Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga."

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til sak 14 møtte Møtte på seminaret Avdeling for lærarutdanning Eli Bergsvik, Beate Lode, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Isabel Grindheim, Anna Elisa Tryti, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann (til kl. 1530, unnateke sakene 19-21), Kristen Haugland. Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole-Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve. Prodekan Eiliv Olsen, programansvarleg Magne Eide Møster, programansvarleg Dag Orseth, senterleiar Harald Eikaas, kontorsjef Tone Nybakken, seniorkonsulent Dag Ove Vareberg, representant frå ALs studentrådsstyre Anders Kvernmo Langset. Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 10/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 11/2009 Møtebok frå møte 1/2009 Sak 12/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 13/2009 Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4336) Sak 14/2009 Styret møter Avdeling for lærarutdanning (Ref 09/1) Sak 15/2009 Samla rekneskapsoversyn 2008 (Ref 08/1933) DOC 1

2 Sak 16/2009 Rapport og plandokument (Ref 09/125) Sak 17/2009 Personalsituasjonen 2009 tal på tilsette og rekruttering (Ref 09/279) Sak 18/2009 Fordeling av strategiske midlar og midlar til omstilling (Ref 2008/3998) Sak 19/2009 Tilsetjing som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1451) Sak 20/2009 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte Utpeiking av delegasjon (Ref 08/684) Sak 21/2009 Eventuelt Sak 11/2009 Møtebok frå møte 1/2009 Møtebok frå møte 1/2009 vart samrøystes godkjend. Sak 12/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Rapport frå Klagenemnda Fullmaktssak Dato Forlenging av sensurfrist for eksamen i matematikk 1, didaktisk utviklingsarbeid (A30MA104 og AK30MA105) klasse 2G (Ref 08/4312) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. St.meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge b. Hovudstyremøte i Noregs forskingsråd Høgskoledirektør orienterte om a. Nybygget på Kronstad, detaljprosjektering startar og fyrste møte er b. Brev Kunnskapsdepartementet (KD) om mettingsdykkarutdanninga (unnateke offentleg innsyn) Det er søkt om ekstraløyving (Ref 06/2) c. Vitensenter AS har eigarmøte der spørsmål er evt. utviding av aksjeportefølje. d. Høgskoledirektøren (fødd 1941) melde om at hans siste arbeidsdag ved HiB er Allmennlærarutdanning med slike element: - Ny stortingsmelding om lærarutdanning - Arbeidet med lærarutdanning i UH-nett Vest - Den vidare utviklinga av allmennlærarutdanning ved Høgskolen i Bergen (HiB) 3. Brev til Kunnskapsdepartementet (KD). Felles innspel til forskingsmeldinga frå Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen (Ref 08/4220) 4. Brev til Riksrevisjonen. IKT-profil ved Høgskolen i Bergen. Tilleggsspørsmål (Ref 08/3229) 5. Brev frå Kongshaugfestivalen 09. Søknad om sponsormidlar til Kongshaugfestivalen 2009 (Ref 09/610) DOC 2

3 6. Kopi av brev frå Universitets- og høgskolerådet (UHR) til KD. Innspel til statsbudsjettet 2010 (Ref 09/682) 7. Avtale om Nettverksuniversitetet (NVU), gjeldande frå (Ref 07/946) 8. St.meld. nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning 9. Notat om revidert godtgjeringsordning til styremedlemer (Ref 09/764) 10. Brev frå Helse Bergen Utvikling av nytt felles ferdigheitssenter, oppretting av prosjektorganisasjon (Ref 08/512) 11. Brev frå KD. Rapportering om status på beredskapsfeltet for åra 2007 og 2008 UH (Ref 09/762) 12. Brev frå KD. Registrering av overtid ved statlege universitet og høgskolar (Ref 09/784) 13. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssaker Dato Trekk av studium Faglærar i realfag (Ref 08/2299) Dato Forlenging av sensurfrist for eksamen i matematikk 1, didaktisk utviklingsarbeid (A30MA104 og AK30MA105) (Ref 08/4312) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 13/2009 Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4336) Dokument i saka 1. Gjeldande plan , jf sak 54/ Sak 88/2008. Vegen mot universitetsstatus 3. Sak 105/2008. Førebuing av ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen Styremøtet To o-saker. 1) Samla stillingsramme. 2) Kvalitetssikring av FoU-tid 5. Budsjettsituasjonen, jf styresak 06/ Sak 17/2009. Personalsituasjonen 2009 tal på tilsette og rekruttering 7. Sak 96/2008. Det samla studietilbodet for opptaket Strategisk plan Evaluering av noverande plan og vegen vidare. Innlegg ved utdanningsdirektør Margareth Haagensen Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok samrøystes Styret viser til notat frå høgskoledirektøren, til innlegg, drøfting og oppsummering på seminaret , og ber om at denne samla dokumentasjonen og behandlinga vert lagd til grunn for det vidare arbeidet med strategisk plan Sak 14/2009 Styret møter Avdeling for lærerutdanning (Ref 09/1) 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatsstyringsmøte 2008 (Ref 08/5) 2. Brev til KD. Etatsstyringsmøte Tilbakemelding frå Høgskolen i Bergen (Ref 08/5) 3. Styresak 96/08 Det samla studietilbodet (Ref 08/2299) DOC 3

4 4. Brev fra KD. Kompetanse for kvalitet - tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud (Ref 08/3860) 5. e-brev fra høgskoledirektøren. Dei 4 faglege sentera ved høgskulen 6. St.meld.nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret viser til interessant dialog med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som styret har pekt på. Sak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt 2008 (Ref 08/1933) 1. Brev fra KD: Regnskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte virksomheter i universitets- og høgskolesektoren i 2008 (datert ) 2. Brev fra KD: Statsregnskapet for 2008 Årsavslutning og frister for innrapportering (datert ) 3. Brev fra KD: Regnskap for 2008 og delårsrapportering i 2009 (datert ) 4. Brev til KD: Foreløpig regnskap for 2008 for Høgskolen i Bergen, med ledelseskommentarer 5. Brev til KD: Åpningsbalanse pr Styresak 08/2009 vedr. åpningsbalansen 7. Kommentarer fra enhetene vedrørende regnskapet for Regnskapsrapport pr Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret godkjenner høgskolens foreløpige regnskap for Styret vedtar følgende forslag til overføringer til 2009: Avd. for lærerutdanning Avd. for ingeniørutdanning 64 Avd. for helse- og sosialfag -176 Dykkerutdanningen 219 Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB totalt Sak 16/2009 Rapport og plandokument (Ref 09/125) Dokument i saka 1. Sentrale dokument frå Kunnskapsdepartementet, m.a. tildelingsbrev 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Rapport Plan 2009 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga DOC 4

5 Styret viser til synspunkt og føringar i møtet, og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføra arbeidet med det samla dokumentet. Sak 17/2009 Personalsituasjonen 2009 antall tilsatte og rekruttering (Ref 09/279) 1. Sak 5/2005 Stillingsramme og administrativ kompetanse 2. Brev av 26. april 2005 om rammer for undervisnings- og forskerstillinger 3. E-brev av 23. oktober 2008 om bl.a. budsjettsituasjonen og innføring av tilsettingsstopp 4. Notat til styret av 19. januar 2009, sak 03/ Orientering om den samlede personalsituasjonen i Sak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 7. Sak 74/2008 Strategi for rekruttering av tilsatte 8. Notat om rekruttering og kvalitetssikring av tilsettingsprosessen Faugstad fremmet i møtet tilføyelse til punkt tre i innstilling til vedtak som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar meldingen om personalsituasjonen i 2008 og notatet om rekruttering til etterretning. 2. Høgskolen i Bergen står overfor store utfordringer som krever at høgskolen iverksetter omstillinger. Avtaleverket om omstilling og ledelsens styringsrett må brukes aktivt. 3. Styret setter ikke noe nytt veiledende tak for antall stillinger, men forutsetter at høgskolens samlede personalressurs disponeres slik at høgskolen oppnår størst mulig grad av måloppnåelse innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Tilsettinger skal være i samsvar med målene i strategisk plan og budsjettrammen for Nye undervisnings- og forskerstillinger bør primært lyses ut som førstestillinger, og høgskolen bør tilstrebe å få flere tilsatte med førsteamanuensis- og professorkompetanse innenfor høgskolens satsingsområder. Sak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og midler til omstilling (Ref 08/3998) 1. Brev fra KD: Statsbudsjett for 2009 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 2. Strategisk plan ved Høgskolen i Bergen Styresak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 hovedrammer 4. Styresak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt Styresak 16/2009 Rapport- og Plandokument Referater fra styringsdialogmøtene høsten Søknader om strategiske midler fra enhetene Haugland fremmet i møtet endring til punkt tre i innstilling til vedtak som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig DOC 5

6 1. Styret viser til premissene i saken og vedtar fordelingen av omstillingsmidler. Styret ber om en særskilt rapportering på bruken av midlene. 2. Styret viser til saksfremlegget (bl.a. omtalen av sentrene), og vedtar fordelingen av de strategiske midlene. Styret forutsetter at de ulike resultatenhetene også avsetter strategiske midler innenfor tildelt budsjettramme. 3. Styret viser til avsetningen til strategisk reserve, og ber om at en på møtet får en ny gjennomgang og analyse av budsjettsituasjonen med sikte på eventuelle justeringer. Sak 19/2009 Tilsetjing som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1451) Dokument i saka 1. Innstilling frå Avdeling for lærarutdanning 2. E-post til søkarane, datert Sakkyndig vurdering, datert Styresak 37/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 5. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 6. Styresak 88/2007 Utlysing av professorat i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Inger Ester Eleonora Eriksson får tilbod om fast stilling som professor (st.kode 1013) i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. Tiltreding etter avtale. Sak 20/2009 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte Utpeking av delegasjon (Ref 08/684) 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for 2009 kap 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (Ref 08/684) 2. Brev fra KD, vedlegg 3. Foreløpige temaer for Tema for etatsstyringsmøtet Haugland fremmet i møtet endret innstilling til vedtak som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig, å inkludere en styrerepresentant fra tekn.adm. personale. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sette sammen delegasjonen Sak 21/2009 Eventuelt DOC 6

7 Høgskoledirektøren orienterte om Styremøtet vart lukka. at det er ikkje aktuelt med ekstraordinært styremøte Høgskoledirektøren orienterte om problemstillingar knytt til nybygg på Kronstad Mæhle sa seg ugild og forlet møterommet situasjonen i samband med at høgskoledirektørens siste arbeidsdag er Bergen, den 2. mars Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 7