MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010"

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Edel Eikeseth, Kristen Haugland, Elise Kleppe. Isabel Grindheim, Jan-Robert S. Nienhuis. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard. utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, prodekan Karl Olav Nummedal, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, førstekonsulent Marianne Mathiesen, referent Guro Barkve. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 89/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Rasmus Haugen Sandvik melde eit spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 90/2010 Møtebok frå møte 8/2010 Sak 91/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 92/2010 Årsplan 2011 (Ref 10/4562) Sak 93/2010 Fordeling av studieplassar tildelt for 2011 (Ref 10/3670) Sak 94/2010 Budsjettfordeling 2011 førebels fordeling (Ref 10/5157) Sak 95/2010 Leiarstruktur og organisasjon Rapport frå arbeidsgruppa (Ref 10/5460) Sak 96/2010 Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærarutdanninga ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1116) Sak 97/2010 Mettingsdykkarutdanninga. Framdrift av prosjektet i tillegg til organisering, budsjett, risiko- og konsekvensanalyse (Ref 06/2) Sak 98/2010 Kronstad nord. Utvikling av Campus (studiegrend) for Høgskolen i Bergen (Ref 06/992) Sak 99/2010 Oppnemning av studentrepresentantar til skikketheitsnemnda (Ref 10/5841) Sak 100/2010 Justert møteplan for vårsemesteret 2011 (Ref 10/5) _READONLY.DOC 1

2 Sak 101/2010 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i undervassteknologi (unnateke offentleg innsyn, Offl 25) (Ref 06/2850) Sak 102/2010 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i Concurrent Engineering (unnateke offentleg innsyn, Offl 25) (Ref 06/2851) Sak 103/2010 Forlenga tilsetjing i professor II stilling i Concurrent Engineering (unnateke offentleg innsyn, Offl 25) (Ref 08/4136) Eventuelt Sak 90/2010 Møtebok frå møte 8/2010 Møtebok frå møte 8/2010 vart samrøystes godkjend. Sak 91/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Notat Rekneskapsmessig status per november 2010 (Ref 10/1284) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Har vore i Beijing på den årlege Confuciuskonferansen. - Universitets- og høgskolerådets (UHR) representantskapsmøte NOKUT-besøk (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Deltok på byrådsleiars kontaktutvals møte Høgskoledirektør orienterte om - Deltok på UHR direktørmøte UH-nett Vest hadde styremøte Brev frå Hordaland fylkeskommune (Ref 10/2100) 3. Omstillingsprosjekt ved HiB. NIFU STEP intervju med tilsette 09. og (Ref 09/3383) 4. Brev til Kunnskapsdepartementet (KD). Høyringsuttale til KDs utkast til endring av NOKUT-forskrifta (Ref 09/3912) 5. Brev frå KD. HiB fritak frå styreverv og oppnemning av nytt styremedlem (Ref 10/5) 6. Brev til KUF-komitéen og Hordalandsbenken. Framlegget til statsbudsjettet for Innspel til KUF-komitéen frå HiB (Ref 10/5458) 7. Innlegg i Studvest. Pedagogisk svikt på høgskolen og Innlegg på Allmenningen Studiekvalitet ved høgskolen 8. NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring, motteke (Ref 09/4129) 9. Pressemelding frå KD. Høgskolen i Bodø blir Universitetet i Nordland 10. Brev frå KD. Dialogmøte om SAK-prosessar med UH-nett Vest (Ref ) 11. Resolusjon frå studentparlamentet. HiB sine universitetsambisjonar (Ref 10/5) 12. Notat Rekneskapsmessig status per oktober 2010 (Ref 10/1284) _READONLY.DOC 2

3 13. Brev frå KD. Nye styrer for perioden nominering av eksterne styremedlemer (Ref 10/1387) 14. Brev frå KD. Regionalt samarbeid om etter- og vidareutdanning for lærarar - region Vest 15. Brev frå Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Tildeling av kvoteplassar i kvoteordninga til (Ref 10/2670) 16. Notat Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/2009 (Ref 08/4438) 17. Referat frå FoU-utvalsmøte (Ref 10/483) 18. Referat frå styringsdialogmøta - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 10/2003) - Avdeling for lærarutdanning (Ref 10/2004) - Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 10/2005) 19. Referat frå avdelingsrådsmøte - Avdeling for lærarutdanning og (Ref 08/3955) - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 10/3828) - Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 10/3920) 20. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssak Sak 80/10 Budsjettforslag Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2012, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 92/2010 Årsplan 2011 (Ref 10/4562) Dokument i saka 1. Årsplan for Høgskolen i Bergen Kunnskapsdepartementet (KD) si tilbakemelding frå etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler. 4. Styresak 64/2010 Statusrapport årsplan Måloppnåelse og risikovurderinger. 5. Styresak 77/2010 Strategisk plan Slutthandsaming. 6. Styresak 78/2010 årsplan 2011 delmål. 7. Årsplan Risikovurdering Dei viktigaste risikoane ved Høgskolen i Bergen Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Høgskolestyret godkjenner årsplan for Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av merknader frå styret. Styret tek til etterretning dei 10 viktigaste risikoane for høgskolen i 2011 slik dei er oppsummerte i vedlegg 2, og ber om at det vert rapportert på utviklinga av desse i løpet av året. Styret vil vurdere behov for justering av årsplanen i samband med slutthandsaming av Rapport og plan i februarmøtet _READONLY.DOC 3

4 Sak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt for 2011 (Ref 10/3670) Dokumenter 1. Brev fra KD Tildeling etter RNB 2. Brev fra HiB Rapport 2009 og planer KD Orientering om forslag til statsbudsjett, oktober KD Orientering foreløpig tildelingsbrev, oktober e-post fra dekanene ved AHS, AL og AI 7. Sak 79/2010 det samlede studietilbudet 8. sak 81/2010 Mastergradsstudier 9. Tabell, Oversikt over høgskolens masterstudier 10. Tabell, Oversikt over fordeling av frie studieplasser Tabell, Oversikt over nye studieplasser og videreføringer Styret viser til saksutredningen og slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger. 175 nye studieplasser blir fordelt som følger: Øremerkede studieplasser innen lærerutdanningen - AL 30 plasser innen grunnskolelærerutdanningen - AL 15 plasser PPU - AL 30 plasser faglærerutdanningen (idrett) (bachelorutdanning) Frie plasser realfagsutdanning - AI 15 plasser til ingeniørutdanning i undervannsteknologi - AI 10 plasser til ingeniørutdanning i byggfag - AI 5 plasser til ingeniørstudiet i energiteknologi - AI 10 plasser til mastergrad i undervannsteknologi Frie plasser - AI 15 plasser til master i innovasjon og entreprenørskap - AI 5 plasser til master i kommunikasjonssystemer - AHS 10 plasser til master i klinisk sykepleie - AHS 5 plasser til fysioterapeutdanningen - AHS 5 plasser til ergoterapeututdanningen - AHS 10 plasser til master i klinisk fysioterapi - AL 10 plasser til folkehelsearbeid (bachelorutdanning) Forskutterte plasser, bevilges midlertidig i to år over høgskolens avsetning - AL 10 plasser til master i barne- og ungdomslitteratur Styret fordeler med dette av de frie 60 studieplassene over fire år, 400 plasser, i alt 240 akkumulerte plasser. Styret vil vurdere reallokering av de udisponerte 140 årsplassene basert på vurderinger av inntakskvalitet og gjennomføringsgrad _READONLY.DOC 4

5 Sak 94/2010 Budsjettfordeling 2011 foreløpig fordeling (Ref 10/5157) Dokumenter i saken 1. Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2011 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 93/2009 Intern budsjettfordeling 2010 foreløpig tildeling 5. Styresak 09/2010 Budsjettfordeling 2011 og strategisk avsetning 6. Styresak 17/2010 Rapport og planer Styresak 18/2010 Samlet regnskapsoversikt Styresak 77/2010 Strategisk plan Styresak 80/2010 Budsjettforslag Styresak 92/2010 Foreløpig årsplan Styresak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt Budsjettfordeling 2011 teknisk dokumentasjon 13. Oversikt over nye og videreførte studieplasser Faugstad fremmet i møtet endring til punkt tre og Sandvik til punkt fire i innstilling til vedtak. Høgskoledirektøren sluttet seg til forslagene og styret vedtok enstemmig 1. Styret godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret forutsetter at budsjettavsetningene skal knyttes til tiltak som sikrer måloppnåelsen av de mål som fremkommer av strategiske plan og årsplan og vil påpeke viktigheten av å holde stram økonomistyring. 4. Styret ber om at det utarbeides langtidsbudsjett og bemanningsplan knyttet til fremtidig aktivitetsøkning og som grunnlag for videreføring av strategiske satsninger, samt tilhørende risikovurderinger. Arbeidet presenteres for innspill fra styret våren 2011, og igjen høsten Sak 95/2010 Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen (Ref 10/5460) Dokumenter i saken 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Sak 85/2002: Endringar i UH-lova organisering, styring og leiing 3. Styresak 61/2006: Endring i organisering, styring og ledelse fra Ledelse på institusjonsnivå 4. Styresak 94/2006: Faglig organisering. Ledelse på institusjonsnivå prorektor/viserektor 5. Styresak 66/2009: Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen 6. SAK 62/2010 : Omstilling faglig ledelse og administrativ organisering. Styring og ledelse 7. Styring og ledelse ved Høgskolen i Bergen: Rapport fra en arbeidsgruppe avgitt 2. desember _READONLY.DOC 5

6 8. Rapport 41/2010 fra NIFU STEP: Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen 9. Notat fra AHS. Vurdering av avdelingsrådet i AHS (Ref 10/5864) Før styrebehandling, hadde styret innledningsvis en prinsipiell debatt om rektor og høgskoledirektørs habilitet. Styret valgte å la begge delta i styrebehandlingen. Tidemann fremmet tilføyelse til punkt 7 og Haugland et nytt punkt 8. Styret vedtok enstemmig punktene 2-8 inkludert tilføyelsene. Punkt 1 ble vedtatt med ti stemmer mot en stemme (Norheim). 1. Rektor velges også for kommende valgperiode. Rektor og prorektor velges i par og det overlates til disse å eventuelt peke ut en viserektor. 2. Enhetlig ledelse på avdelings- og grunnenhetsnivå videreføres og forslag til utlysningstekster for dekaner og ledere for grunnenhetene legges frem for styret i møtet i januar Det gis anledning til å utpeke visedekan ved avdelingene. 3. Styret ber om at forslag til faglig understruktur legges frem for behandling i styret i januar Styret ber om at forslaget om å etablere en komité for å søke etter interne og eksterne kandidater til vervet som rektor utredes nærmere og legges frem for styret i januar Styret viderefører ordningen med avdelingsråd og ber om at det i tråd med anbefalinger fra NIFU STEP utarbeides forslag til tydeligere mandat for disse. 6. Styret ber om at arbeidet med å tydeliggjøre roller og myndighet på ulike ledelsesnivåer gis prioritet frem til ny åremålsperiode er påbegynt. 7. Styret ber om at det iverksettes et lederutviklingsprogram for ledere ved høgskolen. Styret ber om at resultatet fra undersøkelsen gitt av NIFU STEP brukes for å vurdere / sammenligne seg med andre høgskoler / universitet og inngår i programmet. 8. Styret ber om at ledelsen legger til rette for en bred drøfting av erfaringene med henholdsvis valgte og tilsatte ledere i god tid før utløpet av neste valgperiode. Sak 96/2010 Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1116) Dokumenter 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Oppdragsbrevet om evaluering av førskolelærerutdanningen 2. Brev fra NOKUT om evaluering av førskolelærerutdanningen _READONLY.DOC 6

7 3. NOKUT Rapport sept 2010: Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010, del 1 Hovedrapport, del 2 Institusjonsrapporter 4. Brev fra KD Evaluering av førskolelærerutdanning: Plan for oppfølging og rapportering og Konferanse om framtidig førskolelærerutdanning. 5. Plan for oppfølging og rapportering av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen Styret tar plan for oppfølging og rapport etter evaluering av førskolelærerutdanningen til etterretning. Styret slutter seg til tiltak for videreutvikling av faglig kompetanse og prioritering av et professorat innen fagområdet, slik høgskoledirektøren tilrår i saksframstillingen. Styret ber om rapport for hvordan evalueringen er fulgt opp både sentralt og gjennom tiltak prioritert i avdelingens årsplan, framlagt senest i styrets junimøte. Sak 97/2010 Mettingsdykkarutdanninga. Framdrift av prosjektet i tillegg til organisering, budsjett, risiko- og konsekvensanalyse (Ref 06/2) Dokument i saka 1. Tidlegare styresaker 2. Brev frå HiB til KD. KDs behov for dokumentasjon og vurderinger i metningsdykkerprosjektet 3. KDs referat frå møte med HiB om mettingsdykkarutdanninga 4. Styremøte Notat om Prosjekt Metningsdykkerutdanning Reviderte planer for ferdigstillelse 5. Innspel til KUF-komitéen om mettingsdykkarutdanning 6. Tidsplan for vidare framdrift Haugland fremja i møtet tilføying til punkt 1 som høgskoledirektøren slutta seg til. Høgskoledirektøren endra punkt 2. Styret vedtok samrøystes justert innstilling til vedtak 1. Styret tek tidsplan for vidare framdrift av prosjektet til vitande. Styret skal bli oppdatert om utvikling av saka. 2. Styret viser til premissane i saka, og føreset at restfinansieringa vert dekt av stat og oljeselskap. 3. Styret ber rektor og høgskoledirektør prioritera dei økonomiske forhandlingane med oljeselskapa slik at saka kan koma opp til endeleg førehaving på eitt av styremøta våren, seinast i juni Sak 98/2010 Kronstad nord. Utvikling av Campus (studiegrend) for Høgskolen i Bergen (Ref 06/992) Dokument i saka _READONLY.DOC 7

8 1. Sak 82/2009 Nybygg for Høgskolen i Bergen Regulering av Kronstad Nord (Ref 09/4099) 2. Spørsmål frå Henning Warloe til statsråden. Svar frå statsråd Tora Aasland 3. Brev frå Bergen kommune til Kunnskapsdepartementet (Ref 07/1673) 4. Brev frå KD til Statsbygg (Ref 6/992) 5. Brev frå Statsbygg til Kunnskapsdepartementet (Ref 6/992) 6. Oppdatering av rombehov mm. Notat til høgskoledirektøren frå koordineringsgruppa (Ref 09/4099) 7. Innkalling til møte mellom Statsbygg Vest, SiB og HiB 8. Aktuelle kart og skisser frå Statsbygg Faugstad fremja forslag til endring av punkt 2 og Lamo punkt 3. Høgskoledirektøren slutta seg til framlegga og styret gjorde samrøystes vedtak 1. Styret viser til premissane i saka, og ber om at Kronstad nord vert regulert til universitets- og høgskoleformål. 2. Styret viser til felta som alt er regulerte på Kronstad nord, og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å arbeida vidare med oppføring og finansiering av dei to aktuelle bygga på A 1 og A Styret ber om at det vert lagt til rette for eit seminar tidleg i 2011 om campusutvikling (utvikling av studiegrend) på Kronstad, der også driftskostnadene vert vurdert. Sak 99/2010 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda (Ref 10/5841) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om skikkethetsvurdering 3. Brev fra Studentparlamentet 4. Sak 70/09 (jnr. 09/2101) Trond Helge Hanssen (AHS) og Thomas Remme (AL) oppnevnes som studentrepresentanter til høgskolens skikkethetsnemnd for perioden Sak 100/2010 Justert møteplan for vårsemesteret 2011 (Ref 10/5) Dokument i saken 1. Styresak 22/10 Møteplan med aktuelle saker 2010/2011 Styret viser til saksutredning og vedtar justert møteplan for våren _READONLY.DOC 8

9 Sak 101/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannsteknologi (ikke offentlig, Offl 25) (Ref 06/2850) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 88/2003 Midlertidig tilsetting som professor II i undervannsteknologi 4. Styresak 101/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannsteknologi 5. Styresak 102/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannsteknologi 6. Styresak 130/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannsteknologi 7. Styresak 109/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i undervannsteknologi 8. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert fra Avdeling for ingeniørutdanning Finn Conrad tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning i perioden til , jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Sak 102/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering (ikke offentlig, Offl 25) (Ref 06/2851) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 89/2003 Midlertidig tilsetting som professor II i Concurrent 4. Styresak 102/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 5. Styresak 103/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 6. Styresak 131/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 7. Styresak 111/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 8. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert fra Avdeling for ingeniørutdanning Edward Lisowski tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning i perioden _READONLY.DOC 9

10 til , jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Sak 103/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent Engineering (ikke offentlig, Offl 25) (Ref 08/4136) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 103/2004 Tilsetting i professor II stilling i Concurrent 4. Styresak 111/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 5. Styresak 110/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling i Concurrent 6. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing datert fra Avdeling for ingeniørutdanning Arve Bjørset tilbys forlengelse i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning i perioden til , jf. Forskrift til tjenestemannsloven 5b og Universitets- og høyskoleloven 6-6. Eventuelt Sandvik ba om at styret får seg forelagt sak om vurdering av modeller for internfakturering i forhold til disponering av undervisningsareal i forbindelse med innflytting på Kronstad. Høgskoledirektør merket seg spørsmålet. Det kan eventuelt være aktuelt å drøfte om og hvilke ressurser det vil kreve på et styreseminar. Bergen, den 17. desember Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf _READONLY.DOC 10

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer