MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Karl Nikodemussen Medlem Catharina Stenersen Medlem Yngve Nilsen Medlem Jorunn Mikkelsen Medlem Karin Bryn Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Ragnar Olsen (sign.) ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 2/14 14/442 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I KVALSUND KOMMUNE, RETNINGSLINJER OG RUTINER 3/14 14/445 KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN, /14 14/446 LØNNPOLITISK PLAN, /14 14/447 PERMISJONSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

3 Sak 2/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 14/442 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget 2/14 Administrasjonsutvalget OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I KVALSUND KOMMUNE, RETNINGSLINJER OG RUTINER Ordførers innstilling: Vedlagte Retningslinjer og rutiner for oppfølging av sykemeldte godkjennes

4 Sak 2/14 VEDLEGG: Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Rutiner i forbindelse med sykefravær Endringer i sykefraværsoppfølgingen, NAV Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte SAKSOPPLYSNINGER: Det er nå endringer i IA-avtalen angående oppfølging av sykemeldte. Arbeidsgiver har ikke lengre de rapporteringskrav ovenfor NAV som tidligere angående oppfølging av sykemeldte. Dette betyr ikke at arbeidsgiver skal følge opp sine ansatte i mindre grad, men at en del av rapporteringsarbeidet utgår. Oppfølging/tilrettelegging av den enkelte medarbeider skal ikke belaste andre medarbeidere, dette er vankelig å oppfylle dersom sykefraværsperioden strekker seg over lang tid. De nye retningslinjene og rutinene for oppfølging av sykemeldte har en to-års begrensing, dvs at tilrettelegging/oppfølging stopper opp etter to år på sykemeldig og at arbeidsforholdet opphører. Retningslinjene og rutinene er drøftet med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Retningslinjene og rutinene for oppfølging av sykemeldte er sendt til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) for behandling ( ). Uttalelsen fra AMU ang denne sak vil bli ettersendt Administrasjonsutvalget. SAKSVURDERING: Når en medarbeider blir borte fra arbeid, skal vedkommende følges opp. Arbeidsgiver har her et klart ansvar. Retningslinjene og rutinene er utviklet for å kunne fungere som en mal for hvordan en medarbeider skal håndteres gjennom sitt sykefravær. De er også ment for å vise et forventet forløp for de ansatte i organisasjonen. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikter som må ivaretas. Meningen med retningslinjene og rutinene er å skape forståelse for hverandre. Arbeidsgiver skal vise sin forståelse til arbeidstaker i form av omsorg ikke kontroll. Arbeidstaker skal vise forståelse til arbeidsgiver i form av informasjon i forhold til arbeidsgiver sitt behov for planlegging. Retningslinjene og rutinene skal synliggjøre at både arbeidsgiver og arbeidstaker er ansvarlige for å utforme en handlingsplan i lag, at det er et samarbeidsprosjekt.

5 Sak 2/14 Kvalsund kommune har i lengre tid fulgt opp med tilrettelegging rundt sine medarbeidere som av ulike årsaker ikke kan utføre sitt arbeid på samme måte som tildligere. Dette har vært i form av tiltak rundt den ansatte, eller ved skifte av arbeidsplass. Dette vil kommunen fortsette med. Arbeidsmiljøloven verner den ansatte mot oppsigelse det første året som den er sykemeldt, dvs at den ansatte har oppsigelsesvern. Arbeidstaker skal være forberedt på hva som forventes av han/henne i sykeperioden, og hva som kan skje dersom en aktivt bidrar til å komme tilbake i arbeid. For langtidssykemeldte går det mye ressurser til oppfølging og møter. Kvalsund kommune har en liten administrasjon for å kunne ta seg av dette og det er begrenset med tiltak eller arbeidsplasser som kan utprøves/tilbys Likeledes vil det berøre den enkelte arbeidsplass i ulik grad for hva som kan gjøres i forhold til hvordan det berører andre ansatte i organisasjonen. Det viser seg at der en benytter mye vikarer følger det en ekstra belastning på de øvrige ansatte i organisasjonen. Kvalsund kommune ser det derfor nødvendig å sette en begrensing for hvor mye og lang tid det er mulig å tilrettelegge for den enkelte medarbeider som går sykemeldt. Denne tiden er satt til to år som er et år lengre en hva arbeidmiljøloven setter grense for. Det er viktig å presisere at den sykemeldte ikke får en oppsigelse pga sin sykdom, men pga belastingen kommunen får ved langvarig fravær. Dette i form av løse tilknytninger til arbeidsplass (vikarer), belastning på arbeidsmiljø (merarbeid for de øvrige ansatte ang opplæring med mer), begrensede muligheter for utprøving gjennom en liten kommuneorganisasjon samt en liten administrasjon med mange andre oppgaver som blir tilsidesatt. Klare retningslinjer og rutiner for sykefravær vil kunne være med å bidra til en raskere tilbakeføring i arbeid og en enklere arbeidshverdag for de som er igjen på jobb. Rådmannens tilråding: Vedlagte Retningslinjer og rutiner for oppfølging av sykemeldte godkjennes Arne Hansen rådmann

6 Sak 2/14

7 Sak 3/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 14/445 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN, Ordførers innstilling: Kompetanse- og rekrutteringsplan godkjennes

8 Sak 3/14 VEDLEGG: Kompetanse- og rekrutterinsplan, Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune sin rekrutteringsplan gikk ut i Samme år ble det dannet en arbeidsgruppe på 9 stykker for å arbeide med rekrutterinsplanen. Det pågikk også et prosjekt angående rekruttering som «kom og bli» gruppen jobbet med. Utkastene fra disse gruppene er innlemmet i rekrutteringsdelen. Samtlige ledere har fått mulighet til å komme med innspill for hvilken yrkesgruppe/kompetanse de vil ha behov for de nærmeste år. Kompetanse- og rekrutteringsplanen har vært drøftet med de tillitsvalgte. SAKSVURDERING: Da Kvalsund kommune ikke har en kompetanseplan, og rekrutteringsplanen er gått ut falt det seg naturlig å slå disse to planene sammen til en større plan. Dette fordi kompetanse og rekruttering er så tett linket til hverandre. Planen gir en god oversikt av kommunens utfordringer angående rekruttering og kompetanse, og mulige tiltak som kan igangsettes for å bøte på disse utfordringene. Kommunen må legge til rette for en økt eldre befolkning og en større kamp om arbeidskraft. Planen er ment som et oppslagsverk i forhold til hvilke virkemidler som kan benyttes.

9 Sak 3/14 Rådmannens tilråding: Kompetanse- og rekrutteringsplan godkjennes Arne Hansen rådmann

10 Sak 4/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 519 Arkivsaksnr.: 14/446 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret LØNNPOLITISK PLAN, Ordførers innstilling: Vedlagte lønnpolitisk plan for Kvalsund kommune godkjennes.

11 Sak 4/14 VEDLEGG: Lønnpolitisk plan, Referat fra drøftinger m/tillitsvalgte SAKSOPPLYSNINGER: Lønnpolitisk plan for Kvalsund kommune gikk ut i juni Ny lønnpolitisk plan går fra året 2014 til 2016, og må rulleres/justeres etter HTA. Planen er drøftet med de tillitsvalgte. SAKSVURDERING: Medarbeidernes lønnsøkning fastsettes gjennom sentrale og lokale tarifforhandlinger. Stadig flere lønnsforhandlinger skjer lokalt innenfor rammer som fastsettes sentralt. Lønnpolitisk plan skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i kommunen. Lokale lønnsforhandlinger er et av flere viktige virkemidler som kan benyttes for å styre organisasjonen i ønsket retning. Denne planen bygger på kompetanse- og rekrutteringsplanen som viser de utfordringer kommunen står ovenfor de nærmeste år. Kompetanse- og rekrutteringsplan vil derfor være styrende på kommunens lønnspolitikk. I forhold til lønnsveksten for den enkelte medarbeider utgjør potten en svært liten del. Kommunen vil derfor gjennom lønnpolitisk plan vise sine prioriteringer for de områder som har det største behovet for ektrainnsats fra sine medarbeidere. Lønnpolitisk plan gir rom for lokale tilpasninger og skal være en plattform for partene i lønnsforhandlingene.

12 Sak 4/14 Rådmannens tilråding: Vedlagte lønnpolitisk plan for Kvalsund kommune godkjennes. Arne Hansen rådmann

13 Sak 5/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 14/447 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/14 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret PERMISJONSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Vedlagte permisjonsreglement godkjennes. Reglementet justeres administrativt i forhold til senere endringer i lov- og avtaleverk.

14 Sak 5/14 VEDLEGG: Gjeldende permisjonsreglement Nytt permisjonsreglement (fra 2014) Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte SAKSOPPLYSNINGER: Det nye permisjonsreglementet er utformet av ei arbeidsgruppe bestående av lederne for de to største enhetene i kommunen, Kvalsund skole og PLO, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og personalleder. Det har videre vært drøftet med de tillitsvalgte. Permisjonsreglementet følger hovedtariffavtalen, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. I tillegg til lovbestemte permisjoner vil ulike typer velfredspermisjoner kunne innvilges. Bruk av fleksitidsreglementet er tatt ut av permisjonsreglementet og erstattet med bruk av avspasering. Det nye permisjonsreglementet har innskrenket mulighetene for permisjoner, spesielt permisjoner med lønn. SAKSVURDERING: Hovedhensikten med det nye permisjonsreglementet er muligheten for likebehandling i organisasjonen. Ikke alle i organisasjonen innlemmes i et fleksitidsreglement (eks turnus, fast åpningstid) og kan ikke benytte seg av denne muligheten som det gamle reglement henviser til. Det nye permisjonsreglementet henviser derfor til avspassering. Flere av permisjonene i det gamle reglementet er fjernet, blant annet fri når ansatte fyller runde år. Denne fridagen ble ikke oppfattet rettferdig for enkelte ansatte som fylte runde år på en fridag (helg eller røddag) og som ikke fikk fri påfølgende virkedag. Denne dagen er også fjernet i vedtatt reglement for påskjønnelser. Det nye permisjonsreglementet bør være enklere å etterleve for både små og større enheter. Selv om mulighetene for permisjoner er innskrenket, vil det nye reglementet gi større mulighet for likebehandling uansett hvor du arbeider i organisasjonen.

15 Sak 5/14 Rådmannens tilråding: Vedlagte permisjonsreglement godkjennes. Reglementet justeres administrativt i forhold til senere endringer i lov- og avtaleverk. Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 7/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 27.11.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 21/11 Møte nr. 6/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.06.2011 kl18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 36/10 Møte nr. 9/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 09.09.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer