MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 133/12 10/2441 SENIORPOLITIKK Ordføreren i Rana, 10. Desember 2012 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 133/12 SENIORPOLITIKK Saksbehandler: Siv Westvik Arkiv: 423 Arkivsaksnr.: 10/2441 Saksnr.: Utvalg Møtedato 133/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 125/12 Rana kommunes seniorpolitikk skal fortsatt være gjeldende med unntak av tiltak 5 som endres til: Rana kommune skal legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år: åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Deltidstilsatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Uttak av fridager kan etter denne bestemmelsen ikke overføres til påfølgende år. Overgangsordning for lærer med avtale etter gjeldende ordning: Av hensyn til bemannings- og timeplanlegging ble dagens avtale iverksatt for lærer først fra skolestart høsten Lærer med avtale etter gjeldende ordning gjøres gjeldende til og med juni 2013 ut skoleåret. For arbeidstakere som fyller 62 år i 2013 inngås avtaler etter ny ordning. Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt 13-0 Rådmannens innstilling: Rana kommunes seniorpolitikk skal fortsatt være gjeldende med unntak av tiltak 5 som endres til: Side 2 av 4

3 Sak 133/12 Rana kommune skal legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år: åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Deltidstilsatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Uttak av fridager kan etter denne bestemmelsen ikke overføres til påfølgende år. Overgangsordning for lærer med avtale etter gjeldende ordning: Av hensyn til bemannings- og timeplanlegging ble dagens avtale iverksatt for lærer først fra skolestart høsten Lærer med avtale etter gjeldende ordning gjøres gjeldende til og med juni 2013 ut skoleåret. For arbeidstakere som fyller 62 år i 2013 inngås avtaler etter ny ordning. Rådmannen i Rana, Side 3 av 4

4 Sak 133/12 Saksutredning: Rana kommune har en gjeldende seniorpolitikk som utløper Forslag til endring har vært drøftet i rådmannens ledergruppe. Tatt opp med hovedtillitsvalgte som gir sin tilslutning til forslaget, som sak i AMU som gir sin tilslutning til forslaget og i Partsammensatt utvalg som gir sin tilslutning til forslaget. Vedlegg: Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak i rana kommune. Side 4 av 4

5 Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak i Rana kommune. Gjeldende fra Bakgrunn Rana kommune har hatt seniorpolitiske tiltak, først som prøveordning i perioden , deretter som ordinært personalpolitisk tiltak fra , evaluert og endret oktober Det er et sentralt personalpolitisk mål å motivere ansatte til å stå lengst mulig i arbeid, også etter oppnådd pensjonsalder. Ansatte som er i aldersgruppen 55 + utgjør en betydelig ressurs for Rana kommune. Målsettingen for kommunens seniorpolitikk er å hindre tidligpensjonering gjennom at arbeidstakerne opplever et godt arbeidsfellesskap, verdsetting og et godt tilrettelagt arbeidsmiljø. På den måten kan kommunen sikre bruk av kompetansen og videreutvikle denne til det beste for den ansatte og kommunens virksomhet Kommunen setter derfor i verk følgende generelle tiltak fra fylte 55 år og et konkret tiltak fra 62 år til og med 66 år. For mer informasjon om de forskjellige tiltakene, ta kontakt med personalavdelingen. 1. Oversikt over tiltak og praktisering av disse Tiltak nr 1: Holdningsskapende arbeid og medarbeidersamtaler Den årlige medarbeidersamtalen med fokus på seniortiltak fra 55 år. Samtalen skal ha fokus på ønsket jobbfremtid med vekt på arbeidsoppgaver og kompetanse. Ledere har plikt til å tilrettelegge slik at vi kan beholde seniorene så lenge som mulig. Dette vil være tilrettelegging både av den fysiske arbeidsplassen, av arbeidsoppgaver, arbeidstid og eventuelt annet. Seniorer som har lyst og motivasjon, kan som del av sin stilling være veileder for nyansatte. Avtales med og følges opp av nærmeste leder Ledere på alle nivå har ansvar for å ha en inkluderende kultur slik at vi beholder seniorene lengre. Det er viktig at det er motiverte arbeidstakere som oppfordres til å stå lengre i arbeide. Milepælsamtale skal gjennomføres ved 58 år. Nærmeste leder har ansvar for å gjennomføre denne samtalen. Se vedlagt mal for slike samtaler. Ansvarlig for innkalling til samtale: Leder Tiltak nr 2: Fysisk aktivitet Den ansatte oppmuntres til fysisk aktivitet og det legges til rette for dette. Det inngås individuell skriftlig avtale der omfang, innhold og evt. utgiftsdekning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kommer fram. Ansvarlig for å initiere tiltak: Ansatt og/eller leder

6 Tiltak nr 3: Seniorkurs Rana kommune arrangerer årlig seniorkurs for sine ansatte det året de fyller 60 år. Mulige temaer på kurset kan for eksempel være: Seniorpolitiske tiltak Senior / medmenneske kropp, helse og kosthold i godt voksen alder Juridiske emner Fra yrkesinntekt til pensjon Ansvarlig for påmelding: Ansatt Tiltak nr 4: Kompetanseutvikling Forskning viser at seniorers deltakelse i etter- og videreutdanning er lav. Slik deltakelse kan være motiverende og engasjerende og ha en positiv effekt for jobb. Seniorer kan innvilges permisjon med eller uten lønn for kompetanseutvikling, slik det fremgår av permisjonsreglementet. Ved vurdering av om permisjon skal gis, skal det særlig legges vekt på om kompetanseutviklingen er egnet til å forlenge yrkesaktiviteten og at arbeidstakeren er godt motivert. I samråd med de berørte gis det mulighet til hospitering ved andre avdelinger/driftsenheter innen kommunen. Ansvarlig for å initiere tiltak: Ansatt og/eller leder Tiltak nr 5: 20 % redusert arbeidstid med full lønn. Vilkår: Valgfritt tiltak fra 62 år t.o.m. 66 år, for ansatte som har rettighet til AFP. Forutsetter at man ikke tar ut avtalefestet pensjon (AFP) eller annen pensjonsordning. Skriftlig avtale skal inngås før oppstart og deretter årlig. Iverksettes fra 1. august årlig for nye seniorer. Ikke avviklede dager kan ikke overføres til neste kalenderår. Utgifter til seniortiltaket/vikar dekkes av den enkelte produksjonsavdeling. Generelt: Ansatte med 100 % stilling i kommunen, har fra 1. august det kalenderår de fyller 62 år rett til reduksjon i arbeidstiden med 20 % av sitt årsverk. For ansatte med mindre enn 100 % stilling reduseres arbeidstiden forholdsvis. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 60 % av fullt årsverk. Arbeidstidsreduksjonen kan tas ut som redusert arbeidstid eller en dag pr. uke. Ansatt fremmer forslag om hvordan arbeidstiden ønskes redusert, og leder tar beslutning ut fra en helhetlig vurdering av driftssituasjonen. Ansatt og leder diskuterer hva reduksjon av stillingen konkret skal innebære av reduserte arbeidsoppgaver Ansatte over 67 år kan få innvilget tilsvarende ordning som de mellom 62-66, etter søknad til arbeidsgiver som vil bli vurdert individuelt. Opprinnelig stillingsprosent beholdes og det utbetales lønn i henhold til denne. Arbeidsplikten endres gjennom reduksjon av arbeidstiden. Innskudd til pensjonsordning og beregning av feriepenger skjer på grunnlag av faktisk utbetalt lønn.

7 Ved gradert sykemelding faller tiltaket bort. Tiltaket iverksettes igjen når den ansatte er friskmeldt. Det skal skrives skriftlig avtale mellom ansatt og leder, se vedlegg. Denne inngås for ett år i gangen. Kopi av avtalen sendes til personalavdelingen. Det må presiseres hvordan arbeidstidsreduksjonen planlegges gjennomført, og navn på eventuell vikar. Etablerte deltidsstillinger kan videreføres, for øvrig forutsettes at kommunen er eneste arbeidsgiver. Dette betyr at det ikke er aktuelt at ansatte som tar ut dette seniortiltaket inngår avtale om deltidsstillinger hos andre arbeidsgivere i den frigjorte tiden. Lærere: For lærere med redusert undervisningsplikt i henhold til sentral tariffavtale (SFS 2213), samordnes ordningene opp til 20 % reell reduksjon av arbeidstiden. For øvrig gjelder bestemmelsene som er beskrevet ovenfor. Dette betyr at reduksjon i undervisningstid og annen arbeidstid totalt blir 20 %. Tiltaket skal ikke medføre overtidsbetaling. Ledere: For ledere må dette tiltaket behandles særskilt og godkjennes av overordnet. Ledere har også rettighet til dette seniortiltaket, men det må tilpasses lederoppgavene. Uttak av seniortid må gjøres i rolige perioder og må ikke komme i konflikt med viktige lederoppgaver. For ledere som har avtale om inntil 10 fridager som kompensasjon formøtevirksomhet / særlig belastning, kan seniortiltaket sammen med kompensasjonsdagene maksimalt være på 20 %. Definisjon av en leder i denne sammenheng: en leder er representant for arbeidsgiver, og som innen sitt område og på sitt nivå utøver arbeidsgivers styringsrett. Leder har personalansvar og eventuelt budsjettansvar. Ansvarlig for valg av tiltak: Ansatt Eksempler: En ansatt med 75 % stilling ønsker å benytte denne ordningen. 20 % av 75 % stilling utgjør 15 %. Den ansatte vil da jobbe i 60 % stilling og få lønn for 75 %. En ansatt med 70 % stilling ønsker å benytte denne ordningen. 20 % av 70 % stilling utgjør 14 %. Imidlertid er det satt som vilkår at arbeidstiden kan makismalt reduseres til 60 % av fullt årsverk, og den ansatte vil da jobbe i 60 % stilling og få lønn for 70 %.

8 2. Milepælsamtale Samtale mellom medarbeider og nærmeste leder ved fylte 58 år eller tidligere ved behov Hensikten er å ha et bredere perspektiv og en lengre tidshorisont enn ved vanlige medarbeidersamtaler, og å diskutere og planlegge senyrkeskarrieren. Det er ønskelig at samtalen gir rom for å se yrkesaktivt liv som helhet og dermed trekke opp et langsiktig perspektiv. Fortell medarbeideren hva du som leder har erfart, og på hvilken måte du ser på medarbeideren som en ressurs. Fortell medarbeideren om dine forventninger til arbeidsutførelse m.v. Både medarbeider og leder skal være godt forberedt til samtalen. Medarbeider skal ha utlevert dette skjemaet på forhånd. Det bør være realisme i forhold til selve samtalen og til muligheter og tiltak i etterkant. Forslag til spørsmål: (Se skjema for medarbeidersamtale for flere forslag) Hvordan opplever du din arbeidssituasjon. Har arbeidssituasjonen endret seg de siste 4 5 årene? Hva er det du liker best å jobbe med. Hva skaper engasjement, energi og arbeidsglede? Hvordan opplever du arbeidsmiljøet / trivsel og din egen kvalitet og effektivitet i arbeidet? Hva skal til for at du skal ha en god arbeidssituasjon i årene fremover? Bør arbeidsplassen tilrettelegges? Har du behov eller ønske om endring av arbeidsoppgaver, ansvar, stilling? Har du ønske om hospitering eller jobbrotasjon? Har du ønske om påfyll av kompetanse, etter- eller videreutdanning, kurs eller annet. Drøft arbeidstakers ønsker opp mot arbeidsgivers behov for kompetanse fremover. informasjon om seniorpolitiske tiltak og og seniorkurs Har medarbeider spørsmål om AFP, henvis til personalavdelingen dersom dette er utenfor leders kompetanse. Ansvar for gjennomføring: Nærmeste leder Det skrives referat/ oppsummering som medarbeider får kopi av. Dette skal følges opp årlig i medarbeidersamtalene.

9 3. Avtale om redusert arbeidstid med full lønn fra fylte 62 år For å beholde seniorer i arbeid ønsker Rana kommune å legge til rette for at ansatte som har rettighet til AFP kan få avtale om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Det er således en forutsetning for denne avtalen at den ansatte ikke tar ut AFP eller annen pensjon. I så fall opphører avtalen. Ansatte med 100 % stilling kan gis 20 % reduksjon av stillingen og beholde full lønn. Ansatte med mindre enn 100 % stilling gis forholdsmessig reduksjon av stillingen. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 60% av fullt årsverk. Ny arbeidstid som følge av senioravtale, kan tas ut etter avtale med leder. Ansatte skriver avtale med sin leder om hvordan arbeidstidsreduksjonen skal tas ut. Avtalen inngås for ett år om gangen og etter seniorsamtale mellom ansatt og leder. Redusert arbeidstid kan tas ut daglig, ukentlig eller månedlig og kan ikke overføres til påfølgende dag/uke/måned. Arbeidstidsreduksjon som ikke avvikles i henhold til avtale kan således ikke spares opp. For ledere skal senioravtale om redusert arbeidstid behandles særskilt og godkjennes av overordnet. Arbeidstaker/senior: Fødselsdato: Arbeidssted: Ansattnr.: Leder: Avtaleperiode gjelder fra: gjelder til: Hvordan gjennomføres arbeidstidsreduksjonen: Navn på vikar: Dato/underskrift: Arbeidstaker underskrift Leder underskrift Kopi av avtalen skal sendes personalavdelingen v/lønningskontoret.

10 4. Overgangsregler Det er et sentralt personalpolitisk mål å motivere ansatte til å stå lengst mulig i arbeid frem mot oppnådd aldersgrense. Seniorer utgjør en betydelig ressurs for Rana kommune. Målsettingen for kommunens seniorpolitikk er å hindre tidligpensjonering. Avtale om redusert arbeidstid med full lønn er et tiltak som skal vurderes som alternativ til tidligpensjonering. 1. DOBBEL INDIVIDUELL GODTGJØRING Det innrømmes ikke doble individuelle seniorpolitiske tiltak. 2. BONUS Arbeidstakere som har inngått senioravtale etter gammel ordning fram til utbetales bonus pr i forhold til tjenestetid med senioravtale. 3. SENIORTILLEGG Seniortillegg utbetales ikke etter Senioravtale etter ny avtale inngås. 4. OVERTID /MERTID/PLUSSTID FOR AVSPASERING Eventuell tid til avspasering opparbeides utover ordinær arbeidstid som etter AML 10-4 er: 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager Hovedtariffavtalen: ,5 timer pr. uke ,5 timer pr uke i turnus ,6 timer pr. uke helkontinuerlig skiftarbeid 5. LÆRERE For de lærere som pr har senioravtale videreføres denne til Dersom ny avtale skal inngås skal det avholdes seniorsamtale og inngås ny avtale i godt tid før neste skoleår. 6. ØVRIGE ANSATTE Senioravtale kan inngås fra og med FERIE Ordningen gir ingen ekstra rettigheter ved avvikling av ferie. Dersom du har spørsmål om Rana kommunes seniorpolitikk skal du ta kontakt med din nærmeste leder.

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 10.03.2010 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING Side 1 SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING 2. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON/FAKTA Dokumentasjon Kommuneplanen IA-avtalen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt.

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. SENIORPOLITIKK Larvik 2004 PROSJEKTRAPPORT med FORSLAG TIL TILTAK Sluttrapport 24.06.05 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergmann INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK

Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Sak 12-08 Vedlegg 3 : LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål/målgruppe 3. Styring og organisering 4. Hvorfor seniorpolitikk? 5. Økonomi 6. Tiltak og erfaringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer