STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant (vara for Merethe Kumle) Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Børre Bang Wenche Falch Trond Eriksen Jon Are Lunde Eirin Fjeld Melund Helge Lagaard Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Prodekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Prodekan, avdeling for helse og samfunn Studiesjef Seniorrådgiver Rådgiver Meldt forfall: Merethe Kumle Referent: Laila B. Steffensen og Bjørnar Storeng

2 Orienteringssaker: 1. Rektor orienterte først om strategi; Oljevirksomhet i nord og behov for mer utdanning av ingeniører. Arktisk Petroleum senter og samarbeidspartnere NOKUT-besøk ved HiN Støtte til Y-vei Finansiering av forkurs Nettbasert utdanning Eksterne professorat Opplæringssenter her med simuleringsmuligheter Opplæring av ansatte; Teambuilding og team management 2. Nettstøttet undervisning Orientering og egen sak kommer på styremøtet 26. februar 3. Signering av hovedarbeidsavtale med Shell Rolf Ole Eriksen kom med avtalen som ble signert. Han fortalte kort om samarbeidet som har vært og ønske om videre samarbeid. 4. Espen Dalmo orienterte om arbeidet som har vært gjort med studentundersøkelsen høsten Styret ber om å få resultater fra slike undersøkelser med jevne mellomrom. Styret er opptatt av at det gis tilbakemelding til studentene om videre oppfølging av evalueringene fra studentundersøkelsen. Undersøkelser bør gjøres også blant personalet. 5. Lena Moe var invitert til styremøtet og redegjorde kort om situasjonen ved SSiN. Situasjonen er så uklar og det er så mye ugjort at det kan synes uforsvarlig med fusjon fra årsskiftet. Hun fikk blomster og takk for god innsats.

3 Saksliste Sak 69/12: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Godkjent uten merknader Sak 70/12: Budsjett 2013 Eirin Fjeld Melund og Helge Lagaard la fram budsjettet. Vedtak: 1. Fremlagt budsjett for 2013 godkjennes. 2. Det skal etableres en søknadsportefølje på eksterne prosjekt med månedlig rapportering med prognose som legges frem på hvert styremøte gjeldende fra Ettersom eksterne prosjekt har så stor betydning for budsjettet, må disse løpende følges nøye opp slik at nødvendige tiltak kan igangsettes hvis prosjektporteføljen og resultat på prosjektene avviker i forhold til forutsetningene. 4. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. Det forutsettes at Hovedavtalen følges i slike tilfeller. 5. I tillegg skal styret ha nøkkeltall for å kunne vurdere effektivitet / produktivitet mot andre sammenlignbare institusjoner. Sak 71/12: Nye studietilbud 2013/2014 ved Høgskolen i Narvik Vedtak som foreslått: Det ble bemerket fra styremedlem at her ikke er tatt med: Y-vei Bygg og Y-vei 5-årig løp i Hammerfest Disse er ikke tatt med på grunn av at man ikke tolker dem som nye tilbud men som studieretning som leder fram til samme grad. 1. Høgskolen i Narvik starter opptak til ph.d.-studium innenfor «Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser» fra 2013, under forutsetning av godkjenning av etablering av dette fra departementet. Kursporteføljen er i henhold til NOKUTs tilsynsrapport, og fagkomiteens kommentarer. Den planlagte kursporteføljen vises til i saksfremlegget.

4 2. Høgskolen i Narvik starter studie i «Videreutdanning matematikk for ingeniører til lærere» på 35 stp. fra våren 2013, som vil kvalifisere ingeniører i matematikk til å kunne undervise i faget i den videregående skole/ungdomsskolen. Kursporteføljen er i henhold til saksfremlegget. 3. Høgskolen i Narvik utvider tilbudet for videreutdanninger ved Avdeling for Helse og Samfunn med en ny modul innen «Samhandling i praksis» på 15 studiepoeng og et nytt tilbud på 30 studiepoeng som «Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling i samarbeid med RVTS Nord. Fullstendig studiekatalog, med oppdaterte fagbeskrivelser legges fram for Styret til februarmøtet. 4. Rektor delegeres myndighet til å gjøre tilpasninger av studieløp innenfor rammen av eksisterende gradsgivende studieprogram. Sak 72/12: Studieporteføljen for kommende studieår 2013/2014 Høgskolen i Narvik lyser ut studietilbud for 2013/2014 som det fremgår av saksframlegget. Vedtak: Høgskolen i Narvik lyser ut studietilbud for 2013/2014 som det fremgår av saksframlegget. Rektor gis myndighet til å stoppe studietilbud med dårlig søkning. Sak 73/12: Oppnevning av styremedlem og vara til den nye Studentsamskipnaden i Nordland (SiN) Forslag til vedtak ble endret Jon Are Lunde byttes ut med Wenche Falch: Styrets gir sin tilslutning til at direktør Bjørnar Storeng oppnevnes som styremedlem i Studentsamskipnaden i Nordland. Hans vara blir dekan ved avdeling for helsefag Wenche Falch. Vedtatt.

5 Sak 74/12: Statutter for forskningspris, formidlingspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris ved Høgskolen i Narvik. Styret vedtar de framlagte statuttene for forskningspris, formidlingspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris. Vedtatt som foreslått. Sak 75/12: Engasjement av professor II, Dag Lorentzen. Dag Lorentzen engasjeres som professor II fra til ved Avdeling for teknologi. Vedtatt som foreslått.

6 Sak 76/12: Arbeidsplan for styret 2013 Dato Tema 13. februar kl Telefonstyremøte: Årsregnskap februar Rapport og planer Revisjon av fag-/studieplaner Kvalitetsrapport 2011/2012 Orientering om NOKUTS besøk Strategiplan og handlingsplan 22. april Styreseminar: - Ressurser/økonomi - Presentasjon av styrets strategi - Samlet vurdering av strategiplan med innspill fra markedet: Statoil, Statens vegvesen, Aker Solutions og Helseaktøren - Organisering internt, ansvar, personalpolitikk, rekruttering, kvalitet, rekruttere utenlandske i samfunnet på HiN 23. april 28. mai Regnskap 1. tertial Søkertall NOM Årsberetning fra AMU 18. juni Reservedato 15. oktober Regnskap - økonomirapport 2. tertial. Budsjettforslag Innenfor og utenfor rammen. Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Rapport om søker-, -opptaks -og studenttall. 3. desember Budsjett Informasjonsstrategi + rekruttering Handlingsplan/strategiplan status Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Kvalitetsrapport. Årlig rapport om studiekvalitet. 2012/2013

7 Sak 77/12: Oppnevning av representanter til Læringsmiljøutvalget. 1. Styret delegerer til rektor å oppnevne ansatterepresentanter med personlige vararepresentanter til Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalget (LMU) ved Høgskolen i Narvik. 2. Styret underrettes om oppnevningen straks den har funnet sted. Vedtatt som foreslått Utsatte saker: Sak 66/12: Honorar for styremedlemmer «Honorar for styremedlemmer fastsettes på følgende måte fra og med : - Styreleder: Fast basis kr per år + kr per møte - Eksterne styremedlemmer: i basis per år per møte. - Andre styremedlemmer: Fast basis kr per år per møte. -Eksterne varamedlemmer: per møte - Andre varamedlemmer: Statens satser per medgått møtetime + en time per møtetime til forberedelse Møtegodtgjørelse og fast basis utbetales etterskuddsvis 2 ganger i året henholdsvis juni og desember» Styret velger å endre på det siste punktet om andre varamedlemmer. Vedtak blir som følger: «Honorar for styremedlemmer fastsettes på følgende måte fra og med : - Styreleder: Fast basis kr per år + kr per møte - Eksterne styremedlemmer: i basis per år per møte. - Andre styremedlemmer: Fast basis kr per år per møte. -Eksterne varamedlemmer: per møte - Andre varamedlemmer: per møte. Møtegodtgjørelse og fast basis utbetales etterskuddsvis 2 ganger i året henholdsvis juni og desember» Sak 67/12: Bedømmelseskomite for professorat Saken trekkes

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 Det innkalles til: STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer