Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid."

Transkript

1 Prosjektnotat 2013 SENIORPOLITISKE TILTAK ÅS KOMMUNE Henvisning: - Hovedtariffavtalen kap. 3, pkt Ås kommunes seniorpolitikk: Innført mvf jfr K.sak 55/2006. Dagens ordning evaluert og godkjent i K.styret K.sak 12/ AFI-rapport 2009:6: Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb? (AFI=Arbeidsforskningsinstituttet) - Pensjonsordningene f.t. i KLP og Statens pensjonskasse. - Handlingsprogram/Budsjett pkt Handlingsprogram/Budsjett og innsparingskravet i tallbudsjettet for 2013 Vedlegg: 1. Oversikt over dagens ordninger og tiltak for eldre arbeidstakere/seniorer. 2. Andre alternativer prosjektgruppa har vurdert men ikke foreslått. 3. Eksempler på kostnader/besparelser ved bruk av dagens tiltak og nytt forslag fra prosjektgruppa Sitat av HTA kap. 3, pkt : «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler.» Bakgrunn for saken: Kommunestyret: I HP side 95 er følgende listet som tiltak i 2012: «Seniorpolitiske tiltak for ansatte som er tilknyttet statens pensjonskasse vurderes administrativt og justeres slik at de blir mer lik øvrige ansattes ordninger. Seniorturen avvikles.» I budsjettet for 2013 er det lagt inn et innsparingsforslag på kr uten å spesifisere hvordan tiltakene skal endres. Prosjektgruppe: Rådmannen opprettet en partssammensatt prosjektgruppe som fikk i oppdrag å vurdere ut fra følgende: «At kommunen har tiltak: * for undervisningspersonalet som er mer lik øvrige ansattes ordninger *som bidrar til at de totale kostnader til seniortiltakene reduseres i tråd med de reduserte budsjettrammer» side

2 Fakta ÅS KOMMUNES SENIORPOLITIKK: Ås kommunes sentrale seniorpolitikk ble vedtatt av kommunestyret høsten 2006 og iverksatt med virkning fra Seniorpolitikken har vært evaluert og blitt videreført, senest i Det vises til kommunestyresak 12/2010 jfr også Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) rapport 2009:6: Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb? Målet med dagens seniorpolitikk: Ås kommune beholder eldre arbeidstakere med verdifull kompetanse og arbeidskraft og bidrar til at arbeidstakere står lenger i jobb. 1. Dagens generelle seniortiltak: Dagens seniorpolitiske tiltak er slik ifht kronetillegg og/eller redusert stilling: Ansatte kan søke enten kronetillegg eller redusert stilling Redusert stilling Fra fylte 62 år kr ifht 100% stilling. 10% redusert stilling m/100% lønn. Fra fylte 64 år kr ifht 100% stilling 20% redusert stilling m/100% lønn. Det er vilkår om at ansatte skal ha vært i tjeneste/arbeid i minst 3 år før uttak. Undervisningspersonalet som velger kronetillegget mister evt tidligere særskilt gitte ansiennitetstillegg på kr 5.000/ Undervisningspersonalet som velger redusert stilling beholder evt tidligere særskilt gitte ansiennitetstillegg på kr 5.000/ For øvrig er det andre tiltak slik som seniorsamtaler etc som følges opp direkte på arbeidsplassene mellom leder og den enkelte ansatte. Seniortiltak for undervisningsstillinger - særskilte ordninger lokalt og sentralt: Undervisningsstillingene har i tillegg særskilte lokale lønnstillegg som utløses ved eksempelvis: 28 år/32 års ansiennitet, respektivt kr 5.000/kr totalt kr Ved alder 60 år gis et tillegg kr (når vedkommende ikke er kontaktlærer). 2 vilkår: Den ansatte skal ha vært klassestyrer/kontaktlærer i inntil 15 år og ha jobbet i Ås kommune i minst 15 år. Sentralt avtale tiltak: redusert årsramme for undervisningstid med 5,8% fra skoleårets begynnelse det året den ansatte fyller 55 år og med 12,5% det året den ansatte fyller 60 år. Arbeidstiden/Årsverket er imidlertid ikke redusert. Det dreier seg om timer som kan omdisponeres til annet pedagogisk arbeid. Seniortur: Seniortur for ansatte (som var 65 år eller eldre) har vært gjennomført i 2007 frem til og med år Tiltaket var godt mottatt av seniorene. De opplevde dette tiltaket som positivt for fellesskapet og tverretatlig samhandling. Det bidro også til at de opplevde at de ble satt pris på og anerkjent. Seniorturen ble avviklet da midlene ble tatt bort i forbindelse med budsjettbehandlingen for Det vises for øvrig til vedlegg 1: Oversikt over dagens ordninger og tiltak for eldre arbeidstakere/seniorer. side

3 2. Forklaringer knyttet til noen begreper etc: AFP: Avtalefestet pensjon er tariffestet. AFP er en tidligpensjonsordning som gjør at ansatte kan gå av med hel eller delvis pensjon før den vanlige pensjonsalderen på 67 år. Medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning: Full opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordningene KLP og SPK er 30 år. KLP: Kommunal landspensjonskasse. SPK: Statens pensjonskasse. Seniorbudsjettet: Dette er budsjettposten ansvar 1504 Seniortiltak. Denne viser kun kostnader knyttet til uttak av felles seniortiltak i Ås kommune. Den viser ikke kostnader/besparelser andre steder i Ås kommunes totale budsjett. AFP-budsjettet: Dette er budsjettposten ansvar 1703 der Ås kommunes utgifter/kostnader til pensjonsselskapene føres. Den viser totale kostnader. Her føres premieutgifter til SPK/KLP og utgifter til de som til enhver tid får utbetalt AFP fra KLP. Ansatte i SPK: Dette omfatter alle undervisningsstillinger (lærere i skolen). Også omtalt som SPK-stillinger. Ansatte i KLP: Dette omfatter alle ansatte med unntak av undervisningsstillinger (lærere i skolen). Også omtalt som KLP-stillinger. Ingen direkte innsparingseffekt: Dette er nevnt når det ikke gir budsjettmessig innsparingseffekt om ansatte velger å jobbe videre fremfor å ta ut AFP/alderspensjon. Ås kommune betaler inn samme pensjonspremie Direkte innsparingseffekt: Dette er nevnt når det gir budsjettmessig innsparingseffekt om ansatte velger å jobbe videre fremfor å ta ut AFP/alderspensjon. Ås kommune får ikke pensjonskostnader når ansatte (alder 62, 63 og 64 år) i KLP velger å jobbe. Redusert stilling: Ansatte som har fått innvilget enten 10% eller 20% redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Eks. ansatt har 100% lønn og jobber i enten 90% eller 80%. : Ansatte som får kronetillegg oppå ordinær lønn. Eks. en ansatt i 100% stilling med årslønn kr får utbetalt et kronetillegg på hhv kr eller kr ut fra dagens seniorsatser. et er pensjonsgivende og gir økt pensjonskostnad. side

4 3. Oversikt over antall som benytter seniortiltakene; redusert stilling eller kronetillegg: Antall som valgte: Redusert Totalt stilling Undervisningsstillinger 1) 3 1) 14 1) 171) Andre stillinger 27 2) 22 3) Tallene baserer seg på registreringer i Agresso lønnssystem pr april I tallene er det ikke skilt på de som har fulltidsstilling og de med deltidsstilling. 1) Av disse er det ingen direkte budsjettbesparelse ved at de står i jobb 2) Av disse er det direkte budsjettbesparelse for 11 som var i alderen 62, 63 og 64 år. De resterende16 var i aldersgruppen 65+ der det ikke var direkte besparelse. 3) Av disse er det direkte budsjettbesparelse for 12 som var i alderen 62, 63 og 64 år. De resterende 10 var i aldersgruppen 65+ der det ikke var direkte besparelse. 4. Prognosetall for noen år fremover: Prognosetall for ansatte tilknyttet KLP - som har mulighet til å ta ut AFP: Potensielle AFP (alder 62, 63, 64 år) Tallene er beregnet ut fra innsendt data fra KLP og mottatt 5. august Prognosetall for ansatte tilknyttet SPK undervisningsstillinger - som har mulighet til å ta ut AFP: Potensielle AFP (alder 62, 63, 64 år) Tallene er beregnet ut fra innsendt data fra SPK og mottatt 26. juni Regnskapet 2012 I 2012 viste regnskapet ca 2,79 mill.kr til seniortiltakene. Av dette er ca 1,47 mill.kr kostnader til undervisningsstillinger tilsluttet SPK og ca 1,31 mill.kr kostnader til andre tilsluttet KLP. Imidlertid viser ikke disse regnskapstallene kostnader til evt vikarer for de som velger redusert stilling eller økte kostnader til pensjon knyttet til ansatte som benytter seg av seniortilleggene. Kostnader/Innsparing avhenger også av den enkeltes inntekt/pensjonsgrunnlag. Antall personer som til enhver tid er med i ordningen varierer som følge av at ansatte innmeldes/utmeldes av ordningen når nye «fyller kriterier» og når noen slutter/går av med pensjon. Kostnader/Innsparinger er derfor ikke mulig å kostnadsberegne i forkant, men er avhengig av det enkelte individs valg av tiltak, pensjonsgrunnlag og pensjonsselskapstilknytning. side

5 6. Prosjektgruppas forslag: Formål: Ås kommune beholder eldre arbeidstakere med verdifull kompetanse og arbeidskraft og bidrar til at arbeidstakere står lenger i jobb. Generelle seniortiltak: Seniorpolitiske tiltak kronetillegg og redusert stilling for ansatte som er i jobb: Ansatte kan søke enten kronetillegg eller redusert stilling Redusert stilling (driftshensyn vektlegges ved avgjørelse av søknaden) Fra fylte 62 år kr ifht 100% stilling. 10% redusert stilling m/100% lønn. Fra fylte 64 år kr ifht 100% stilling. 20% redusert stilling m/100% lønn. Dersom redusert stilling bortfaller anbefales 3 friuker ifht 100% stilling fra og med fylte 62 år. Følgende vilkår gjelder for å kunne nyttiggjøre seg tiltakene: 1. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst 75% stilling de siste 3 år før uttak av redusert stilling. Ansatte som er blitt uføre mens de var i jobb i Ås kommune kan også vurderes gitt redusert stilling forutsatt at de er i minst 50% jobb. For bruk av redusert stilling skal driftshensyn vektlegges ved avgjørelse av søknaden. 2. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst de siste 3 år før uttak av kronetillegget. 3. Undervisningspersonalet som velger ett av ovennevnte seniortiltak mister evt tidligere gitte ansiennitetstillegg på kr 5000/ og tillegget på kr for alder 60år; 15år i Ås og 15 år som klassestyrer/kontaktlærer. 7. Økonomiske konsekvenser: Det vises for øvrig til vedlegg 2 der det er eksempler på kostnader/besparelser ved bruk av dagens tiltak, prosjektgruppas forslag og evt alternativ forslag. 7.1 Dersom tiltakene videreføres som i dag: Kommunen vil få direkte innsparingseffekt for ansatte som har pensjon i KLP og som velger å stå i jobb ved alder 62, 63 og 64 år. For disse ansatte vil de tekniske seniortiltakene gi reell innsparing dersom ansatte velger å stå i jobb fremfor å gå av med AFP. Kommunen vil ikke få direkte økonomisk innsparingseffekt for ansatte som har pensjon i SPK (undervisningsstillinger) og som velger å stå i jobb ved alder 62 år og eldre. For ansatte som velger redusert stilling vil de tekniske seniortiltakene (og spesielt tiltaket «redusert stilling») gi en ytterligere kostnad utover AFPkostnaden/pensjonskostnaden dersom ansatte velger å stå i jobb fremfor å gå av med AFP/pensjon. Kommunen vil heller ikke ha direkte økonomisk innsparingseffekt for øvrige ansatte som velger å stå i jobb etter fylte 65 år, dvs. gjelder både de ansatte som har pensjon i KLP og SPK. For alle disse ansatte vil seniortiltakene gi en ytterligere kostnad utover AFP-kostnaden/pensjonskostnaden dersom ansatte velger å stå i jobb fremfor å gå av med AFP/pensjon. side

6 De økonomiske forhold tilsier imidlertid at det fortsatt vil være viktig for kommunen å ha attraktive seniorpolitiske tiltak der det gir både økonomisk innsparingseffekt og bidrar til at verdifull kompetanse/arbeidskraft beholdes. Spesielt er det viktig å se denne ordningen i sammenheng med samhandlingsreformen og nødvendigheten av å sikre kommunen tilstrekkelig kompetanse og antall ansatte for å kunne yte de tjenester kommunen skal tilby sine brukere. 7.2 Ved innføring av ny ordning: Ansatte tilsluttet KLP: Vilkåret med at ansatte må minst ha 75% eller høyere stillingsprosent for å kunne søke om og nyttiggjøre seg av redusert stilling er kun økonomisk gunstig for kommunen ifht ansatte i alderen 62, 63 og 64 år som er tilsluttet KLP. For Ås kommune er det derfor totalt sett økonomisk gunstig at alle ansatte med rett til AFP i KLP fortsatt velger å stå i jobb i alderen 62, 63 og 64 år. Kostnadsbesparelsen vil vise seg i kommunens AFP-kostnader og ikke i selve seniorbudsjettet. Dersom disse ansatte ikke anser de seniorpolitiske tiltakene som attraktive nok, vil kommunen få økte AFP-kostnader dersom de velger å ta ut AFP i stedet for å stå i jobb. Seniorbudsjettet vil imidlertid vise et mindre forbruk selv om ansatte går av med AFP, mens AFP-budsjettet vil øke betydelig. De økonomiske besparelser kan dermed ikke ensidig leses direkte ut fra tallene i seniorbudsjettet ansvar Kommunen får høyere økonomisk besparelse på seniorbudsjettet om ansatte velger å stå i jobb og kun tar ut kronetillegget fremfor redusert stilling. Dette vil vise redusert bruk av seniorbudsjettet. Kommunen vil få størst besparelse totalt sett dersom alle ansatte (uavhengig av stillingsprosent) som er i aldersgruppen 62, 63 og 64 år tilhørende KLP velger å stå i jobb og ikke gå av med AFP. Ansatte tilsluttet SPK: For undervisningsstillinger vil vilkåret om minst 75% stilling og redusert stilling ikke medføre budsjettbesparelser da de stort sett har høyere enn 75% stilling. Den nye ordningen vil kunne medføre besparelse for undervisningsstillinger ved at de lokalt avtalte tilleggene på hhv kr 5.000/kr og kr bortfaller ved uttak av seniortiltak. Besparelsen vil imidlertid ikke påvirke seniorbudsjettet da disse kostnadene i dag føres på den enkelte skole. I dag beholder den enkelte ansatte disse tillegg selv om vedkommende velger seniortiltaket redusert stilling. Det nye forslaget vil dermed ikke medføre vesentlig mindre kostnader knyttet til seniorbudsjettet selv om den enkelte ansatte ikke vil få utbetalt etter lokal avtale dvs. hhv kr 5.000/kr og evt i tillegg kr Endringen i seniortiltakene vil ikke gi økonomiske besparelser som kan leses direkte ut fra tallene i seniorbudsjettet ansvar 1504, med mindre flere i undervisningsstillinger velger kronetillegg fremfor redusert stilling. Erfaringene over mange år viser at ansatte i undervisningsstillinger velger redusert stilling som er det tiltaket som økonomisk koster Ås kommune mest. side

7 8. Konklusjon og anbefaling: Det må kunne legges til grunn at tiltakene har vært utslagsgivende for at en del av ansatte har valgte å stå i jobb. Tilbakemeldinger i 2012 fra enkeltansatte ifht at avtalene ble varslet sagt opp, bekrefter at tiltakene har vært utslagsgivende for at de har valgt å stå i jobb fremgår å gå av med pensjon/afp. Endringer i avtalene kan derfor medføre at enkelte vil velge å si opp tidligere enn forutsatt og gå av med AFP/pensjon. Dette kan få økonomiske konsekvenser for kommunen. Det kan få konsekvenser ved at kommunen ikke får beholde kompetanse eller får rekruttert nødvendig kompetanse for å kunne tilby gode tjenester f.eks. knyttet til samhandlingsreformen. Det vises for øvrig til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) rapport 2009:6: Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb? Det som fremgår der er fortsatt gjeldende i dag. Utenom redusert stilling og kronetillegg er fleksibilitet, god ledelse og det å bli sett, samt ny pensjonsreform viktige faktorer som kan påvirke den enkeltes valg. Ved siden av et økonomisk aspekt knyttet til en del av de ansatte er det også viktig å understreke kommunens store kompetansegevinst ved at flere velger å stå i jobb etter 62 år. Generelt kan en derfor si at det stort sett er god økonomi i å beholde eldre arbeidstakere med verdifull kompetanse og arbeidskraft. Ut fra kommunens totale økonomiske situasjon, at dagens seniorpolitiske tiltak «redusert stilling og seniortillegg» er kostnadskrevende, mener prosjektgruppa at tiltakene bør endres slik at det blir mer attraktivt å velge kronetillegget fremfor redusert stilling. Samtidig er det viktig å beholde verdifull kompetanse. Dette er årsaken til at kronetillegget for ansatte er økt og vilkårene for redusert stilling er foreslått endret. 8.1 Nye endrede tiltak gjelder ansatte som kommer inn i ordning fra og med kommunestyrets vedtaksdato/iverksettelsesdato. 8.2 Ansatte som hadde iverksatte avtaler i perioden frem til og med kommunestyrets vedtaksdato/iverksettelsesdato beholder tiltaket etter tidligere ordning dersom de ønsker det. side

8 1. Vedlegg: OVERSIKT OVER DAGENS TILTAK OG ORDNINGER: Undervisningspersonalet: års ansiennitet/32 års ansiennitet: Tillegg på hhv kr 5.000/ Dette beholdes ved valg av seniortiltaket redusert stilling, men løses inn ved valg av kronetillegget. Rektor følger opp dette ute på skolen. Dekkes over enhetens budsjett år/15 år som klassestyrer og 15 års tjenestetid i Ås kommune: Tillegg kr selv om vedkommende ikke er kontaktlærer. Dette beholdes ved valg av seniortiltaket redusert stilling eller kronetillegget. Rektor følger opp dette ute på skolen. Dekkes over enhetens budsjett år (fra skoleåret): Redusert undervisningstid inntil 5,8%. Omfordeling av arbeidstid/oppgaver. Rektor og den enkelte følger opp dette ute på skolen. Dekkes over enhetens budsjett år (fra skoleåret): Redusert undervisningstid inntil 12,5%. Omfordeling av arbeidstid/oppgaver. Rektor og den enkelte følger opp dette ute på skolen. Dekkes over enhetens budsjett. 5. Fra fylte 62 år: pr år i 100% stilling eller 10% redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Alle har rett til å få utbetalt kronetillegget, mens redusert stilling avhenger av leders vurdering av driftssituasjonen på det enkelte arbeidssted. Dekkes over sentralt budsjett. 6. Fra fylte 64 år: pr år i 100% stilling eller 20% redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Alle har rett til å få utbetalt kronetillegget, mens redusert stilling avhenger av leders vurdering av driftssituasjonen på det enkelte arbeidssted. Dekkes over sentralt budsjett. Øvrige ansatte i Ås kommune (dvs. utenom undervisningspersonalet): 1. Fra fylte 62 år: pr år i 100% stilling eller 10% redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Alle har rett til å få utbetalt kronetillegget, mens redusert stilling avhenger av leders vurdering av driftssituasjonen på det enkelte arbeidssted. Dekkes over sentralt seniorbudsjett. 2. Fra fylte 64 år: pr år i 100% stilling eller 20% redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Alle har rett til å få utbetalt kronetillegget, mens redusert stilling avhenger av leders vurdering av driftssituasjonen på det enkelte arbeidssted. Dekkes over sentralt seniorbudsjett. side

9 2. Vedlegg: Andre alternativer som prosjektgruppa har vurdert er: A. Videreføre dagens tiltak - redusert stilling og kronetillegg - uendret. Prosjektgruppa anbefaler ikke å videreføre dagens ordning uendret da den er kostnadskrevende, jfr regnskapstall fra 2011 og 2012 og innsparingskravet i HP/budsjett B. Gi f.eks. 3 ekstra friuker i 100% stilling i stedet for redusert stilling. Prosjektgruppa foreslår dette kun som en alternativ løsning dersom redusert stilling bortfaller i sin helhet. C. Tiltaket redusert stilling til aldergruppen 62, 63 og 64 år kun for ansatte tilsluttet f.t. KLP. SPK-stillinger gis kun kronetillegget. Videreføre dagens tiltak, alternativt redusere tiltakene til f.eks. 10% redusert arbeidstid med 100% lønn kun for de ansatte/stillinger der det gir direkte innsparing i kommunens AFP-kostnader, dvs. at dette kun gjelder stillinger/ansatte i KLP som er i aldersgruppen 62, 63 og 64 år. Dette vil medføre at de som er tilsluttet SPK ikke får mulighet til redusert stilling, men kun kronetillegget. Dette vil gi store innsparinger ifht seniorbudsjettet, men konsekvensen kan være at enda flere eldre lærere slutter i sine stillinger ved fylte 62 år og at mange slutter i jobb ved fylte 65 år. Konsekvensen kan da bli at kommunen minster verdifull kompetanse. Prosjektgruppa anbefaler ikke å gå for denne løsningen. En av gruppas medlemmer mente imidlertid at dette kan være en løsning dersom det senere må strammes inn ytterligere. D. Både seniortillegg og redusert stilling avvikles fra fylte 65 år gjelder alle: Ingen gis seniortillegg eller redusert stilling» fra fylt 65 år. Dersom ansatte ønsker å beholde redusert stilling, må de søke om delvis uttak av AFP/Pensjon. Seniortillegget opphører også ved fylte 65 år. Dette vil gi innsparinger ifht seniorbudsjettet, men konsekvensen kan være at enda flere eldre slutter i sine stillinger ved fylte 65 år. I tillegg vil trolig de ansatte oppleve seg lite verdsatt i sluttfasen av sin yrkeskarriere. Dette kan gi negative konsekvenser omdømmemessig. Prosjektgruppa støtter ikke dette. E. Bare redusert stilling avvikles for alle fra fylte 65 år. Dette vil gi innsparinger i seniorbudsjettet. Alle må ta ut delvis AFP dersom de ønsker å jobbe redusert. Ansatte beholder imidlertid seniortillegget. Tilnærmet samme argumenter som pkt. C. Prosjektgruppa støtter ikke dette nå. side

10 F. Avvikle tiltakene redusert stilling og seniortillegg» - for alle aldergrupper: Dette vil medføre at det da kun vil være SPK-stillinger som har sentrale og lokalt fastsatte ordninger. Omfordeling av arbeidstid/redusert undervisningstid fra fylte 55 år og 60 år, samt lokalt fastsatte tillegg for eldre lærere. De øvrige stillinger har ikke tilsvarende ordninger, og det er lite gunstig at øvrige ansatte ikke har noen seniorordninger ifht kronetillegg eller ordninger knyttet til arbeidstid. Konsekvensen kan være at mange ansatte i aldersgruppen som er tilknyttet KLP tar ut AFP. Dette vil påføre kommunen betydelig økte pensjonskostnader. Tilnærmet samme argumenter som pkt. C. Prosjektgruppa støtter ikke dette. G. Kun seniortillegget opprettholdes og utbetales frem til fylte 67 år. SPK-ansatte/stillinger gis tilsvarende tillegg forutsatt at tidligere avtalte lokale tillegg bortfaller (dvs de får ikke både og). Dette vil gi store innsparinger ifht seniorbudsjettet forutsatt at ansatte tilsluttet KLP står i jobb og ikke tar ut AFP. Dersom ansatte i alderen 62, 63 og 64 år som er tilsluttet KLP slutter, vil konsekvensen være at AFP-kostnadene øker betydelig selv om det er innsparinger ifht seniorbudsjettet. Kostnadene vil med andre ord «flyttes» fra seniorbudsjettet til pensjonsbudsjettet. Alle ansatte som ønsker redusert arbeidstid må evt søke delvis uttak av AFP. Prosjektgruppa støtter ikke dette da det er nedsatt arbeidstid i kombinasjon med opprettholdelse av lønn som motiverer mange ansatte til å fortsette i yrkeslivet. I tillegg vil det få store økonomiske konsekvenser for kommunen om ansatte i alderen 62, 63 og 64 år som er tilsluttet KLP slutter. H. Vurdere å gi enhetene midler til disposisjon i stedet for å gi enkeltansatte samme mulighet til/rett til redusert stilling/tillegg? Ved innføring av en slik ordning vil det kunne bli svært ulike ordninger for enkelte ansatte og på de ulike arbeidsstedene. Prosjektgruppa mener at dette ikke er et alternativ nå, da likeartede løsninger knyttet direkte til den enkelte ansatte fortsatt anbefales. side

11 3. vedlegg: A. DAGENS ORDNING Eks. lærer lønnet som lektor, årslønn kr tilknyttet SPK REDUSERT STILLING Red. st% 62 og 63 år 10 % ca Fra 64 år 20 % ca ? *)Beholder evt tillegg etter lokal avtale på hhv 5.000/ med evt tillegg kr Totalt kan dette utgjøre kr for den enkelte ansatte som belastes skolens budsjett. KRONE-TILLEGG 62 og 63 år ca ? Nei, kommunen betaler inn samme pensjonspremie Fra 64 år ca Nei, kommunen betaler inn samme pensjonspremie *) Beholder evt tillegget kr etter lokal avtale. Dette belastes skolens budsjett. Eks. fagarbeider, årslønn kr tilknyttet KLP REDUSERT STILLING Red. st% 62 og 63 år 10 % ca Fra 64 år 20 % ca Fra 65 år 20 % ca ? ca kr Besparelsen blir ca kr pr år. ca kr Besparelsen blir ca kr pr år. KRONE-TILLEGG 62, 63 og 64 år ca Fra 65 år ca ca kr Besparelsen blir ca kr side

12 B. FORSLAGET FRA PROSJEKTGRUPPA Eks. lærer lønnet som lektor, årslønn kr tilknyttet SPK REDUSERT STILLING Red. st% 62 og 63 år 10 % ca Fra 64 år 20 % ca *) Tidligere lønnskostnad knyttet til ansiennitet m.m. på skolens budsjett vil også bortfalle. KRONE-TILLEGG 62 og 63 år ca Fra 64 år ca Eks. fagarbeider, årslønn kr tilknyttet KLP REDUSERT STILLING Red. st% 62 og 63 år 10 % ca Fra 64 år 20 % ca Fra 65 år 20 % ca ca kr Besparelsen blir ca kr ca kr Besparelsen blir ca kr KRONE-TILLEGG 62 og 63 år ca Fra 64 år ca Fra 65 år ca ca kr Besparelsen blir ca kr ca kr Besparelsen blir ca kr side

13 C. ALTERNATIVT FORSLAG DERSOM REDUSERT STILLING BORTFALLER Eks. lærer lønnet som lektor, årslønn kr EKSTRA FRIUKER Fra fylte 62 år ca *) Tidligere lønnskostand knyttet til ansiennitet m.m. på skolens budsjett vil også bortfalle. KRONE-TILLEGG 62 og 63 år ca Fra 64 år ca Fra 65 år ca *) Tidligere lønnskostand knyttet til ansiennitet m.m. på skolens budsjett vil også bortfalle. Eks. fagarbeider, årslønn kr tilknyttet KLP 3 EKSTRA FRIUKER Fra 62 år ca Fra 65 år ca ca kr Besparelsen blir ca kr KRONE-TILLEGG 62 og 63 år ca Fra 64 år ca Fra 65 år ca ca kr Besparelsen blir ca kr ca kr Besparelsen blir ca kr side

14 Prosjektgruppa Erik Martinsen Roald Westre Eli Stokkebø NTIO UDF FF Gro Magnussen Kirsten Gustavsen Sjur Vogt Wenche Vedhugnes Enhetsleder Rektor Renholds- Organisasjons- og Moer sykehjem Solberg skole leder personalsjef side

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Seniorpolitikk i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/05058-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.11.2013 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Ås kommune Offentlig del Møtetid: 06.11.2013 kl. 16.30 17.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: Torsdag 08.10.2015 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus. Lille sal. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 18.02.2010 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 18.02.2010 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 18.02.2010 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 489 Arkivsaksnr.: 13/96

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 489 Arkivsaksnr.: 13/96 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 489 Arkivsaksnr.: 13/96 EVALUERING LIVSFASE POLITIKK 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Fremlagt dokument om Livsfasepolitikk i

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.11.2011 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP"

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV ALTERNATIV TIL AFP Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 26.05.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.09.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.09.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.09.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyre

MØTEINNKALLING Kommunestyre Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunestyre Møtetid: 11.12.2013 kl. 9:00 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012

Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012 for kommunestyret 10.12.2012 Seniorpolitikk i Rana kommune pr. 2012 Sammendrag Kommunestyret vedtok Seniorpolitikk retningslinjer for Rana kommune for perioden 01.01.2011 31.12.2012 i møte 13.12.2010.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/4833-5 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Seniortiltak i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3104 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 10/805 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 037/10 FORMANNSKAP

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Administrasjonsutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.10.2007 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Innherred samkommune Samlet saksframstilling

Innherred samkommune Samlet saksframstilling Innherred samkommune Samlet saksframstilling Seniortiltak. Endelig saksutredning til behandling. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74052766 Arkivref:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet

Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet Vestby kommune Partssammensatt utvalg - Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG - FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 20.08.2007 Tid: 17.00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING

SENIORPOLITISKE TILTAK I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Arkivsaksnr.: 13/156-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen SENIORPOLITISE TILTA I PERIODEN 1.8.2010-31.12.2012 - EVALUERING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer