STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene"

Transkript

1 Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Jørn Bergvill Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Eva Opshaug Teigen Kopi til orientering: Varamedlemmer til høgskolestyret Leder for seksjonene og instituttene Studentparlamentet HiNs filial, Alta SSIN v/lars Skjønnås Fylkesmannen i Nordland Nordland fylkeskommune Kjetil Kvalsvik, direktør - sekretær Torsdag 28. juni 2007 planlegges det et felles møte mellom sittende og påtroppende styre. 1 of 48

2 SAKSLISTE dag 1 SAK 45/07 SAK 46/07 SAK 47/07 SAK 48/08 SAK 49/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 51/07 SAK 52/07 SAK 53/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG (saksframlegget u.off 6.4 ) BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL (saksframlegget u.off 6.4 ) SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 SAK 55/07 SAK 56/07 SAK 57/07 SAK 58/07 SAK 59/07 SAK 60/07 TILSETTING AV STUDIESJEF (saksframlegget u.off 6.4 ) SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) INNSTILLING AV REKTOR (saksframlegget u.off 6.4 ) KONSTITUERING AV REKTOR ORIENTERINGSSAKER 59.1 Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Eventuelt SAKSLISTE dag 2 SAK 62/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet 2 of 48

3 SAK 45/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 2/ april of 48

4 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Roald Halvorsen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Fra administrasjonen: Direktør Kjetil Kvalsvik Personal- og økonomisjef Anette Søraas Observatører: Eirin Fjeld Melund Frode Strøm Hanne Giæver De tre overnevnte var kun tilstede på deler av møtet. Forfall: Eva Opshaug Teigen Gunnhill Andreassen Jørn Bergvill 4 of 48

5 SAKSLISTE SAK 25/07 SAK 26/07 SAK 27/07 SAK 28/07 SAK 29/07 SAK 30/07 SAK 31/07 SAK 32/07 SAK 33/07 SAK 34/07 SAK 35/07 SAK 36/07 SAK 37/07 SAK 38/07 SAK 39/07 SAK 40/07 SAK 41/07 SAK 42/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE NY BUDSJETTMODELL NIVÅ FOR AVSETNINGER OMFORDELING AV OVERSKUDD TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK (IAV) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV) RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI (IBDK) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II (IBDK) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS (IHSV) (saksframlegget u.off 6.4 ) UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HIN NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING KVALIFISERINGSGRUPPE IHSV TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI (saksframlegget u.off 6.4 ) ORIENTERINGSSAKER 42.1 Referat fra IDF-møte Prosessutdanningen 42.3 Teknologisatsningen i Nord-Norge 42.4 Status NORUT-prosessen 42.5 Etatsstyringsmøtet Orientering fra møter i UHR og med Stjernø-utvalget 42.7 Foreløpige søkertall 5 of 48

6 SAK 43/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet SAK 25/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE Referat, innkalling og saksliste ble godkjent. SAK 26/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 27/07 NY BUDSJETTMODELL Enstemmig vedtak: 1. Styret slutter seg til ny budsjettmodell for HiN, jf. budsjettutvalgets innstilling. 2. Faktorene som legges til grunn i beregningen av kapasitetskostnadene fastsettes av direktør (rektor etter ) etter normale prinsipper for medvirkning. 3. Revidert budsjett legges fram for styret i juni. 4. Administrasjonen bes integrere alle styringsprosesser inn som del av arbeidet med planbudsjettet. 5. Styret er opptatt av at budsjettmodellen tilpasses og videreutvikles fortløpende. SAK 28/07 NIVÅ FOR AVSETNINGER Enstemmig vedtak: 1. Høgskolen i Narvik fastsetter som mål at ikke mer enn 10 % av rammen bevilget av KD skal avsettes fra ett budsjettår til et annet. 2. Ved årsoppgjøret trekkes 50 % av overskudd for alle budsjettposter inn som udisponerte midler. 3. Fordeling av udisponerte midler gjøres i budsjettrevisjon etter 1. tertial etter statutter fastsatt av rektor. SAK 29/07 OMFORDELING AV OVERSKUDD Enstemmig vedtak: 1) HiN omfordeler overskudd for 2006, jf. forslaget i saksframlegget. 2) Økt ramme i budsjettet kan ikke benyttes til aktiviteter som gir følgekostnader ut over evt. inntekter som disponeringen genererer. 6 of 48

7 SAK 30/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK Enstemmig vedtak: Professor Barbro Grevholm tilsettes som professor II innen matematikkdidaktikk fra og med til og med med mulighet til ytterligere forlengelse i to år. SAK 31/07 TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV) Enstemmig vedtak: Med henvisning til én utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i sykepleiefag eller medisinske og naturvitenskapelige fag ved IHSV, gis tilsettingsutvalget adgang til å tilsette i to stillinger: o Førsteamanuensis i medisinske og naturvitenskapelige fag o Høgskolelektor i sykepleiefag SAK 32/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Enstemmig vedtak: Professor Anders Segerstedt, Luleå Tekniske Universitet, retilsettes i stillingen som professor II ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi i perioden f.o.m t.o.m SAK 33/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II Enstemmig vedtak: Dr. ing. Ola Jonassen ved Reinertsen AS, Trondheim tilsettes ved kallelse som professor II ved IBDK. Jonassen vil inngå i forskningsgruppen som arbeider med energiteknologi og kaldt klima. SAK 34/07 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED IHSV Enstemmig vedtak: Høgskolen i Narvik tilsetter Greta Skau i 50 % stilling som førsteamanuensis fra ved kallelse. Dersom begge parter skulle ønske det gis det mulighet for å utvide stillingen til 100 %. 7 of 48

8 SAK 35/07 UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF Enstemmig vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten og ber om at stillinga utlyses umiddelbart. Administrasjonen bes utarbeide stillingsbeskrivelse basert på godkjent utlysningstekst før kunngjøring. SAK 36/07 FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER Enstemmig vedtak: Styret vedtar tildeling av fagområder for to stipendiatstillinger. De ledige stipendiatstillingene tildeles: En stilling innen fagområdet robotteknologi med fokus på superfleksible produksjonssystemer. En stilling innen fagområdet geometriske beskrivelser og simuleringer. SAK 37/07 OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR Enstemmig vedtak: Innstillingsutvalgets leder orienterte styret om status, prosess og fremdrift. SAK 38/07 ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HIN Enstemmig vedtak: Den foreslåtte revisjon av økonomiinstruksen for Høgskolen i Narvik vedtas. SAK 39/07 NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING Enstemmig vedtak: 1. HiN oppretter et nytt studietilbud Bachelor i Multimediaprogrammering med opptak høsten Studiet baserer seg hovedsakelig på gjenbruk av emner knyttet til ingeniørutdanningen i datateknikk. 3. Opptakskravet settes jf. nasjonal opptaksforskrift til generell studiekompetanse og realfagsfordypning tilsvarende 2MX. 8 of 48

9 SAK 40/07 ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE VED IHSV Enstemmig vedtak: Det etableres en kvalifiseringsgruppe på IHSV i henhold til søkte program. Kvalifiseringsgruppen utarbeider en detaljert plan med resultatmål, budsjett og framdriftsplan. Rektor får ansvaret for godkjenning av plandokumentet samt tildeling av midler til gruppen. Styret oppfordrer til etablering av flere kvalifiseringsgrupper med tydelig fokus. SAK 41/07 TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI Enstemmig vedtak: Per Johan Nicklasson tilsettes i professorat i romteknologi. Hvis Nicklasson ikke tar stillingen tilbys den Finn Ankersen. SAK 42/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene tas til orientering. SAK 43/07 EVENTUELT Ingen saker. Evaluering av styremøtet runde rundt bordet Møtets varighet: 24. april 2007, kl Neste styremøte: 6. juni 2007, alternativt felles møte mellom sittende og påtroppende styre juni 2007 Narvik, 25. april 2007 Kjetil Kvalsvik direktør 9 of 48

10 SAK 46/07 RESTANSELISTE Saknr Saksbeskrivelse Effektuert/ ansvarlig Kommentar 65/ /05 +78/03 -Organisering av ekstern virksomhet -Navneskifte for seksjon for ekstern virksomhet -Forretningsplan for miljølaboratorium (Henger sammen med pågående prosess med Norut) rektor/kkv Under arbeid 52/05 Rapport om masterutdanning Ligger inne som tiltak i rektor Under arbeid økonomiplanen /06 Prosjekt økt læringsutbytte rektor Under arbeid 27/06 Sakkyndig utvalg til professorat i elkraft efm Under arbeid 50/06 Rekruttering av ansatt rektor og prorektor styret/aso Under arbeid 10 of 48

11 SAK 47/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING Forslag til vedtak: Professor Ralph Høibakk retilsettes i professor II stilling ved IAV for perioden til Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik Direktør Unntatt off, jf. offl of 48

12 SAK 48/07 TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) Forslag til vedtak: Instituttet gis anledning til å søke etter laborant til miljølaboratoriet i en 50 % stilling. Stillingen vil kunne kombineres med en 50 % vikarstilling ved bygg og anleggslaboratoriet. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Bakgrunn for styresaken Instituttet har siden omorganiseringen til institutt hatt ansvaret for miljø-laboratoriet. Laboratoriet har i hele denne perioden vært nærmest ubemannet. Laboratoriet har tidligere hatt fast bemanning, men i de siste 4-5 årene har laborant vært langtidssykemeldt og har nå bare en 20 % stilling. I tillegg har stillingsplasseringen i denne perioden blitt flyttet fra IBDK til IAV. Laboratoriet benyttes i dag til undervisning ved forkurset, ved førsteårsstudenter og ved kurser innenfor sykepleierutdanningen og ved emner ved byggingeniørutdanningen. Laboratorieøvingene har i hele denne perioden medført ekstra belastning på undervisning og gjennomføringen har også blitt lidt under denne situasjonen. Årsaken til at dette ikke har blitt tatt tak i tidligere er flere. Instituttet har i starten arbeidet med å etablere et selvstendig selskap, NAMLAB AS, rundt miljølaboratoriet. Deretter har samarbeidsplanene med Norut Teknologi AS påvirket framdriften, og den økonomiske situasjonen for IBDK har heller ikke gitt rom for økt bemanning. Situasjonen ved miljø-labben er den samme, men vi forventer at det vil være mulig å i større grad selge laboratoriet i kombinasjon med undervisning i tiden framover. Nye miljøkrav framsettes som kommuner og bedrifter må forholde seg til. Dette nødvendiggjør kompetansebehov i form av etter og videreutdanninger innenfor området. Samarbeidet med NORUT og nye sammenhenger i undervisningen gjør det nå mer interessant i å satse instituttets midler til bemanning av laboratoriet. 50 % stilling Instituttet ønsker i første omgang å lyse ledig ei 50 % stilling som laborant/prosjektmedarbeider/foreleser innenfor miljøteknikk. I tillegg har instituttet behov for et vikariat på laboratoriet for bygg & anlegg som kan kombineres til en 100 % stilling. Innenfor bygg og anleggslabben er det i første omgang lab-øvinger innenfor VA-teknikk, men også materiallære. I disse fagemner kreves det mye kjemikunnskap og laboratorietjenester. 12 of 48

13 Til sist vil også et samarbeid med NORUT Teknologi AS kunne bidra til en økt prosjektportefølje for laboranten. 50 % stilling som lyses ut vil medføre økte lønnsmidler, men kombineres stillingen med vikariatet på 50 % så er denne delen allerede dekket inn i ordinært budsjettet. Institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi Svein Ove Hareide Instituttleder 13 of 48

14 SAK 49/07 TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI Forslag til vedtak: Per Arne Sundsbø tilsettes som professor innen teknologi i kaldt klima/bygningsteknologi ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

15 SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV Forslag til vedtak: 1) Astrid Bergland tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. 2) Britt Unni Wilhelmsen tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

16 16 of 48

17 SAK 51/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG Forslag til vedtak: 1) Lars Norum engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. 2) Terje Gjengedal engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. Stillingen finansieres av Statkraft. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

18 SAK 52/07 BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL Forslag til vedtak: Tim Lommasson engasjeres i ett år i 20 % stilling som førsteamanuensis ved institutt for data, elektro- og romteknologi. I denne perioden skal det gjennomføres sakkyndig vurdering som eventuelt vil gi grunnlag for videre engasjement. Stillingen finansieres av REC Scancell, Narvik. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik Direktør Unntatt off, jf. offl of 48

19 SAK 53/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Forslag til vedtak: Det opprettes følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til professorat i Industriell teknologi: Professor Wolfgang H. Koch, NTNU (han er også professor II ved HiN) Professor Torsten J. A. Kjellberg, KTH, Sverige Professor Gunnar Bolmsjö, Universitetet i Lund, Sverige Professor Wolfgang H. Koch er (forespurt om å være) leder for utvalget. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Det har dessverre ikke lyktes å få et kvinnelig medlem med relevant fagbakgrunn til kommisjonen. Wolfgang H. Koch er professor i dataintegrert produksjonsteknologi ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU, Trondheim. Han er også professor II ved HiN, og har tidligere vært ansatt i fulltids professorstilling ved HiN. Han har p.t. forskningsopphold i Tyskland (ut juli måned d.å.). Informasjon om forskningsaktiviteter, publikasjoner etc. finnes på: &pid=7f39f8317fbdb1988ef4c628eba Adresse i Norge: Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU Valgrinda, 7491 Trondheim. Adresse i Tyskland:?? E-post: Telefon jobb NTNU: Telefon jobb Tyskland: Mobil: Torsten J. A. Kjellberg er professor i industriell produksjon ved KTH, Stockholm, Sverige. Nærmere informasjon finnes på: Adresse: Industriell produktion, KTH, Brinellvägen 68, Stockholm, Sverige E-post: Telefon jobb: +46(0) Gunnar Bolmsjö er professor i robotteknikk og leder for MSc programmet i Industriell Design ved universitetet i Lund, Sverige. Hans CV finnes på: 19 of 48

20 Adresse: Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper, Box 118, SE Lund, Sverige. E-post: Telefon jobb: Mobil: of 48

21 SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR 1. TERTIAL 2007 Forslag til vedtak: Regnskapsrapporteringen per 1. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Oppsummering: Utgiftssiden totalt sett for HiN ligger noe under et lineært budsjett med 28,8 % forbruk av årsbudsjettet mot lineært 33,3 %. Innenfor dette, er det en del forskjeller mellom enhetene. Inntektssiden fra ekstern aktivitet ligger på 28,8 % av de fordelte inntektene. HiN har i 2007 et ufordelt inntektsbudsjett på 5,3 mill kr som ikke er fordelt. Tas det hensyn til det er kun 13,5 % av årsbudsjettet oppnådd. Både inntekts- og utgiftssiden må følges nøye med jevnlige rapporteringer (månedlig). Det er innført månedlig rapportering av timer på eksterne prosjekt for løpende å kunne følge opp inntektssiden spesielt på instituttene. Dessverre viser dette seg vanskelig å få gjennomført. Avsetningene er redusert med nesten 1,4 mill.kr per 1. tertial, mot budsjett 0,5 mill kr. Vedlegg Resultat, balanse, kontantstrøm og noter (etter ny mal fra KD fra 2007) Resultatbudsjett (innført av KD fra og med 2007) Intern økonomistatus Resultat, balanse, kontantstrøm og noter: Rapporteringsmalen fra KD er en del endret fra og med Endringene skyldes at en del institusjoner er i gang med aktivering av anleggsmidler fra Vi vil sannsynligvis få det kravet fra Vi må imidlertid tilpasse vårt regnskap til den nye malen på de områder vi omfattes av allerede fra Resultat, balanse, kontantstrøm og noter er det eksterne regnskapet som er sendt Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen per Eksterne prosjekt er ikke gjort opp, derfor har høgskolen null i resultat. Avsatte midler til bevilgningsfinansiert virksomhet (inkl NFR) er redusert med 1,4 mill. kr fra of 48

22 Det er foretatt periodiseringer etter vesentlighetsprinsippet, og så langt som det har vært mulig å få oversikt. Inntektsføring av oppdragsvirksomheten er lik kostnadspådraget for samme periode, dette prinsippet er valgt fordi høgskolen ikke har verktøy som gjør det mulig å vurdere status på det enkelte prosjekt løpende ved gjennomføring av prosjektet. På oppdragsvirksomhet har høgskolen budsjettert med 10,5 mill. kr. Per 1. tertial er 1,4 mill.kr inntektsført. Det vil si 13,3 av årsbudsjettet. Lineært budsjett er 33,3 %. Her er usikkerheten stor om årsbudsjettet er mulig å nå, da en stor andel av prosjektene ikke er inngått. Av andre inntekter som var budsjettert med 1,7 mill. kr er det inntektsført 0,9 mill.kr som er 53 % av årsbudsjettet. Vi har periodisert kjente inntekter. Resultatbudsjett KD har fra og med 2007 krevd periodisert totalbudsjett. For 1. tertial skulle det utarbeides så langt det var mulig, men fra og med 2. tertial skal det være fullstendig. Vi har periodisert etter KD foreslåtte periodiseringsnøkkel. Budsjettet viser da en underskudd på nesten 0,5 mill kr som dekkes av avsetningene fra Utover dette vises det til forklaringer i forhold til intern økonomistatus. Intern økonomistatus: Periodiseringer er brutt ned på enhetsnivå, etter vesentlighetsprinsippet og det vi har klart å identifisere. Forklaringer til den enkelte kolonne: Ramme 2007 KD: Eksterne inntekter per : Sum disponible midler: Forbruk per : Forbruk i % per : Lineært budsjett: Budsjetterte eksterne Inntekter 07: Består av fordelt ramme fra KD for hele 2007 tillagt det underforbruk fra 2006 som enheten har fått beholde. Overforbrukene er nullet ut for de enhetene som hadde det. Regnskapsførte inntekter per 30.4 som består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt også NFR (Prosjektinntekter) og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner) Sum av de to ovennevnte kolonnene Regnskapsførte utgifter til lønn og drift per , periodisert etter vesentlighetsprinsippet. Forbruket i prosent av midler fra KD og regnskapsførte inntekter per Lineær fordeling av budsjettet Eksternt inntektsbudsjett for enhetene for Det består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt inklusiv NFR, og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner, kursinntekter med mer). Budsjetterte inntekter som ikke er fordelt er ikke tatt med. Det utgjør 5,3 mill. kr for of 48

23 Inntekter per : Inntekter i %: Regnskapsførte inntekter per 30.4 som består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt også NFR, og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner). Samme beløp somsum av kolonne to og tre. Regnskapsførte inntekter i prosent av budsjetterte fordelte inntekter for Kommentarer til den enkelte enhet: Filial Alta: Ligger ca 2 % over lineært budsjett. Ledelse: Ingen spesielle kommentarer. Lavt forbruk skyldes i det vesentlige udisponerte midler som står til høgskolestyrets disposisjon. Fellesadministrasjon: Økonomi- og personaladministrasjonens høye forbruk skyldes mye overtid knyttet til årsoppgjøret, og at Uninett-avgiften ikke er blitt periodisert. Studieadministrasjonen ingen spesielle kommentarer. Inntektene er dekning av infrastruktur fra eksterne prosjekt. Seksjon for Teknisk drift: Ingen spesielle kommentarer, følger lineært budsjett. Felles driftsutgifter: Felles økonomi- og personalutgifter store utgifter til stillingsannonsering i 1. tertial. Felles kontorutgifter ingen spesielle kommentarer Eksamensutgifter lavt forbruk siden semesterets eksamensutgifter ikke kommer før i 2. tertial. Studentvelferd størstedelen av støtten til studentvelferd er ikke utbetalt ennå Markedsføring størstedelen av markedsføringen foregår i første tertial Lisenser/programvare ingen spesielle kommentarer Realbudsjetterte driftsutgifter: Husleie ingen spesielle kommentarer. Fyringsutgifter og telefon lave utgifter, her kan det være periodiseringsavvik som vi ikke har fått tak i. Seksjon for IT-tjenester: Høyt forbruk skyldes tjenesteavgift til Uninett som er utgiftsført for hele året, periodisering er desverre ikke blitt foretatt. Seksjon for bibliotek og informasjonstjenester: Ingen spesielle kommentarer Instituttene: IHSV 23 of 48

24 Lavt forbruk skyldes først og fremst at det i budsjettet ligger en stipendiatstilling som ikke er besatt ennå, og ikke gjennomførte tilsettinger på rusutdanningen. Det er også budsjettert med en del tilsettinger fra høstsemesteret. Reiseutgifter for 1. tertial er også lav i forhold til budsjett. IAV En del tilsettinger kommer fra høstsemesteret. Utover det ingen spesielle kommentarer. IDER Forbruket ligger 1,7 % over lineært budsjett, i forhold til i 2006 da det lå 10 % over lineært budsjett. Grunnen er at underskuddet per 2006 er nullet ut. IBDK Forbruket ligger 6 % over lineært budsjett, i forhold til i 2006 da det lå 14 % over lineært budsjett. Grunnen er at underskuddet per 2006 er nullet ut. Spesielle prosjekter: Når det gjelder spesielle prosjekter så ligger alle unntatt kvalitetsreformen godt under lineært budsjett. Dette er ikke nødvendigvis positivt fordi det kan bety at aktivitetene ikke har den fokus de burde ha, og derved ikke blir gjennomført som planlagt. Når det gjelder doktorgradsstipend så sliter vi fortsatt med at tilsettingene tar tid, av forskjellige grunner, men også at det er avsatt midler som ikke er disponert ennå. Store investeringer: Det lave forbruket skyldes at årets investeringer ikke var fordelt per 1. tertial. Totalt: Totalt ligger høgskolen, seksjon for Ekstern virksomhet unntatt, 4,4 % under et lineært budsjett. Som total er dette en god situasjon. Høstsemesteret ligger erfaringsmessig noe høyere enn vårsemesteret. Det er også en del tilsettinger som får effekt fra og med høstsemesteret. Inntektssiden blir en stor utfordring siden 5,3 mill. kr er ufordelte prosjekt som ikke er oppnådd ennå. 24 of 48

25 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4,5 Nedskrivninger 4,5 Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 4 Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter 7 Ekstraordinære kostnader 7 Sum ekstraordinære inntekter og kostnader Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 8 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 10 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 10 Overføringer til statskassen 10 Sum innkrevningsvirksomhet Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 11 Utbetalinger av tilskudd til andre 11 Sum tilskuddsforvaltning Periodens resultat Disponeringer of 48

26 Balanse pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 Maskiner og transportmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 Anlegg under utførelse 5 Beredskapsanskaffelser 5 Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 13 Investeringer i tilknyttet selskap 13 Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 14 Forskuddsbetalinger til leverandører 14 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler of 48

27 Balanse pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Forpliktelser knyttet til anleggsmidler 4, 5 Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 8 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) Sum Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld of 48

28 Kontantstømoppstilling etter den indirekte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i forpliktelser knyttet til anleggsmidler endring i varelager endring i kundefordringer endring i leverandørgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter innbetalinger av kapital til investeringer innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt of 48

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 2/2007 24. april 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Roald Halvorsen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 De som er her møter på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer