet Ny folketrygd med fleksibelt uttak fra 62 år,

Detaljer

BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE

BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE BEREGNINGER SENIORTILTAK ÅS KOMMUNE Av Vidar Pedersen Aon Norway AS 14.oktober 2013 INNHOLD Innledning... 3 Oppsummering av grunnlaget fra KLP... 3 AFP - Uttakshistorikk... 4 Forutsetninger for beregningen...

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 114-2006/3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene

Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2014/8083-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Seniorpolitikk i Namsos kommune - vurdering av tiltakene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos administrasjonsutvalg

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009 PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 7 OG DESEMBER 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 2. februar Postadresse: Boks 9143

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

VEFSN KOMMUNE SENIORPOLITIKK VEFSN KOMMUNE

VEFSN KOMMUNE SENIORPOLITIKK VEFSN KOMMUNE VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Hanne Grostad Nyland Tlf: 75 10 11 84 Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 05/2455-4 SENIORPOLITIKK VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Framlagt seniorpolitisk plan vedtas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3104 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 10/805 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 037/10 FORMANNSKAP

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/4833-5 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Seniortiltak i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Livsfasepolitisk handlingsplan. Verran kommune. Vedtatt:

Livsfasepolitisk handlingsplan. Verran kommune. Vedtatt: Verran kommune Vedtatt: INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Organisering. 3 3 3 3. Definisjon og kjennetegn.. 4 5 6 4. Ansattes alderssammensetning. 5 5. Målsetting... 5 6. Nasjonale ordninger. 7 7. Tiltak for

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 03.11.2009 Kl.13:30 Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Prop. 95 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 95 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 95 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer