MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP""

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post til Dokumentene legges ut på Merknader til innkalling og saksliste Godkjenne møtebok fra møte den SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 13/800 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP" 6/15 15/184 ETISKE RETNINGSLINJER 7/15 15/803 MIDLERTIDIGE TILSETTINGER - ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 8/15 15/876 ORIENTERINGER ADM Vadsø, Ragnhild M. Aslaksen Leder

2 AVVIKLING AV "ALTERNATIV TIL AFP" Saksbehandler: Bente Kjæreng-Amundsen Arkivkode: 423 Arkivsaksnr.: 13/800 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar å avvikle Alternativ til AFP (seniortillegg og 80 % jobb til 100 % lønnskompensasjon). Ordningen avvikles fra vedtaksdato. Ansatte med løpende avtaler vil ikke få disse oppsagt i avtaleperioden. 2. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar at 80% jobb til 100 % lønn (80/100) kan innvilges som et IA tiltak for å forebygge uførepensjonering for ansatte i aldersgruppen år. 3. Vadsø kommunestyre ber rådmannen utarbeide nye seniorpolitiske retningslinjer som skal ferdigstilles i Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Alternativ til AFP er en kostbar ordning å opprettholde, og det er behov for å se på andre virkemidler knyttet til seniorpolitiske virkemidler. Vadsø kommunes seniorpolitiske retningslinjer ble etablert i 2005 og senere revidert i De seniorpolitiske retningslinjene skal bidra til å begrense kommunens kostnader knyttet til uføre- og AFP-pensjonering. tilgang på arbeidskraft og kompetanse Side 2 av 16

3 Sak 5/15 Kommunen har forpliktelser i forhold til å jobbe systematisk for at flere seniorer skal stå lenger i jobb. Både IA-avtalen og den nye pensjonsreformen understreker målet om å øke den gjennomsnittlige avgangsalder. Også i forhold til Hovedtariffavtalens pkt har kommunen et ansvar for å utvikle virkemidler som kan motivere medarbeidere til å stå lenger i arbeid: Seniorpolitiske tiltak Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. Vinteren og våren 2014/2015 ble det satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle revidere de seniorpolitiske tiltakene. Arbeidsgruppen har gjennomgått og vurdert kommunens egne erfaringer med de seniorpolitiske retningslinjene og nasjonal kunnskapsstatus på området. Arbeidstakerorganisasjonene har lagt frem sine punkt knyttet til hva deres organisasjoner mener er viktig i dette arbeidet. Dagens seniorpolitiske retningslinjer i Vadsø kommune Vadsø kommune har siden 2005 hatt ordningen alternativ til AFP som har vært tilbudt arbeidstakere i aldersgruppen år. 1) Ansatte i heltidsstillinger får tilbud om 80 % arbeid med 100 % lønnskompensasjon, 2) Ansatte i heltidsstillinger som fortsatt velger å jobbe i 100 % stilling etter fylte 62 år får utbetalt et seniortillegg på kr pr. år. 3) Ansatte i deltidsstillinger som fortsatt velger å beholde sin deltidsstilling, begrenset nedover til 50 % stilling, får utbetalt et seniortillegg relatert til stillingsstørrelse. Seniortillegget tar utgangspunkt i 100% stilling = kr Eks. vil 50% stilling gi kr i årlig seniortillegg. Målsettingen har vært at det skal legges til rette for at eldre arbeidstakere kan være yrkesaktive lengst mulig fram mot aldersgrensen, og at arbeidsgiver får dra nytte av den kunnskap og erfaring som eldre arbeidstakere sitter inne med. Det har ikke vært gjort evalueringer av ordningen, da det er svært vanskelig å måle effekten av en slik type ordning. Ordningen genererer en direktekostnad for Vadsø kommune på i overkant av ,- pr år. I tillegg til disse direkte kostnadene knyttet til ordningen kommer vikarkostnader, svekket kvalitet i tjenesten knyttet til vikarer i små stillingsprosenter uten formell kompetanse etc. Side 3 av 16

4 Gitt den økonomiske situasjonen kommunen er i pr i dag er denne ordningen for dyr til å opprettholde. Lov og avtaleverk Lov- og avtaleverk har i stor grad lagt til rette for kommunens seniorpolitikk. Følgende elementer inngår i Vadsø kommunes kommunens gjeldende seniorpolitikk: - Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år. 1 - Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. - påskjønnelse ved 25- og 40 års tjenestetid, og ved fratreden etter 30 års tjenestetid - oppmerksomhet ved 50- og 60 årsdag - ekstra ferieuke ved fylte 60 år ferieloven 5(2) - Muligheten for redusert arbeidstid/stilling for ansatte over 62 år Arbeidsmiljøloven 10-2(4) - Tilrettelegging pga alder Arbeidsmiljøloven 4-2 (b) - Rett til fritak fra nattarbeid arbeidsmiljøloven 10-2 (2) - AFP + 85 års regel kombinert med arbeid og jobb - Redusert leseplikt for undervisningspersonell sentralt seniorpolitisk tiltak - Fleksibel arbeidstid for ansatte som inngår i denne ordningen Vadsø kommune tilbyr i samarbeid med pensjonsleverandører (KLP og Statens Pensjonskasse) årlige pensjonskurs og pensjonssamtaler fra pensjonsleverandør. Nasjonal kunnskapsstatus Studier omkring seniorpolitikk i norsk arbeidsliv 2 viser at de fleste kommuner med etablert seniorpolitikk har et bredt sett av tiltak og virkemidler, men at de i liten grad er differensiert og tilpasset ulike behov hos ulike kategorier seniorarbeidstakere. De fleste har seniortiltak som gjelder alle i organisasjonen, uavhengig av sektor, bransje og yrke, selv om behovene er forskjellige. Sak 5/15 De fleste kommuner mener at seniortiltakene virker og er lønnsomme, selv om evalueringene, i den grad de er gjennomført, er nokså begrenset både i kvalitet og omfang. Forskerne peker på at det er en gjennomgående svakhet ved seniorpolitikken at den i hovedsak er innrettet mot aldersgruppen år tiltross for at de fleste som går ut av arbeidslivet før ordinær pensjonsalder, gjør det som uførepensjonist før fylte 62 år ikke som AFP-pensjonister. På landsbasis er ca. 35 % uførepensjonister ved fylte 62 år (St.meld. nr. 6 ( ). 1 særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet SFS Fafo-rapport 2011:10: Ulikt arbeid ulike behov, (oppdrag fra NAV), Econ-rapport R : Seniorpolitikk i kommunesektoren, (oppdrag fra KS), AFI-rapport 4/2010: Seniorpolitikk virker virkemidlene?, (oppdrag fra Senter for seniorpolitikk Side 4 av 16

5 Gjennomgang av kunnskapsstatus bekrefter videre at de viktigste faktorene for å utsette/forebygge tidligpensjonering er: God helse Opplevelse av å bli satt pris på Interessante/meningsfulle oppgaver Tilrettelegging av oppgaver og/eller arbeidstid God ledelse En annen suksessfaktor synes å være planlegging av seniorfasen gjennom systematiske samtaler mellom leder og medarbeider allerede fra års alder. Vadsø kommunes seniorpolitikk bør i større grad legge vekt på tiltak som kan påvirke disse forholdene positivt og at tiltakene kan tilpasses ulik behov innenfor ulike typer virksomhet. Erfaringer og utfordringer i Vadsø kommune Kommunen har et prosentvist høyt uttak av AFP med 40% av 62 åringene (KLP). Prognoser fra Statens pensjonskasse en fremtidig avgang med AFP (ved fylte 62) på 50 %. Det prosentvise høye uttaket kan forklares med at forholdene er veldig små. Pr 2014 var det ca 740 ansatte i Vadsø kommune fordelt på 637 årsverk. Pr var det 58 ansatte mellom år i Vadsø kommune. På tross av nyrekruttering av unge medarbeidere, vil gjennomsnittsalderen øke i kommunen og det vil være behov for individuelle seniortiltak, så vel som tiltak for å rekruttere og beholde yngre arbeidstakere. I et trangt arbeidsmarked, hvor vi rekrutterer for få yngre ansatte i forhold til hvor mange som vil gå av med tidligpensjon de neste ti årene, er det et økende behov for å gå over fra en ren seniorpolitikk, til livsfasepolitikk som gjenspeiler behovene til alle ansatte. Dette gjenspeiler de nasjonale trendene, som viser at det er færre yngre yrkesaktive med en nedgang på 2,6 % fra andre til tredje kvartal 2014 (Arbeidskraftundersøkelsen 3.kv, ssb.no) Sak 5/15 AFP-kostnader i Vadsø kommune AFP representerer direkte kostnader for kommunen. Når det gjelder AFP pensjonister, er den gjennomsnittlige direkte kostnaden per år per AFP-tilfelle på ca kr Kostnaden avhenger av AFP-pensjonistenes lønnsnivå, stillingsprosent og om de tar ut hel eller delvis AFP. Andre faktorer i vurderingen Også uførepensjonering representerer betydelige direkte og indirekte kostnader for kommunen. Forut for hvert uføretilfelle har det som regel vært flere lange sykefravær. Hvert sykefravær gir økt administrativ belastning på leder og personalavdelingen, tap av produksjonskapasitet og kompetanse, mer belastning på kolleger og, ikke minst, vikarutgifter. Videre er det slik at både antallet og alder for nye uføre påvirker uførerisikoen i de respektive pensjonsleverandørenes utjevningsfelleskap og derigjennom nivået på pensjonsforsikringspremien. Det har derfor stor økonomisk betydning for Vadsø Side 5 av 16

6 kommune at vi arbeider aktivt for å redusere antall uføre, og heve den gjennomsnittlige alder ved uførepensjonering. Sak 5/15 Vurdering: I mange kommuner, også i Vadsø kommune, har hovedfokuset i seniorpolitikken vært knyttet til de økonomiske incentivordningene for åringer. Når det gjelder effekten av rene økonomiske incentivordninger, synes de fleste forskningsstudier og fagfolk å konkludere med at slike ordninger har liten reell betydning for valget om å ta ut AFP eller bli stående i arbeid. Slike ordninger kan imidlertid ha en viss symbolverdi og være en konkret bekreftelse på at man er ønsket som arbeidstaker også i seniorfasen. Redusert arbeidstid og/eller arbeidsmengde synes derimot å være et viktig tiltak for seniorene. Dette støttes både av nasjonal og internasjonal forskning, samt tilbakemeldinger fra arbeidstakerorganisasjoner i Vadsø kommune om seniorenes egne ønsker knyttet til deres arbeidshverdag. I tillegg til denne 80/100 ordningen har undervisningspersonellet tariffestet 12,5 % undervisningsfri fra skoleåret starter det året de fyller 60, noe som i realiteten gjør at vi har lærere som har 32,5 % undervisningsfri. Videre er det åpenbart at skal seniorpolitikken ha en reell effekt i forhold til å øke gjennomsnittlig avgangsalder må den også fokusere på tiltak som kan bidra til å styrke arbeidstakerens helse og arbeidsevne fra og med 50 års alder. Dagens seniorpolitiske retningslinjer innebefatter seniorbonus kr ,- for 100 % stilling nedover til kr ,- for 50 % stilling og 80 % jobb til 100 % lønn (80/100 ordningen). Totalt har 38 ansatte innvilget seniorordning. 18 har 80/100 og 16 seniorbonus (pr ). 24 ansatte i aldersgruppen har ikke denne ordningen. 6 av disse har for liten stillingsprosent og noen har hatt langtidsfravær. Senioravtalen innvilges fra og med fylte 62 (eller fra søknaden er kommet inn). Søknadene har ellers ikke vært gjenstand for spesiell vurdering, da det eneste kriteriet for innvilgelse av søknaden er at den ansatte må være fylt 62 år når tiltaket trer i kraft. Seniorbonusen er i utgangspunktet ment som en gulrot for å få seniorer til å stå i jobb fremfor å ta ut AFP. Den reelle betydningen seniorbonusen har for den enkeltes valg i forhold til å ta ut AFP eller ikke, vurderes som liten. Den kan imidlertid ha en viss symbolverdi som et håndfast bevis på at kommunen setter pris på seniorene. Denne effekten kan imidlertid trolig oppnås på andre måter, blant annet gjennom godt lederskap og positive holdninger blant unge kolleger. Rådmannen anbefaler å avvikle ordningen med seniorbonus 80/100 ordningen er en ordning for ansatte mellom hvor de kan avtale å jobbe 80 % med 100 % lønnskompensasjon. Ordningen er vanskelig å måle effekten av. Pr desember 2014 hadde Vadsø kommune 18 ansatte som inngikk i denne ordningen. Dette utgjør ca 3,6 årsverk som genererer vikarbruk i skole, barnehage og helse, og andre enheter. I enheter uten minimum bemanningskrav generer dette lengre responstid knyttet til tjenesteleveranse. For enheter med minimumsbemanning vil dette generere vikarbruk i Side 6 av 16

7 små prosentstillinger. Slik bruk av vikarer forringer den totale kvaliteten i tjenestetilbudet da det er svært utfordrende å finne kvalifiserte personale til små stillinger. Sak 5/15 Den totale kostnaden av bonus og 80/100 ordningen pr år var i november 2014 kr , noe som tilsvarer 4 årsverk. Den reelle kostnaden er betydelig høyere ettersom det er enhetene selv som betaler vikarutgifter i de stillingene det er behov for dette. Både budsjett og den reelle kostnaden knyttet til ordningen ligger på kr pr år. På bakgrunn av kommunens økonomi, samt vanskeligheten med å måle effekten av tiltaket anbefaler rådmannen å avvikle ordningen med 80 % arbeid til 100 % lønnskompensasjon. Arbeidstakerorganisasjonene: Oppsummert hadde arbeidstakerorganisasjonene følgende innspill til arbeidsgruppemøtene fra sine medlemmer: 1. beholde dagens 80/100 ordning/redusert arbeidsmengde og mer fritid 2. bli sett av leder/positive holdninger til seniorer fra leder og yngre kolleger 3. tilrettelegging med bakgrunn i fysisk helse 4. kompetanseheving Det ble i det siste møtet avklart at arbeidsgruppen trengte betydelig mer tid på å utarbeide gode individuelle tiltak for Vadsø kommunes livsfase- og seniorpolitikk. Ny livsfasepolitikk kan være ferdig i Vedlegg 1 gir en mer utfyllende beskrivelse av fagforeningenes innspill til ny seniorpolitikk AMU: Saken var sendt til behandling i AMU fredag 27. mars. AMU var ikke beslutningsdyktig, men fikk orientering. Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 16

8 ETISKE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Bente Kjæreng-Amundsen Arkivkode: 007 Arkivsaksnr.: 15/184 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommunestyre vedtar nye etiske retningslinjer for Vadsø kommune, jf. utkast av De nye retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Vedlegg: Etiske retningslinjer for Vadsø kommune Bakgrunn: Etter rådmannens anbefaling vedtok Administrasjonsutvalget i møte den , sak 4/15, å revidere Vadsø kommunes gjeldende etiske retningslinjer. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som fikk i mandat å revidere retningslinjene i hht dagsaktuelle og samfunnsmessige problemstillinger med særlig fokus på sosiale medier. Frist for ferdigstillelse ble satt til medio mai Arbeidsgruppens sammensetning var som følger: Otto Strand, politisk representant Maria Wulff, politisk representant Torill Stock, representant for ansatte, Fagforbundet Gunn Åse Paulsen representant for ansatte, Utdanningsforbundet Bente Kjæreng-Amundsen, fra rådmannen, sekretær for arbeidsgruppa Side 8 av 16

9 Arbeidsgruppen har hatt fire arbeidsmøter, 19.3., 16.4., 23.4., 13.5., og legger med dette frem et forslag til reviderte etiske retningslinjer for Vadsø kommune. Sak 6/15 Vurdering: Rådmannen anbefaler politisk nivå i Vadsø kommune om å vedta arbeidsgruppens forslag til Etiske retningslinjer for Vadsø kommune. Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 16

10 MIDLERTIDIGE TILSETTINGER - ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: X55 Arkivsaksnr.: 15/803 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og tilslutter seg denne. Vadsø kommune har som hovedregel at samtlige stillinger skal være faste stillinger. Midlertidige stillinger forekommer unntaksvis, og da i hht Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Der er ingenting som tyder på at endringen i Arbeidsmiljøloven vil resultere i økt bruk av midlertidige ansettelser i Vadsø kommune, men ved behov er det viktig at Vadsø kommune kan benytte seg av de muligheter som loven åpner for. Forslaget fra Vadsø Arbeiderparti tas ikke til følge. Vedlegg: Bakgrunn: Endringer i Arbeidsmiljøloven (AML) er vedtatt og vil tre i kraft 1.juli Av AML 14-9 (1) bokstav f) følger at arbeidsgiver gis adgang til å ansette midlertidig for inntil tolv måneder på generelt grunnlag. Vadsø Arbeiderparti v/ragnhild Melleby Aslaksen fremmet i formannskapet forslag om at Vadsø kommune ikke skal endre sin praksis knyttet til bruk av midlertidige tilsettinger, jf endringer i Arbeidsmiljølov av Forslaget fra VAP er som følger: Side 10 av 16

11 Side 11 av 16 Sak 7/15

12 Side 12 av 16 Sak 7/15

13 Sak 7/15 Formannskapet vedtok i møtet at saken skal oversendes og behandles i kommunestyret i juni Vurdering: I Vadsø kommune skal alle stillinger i utgangspunktet være fast. I den grad kommunen har midlertidige ansatte så er det med bakgrunn i gjeldende AML 14-9 (1) bokstavene a) til d). Det betyr at Vadsø kommune har midlertidige ansatte i - engasjementer/prosjekter av tidsbegrenset varighet - vikariater ved permisjoner/annet fravær - praksisarbeid - arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV Pr. mai 2015 er 17% av samtlige inngåtte arbeidskontrakter midlertidige i hht lovens bestemmelser. Endringen som nå er vedtatt blir en tilføyning til gjeldende paragraf ved bokstaven f). Endringen innebærer at arbeidsgiver gis adgang til å ansette midlertidig for inntil tolv måneder på generelt grunnlag. Det kreves dermed ikke en særskilt grunn (i form av et prosjekt eller behov for vikar) for at midlertidig ansettelse kan benyttes, og arbeidsoppgavene kan være tidsbegrensede og/eller varige. Muligheten til midlertidig ansettelse etter lovens bokstav a) til d) vil gjelde som før. Det er gitt regler om begrensinger mht hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes med hjemmel i den nye bestemmelsen. Avtalen om midlertidig ansettelse på generelt Side 13 av 16

14 Sak 7/15 grunnlag kan ikke omfatte mer enn 15% av arbeidstakerne i Vadsø kommune. Videre har bestemmelsen en karantenebestemmelse som sier at når ansettelsesperioden med hjemmel i den generelle adgangen er avsluttet, inntrer en karanteneperiode på 12 måneder. Det betyr at ved avtaleperiodens slutt vil arbeidsgiver enten kunne avslutte arbeidsforholdet, eller videreføre ansettelsen i en fast stilling evt som en midlertidig ansettelse men da på et annet rettsgrunnlag. Dersom arbeidsforholdet avsluttes inntrer en karantene, dvs at arbeidsgiver får forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art. Rådmannen vurderer anledningen til å ansette midlertidig, også på et generelt grunnlag, som positivt, men mener samtidig at gjeldende lovbestemmelser hva gjelder midlertidige ansettelser i all hovedsak dekker Vadsø kommunes behov. Så vil det naturlig i løpet av et år kunne oppstå behov for midlertidige ansettelser uten at der foreligger et prosjekt eller et konkret vikarbehov, som for eksempel for å ta topper i enkelte enheter. Andre eksempler er ved omorganiseringer der det midlertidig vil være behov for ekstra ressurser for å få ordinært arbeid utført i påvente av at ny organisasjon skal være implementert. Det vil selvsagt også være en mulighet i de tilfeller Vadsø kommune er usikker mht utmåling av det totale arbeidskraftsbehovet knyttet til en spesifikk tjeneste/bruker eller ved etablering av en ny tjeneste. I slike tilfeller vil det helt klart være hensiktsmessig å tilsette midlertidig på et generelt grunnlag. Slik rådmannen vurderer situasjonen i Vadsø kommune i dag synes imidlertid behovet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag å være relativt lite. Kommunens økonomiske utfordringer tilsier at vi må bestrebe oss på å yte tjenester med den bemanningen vi har, og på sikt kanskje med en mindre bemanning. Kommunens ressursbehov og ressursbruk må derfor være forutsigbart, og ressursen må være av høy faglig kvalitet. Gitt det arbeidsmarkedet som Vadsø kommune opererer i er tilgangen på kompetent arbeidskraft relativt begrenset, og disse arbeidstakerne er trolig så attraktive at de i liten grad vil operere på et midlertidig marked. I de tilfeller kommunen benytter seg av midlertidig arbeidskraft er det primært knyttet til behov for vikar. Dette har vi allerede adgang til innenfor gjeldende lovverk og vi stiller selvsagt de samme krav til kompetanse til vikarer som ved fast ansettelse. Rådmannen kan ikke se at muligheten til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag vil føre til økt bruk av midlertidige ansettelser i Vadsø kommune, og det vil heller ikke være en trussel for ansatte som allerede har et ansettelsesforhold i Vadsø kommune. Der er ingenting som tyder på at faste stillinger i Vadsø kommune skal gjøres om fra trygge til utrygge jobber eller at Vadsø kommune skal etablere flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere faste stillinger. Dagens organisering av kommunens tjenestetilbud danner rammen for kommunens totale ressursbehov hva gjelder stillinger, og som nevnt så er hovedregelen at alle stillinger i Vadsø kommune er fast. Rådmannen er svært godt kjent med Vadsø kommunes rekrutteringsutfordringer, særlig hva gjelder rekruttering til midlertidige stillinger, og ser overhode ikke en omgjøring fra faste til midlertidige stillinger som et alternativ, heller ikke ved nyansettelser. Kommunens bruk av midlertidige arbeidsavtaler er av et omfang som ikke er å betrakte som stort, og der er ingenting som tilsier at kommunen i nær fremtid vil ha verken behov for eller økonomi til Side 14 av 16

15 å inngå flere midlertidige avtaler på et generelt grunnlag. Samtidig mener rådmannen at det helt klart bør være en mulighet å nyttiggjøre seg av den nye bestemmelsen dersom et slikt behov skulle oppstå, og vil derfor nødig at denne muligheten skal svekkes som følge av forslaget fra Vadsø Arbeiderparti. Sak 7/15 Jens R. Betsi Rådmann Side 15 av 16

16 ORIENTERINGER ADM Saksbehandler: Gøril Samuelsen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 15/876 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/15 Administrasjonsutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Tas til orientering. Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 16

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg ASKØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.06.2009 Tid: 08.30 NB! Merk tiden. Eventuelt forfall meldes til tlf. 56 15 80 28 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT

FOLKEVALGTES GODTGJØRING JF GJELDENDE REGLEMENT Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.02.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2014 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.mo

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER OMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, ommunestyresalen Torsdag 21.02.2013 kl. 15.00 (l.14.30) Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2233 KS STRATEGIKONFERANSEN 2014 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.01.2014 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/4833-5 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Seniortiltak i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Seniorpolitikk i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/05058-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg Tvedestrand kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset møterom Byssa Dato: 28.04.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 19.09.2007 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.01.2007 Ref. nr.: 07/12451 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 51/07 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3104 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 10/805 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 037/10 FORMANNSKAP

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 114-2006/3

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 26.04.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 036/2007 SAK: Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak.

Seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitiske tiltak. Underprosjekt under kommunens livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk Fase 1: Forprosjekt. Fagrapport Seniorpolitikk i Malvik kommune 2009 2 1.0 SAMMENDRAG 2.0 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06. Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2009 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg

Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2009/5274-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Seniortiltak, evaluering av ordning vedtatt 12.02.2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Senior-policy i ISS. 15.6.2016 v/patricia Keech

Senior-policy i ISS. 15.6.2016 v/patricia Keech Senior-policy i ISS 15.6.2016 v/patricia Keech Definisjon Seniorfasen I ISS definerer vi seniorfasen fra 58 år til 70 år gjeldende pr. 1.7.2016. Frem til da gjelder ordinær avgangsalder på 67 år. 2 Innledning

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Livsfasetilpasset personalarbeid. Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune. November 2008

Livsfasetilpasset personalarbeid. Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune. November 2008 E Livsfasetilpasset personalarbeid Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune November 2008 Innhold : Innhold :... 2 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Arbeidsprosess... 3 2 Livsfasetilpasset personalarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til Servicekontoret

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning 1 [Godkjent av] [Revideres av] Formål og omfang Det skal alltid vurderes om ledig stilling skal gjøres om eller inndras. Rådmann/ sektorsjef drøfter saken med tillitsvalgte før det gjøres vedtak ihht HA

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer