MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013"

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2013/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2013 Møtetid: Torsdag 23. april kl Møtestad: Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, Rom D 406. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Pernille Våge, Sissel Østberg, Giselda di Giovanni (i sak 44/13). Fråfall: Asle Holthe (Henning Norheim i sak 44/13) Dessutan møtte: Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Elles møtte direktørane og dekanar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett den Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Det blei opplyst av styret at det var ført opp feil dag i oversikta over styremøter. Administrasjonen var gjort merksam på dette og fekk retta det opp. Saker unnateke offentlegheit blei behandla i siste del av møtet. I sak 44/13 blei den faste representanten Henning Norheim erstatta av vara Giselda de Giovanni. Det blei varsla ei sak til eventuelt. Rektor bad om å få tatt eventuelt-saken til behandling før ein gjekk i gang med sakene unntatt offentligheit. Møte blei lukka frå sak og ut. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 35/13 Møtebok frå møte 3/2013 Sak 36/13 Sak 37/13 Sak 38/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Styret møter Avdeling for lærarutdanning Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellsenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Sak 39/13 Sak 40/13 Sak 41/13 Sak 42/13 Godskjenning av kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) Risikovurdering av samlokaliseringsprosjekta Rapport frå Ernst & Young Innkjøpsstrategi for Høgskolen i Bergen Sak 43/13 Opptaksrammer og regulering av studier (12/3142) Sak 44/13 Tilsetting av utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen (SA) (u.off.) Sak 45/13 Sak 46/13 Sak 47/13 Sak 48/13 Eventuelt Oppnemning av sakkyndig utval for vurdering av professor i Programvare (Software engineering) (AI) (u.off) Søknad om opprykk til professor i matematikk (AI) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off.) Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 35/13 Møtebok frå møte 3/13 Møtebok frå møte 3/13 vart samrøystes godkjend. Sak 37/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors og høgskoledirektørens orientering: Rektor orienterte om - UHRs rektor-delegasjon til Canada. - Samordna opptak Gode tall for HiB jamt over, med nokre unntak. - Oppfølging av styrevedtak om 4. doktorgradsprogram. Det er no tatt initiativ til å starte dette arbeidet. Det vil bli halde eit seminar ope for alle den 5. juni. Høgskoledirektøren orienterte om - Brev til KD vederørande metningsdykkarutdanninga (vedlagt orienteringssaka) - Rapporten frå Riksrevisjonen og møte med same etat kor det blei gjort ein gjennomgang av dei tiltaka høgskolen har sett i verk og korleis saka eller er følgt opp frå høgskolen si side. - Husleige og Kurantbygg utgåande brev i den forbindelse. - Avslaga på søknad om mastergradutdanningar. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: brev frå NHD - Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Brev frå KD - Salg av NCE Subesea drift AS og medlemskap i NCE Subsea samvirkeforetak brev frå KD - Høgskolen i Bergen - Rapport fra dialogmøte i januar brev frå KD - Forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgangen til høyere utdanning brev frå KRD - Oversending av Meld.St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Brev frå NOKUT - Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, realfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Brev frå NOKUT- Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, samfunnsfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Årsrapport læringsmiljøutvalget

4 brev frå NOKUT- Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) brev frå KD - Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaperstatsrådens beretning til Riksrevisjonen for Brev til KD - Kompensasjon for økt husleie ved innflytting i nytt høgskolebygg på Kronstad i brev til KD - Prosjekt Metningsdykkerutdanning Avvikling Brev til KD - Søknad om igangsetting av prosjektering av kurantbygg referat frå møte på virksomhetsnivå Brev frå KD - Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet brev frå KD - Riksrevisjonens orientering om nye formater for rapportering av resultatene fra regsnaksprevisjonen brev frå KD - Møte i Kunnskapsdepartementet om avvikling av prosjekt metningsdykkerutdanning referat frå møte på verksemdsnivå brev frå Riksrevisjonen - Revisjon av Høgskolen i Bergen 2012 Fullmaktsaker: Fullmaktsak - Godkjenning av studium - Om undervisning av unge og voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn 30 sp Fullmaktsak - Søknad om opprykk til professor II i pedagogikk Referatsaker og orienteringssaker på bordet: 22. Møte på verksemdsnivå Utskrift frå samordna opptak om årets opptak ved HiB 24. Søknadstal lokalt opptak 25. Publiseringspoeng Årsmelding HIB 2012 (trykt versjon) 27. Rapport og planer (trykt versjon) Styret tok orienteringane til vitande Sak 37/13 Styret møter Avdeling for Lærerutdanning (ref. 13/378) Dokumenter i saka Ingen Styret fekk ein presentasjon av verksemda ved avdelinga. Innleiarar var: Dekan Per Arne Michelsen Senterleiar Tom Arne Tippestad

5 Senterleiar Gunnar Karlsen Programansvarlig GLU 1-7: Jacob Melting Programansvarlig FU/BLU: Dag Orseth Student Anders Veggeland Student Andreas Haaland Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 38/13 Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellsenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Dokument i saka: Skisse av mulige oppgaver i prosjektfasen og videreutvikling av delprosjektet «Felles bygningsdrift og arealforvaltning» Styret tar til etterretning at høgskoledirektøren samler alt driftspersonale i en prosjektorganisasjon knyttet til Samlokaliseringsprosjektet, Bygg, med virkning fra 1. mai Styret ber om å få saken tilbake når Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret Styret tar til etterretning at høgskoledirektøren samler alt driftspersonale i en prosjektorganisasjon knyttet til Samlokaliseringsprosjektet, Bygg, med virkning fra 1. mai Styret ber om å få saken tilbake når Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret 2013.

6 Sak 39/13 Godskjenning av kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Dokumenter i saka: 1. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 2008/4438) 2. Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 3. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Høgskolen i Bergen (legges fram i møtet) 4. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438). 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 7. Kvalitetsmanifest - mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved HiB 8. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning (vedlegg 1) 9. Diverse retningslinjer som skal legges ved søknaden til NOKUT, og som ennå ikke har vært styrebehandlet (vedlegg 2-6) Utskrift frå Lovdata blei delt ut i møtet. 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner kvalitetssikringssystem for ph.d.- utdanning ved Høgskolen i Bergen 2. Styret tar til etterretning regelsamlingen som FoU-utvalget har vedtatt i utviklingen av ph.d.-utdanning 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner kvalitetssikringssystem for ph.d.- utdanning ved Høgskolen i Bergen 2. Styret tar til etterretning regelsamlingen som FoU-utvalget har vedtatt i utviklingen av ph.d.-utdanning

7 SAK 40/13: Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) Dokumenter 1. Styresak 33/2010 UTVIKLING AV DOKTORGRADSOMRÅDER (Ref 2008/4438) 2. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/ Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen : «Informasjon om arbeidet med utvikling av doktorgradsområder ved HiB.» 4. Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus, 15. februar Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 6. Styresak 126/2011 Notat til styret, status for utvikling av doktorgradsprogram 7. Styresak 78/2012 Status for utvikling av ph.d-studium knytt til Avdeling for lærarutdanning. 8. Styresak 83/2012 Oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda 9. Styresak 104/2012 Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 10. Styresak 106/2012 Utlysning av stipendiatstillinger Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 12. Styresak 25/2013 Rapport over bruken av strategiske midler 2012 tildelt forskningsprogram 13. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen 14. Møteprotokoll fra FoU-utvalgets møte om behandling av Kvalitetssikringssystem og søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref. 2013/566). 15. Kostnadskalkyle for ph.d.-studiet (vedlegg 1) 16. Søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2 Blei sendt ut etter innkallinga) Styret fikk utdelt oversikt over fagressursar ved senteret i møtet. Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studium av danning og didaktiske praksiser». Høgskoledirektøren innleia og gav ordet til Forskningsdirektøren som gjekk nærmare inn på arbeidet med søknaden og svara på spørsmål.

8 Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studium av danning og didaktiske praksiser». Sak 41/13: Risikovurdering av samlokaliseringsprosjekta Rapport frå Ernst & Young Dokumenter i saka Universitets- og høgskoleloven Prosjektdirektiv i forbindelse med re- og samlokalisering, HiB januar 2013 Relevante styresaker knyttet til samlokaliseringsprosjektet: Sak 103/11 Justeringer i omstillings- og samlokaliseringsprosjektet Sak 115/11 Organisering av samlokaliseringsprosjektet Sak 37/2012 Involvering i samlokaliseringsprosjektet plan Sak 9/13 Husleige kontrakt Kronstad Sak 26/2013 Status personalsituasjonen ved høgskolen i Bergen 2012 (ref. 7/3116) Budsjett for byggprosjektet Høgskolens budsjett for 2013 Kommunikasjonsplan 2012 Samlokaliseringsprosjektet Høgskolen i Bergen Rapport fra Ernst & Young april 2013 (vedlagt) 1. Styret tar den fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med å utvikle og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere de mest alvorlige risiki igangsettes straks. Høgskoledirektøren gav ein presentasjon av saka. Styret fatta følgjande 1. Styret tar den fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med å utvikle og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere de mest alvorlige risiki igangsettes straks.

9 Sak 42/13 Innkjøpsstrategi for Høgskolen i Bergen Dokumenter i saka: 1. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) kgl. Res. 7. april Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler (i brev av og ). 4. Styresak 106/2005 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 5. Styresak 52/2008 Etiske retningslinjer ved Høgskolen i Bergen. 6. Styresak 81/2009 Retningslinjer for innkjøp ved Høgskolen i Bergen 7. Styresak 101/2012 Orientering om anskaffelser ved Høgskolen i Bergen 8. Dialogmøte om anskaffelser, ref. brev fra departementet datert (vedlegg 1) 9. Innkjøpsstrategi ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) 10. Handlingsplan for innkjøpsfunksjonen (vedlegg 3) Høgskoledirektøren gav ein presentasjon av saka. Styret fatta følgjande 1. Styret vedtar forslaget til innkjøpsstrategi for og tilhørende handlingsplan for Styret vedtar forslaget til innkjøpsstrategi for og tilhørende handlingsplan for

10 Sak 43/13 Opptaksrammer og regulering av studier (12/3142) Dokumenter i saka: 1. Sak 90/2012 Egenfinansierte studietilbud Korrespondanse med avdelingene mars/april 2013 om forslag til opptakstall 3. Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for Strategisk plan for Lov om universiteter og høyskoler (univl) 6. Utvikling i budsjetterte opptakstall vedlegg 1 7. Forslag om opptakstall vedlegg 2 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1043 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 219 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Barnehagelærerutdanning: 280 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Videreutdanninger årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Videreutdanninger halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Faglærer i idrett og Døvetolkutdanning) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 942 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 112 studieplasser Bachelorgradsstudier: 510 studieplasser Videreutdanninger: 320 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 719 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 49 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 665 studieplasser inkludert studium i Florø 20 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer om oppbygging av masterplasser innen sivilingeniør/master i teknologifag.

11 Det blei oppdaga at det i forhold til opptak til bachelorstudier i Florø dreier det seg om 10 eigenfinansierte plasser frå HiB. I tillegg er 20 plasser finansiert av andre kjelder. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere til 1043 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 100 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 219 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Barnehagelærerutdanning: 280 studieplasser Andre bachelorgradsstudier: 80 studieplasser Videreutdanninger årsenheter (inkludert PPU): 109 studieplasser Videreutdanninger halvårsenheter: 92 studieplasser Suppleringsopptak 2. studieår: 13 studieplasser (Faglærer i idrett og Døvetolkutdanning) Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere til 942 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 112 studieplasser Bachelorgradsstudier: 510 studieplasser Videreutdanninger: 320 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere til 719 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 49 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 665 studieplasser inkludert studium i Florø 10 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 plasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer om oppbygging av masterplasser innen sivilingeniør/master i teknologifag.

12 Sak 44/13 Tilsetting av utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen (SA) (u.off.) Dokumenter i saka 1. Styresak 11/13 Utlysning av stilling som utdanningsdirektør 2. Innstilling fra innstillingsutvalget datert (vedlegg 1) 3. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 2) Sonja Dyrkorn får tilbud om fast stilling som utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale. Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen, gis det tilbud til Jorun Gunnerud. Sonja Dyrkorn får tilbud om fast stilling som utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale. Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen, gis det tilbud til Jorun Gunnerud. Sak 45/13 Oppnemning av sakkyndig utval for vurdering av professor i Programvareutvikling (Software engineering) (AI) (u.off) Dokument i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til 3. Doktorgradsområda 4. Forslag til samansetning av sakkyndig komite, professor i 5. programvareutvikling, e-post frå Institutt for data- og realfag, datert 8.april (vedlegg 1) 7. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste (vedlegg 2) 8. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i programvareutvikling: Prof. Monica Divitini, Department of Computer and Information Science, NTNU Prof. Andreas Prinz, ICT department University of Agder Prof. Klaus M. Hansen, Department of Computer Science, Copenhagen University

13 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig komité for bedømming av søkjarar til stilling som professor i programvareutvikling: Prof. Monica Divitini, Department of Computer and Information Science, NTNU Prof. Andreas Prinz, ICT department University of Agder Prof. Klaus M. Hansen, Department of Computer Science, Copenhagen University Sak46/13 Søknad om opprykk til professor i matematikk (ref 12/1534) Dokumenter i saka 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Talal Rahman om opprykk til professor. 3. Styresak 60/2012 Oppnevning av sakkyndig komité. Sakkyndig vurdering av 25. februar Vedlegg 1 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Talal Rahman opprykk til professor i matematikk fra 15. mars Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Talal Rahman opprykk til professor i matematikk fra 15. mars Sak47/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 3. Forslag til sakkyndig komité for professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 4. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste norsk og engelsk tekst (vedlegg 2) 5. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3)

14 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Irene Velsvik Bele, Universitetet i Nordland og Høgskulen i Volda Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger Professor Tobias C. Werler, Høgskolen i Bergen (leiar) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Irene Velsvik Bele, Universitetet i Nordland og Høgskulen i Volda Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger Professor Tobias C. Werler, Høgskolen i Bergen (leiar) Sak48/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 3. Forslag til sakkyndig komité, professor i matematikkdidaktikk, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 4. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste norsk og engelsk tekst (vedlegg 2) 5. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i matematikkdidaktikk: Professor Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo Professor Frode Rønning, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU (leiar) Professor Paola Valero, Universitetet i Aalborg Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i matematikkdidaktikk:

15 Professor Gunnar Gjone, Universitetet i Oslo Professor Frode Rønning, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU (leiar) Professor Paola Valero, Universitetet i Aalborg Eventuelt Det blei meldt inn ei sak til eventuelt frå representanten Atle Tidemann. Saka omhandla tidspunkt for utsending av dokumenter til møtet. Retningslinene seier at dokumenta skal sendast ut seinast 6 dagar før møtet. I dette tilfellet blei det noko seint jamvel om dei blei sendt ut innan fristen. Styret ber administrasjonen notere seg at dokumenta bør kome ut seinast ei veke før møtet. Møte var heva kl 15:15. Rektor takka for frammøte! Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 2. mai kl. 09.00-14.45 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, rom 433 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2014 Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Ole-Gunnar Søgnen, for

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

058/16 16/ Innkalling og saksliste til styremøte 05/16. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 12.05.2016 kl. 11.30 Sted: F 223, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 Møtetid: Torsdag 24. oktober kl. 09.00-14.10 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Kristian Helland, Anders Kvernmo

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 27. september kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Onsdag 7. november kl. 09.00-13.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Radisson Blu Aarhus, Danmark Ole-Gunnar Søgnen, Ragnar Gjengedal

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550

Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 4/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 28 møtte Eli

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011

MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4/2011 Møtetid Onsdag 6. april 2011 kl. 1300 1545 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Nygårdsgaten 112, sentraladministrasjonen

Detaljer

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 14.09.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Møteleder:

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl. 09.00-15.22 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 1/2009 Møtetid Onsdag 28. januar 2009 kl. 1100-1515 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0815-1050 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010 Møtetid Onsdag 24. februar 2010 kl. 0900-1540 Møtestad Avdeling for lærarutdanning Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 16 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg.

Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 4/2008 Møtetid Torsdag 22. mai 2008 kl. 0900 1530. Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, møterom U1 1.etg. Til stades Styret Fråvær Dessutan

Detaljer

Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad, Erlend Brekke, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad, Erlend Brekke, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 9/2008 Møtetid Fredag 12. desember 2008 kl. 0900-1450 Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Beate Lode,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2011 Møtetid Tysdag 31. mai 2011 kl. 0900 1510. Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 66 møtte Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgt. 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgt. 112 HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 1/2008 Møtetid Onsdag 30. januar 2008 kl. 1200-1600 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800 1200 Møtestad Til stades Styret Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011 Møtetid Tysdag 15. februar 2011 kl. 1130-1530 Arbeidsmiljødag Styret deltok 0800-1130 Møtestad Til stades Styret Arbeidsmiljødag Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren.

Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 3/2008 Møtetid Tysdag 22. april 2008 kl. 1000-1600 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 26/2008

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Torsdag 12. juni kl Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2014 Møtetid: Torsdag 12. juni kl. 09.00-15.35 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Inge Alver (for Kristian Helland ),

Detaljer

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Torsdag 12. mars kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2015 Møtetid: Torsdag 12. mars kl. 09.00 Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013 Møtetid: Torsdag 13. juni kl. 09.00-16.40 Møtestad: Avdeling for helse- og sosialfag, Nordnes, Haugeveien 28, Rom 307. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 Møtetid Onsdag 21. april 2010 kl. 0900-1500 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 28 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015 Møtetid: Torsdag 30. april kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad. Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112

Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 STYRET Vår ref. 2010/5 STYREMØTE 1/2010 Møtetid Onsdag 27. januar 2010 kl. 1145-1550 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800-1145 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Avdeling for ingeniørutdanning

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 21. mars kl. 10.00-16.00 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, rom D-319 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Edel Eikeseth, Sjur Storaas STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 6/2008 Møtetid Onsdag 17. september 2008 kl. 1000-1510 Møtestad Sentraladministrasjonen. Til stades Styret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode (unnateke

Detaljer

Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016

Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016 Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016 Møtetid: Torsdag 21. januar, kl. 11.30 til 16.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011 Møtetid Torsdag 15. desember. kl. 09.00-17.45. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Fråfall Ole-Gunnar Søgnen,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 16. september 2009 kl

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 16. september 2009 kl STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 7/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 16. september 2009 kl. 1000-1520 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 60 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011 Møtetid Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til sak 80 møtte Måndag 20.06. kl. 1230-1430 og 1600 1900 og Tysdag 21. juni 2011 kl. 0900 1500. Avdeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl Stad: Førde Arkivsak: 17/00097

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl Stad: Førde Arkivsak: 17/00097 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 19.01.2017 kl. 10.00 15.00 Stad: Førde Arkivsak: 17/00097 Til stades: Møtande varamedlemar: Forfall: Berit Rokne (rektor), Kari Kjenndalen (styreleiar), Arvid Hallén,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.03.2016 kl. 9:00-15:20 Møtestad: Hotel Alexandra i Loen Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Interne deltakarar Styremedlem Yngve Lamo Leiar av studentparlamentet Tor Andreas Bremnes. Det var ingen merknader til innkallinga.

Interne deltakarar Styremedlem Yngve Lamo Leiar av studentparlamentet Tor Andreas Bremnes. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 8/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 4. november 2009 kl. 0900-1445 Møtetid styreseminar

Detaljer

Til stades Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth

Til stades Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 8/2008 Møtetid Onsdag 3. desember 2008 kl. 1000-1350 Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Knut Helland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting.

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting. HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 2/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.01.2016 kl. 10:45:16:15 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 7/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 08.09.2016 kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øt t: Johann Roppen Jens Standal Groven Terje Heggem Endre

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 25.02.2016 kl. 10:00 Sted: Sogndal Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 612016 OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.06.2016 kl. 10:45-14:40 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 1/2014 Utval: Høgskulestyret Møtestad: Sagafjord Hotel, Sæbø Dato: 30.01.2014 Tid: 08:30-11:00 Møtt: Navn Per Halse Jorunn Aske Pål Hamre Arvid Blindheim Olaug

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl kl Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Dato: kl kl Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 15.02.2017 kl. 18.00 20.00 16.02.2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Haugesund Arkivsak: 17/00097 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Berit Rokne (rektor), Arvid Hallén (kun 16.02),

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330

Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 9/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid styremøte Onsdag 16. desember 2009 kl. 0900-1330 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30.

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30. HOGSKULEN I VOLDA Offentleg protokoll Styremøte 7/2013 Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: 05.12.2013 Tid: 11:00-15:30 Desse møtte: Per Halse leiar Marie Nedregotten Sørbø nestleiar Pål Hamre

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2011 Møtetid Onsdag 21. september. kl. 09.00 15.00. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A-526 Til stades Fråvær Ole-Gunnar Søgnen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Offentleg møteprotokoll Styremøte 7/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.12.2015 kl. 10:45-15:15 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 3/18 MØTE 14. juni 2018 KL. 12:00 15:30

NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 3/18 MØTE 14. juni 2018 KL. 12:00 15:30 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/18 MØTE 14. juni 2018 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland Oddbjørn Alstad Guro Pauck Bernhardsen Olav Skrudland

Detaljer

Møtetid Onsdag 18. juni 2008 kl Avdeling for ingeniørutdanning og sentraladministrasjonen.

Møtetid Onsdag 18. juni 2008 kl Avdeling for ingeniørutdanning og sentraladministrasjonen. HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 5/2008 Møtetid Onsdag 18. juni 2008 kl. 0930 1630 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning og sentraladministrasjonen. Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 8/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.10.2016 kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 2/18 MØTE 3. mai 2018 KL. 12:

NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 2/18 MØTE 3. mai 2018 KL. 12: NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/18 MØTE 3. mai 2018 KL. 12:30 15.45 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland Oddbjørn Alstad Guro Pauck Bernhardsen Olav Skrudland

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2010 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2010 Vår ref. 2010/5 Møtetid Onsdag 23. juni 2010 kl. 0900-1500 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 01.06.2017 kl. 11:00:15:30 Møtestad: Kaarstad 104 Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kristin Marie Sørheim

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4

Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 27.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4 Vi viser

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer