MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK HØGSKOLESTYRET"

Transkript

1 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/ februar 2007

2 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn Bergvill Elena Shelegyna Torkild Sivertsen Fra administrasjonen: Direktør Sverre Mogstad Studiesjef Kjetil Kvalsvik Personal- og økonomisjef Anette Søraas Forfall: Bjørn Steinsvik Observatører: Hanne Giæver Eirin Fjeld Melund Frode Strøm Disse var til stede på deler av møtet.

3 SAKSLISTE SAK 01/07 SAK 02/07 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste Restanseliste SAK 03/07 Foreløpig årsregnskap 2006 SAK 04/07 SAK 05/07 Rapport og planer ( ) (Kommer senere) Budsjettmodell for HiN SAK 06/07 FoU-gruppene: rapportering for 2006 Tildeling 2007 SAK 07/07 Etablering av FoU-gruppe innenfor energiteknologi SAK 08/07 Terminplan 2007/2008 SAK 09/07 SAK 10/07 SAK 11/07 SAK 12/07 SAK 13/07 SAK 14/07 SAK 15/07 SAK 16/07 SAK 17/07 SAK 18/07 SAK 19/07 SAK 20/07 SAK 21/07 SAK 22/07 Tilsetting i åremålsstilling som høgskoledirektør (saksframlegget u.off 6.4 ) Eksterne styrerepresentanter Deltakelse i etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon Videreføring av kvalitetsutvalget Studiepoeng for verv Revisjon av valgreglement og oppnevning av valgstyre Skikkethetsnemnd Sakkyndig utvalg til stillinger i romteknologi Sakkyndig utvalg til professorat kaldt klima Tilsetting av professor II kaldt klima (saksframlegget u.off 6.4 ) Retilsetting i professorat industriell teknologi Tilsetting av professor II integrert bygningsteknologi (saksframlegget u.off 6.4 ) Framtidig organisasjonsmodell for HiN Nordlysalliansen en avtale om samarbeid i nord

4 SAK 23/07 SAK 24/07 Orienteringssaker 23.1 Status rekrutteringsprosess ansatt rektor 23.2 Orientering om rektor Egil Eides (Høgskolen Stord/Haugesund) foredrag om fleksibel ingeniørutdanning mm på personalseminaret Senter for etter- og videreutdanning 23.4 Tildelingsbrev Situasjonen på IHSV 23.5 Referater fra IDF-møter 23.6 Årlig rapport fra høgskolens klagenemnd 23.7 Om tilsettingsprosess instituttleder IDER Eventuelt Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet SAK 01/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE Referatet ble godkjent. Jørn Bergvill og Ola Slagstad kom med følgende protokolltilførsel: Tidspunkt for en eventuell utlysning og endring i innhold i stillingen som høgskoledirektør ble drøftet. Styret var delt i sitt syn på om styrevedtaket fra tidligere i høst var gjeldende. Minst tre av styremedlemmene var i meget sterk tvil om det skulle tilsettes ny direktør i denne omgang, vente til nytilsatt rektor var på plass, eller om det skulle tilsettes en direktør i det hele tatt. På grunn av at denne saken kom opp som en eventueltsak var det enighet om at saken i denne omgang ikke egnet seg for en generell avstemming i styret. De tre forannevnte styremedlemmer fant da å gi direktøren en sterk henstilling om på nytt å se på om denne tilsettingen kunne utsettes som beskrevet eller ikke tilsettes i det hele tatt. Innkalling og saksliste ble godkjent. En eventuelt-sak ble meldt inn. SAK 02/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 03/07 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Foreløpig årsregnskap og foreslått disponering av underskuddet godkjennes. 2. Ledelseskommentarene godkjennes med de endringer som framkom under møtet. 3. Bruk av kr av avsetningen til uforutsette investeringer godkjennes. 4. Styret ser ikke behovet for å trykke en egen årsberetning fra og med Administrasjonen legger fram sak til neste styremøte om underskuddene for IBDK og IDER, hvordan nivået på avsatte midler er og hvordan de avsatte midlene skal bygges ned.

5 SAK 04/07 RAPPORT OG PLANER ( ) Styret vedtar utarbeidet forslag til rapport og planer ( ) for Høgskolen i Narvik. SAK 05/07 BUDSJETTMODELL FOR HIN Saken utsettes til neste styremøte. SAK 06/07 FOU-GRUPPENE: RAPPORTERING FOR 2006 TILDELING FoU- og kvalifiseringsgruppene videreføres i Gruppene må øke omfang og innsats når det gjelder søknadskriving. 3. De tildelte interne budsjettmidler må i større grad benyttes til å skaffe seg flere eksterne midler, både gjennom samarbeid med næringslivet og andre akademiske institusjoner. SAK 07/07 ETABLERING AV FOU-GRUPPE INNENFOR ENERGITEKNOLOGI 1. Det etableres en ny forskningsgruppe innenfor Energiteknologi. 2. Forskningsgruppen utarbeider en detaljert plan med resultatmål, budsjett og framdriftsplan. 3. Rektor får ansvaret for godkjenning av plandokumentet samt tildeling av FoUmidler til gruppen. SAK 08/07 TERMINPLAN 2007/2008 Høgskolestyret fastsetter følgende rammer for terminplanen, studieåret 2007/2008: 1. Høstsemester Vårsemester Sommerperioden Høstsemester Studieadministrasjonen fastsetter, etter forslag fra instituttene, detaljert termin- og eksamensplan for studieåret 2007/2008 i god tid før studiestart høsten 2007.

6 SAK 09/07 TILSETTING I ÅREMÅLSSTILLING SOM HØGSKOLEDIREKTØR Ved Høgskolen i Narvik tilsettes som høgskoledirektør (kode 1062) for en åremålsperiode på 6 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år: 1. Kjetil Kvalsvik 2. Knut Leikvam SAK 10/07 EKSTERNE STYREREPRESENTANTER 1. Arbeidsgruppas forslag godkjennes og administrasjonen sørger for at det oversendes til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. mars SAK 11/07 DELTAKELSE I ETATSSTYRINGSMØTE SAMMENSETNING AV DELEGASJON HiNs delegasjon til etatstyringsmøtet med Kunnskapdepartementet 8. mai i år, skal bestå av: 1) Rektor 2) 1 ekstern styrerepresentant 3) Direktør 4) Studiesjef 5) Personal- og økonomisjef 6) 1 studentrepresentant fra styret 7) 1 tillitsvalgt SAK 12/07 VIDEREFØRING AV KVALITETSUTVALGET 1. Høgskolen i Narvik oppretter et permanent studiekvalitetsutvalg. 2. Medlemmer: en representant fra hvert av instituttene IBDK, IAV, IHSV og IDER, studiesjefen, to studentrepresentanter. Studieadministrasjonen stiller sekretær for utvalget. 3. Funksjonstid er to år for ansatte og ett år for studenter fra februar Instituttleder velger representanter fra respektive institutt og SPiN velger sine representanter. 4. Studiekvalitetsutvalget er et rådgivende organ for rektor, som skal bidra til å sikre og utvikle studiekvaliteten i alle ledd ved Høgskolen i Narvik. 5. Studiekvalitetsutvalget skal avgi den årlige rapporten om studiekvalitet til styret.

7 SAK 13/07 STUDIEPOENG FOR VERV 1. Opptak til det etablerte 5 studiepoengs valgemne/valgfag med navnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon utvides til å gjelde alle studenter som har verv tilknyttet HiN. 3. Studiesjef sammen med en faglig ansatt innenfor fagområdet og leder av SPiN står ansvarlig for opptak og gjennomføring av faget. IAV har det faglige ansvaret. SAK 14/07 REVISJON AV VALGREGLEMENT OG OPPNEVNING AV VALGSTYRE 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9) fastsetter styret nytt valgreglement for Høgskolen i Narvik, jf. framlagt forslag og de merknader som kom fram i møtet. 2. Direktør har ansvaret for at det i henhold til reglementets bestemmelser opprettes et eget valgstyre. SAK 15/07 SKIKKETHETSNEMND Advokat Jon Arne Østvik oppnevnes som medlem av høgskolens skikkethetsnemnd. Østvik oppnevnes for en periode på inntil tre år, slik at funksjonsperioden utløper samtidig med utløpet av de øvrige representantenes treårsperiode. SAK 16/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL STILLINGER I ROMTEKNOLOGI Det settes ned følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til stillingene i romteknologi: 1. Professor Gunnar Stette, NTNU, Rønningsvei 31, 7045 Trondheim 2. Professor Atle Hjertenæs, Sicom, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 3. Professor Åshild Fredriksen, Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø Gunnar Stette er leder for gruppen.

8 SAK 17/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT KALDT KLIMA Det settes ned følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til professorat i kaldt klima: 1. Professor Arne Erik Holdø 2. Professor F S Bhinder 3. Professor Paul Ivey 4. Professor Sarah Wakes Professor Arne Erik Holdø leder utvalget. SAK 18/07 TILSETTING AV PROFESSOR II KALDT KLIMA Administrasjonen gis adgang til å tilsette Arne Erik Holdø i stillingen som professor II innen Kaldt Klima Teknologi ved kallelse. SAK 19/07 RETILSETTING I PROFESSORAT INDUSTRIELL TEKNOLOGI Administrasjonen gis adgang til å lyse ut stillingen som professor innen Industriell Teknologi. SAK 20/07 TILSETTING AV PROFESSOR II INTEGRERT BYGNINGSTEKNOLOGI Administrasjonen gis adgang til å tilsette Finn Drangsholt i stillingen som professor II innen fagområdet Integrert bygningsteknologi ved kallelse. SAK 21/07 FRAMTIDIG ORGANISASJONSMODELL FOR HIN Styret ber administrasjonen planlegge en prosess for å fremme forslag til alternative organisasjonsmodeller som kan frigjøre ressurser og sette oss bedre i stand til å nå målene i Strategisk Plan Forslagene bør sees i sammenheng med ny budsjettmodell.

9 SAK 22/07 NORDLYSALLIANSEN EN AVTALE OM SAMARBEID I NORD Høgskolestyret ser svært positivt på at RhU arbeider for tettere samarbeid og samhandling mellom institusjonene i Nord-Norge. Styret ber om at rektor undertegner avtalen på vegne av HiN og at administrasjonen følger opp avtalens intensjoner. SAK 23/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene ble tatt til orientering. SAK 24/07 EVENTUELT 24.1 Felles første år romteknologi Saken ble fremmet av Jørn Bergvill som henstilte styret om å videresende saken til studieadministrasjonen. Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet Møtets varighet: 28. februar 2007 kl kl Neste styremøte: 24. april 2007, kl Narvik, 2. mars 2007 Anette Søraas fung. direktør

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer