DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2011. Vedtatt av kommunestyret"

Transkript

1 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2011 Vedtatt av kommunestyret

2 Innhold 1. Forklaringer og nøkkeltall Årsregnskap og årsberetning Regnskapet Balansen Likviditet Ansvarsområdenes andel av nettodriftsutgifter Gjeldsutvikling Driftsregnskapet Driftsresultat Rammeinntekter og eiendomsskatt Utbytte, renter og avdrag Momskompensasjonen i driftsregnskapet Kommentarer til tjenesteområdene Investeringsregnskapet Tana, den 30 mars 2012 Jørn Aslaksen Rådmann 2

3 1. Forklaringer og nøkkeltall Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, hvor de enkelte virksomhetslederne har budsjett- og regnskaps- og rapporteringsansvar innenfor sitt område. Tana kommune vedtar driftsbudsjettet på netto ramme etter sektor og investeringsbudsjettet på netto ramme etter ansvar. 1.1 Årsregnskap og årsberetning Etter kommuneloven skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning. Regnskapsforskriften setter nærmere krav til innholdet i årsregnskapet og årsberetning. Årsregnskapet (talldelen) oppfyller kravet til regnskapsframlegg med hovedoversikter, investeringsregnskapet, driftsregnskapet, balanseregnskapet, oversikt over kommunens kapitalkonto, oversikt over likviditetsreserven, oversikt over kommunens garantiforpliktelser, noter mv. Årsberetningen er en kombinasjon av regnskapets verbaldel og virksomhetenes tradisjonelle årsmelding. I årsberetningen gis det opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av årets virksomhet. Det fokuseres også spesielt på vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet. I tillegg redegjøres det for en del finansielle nøkkeltall for hele kommunen. 1.2 Regnskapet Regnskapsprinsipp Kommunene skal føre et regnskap som viser anskaffelse og anvendelse av midler. Utgifter og utbetalinger er anvendelse av midler. Inntekter og innbetalinger er anskaffelse av midler. Kommunen regnskapsfører også avsetninger til senere år og bruk av tidligere års avsetninger (fond) Regnskapets oppbygning Investeringsregnskap (-budsjett) Viser blant annet kommunens investeringer i varige driftsmidler med finansiering samt formidlingslån mm. Driftsregnskap (-budsjett) Viser økonomisk oversikt over driften. Det omfatter bla. egen tjenesteyting, kjøp av tjenester, overføringer, avsetninger til fond, bruk av fond, brukerbetalinger, tilskudd, skatter, rammetilskudd, betjening av gjeld med mer. Balanseregnskap Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert med gjeld og egenkapital Regnskapsmessige begrep Brutto driftsresultat Er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld betale renter og avdrag og til netto driftsresultat. Netto driftsresultat Er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. Avsetning til fond Avsetninger til senere bruk. Det kan avsettes til driftsfond eller investeringsfond. Det skilles også mellom bundne fond (øremerkede midler) og ubundne fond som fritt kan disponeres. Fra driftsregnskapet kan det settes av til 3

4 Disposisjonsfond eller bundet driftsfond (øremerkede midler). Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til. Fra investeringsregnskapet kan det settes av til Ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som står igjen etter budsjetterte og pålagte avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller uinndekket. Ofte kalt overskudd. Arbeidskapital Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen sier noe likviditeten på kort sikt (under ett år). Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endringer i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor som en egen note til regnskapet. 1.3 Balansen Mest likvide midler Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt 27 millioner kroner. Dette er en økning på 1 millioner kroner fra året før. Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordringer utgjorde ved utgangen av året 35 millioner kroner, en økning på ca 10 millioner kroner fra året før. Pensjonspremieavviket utgjorde 28 millioner kroner, en økning på 4 millioner fra Sum omløpsmidler Omløpsmidlene utgjorde til sammen 90 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner fra Anleggsmidler Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr 589 millioner kroner. Dette er en økning på 10 millioner kroner fra Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler i henhold til gjeldende retningslinjer. Kr 272 millioner kroner er pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Økningen i avsatte pensjonsmidler er på 2 millioner kroner. Samlet utgjør kommunens bokførte eiendeler 679 millioner kroner (omløpsmidler + anleggsmidler). Dette er en økning på 35 millioner kroner i løpet av Endring Betalingsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Pensjonsmidler Andre anleggsmidler Sum eiendeler Bokførte eiendeler pr Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen. Kortsiktig gjeld Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde 38 millioner kroner. Det er en økning på 2 millioner kroner i løpet av

5 Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld var på 570 millioner kroner pr Dette er en økning på 90 millioner kroner. Pensjonsforpliktelsene utgjorde 337 millioner kroner, en økning på 62 millioner kroner fra året før. Lånegjelden er ved utgangen av året 233 millioner kroner, en økning på 28 millioner kroner fra året før. Det aller meste av lånegjelden har flytende renter. For en mindre del av lånegjelden er det inngått fastrente avtaler Kommunens bokførte egenkapital: Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: i Fonds ii Regnskapsmessig mindreforbruk iii Likviditetsreserver iv Kapitalkonto Fondene er i regnskapet for 2011 bokført med 27 millioner kroner. Det er en økning på 5 millioner kroner fra Disposisjonsfondet er økt med 1,3 millioner kroner, bundne driftsfond er økt med 3,6 millioner kroner, ubundet investeringsfond er økt med 800 tusen kroner og bundne investeringsfond er redusert 770 tusen kroner Endring Bundne driftsfond Ubunden inv. fond Bundne inv. fond Disposisjonsfond Sum fond Overskudd/ Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital Bokført egenkapital pr Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen. Samlet sett har kommunens egenkapital blitt redusert med 67 millioner kroner i 2011 til 71 millioner kroner Endring Kortsiktig gjeld Lånegjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og EK Bokført gjeld og egenkapital pr Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen. 1.4 Likviditet Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser: Nok penger til å betale regninger. Likviditeten vurderes med flere størrelser. Av disse sier utviklingen av arbeidskapitalen og likviditetsgradene mest om likviditeten på kort sikt mens likviditetsreserven sier mest om den langsiktige likviditeten Endringer i arbeidskapitalen Endringer i arbeidskapitalen er vist i tabellen: 5

6 Endring Anskaffelse av midler Anvendelse av midler Anskaffelse - anv Endring ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Arbeidskapitalen er økt med 12,8 millioner kroner i løpet av I bevilgningsregnskapet kan dette knyttes til større økning anskaffelse av midler i forhold til anvendelse og til større eksterne finansielle overføringer. I balansen fremkommer økningen som et resultat av økte betalingsmidler på nær 1 million kroner, økte fordringer med nær 11 millioner, redusert premieavvik på 900 tusen kroner og økt kortsiktig gjeld på 2 millioner kroner. Endring i arbeidskapital Endring Mest likvide omløpsmidler 939 Fordringer Premieavvik Kortsiktig gjeld (økning) Endring Likviditeten vurderes også i ved hjelp av likviditetsgrader. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) Likviditetsgrad 2: (mest likvide midler + kundefordringer/kortsiktig gjeld, bør være > 1) Likviditetsgrad 1 2,38 2,11 Likviditetsgrad 2 1,65 1,41 Samlet sett er likviditeten styrket i løpet av 2011, og fremstår som akseptabel. 1.5 Ansvarsområdenes andel av nettodriftsutgifter 2 % 3 % 12 % 2 % 9 % 15 % 27 % 30 % 1.1 Politisk/adm 1.2 Undervisning og barnehage 1.3 Helse, pleie og omsorg 1.4 Hjelpetjenester 1.5 Miljø og næring 1.6 Kultur 6

7 Fordeling av driftsutgiftene etter rammeområder. Undervisning og barnehager, helsetjenester og hjelpetjenester utgjorde til sammen ca ¾ av kommunens samlede driftsutgifter i Omlag halvparten av utgiftene var knyttet til ulike helsetjenester/vernetjenester, mens i underkant av en fjerdedel gikk til barnehager og utdanning. Rammeområde Politisk/adm ledelse 13 % 15 % 14 % 1.2 Undervisning og barnehage 21 % 21 % 27 % 1.3 Helse, pleie og omsorg 30 % 31 % 30 % 1.4 Hjelpetjenester 17 % 16 % 12 % 1.5 Miljø og næring 3 % 3 % 3 % 1.6 Kultur 2 % 3 % 2 % 1.7 Bygningsdrift 9 % 9 % 9 % 1.8 Anleggsdrift 3 % 2 % 2 % Relativ fordeling av utgifter etter rammeområder i prosent av samlede driftsutgifter fra Gjeldsutvikling Egenfinansiering av investeringer regnes ut ved hjelp av formelen kapitalkonto/anleggsmidler. Det viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med egne midler. Gjeldsgraden viser andel av gjeld i forhold til egenkapital. Formel: gjeld/egenkapital. Gjeld pr. innbygger beregnes slik: (langsiktig gjeld + kortsiktig gjeld pensjon)/innbyggertall. Innbyggertallet som er benyttet er Egenfinansiering investeringer 6,74 % 20,16 % Gjeldsgrad 853 % 372 % Gjeld pr. innbygger Lånegjelden i forhold til innbyggertallet har økt, og som følge av at gjelden øker og innbyggertallet har gått ned. 7

8 1.6.1 Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntekter, rammeoverføringer og andre inntekter Rammetilskudd Skatteinntekter Eiendomsskatt Andre inntekter Sum Driftsutgifter = Brutto driftsresultat Netto resultatgrad 0,00-0,01 Brutto resultatgrad Finanstransaksjoner Avskrivninger Netto driftsresultat Netto resultatgrad 0,02-0, Brutto resultatgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som f.eks. avskrivninger, renter og avdrag, utlån, og avsetninger til fond. Vi har et positivt driftsresultat i forhold til 2010 da det var negativt. 8

9 2 Driftsregnskapet 2.1 Driftsresultat Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på Rammeinntekter og eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2011 var på kr En økning på 210 tusen fra året før. 2.3 Utbytte, renter og avdrag Rentenivået har holdt seg lavt men stigende. Den flytende renta har vært fra 2,75 3,15. Minimumsavdrag er beregnet til 6,7 mill. mens vi har betalt 9,7 i avdrag. 2.4 Momskompensasjonen i driftsregnskapet Momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet blir automatisk overført til drift. Fra 2014 skal alt føres i investering og der være med på finansiering av investeringer. I en overgangsperiode blir deler av momskompensasjon ført tilbake til investeringsregnskapet. I 2011 kunne 60 % føres i drift. Dette utgjorde 2,8 mill. 2.5 Kommentarer til tjenesteområdene Politisk rammeområde Budsjettet har et avvik som i hovedsak skyldes kostnader knyttet til omfanget av politisk virksomhet. Dette omfatter frikjøp og kostnader for avvikling av møter, kontormateriell/post. I tillegg kommer kostnader knyttet til kjøp fra IKS der kommunen er deltaker, dvs. revisjon og kontrollutvalg Trossamfunn Kommunen har et spesielt ansvar for å finansiere fellesrådets drift av menighetene innenfor kommunegrensene. Tilskuddet til de øvrige menighetene beregnes etter medlemstall med utgangspunkt i fellesrådets overføringer Stabs- og fellesfunksjoner 1200 Fellestjenester Fellestjenestene er en samling av felles kostnader for felles fagløsninger, kontorrekvisita/papir, porto og felles telefoni for rådhus, miljøbygg, bygg og anlegg og kunnskapens hus. Underkapitlets overforbruk skyldes underbudsjettering av kostnader til kontorekvisita, papir/tonere og porto Serviceavdeling Tjenesteområdet har ansvaret for sentralbord, arkiv, politisk sekretariat og posttjeneste. Det har vært satset betydelig på kompetanseoppbygging på arkivtjenesten IT Ansvaret har i 2011 holdt budsjettrammen. Informasjons- og serviceavdelingen v/ IT har det totale ansvaret for at kommunens IT-løsninger er sikre og tilgjengelige. Tjenesteområdet har hatt stor fokus på å levere en sikker, stabil og effektiv tjeneste ved å ta i bruk ny og oppdaterte løsninger. Utfordringene er store for sårbarheten ved feilsituasjoner i en så stor organisasjon som vår, noe som tilsier at det er nødvendig å ha etablert en stabil og sikker IT-løsninger/tjenester. Bruken av eksterne konsulenter er blitt redusert betydelig, noe som har sammenheng med en stabil bemanning og målrettet kompetanseheving. 9

10 1230 Samisk språkutvikling Oversetterkapasiteten er forbedret markant og området har hovedansvaret for den samiske portalen til kommunen. I 2011 fikk vi økt den formelle tolkekompetansen på tjenesteområdet, slik at vi i hovedsak dekker tolkebehovet til kommunestyremøtene. Tjenesteområdet har et overforbruk på 13% som i hovedsak skyldes lønn, pensjoner og kjøp av tolketjenester Studiesenteret Er veletablert på Kunnskapens hus med en sterkt økende kursportefølje. Lærerutdanningen har to klasser gående. Kursene har gitt høyere inntekter, samt at en del utgifter ikke er ført på kapitlet, men på Fellestjenester og IT Bibliotek Bemanningen i 2011 har vært 1,5 stillinger. Biblioteket tok ansvaret for å drifte utstyrsordningen som er etablert og låner ut tur og fritidsutstyr i tillegg til bøker, film og musikk Landbruksvikar/ Disputvalg Budsjettkapitlet viser lavere forbruk pga refusjon for 2010 ble inntektsført i Bruken av landbruksvikarordningen var stabil i 2011 og omfanget av møter medfører at behovet for sekretærfunksjonen er økende Kinodrift Den nye digitale kinoen ble ferdigstilt på forsommeren Informasjons- og serviceavdelingen påtok seg ansvaret for å etablere en driftsløsning for kinoen. Driftskonseptet er uvanlig og består av følgende: Teknisk drift løser It-kontoret, Tana og Nesseby Lions er engasjerte som kinoverter (billetter og publikumshåndtering), Informasjons og serviceleder er programansvarlig. Utsendelse og oppheng av plakater foretas av faste personalressurser på informasjons- og serviceavd og utviklingsavd. Kinoen ble åpnet 11.desember og har hatt et meget godt besøkstall Administrativ ledelse Økonomiavdeling Har hatt et overforbruk på 126 tusen. Året har vært preget av innføringen av nytt økonomisystem. Systemet er i dag nesten fullt innført. Det som mangler er fakturering av kommunale eiendomsgebyrer. For å ta igjen etterslep vi hadde etter flere år med innføring, måtte vi leie inn ekstra arbeidskraft. Dette har medført at vi på de fleste områder er à jour i dag Personalavdeling Også dette året har vært preget av konsekvenser i forbindelse med omlegging til nytt lønnssystem. Vi har for øvrig hatt omrokkeringer av bemanning og bruk av vikarer, slik at en ikke har fått den kontinuiteten i arbeidet som har vært ønskelig. Kommunen er en IA bedrift, og vi har også i 2011 hatt hovedfokus på HMS arbeid og sykefravær i tillegg til løpende forvaltningsmessige oppgaver. Hovedfokus på HMS og sykefravær har gått på bekostning av andre utviklingsoppgaver. Den totale rammen viser et underforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak refusjon momskompensasjon, sykepengerefusjon, reduserte lønnsutgifter, samt tilskudd til prosjekt kompetanseutvikling som ved en feil ikke er blitt avsatt til fond slik det var forutsatt. Prosjektet videreføres i

11 Sykefravær Utvikling i sykefravær fra 2009 til 2011 (1. kvartal 2012 er tatt med i oversikten) ,63 Sykefravær ,01 5,4 3,38 Sykefravær Sykefraværsprosenten i 2011 var på 5,4% som var det nest laveste av alle kommuner i Finnmark. Lavere sykefravær betyr mer tilstedeværelse på jobb, noe som igjen gir bedre kvalitet til innbyggerne og brukerne, samt bidrar til bedre arbeidsmiljø i virksomhetene. Sykefraværsarbeid er et systematisk arbeid som krever kontinuerlig arbeid over tid, og det er viktig å holde trykket hele tiden dersom en vil beholde den positive utviklingen. Vi har fortsatt med Sikker jobb analyse ute i virksomhetene, og har hatt spesielt fokus på pleie og omsorgssektoren som er de virksomheter med høyest sykefravær. I dette arbeidet har vi brukt både vår Bedriftshelsetjeneste og vårt pensjonsselskap DNB. I 2011 startet vi arbeidet med strategisk kompetanseutvikling i pleie og omsorgssektoren spesielt med fokus på samhandlingsreformen og de utfordringer vi vil stå overfor i årene fremover. Dette arbeidet vil videreføres i Kommunen har også gjennomgått rutiner for oppfølging av syke arbeidstakere, og har fortsatt med jevnlige dialogmøter med ansatte som er syke, eller står i fare for å bli sykemeldte. Det forebyggende arbeid har hatt minst like stort fokus som oppfølgingen når en først er blitt syk. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet har vært tillitsvalgte, Nav lokalt og representant fra arbeidslivstjenesten, samt legene. Kommunen har også i 2011 hatt avtaler med to ulike treningsstudioer (Tana Fysikalske og Tana treningssenter). Dette er et viktig trivsels- og forebyggende tiltak for ansatte i kommunen, og det har vært stor oppslutning om begge tilbudene. For øvrig har det i personalavdelingen vært utført løpende oppgaver som tilsettinger, ulike personalsaker og tilrettelegging for lønnsutbetaling. I 2011 var tariffoppgjøret et mellomoppgjør, og dermed ble det ikke ført lokale forhandlinger for ansatte omfattet av kapittel 4. Det ble for øvrig gjennomført forhandlinger i kap 3 (ledere) og kap 5 (akademikerne ). 11

12 Likestilling Likestillingsarbeidet er integrert i kommunens generelle arbeidsgiverpolitikk. Likevel er resultatet at kvinner er de som i størst grad blir rekruttert til de tradisjonelle kvinneyrker, men også til hele kommunesektoren sett under ett. Lederlønn - kap 3.4. Gjennomsnittslønn for topplederne (ledergruppa) er hvorav kvinnelige ledere (12) har en gjennomsnittslønn på mens mannlige ledere (8) har en gjennomsnittslønn på I barnehager og pleie omsorg er alle lederne kvinner, i skolen er det 4 kvinner og en mannlig leder. Det er for øvrig 304 årsverk i kommunen fordelt på 564 ansatte(inkl aktive kontrakter) 201 ansatte i heltid og 363 ansatte i deltid Undervisning og barnehage Undervisning og barnehage har samlet sett et merforbruk på Av dette utgjør barnehagesektoren utenom oppvekstsentrene kun kr Undervisning ledelse og Felleskapitlet på skole har et mindreforbruk på ca kr Dette skyldes hovedsakelig at noen utgifter budsjettert på felleskapitlet er blitt belastet den enkelte skole Austertana oppvekstsenter har et merforbruk på ca Bl.a. er det en underbudsjettering på pensjonsavgift på rundt Boftsa oppvekstsenter har et overforbruk på ca En del av dette skyldes overskridelser i barnehagen. Barnehagen hadde i 2011 svært stor søkning, og det har vært nødvendig å ha mer bemanning enn opprinnelig tenkt. Det ble ikke foretatt budsjettregulering her Seida skole har et merforbruk på vel Dette skyldes hovedsaklig at skolen hadde satt i gang store tilretteleggingstiltak for enkeltelev fra annen kommune uten at denne kommunen hadde fattet de nødvendige vedtak. Hjemkommunen har nektet å betale for tiltakene. Til Seida skole hører også LOSA og voksenopplæringen. Disse har egne budsjettkapitler og går med et overskudd på ca Det er nødvendig å se disse kapitlene i samband med Seida skole sitt kapittel siden noen læreressurser på LOSA i 2011 er blitt postert på Seida skole. Overskuddet på ca på voksenopplæringskapitelet skyldes økt tilflytting av voksne innvandrere Deanu sámeskuvla har et overskudd på ca , dette hovedsaklig på grunn av større inntekter, bl.a. prosjektmidler og refusjoner fra andre kommuner Sirma oppvekstsenter har et underskudd på ca Dette skyldes i hovedsakelig at det i 2010 ble ført en god del inntekter i forbindelse med Ovttas-prosjektet. Utgiftene disse tilskuddene skulle gå til, er imidlertid først blitt utgiftsført i Sirma fikk i oktober 2011 sin egen barnehage, som del av oppvekstsenteret Felleskapitlet for barnehagene har et underskudd på ca Dette skyldes at Tana kommune nå må betale for barn som er folkeregistrert i Tana, men som har plass i privat barnehage andre steder i landet. Dette er en del av omleggingen fra øremerket til rammefinansiert barnehagesektor. En full barnehageplass for barn under tre år kan koste oss i året, for barn over 3 år ca Private barnehager har et overskudd på Dette gir imidlertid ikke et riktig bilde av situasjonen da en personalressurs på 50 % stilling høsten 2011 er blitt belastet Sameskolen sitt budsjett. 12

13 2460 Tana bru barnehage har et overskudd på ca , noe som skyldes nedlegging av den åpne barnehagen pga manglende oppslutning om tiltaket Helse-, pleie- og omsorgstjenester 3000 Legestasjonen Driften ved legestasjonen har vært noe ustabil i Ventetiden på legetime var i gjennomsnitt mindre enn 2 uker. Sykefraværet var lavt. Legestasjon hadde et overforbruk som i hovedsak skyldes mindre inntekter, herunder brukerbetalinger og refusjonsinntekter. Dette kommer av at vi hadde to leger ute i Nord-Norgespermisjon i til sammen 8 måneder, samt at vi har senioravtale for en av legene Fysioterapi Fysioterapi hadde et lite underskudd Helsestasjon Helsestasjon hadde et regnskap i pluss Felles pleie og omsorg I Budsjett2011 er det feilbudsjettert med inntekter fra staten kr , jf. tilskudd ressurskrevende helse og sosiale tjenester. Dette er relatert til etterbetaling fra staten fra 2010, tilskuddet er inntektsført kapitel 5060 i Regnskapet for ansvar 4000 viser overforbruk kr , korrigert for etterbetalingen er kapitlet likevel i balanse. Kunnskapsløftet med tilskudd fra staten er inntektsført med kr Disse midlene og egne midler er det bevilget stipend til 13 personer/ansatte som tar helsefaglig og sykepleiefaglig utdanning Austertana eldresenter & omsorgsone Årsregnskap viser ett underskudd på ca. kr.7 6oo. Liggedøgnstatistikken viser ett belegg på 118 %. De samme personene som er ansatt på eldresentret er også ansatt til å utføre tjenester i hjemmetjenesten i Austertana og til isveien over til Rustefjelbma. Det er ett generelt lavt sykefravær ved eldresentret og i sonen, men økningen i pleietyngden i fjor førte til meget høyt sykefravær i november og desember Polmak sykehjem Her vises et avvik på , dette skyldes følgende: Overtid viser et overforbruk på Dette skyldes mangel på vikarer i begynnelsen av 2011, noe som førte til at ansatte måtte jobbe mye overtid for å få besatt ledige vakter ved sykdom og annet. Lønn ekstrahjelp viser et overforbruk på Dette skyldes blant annet overgang fra 8 til 6 ukers turnus, (økning på ca 35 % stilling pga det), og merforbruk av ekstravakter ved stenging av 1 etasje. Brukerbetaling helse, pleie og omsorg viser at det er kommet inn mindre enn budsjettert. Alt av vederlag er kommet inn, men dette skyldes stenging av 1 etasje, og dermed færre beboere og mindre inntekt enn først budsjettert Sykeavdelingen Regnskap for 2011 viser overskridelser på kr Liggedøgn statistikk for 2011 er 92,2, %. Avdelingen har hatt merutgifter til lønn sykevikarer, overtid, vikarbyrå, stipendordning og kjøp av kjøkkentjenester. Avdelingen har hatt mindre utgifter til fast lønn (har ikke fått ansatt sykepleier i alle sykepleier stillinger), permisjonsutgifter, kursutgifter, pensjon utgifter og utgifter til medikamenter. I tillegg er det kommet inn mer refusjon i vederlag enn forventet Tana omsorgsone 13

14 Hjemmetjenesten har besparelse på kr I 2011 ble det gitt ekstra bevilgning på kr for styrking av grunnbemanning på helg og aften. Økning av bemanning ble iverksatt fra høsten med ny grunnturnus. Besparelsen på lønn utgjør kr er i hovedsakelig stillinger som ikke var besatt. Virksomheten har også økte refusjoner som skyldes fødselspermisjoner, ledsagertjeneste, momskompensasjon Rehabiliteringstjenesten Virksomheten har besparelse på Dette er refusjon fra staten for ressurskrevende helse og sosiale tjenester Hjelpetjenesten - Administrasjon og fellestjenester Avdeling for hjelpetjenester består av tjenesteområdene Pedagogisk- psykologisk tjeneste, Tjeneste for funksjonshemmede, Barneverntjeneste og Rus- og psykisk helsetjeneste. Botjenesten ble skilt ut fra hjelpetjenesten og opprettet som egen Avdeling for botjenester fra Regnskapstallene samlet for 2011 uten botjenesten er derfor tilnærmet halvert i forhold til Hjelpetjenestens samlede regnskap for 2011 viser et underforbruk på kr , dette blir forklart under de forskjellige tjenesteområdene. Det er knyttet 180% merkantilressurs til drift av hjelpetjenesten. Det er en lederressurs på 100%, ressursen er fordelt med 20% administrasjon, 20% faglig leder PPT, 20% faglig leder tjeneste for funksjonshemmede, 20% faglig leder barnevern, 20% faglig leder rus- og psykisk helsetjeneste. Regnskapet viser et underforbruk på kr Det skyldes hovedsakelig at en del fellesutgifter er budsjettert på fellesområdet, mens det er utgiftsført på de enkelte tjenesteområdene Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering ut fra Opplæringslovens 5-6 og 5-7. Målgruppe er barn, ungdom og elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. PPT utfører også en del utredningsarbeid knyttet opp mot enkeltelever, samt rådgivning til lærere og foreldre. En viktig del av PPT s virksomhet er knyttet til systemrettet arbeid overfor barnehager og skoler. Det er to 100 % stillinger i tjenesten. En ansatt har deltatt i to prosjekter; ambulant tverrfaglig ungdomsteam som er et samarbeidsprosjekt med Helse Finnmark og to andre kommuner, samt utvikling av PMTO til samisk språk. Regnskapet viser et overforbruk på kr , noe som skyldes økte lønnsutgifter Tjeneste for funksjonshemmede Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til mennesker med medfødt funksjonshemming. Det er 120 % stillingsressurs knyttet til tjenesten. De ansatte utfører miljøterapeutoppgaver i tillegg til saksbehandling. Tiltak som nyttes er støttekontakter, avlastningstiltak, omsorgslønn. Regnskapet viser balanse Barneverntjeneste Tjenesten forvalter saksbehandling og følger opp vedtak/ tiltak etter barnevernloven. Det er 300 % stillingsressurs knyttet til tjenesten. Tjenesten deltar i en veiledningsgruppe sammen med andre kommuner i Øst Finnmark. Tjenesten deltar også i et felles kompetanseutviklingsprosjekt sammen med andre kommuner i Øst Finnmark. Det er også et tett samarbeid med det statlige barnevernet BUF-etat. Regnskapet viser et underforbruk på kr Det skyldes hovedsakelig mindre kjøp av statlige tjenester Rusvern Tjenesten er faglig organisert med 5050 psykisk helsetjeneste, men er budsjettert på eget kapittel. Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til brukere med rusmiddelmisbruk. Tjenesten har fått økte stillingsressurser i 2011, ruskonsulentstillingen er økt fra 30 % til 70 % og det er opprettet en 60 % stilling som utekontakt. Tjenesten administrerer et fellesprosjekt med kirken, Onsdagsklubben. Regnskapet viser et underforbruk på kr , det skyldes delvis feilføring av lønn, samt prosjektinntekter. 14

15 5050 Psykisk helsevern Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak overfor brukere med psykiske vansker. Tjenesten drifter også aktivitetstilbudet Møteplassen. Det er knyttet en stillingsressurs på 460% til tjenesten, fordelt på 200% psykiatrisk sykepleier, 100% miljøterapeut og 160% miljøarbeider. Regnskapet viser et underforbruk på kr , det skyldes mindreforbruk på lønn Botjenesten Avdeling for Botjenesten gir døgnkontinuerlig bistand til boliger for voksne med psykisk utviklingshemming og voksne med psykiatriske lidelser. I tillegg har avdelingen ansvar for barneavlastning hver 3 uke, for to funksjonshemmede, hjemme boende barn og voksenavlastning en gang i måneden for to hjemme boende brukere med psykisk utviklingshemming. De fleste av brukerne våre har et omfattende bistandsbehov. Vi har totalt 32,44 årsverk fordelt på Miljøterapeuter, Miljøarbeidere og ufaglærte. Pr dags dato, har vi 47 ansatte i faste stillinger. Regnskapet viser et mindre forbruk på kr Det skyldes hovedsakelig høyere refusjonsinntekter fra staten. I tillegg er kriteriene for beregning av ressurskrevende brukere endret positivt slik at kommunen får høyere refusjonsandel, dette var ikke kjent ved budsjetteringstidspunktet. Til sist må vi ta med at en refusjonssum på kr er feil budsjettert, denne summen tilhører kap 4000 og ikke Bygging av nytt bofellesskap for PU ble påbegynt. Antatt ferdigstillelse juni Tana arbeidsservice Hjelpetjenesten forvalter driftsstøtten til Tana arbeidsservice. Regnskapet viser balanse Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelinga har hatt noe redusert tjenesteproduksjon i 2011 som følge av vakanser i stillinger. Dette kommer til uttrykk i mindre forbruk av lønn innenfor arealforvaltning, kart- og oppmåling, miljøforvaltning og kultur. Merforbruk i næringsutvikling skyldes en ubudsjettert avsetning til primærnæringsfond på kr ( ). Ref Det skulle egentlig vært bokført på prosjekt 605 primærnæringsfondet og ikke direkte på Merforbruk i kulturskolen skyldes vesentlig reduserte inntekter i forbindelse med avvikling av kulturskolefestivalen BOAĐE. Mange kulturskoler, særlig de i Vest-Finnmark rakk ikke fram til festivalen på grunn av ekstremt dårlig vær. Det ble heller ikke oppnådd så mye i tilskudd til festivalen som forventet. Merforbruk på museum skyldes at tilskudd fra Staten (Sametinget) ikke er kommet inn før regnskapsavslutningen. Det er også noe overforbruk av lønn som skyldes engasjement av vikar og vedlikeholdsarbeider Bygg- og anleggsavdelingen Bygningsdrift Bygningsdrift omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg, inkludert vaktmester og renholdstjenesten, samt forebyggende brannvern. Saksbehandling i forbindelse med bostøtte og husbankens låneordninger er også en del av arbeidsoppgaven som er tillagt bygningsdrift. Avdelingen utfører mindre vedlikeholdsarbeid på utleieboligene som eies av Tana kommunale eiendomsselskap. Dette arbeidet kompenseres etter avtale mellom avdelingen og TKE. Vaktmesterressursene har det siste året blitt redusert på tross av at kommunen har fått flere nye bygg å drifte de siste årene. Nivået er nå slik at nye bygg i framtiden betinger bemanningsøkning. Samlet bygningsdrift viser et lite merforbruk, men med variasjoner mellom forskjellige ansvarsstedene. 15

16 7000 Bygningsdrift ledelse Har et mindreforbruk som skyldes overføring av lønn til investeringsprosjektene som ikke var budsjettert Drift av skole/barnehagebygg har et avvik på ca Årsaken til avviket er for lavt budsjett for avgifter, lisenser og gebyrer, og for lavt budsjett til vedlikehold Kunnskapens hus har et inntektsavvik fordi husleie for siste halvår først er bokført i Helse og sosialbygg har et avvik som skyldes at kompensasjonsmidler fra staten er budsjettert på dette ansvaret og faktisk ført på ansvar 9030, og at husleie for kontorer til hjemmetjenesten er budsjettert på ansvar 7040 og belastet dette ansvaret Administrasjonshar et mindreforbruk på grunn av husleie som var budsjettert og ikke belastet ansvaret, samt lavere lønnskostnader enn budsjettert Tana kommunale eiendom skal ikke budsjetteres med inntekt, ansvaret skal gå i null Forebyggende brannvern har et stort overskudd som skyldes at kommunen ikke hadde feier mer enn noen få måneder. Overskuddet er pløyd tilbake til huseierne i form av lavere feiegebyr i Anleggsdrift Anleggsdrift hører drift av vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og plasser, renovasjon, lysløyper, utmarksløyper og havneanlegg. I tillegg sortere brannvesenet økonomisk under denne avdelingen. Store investeringsoppgaver løses i sommerhalvåret av den faste bemanningen som ved årsskiftet var fire fagarbeidere og en arbeidsleder. En fagarbeider er innvilget permisjon fra 1. november uten at det er ansatt vikar. Alle ansvar bortsett fra 8040 Vannforsyning og 8050 Avløp og rensing har et mindreforbruk. For vann og avløp skyldes avvikene at overføring til selvkostfondene er høyere enn budsjettert. Dette har sin årsak i høyere inntekter enn budsjettert, driftskostnader på samme nivå eller lavere enn budsjett og lavere rentenivå enn brukt i selvkostbudsjettet Havn og havneanlegg har bedre resultat enn budsjettert som skyldes lavere driftskostnader og høyere leieinntekter enn budsjettert. Inntektene er høyere enn budsjettert fordi flere båtplasser ble leid ut i løpet av året. 16

17 3 Investeringsregnskapet Prosjekt 213 Sameskolen tilbygg Det er kun bokført kostnader til etterarbeider og levering av elektronisk tavle Skole og barnehagebygg. Bevilgningen gjelder brannvarslingsanlegg på Sirma skole. Skolen har internt brannvarslingsanlegg, dette prosjektet gjelder anlegg for å varsle direkte til 110. Vi har ikke fått pålegg om dette tiltaket. 625 Utstyrssentral Gjelder lagerrom ved biblioteket. Prosjektet skulle finansieres over investeringsbudsjettet og avsatt på bundet fond. Overskridelsen skyldes at det ikke var avsatt noe på bundet fond. 701 Helsesenter ny avdeling Kun konsulentkostnader og lønn er belastet prosjektet i Resterende beløp er en del av byggets videre finansiering. 720 Boftsa oppvekstsenter parkering/snuplass På grunn av manglende kapasitet kunne tiltaket ikke iverksettes i Prosjektet er tatt med i budsjettet for Utredning skolebygg I forståelse med OKU skulle utredningsarbeidet starte etter valget. Arbeidet er ikke startet i Elektronisk låssystem I 2011 ble det montert elektronisk låssystem i miljøbygget, Seida skole og rådhuset. Overskridelsen skyldes noen uforutsette kostnader og praktisk gjennomføring (bygg bør gjøres helt ferdig). 723 Rådhuset/Miljøbyget fjernvarme Prosjektet ble gjennomført i 2011 mens sluttfaktura fra entreprenøren først bokføres i Rådhuset varmes nå opp med fjernvarme fra miljøbygget. Oljekjelen i rådhuset er koblet ut. 724 Miljøbygget diverse tiltak Scenen er utvidet og det er lagt nytt scenegulv. Overskridelsen skyldes at prosjektet ikke kan deles. Budsjett bygger heller ikke på noen eksakt kalkyle. 725 Rådhus- fjernarkiv Det ble arbeidet med å etablere fjernarkiv i kjelleren, men dette måtte skrinlegges etter at Sivilforsvaret ikke kunne godkjenne at tilflukstrommet ble brukt som arkiv. Prosjektmidlene overføres til 2012, og arkivet etableres i første etasje. 726 Miljøbygget lysanlegg Bevilget beløp skal brukes til lyskaster på hver side av salen, ikke til ny lysbro i taket. Arbeidet er bestilt og blir montert i 2012, midlene overføres. 727 Oppgradering rådhussalen Det er lagt nytt gulvbelegg i både kantine og rådhussal, og kjøpt inn nye stoler og bord i rådhussalen. I tillegg er noen kostnader til lydanlegget belastet dette prosjektet. Budsjettet ble redusert i forhold til rådmannens forslag, uten at det forelå noen eksakt kalkyle for det som skulle gjennomføres. 17

18 728 Austertana og Polmak sykehjem, brannsikring Ikke iverksatt. Konsulentens prosjektering viste at kostnaden ble betydelig høyere enn budsjettert. Det er ikke gitt ny bevilgning 729 Polmak sykehjem kjøkken og låssystem Låssystemet var på plass allerede i Arbeid på kjøkken ikke iverksatt. 730 Sirma barnehage Prosjektet gjennomført, noe restarbeid gjenstår og faktureres i PU boliger Prosjektet er i rute, og ferdigstilles som planlagt og til betydelig lavere kostnad enn først budsjettert. Besparelsen er innarbeidet i 2012 budsjettet. 735 Isolering av tak/himling Seida skole Tiltaket er gjennomført ved hjelp av eget personell. Varer kjøpt inn sammen med annet prosjekt og belastet dette. 800 Flytebrygge Sjursjok Brygga ble lagt ut i 2010, kun supplerende arbeid belastet i Kostnader til forsterkning av det elektriske ledningsnettet fram til brygga belastes i Skiippagurra renseanlegg Tomtespørsmålet avklart sommeren 2011, og arbeidet startet opp på høsten. Grunnarbeidet utført i egen regi. 802 Utvidelse av boligfelt Boligfeltet ferdigstilt. Overskridelsen skyldes høyere priser enn kalkulert. 804 Lismajavri vannverk Målet med investeringen er å få vannverket godkjent. UV anlegget er skiftet ut, og det er montert nødstrømsaggregat for vannrenseanlegget. Hvis prøvene av råvannet viser tilfredsstillende resultat over to år vil vi sannsynligvis få godkjent vannverket. Hvis ikke kommer det krav om en ekstra rensebarriere, dvs et nytt renseanlegg. 805 Austertana vannverk Det arbeides med tiltak for å få godkjent vannverket. For å få dette til må lekkasjene komme under kontroll. Kostnadene som hittil er påført gjelder lekkasjearbeid. Det systematiske arbeidet med dette intensiveres i Alleknjarg vannverk Det arbeides med planer for å koble ledningsnettet i Alleknjarg sammen med nettet til Lismajavri vannverk ved å bore under elva. I 2011 er det kun gjennomført prosjekteringsarbeid. Prosjektet har sin finansiering og gjennomføres i 2012 hvis det lar seg gjøre å bore under elva. 807 Luftjokveien Luftjokveien helt opp til kryss ved Caravanklubben er asfaltert. Den siste kilometeren ble asfaltert i Fsk vedtok i sak 83/20111 å gi rådmannen fullmakt til å omdisponere bevilgningen mellom de enkelte veiene ved behov, dette gjelder også Masjokveien og Luftjokveien. 18

19 808 Torhop havn I Torhop er det etablert ny flytebrygge med 18 plasser og trekaia er delvis bygd opp. Det er søkt om og innvilget tilskudd fra Kystverket til dette arbeidet. 811 Masjokveien Ca 700 meter av Masjokveien er drenert, forsterket og asfaltert. 814 Fastmerking av scooterløyper Flere av løypene er merket. Arbeidet fortsetter i Bølgedempere Sjursjok og Smalfjord Det er kun bølgedemperen i Sjursjok som er lagt ut. 819 Vegplan Veger i Sirma, Båteng og Seida asfaltert i henhold til vedtak i Fsk. 821 Skiippagurra vannverk Ca 600 meter ny vannledning lagt. Resterende beløp overføres til Østre Seida vannverk Tilbygg til vannverket er bygget, nødstrømsaggregat var kjøpt inn tidligere og er under montering. Nødstrøm er i sin helhet oppkoblet i april Hovedplan avløp Arbeidet pågår og planen vil komme til politisk behandling sommer/høst Kjøp av brannbil Bilen er i produksjon og leveres i slutten av april Kino Det har oppstått overskridelse på investeringene for innføring av digital kino. Overskridelsene skyldes uforutsette kostnader knyttet til tilpasningen av investeringene til krav fra FILM&KINO. 19

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/613-0 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/613-0 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 215/613- Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27.8.215 Kommunestyret Regnskap og årsberetning 214 Rådmannens

Detaljer

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial 2015 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune Innhold 2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 8 4 Administrasjon... 9 5 Undervisning... 11 6 Helsetjenester... 13 7 Pleie- og omsorgstjenester... 13

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunestyret

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2014 Innhold 1 Rådmannens kommentar... 3 2 Økonomiske oversikter... 4 2.1 Forklaringer, definisjoner...4 2.2 Årsregnskap og årsberetning...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) Årets netto

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 14.05.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer