MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014"

Transkript

1 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge), Sissel Johansson Brenna, Ingrid Lothe Engholm (vara for Langset), Asle Holthe, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg. Anders Kvernmo Langset, Pernille Marie Våge, Kristian Helland (ikkje vara) Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland Fredriksen, Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund, dekanar og direktørar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett Styret fikk ettersendt siste del av vedlegg til saken om rapport og planer onsdag Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 9/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 10/14 Møtebok frå møte 7/2013 Sak 11/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. - Orientering om vidare prosess på omorganisering (notat ettersendast) - Orientering om årsplan Sak 12/14 Styret møter AL Sak 13/14 Gjennomgang av regnskapet for 2013 Sak 14/14 Sak 15/14 Revisjon av høgskolens kommunikasjonsstrategi Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2013 Sak 16/14 Rapport og planer Sak 17/14 Sak 18/14 Sak 19/14 Grønn høgskole miljøsertifisering av høgskolen i Bergen Endring av namn på einingar ved HIB Tilsetting i stilling som professor ii ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sosialfag og vernepleie. Styret godkjende innkalling til møtet. Styret gav tilbakemelding om at møtedokumenta ikkje var utsende i samsvar med fristar for utsending. Høgskoledirektøren var samd i dette og hadde alt teke dette opp internt i staben og innskjerpa fristar. Ein heil dags nedetid på IT-systema i dagane før utsending var del av forklaringa. Dersom noko vert forseinka ved utsendinga skal styret få nærare melding om når sakene vert utsende dette omfattar og ettersendingar.

3 Sak 10/14 Møtebok frå møte 1/14 Møtebok frå møte 1/14 vart samrøystes godkjend. Sak 11/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors orienteringar: - UH-nett Vest o Nytt styremøte i juni. - Styremøte UHR o Strukturmelding fra KD våren o Varslar endringer. Dette vil skje i tett dialog med sektoren. o Innstegsstillingar truleg post.doc. i seks år. o Utdanningskonferansen: Læringsmiljøprisen Pris for framifrå undervisning o Styremedlem Anders K. Langset stiller til val som leder for NSO. - Om utvikling av ekstrainntekter til HiB (stipulert) på grunn av nye studieplasser og kategoriheving. Høgskoledirektørens orienteringar: Høgskoledirektøren orienterte om to tidlegare personalsaker som no var endeleg avslutta. Den eine der saka vart avvist av Høgsterett og høgskulen tilkjend saksomkostningar og den andre gjennom forlik. Nest siste Prosjektråd for nybygget er gjennomført, og Statsbygg har lova høgskolen at tidsfrist for overlevering av nøklar til høgskolen 2. mai ligg fast. Det ser ut til at bygget kan overleverast om lag 200 mill under budsjett. Statsbygg arbeider mykje med å halde fristar for den interne framdrifta på elektroleveransen. Høgskolen har bede om at ved eventuelle forseinkingar må undervisnings- og laboratorieareal prioriterast. Det vert utvida leiarsamling mars for å forankre flytting, mottak og avvikling i heile leiinga med klargjering av roller og ansvar gjennom prosjektperioden og fram til studiestart. Det vert samling for heile administrasjonen 23. og 24. april med vekt på arbeidsmiljø og vidareutvikling på nye campusar. Dag to vert sett av for dei tilsette som har vore under direkte omstilling. Høgskoledirektøren gav dessutan en gjennomgang av status for byggeprosjektet, flytteprosjektet og organisasjonsprosjektene (jf. Vedlegg).

4 Orienteringar delt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå Styret tok orienteringane til vitande. Sak 12/14 Styret møter Avdeling for lærerutdanning Saksførelegg frå høgskoledirektøren Forslag til vedtak: Styret takker for møtet med Avdeling for lærarutdanning og gir ros til avdelinga for det arbeidet med nye godkjende utdanningar. Styret ber avdelinga følgje opp dei tilbakemeldingane og relevante forslaga som framkom gjennom dialogen. Styret takker for møtet med Avdeling for lærarutdanning og gir ros til avdelinga for arbeidet med nye godkjende utdanningar. Styret ber avdelinga følgje opp dei tilbakemeldingane og relevante forslaga som framkom gjennom dialogen.

5 Sak 13/14 Gjennomgang av regnskapet for 2013 St.prp. nr. 1 ( ) Brev fra KD: Tildelingsbrev for 2013 (datert ) Brev fra KD: Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 (datert ) Brev fra KD: Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 (datert ) Sak 19B/2013: Gjennomgang av regnskapet for 2012 Sak 69/2013: Revidert årsregnskap 2012 Sak 114/2013: Budsjettfordeling 2014 foreløpige rammer Sak 05/2014: Budsjett 2014 endelig fordeling Sak 06/2014: Regnskap 2013 Tilbakemeldinger fra budsjettenheter ang. regnskapet 2013 (vedlegg 1) Justert budsjettramme 2013 (vedlegg 2) Orientering regnskap per (vedlegg 3) Styret tar orienteringen om regnskapet 2013 til etterretning. Styret vedtar følgende overføringer fra 2013 til 2014: (Alle beløp i 1000): Avd. for lærerutdanning Avd. for ingeniørutdanning Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen -678 Mediesenteret Prosjekt Metningsdykkerutdanning Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt Styret tar orienteringen om regnskapet 2013 til etterretning. Styret vedtar følgende overføringer fra 2013 til 2014: (Alle beløp i 1000): Avd. for lærerutdanning Avd. for ingeniørutdanning Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen -678 Mediesenteret Prosjekt Metningsdykkerutdanning Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt

6 Sak14/14 Revisjon av høgskolens kommunikasjonsstrategi Revidert kommunikasjonsstrategi Retningsliner for mediekontakt Styret tek Revidert kommunikasjonsstrategi og Retningsliner for mediekontakt for Høgskolen i Bergen til etterretning. Etter drøftingane i styret endra høgskoledirektøren si innstilling til vedtak til følgjande: «Saka vert send attende til administrasjonen for ny bearbeiding.» Saka vert send attende til administrasjonen for ny bearbeiding Sak 15/14 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2013 Strategisk plan for høgskolen i Bergen Strategi for FoU/N Handlingsplan for likestilling og mangfold Handlingsplan for internasjonalisering Meldinger om personalsituasjonen 2013 Styret tar meldinga om personalsituasjonen 2013 til orientering. Styret tar meldinga om personalsituasjonen 2013 til orientering.

7 Sak 16/14 Rapport og planer Rapport og planer Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Sak 17/14: Grønn høgskole miljøsertifisering av Høgskolen i Bergen Ingen Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering av viktigheten av arbeidet med det ytre miljø, og ber om at arbeidet med sikte på å oppnå miljøfyrtårnsertifisering ved innflytting på Kronstad i august gis nødvendig prioritet. Alle løsninger og regler for drift, infrastruktur og bruk av bygget forutsettes utformet ut fra målet om å være en miljøbevisst institusjon. 2. Styret ønsker fremlagt rapport fra arbeidet høsten 2014, og ber om at det etableres system for årlig rapportering om miljøarbeidet. 3. Styret ber om at det som neste fase legges opp til miljøfyrtårnsertifisering av øvrige studiesteder. Styret drøfta saka. På denne bakgrunnen la høgskoledirektøren inn ei endring i det opphavlege vedtaksforslaget i høve til rapportering. Vedtaket vart som følger: 1. Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering av viktigheten av arbeidet med det ytre miljø, og ber om at arbeidet med sikte på å oppnå miljøfyrtårnsertifisering ved innflytting på Kronstad i august gis nødvendig prioritet. Alle løsninger og regler for drift, infrastruktur og bruk av bygget forutsettes utformet ut fra målet om å være en miljøbevisst institusjon.

8 2. Styret ønsker fremlagt rapport fra arbeidet høsten 2014, og ber om at rapport om miljøarbeidet inngår i det etablerte system for årlig rapportering. 3. Styret ber om at det som neste fase legges opp til miljøfyrtårnsertifisering av øvrige studiesteder Sak 18/14: Endring av namn på einingar ved HIB Forslag til namneendring frå AI Styret vedtar å endre namnet på Avdeling for ingeniørutdanning til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Styret vedtar å endre namnet på Mediesenteret til Senter for nye medier. Engelske namn vert då slik dei er omtala av saksnotatet Namneendringane vert sett i verk straks. Styret vedtar å endre namnet på Avdeling for ingeniørutdanning til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Styret vedtar å endre namnet på Mediesenteret til Senter for nye medier. Engelske namn vert då slik dei er omtala av saksnotatet Namneendringane vert sett i verk straks

9 Sak 19/14: Tilsetting i stilling som professor II ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sosialfag og vernepleie. 1. Anmodning fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 2. Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 2) 3. CV (vedlegg 3) Kari Dyregrov tilsettes som professor II innen fagområdet psykisk helsearbeid i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag- og vernepleie i ett år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. På bakgrunn av drøftingane i styret og fråsegn frå dekan ved AHS endra høgskoledirektøren si innstilling til vedtak slik at tilsetjinga vert toårig. Kari Dyregrov tilsettes som professor II innen fagområdet psykisk helsearbeid i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag- og vernepleie i to år fra tiltredelse. Tiltredelse etter avtale, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Eventuelt: Det var meldt inn følgende saker til eventuelt: - Mona Strømme: o korleis blir studentane informert om flyttinga? o Har høgskolen samarbeid med såkalla universitetsskoler? - Høgskoledirektøren: o Presenterte ei kort oppsummering av det han oppfatta som styret sine innspel og bestilling etter styreseminaret i februar om fagleg organisering og styrings- og leiingsmodell. Han skisserte og ein tentativ tidsplan for arbeidet og ville komme attende til styret med ei meir bearbeidd sak i aprilmøtet (jf. Vedlegg) o Namnesetjing av styrerommet. Rektor og høgskoledirektør gav tilbakemelding på spørsmåla frå representanten Strømme. I forhold til samarbeid har høgskolen eit utstrakt samarbeid med svært mange skuler. I høve informasjon til studentane blir dette gjort i heile organisasjonen. I kva grad alle får med seg alle detaljane er usikkert. Studentorgana er orientert jamt i

10 prosessen og informasjonen finnast på nett. Vidare blir det lagt opp til ein meir retta informasjonsrunde fram mot våren. I høve forslag om namnsetjing av styrerommet, kom det fram ulike synspunkt, og styret ynskte difor ikkje å ta stilling til dette som eventueltsak. Rektor takka for frammøte. Møte blei heva Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Onsdag 23.10.2012 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Anna

Detaljer