Møtetid: Onsdag 30. april kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526"

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2014 Møtetid: Onsdag 30. april kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Ole-Gunnar Søgnen, for Kristian Helland (frå klokka 10.50), Sissel Brenna, Asle Holthe, Anders Kvernmoen Langset, Beate Lode, Henning Norheim, Mona R. Strømme. Atle Tidemann (frå kl 10.40), Pernille Marie Våge, Sissel Østberg ingen Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, høgskoledirektør Audun Rivedal, Dekanane (og aktuelle podekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak21/14 Møtebok frå møte 2/2014 Sak 22/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 23/14 Sak 24/14 Sak 25/14 Sak 26/14 Sak 27/14 Sak 28/14 Sak 29/14 Styret møter Avdeling for Helse og Sosialfag (AHS) Open Access policy ved HiB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider Oppnemning av delegasjon frå HiB til etatstyringsmøtet 15. mai Opptaksrammer og regulering av studier Etablering av Mastergrad i areal og eiendom 120 sp Oppnevning av sentralt ph.d.-utvalg ved Høgskolen i Bergen Oppnevning av ph.d.-utvalg ved avdeling for lærerutdanning (programutvalg) Sak 30/14 Klage på avslag på permisjonssøknad frå stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, Norskseksjonen (2013/2164) U.OFF Sak 31/14 Søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi U.OFF Sak 32/14 Søknad om opprykk til professor i statsvitenskap U.OFF Sak 33/14 Søknad om opprykk til professor i sykepleievitenskap U.OFF Sak 34/14 Sak 35/14 Opprettelse av stilling som professor innen elkraftteknikk ved avdeling for ingeniør- og økonomifag Tilsetjing i 3 stillingar som professor ii i helsefag/sjukepleie ved høgskolen i bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sjukepleie U.OFF U.OFF

3 Eventuelt Rektor gjorde greie for sakslista. Det var ikkje førehandsmeldt saker til eventuelt. Styret etterlyste saker som styret sjølv har bede om å få tilbake og slutthandsama saker. Høgskoledirektøren gjorde greie for saker som ikkje er på sakskartet og når dei kjem til styret. Styret vil bli varsla dersom det er saker som er venta, men av ulike grunnar blir utsette. På spørsmål om endeleg dokument Rapport 2013 og Planar 2014 sa høgskoledirektøren at dette dokumentet vil bli sendt styremedlemmene. Endeleg trykt versjon er ikkje ferdigstilt. Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 21/14 Møtebok frå møte 2/14 Møtebok frå møte 2/14 blei samrøystes godkjend. Sak 22/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: - Søkjartal Samordna opptak. o Vi held nivået frå i fjor. o Fornøgd med søkinga totalt sett. o Oppgang på ingeniørfaga o Nedgang på barnehagelærarutdanninga for andre året på rad. Dette må vi analysere nærare. Det er truleg nok søkjarar til å fylle studieplassane, men det er grunn til å gå nærmare inn i tala. o GLU held nivået på 1-7, men nedgang på o UiB går tilbake 7%. NHH har minus 11%. Oslo og Tromsø er dei som går mest opp. Viktig å følgje opp primærsøkjarane. - Rektor med UHR-styret til Moskva o Møtte rektor ved Moskva statsuniversitet og administrasjonen i Utdanningsdepåartementet o Interessant å få politiske analyser frå ambassaden sine tilsette. - Arbeidsgruppe ekspertgruppe mai - omsorgsteknologikonferansen. o Innovasjon i tenestene o Fleire eksemplar på ulike prosjekt. o Fint om styret kan delta. styret står på invitasjonslista, vil bli inviterte

4 Direktøren orienterte om: - Rektor har fått publisert i BT ein kronikk om kvalitet i høgare utdanning. Fint at HiB blir synleggjort i nasjonale debattar. Kvalitet i utdanning har mange dimensjonar. BT har adressert kronikken direkte til utdanningsministeren. - HiB er i gang med å førebu møte med NOKUT om den neste ph.d.- utdanningssøknaden innan «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» juni. o Det vil bli gjennomført formøter med dei ulike gruppene som skal møte NOKUT o Ein arbeider med program for omvising på Kronstad - Oppfølging av arbeidet med kulturelt mangfald på HIB. o Eige nettmøte med potensielle framandspråklege søkjarar. Samlokaliseringsprosessane: - Høgskolen overtar nøklane til nybygget om ein dag. - Er i tett dialog med Statsbygg og går jamleg synfaringar. - Fortsatt usikkerheit ved at Statsbygg ikkje har ferdigstilt sin del av leveransen. Dette knyter seg til konkursen hos underleverandøren som er orientert om før. Vi samarbeider tett med Statsbygg for å få til ei best mogleg avstemming til korleis dette passar inn i vårt eige arbeid med innflytting. - Veldig intens periode i Møllendalsveien. Dette held fram ut over sommaren. Prosjekta er i rute og innflytting av nye miljø tar til medio mai. - Har prioritert arbeidet med eit forsterka kollektivtilbod mot dei nye campusane. - I sum vi har vore i gjennom ein periode med intensiv planlegging. Vi er rimeleg overtydde om at vi har god kontroll på eigne gjeremål og ansvarsområde og er i rute. Slik sett er vi rimeleg avslappa i forhold til eigne mål, men har ein høg beredskap på eventualitetar og avvik som kan oppstå når vi overtar ansvaret for klargjering, montering av møblar, klargjering av laboratorium, montering av spesialutstyr, IT- og AV-utstyr og ferdigstilling til dei tilsette og studentane kjem i august. - Styret blir invitert til opninga/mottaket av nye studentar som skal vere den 20. august på Kronstad. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Vedtak om å etablere ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser Brev frå KD: Rapporteringskrav for årsrapport Brev frå KD: Rapport fra oppfølgingsmøte med Høgskolen i Bergen januar 2014 (2) Brev frå KD: Universiteter og høgskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Brev frå KD: Supplerende tildelingsvrev - stadsbudsjettet kap 281 post 01 - styrking av kapasitet i UH-sektorens etter og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt

5 Brev frå UHR: Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR Brev frå KD: Supplerende tildelingsbrev -statsbudsjettet kap 281 post 01 - Følgegruppe for ny barnehagelærerutdanning Brev frå KD: Etablering av masterstudium i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø (120 studiepoeng) Udatert Brev frå studentparlamentet: 01 Resolusjon Engasjementet må i hus! Udatert: Brev frå studentparlamentet: Uavhengig nettredaksjon. Årsberetning frå klagenemda Fullmaktsaker: Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Møte på verksemdsnivå 29. april 2014 Møte på verksemdsnivå 10.april 2014 Kronikk frå Rektor Styret tok orienteringane til vitande Sak 23/14 Styret møter Avdeling for helse og sosialfag (14/1794) - Årsplan AHS Årsrapport AHS 2014 Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som ble presentert og innspill fra styrets dialog med avdelingen.

6 Sak 24/14 Open Access policy ved HIB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider. (14/2021) - Forslag til Open Access policy - Forslag til retningslinjer for tildeling av støtte fra HiB - Evalueringsrapport UiB Resolusjon NSU - Policy og retningslinjer ved UiB og UiT Styret henviser til premissene i saken og fastsetter Open Access policy og retningslinjer for Open Access fond i samsvar med anbefalinger fra arbeidsgruppen. Styret ønsker å få en evalueringsrapport etter pilotperioden. Det blei fremma forslag frå representanten Strømme om at evalueringa blir gjort seinast hausten vedtak: Styret henviser til premissene i saken og fastsetter Open Access policy og retningslinjer for Open Access fond i samsvar med anbefalinger fra arbeidsgruppen. Styret ønsker å få en evalueringsrapport etter pilotperioden senest høsten Sak 25/14 Oppnemning delegasjon frå HiB til etatstyringsmøte 15.mai (14/1794) - Tildelingsbrevet frå KD Styret tilrår følgande delegasjon til etatstyringsmøte med Kunnskapdepartementet : Rektor Ole Gunnar Søgnen Student - Student

7 Representant: T/A intern, Representant: Fagleg intern Representant: Ekstern oppnemnd Representant: Ekstern oppnemnd Styret tilrår følgande delegasjon til etatstyringsmøte med Kunnskapdepartementet : Rektor - Ole Gunnar Søgnen Student Pernille Marie Vaage Student Anders Kvernmo Langset Representant: Henning Nordheim Representant: Sissel Brenna Representant: Sissel Østberg Representant: Kristian Helland

8 Sak 26/14 Opptaksrammer og regulering av studier (13/3236) - Styresak 103/13 Egenfinansierte studietilbud Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for 2014 Lov om universiteter og høyskoler (univl) - Strategisk plan for Utvikling i budsjetterte opptakstall (vedlegg 1) - Korrespondanse med avdelingene mars 2014 om forslag til opptakstall (vedlegg 2) - Forslag til opptakstall fra avdelingene (vedlegg 3) - Notat fra arealforvaltningsgruppen (vedlegg 4) 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1046 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 92 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 215 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning: 260 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning, deltid: 35 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Bachelor, faglærer i kroppsøving og idrettsfag og Bachelor i tegnspråk og tolking) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 800 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Bachelorgradsstudier: 440 studieplasser

9 Videreutdanninger: 260 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 731 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 51 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 675 studieplasser inkludert studium i Florø 30 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1046 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 92 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 215 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning: 260 studieplasser Bachelor i barnehagelærerutdanning, deltid: 35 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Bachelor, faglærer i kroppsøving og idrettsfag og Bachelor i tegnspråk og tolking)

10 Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 800 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Bachelorgradsstudier: 440 studieplasser Videreutdanninger: 260 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 731 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 51 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 675 studieplasser inkludert studium i Florø 30 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Sak 27/14 Etablering av mastergrad i areal og eiendomsfag 120 sp. (14/1651) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved HiB 4. Studietilsynsforskriften 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6. Styresak 88/12 Mastergradsstudier ved HiB 7. Styresak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 8. Styresak 117/13 Etablering av master i eiendomsfag og arealplanlegging. En fellesgrad mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen 9. Brev fra Avdeling for ingeniør og økonomifag (vedlagt)

11 Styret godkjenner at søknad om akkreditering av studiet Master i areal og eiendom (120 sp) sendes NOKUT. Styret foreslo å supplere vedtaket og direktøren la fram følgande tillegg «[]med de forutsetninger om faglige og strukturelle bearbeidinger som fremkom i styret» Styret godkjenner at søknad om akkreditering av studiet Master i areal og eiendom (120 sp) sendes NOKUT med de forutsetninger om faglige og strukturelle bearbeidinger som fremkom i styret.

12 Sak 28/14 Oppnemning av sentralt ph.d.-utval ved Høgskolen i Bergen (14/1186) 1. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 2. Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) 3. Sak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 09/3688) 4. Sak 118/13 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet (Ref 13/378) 5. Vedtak om akkreditering Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser (180 studiepoeng) (vedlegg 3) Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til det sentrale ph.d.-utvalget ved Høgskolen i Bergen med virkning fra dato for styrevedtak til 31. juli Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til det sentrale ph.d.-utvalget ved Høgskolen i Bergen med virkning fra dato for styrevedtak til 31. juli 2015.

13 Sak 29/14 Oppnevning av ph.d.-utvalg ved Avdeling for lærerutdanning (14/2033) Dokumenter i saka: 1. Sak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 2. Vedtak om akkreditering Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser (180 studiepoeng) (vedlegg 1) 3. Søknad om å etablere ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser 4. (vedlegg 2) 5. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 3) 6. Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 4) 7. E-post fra dekan ved avdeling for lærerutdanning Per Arne Michelsen til høgskoledirektør Audun Rivedal 31. mars 2014 (vedlegg 5) 8. Sak 94/13 Oppnemning av fagansvarleg for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref: 08/4438). 1. Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til programutvalget for ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser med virkning fra dato for styrevedtak. 2. Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslått endring i kvalitetssikringssystemet med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen punkt 2.2, 6. avsnitt vedrørende personlige varamedlemmer. 1. Styret viser til premissene i saken og oppnevner foreslåtte medlemmer til programutvalget for ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser med virkning fra dato for styrevedtak. 2. Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslått endring i kvalitetssikringssystemet med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Bergen punkt 2.2, 6. avsnitt vedrørende personlige varamedlemmer.

14 Sak 30/14 Klage på avslag på permisjonssøknad frå stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning, norskseksjonen (13/2164) 1. TU 46/13 Søknad om permisjon for studieåret 13/14 2. TU 23/14 Søknad om forlenget permisjon fra Reidunn Hernes, datert Saksførelegg med vedlegg. 3. TU 41 /14 Søknad om forlenget permisjon i perioden , for Reidunn Hernes, FØU/BLU Klage på avgjørelse. Saksførelegg med vedlegg. Styret ved Høgskolen i Bergen rår til at søknader om permisjonar frå vitskapleg personale som er grunngjevne med opparbeiding av praksiserfaring, skal individuelt handsamast av Tilsettingutvalet ut frå følgjande premissar: Høgskolen i Bergen skal ha eit lågt tal på mellombels tilsette Praksisnær kompetanse skal tilleggjast stor vekt Styret ved Høgskolen i Bergen ønskjer ikkje å talfesta kva omfang av relevant yrkespraksis som er ønskjeleg eller tilstrekkeleg for tilsetting i stillingar der det er krav om dette. Styret ved Høgskolen i Bergen støttar Tilsettingsutvalet sitt vedtak om at Reidunn Hernes sin søknad om permisjon for perioden ikkje vert innvilga. Høgskoledirektøren reviderte sitt forslag til vedtak etter dørftingane i styret og styret fatta følgande Styret ved Høgskolen i Bergen støttar Tilsettingsutvalet sitt vedtak om at Reidunn Hernes sin søknad om permisjon for perioden ikkje vert innvilga.

15 Sak 31/14 Søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi (13/1361) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai om opprykk til professor. 3. Styresak 63/2013 Oppnevning av sakkyndig komité. 4. Sakkyndig vurdering av 31. mars Vedlegg 1 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai opprykk til professor i fysikk og teknologi fra 15. mars Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Dhayalan Valauthapillai opprykk til professor i fysikk og teknologi fra 15. mars Sak 32/14 Søknad om opprykk til professor i statsvitenskap ( 14/1169) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Even Nilssen om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Høgskolen i Bodø. Vedlegg 2 4. Liste over publikasjoner etter oppnådd professorkompetanse (2008) Vedlegg 3 Førsteamanuensis Even Nilssen tildeles opprykk til professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 1. mars 2014.

16 Førsteamanuensis Even Nilssen tildeles opprykk til professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 1. mars Sak 33/14 Søknad om opprykk til professor i sykepleievitenskap (14/1692) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Jorunn Drageset om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 4. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Høgskolen i Sogn og Fjordane Vedlegg 3 Innstilling: Førsteamanuensis Jorunn Drageset tildeles opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 7. april Førsteamanuensis Jorunn Drageset tildeles opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Høgskolen i Bergen fra 7. april Sak 34/14 Opprettelse av stilling som professor innen elkraftteknikk ved avdeling for ingeniør- og økonomifag (14/1121) 1. Universitets og høyskolelovens 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling (vedlegg 1) 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen elkraftteknikk knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag.

17 6. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen elkraftteknikk knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Sak 35/14 Tilsetjing i 3 stillingar som professor II i helsefag/sjukepleie ved høgskolen i bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sjukepleie. (14/1635) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 5. Cv og publikasjonslister for professor Jan Mårtensen, professor Anders Brostrøm og professor Inger Hallstrøm (vedlegg 2) Jan Mårtenson, Anders Brostrøm og Inger Hallstrøm får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Jan Mårtenson, Anders Brostrøm og Inger Hallstrøm får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefag/sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling

18 for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal Høgskolediretør

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012. Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67)

STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012. Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) STYRESAKER 07.11.2012 MØTE 6/2012 Sak 84/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 85/12 Møtebok frå møte 5/2012 Sak 86/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (ref: 12/67) Sak 87/12 Endring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Styrerommet Tid: 16.09.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Blåsternes, Terje Gaupås,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 69/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/955 OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer