Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / EVALUERING AV SENIORORDNINGEN Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune viderefører seniorpolitikken med senioravtale fra 62 år. 2. Det gjøres endringer i seniortiltakene: A) Seniorsamtalen inngår som en naturlig del av medarbeidersamtalen B) Ordningen med seniorvedlag avvikles C) Ordningen med tilretteleggingstilskudd på kr videreføres og tilretteleggingstilskuddet kan brukes til redusert arbeidstid eller fridager, kompetansehevende tiltak eller annen tilrettelegging på arbeidsplassen. Det kan gis inntil 10 fridager for ansatte 100 % stilling. Tilretteleggingstilskuddet gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse. Ordningen gjelder ikke undersvisningspersonell som har egen særavtale. D)Senioravtalen kan ikke kombineres med uttak av AFP og gjelder fast ansatte med minst 50 % stilling. 3. Ny ordning gjøres gjeldende fra 1.august 2015 for nye avtaler. For de som har inngått og innsendt avtale før 1. juli gjelder gammel ordningen. Sammendrag Fra januar 2004 har ansatte fått tilbud om senioravtaler for å motivere dem til å arbeide lengst mulig. Ordningen er todelt. Ansatte kan inngå avtale om både et seniorvederlag på kr og et tilretteleggingstilskudd på kr De fleste som har senioravtale får seniorvederlag og tilretteleggingstilskuddet tas ut i inntil 10 fridager. Ordningen gjelder fast ansatte i alderen år med minst 50 % stilling. Seniorvedlaget og tilretteleggingstilskuddet reduseres tilsvarende stillingsstørrelsen. Utgiftene til seniorordingen var i 2014 på kr 10,1 millioner. Ved behandling av Handlings- og økonomiplanen besluttet bystyret innsparinger og evaluering av seniorordningen. Seniorordningen ble sist evaluert og behandlet i administrasjonsutvalget i november 2012, (sak 64/12 journalnummer 67071/12). Det er vanskelig å vurdere om seniorordningen har den ønskede effekt. Mange faktorer påvirker pensjonsadferd og kommunens pensjonsutgifter. Arbeidsmiljø, helsetilstand, nasjonal og lokal seniorpolitikk og ektefelles pensjonering er de viktigste faktorene som påvirker pensjonsadferden. 1

2 EVALUERING AV SENIORORDNINGEN Bakgrunn for saken Stavanger kommune har i Strategi for likestilling og mangfold satt som mål å øke gjennomsnittlig fratredelsesalder ved å stimulere til lengst mulig yrkesaktivitet utover 62 år. IA avtalen, som Stavanger kommune er omfattet av, har som delmål 3 å heve den gjennomsnittlige alder for uttak av uføretrygd, avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon, og retter seg mot tidlig avgang og utstøting fra arbeidslivet også for de under 62 år. Fra januar 2004 har ansatte fått tilbud om senioravtaler for å motivere dem til å arbeide lengst mulig. Formålet med seniorordningen er: Å øke den gjennomsnittlige pensjonsalderen Hindre uttak av AFP og redusere kommunens utgifter til AFP for de mellom år Beholde verdifull kompetanse Seniorordningen i Stavanger kommune gjelder ansatte i alderen år. Senioravtalen ble sist evaluert og behandlet i administrasjonsutvalget i november 2012, (sak 64/12 journalnummer 67071/12). Ordningen ble da endret slik at laveste stillingsprosent for å kunne inngå senioravtale ble hevet fra 34 % til 50 %. Det ble heller ikke mulig å kombinere senioravtale med delvis AFP. Seniorvederlaget ble derfor uendret, mens tilretteleggingstilskuddet ble redusert fra kr til kr Endringene ble gjort gjeldende fra 1. mars Ved behandling av Handlings- og økonomiplanen besluttet bystyret innsparinger og evaluering av seniorordningen. Fakta Alderssammensetning i Stavanger kommune Gjennomsnittsalder for alle ansatte i Stavanger kommune er 42 år. Aldersfordelingen varierer mellom tjenesteområdene. Størst andel seniorer finner man på rådmannsnivå, i Kultur og byutvikling og i Personal og organisasjon. Innenfor Oppvekst og levekår er det helse og sosialkontorene som har høyest andel seniorer, mens barnehagene har lavest andel på 3 %. Samlet for Stavanger kommune er 7,4 % av de fast ansatte i alderen år. Etter en reduksjon i antall seniorer i 2010 har antallet steget jevnt, og ved utgangen av 2014 var det 400 seniorer (fast ansatte med fast lønn). Det er samme antall som i Tabellen under vises utviklingen i antall i alderen år som i nær framtid vil være i målgruppen for dagens seniortiltak. 2

3 Antall ansatte med fast stilling og fast lønn Alder år år år Seniorordningen i Stavanger kommune Seniorordningen i Stavanger kommune er todelt. Ansatte kan inngå avtale om å få både seniorvederlag og tilretteleggingstilskudd. Seniorvederlaget er kr ,- pr. år for alle fast ansatte i 100 % stilling og blir redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ned til 50 %. Dette gjelder også for undervisningspersonell og ledere. Seniorvederlaget utbetales etterskuddsvis en gang i året. Utbetalingen er ikke pensjonsgivende og inngår ikke i feriepengegrunnlaget, men regnes som skattbar inntekt. Det gis et tilretteleggingstilskudd på kr ,- pr. år for ansatte i 100 % stilling. Tilskuddet reduseres tilsvarende stillingsstørrelsen. Hvordan tilretteleggingstilskuddet brukes styrer arbeidsgiver. Leder og ansatt må sammen vurdere tiltak etter den enkeltes behov og arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging. Det kan brukes til redusert arbeidstid, fridager eller annen form for tilrettelegging på arbeidsplassen. Det kan gis inntil 10 fridager pr. avtaleår for ansatte i 100 % stilling. Antall dager reduseres i forhold til stillingsstørrelsen. Ordningen med tilretteleggingstilskudd og muligheten til å ta ut fri dager gjelder ikke for undervisningspersonalet da lærerne har egne seniortiltak i særavtale om arbeidstid (SFS 2213). Seniorkurs Stavanger kommune har tilbud om seniorsamling for alle ansatte i aldersgruppen 60 år og oppover. Kursene gjennomføres i samarbeid med KLP, og avholdes vår og høst med en av landets fremste pensjonsrådgivere. Kursene gir informasjon om hvilke muligheter som finnes og hvilke valg seniorene står overfor. I tillegg tilbys personlige samtaler med deltakelse av KLP for utregning av pensjonen. KLP-dagen gjennomføres en dag per måned. Sentralt inngåtte avtaler Kommunens arbeidstakere har tariff-festet rett til full AFP ved fylte 62 år, forutsatt at vilkårene for å få AFP er oppfylt. Med unntak av pedagogisk ansatte i skolen som er medlemmer i SPK, er alle ansatte med minst 36 % medlem av KLP. Seniortiltak for pedagogisk ansatte i skolen Lærerne har rett til å få redusert årsrammen for undervisning, dvs. antall undervisningstimer, fra skoleårets begynnelse med inntil 6 % fra det året de fyller 57 og 12,5 % det året de fyller 60. Reduksjon i årsrammen innebærer en omfordeling innenfor det ordinære årsverket. Lærere over 60 år har også redusert årsverk fra 1687,5 timer til 1650 timer per år. Det er ikke gjort egne kostnadsbergninger for denne ordningen. 3

4 Særaldersgrenser Mange kommuneansatte har avtale om særaldersgrense på 65 år og får alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen fra de fyller 65 år. De som har samlet alder og tjenestetid på 85 år (85 årsregelen) kan gå av med alderspensjon fra 62 år. Dette gjelder sykepleiere, fysioterapeuter, helsesøstre, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, jordmødre, miljøterapeuter, vernepleiere, renholdere, badebetjenter, sjåfører og rådmenn. Status og utvikling i Stavanger kommune Antall seniorer og senioravtaler Ved utgangen av 2014 var det 400 seniorer i alderen år i fast stilling. Av disse hadde 278 inngått senioravtale. Antall og andel seniorer med senioravtale økte fram til I 2014 økte antall seniorer og andel seniorer med senioravtale økte i Utgifter til seniortiltak Utgiftene til seniortiltak økte jevnt fram til og med Justeringene av ordningen i 2013 førte til en reduksjon i utgiftene på kr 2,1 mill fra 2013 til Det er flere som har senioravtale ved utgangen av 2014 enn ved utgangen av 2013, og reduksjonen i utgiftene skyldes i hovedsak at tilretteleggingstilskuddet ble redusert fra kr til kr fra 1. mars Tilretteleggings 5,9 6,4 6,7 7,2 6,4 4,6 -tilskudd Seniorvederlag 4,3 4,6 4,9 5,3 6,0 5,7 SUM 10,2 11,1 11,6 12,5 12,4 10,3 Seniorvederlag inkludert arbeidsgiveravgift 4

5 Uttak av AFP Et av formålene med seniorordningen er å hindre uttak av AFP. Vi ser av tallene under at etter en nedgang i antallet i 2011, men at det var like mange ansatte som tok ut AFP i 2014 som i 2009 og Uttak AFP år KLP % Delvis SPK 100 % *Tall for delvis uttak av AFP SPK mangler Gjennomsnittlig pensjonsalder for uttak av AFP og alderspensjon har i perioden økt selv om det løpet av perioden i enkelte år har vært et høyere snitt enn i Gjennomsnittlig pensjonsalder Alderspensjon/AFP KLP 63,0 år 63,7 år 64,3 år 65,8 år 64,9 år SPK 64,5 år 66,1 år 65,7 år 65,7 år 65,6 år Utvikling i utgifter til seniortiltak og uttak av AFP Stavanger kommune er selvassurandør for AFP for de mellom år som er medlem i KLP. Å være selvassurandør betyr at kommunen tar hele regningen og risikoen med å utbetale AFP- beløpet til den enkelte ansatte. Ansatte i aldersgruppen år inngår i utjevningsordningen. For ansatte som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK) er AFP en del av tjenestepensjonsordningen og finansieres ved premieutjevningsfelleskap. Det betyr at det betales en premiesats for hver ansatt. Det foretas en årlig avregning om innbetalt beløp er tilstrekkelig i premiegrunnlaget. Er det innbetalt for lite premie vil alle kommunene få en økt premie for påfølgende år. Statens Pensjonskasse Premien til AFP i Statens pensjonskasse (SPK) var i 2014 kr I snitt har utgiftene de 3 siste årene vært på kr Premien til SPK har økt fra kr 17 millioner i 2012 til kr 19 millioner i Etter en reduksjon i antall nye AFP- pensjonister (delvis eller full) i 2010 og 2011 har antallet nye AFP- pensjonister med medlemskap i SPK økt fra 2012 og ligget jevnt på et høyere nivå enn tidligere. Siden utgiftene til pensjon i SPK er en utjevningsordning vil utgiftene ikke bare påvirkes av utviklingen i antallet AFP- pensjonister i Stavanger kommune, men også av forhold/utvikling hos de andre medlemmene i ordningen. KLP Kostnadene til AFP for de mellom år var i 2014 kr millioner. De siste 3 årene har utgiftene til AFP i snitt vært på kr millioner i året. Dersom Stavanger kommune var del av utjevningsordningen i KLP for de mellom år er det beregnet at utgiftene ville vært kr i Utgiftene til AFP er redusert fra 2011 til Det 5

6 er flere faktorer som påvirker utbetalingene. Utgiftene påvirkes av både tilgang og avgang, om de som mottar AFP har delvis eller full pensjon, og hvor mye pensjon den enkelte får utbetalt (avhengig av beregningsgrunnlaget). Det er derfor vanskelig å måle om endringene i seniortiltakene alene påvirker utgifer til AFP. Utgifter til AFP år KLP SPK *mangler tall for utgiftene til SPK Seniortiltak og seniorordninger i andre kommuner Av de store kommunene har Stavanger, Bærum, Kristiansand, Sandnes og Tromsø universelle ordninger som ekstra fridager og bonus. Oslo, Bergen og Trondheim har ingen økonomiske insentiver/seniortiltak. I Bergen får seniorene 2 ekstra fridager fra fylte 65 år og ytterligere 3 dager fra det kalenderåret de fyller 66 år. Sandnes har ordning med individuelt tilpasset tiltak på arbeidsplassen eller hjemme/i fritiden. Mange får økt fritid med full lønn. Etter fylte 63 år gis det også en seniorbonus. Sandnes kommune evaluerte sin seniorpolitikk i Konklusjonen var at utviklingen i Sandnes er den samme som i andre kommuner med eller uten seniortiltak. Sandnes kommune har ikke gjort endringer i ordningen etter evalueringen. Trondheim kommune avviklet sine seniortiltak i De opplevde da en økning i uttaket av AFP det påfølgende året, men uttaket av AFP har etter dette stabilisert seg på samme nivå som før avviklingen av tiltakene. I 2013 startet de prosjekt «Sluttsamtale» for å kartlegge hvorfor medarbeidere i Trondheim kommune velger å gå av med hel eller delvis AFP. 83 seniorer deltok i undersøkelsen som viste at det var stor variasjon og sammensatte årsaker som lå til grunn for valget om å ta ut AFP. De viktigste grunnene var: Ønske om mer fritid/ ønske om mer tid sammen med familien Helseutfordringer Arbeidsbelastning De fleste svarte at det var lite arbeidsgiver kunne gjort for at de skulle valgt annerledes. Noen svarte at flere fridager og bedre oppfølging fra leder kunne ha påvirket valget deres. Evalueringen medførte ingen endringer i seniortiltak i Trondheim kommune. Bærum kommune har evaluert seniorordningene sine i De konkluderer med at det er vanskelig å si om seniortiltakene har effekt. Det ble ikke gjort endringer i seniorordningen, men de vil utarbeide forslag til en livsfasepolitikk som skal legges fram i Forskning og utredninger Ved innføringen av fleksibel og levealder- justert alderspensjon fra folketrygden i 2011 har pensjonsalderen i Norge økt. Pensjonsalderen har økt mer i privat sektor enn i offentlig sektor. Pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor gjør det økonomisk gunstig å utsette pensjonstidspunktet. I offentlig sektor har man forsøkt å 6

7 utsette ansattes pensjoneringstidspunkt med ulike seniorordninger fordi uttak av AFP er en kostbar ordning for arbeidsgiver. Det har de siste årene vært en nedgang i antall virksomheter som har seniortiltak og kompetanse- og karriereutviklingstiltak for seniorer (55+). (Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad, FAFO 2012) Én av tre virksomheter i offentlig sektor oppgir å ha seniortiltak som: ekstra ferie og fridager redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon eller bonuser og høyere lønn Forskerne mener at seniortiltakene har karakter av å være seniorgoder og ikke målrettede seniortiltak. I en undersøkelse gjennomført av FAFO svarte 68 % av de som ble spurt at tilbud om seniortiltak ikke hadde hatt betydning for deres beslutning om å gå av med pensjon. Tiltakene ser ut til å ha litt mindre effekt på de med høyere utdanning enn dem med lavere utdanning. (Midtsundstad og Nielsen, FAFO 2014:45) Pensjonsadferd FAFO finner at ektefelles pensjonering, i tillegg til kort utdanning, øker sannsynligheten for å ta ut AFP som 62 åring. For mange yrkesgrupper er det et psykisk og/eller fysisk belastende arbeidsmiljø som er hovedårsaken til tidligpensjonering. Helseproblemer/redusert arbeidsevne og forhold til nærmeste leder, sammen med jobbmestring og det at en ikke føler seg verdsatt på arbeidsplassen, øker sannsynligheten for å ta ut full AFP som 62 åring. Helsetilpasset arbeid og ekstra fridager oppgis som et av tiltakene som kan bidra til at ansatte i stillinger med belastende arbeidsmiljø greier å jobbe lenger. Seniorene er ikke en ensartet gruppe. Årsakene til tidligpensjonering er mange og varier avhengig av yrkesgrupper, bransjer og sektorer. Kort oppsummert viser forskning at de viktigste faktorene som påvirker pensjonsadferden er: Arbeidsmiljø Helsetilstand Ektefelles pensjoneringstidspunkt Nasjonal og lokal seniorpolitikk 7

8 Vurdering Arbeidsgiver kan i liten grad påvirke den nasjonale seniorpolitikken. Pensjonsreformen i 2011 har ført til pensjonsalderen har økt, men mest i privat sektor. Mange offentlige virksomhet har seniortiltak som skal bidra til at ansatte utsetter pensjonstidspunktet. FAFO har i sin forskning ikke funnet at seniortiltak har effekt på uttak av AFP. Det kan imidlertid ikke trekkes entydige konklusjoner om seniortiltakene har den ønskede effekt eller ikke. Ser vi på utviklingen i Stavanger kommune er det vanskelig å si noe om seniortiltakene har ønsket effekt. Antall seniorer med senioravtale økte samtidig som flere tok ut AFP. Økningen var størst i antall nye som tok ut delvis AFP. Ektefelles pensjonering er en av de viktigste faktorene som påvirker pensjonsadferden. Dette er en faktor som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Det kan imidlertid antas at en generell økning i pensjonsalderen i privat sektor kan påvirke pensjonsalderen i offentlig sektor i noen grad. Arbeidsmiljøet er en av faktorene somarbeidsgiver kan påvirke. Et godt arbeidsmiljø, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og det å føle seg verdsatt på arbeidsplassen er viktige faktorer som påvirker pensjonsadferden. Å følge opp medarbeiderne og legge til rette arbeidsoppgaver og arbeidstid er et lederansvar. Et godt arbeidmiljø, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid er viktig for ansatte i alle livsfaser. Helsetilstand og helsemessige utfordringer kan i noen grad påvirkes ved forebyggende tiltak og tilrettelegging for at ansatte med redusert funksjonsevne kan fortsette i arbeid. Som IA- virksomhet har Stavanger kommune en egen handlingsplan for IA- arbeidet og virkemidler knyttet til målene i avtalen. Disse tiltakene og virkemidlene er også er aktuelle for seniorer. Ordningen med tilretteleggingstilskudd gir mulighet for å tilrettelegge arbeidsoppgaver eller redusere arbeidstiden og kan bidra til at noen av seniorene utsetter pensjonerings-tidspunktet. Lite tyder på at ordninger som bonus eller seniorvedlag har betyding for tidligpensjonering. Økonomiske goder som seniorvederlag er viktigst for ansatte i yrker med lav lønn og mindre betydning for yrker med høyere lønn. Seniorvederlaget er samme beløp uansett lønn og vil nok derfor være av større betydning for de lavt lønnte enn ansatte i stillinger med høy lønn. Deltidsansatte og ansatte i stillinger med lav lønn har gjerne ikke mulighet for å gå av med alderspensjon fra folketrygden eller med AFP fordi de har for lav opptjening. For denne gruppen er ikke seniorvederlaget et incentiv for å utsette pensjonstidspunktet siden de ikke har mulighet for ta ut pensjon. Lite tyder på at ordningen med seniorvederlag bidrar til at flere utsetter pensjoneringstidspunktet. Det er vanskelig å si noe om effekten av seniorordningen. Mange faktorer påvirker pensjonsadferden og utgiftene til AFP. Det er relativt få, nye AFP pensjonister i Stavanger kommune hvert år og endringene vi ser i antall nye kan skyldes naturlig variasjon i utvalget. Ved behandling av Handlings- og økonomiplanen besluttet bystyret innsparinger og evaluering av seniorordningen. Reduksjon i utgiftene til seniorordningen kan gjøres på gjøres på ulike måter. 8

9 Avvikle ordningen helt eller delvis Det er usikkert hvordan en avvikling av ordningen vil slå ut med hensyn til uttak av AFP og kommunens utgifter til AFP. Å fjerne seniortiltakene helt kan gi uheldige signaleffekter og føre til at seniorene føler seg mindre verdsatt. Det er lite som tyder på at seniorvederlaget er et godt virkemiddel for å få hindre uttak av AFP. Derimot gir tilretteleggingstilskuddet mulighet for å for uttak av fridager/ justert arbeidstid, kompetanseheving eller annen tilrettelegging på arbeidsplassen. Selv om effekten av dette tiltaket ikke kan måles er det tilrettelegging av arbeidstid og arbeidsoppgaver tiltak som kan bidra til at noen av seniorene kan fortsette i jobb. Sammen med god oppfølging av leder og et godt arbeidsmiljø kan tilretteleggingstilskuddet bidra til at de er mulig å tilrette arbeidstid og arbeidsoppgaver og for kompetanseutvikling for seniorene. Dette krever at ledere har kunnskap om senior- og livsfasepolitikk. Et av tiltakene i IA- handlingsplan er at dette styrkes i vår lederopplæringen. Begrense ordningen Ordningen er i dag begrenset til ansatte som har minst 50 % fast stilling og tilretteleggingstilskudd gis ikke til pedagogisk ansatte i skolen. Et alternativ til å avvikle seniortiltakene kan være ytterligere begrensning i ordningen slik at den bare gjelder seniorer på virksomhetsnivå. De aller fleste ansatte jobber på virksomhetsnivå innen Oppvekst og levekår. Å begrense ordningen til bare å gjelde ansatte i virksomhetene vil derfor ikke medføre store endringer i utgiftene til seniorordningen, men det kan medvirke til at ordningen blir rettet mot de gruppene som har størst behov. Samtidig vil en slik begrensing medføre forskjellsbehandling av seniorene avhengig av hvor man er ansatt. Justere ordningen For å redusere utgiftene til seniortiltak kan en beholde ordningen som i dag, men redusere utbetalingen av tilretteleggingstilskudd og/eller seniorvederlaget. De fleste avtaler at tilrettelegging i arbeidstid ved å ta ut fridager. Tilretteleggingstilskuddet brukes som vikarmidler, men dekker langt fra utgiftene. Tilretteleggingstilskuddet ble sist endret med virkning fra 1.mars 2013, da det ble redusert fra kr til kr Seniorvederlaget har vært det samme beløpet siden 2006 da det ble hevet fra kr til kr og har ikke fulgt lønnsutviklingen. Dersom vederlaget skal fungere et økonomisk incentiv må beløpet som utbetales være av en viss betyding økonomisk og kunne ha betydning for pensjonsadferden. Innspill og drøfting med tillitsvalgte Forslag til endringer er drøftet med de tillitsvalgte. De er skeptiske til at det gjøres reduksjoner i tiltakene og mener det kan føre til at flere ansatte tar ut AFP og svekke Stavanger kommune sitt omdømme som arbeidsgiver. Det ble gitt anledning for tillitsvalgte å sende skriftlige innspill etter møtet. Innen fristen hadde tillitsvalgte i Fagforbundet gitt følgende tilbakemelding: «Fagforbundet er opptatt av at Stavanger kommunes omdømme og arbeidsgiverpolitikk ivaretar seniorene og verdsetting av gruppen. Stavanger kommune har behov for kompetansen og arbeidskraften som seniorene besitter. Fagforbundet støtter ikke forslaget om å avvikle seniorvederlaget. Vi mener ordningen som er i dag bør opprettholdes.» 9

10 Konklusjon Stavanger kommune har som mål å heve den gjennomsnittlige pensjonsalderen i kommunen, og beholde verdifull kompetanse og oppfylle IA avtalens delmål 3. Seniorordningen skal bidra til å disse målene. Rådmannen forelsår at ordningen med tilretteleggingstilskudd på inntil kr videreføres, men at ordningen med seniorvederlag avvikles. Det gir mulighet for å tilrettelegge arbeidstid og arbeidsoppgaver på arbeidsplassen og for fortsatt kompetanseutvikling. Ved å beholde tilretteleggingstilskuddet og avvikle seniorvederlaget mener rådmannen at arbeidsgiver ivaretar og verdsetter seniorene - og beholder den del av seniorordningen som mest sannsynlig bidrar til at ansatte utsetter pensjonstidspunktet. Omleggingen av seniortiltakene og utfasingen av seniorvederlaget vil økonomiske tilsvare den reduksjonen bystyret har vedtatt i gjeldende Handlings- og økonomiplan. Ordningen iverksettes fra 1. august. Allerede inngåtte avtaler sies ikke opp, men fornyes etter ny ordning når den ansatte når neste åremål. Godt arbeidsmiljø og oppfølging fra leder er viktig for alle ansatte. Kunnskap om livsfasepolitikk og seniorpolitikk må derfor bli en del av lederopplæringen. Det forslås at seniorsamtalen avvikles og går inn som en naturlig del av medarbeidersamtalen. Det inngås egen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om bruk av tilretteleggingstilskuddet. Rådmannen vil følge utviklingen i avgangsalder og uttaket av AFP. Inger Østensjø Rådmann Olve Molvik Direktør Ranveig Isdal Hansen saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt?

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt? Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt? Åsmund Hermansen, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Frokostseminar om seniorpolitikk - torsdag 17.mars Seniorpolitiske tiltak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012

Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012 for kommunestyret 10.12.2012 Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012 Sammendrag Kommunestyret vedtok Seniorpolitikk retningslinjer for Rana kommune for perioden 01.01.2011 31.12.2012 i møte 13.12.2010.

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Virksomhetenes seniortiltak Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Virksomhetenes seniortiltak Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering? Virksomhetenes seniortiltak Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering? Fafo-frokost 6. februar Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen Data: Surveydata fra 713 virksomheter

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Seniorpolitikk i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/05058-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt

1. Bergen Vann KF viderefører de seniorpolitiske tiltakene som er iverksatt Dato: 31. mars 2011 KFVANN /11 Styret for Bergen Vann KF Bergen Vann KF - evaluering av Seniorpolitiske tiltak SND BV-070-200413983-76 Hva saken gjelder: Styret til Bergen Vann KF fattet slikt vedtak i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/4833-5 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Seniortiltak i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12.03.2015, Kl. 12:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/15 15/250 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget for 2014 002/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.11.2011 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 + Arkivsaksnr.: 07/16813

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 + Arkivsaksnr.: 07/16813 Saksframlegg EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 + Arkivsaksnr.: 07/16813 Forslag til innstilling: 1. For å beholde seniormedarbeidere og den kompetansen de representerer lengst mulig iverksettes individuelle

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Arkivsaksnr.: 13/156-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen SENIORPOLITISE TILTA I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak.

Seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitiske tiltak. Underprosjekt under kommunens livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk Fase 1: Forprosjekt. Fagrapport Seniorpolitikk i Malvik kommune 2009 2 1.0 SAMMENDRAG 2.0 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 16.12.2010 Tid: 14:30-15:40 Til stede: 12 representanter. Faste medlemmer som

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2009/5274-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN

RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN [17.07.12] PERSONAL RETNINGSLINJER - STILLINGSBANKEN r for ansatte som ønsker ny stilling i ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. FORMÅL en er et servicetilbud i, og skal

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus

Seniorpolitiske tiltak. på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå en kunnskapsstatus Virke og arbeidstakerorganisasjonen på HUKområdet ble i hovedoppgjøret 2014 enige

Detaljer

Innherred samkommune Samlet saksframstilling

Innherred samkommune Samlet saksframstilling Innherred samkommune Samlet saksframstilling Seniortiltak. Endelig saksutredning til behandling. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74052766 Arkivref:

Detaljer

ring, arbeidsmiljø, forhold til nærmeste leder m.v.) gir ulike typer av helseplager eller mistrivsel, eller ved at arbeidet er lite motiverende, slik

ring, arbeidsmiljø, forhold til nærmeste leder m.v.) gir ulike typer av helseplager eller mistrivsel, eller ved at arbeidet er lite motiverende, slik Sammendrag Denne studien er andre rapportering fra et prosjekt i regi av KS om norske kommuners erfaringer med å iverksette en seniorpolitikk. Bakgrunnen for prosjektet er den store andelen kommunale arbeidstakere

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Prosjektnotat 2013 SENIORPOLITISKE TILTAK ÅS KOMMUNE Henvisning: - Hovedtariffavtalen kap. 3, pkt. 3.2.3. - Ås kommunes seniorpolitikk: Innført mvf 01.10.2006 jfr K.sak 55/2006. Dagens ordning evaluert

Detaljer

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Anne Inga Hilsen, 25.10.2012 www.afi.no Hva skulle vi finne ut? 8 Evaluere seniorpolitikken gjennom effektdata og engasjere seniorene

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012

Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012 Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anita F. Mentzoni, 75 51 29 70 Bodø, 14.3.2014 Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012 Bakgrunn Styret

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3104 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 10/805 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 037/10 FORMANNSKAP

Detaljer

Evaluering av redusert arbeidstid for seniorer. Resultater og videre anbefalinger.

Evaluering av redusert arbeidstid for seniorer. Resultater og videre anbefalinger. Dato: 2. mai 2011 22 /11 Evaluering av redusert arbeidstid for seniorer. Resultater og videre anbefalinger. LMME BHJT-0299-200802615-253 Hva saken gjelder: Etter vedtak i bystyret, b-sak 97-09, gjennomføres

Detaljer

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen Pensjonsforum 15. desember 217 AFP evalueringen Kristin Diserud Mildal Avtalt i 1988 først fra 66 år En ordning for å sikre verdig avgang et alternativ til uførepensjon Utbetalt mellom 62 og 67 år Lønn

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Molde 7.5.2015 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på arbeidsplassen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg ASKØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.06.2009 Tid: 08.30 NB! Merk tiden. Eventuelt forfall meldes til tlf. 56 15 80 28 Varamedlemmer møter

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer