Møtetid: Onsdag 30. april kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526"

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2014 Møtetid: Onsdag 30. april kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Ole-Gunnar Søgnen, for Kristian Helland (frå klokka 10.50), Sissel Brenna, Asle Holthe, Anders Kvernmoen Langset, Beate Lode, Henning Norheim, Mona R. Strømme. Atle Tidemann (frå kl 10.40), Pernille Marie Våge, Sissel Østberg ingen Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, høgskoledirektør Audun Rivedal, Dekanane (og aktuelle podekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak21/14 Møtebok frå møte 2/2014 Sak 22/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 23/14 Sak 24/14 Sak 25/14 Sak 26/14 Sak 27/14 Sak 28/14 Sak 29/14 Styret møter Avdeling for Helse og Sosialfag (AHS) Open Access policy ved HiB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider Oppnemning av delegasjon frå HiB til etatstyringsmøtet 15. mai Opptaksrammer og regulering av studier Etablering av Mastergrad i areal og eiendom 120 sp Oppnevning av sentralt ph.d.-utvalg ved Høgskolen i Bergen Oppnevning av ph.d.-utvalg ved avdeling for lærerutdanning (programutvalg) Sak 30/14 Klage på avslag på permisjonssøknad frå stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, Norskseksjonen (2013/2164) U.OFF Sak 31/14 Søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi U.OFF Sak 32/14 Søknad om opprykk til professor i statsvitenskap U.OFF Sak 33/14 Søknad om opprykk til professor i sykepleievitenskap U.OFF Sak 34/14 Sak 35/14 Opprettelse av stilling som professor innen elkraftteknikk ved avdeling for ingeniør- og økonomifag Tilsetjing i 3 stillingar som professor ii i helsefag/sjukepleie ved høgskolen i bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sjukepleie U.OFF U.OFF

3 Eventuelt Rektor gjorde greie for sakslista. Det var ikkje førehandsmeldt saker til eventuelt. Styret etterlyste saker som styret sjølv har bede om å få tilbake og slutthandsama saker. Høgskoledirektøren gjorde greie for saker som ikkje er på sakskartet og når dei kjem til styret. Styret vil bli varsla dersom det er saker som er venta, men av ulike grunnar blir utsette. På spørsmål om endeleg dokument Rapport 2013 og Planar 2014 sa høgskoledirektøren at dette dokumentet vil bli sendt styremedlemmene. Endeleg trykt versjon er ikkje ferdigstilt. Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 21/14 Møtebok frå møte 2/14 Møtebok frå møte 2/14 blei samrøystes godkjend. Sak 22/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: - Søkjartal Samordna opptak. o Vi held nivået frå i fjor. o Fornøgd med søkinga totalt sett. o Oppgang på ingeniørfaga o Nedgang på barnehagelærarutdanninga for andre året på rad. Dette må vi analysere nærare. Det er truleg nok søkjarar til å fylle studieplassane, men det er grunn til å gå nærmare inn i tala. o GLU held nivået på 1-7, men nedgang på o UiB går tilbake 7%. NHH har minus 11%. Oslo og Tromsø er dei som går mest opp. Viktig å følgje opp primærsøkjarane. - Rektor med UHR-styret til Moskva o Møtte rektor ved Moskva statsuniversitet og administrasjonen i Utdanningsdepåartementet o Interessant å få politiske analyser frå ambassaden sine tilsette. - Arbeidsgruppe ekspertgruppe mai - omsorgsteknologikonferansen. o Innovasjon i tenestene o Fleire eksemplar på ulike prosjekt. o Fint om styret kan delta. styret står på invitasjonslista, vil bli inviterte

4 Direktøren orienterte om: - Rektor har fått publisert i BT ein kronikk om kvalitet i høgare utdanning. Fint at HiB blir synleggjort i nasjonale debattar. Kvalitet i utdanning har mange dimensjonar. BT har adressert kronikken direkte til utdanningsministeren. - HiB er i gang med å førebu møte med NOKUT om den neste ph.d.- utdanningssøknaden innan «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» juni. o Det vil bli gjennomført formøter med dei ulike gruppene som skal møte NOKUT o Ein arbeider med program for omvising på Kronstad - Oppfølging av arbeidet med kulturelt mangfald på HIB. o Eige nettmøte med potensielle framandspråklege søkjarar. Samlokaliseringsprosessane: - Høgskolen overtar nøklane til nybygget om ein dag. - Er i tett dialog med Statsbygg og går jamleg synfaringar. - Fortsatt usikkerheit ved at Statsbygg ikkje har ferdigstilt sin del av leveransen. Dette knyter seg til konkursen hos underleverandøren som er orientert om før. Vi samarbeider tett med Statsbygg for å få til ei best mogleg avstemming til korleis dette passar inn i vårt eige arbeid med innflytting. - Veldig intens periode i Møllendalsveien. Dette held fram ut over sommaren. Prosjekta er i rute og innflytting av nye miljø tar til medio mai. - Har prioritert arbeidet med eit forsterka kollektivtilbod mot dei nye campusane. - I sum vi har vore i gjennom ein periode med intensiv planlegging. Vi er rimeleg overtydde om at vi har god kontroll på eigne gjeremål og ansvarsområde og er i rute. Slik sett er vi rimeleg avslappa i forhold til eigne mål, men har ein høg beredskap på eventualitetar og avvik som kan oppstå når vi overtar ansvaret for klargjering, montering av møblar, klargjering av laboratorium, montering av spesialutstyr, IT- og AV-utstyr og ferdigstilling til dei tilsette og studentane kjem i august. - Styret blir invitert til opninga/mottaket av nye studentar som skal vere den 20. august på Kronstad. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Vedtak om å etablere ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser Brev frå KD: Rapporteringskrav for årsrapport Brev frå KD: Rapport fra oppfølgingsmøte med Høgskolen i Bergen januar 2014 (2) Brev frå KD: Universiteter og høgskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Brev frå KD: Supplerende tildelingsvrev - stadsbudsjettet kap 281 post 01 - styrking av kapasitet i UH-sektorens etter og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt

5 Brev frå UHR: Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR Brev frå KD: Supplerende tildelingsbrev -statsbudsjettet kap 281 post 01 - Følgegruppe for ny barnehagelærerutdanning Brev frå KD: Etablering av masterstudium i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø (120 studiepoeng) Udatert Brev frå studentparlamentet: 01 Resolusjon Engasjementet må i hus! Udatert: Brev frå studentparlamentet: Uavhengig nettredaksjon. Årsberetning frå klagenemda Fullmaktsaker: Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Møte på verksemdsnivå 29. april 2014 Møte på verksemdsnivå 10.april 2014 Kronikk frå Rektor Styret tok orienteringane til vitande Sak 23/14 Styret møter Avdeling for helse og sosialfag (14/1794) - Årsplan AHS Årsrapport AHS 2014 Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som ble presentert og innspill fra styrets dialog med avdelingen.

6 Sak 24/14 Open Access policy ved HIB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider. (14/2021) - Forslag til Open Access policy - Forslag til retningslinjer for tildeling av støtte fra HiB - Evalueringsrapport UiB Resolusjon NSU - Policy og retningslinjer ved UiB og UiT Styret henviser til premissene i saken og fastsetter Open Access policy og retningslinjer for Open Access fond i samsvar med anbefalinger fra arbeidsgruppen. Styret ønsker å få en evalueringsrapport etter pilotperioden. Det blei fremma forslag frå representanten Strømme om at evalueringa blir gjort seinast hausten vedtak: Styret henviser til premissene i saken og fastsetter Open Access policy og retningslinjer for Open Access fond i samsvar med anbefalinger fra arbeidsgruppen. Styret ønsker å få en evalueringsrapport etter pilotperioden senest høsten Sak 25/14 Oppnemning delegasjon frå HiB til etatstyringsmøte 15.mai (14/1794) - Tildelingsbrevet frå KD Styret tilrår følgande delegasjon til etatstyringsmøte med Kunnskapdepartementet : Rektor Ole Gunnar Søgnen Student - Student

7 Representant: T/A intern, Representant: Fagleg intern Representant: Ekstern oppnemnd Representant: Ekstern oppnemnd Styret tilrår følgande delegasjon til etatstyringsmøte med Kunnskapdepartementet : Rektor - Ole Gunnar Søgnen Student Pernille Marie Vaage Student Anders Kvernmo Langset Representant: Henning Nordheim Representant: Sissel Brenna Representant: Sissel Østberg Representant: Kristian Helland

8 Sak 26/14 Opptaksrammer og regulering av studier (13/3236) - Styresak 103/13 Egenfinansierte studietilbud Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for 2014 Lov om universiteter og høyskoler (univl) - Strategisk plan for Utvikling i budsjetterte opptakstall (vedlegg 1) - Korrespondanse med avdelingene mars 2014 om forslag til opptakstall (vedlegg 2) - Forslag til opptakstall fra avdelingene (vedlegg 3) - Notat fra arealforvaltningsgruppen (vedlegg 4) 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1046 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 92 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 215 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning: 260 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning, deltid: 35 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Bachelor, faglærer i kroppsøving og idrettsfag og Bachelor i tegnspråk og tolking) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 800 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Bachelorgradsstudier: 440 studieplasser

9 Videreutdanninger: 260 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 731 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 51 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 675 studieplasser inkludert studium i Florø 30 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1046 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 92 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 215 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning: 260 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning, deltid: 35 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Bachelor, faglærer i kroppsøving og idrettsfag og Bachelor i tegnspråk og tolking)

10 Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 800 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Bachelorgradsstudier: 440 studieplasser Videreutdanninger: 260 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 731 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 51 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 675 studieplasser inkludert studium i Florø 30 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Sak 27/14 Etablering av mastergrad i areal og eiendomsfag 120 sp. (14/1651) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved HiB 4. Studietilsynsforskriften 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6. Styresak 88/12 Mastergradsstudier ved HiB 7. Styresak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 8. Styresak 117/13 Etablering av master i eiendomsfag og arealplanlegging. En fellesgrad mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen 9. Brev fra Avdeling for ingeniør og økonomifag (vedlagt)

11 Styret godkjenner at søknad om akkreditering av studiet Master i areal og eiendom (120 sp) sendes NOKUT. Styret foreslo å supplere vedtaket og direktøren la fram følgande tillegg «[]med de forutsetninger om faglige og strukturelle bearbeidinger som fremkom i styret» Styret godkjenner at søknad om akkreditering av studiet Master i areal og eiendom (120 sp) sendes NOKUT med de forutsetninger om faglige og strukturelle bearbeidinger som fremkom i styret.

12 Sak 28/14 Oppnemning av sentralt ph.d.-utval ved Høgskolen i Bergen (14/1186) 1. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 2. Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) 3. Sak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 09/3688) 4. Sak 118/13 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet (Ref 13/378) 5. Vedtak om akkreditering Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser (180 studiepoeng) (vedlegg 3) Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til det sentrale ph.d.-utvalget ved Høgskolen i Bergen med virkning fra dato for styrevedtak til 31. juli Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til det sentrale ph.d.-utvalget ved Høgskolen i Bergen med virkning fra dato for styrevedtak til 31. juli 2015.

13 Sak 29/14 Oppnevning av ph.d.-utvalg ved Avdeling for lærerutdanning (14/2033) Dokumenter i saka: 1. Sak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 2. Vedtak om akkreditering Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser (180 studiepoeng) (vedlegg 1) 3. Søknad om å etablere ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser 4. (vedlegg 2) 5. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 3) 6. Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 4) 7. E-post fra dekan ved avdeling for lærerutdanning Per Arne Michelsen til høgskoledirektør Audun Rivedal 31. mars 2014 (vedlegg 5) 8. Sak 94/13 Oppnemning av fagansvarleg for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref: 08/4438). 1. Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til programutvalget for ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser med virkning fra dato for styrevedtak. 2. Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslått endring i kvalitetssikringssystemet med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen punkt 2.2, 6. avsnitt vedrørende personlige varamedlemmer. 1. Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til programutvalget for ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser med virkning fra dato for styrevedtak. 2. Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslått endring i kvalitetssikringssystemet med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen punkt 2.2, 6. avsnitt vedrørende personlige varamedlemmer.

14 Sak 30/14 Klage på avslag på permisjonssøknad frå stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning, norskseksjonen (13/2164) 1. TU 46/13 Søknad om permisjon for studieåret 13/14 2. TU 23/14 Søknad om forlenget permisjon fra Reidunn Hernes, datert Saksførelegg med vedlegg. 3. TU 41 /14 Søknad om forlenget permisjon i perioden , for Reidunn Hernes, FØU/BLU Klage på avgjørelse. Saksførelegg med vedlegg. Styret ved Høgskolen i Bergen rår til at søknader om permisjonar frå vitskapleg personale som er grunngjevne med opparbeiding av praksiserfaring, skal individuelt handsamast av Tilsettingutvalet ut frå følgjande premissar: Høgskolen i Bergen skal ha eit lågt tal på mellombels tilsette Praksisnær kompetanse skal tilleggjast stor vekt Styret ved Høgskolen i Bergen ønskjer ikkje å talfesta kva omfang av relevant yrkespraksis som er ønskjeleg eller tilstrekkeleg for tilsetting i stillingar der det er krav om dette. Styret ved Høgskolen i Bergen støttar Tilsettingsutvalet sitt vedtak om at Reidunn Hernes sin søknad om permisjon for perioden ikkje vert innvilga. Høgskoledirektøren reviderte sitt forslag til vedtak etter dørftingane i styret og styret fatta følgande Styret ved Høgskolen i Bergen støttar Tilsettingsutvalet sitt vedtak om at Reidunn Hernes sin søknad om permisjon for perioden ikkje vert innvilga.

15 Sak 31/14 Søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi (13/1361) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai om opprykk til professor. 3. Styresak 63/2013 Oppnevning av sakkyndig komité. 4. Sakkyndig vurdering av 31. mars Vedlegg 1 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai opprykk til professor i fysikk og teknologi fra 15. mars Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai opprykk til professor i fysikk og teknologi fra 15. mars Sak 32/14 Søknad om opprykk til professor i statsvitenskap ( 14/1169) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Even Nilssen om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Høgskolen i Bodø. Vedlegg 2 4. Liste over publikasjoner etter oppnådd professorkompetanse (2008) Vedlegg 3 Førsteamanuensis Even Nilssen tildeles opprykk til professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 1. mars 2014.

16 Førsteamanuensis Even Nilssen tildeles opprykk til professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 1. mars Sak 33/14 Søknad om opprykk til professor i sykepleievitenskap (14/1692) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Jorunn Drageset om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 4. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Høgskolen i Sogn og Fjordane Vedlegg 3 Innstilling: Førsteamanuensis Jorunn Drageset tildeles opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 7. april Førsteamanuensis Jorunn Drageset tildeles opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 7. april Sak 34/14 Opprettelse av stilling som professor innen elkraftteknikk ved avdeling for ingeniør- og økonomifag (14/1121) 1. Universitets og høyskolelovens 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling (vedlegg 1) 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen elkraftteknikk knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag.

17 6. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen elkraftteknikk knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Sak 35/14 Tilsetjing i 3 stillingar som professor II i helsefag/sjukepleie ved høgskolen i bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sjukepleie. (14/1635) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 5. Cv og publikasjonslister for professor Jan Mårtensen, professor Anders Brostrøm og professor Inger Hallstrøm (vedlegg 2) Jan Mårtenson, Anders Brostrøm og Inger Hallstrøm får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Jan Mårtenson, Anders Brostrøm og Inger Hallstrøm får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling

18 for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal Høgskolediretør

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 2. mai kl. 09.00-14.45 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, rom 433 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 12.05.2016 kl. 11.30 Sted: F 223, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl. 09.00-15.22 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2014 Møtetid: Torsdag 12. juni kl. 09.00-15.35 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (for Kristian Helland ),

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 27. september kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Onsdag 7. november kl. 09.00-13.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Radisson Blu Aarhus, Danmark Ole-Gunnar Søgnen, Ragnar Gjengedal

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013 STYRET Vår ref. 2013/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013 Møtetid: Torsdag 23. april kl. 09.00-15.15 Møtestad: Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, Rom D 406. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson

Detaljer

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 Møtetid: Torsdag 24. oktober kl. 09.00-14.10 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Kristian Helland, Anders Kvernmo

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 14.09.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Møteleder:

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad, Erlend Brekke, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad, Erlend Brekke, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 9/2008 Møtetid Fredag 12. desember 2008 kl. 0900-1450 Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Beate Lode,

Detaljer

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 4/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 28 møtte Eli

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2015 Møtetid: Torsdag 12. mars kl. 09.00 Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016

Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016 Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016 Møtetid: Torsdag 21. januar, kl. 11.30 til 16.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina

Detaljer

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015 Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad. Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 Møtetid Onsdag 21. april 2010 kl. 0900-1500 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 28 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 1/2009 Møtetid Onsdag 28. januar 2009 kl. 1100-1515 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0815-1050 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg.

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 4/2008 Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. Til stades Styret Fråvær Dessutan

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 Møtetid Onsdag 6. april 2011 kl. 1300 1545 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Nygårdsgaten 112, sentraladministrasjonen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 21. mars kl. 10.00-16.00 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, rom D-319 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011 Møtetid Tysdag 15. februar 2011 kl. 1130-1530 Arbeidsmiljødag Styret deltok 0800-1130 Møtestad Til stades Styret Arbeidsmiljødag Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 6/2008 Møtetid Onsdag 17. september 2008 kl. 1000-1510 Møtestad Sentraladministrasjonen. Til stades Styret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode (unnateke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04022016 kl 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren.

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 3/2008 Møtetid Tysdag 22. april 2008 kl. 1000-1600 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 26/2008

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 Møtetid Tysdag 31. mai 2011 kl. 0900 1510. Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 66 møtte Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013 Møtetid: Torsdag 13. juni kl. 09.00-16.40 Møtestad: Avdeling for helse- og sosialfag, Nordnes, Haugeveien 28, Rom 307. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgt. 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgt. 112 HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 1/2008 Møtetid Onsdag 30. januar 2008 kl. 1200-1600 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800 1200 Møtestad Til stades Styret Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2010/5 STYREMØTE 1/2010 Møtetid Onsdag 27. januar 2010 kl. 1145-1550 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800-1145 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 9/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL Dato: 28. februar 2001. Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 15.30. Tilstede fra Høgskole: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 26.11.2015 kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar),

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011 Møtetid Torsdag 15. desember. kl. 09.00-17.45. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Fråfall Ole-Gunnar Søgnen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 10-11.03.16 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet 10-11.03.16. Vedlegg: Møtebok fra møtet 10-11.03.16

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

Til stades Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth

Til stades Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 8/2008 Møtetid Onsdag 3. desember 2008 kl. 1000-1350 Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Knut Helland,

Detaljer

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 1/2014 Utval: Høgskulestyret Møtestad: Sagafjord Hotel, Sæbø Dato: 30.01.2014 Tid: 08:30-11:00 Møtt: Navn Per Halse Jorunn Aske Pål Hamre Arvid Blindheim Olaug

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010 Møtetid Onsdag 24. februar 2010 kl. 0900-1540 Møtestad Avdeling for lærarutdanning Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 16 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10:

Møtebok for Høgskulestyret. Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: Tidspunkt: 10: Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Mølla, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fossvegen 6 Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Møtebok frå styremøte 10/2015

Møtebok frå styremøte 10/2015 Møtebok frå styremøte 10/2015 Møtetid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 09.00 15.15 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 Møtetid Onsdag 21. september. kl. 09.00 15.00. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Fråvær Ole-Gunnar Søgnen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl kl Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl kl Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 15.02.2017 kl. 18.00 20.00 16.02.2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Berit Rokne (rektor), Arvid Hallén (kun 16.02),

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer