STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene"

Transkript

1 Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Jørn Bergvill Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Eva Opshaug Teigen Kopi til orientering: Varamedlemmer til høgskolestyret Leder for seksjonene og instituttene Studentparlamentet HiNs filial, Alta SSIN v/lars Skjønnås Fylkesmannen i Nordland Nordland fylkeskommune Kjetil Kvalsvik, direktør - sekretær Torsdag 28. juni 2007 planlegges det et felles møte mellom sittende og påtroppende styre. 1 of 48

2 SAKSLISTE dag 1 SAK 45/07 SAK 46/07 SAK 47/07 SAK 48/08 SAK 49/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 51/07 SAK 52/07 SAK 53/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG (saksframlegget u.off 6.4 ) BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL (saksframlegget u.off 6.4 ) SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 SAK 55/07 SAK 56/07 SAK 57/07 SAK 58/07 SAK 59/07 SAK 60/07 TILSETTING AV STUDIESJEF (saksframlegget u.off 6.4 ) SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) INNSTILLING AV REKTOR (saksframlegget u.off 6.4 ) KONSTITUERING AV REKTOR ORIENTERINGSSAKER 59.1 Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Eventuelt SAKSLISTE dag 2 SAK 62/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet 2 of 48

3 SAK 45/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 2/ april of 48

4 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Roald Halvorsen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Fra administrasjonen: Direktør Kjetil Kvalsvik Personal- og økonomisjef Anette Søraas Observatører: Eirin Fjeld Melund Frode Strøm Hanne Giæver De tre overnevnte var kun tilstede på deler av møtet. Forfall: Eva Opshaug Teigen Gunnhill Andreassen Jørn Bergvill 4 of 48

5 SAKSLISTE SAK 25/07 SAK 26/07 SAK 27/07 SAK 28/07 SAK 29/07 SAK 30/07 SAK 31/07 SAK 32/07 SAK 33/07 SAK 34/07 SAK 35/07 SAK 36/07 SAK 37/07 SAK 38/07 SAK 39/07 SAK 40/07 SAK 41/07 SAK 42/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE NY BUDSJETTMODELL NIVÅ FOR AVSETNINGER OMFORDELING AV OVERSKUDD TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK (IAV) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV) RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI (IBDK) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II (IBDK) (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS (IHSV) (saksframlegget u.off 6.4 ) UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HIN NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING KVALIFISERINGSGRUPPE IHSV TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI (saksframlegget u.off 6.4 ) ORIENTERINGSSAKER 42.1 Referat fra IDF-møte Prosessutdanningen 42.3 Teknologisatsningen i Nord-Norge 42.4 Status NORUT-prosessen 42.5 Etatsstyringsmøtet Orientering fra møter i UHR og med Stjernø-utvalget 42.7 Foreløpige søkertall 5 of 48

6 SAK 43/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet SAK 25/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE Referat, innkalling og saksliste ble godkjent. SAK 26/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 27/07 NY BUDSJETTMODELL Enstemmig vedtak: 1. Styret slutter seg til ny budsjettmodell for HiN, jf. budsjettutvalgets innstilling. 2. Faktorene som legges til grunn i beregningen av kapasitetskostnadene fastsettes av direktør (rektor etter ) etter normale prinsipper for medvirkning. 3. Revidert budsjett legges fram for styret i juni. 4. Administrasjonen bes integrere alle styringsprosesser inn som del av arbeidet med planbudsjettet. 5. Styret er opptatt av at budsjettmodellen tilpasses og videreutvikles fortløpende. SAK 28/07 NIVÅ FOR AVSETNINGER Enstemmig vedtak: 1. Høgskolen i Narvik fastsetter som mål at ikke mer enn 10 % av rammen bevilget av KD skal avsettes fra ett budsjettår til et annet. 2. Ved årsoppgjøret trekkes 50 % av overskudd for alle budsjettposter inn som udisponerte midler. 3. Fordeling av udisponerte midler gjøres i budsjettrevisjon etter 1. tertial etter statutter fastsatt av rektor. SAK 29/07 OMFORDELING AV OVERSKUDD Enstemmig vedtak: 1) HiN omfordeler overskudd for 2006, jf. forslaget i saksframlegget. 2) Økt ramme i budsjettet kan ikke benyttes til aktiviteter som gir følgekostnader ut over evt. inntekter som disponeringen genererer. 6 of 48

7 SAK 30/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK Enstemmig vedtak: Professor Barbro Grevholm tilsettes som professor II innen matematikkdidaktikk fra og med til og med med mulighet til ytterligere forlengelse i to år. SAK 31/07 TILSETTING AV HØGSKOLELEKTOR (IHSV) Enstemmig vedtak: Med henvisning til én utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i sykepleiefag eller medisinske og naturvitenskapelige fag ved IHSV, gis tilsettingsutvalget adgang til å tilsette i to stillinger: o Førsteamanuensis i medisinske og naturvitenskapelige fag o Høgskolelektor i sykepleiefag SAK 32/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Enstemmig vedtak: Professor Anders Segerstedt, Luleå Tekniske Universitet, retilsettes i stillingen som professor II ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi i perioden f.o.m t.o.m SAK 33/07 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II Enstemmig vedtak: Dr. ing. Ola Jonassen ved Reinertsen AS, Trondheim tilsettes ved kallelse som professor II ved IBDK. Jonassen vil inngå i forskningsgruppen som arbeider med energiteknologi og kaldt klima. SAK 34/07 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED IHSV Enstemmig vedtak: Høgskolen i Narvik tilsetter Greta Skau i 50 % stilling som førsteamanuensis fra ved kallelse. Dersom begge parter skulle ønske det gis det mulighet for å utvide stillingen til 100 %. 7 of 48

8 SAK 35/07 UTLYSNING AV STILLING SOM STUDIESJEF Enstemmig vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten og ber om at stillinga utlyses umiddelbart. Administrasjonen bes utarbeide stillingsbeskrivelse basert på godkjent utlysningstekst før kunngjøring. SAK 36/07 FAGOMRÅDER FOR STIPENDIATSTILLINGER Enstemmig vedtak: Styret vedtar tildeling av fagområder for to stipendiatstillinger. De ledige stipendiatstillingene tildeles: En stilling innen fagområdet robotteknologi med fokus på superfleksible produksjonssystemer. En stilling innen fagområdet geometriske beskrivelser og simuleringer. SAK 37/07 OM REKRUTTERINGSPROSESS ANSATT REKTOR Enstemmig vedtak: Innstillingsutvalgets leder orienterte styret om status, prosess og fremdrift. SAK 38/07 ENDRING I ØKONOMIINSTRUKS FOR HIN Enstemmig vedtak: Den foreslåtte revisjon av økonomiinstruksen for Høgskolen i Narvik vedtas. SAK 39/07 NYTT STUDIETILBUD INNEN MULTIMEDIAPROGRAMMERING Enstemmig vedtak: 1. HiN oppretter et nytt studietilbud Bachelor i Multimediaprogrammering med opptak høsten Studiet baserer seg hovedsakelig på gjenbruk av emner knyttet til ingeniørutdanningen i datateknikk. 3. Opptakskravet settes jf. nasjonal opptaksforskrift til generell studiekompetanse og realfagsfordypning tilsvarende 2MX. 8 of 48

9 SAK 40/07 ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE VED IHSV Enstemmig vedtak: Det etableres en kvalifiseringsgruppe på IHSV i henhold til søkte program. Kvalifiseringsgruppen utarbeider en detaljert plan med resultatmål, budsjett og framdriftsplan. Rektor får ansvaret for godkjenning av plandokumentet samt tildeling av midler til gruppen. Styret oppfordrer til etablering av flere kvalifiseringsgrupper med tydelig fokus. SAK 41/07 TILSETTING I PROFESSORAT I ROMTEKNOLOGI Enstemmig vedtak: Per Johan Nicklasson tilsettes i professorat i romteknologi. Hvis Nicklasson ikke tar stillingen tilbys den Finn Ankersen. SAK 42/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene tas til orientering. SAK 43/07 EVENTUELT Ingen saker. Evaluering av styremøtet runde rundt bordet Møtets varighet: 24. april 2007, kl Neste styremøte: 6. juni 2007, alternativt felles møte mellom sittende og påtroppende styre juni 2007 Narvik, 25. april 2007 Kjetil Kvalsvik direktør 9 of 48

10 SAK 46/07 RESTANSELISTE Saknr Saksbeskrivelse Effektuert/ ansvarlig Kommentar 65/ /05 +78/03 -Organisering av ekstern virksomhet -Navneskifte for seksjon for ekstern virksomhet -Forretningsplan for miljølaboratorium (Henger sammen med pågående prosess med Norut) rektor/kkv Under arbeid 52/05 Rapport om masterutdanning Ligger inne som tiltak i rektor Under arbeid økonomiplanen /06 Prosjekt økt læringsutbytte rektor Under arbeid 27/06 Sakkyndig utvalg til professorat i elkraft efm Under arbeid 50/06 Rekruttering av ansatt rektor og prorektor styret/aso Under arbeid 10 of 48

11 SAK 47/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING Forslag til vedtak: Professor Ralph Høibakk retilsettes i professor II stilling ved IAV for perioden til Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik Direktør Unntatt off, jf. offl of 48

12 SAK 48/07 TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) Forslag til vedtak: Instituttet gis anledning til å søke etter laborant til miljølaboratoriet i en 50 % stilling. Stillingen vil kunne kombineres med en 50 % vikarstilling ved bygg og anleggslaboratoriet. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Bakgrunn for styresaken Instituttet har siden omorganiseringen til institutt hatt ansvaret for miljø-laboratoriet. Laboratoriet har i hele denne perioden vært nærmest ubemannet. Laboratoriet har tidligere hatt fast bemanning, men i de siste 4-5 årene har laborant vært langtidssykemeldt og har nå bare en 20 % stilling. I tillegg har stillingsplasseringen i denne perioden blitt flyttet fra IBDK til IAV. Laboratoriet benyttes i dag til undervisning ved forkurset, ved førsteårsstudenter og ved kurser innenfor sykepleierutdanningen og ved emner ved byggingeniørutdanningen. Laboratorieøvingene har i hele denne perioden medført ekstra belastning på undervisning og gjennomføringen har også blitt lidt under denne situasjonen. Årsaken til at dette ikke har blitt tatt tak i tidligere er flere. Instituttet har i starten arbeidet med å etablere et selvstendig selskap, NAMLAB AS, rundt miljølaboratoriet. Deretter har samarbeidsplanene med Norut Teknologi AS påvirket framdriften, og den økonomiske situasjonen for IBDK har heller ikke gitt rom for økt bemanning. Situasjonen ved miljø-labben er den samme, men vi forventer at det vil være mulig å i større grad selge laboratoriet i kombinasjon med undervisning i tiden framover. Nye miljøkrav framsettes som kommuner og bedrifter må forholde seg til. Dette nødvendiggjør kompetansebehov i form av etter og videreutdanninger innenfor området. Samarbeidet med NORUT og nye sammenhenger i undervisningen gjør det nå mer interessant i å satse instituttets midler til bemanning av laboratoriet. 50 % stilling Instituttet ønsker i første omgang å lyse ledig ei 50 % stilling som laborant/prosjektmedarbeider/foreleser innenfor miljøteknikk. I tillegg har instituttet behov for et vikariat på laboratoriet for bygg & anlegg som kan kombineres til en 100 % stilling. Innenfor bygg og anleggslabben er det i første omgang lab-øvinger innenfor VA-teknikk, men også materiallære. I disse fagemner kreves det mye kjemikunnskap og laboratorietjenester. 12 of 48

13 Til sist vil også et samarbeid med NORUT Teknologi AS kunne bidra til en økt prosjektportefølje for laboranten. 50 % stilling som lyses ut vil medføre økte lønnsmidler, men kombineres stillingen med vikariatet på 50 % så er denne delen allerede dekket inn i ordinært budsjettet. Institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi Svein Ove Hareide Instituttleder 13 of 48

14 SAK 49/07 TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI Forslag til vedtak: Per Arne Sundsbø tilsettes som professor innen teknologi i kaldt klima/bygningsteknologi ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

15 SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV Forslag til vedtak: 1) Astrid Bergland tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. 2) Britt Unni Wilhelmsen tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

16 16 of 48

17 SAK 51/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG Forslag til vedtak: 1) Lars Norum engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. 2) Terje Gjengedal engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. Stillingen finansieres av Statkraft. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Unntatt off, jf. offl of 48

18 SAK 52/07 BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED REC SCANCELL Forslag til vedtak: Tim Lommasson engasjeres i ett år i 20 % stilling som førsteamanuensis ved institutt for data, elektro- og romteknologi. I denne perioden skal det gjennomføres sakkyndig vurdering som eventuelt vil gi grunnlag for videre engasjement. Stillingen finansieres av REC Scancell, Narvik. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik Direktør Unntatt off, jf. offl of 48

19 SAK 53/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Forslag til vedtak: Det opprettes følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til professorat i Industriell teknologi: Professor Wolfgang H. Koch, NTNU (han er også professor II ved HiN) Professor Torsten J. A. Kjellberg, KTH, Sverige Professor Gunnar Bolmsjö, Universitetet i Lund, Sverige Professor Wolfgang H. Koch er (forespurt om å være) leder for utvalget. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Det har dessverre ikke lyktes å få et kvinnelig medlem med relevant fagbakgrunn til kommisjonen. Wolfgang H. Koch er professor i dataintegrert produksjonsteknologi ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU, Trondheim. Han er også professor II ved HiN, og har tidligere vært ansatt i fulltids professorstilling ved HiN. Han har p.t. forskningsopphold i Tyskland (ut juli måned d.å.). Informasjon om forskningsaktiviteter, publikasjoner etc. finnes på: &pid=7f39f8317fbdb1988ef4c628eba Adresse i Norge: Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU Valgrinda, 7491 Trondheim. Adresse i Tyskland:?? E-post: Telefon jobb NTNU: Telefon jobb Tyskland: Mobil: Torsten J. A. Kjellberg er professor i industriell produksjon ved KTH, Stockholm, Sverige. Nærmere informasjon finnes på: Adresse: Industriell produktion, KTH, Brinellvägen 68, Stockholm, Sverige E-post: Telefon jobb: +46(0) Gunnar Bolmsjö er professor i robotteknikk og leder for MSc programmet i Industriell Design ved universitetet i Lund, Sverige. Hans CV finnes på: 19 of 48

20 Adresse: Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper, Box 118, SE Lund, Sverige. E-post: Telefon jobb: Mobil: of 48

21 SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR 1. TERTIAL 2007 Forslag til vedtak: Regnskapsrapporteringen per 1. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. Narvik, 20. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør Oppsummering: Utgiftssiden totalt sett for HiN ligger noe under et lineært budsjett med 28,8 % forbruk av årsbudsjettet mot lineært 33,3 %. Innenfor dette, er det en del forskjeller mellom enhetene. Inntektssiden fra ekstern aktivitet ligger på 28,8 % av de fordelte inntektene. HiN har i 2007 et ufordelt inntektsbudsjett på 5,3 mill kr som ikke er fordelt. Tas det hensyn til det er kun 13,5 % av årsbudsjettet oppnådd. Både inntekts- og utgiftssiden må følges nøye med jevnlige rapporteringer (månedlig). Det er innført månedlig rapportering av timer på eksterne prosjekt for løpende å kunne følge opp inntektssiden spesielt på instituttene. Dessverre viser dette seg vanskelig å få gjennomført. Avsetningene er redusert med nesten 1,4 mill.kr per 1. tertial, mot budsjett 0,5 mill kr. Vedlegg Resultat, balanse, kontantstrøm og noter (etter ny mal fra KD fra 2007) Resultatbudsjett (innført av KD fra og med 2007) Intern økonomistatus Resultat, balanse, kontantstrøm og noter: Rapporteringsmalen fra KD er en del endret fra og med Endringene skyldes at en del institusjoner er i gang med aktivering av anleggsmidler fra Vi vil sannsynligvis få det kravet fra Vi må imidlertid tilpasse vårt regnskap til den nye malen på de områder vi omfattes av allerede fra Resultat, balanse, kontantstrøm og noter er det eksterne regnskapet som er sendt Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen per Eksterne prosjekt er ikke gjort opp, derfor har høgskolen null i resultat. Avsatte midler til bevilgningsfinansiert virksomhet (inkl NFR) er redusert med 1,4 mill. kr fra of 48

22 Det er foretatt periodiseringer etter vesentlighetsprinsippet, og så langt som det har vært mulig å få oversikt. Inntektsføring av oppdragsvirksomheten er lik kostnadspådraget for samme periode, dette prinsippet er valgt fordi høgskolen ikke har verktøy som gjør det mulig å vurdere status på det enkelte prosjekt løpende ved gjennomføring av prosjektet. På oppdragsvirksomhet har høgskolen budsjettert med 10,5 mill. kr. Per 1. tertial er 1,4 mill.kr inntektsført. Det vil si 13,3 av årsbudsjettet. Lineært budsjett er 33,3 %. Her er usikkerheten stor om årsbudsjettet er mulig å nå, da en stor andel av prosjektene ikke er inngått. Av andre inntekter som var budsjettert med 1,7 mill. kr er det inntektsført 0,9 mill.kr som er 53 % av årsbudsjettet. Vi har periodisert kjente inntekter. Resultatbudsjett KD har fra og med 2007 krevd periodisert totalbudsjett. For 1. tertial skulle det utarbeides så langt det var mulig, men fra og med 2. tertial skal det være fullstendig. Vi har periodisert etter KD foreslåtte periodiseringsnøkkel. Budsjettet viser da en underskudd på nesten 0,5 mill kr som dekkes av avsetningene fra Utover dette vises det til forklaringer i forhold til intern økonomistatus. Intern økonomistatus: Periodiseringer er brutt ned på enhetsnivå, etter vesentlighetsprinsippet og det vi har klart å identifisere. Forklaringer til den enkelte kolonne: Ramme 2007 KD: Eksterne inntekter per : Sum disponible midler: Forbruk per : Forbruk i % per : Lineært budsjett: Budsjetterte eksterne Inntekter 07: Består av fordelt ramme fra KD for hele 2007 tillagt det underforbruk fra 2006 som enheten har fått beholde. Overforbrukene er nullet ut for de enhetene som hadde det. Regnskapsførte inntekter per 30.4 som består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt også NFR (Prosjektinntekter) og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner) Sum av de to ovennevnte kolonnene Regnskapsførte utgifter til lønn og drift per , periodisert etter vesentlighetsprinsippet. Forbruket i prosent av midler fra KD og regnskapsførte inntekter per Lineær fordeling av budsjettet Eksternt inntektsbudsjett for enhetene for Det består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt inklusiv NFR, og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner, kursinntekter med mer). Budsjetterte inntekter som ikke er fordelt er ikke tatt med. Det utgjør 5,3 mill. kr for of 48

23 Inntekter per : Inntekter i %: Regnskapsførte inntekter per 30.4 som består av timeinntekter og overheaddekning fra eksterne prosjekt også NFR, og andre inntekter som er direkte inntektsført på enheten (husleie, salg til studenter, refusjoner). Samme beløp somsum av kolonne to og tre. Regnskapsførte inntekter i prosent av budsjetterte fordelte inntekter for Kommentarer til den enkelte enhet: Filial Alta: Ligger ca 2 % over lineært budsjett. Ledelse: Ingen spesielle kommentarer. Lavt forbruk skyldes i det vesentlige udisponerte midler som står til høgskolestyrets disposisjon. Fellesadministrasjon: Økonomi- og personaladministrasjonens høye forbruk skyldes mye overtid knyttet til årsoppgjøret, og at Uninett-avgiften ikke er blitt periodisert. Studieadministrasjonen ingen spesielle kommentarer. Inntektene er dekning av infrastruktur fra eksterne prosjekt. Seksjon for Teknisk drift: Ingen spesielle kommentarer, følger lineært budsjett. Felles driftsutgifter: Felles økonomi- og personalutgifter store utgifter til stillingsannonsering i 1. tertial. Felles kontorutgifter ingen spesielle kommentarer Eksamensutgifter lavt forbruk siden semesterets eksamensutgifter ikke kommer før i 2. tertial. Studentvelferd størstedelen av støtten til studentvelferd er ikke utbetalt ennå Markedsføring størstedelen av markedsføringen foregår i første tertial Lisenser/programvare ingen spesielle kommentarer Realbudsjetterte driftsutgifter: Husleie ingen spesielle kommentarer. Fyringsutgifter og telefon lave utgifter, her kan det være periodiseringsavvik som vi ikke har fått tak i. Seksjon for IT-tjenester: Høyt forbruk skyldes tjenesteavgift til Uninett som er utgiftsført for hele året, periodisering er desverre ikke blitt foretatt. Seksjon for bibliotek og informasjonstjenester: Ingen spesielle kommentarer Instituttene: IHSV 23 of 48

24 Lavt forbruk skyldes først og fremst at det i budsjettet ligger en stipendiatstilling som ikke er besatt ennå, og ikke gjennomførte tilsettinger på rusutdanningen. Det er også budsjettert med en del tilsettinger fra høstsemesteret. Reiseutgifter for 1. tertial er også lav i forhold til budsjett. IAV En del tilsettinger kommer fra høstsemesteret. Utover det ingen spesielle kommentarer. IDER Forbruket ligger 1,7 % over lineært budsjett, i forhold til i 2006 da det lå 10 % over lineært budsjett. Grunnen er at underskuddet per 2006 er nullet ut. IBDK Forbruket ligger 6 % over lineært budsjett, i forhold til i 2006 da det lå 14 % over lineært budsjett. Grunnen er at underskuddet per 2006 er nullet ut. Spesielle prosjekter: Når det gjelder spesielle prosjekter så ligger alle unntatt kvalitetsreformen godt under lineært budsjett. Dette er ikke nødvendigvis positivt fordi det kan bety at aktivitetene ikke har den fokus de burde ha, og derved ikke blir gjennomført som planlagt. Når det gjelder doktorgradsstipend så sliter vi fortsatt med at tilsettingene tar tid, av forskjellige grunner, men også at det er avsatt midler som ikke er disponert ennå. Store investeringer: Det lave forbruket skyldes at årets investeringer ikke var fordelt per 1. tertial. Totalt: Totalt ligger høgskolen, seksjon for Ekstern virksomhet unntatt, 4,4 % under et lineært budsjett. Som total er dette en god situasjon. Høstsemesteret ligger erfaringsmessig noe høyere enn vårsemesteret. Det er også en del tilsettinger som får effekt fra og med høstsemesteret. Inntektssiden blir en stor utfordring siden 5,3 mill. kr er ufordelte prosjekt som ikke er oppnådd ennå. 24 of 48

25 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4,5 Nedskrivninger 4,5 Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 4 Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter 7 Ekstraordinære kostnader 7 Sum ekstraordinære inntekter og kostnader Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 8 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 10 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 10 Overføringer til statskassen 10 Sum innkrevningsvirksomhet Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 11 Utbetalinger av tilskudd til andre 11 Sum tilskuddsforvaltning Periodens resultat Disponeringer of 48

26 Balanse pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 Maskiner og transportmidler 5 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 Anlegg under utførelse 5 Beredskapsanskaffelser 5 Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 13 Investeringer i tilknyttet selskap 13 Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 14 Forskuddsbetalinger til leverandører 14 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler of 48

27 Balanse pr.: 1. tertial 2007 Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Forpliktelser knyttet til anleggsmidler 4, 5 Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 8 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) Sum Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld of 48

28 Kontantstømoppstilling etter den indirekte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i forpliktelser knyttet til anleggsmidler endring i varelager endring i kundefordringer endring i leverandørgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter innbetalinger av kapital til investeringer innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt of 48

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer